Otrdiena, 20. februāris
Šodien sveicam: Vitauts, Smuidra, Smuidris

Vakances

 13.02.2018.

Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009113532) izsludina konkursu uz vakanto Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centra struktūrvienības

Talsu tautas nams vadītāja amatu

Talsu novada pašvaldība aicina darbā Talsu tautas nama vadītāju, kuram sirdī ir Talsi, nozīmīgs ir pilsētas tēls un ir gatavs radošiem un analītiskiem izaicinājumiem, lai īstenotu ieceres Talsu pilsētas kultūrvides attīstībai!

 

Prasības pretendentiem:

·  Zināšanas un  izpratne par kultūras nozari

·   Darbības jomai atbilstoša augstākā izglītībaVadībzinībās, kultūrā, mārketingā vai cita kultūras iestādes vadīšanai nepieciešamā izglītība

·   Vismaz viena gada pieredze vadošā amatā

Par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze kultūras jomā

·  Izpratne par darba organizāciju pašvaldības iestādē

Dokumentu aprites, lēmumu pieņemšanas u.c. pašvaldībā noteiktā kārtība

· Spēja izvirzīt iestādes mērķus, nodrošināt to sasniegšanu un izpildes kontroli

Talsu tautas nama, Radošās sētas, Sauleskalna estrādes darbības mērķi un uzdevumi

·  Labas svešvalodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību

Starptautiska sadarbība kultūras jomā

· Teicamas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes

Smaids sejā, pārliecība un kontakti!

 

Galvenie pienākumi:

VADĪBA

· Darba organizācija, komunikācija un personāla vadība

FINANSES

·  Finansējuma plānošana, pārvalde un piesaiste

KULTŪRA

·  Vietēja, valsts un starptautiskas nozīmes izklaides, kultūras un mākslas projektu organizēšana

·   Nemateriālā kultūras mantojuma apzināšana, saglabāšana un attīstības veicināšana

·  Dziesmu un deju svētku procesa nodrošināšana

SADARBĪBA

·  Valsts un pašvaldības iestādes, struktūrvienības

·   Nevalstiskās organizācijas, uzņēmēji un privātpersonas

 

Iesniedzamie dokumenti:

·   Dzīves apraksts (CV) ar norādi uz atsauksmēm un motivācijas vēstule

·   Redzējums par Talsu tautas nama darbību un attīstību

Līdz divām A4 formāta lapām datorrakstā

·  Izglītības t.sk. kursi un apmācības dokumentu kopijas

 

Pieteikumu ar norādi “Konkursam uz Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centra struktūrvienības Talsu tautas nams vadītāja amatu” iesniegt personīgi vai pa pastu Talsu novada kultūras sporta un tūrisma centrā, K. Valdemāra ielā 17a, Talsi, Talsu novads, LV-3201, vai sūtot uz elektroniskā pasta adresi kstc@talsi.lv.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana  līdz 2018. gada  26. februārim pulksten 17:00, pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.

 

 
09.02.2017.

Talsu pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaniņš”  aicina darbā pirmsskolas skolotāju palīgu (uz nenoteiktu laiku)

Pretendentiem jāiesniedz:

 • vispārējo vidējo izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • CV;
 • motivācijas vēstule;
 • pretendentam jāatbilst Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta 5. daļas prasībām.

Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Talsu pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaniņš”, Jaunā iela 1 , Talsos, LV-3201, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš” darba laikā vadītājas kabinetā. Uz aploksnes jābūt norādei „Pieteikums uz Talsu pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” pirmsskolas skolotāja palīga vakanci”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina pasta sūtījuma saņemšana līdz 2018. gada 16. februārim plkst.14.00, pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

 

 
05.02.2018.

Skolotāja palīgs PII "Papardīte" Laidzē
 
Laidzes pirmsskolas izglītības iestāde „Papardīte” piedāvā darbu skolotāja palīgam uz nenoteiktu laiku. CV, motivācijas vēstuli līdz 6. martam sūtīt uz iestādes e pastu: laidzespiipapardite@talsi.lv.

Iestādes adrese: “Bēnudārzs”, Laidze, Laidzes pag., Talsu nov., LV-3280.

Darba laiks: 7:00-19:00.

Papildu informācija: vadītāja Solveiga Dāvidsone (mob.tālr: 29298991; e-pasts:solveiga.davidsone@talsi.lv)


 
26.01.2018.

Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009113532) izsludina konkursu uz vakanto

Komunālās nodaļas vadītāja vietnieka amatu
 

Talsu novada pašvaldība aicina darbā Komunālās nodaļas vadītāja vietnieku, kurš ir gatavs izaicinājumiem, spēj uzņemties atbildību, izrādīt iniciatīvu un sekmēt  Komunālās nodaļas  funkciju kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi. Ja Jums tas šķiet saistoši, gaidām pieteikumu!   

 

Prasības pretendentiem (-ēm):
 • Nepieciešama darbības jomai atbilstoša augstākā izglītība inženiertehniskajās zinātnēs (autoceļu būvniecība, enerģētika, hidromeliorācija, siltumapgāde vai tml.) ar attiecīgās jomas speciālista vai inženiera kvalifikāciju;
 • Nepieciešama pieredze ar amata pienākumiem saistītā darbā vai administrējošā darbā;
 • Prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā;
 • Komunikācijas un argumentācijas prasme un spēja patstāvīgi organizēt un veikt pienākumu izpildes ikdienas un operatīvo darbību.
Galvenie pienākumi:
 • Organizēt un koordinēt nodaļas stratēģisko un operatīvo darbību amata kompetences ietvaros;
 • Organizēt un kontrolēt ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismojuma nodrošināšanu;
 • Organizēt un kontrolēt pašvaldības autoceļu uzturēšanu un autoceļu fonda līdzekļu racionālu izlietošanu;
 • Koordinēt ūdensapgādes, kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas, siltumapgādes un atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu novada administratīvajā teritorijā;
 • Nodrošināt Komunālās nodaļas funkciju izpildei nepieciešamo iepirkumu procedūru dokumentu sagatavošanu; nodrošināt un veikt attiecīgo līgumu izpildītāju darbības kontroli;
 • Sagatavot domes lēmumu, pašvaldības saistošo noteikumu un rīkojumu projektus.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Dzīves apraksts (CV) un motivācijas vēstule,
 • Nolikuma prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas,
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija,
 • Redzējums par amata pienākumu izpildi, ar to saistīto problēmu risinājumu (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas datorrakstā).
Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē  Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Talsu  novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201) vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz Komunālās nodaļas vadītāja vietnieka amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2018. gada 8. februārim   plkst.17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.

 

 


26.01.2018.

Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009113532) izsludina konkursu uz vakanto

vides pārvaldības speciālista amatu
 

Talsu novada pašvaldība aicina darbā vides pārvaldības speciālistu, kurš ir gatavs aktīvam un intensīvam darbam un spēj strādāt, lai sasniegtu rezultātus un sekmētu  Komunālās nodaļas  funkciju kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi. Ja Jums šis amats šķiet interesants, gaidām pieteikumu!   

Prasības pretendentiem (-ēm):
 • Nepieciešama darbības jomai atbilstoša augstākā izglītība vides zinātnēs; vēlama inženiera kvalifikācija;
 • Vēlama pieredze ar amata pienākumiem saistītā darbā vai administrējošā darbā;
 • Prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā;
 • Komunikācijas un argumentācijas prasme un spēja patstāvīgi organizēt un veikt pienākumu izpildes ikdienas un operatīvo darbību.
Galvenie pienākumi:
 • Izstrādāt vides, zaļo un zilo zonu attīstības un apsaimniekošanas koncepciju un nodrošināt tās īstenošanu;
 • Izstrādāt un ieviest ar novada aizsargājamo dabas objektu un teritoriju attīstību un saistītus projektus;
 • Organizēt un nodrošināt vienotu pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo mežu apsaimniekošanu;
 • Veikt dzīvnieku patversmes darbības uzraudzību un koordinēt klaiņojošu dzīvnieku izķeršanu pašvaldības administratīvajā teritorijā;
 • Sagatavot medību platību nomas līgumus un organizēt Medību koordinācijas komisijas darbību;
 • Sagatavot domes lēmumu, pašvaldības saistošo noteikumu un rīkojumu projektus.
Iesniedzamie dokumenti:
 • Dzīves apraksts (CV) un motivācijas vēstule,
 • Nolikuma prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas,
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija,
 • Redzējums par amata pienākumu izpildi, ar to saistīto problēmu risinājumu (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas datorrakstā).
Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Talsu novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201) vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz vides pārvaldības speciālista amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2018. gada 8. februārim plkst.17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.

 


25.01.2018.

