Valdemārpils vidusskola

Valdemārpils vidusskola

Iestādes vadītājs: Andris Dzenis

Iestādes vadītāja  tālrunis: 22004084

Iestādes vadītāja e-pasts: andris.dzenis@talsi.lv

Iestādes adrese: Skolas iela 3, Valdemārpils, Talsu novads, LV-3260

Iestādes kontakttālrunis: 632 91102

Iestādes e-pasts: valdemarpils.vidusskola@talsi.lv

Iestādes interneta mājas lapa:  www.valdemarpilsvsk.lv

Iestādes darba laiks: darba dienas 7.30 - 18.00

 
  
Apraksts par iestādi
 
Valdemārpils vidusskola realizē 8 izglītības programmas, kuras nodrošina izglītības pieejamību katram indivīdam. Vidējās izglītības posmā skolēniem tiek piedāvātas trīs izglītības programmas: vispārējā vidējā, profesionāli orientētā un tālmācības programma. Profesionāli orientētā programma nodrošina jauniešu  sagatavošanu tālākai dzīvei. Skolēni iemācās šūt, adīt, gatavot ēst, saiņot dāvanas un pat floristikas pamatus, kā arī dažādas dzīvei nepieciešamās prasmes. Pēc izvēles var  darboties ar koku. Izvēli nepieciešams izdarīt 10. kl. sākumā. Skola piedāvā arī mācīties tālmācībā, šo iespēju izmanto ārzemēs dzīvojošie jaunieši, kuri atbrauc kārtot klātienes ieskaites, kā arī Valsts pārbaudes darbus, līdz ar to iegūstot atestātu par vidējo izglītību.

Pamatizglītības posmā ir iespēja iegūt izglītību arī skolēniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi, kā arī skolēniem, kuriem ir viegla garīga atpalicība. Skolēniem, kuriem  nepieciešams, tiek nodrošināts logopēds. Strādā arī sociālais pedagogs. Sākumskolas posmā skolēniem tiek piedāvāta arī pagarinātā grupa, kā arī vecākiem ir iespēja savu atvasi nodrošināt ar aktivitātēm līdz plkt.18.00, jo darbojas brīvā laika pavadīšanas centrs.  

 Skolēni iegūst  kvalitatīvu izglītību gan mācību, gan ārpus stundu darbā. Skolēniem tiek piedāvāts koris- visām vecuma grupām, kas piedalījās skolēnu dziesmu un deju svētkos.  Pēc skolēnu iniciatīvas skolēni spēlē orķestrī. Tiek piedāvātas ar sportu saistītas aktivitātes, kur skolēni gūst panākumus. Skolēni var darboties arī robotikas pulciņā. Mācību procesā skolēniem tiek piedāvātas mūsdienīgas mācību metodes un tehniskie risinājumi.

Valdemārpils vidusskolā ir iespējams mācīties skolēniem no tālienes, jo skola nodrošina dzīvošanu internātā bez maksas.

 

Iestādes mācību programmas

Programmas nosaukums

Kods

Pamatizglītības programma

21011111

Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programma

21014111

Vispārējās pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma

21011811

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādē

21015811

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

21015611

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

31011011

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena izglītības programma

31014011

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (tālmācība)

31011013

 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.lv
21-08-2019