Trešdiena, 18. jūlijs
Šodien sveicam: Rozālija, Roze

Vakances

16.07.2018.

Talsu novada Sporta skola aicina darbā futbola sporta treneri

 

Amata pamatpienākumi

 • Veikt individuālo darbu ar izglītojamajiem, lai veicinātu viņu vispusīgu attīstību, nostiprinātu veselību, veidotu nepieciešamās prasmes un iemaņas, risinātu adaptācijas problēmas;
 • Sadarboties ar izglītojamo vecākiem, lai sniegtu atbalstu izglītojamiem izglītības procesā un socializācijas jautājumos;
 • Veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti un sava darba pašanalīzi;
 • Kārtot dokumentāciju atbilstoši izglītības iestādes noteiktajām prasībām;

 

Nepieciešamā izglītība un prasmes:

 • Izglītības atbilstība Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumu Nr.662 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību” (vai šī regulējuma pēctecību nodrošinošam normatīvajam aktam) prasībām un profesionālā pilnveide atbilstoši normatīvajiem aktiem par profesionālo pilnveidi.;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • pieredze pedagoģiskajā darbā.

 

Pieteikumam jāsatur šādi dokumenti:

 • iesniegums (brīvā formā) un pretendenta aptaujas lapa ar norādi uz atsauksmēm
 • izglītības dokumentu kopijas, papildu apmācību un svešvalodu apguves apliecinošu dokumentu kopijas;
 • Sporta veida attīstības redzējums Talsu novada Sporta skolā. (1 A4 lapa datorrakstā)

 

Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Talsu novada Sporta skola, Kareivju ielā 12, Talsos, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada Sporta skolā, Kareivju ielā 12, Talsos, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Talsu novada Sporta skolas sporta trenera amatu.”.

Pieteikums jāiesniedz līdz 2018. gada 31. jūlijam plkst.16.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie un saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

 NOLIKUMS

 


 

12.07.2018.

Stendes pamatskola aicina darbā angļu valodas skolotāju

 

Prasības pretendentiem:

 •  Augstākā izglītība ar pedagoga kvalifikāciju un profesionālā pilnveide atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 • Atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 50. un 72.pantam.

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV;
 • Izglītības dokumentu kopijas, papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikumus var iesūtīt elektroniski uz skolas e-pasta adresi stendespamatskola@talsi.lv ar norādi vakantajam skolotāja amatam. Pieteikumi jāiesūta līdz 2018. gada 20. augusta plkst.12.00. Pieteikumu izvērtēšanas komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz darba interviju.

 


 

06.07.2018.

 

Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009113532) aicina pieteikties uz Būvvaldes Arhitektūras daļas ainavu arhitekta amatu

Talsu novada pašvaldība aicina darbā Būvvaldes Arhitektūras daļas ainavu arhitektu, lai nodrošinātu ainavu plānošanas dokumentu izstrādi un realizāciju, kvalitatīvas novada ainaviskās vides veidošanu un pārvaldību Talsu novada administratīvajā teritorijā.

 

Prasības pretendentiem (-ēm):

 

 • Darbības sfērai atbilstoša augstākā izglītība ainavu arhitektūrā un/vai arhitektūrā
 •  Vēlama pieredze ar amata pienākumiem saistītā darbā (iepriekšējā darba pieredze publiskās ārtelpas apstādījumu projektēšanā, ainavu arhitektūrā)
 • Prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā
 • Vēlme radoši strādāt komandā un prasme organizēt darbu
 • Pašiniciatīva un spēja piedāvāt problēmsituāciju risinājumus
 • Komunikācijas un argumentācijas prasme un spēja patstāvīgi organizēt amata pienākumu izpildi
Mēs piedāvājam:
 • Iespēju strādāt augsti profesionālā komandā un labus darba apstākļus
 • Iespēju paaugstināt kvalifikāciju, kā arī izaugsmes iespējas
 • Atbildīgu, dinamisku un radošu darbu
 • Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas

 

Pieteikumam jāsatur:

 • Dzīves apraksts (CV) un motivācijas vēstule
 • Prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija
 • Priekšlikums (pēc izvēles) kādas nelielas publiskās ārtelpas zonas Talsu pilsētā labiekārtojuma izveidei (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas datorrakstā, vēlama datorgrafikā vai citā tehnikā veidota 3D skice)
 • Pretendents var iesniegt papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas (par pēdējiem 3 gadiem un ne mazāk kā 8 stundu apjomā), atsauksmes vai rekomendācijas
   
Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē  Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Talsu  novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201) vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Pieteikums uz Būvvaldes arhitektūras daļas ainavu arhitekta amatu”

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2018. gada 16. jūlijam plkst.13.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Pieteikumu izvērtēšanas komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.

 


 

30.06.2018.

 

Valdgales pagasta pārvalde aicina darbā Valdgales bibliotēkas vadītāju

Galveni amata pamatpienākumi

 • Vadīt bibliotēkas darbu, sastādīt un iesniegt Talsu novada pašvaldības bibliotēkas budžeta pieprasījumu, budžeta izdevumu tāmes.
 • Veikt manuālu un elektronisku izsniegtās literatūras uzskaiti.
 • Sniegt uzziņas pēc pieprasījuma; meklēt pieprasīto literatūru fondā, kā arī elektroniskajās datu bāzēs un internetā.
 • Strādāt ar BIS ALISE, veicot elektronisku lasītāju reģistrēšanu un apkalpošanu.
 • Kārtot un papildināt vispārīgo rakstu un novadpētniecības kartotēku, novadpētniecības mapes, fondu.
 • Kārtot un uzturēt lasītavas fondu atbilstoši bibliotēku darba principiem.