Talsu novada Izglītības pārvalde izsludina konkursu uz nepilna laika slodzes pedagogu amata vietām

Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolā un Valdemārpils vidusskolā,

lai nodrošinātu Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 ,,Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu no 1.02.2018.-31.05.2018.

 

Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolā:

 • bioloģijas pedagogam līdz 3 stundām nedēļā;
 • matemātikas pedagogam līdz 6 stundām nedēļā.

  Valdemārpils vidusskolā:

 •  matemātikas pedagogam līdz 4 stundām nedēļā;
 • fizikas pedagogam līdz 0,5 stundām nedēļā.

Galvenie pienākumi:

 • sniegt konsultatīvu atbalstu mācību priekšmetos,  atbalstu krīžu situācijās un skolu brīvlaikos 5.-12.klašu izglītojamajiem;
 • sniegt individuālas konsultācijas mācību motivācijas veidošanai.

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Ministru kabineta noteikumiem Nr.662 Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību;
 • ne mazāk kā 3 gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības iestādē.

Pieteikuma vēstuli, dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae), izglītību apliecinošo dokumentu kopijas ar norādi “Konkursam” jāiesniedz personīgi līdz 2018. gada 30. janvārim pl. 12:00 Talsu novada Izglītības pārvaldē, Kareivju ielā 7, Talsi 405.kabinetā, tālrunis uzziņām 63224008

Pieteikuma vēstules forma ir pieejama šeit.

 

18.01.2018.
Talsu novada Sporta skola rīko atklātu konkursu uz vakantu amatu:
VISPĀRĒJĀS FIZISKĀS SAGATAVOTĪBAS sporta treneris

Prasības pretendentiem:

 • Izglītība – atbilstoši LR normatīvajiem aktiem;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • Pedagoģiskā pieredze sporta trenera amatā tiks uzskatīta par priekšrocību

CV un sporta veida attīstības redzējumu Talsu novada Sporta skolā, kā arī citus nepieciešamos dokumentus iesniegt līdz 2018. gada 5. februāra plkst. 16.00 Talsu novada Sporta skolā (Kareivju ielā 12, Talsos, Talsu novadā, LV-3201) vai sūtot uz e-pastu sportaskola@talsi.lv ar norādi – “KONKURSAM”.


18.01.2018.
Talsu novada Sporta skola rīko atklātu konkursu uz vakantu amatu:
FUTBOLA sporta treneris

Prasības pretendentiem:

 • Izglītība – atbilstoši LR normatīvajiem aktiem;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • Latvijas Futbola Federācijas izsniegts C-LFF futbola trenera kategorijas serifikāts;
 • Pedagoģiskā pieredze sporta trenera amatā tiks uzskatīta par priekšrocību.
CV un sporta veida attīstības redzējumu Talsu novada Sporta skolā, kā arī citus nepieciešamos dokumentus iesniegt līdz 2018. gada 5. februāra plkst. 16.00 Talsu novada Sporta skolā (Kareivju ielā 12, Talsos, Talsu novadā, LV-3201) vai sūtot uz e-pastu sportaskola@talsi.lv ar norādi – “KONKURSAM”.

3.01.2018.

Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Kastanītis”  aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju

Tiek izsludināts konkurss vakantajam Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Kastanītis”  pirmsskolas izglītības skolotāja amatam.

Konkursā var piedalīties un par tā uzvarētāju kļūt jebkurš pilngadīgs LR pilsonis, kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem.

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

 • iesniegums un pretendenta aptaujas lapa ar norādi uz atsauksmēm; atsauksmes un rekomendācijas var pievienot aptaujas lapai.
 • izglītības dokumentu kopijas, Sertifikāts par tiesībām mācīt speciālās pirmsskolas izglītības programmās pirmsskolas izglītības pakāpē, papildu apmācību un svešvalodu apguves apliecinošu dokumentu kopijas;
 • motivācijas vēstule un CV;
 • pirmsskolas iestādes grupas vides attīstības redzējums (līdz 2 A4 formāta lapām).

Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Kastanītis”, Krievraga ielā 2A, Talsi, LV-3201 vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu pirmsskolas izglītības iestādē “Kastanītis”  darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Kastanītis” pirmsskolas izglītības skolotāja amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina pasta sūtījuma saņemšana Talsu pirmsskolas izglītības iestādē “Kastanītis”  līdz 2018. gada 15.janvārim plkst.12.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

 

Notikumu kalendārs

Februāris, 2018
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas