Vandzenes pamatskola

 
  Vandzenes pamatskola

Iestādes vadītāja: Jana Jaņpētere

Iestādes vadītājas tālrunis: 26113095

Iestādes vadītājas e-pasts:  jana.janpetere@talsi.lv

Iestādes adrese:  „Skola” , Vandzenes skola, Vandzenes pagasts, Talsu novads ,LV-3281

Iestādes kontakttālruni: 63225081

Iestādes e-pasts:  vandzenespamatskola@talsi.lv

Iestādes darba laiks:  8.00 - 16.00

 
Apraksts par iestādi
 
Vandzenes pamatskola atrodas Talsu novadā,  19 km no novada centra- Talsiem, 2,5 km no Vandzenes pagasta centra.  Skolēnus no mājām uz skolu un atpakaļ nogādā skolēnu pārvadājumu maršruta autobusi. Skola Vandzenē dibināta 1866.gadā un sākotnēji atradusies apm. 1,5 km attālumā no pašreizējās skolas ēkas.  Skola pašlaik izvietota 19.gs. klasicisma stilā celtajā Vandzenes muižas pilī- bijušajā barona Heikinga muižas ēkā,  muižas ansamblis ir Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Pie skolas izbūvēta sporta zāle. Pie skolas ir 21,4 ha liels bijušās muižas parks,  pie tā atrodas bērnu laukums, divi sporta laukumi. Skolas ārējo vizuālo tēlu raksturo simetrisks priekšdārzs skolas fasādes pusē ar koptām rožu dobēm,  zālienu,  celiņiem.

2014./2015. mācību gadā Vandzenes pamatskolā mācās 85 skolēni.

Skolēniem ir iespēja apmeklēt interešu izglītības pulciņus.  2014./2015.m.g.skolā darbojas sekojoši interešu izglītības pulciņi:

  •     1.-4.klašu koris,
  •     vokālais ansamblis 5.-6.klasei,
  •     vizuālās mākslas pulciņš 1.-9.klasei,
  •     mūsdienu deju pulciņš,
  •     teātra pulciņš „Rūķītis”.
  •     Lietišķā māksla, kokapstrāde.


Skolā notiek Talsu sporta skolas treneru vadītās airēšanas nodarbības.
   
Pēc mācību stundām izglītojamiem ir iespēja apmeklēt papildus fakultatīvās nodarbības:

  •     vispusīgā fiziskajā attīstībā (1.-9.kl),
  •     datorzinībās (5.kl.), kā arī papildus dažādos mācību priekšmetos.

Mācību priekšmetu apguvē papildus izmantot bibliotēku un datorklasi.
Skola iesaistījusies Mammasdabas un Veselību veicinošās skolas projektos.
Notiek dažādi klases, skolas un ārpusskolas pasākumi, kuri tiek publiskoti Vandzenes pamatskolas domubiedru grupā.
 
Vandzenes pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums

Iestādes mācību programmas
Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma (kods 2101 2111)
Pamatizglītības programma (kods 2101 1111)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 2101 5611)

 

 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.lv
21-08-2019