Nepieciešamā izglītība un prasmes

 • Augstākā vai vidējā speciālā izglītība, vēlams – bibliotēku darba jomā vai jomās, kas saistītas ar klientu apkalpošanu un darbu ar informācijas apstrādi.
 • Vēlama pieredze bibliotēkas vadītāja vai līdzīgā amatā.
 • Augsta apmeklētāju apkalpošanas kultūra, labas saskarsmes spējas.
 • Labas iemaņas darbā ar datoru.
 • Iniciatīva, radošums; vēlme un prasme darboties.
 • Prasme strādāt ar bibliotēku BIS ALISE programmu tiks uzskatīta par priekšrocību.

Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegums dalībai atklātā pretendentu konkursā;
 • aizpildīta aptaujas anketa;
 • motivācijas vēstule (ne vairāk kā vienu A4 formāta lapu);
 • izglītības dokumentu un amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas.

 IESNIEGUMS
APTAUJAS ANKETA

Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Valdgales pagasta pārvalde, “Pagastmāja”,   Pūņas, Valdgales pagasts, Talsu novads, LV-3253, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Valdgales pagasta pārvaldē, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei “Konkursam uz bibliotēkas vadītāja amatu”.

Pieteikums jāiesniedz līdz 2018. gada 20. jūlija plkst. 12.00

 

 

 


 

30.06.2018.

SIA “Talsu namsaimnieks” aicina darbā Nedzīvojamā fonda struktūrvienības vadītāju

Te Ir Darbs!
SIA “Talsu namsaimnieks” aicina pieteikties vakancei pievienojoties mūsu draudzīgajam kolektīvam amatā "Nedzīvojamā fonda struktūrvienības vadītājs".

Ja saskati sevī:
- spēju atbildīgi un patstāvīgi veikt uzņēmuma apsaimniekošanā esošā nedzīvojamā fonda uzturēšanu un apsaimniekošanu, atbilstoši LR normatīviem aktiem un ES tiesību normām;
- pieredzi darba organizācijā un spēju vadīt pakļautībā esošus darbiniekus;
- spēju sastādīt finanšu un juridiska rakstura dokumentus, kontrolējot to izpildi, 

Un ja Tev ir:
- augstākā izglītība ar vakanci saistītā jomā (vismaz 1. līmeņa);
- darba pieredze ar amata pienākumiem saistītā darbā vai administrējošā darbā vadošā amatā;
- zināšanas par ēku ekspluatāciju reglamentējošiem normatīviem aktiem;
- pozitīva attieksme pret darbu un apkārtējiem;
- labas datorprasmes (Microsoft Office, Microsoft Excel);
- vismaz B kategorijas autovadītāja apliecība.


Tad sūti vai iesniedz savu CV un motivācijas vēstuli uzņēmuma birojā Ezeru laukumā 2, Talsos 201. kabinetā (sekretārei), e-pasts: info@talsunamsaimnieks.lv līdz 2018. gada 13. jūlijam. Iesniedzot CV un motivācijas vēstuli, jāuzrāda izglītību apliecinošs dokuments.

 

 


 

27.06.2018.

Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009113532) izsludina konkursu uz

Būvvaldes Būvinspekcijas daļas būvinspektora amatu

 

Talsu novada pašvaldība aicina darbā Būvvaldes Būvinspekcijas daļas būvinspektoru, lai nodrošinātu būvniecības procesa tiesiskumu Talsu novada administratīvajā teritorijā

 

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Darbības sfērai atbilstoša augstākā izglītība – augstākā izglītība arhitektūras jomā arhitekta studiju programmā vai būvniecības jomā būvinženiera studiju programmā;
 • Pieredze ar amata pienākumiem saistītā darbā (vēlama iepriekšējā darba pieredze kādā no pašvaldību būvvaldēm);
 • Prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā;
 • Vēlme radoši strādāt komandā un prasme organizēt darbu;
 • Laba komunikācijas un argumentācijas prasme;
 • Pašiniciatīva un spēja piedāvāt problēmsituāciju risinājumus;
 • Spēja patstāvīgi organizēt amata pienākumu izpildi;
 • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikta un spēkā esoša reģistrācija būvinspektoru reģistrā.

 

Mēs piedāvājam:

 • Iespēju strādāt augsti profesionālā komandā un labus darba apstākļus;
 • Iespēju paaugstināt kvalifikāciju un izaugsmes iespējas;
 • Atbildīgu, dinamisku un radošu darbu;
 • Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

 

Pieteikumam jāsatur:

 • Dzīves apraksts (CV) un motivācijas vēstuli;
 • Prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija;
 • Redzējums par amata pienākumu izpildi, problēmsituācijas (pēc izvēles) analīze būvinspekcijas darbā (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas datorrakstā);
 • Pretendents var iesniegt spēkā esošu būvprakses sertifikātu un papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas (par pēdējiem 3 gadiem un ne mazāk kā 8 stundu apjomā), atsauksmes vai rekomendācijas.

 

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē  Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Talsu  novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201) vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz Būvvaldes Būvinspekcijas daļas būvinspektora amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2018. gada 13. jūlijam plkst.17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Pieteikumu izvērtēšanas komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.

Konkursa dokumentiem ir noteikts ierobežotas pieejamības statuss.

 

 


27.06.2018.

 

Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009113532) izsludina atkārtotu konkursu uz vakanto
Vandzenes pagasta pārvaldes vadītāja amatu

Talsu novada pašvaldība aicina darbā aktīvu cilvēku, kurš vēlas un spēj nodrošināt Vandzenes pagasta pārvaldes darbību un sniegt iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus, ko paredz normatīvie akti. Ja esat gatavs šim izaicinājumam, spējat ģenerēt savas idejas pagasta pārvaldes darbības pilnveidošanai, racionāli izvērtēt iedzīvotāju priekšlikumus un uzņemties atbildību- gaidām pieteikumu!   

 

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Nepieciešama augstākā izglītība;
 • Vēlama pieredze ar amata pienākumiem saistītā darbā vai administrējošā darbā;
 • Nepieciešama laba prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā;
 • Nepieciešama laba komunikācijas un  argumentācijas prasme.
   

Galvenie pienākumi:

 • Plānot, organizēt,  vadīt un kontrolēt  pārvaldes un tās struktūrvienību darbību saskaņā reglamentējošo normatīvo  aktu prasībām;
 • Plānot pārvaldes darbībai un attīstībai nepieciešamos finanšu, personāla un tehnisko resursu apjomu; kontrolēt un nodrošināt piešķirto līdzekļu un resursu  racionālu izlietojumu;
 • Plānot, vadīt, koordinēt un nodrošināt pārvaldes darbību komunālo pakalpojumu jomā pārvaldes administratīvajā teritorijā;
 • Organizēt pārvaldes darbībai nepieciešamās iepirkuma procedūras; normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā slēgt privāttiesiskus līgumus pārvaldes darbības nodrošināšanai;
 • Nodrošināt  pārvaldei nodoto pašvaldības objektu apsaimniekošanu; veikt materiālo un tehnisko resursu iegādi; pārvaldīt  valdījumā nodoto nekustamo un kustamo mantu;
 • Sniegt atzinumus par pārvaldes administratīvajā teritorijā esošā nekustamā īpašuma piešķiršanu lietošanā, iznomāšanu vai atsavināšanu;
 • Sagatavot domes lēmumu, pašvaldības saistošo noteikumu un rīkojumu projektus.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • Dzīves apraksts (CV) un motivācijas vēstule;
 • Nolikuma prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija;
 • Redzējums par Vandzenes pagasta pārvaldes darbības organizēšanu normatīvajos aktos un pārvaldes nolikumā noteikto funkciju izpildei un pagasta attīstības virzieniem (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas datorrakstā);
 • Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas (par pēdējiem 3 gadiem un ne mazāk kā 8 stundu apjomā), atsauksmes vai rekomendācija.

 

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē  Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Talsu  novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201) vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz Vandzenes pagasta pārvaldes vadītāja amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2018.gada 10. jūlija plkst.17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.

 


26.06.2018.

Virbu pamatskola izsludina konkursu uz vakanto latviešu valodas un literatūras skolotāja amatu

(uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

 •  Augstākā izglītība ar pedagoga kvalifikāciju un profesionālā pilnveide atbilstoši normatīvajiem aktiem par pedagoga profesionālo pilnveidi.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Izglītības dokumentu kopijas, papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • Motivācijas vēstule un CV;

Pieteikumu var iesūtīt elektroniski uz skolas e-pasta adresi virbupamatskola@talsi.lv ar norādi „Konkursam uz Virbu pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja amatu”.

Pieteikumi jāiesūta līdz 2018. gada 3. augustam, plkst.12.00; pēc šī termiņa iesūtītie pieteikumi netiks vērtēti.

Pieteikumu izvērtēšanas komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.


26.06.2018.

Virbu pamatskola izsludina konkursu uz vakanto sociālā pedagoga amatu (nepilna slodze)

Prasības pretendentam:

Augstākā izglītība ar sociālā pedagoga kvalifikāciju un profesionālā pilnveide atbilstoši normatīvajiem aktiem par sociālā pedagoga profesionālo pilnveidi.

Līdz 2018. gada 3. augustam, plkst.12.00 pieteikumu,  izglītības apliecinošus dokumentus un CV var iesūtīt elektroniski uz skolas e-pasta adresi virbupamatskola@talsi.lv. ar norādi „Konkursam uz Virbu pamatskolas sociālā pedagoga amatu”. Pēc šī termiņa iesūtītie pieteikumi netiks vērtēti.

Pieteikumu izvērtēšanas komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.

 
 
 

 
25.06.2018.
 
Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009113532) aicina pieteikties uz

Kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītāja amatu

Talsu novada pašvaldība aicina darbā Kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītāju.

 

Ja Tev ir vadītāja pieredze, profesionāls, radošs un drosmīgs redzējums par kultūras, sporta, tūrisma attīstību un veselības veicināšanu Talsu novadā - gaidām Tavu pieteikumu!

Prasības pretendentiem (-ēm):

 

 

 • Augstākā izglītība vadībā, kultūras, sporta vai tūrisma menedžmentā vai šīm jomām radniecīgā specialitātē (vismaz II līmeņa);
 • Zināšanas darba organizācijā (darba likumdošana, lietvedība, finanšu jautājumi) un šo jomu reglamentējošu normatīvo aktu pārzināšana;
 • Pieredze vadošā amatā ar kultūras, sporta, tūrisma vai sabiedrības veselības veicināšanas jomu saistītā organizācijā vai līdzīga rakstura organizatoriskā un vadītāja pieredze;
 • Izpratne par kultūras, sporta, tūrisma un sabiedrības veselības veicināšanas jomas procesiem;
 • Teicamas organizatoriskās, komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • Prasme vadīt komandu, motivēt darbiniekus, paust viedokli, pamatot savu rīcību un lēmumus;
 • Analītiskā un sistēmiskā domāšana, pozitīva attieksme pret inovācijām, mērķtiecība, precizitāte, disciplinētība, augsta atbildības sajūta, spēja noteikt prioritātes, organizēt un plānot darbu;
 • Datorprasmes lietotāja līmenī;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un svešvalodas prasmes;
 • Prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā.
   

Galvenie pienākumi:

 • Nodrošināt Kultūras un sporta attīstības nodaļas nolikumā noteikto funkciju un uzdevumu īstenošanu;
 • Izstrādāt un sagatavot lēmumus un normatīvos aktus, nodrošināt to izpildi;
 • Plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt nodaļas stratēģisko un operatīvo  darbību;
 • Koordinēt nodaļas sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām un sabiedriskajām organizācijām;
 • Pārraudzīt pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo sporta bāžu infrastruktūras un sporta būvju resursu racionālu izmantošanu;
 • Nodrošināt nodaļas saimniecisko un finanšu darbību;
 • Veicināt investīciju piesaisti nodaļas kompetencē esošajās jomās.

   

Mēs piedāvājam:

 • iespēju veidot un strādāt profesionālā komandā
 • iespēju veikt atbildīgu, radošu un interesantu darbu pašvaldībā
 • iespēju paaugstināt kvalifikāciju 
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas

 

Pieteikumam jāsatur:

 • Dzīves apraksts (CV) un motivācijas vēstule;
 • Prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija;
 • Redzējums par nodaļas attīstību un amata pienākumu izpildi (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas datorrakstā);
 • Pretendents var iesniegt pēdējos 3 gados apgūtu papildus izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes vai rekomendācijas.

 

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē  Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Talsu  novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201) vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Pieteikums uz Kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītāja amatu”.
 

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2018.gada 2.jūlijam plkst.17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Pieteikumu izvērtēšanas komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.

 


25.06.2018.

Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009113532) aicina pieteikties uz

Kultūras un sporta attīstības nodaļas

Sporta daļas vadītāja amatu  

Talsu novada pašvaldība aicina darbā Kultūras un sporta attīstības nodaļas Sporta daļas vadītāju. Ja Tev ir organizatoriskās un vadītāja prasmes, kā arī redzējums par dinamisku sporta jomas attīstību novadā- gaidām Tavu pieteikumu!

Prasības pretendentiem (-ēm):

 

 • Darbības sfērai atbilstoša augstākā izglītība (vismaz II līmeņa)
 • Pieredze sporta norišu organizēšanā un vadīšanā
 • Pieredze un prasmes stratēģiskajā un operatīvajā plānošanā un realizācijā
 • Prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā
 • Teicamas organizatoriskās, komunikācijas un sadarbības prasmes
 • Datorprasmes lietotāja līmenī
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un svešvalodas prasmes
 • Prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā

 

Galvenie pienākumi:

 • Nodrošināt sporta darbības vadīšanu, plānošanu, organizēšanu, koordinēšanu, kontrolēšanu un popularizēšanu Talsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
 • Izstrādāt un īstenot vienotu novada sporta darba organizācijas un novada sporta centru klasifikācijas sistēmu
 • Sagatavot vienotu novada sporta pasākumu plānu gadam un nodrošināt tā realizāciju, kontroli un pasākumu kvalitātes izvērtēšanu
 • Nodrošināt sporta infrastruktūras lietderīgu un racionālu izmantošanu
 • Veicināt un organizēt dalību novada, valsts un starptautiskos sporta jomas projektos, piesaistot papildu finansējumu un investīcijas
   

Mēs piedāvājam:

 • iespēju strādāt profesionālā komandā un labus darba apstākļus
 • izaicinājumiem bagātu darba ikdienu
 • iespēju paaugstināt kvalifikāciju 
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas

 

Pieteikumam jāsatur:

 • Dzīves apraksts (CV) un motivācijas vēstule
 • Prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija
 • Redzējums par amata pienākumu izpildi (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas datorrakstā)
 • Pretendents var iesniegt pēdējos 3 gados apgūtu papildus izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes vai rekomendācijas

 

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē  Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Talsu  novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201) vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Pieteikums uz Kultūras un sporta attīstības nodaļas Sporta daļas vadītāja amatu”.
 

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2018. gada 2. jūlijam plkst.17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Pieteikumu izvērtēšanas komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.

 

 


15.06.2018.

Sabiles pamatskola 2018./2019.m.g.aicina darbā

sociālo pedagogu (nepilna slodze)

 

Prasības pretendentam:

Augstākā izglītība ar sociālā pedagoga kvalifikāciju un profesionālā pilnveide atbilstoši normatīvajiem aktiem par sociālā pedagoga profesionālo pilnveidi.

Līdz 2018. gada 1. augustam CV un pieteikumu anketu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Sabiles pamatskola, Ventspils iela 17A, Sabile, Talsu novads, LV-3294, vai elektroniski sūtīt uz e-pastu rudite.blaze@talsi.lv
Vairāk informācijas pa tālr. 26139376


13.06.2018.

Aicina darbā kinoteātra „Auseklis” vadītāju

Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centra struktūrvienība Talsu tautas nams aicina darbā kinotētra „Auseklis” vadītāju 

Galvenie pienākumi:

 • Plānot un koordinēt kinoteātra „Auseklis” darbību
 • Organizēt un vadīt personāla darbu
 • Radīt idejas un piedalīties pasākumu organizēšanā
 • Sniegt un sagatavot nepieciešamo informāciju, pārskatus un atskaites vadībai

Prasības:

 • Augstākā izglītība (bakalaura grāds) kultūras projektu vadībā
 • Pieredze finanšu plānošanā, projektu ieviešanā, publiskā iepirkuma organizēšanā
 • Mērķtiecība un radošums apvienojumā ar spēju strukturēti ieviest idejas un noteikt prioritātes

Ja jūti, ka esi tas, kuru meklējam, sūti savu pieteikuma vēstuli, kinoteātra „Auseklis” attīstības redzējumu datorrakstā uz A4 lapas un CV uz e pastu: tautasnams@talsi.lv, vai personīgi iesniedz Talsu Tautas namā pie dežuranta līdz š.g. 22. jūnijam plkst.17.00.

 

 
5.06.2018.

Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs piedāvā darbu jaunatnes lietu speciālistam/-ei uz nenoteiktu laiku

 

 

Aicina darbā enerģisku, precīzu un atraktīvu jaunatnes lietu speciālistu.

Pienākumos ietilpst darbs ar jauniešiem un jaunatnes darba koordinēšana Talsu pilsētā un novadā.

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība;
 • radoša un aktīva personība;
 • ļoti labas prasmes darbā ar datoru un citām jauniešiem aktuālām tehnoloģijām;
 • spēja plānot un organizēt savu laiku;
 • izteiktas līdera dotības;
 • spēja strādāt komandā;
 • kā arī vēlme darboties ar un par jauniešiem.

Par priekšrocību tiks uzskatītas zināšanas par to, kas ir neformālā izglītība, brīvprātīgais darbs un ir iepriekšējā pieredze projektu rakstīšanā un realizēšanā.

Ja vēlies daudzveidīgu un piedzīvojumiem bagātīgu darbu jautrā un reizē nopietnā darba vietā, sūti savu pieteikuma vēstuli un CV uz doloresa.lepere@talsi.lv līdz 2018.gada 12.jūnija plkst.17:00

Vairāk informācijas zvanot: 29423752 


5.06.2018.

Izsludināts atklāts konkurss uz vakanto skolotāja - logopēda amata vietu Vandzenes PII "Zīlīte"

Vandzenes pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte” izsludina atklātu konkursu uz vakanto skolotāja – logopēda amata vietu (0,96 slodzes) uz nenoteiktu laiku. Konkursā var piedalīties un par tā uzvarētāju kļūt jebkurš pilngadīgs LR pilsonis, kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem.

Pretendentam jāiesniedz:

 • iesniegums un pretendenta aptaujas lapa; 
 • izglītības dokumentu kopijas, papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas; 
 • CV;
 • skolotāja – logopēda sadarbības redzējums ar pirmsskolas izglītības iestādes pirmsskolas skolotāju un mūzikas skolotāju ( līdz 2 A4 lapām datorrakstā)
 • motivācijas vēstule.


Amata veikšanai nepieciešamā izglītība un prasmes:

 • Izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.662;
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • Prasme strādāt ar biroja tehniku un informācijas tehnoloģijām;
 • Komunikācijas un sadarbības prasmes.

 

Pieteikumu konkursam var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Talsu novada Vandzenes PII „Zīlīte”, adrese: Vandzenes PII „Zīlīte”, Vandzenes pagastā, Talsu novadā, LV-3281, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada Vandzenes PII „Zīlīte”, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz vakanto logopēda amatu Talsu novada Vandzenes PII „Zīlīte””.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana pa pastu līdz 22. jūnijam plkst.12.00, pēc šī termiņa iesniegtie/iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

1.06.2018.

Talsu Pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš” aicina darbā lietvedi /kasieri uz nenoteiktu laiku

            Aicina darbā aktīvu, atbildīgu, precīzu, zinošu, ar vēlmi mācīties un pilnveidoties, lietvedi/kasieri, kura  gatava ikdienas darbam ( darba slodze lietvedim 0.25 /kasierim 0.5).

Prasības pretendentēm (-iem):

 • vidējā vai vidējā profesionālā izglītība (vēlama izglītība lietvedības jomā); 
 • vēlama pieredze lietvedes darbā, bet ne obligāta;
 • prasme piemērot dokumentu un arhīvu pārvaldību reglamentējošos normatīvos aktus; 
 • prasme strādāt ar biroja tehniku un datorprogrammām;
 • spēja apgūt specifisku programmatūru;
 • labas saskarsmes, komunikācijas, argumentācijas  prasmes;
 • spēja patstāvīgi plānot, organizēt un kontrolēt savu darbu īsā un ilgstošā laika periodā.

