Virbu pamatskola

Virbu pamatskola

Iestādes vadītāja: Madara Štrausa

Iestādes vadītājas tālrunis: 63252386

Iestādes vadītājas e-pasts: madara.strausa@talsi.lv

Iestādes juridiskā adrese: Skolas iela 1, Jaunpagasts, Virbu pagasts, Talsu novads, LV- 3292

Iestādes kontakttālrunis:  Skolā 63252383, Pirmsskolā 63252341

Iestādes e-pasts: virbupamatskola@talsi.lv

Iestādes interneta mājas lapa: www.virbuskola.lv

Iestādes darba laiks: Skolā no 7.45 līdz 17.00, Pirmsskolā no 7.00 līdz 18.00

 
Apraksts par iestādi
 
Virbu pamatskola atrodas Talsu novada Virbu pagasta Jaunpagastā, 20km attālumā no novada centra – Talsiem.
 
Izglītības iestādē mācību process notiek divās ēkās:
 • Virbu pamatskolas Skolas ēkā, kas uzcelta 1989. gadā, mācās 1. - 9.klases skolēni.
 • Pirmsskolas ēkā, kas atrodas netālu no skolas ēkas, Torņu ielā 21, nodarbības notiek 1,5 - 6 gadus veciem bērniem 3 grupās, jo kopš 2008. gada PII „Zīļuks” ir pievienota Virbu pamatskolai.

Virbu pamatskolai ir savs simbols „Kastaņkoks”, kas izveidots  un rotā skolas vestibilu. Šis simbols rotā arī skolas karogu, kas ir ļoti īpašs, jo katrs skolēns ir tajā ierakstījis savu vārdu.

Virbu pamatskolai ir savas tradīcijas: Pirmā skolas diena; Mazo kastanīšu svētki, Skolotāju diena, kad arī godina skolotājus darba jubilejās, kuri Virbu pamatskolā nostrādājuši vismaz desmit gadus; Mārtiņdienas tirgus; Lāčplēša dienai  un  18.novembrim veltīts pasākums; Ziemassvētku pasākums un Labdarības koncerts; Barikāžu atceres pasākumi, Pavasara modināšanas svētki, Pagasta sakopšanas talkas, Pārgājieni un ekskursijas, Mātes dienas pasākums, Pēdējā zvana pasākumi, Paaudžu satikšanās svētki, Izlaidums un absolventu salidojums ik pa pieciem gadiem.

Mācību gada noslēgumā skolēni par sasniegumiem un centību mācībās un mācību priekšmetu olimpiādēs saņem balvu „Zinību gaisma” un” Zelta” vai „Sudraba” liecību.

Skolā ir iekārtota spēļu un sajūtu telpa saturīgai brīvā laika pavadīšanai no rīta un pēc mācību stundām.

 

Iestādes mācību programmas

1. Pamatizglītības programma

2. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem

3. Pirmsskolas izglītības programma

Intrešu izglītība:

 • 1.-4.klašu tautas dejas,
 • Koris, ansamblis un solisti,
 • Teātra pulciņš,
 • Kokapstrāde,
 • Mākslas pulciņš,
 • Modes studija,
 • Muzeja pulciņš,
 • Deja un Ritmika,
 • Autotrases modelisms.

Skolas telpās sadarbībā ar Talsu mākslas skolu ir iespēja apgūt profesionālās ievirzes programmu „Vizuāli plastiskā māksla” un sadarbībā ar Talsu Sporta skolu ir iespēja apgūt profesionālās ievirzes programmu Volejbola sekcijā.

VIRBU PAMATSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS
 
Prezentāciju materiāli:
Informatīvs materiāls par inovācijām un vērtībām Virbu pamatskolā


 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.lv
26-08-2019