Galvenie pienākumi:

 • sagatavot lietvedības dokumentus un nodrošināt to apriti;
 • veidot un uzturēt lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru;
 • pārzināt un nodrošināt dokumentu arhivēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • sazināties ar iestādes darbiniekiem un klientiem savas kompetences ietvaros.

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV un motivācijas vēstule
 • Prasībām atbilstošas izglītības dokumentu kopijas 

Iesniedzamos dokumentus var iesūtīt pa pastu: jana.kaslaja@talsi.lv vai  iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņš” , vai nosūtot pa pastu adresē: Jaunā iela 1, Talsos, LV-3201. Aploksnes iesniegt ar norādi „Pieteikums lietvedes/kasieres darbā”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2018. gada 15. jūnijam plkst. 12.00. Pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiks izvērtēti.

Izvērtēšanas komisija sazināsies ar darba pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz darba interviju.


28.05.2018.

Izsludināts atklāts konkurss uz vakanto amatu

Virbu pamatskolas direktora vietnieks/ce saimnieciskajā jomā

Konkursā var piedalīties un par tā uzvarētāju kļūt jebkurš pilngadīgs LR pilsonis, kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem.

Pieteikums satur šādus dokumentus:

 • atsauksmes un rekomendācijas.
 • izglītības dokumentu kopijas, papildus apmācību un svešvalodu apguves apliecinošu dokumentu kopijas;
 • motivācijas vēstuli un CV;

Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Virbu pamatskola, Talsu novads Virbu pagasts, Jaunpagasts, Skolas iela 1, LV-3292, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē, Virbu pamatskolā, Talsu novada, Virbu pagasta, Jaunpagastā darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Virbu pamatskolas direktora vietnieka/ces saimnieciskajā jomā amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina pasta sūtījuma saņemšana Virbu pamatskolā līdz 2018. gada 26.jūnijam plkst.12.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.


22.05.2018.

Talsu novada pašvaldības iestāde Talsu novada bāriņtiesa izsludina konkursu
uz vakanto
Talsu novada bāriņtiesas locekļa amatu

 

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • atbilstība Bāriņtiesu likuma 10. panta otrās daļas prasībām;
 • prasme plānot, vadīt un organizēt darbu, spēja skaidri argumentēti paust savu viedokli;
 • augsta atbildības sajūta, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • labas iemaņas darbā ar datoru, informācijas sistēmām un programmām, u.c. biroja tehniku (skeneris, kopētājs, fakss) labā lietotāja līmenī;
 • labas komunikācijas (t.sk. intervēšanas, klausīšanās, atgriezeniskās saites nodrošināšanā u. c.) un konfliktu risināšanas prasmes;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • darba pieredze bāriņtiesas darbā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Galvenie amata pienākumi:

 • sagatavot dokumentu projektus un administratīvo lietu izskatīšanai bāriņtiesas sēdē;
 • sagatavot uzaicinājumus personām ierasties uz bāriņtiesu;
 • noformēt lēmumu projektus;
 • sagatavot lietas nodošanai arhīvā;
 • veikt dzīves apstākļu pārbaudes un ģimeņu riska novērtējumu;
 • sadarboties ar citām bāriņtiesām, ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm.

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV un motivācijas vēstule;
 • atbilstošas izglītības apliecinošu dokumentu kopijas, sertifikātu kopijas, kopija par Bāriņtiesu likumā noteikto mācību programmas apguvi;
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija;
 • Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu sertifikātu un pēdējos 3 gados apgūtu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas (ne mazāk kā 8 stundu apjomā), atsauksmes vai rekomendācijas.
 
Pieteikumu ar visiem iesniedzamajiem dokumentiem iesniegt personīgi, slēgtā aploksnē, Talsu novada kancelejas Apmeklētāju pieņemšanas centrā II korpusa pirmajā stāvā Kareivju ielā 7, Talsos.

Uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Talsu novada bāriņtiesas locekļa amatu”. Pieteikums jāiesniedz līdz 2018. gada 29. maijam plkst. 17.00; pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.


21.05.2018.
 
 
 

 
 
17.05.2018.

Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009113532) aicina pieteikties uz
Būvinspektora palīga amatu

Talsu novada pašvaldība aicina darbā būvinspektora palīgu, lai nodrošinātu būvniecības procesa tiesiskumu Talsu novada administratīvajā teritorijā.

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Darbības sfērai atbilstoša augstākā izglītība inženierzinātnē;
 • Vēlama pieredze ar amata pienākumiem saistītā darbā;
 • Prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā;
 •  Vēlme radoši strādāt komandā un prasme organizēt darbu;
 • Kontaktēšanās spēja ar cilvēkiem;
 • Pašiniciatīva un spēja piedāvāt problēmsituāciju risinājumus;
 • Komunikācijas un argumentācijas prasme un spēja patstāvīgi organizēt amata pienākumu izpildi;

Mēs piedāvājam:

 • iespēju strādāt augsti profesionālā komandā un labus darba apstākļus;
 • profesionālu apmācību un izaugsmes iespējas;
 • atbildīgu, dinamisku un radošu darbu;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

 Pieteikumam pievienot:

 • CV un motivācijas vēstule;
 • Prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas; 
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija;
 • Redzējums par amata pienākumu izpildi, risināmajiem uzdevumiem (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas datorrakstā);
 • Pretendents var iesniegt spēkā esošu būvprakses sertifikātu un papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas (par pēdējiem 3 gadiem un ne mazāk kā 8 stundu apjomā), atsauksmes vai rekomendācijas.

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē  Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Talsu  novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201) vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Pieteikums uz Būvinspektora palīga amatu”

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2018. gada 28. maijam plkst.13.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Pieteikumu izvērtēšanas komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.

 


 
17.05.2018.

Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009113532) aicina pieteikties uz
Būvvaldes Arhitektūras daļas ainavu arhitekta amatu

Talsu novada pašvaldība aicina darbā Būvvaldes Arhitektūras daļas ainavu arhitektu, lai nodrošinātu ainavu plānošanas dokumentu izstrādi un realizāciju, kvalitatīvas novada ainaviskās vides veidošanu un pārvaldību Talsu novada administratīvajā teritorijā.

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Darbības sfērai atbilstoša augstākā izglītība ainavu arhitektūrā un/vai arhitektūrā;
 • Vēlama pieredze ar amata pienākumiem saistītā darbā (iepriekšējā darba pieredze publiskās ārtelpas apstādījumu projektēšanā, ainavu arhitektūrā);
 • Prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā;
 • Vēlme radoši strādāt komandā un prasme organizēt darbu;
 • Kontaktēšanās spēja ar cilvēkiem;
 • Pašiniciatīva un spēja piedāvāt problēmsituāciju risinājumus;
 • Komunikācijas un argumentācijas prasme un spēja patstāvīgi organizēt amata pienākumu izpildi.

Mēs piedāvājam:

 • iespēju strādāt augsti profesionālā komandā un labus darba apstākļus;
 • profesionālu apmācību un izaugsmes iespējas;
 • atbildīgu, dinamisku un radošu darbu;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Pieteikumam pievienot:

 • CV un motivācijas vēstule;
 • Prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija;
 • Priekšlikums (pēc izvēles) kādas nelielas publiskās ārtelpas zonas Talsu pilsētā labiekārtojuma izveidei (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas datorrakstā, vēlama datorgrafikā vai citā tehnikā veidota 3D skice);
 • Pretendents var iesniegt papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas (par pēdējiem 3 gadiem un ne mazāk kā 8 stundu apjomā), atsauksmes vai rekomendācijas.

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē  Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Talsu  novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201) vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Pieteikums uz Būvvaldes arhitektūras daļas ainavu arhitekta amatu”

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2018. gada 28. maijam plkst.13.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Pieteikumu izvērtēšanas komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.

 
 

 
17.05.2018.

Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009113532) aicina pieteikties uz
Būvvaldes Būvinspekcijas daļas vadītāja (-as) amatu

Talsu novada pašvaldība aicina darbā Būvvaldes Būvinspekcijas daļas vadītāju, lai nodrošinātu būvniecības procesa tiesiskumu Talsu novada administratīvajā teritorijā

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Darbības sfērai atbilstoša augstākā izglītība inženierzinātnē;
 • Pieredze ar amata pienākumiem saistītā darbā (vēlama iepriekšējā darba pieredze kādā no pašvaldību būvvaldēm);
 • Prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā;
 • Vēlme radoši strādāt komandā un prasme organizēt darbu;
 • Kontaktēšanās spēja ar cilvēkiem;
 • Pašiniciatīva un spēja piedāvāt problēmsituāciju risinājumus;
 • Komunikācijas un argumentācijas prasme un spēja patstāvīgi organizēt amata pienākumu izpildi;
 • Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikta un spēkā esoša reģistrācija būvinspektoru reģistrā.

 

Mēs piedāvājam:

 • iespēju strādāt augsti profesionālā komandā un labus darba apstākļus;
 • profesionālu apmācību un izaugsmes iespējas;
 • atbildīgu, dinamisku un radošu darbu;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

 

Pieteikumam pievienot:

 • CV un motivācijas vēstule;
 • Prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas; 
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija;
 • Redzējums par amata pienākumu izpildi, problēmsituācijas (pēc izvēles) analīze būvinspekcijas darbā (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas datorrakstā);
 • Pretendents var iesniegt spēkā esošu būvprakses sertifikātu un papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas (par pēdējiem 3 gadiem un ne mazāk kā 8 stundu apjomā), atsauksmes vai rekomendācijas.

 

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē  Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Talsu  novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201) vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Pieteikums uz Būvvaldes Būvinspekcijas daļas vadītāja (-as) amatu”

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2018. gada 28. maijam plkst.13.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Pieteikumu izvērtēšanas komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.

 

 

 
14.05.2018.

Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskola aicina darbā lietvedi uz noteiktu laiku

Skola aicina darbā aktīvu, atbildīgu, zinošu, ar vēlmi mācīties un pilnveidoties, lietvedi, kura  gatava ikdienas darbam ( darba slodze 0,7 = 28 h nedēļā).

Prasības pretendentēm (-iem):

 • vidējā vai vidējā profesionālā izglītība (vēlama izglītība lietvedības jomā); 
 • prasme piemērot dokumentu un arhīvu pārvaldību reglamentējošos normatīvos aktus; 
 • prasme strādāt ar biroja tehniku un datorprogrammām;
 • spēja apgūt specifisku programmatūru;
 • labas saskarsmes, komunikācijas, argumentācijas  prasmes;
 • spēja patstāvīgi plānot, organizēt un kontrolēt savu darbu īsā un ilgstošā laika periodā.

Galvenie pienākumi:

 • sagatavot lietvedības dokumentus un nodrošināt to apriti;
 • veidot un uzturēt lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru;
 • pārzināt un nodrošināt dokumentu arhivēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • sazināties ar iestādes darbiniekiem un klientiem savas kompetences ietvaros

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV un motivācijas vēstule
 •  Prasībām atbilstošas izglītības dokumentu kopijas 

Iesniedzamos dokumentus var iesūtīt pa pastu: vakaraneklatienesvidusskola@talsi.lv vai  iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas lietvedībā , vai nosūtot pa pastu adresē: K.Mīlenbaha iela 30, Talsos, LV-3201. Aploksnes iesniegt ar norādi „Pieteikums lietvedes darbā”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2018. gada 20. maijam plkst.17.00. Pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiks izvērtēti.

Izvērtēšanas komisija sazināsies ar darba pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz darba interviju.

 


 
10.05.2018.

Talsu novada pašvaldība izsludina konkursu uz projektu vadītāja amatu

Talsu novada pašvaldība aicina darbā aktīvu, radoši domājošu  projektu vadītāju, kurš ir gatavs intensīvam darbam un spēj strādāt, nosakot prioritātes,  lai sasniegtu rezultātus un sekmētu  dažādu jomu projektu izstrādi un īstenošanu.  Ja Jums šis amats šķiet interesants, gaidām  pieteikumu!   

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Darbības jomai atbilstoša augstākā izglītība (II līmeņa) - projektu vadībā, ekonomikā vai vadībzinātņu jomā
 • Vēlama pieredze projektu vadībā
 • Prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā  
 • Labas saskarsmes, komunikācijas, argumentācijas  prasmes
 • Spēja patstāvīgi plānot, organizēt un kontrolēt savu darbu īsā un ilgstošā laika periodā

Galvenie pienākumi:

 • Veikt projektu vadību, īstenošanas uzraudzību, finanšu un risku analīzi 
 • Izvērtēt piedāvātās investīciju programmas un iesniegt priekšlikumus investīciju piesaistei
 •  Izstrādāt projektu  pieteikumus ārējā finansējuma piesaistei
 • Izvērtēt projektu idejas, risinājumu iespējas un ekonomisko pamatojumu, veikt projektu finanšu analīzi, nosakot saimniecisko lietderību un ekonomisko efektivitāti
 • Sniegt konsultācijas un informāciju pašvaldības iestāžu vadītājiem par Eiropas Savienības fondu jautājumiem
 • Organizēt un vadīt pašvaldības attīstības projektu sagatavošanu un īstenošanu sadarbībā pašvaldības iestādēm, piesaistot fondu līdzekļus
 • Amata kompetences ietvaros piedalīties iepirkuma procedūru sagatavošanā
 • Sagatavot domes lēmumu, pašvaldības saistošo noteikumu un rīkojumu projektus

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV un motivācijas vēstule
 • Nolikuma prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas 
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija
 • Redzējums par amata pienākumu izpildi, ar to saistīto problēmu risinājumu (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas datorrakstā)

 

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē  Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Talsu  novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201) vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz projektu vadītāja amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2018. gada 21. maija plkst.13.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.

 
 

 
02.05.2018.

Izsludināts konkurss uz vakanto pirmsskolas skolotāja amata vietu PII "Sprīdītis"

Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” izsludina atklātu konkursu uz 1 vakanto pirmsskolas skolotāja amata vietu uz noteiktu laiku. Konkursā var piedalīties un par tā uzvarētāju kļūt jebkurš pilngadīgs LR pilsonis, kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem.

 Pretendentam jāiesniedz:

 • iesniegums un pretendenta aptaujas lapa ar norādi uz atsauksmēm;
 • izglītības dokumentu kopijas, papildus apmācību un svešvalodu apguves apliecinošu dokumentu kopijas;
 • motivācijas vēstuli;
 • pirmsskolas iestādes grupas vides attīstības redzējums (līdz 2 A4 lapām datorrakstā).

PRETENDENTA APTAUJAS LAPA un  IESNIEGUMS

Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”, adrese: Akmeņu iela 8, Talsos, LV-3201, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz pirmsskolas skolotāja amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2018. gada 18. maijam, plkst.13.00.


02.05.2018.

Talsu PII “Sprīdītis” aicina darbā pirmsskolas skolotāja palīgu uz noteiktu laiku

Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” aicina darbā  pirmsskolas skolotāja palīgu uz 1 vakanto amata vietu uz noteiktu laiku.

Pretendentam jāiesniedz:

 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • CV;
 • motivācijas vēstule;
 • pretendentam jāatbilst Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta 5. daļas prasībām.

Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”, adrese: Akmeņu iela 8, Talsos, LV-3201, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz pirmsskolas skolotāja palīga amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2018. gada 18. maijam, plkst. 13.00.


27.04.2018.

Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs piedāvā darbu interešu izglītības metodiķim/-ei uz nenoteiktu laiku

 

Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs aicina darbā interešu izglītības metodiķi (slodze 0.5). Papildus iespējams atbilstoši savai specializācijai īstenot kādu no interešu izglītības programmām.

Prasības:

·         Izglītība atbilstoši MK noteikumiem Nr.662;

·         organizatora spējas;

·         plānošana;

·         komunikācija;

·         radošums;

·         datorprasmes (MS Office);

·         prasme strādāt komandā.

 

Pieteikums, CV un motivācijas vēstule jāiesniedz elektroniski doloresa.lepere@talsi.lv līdz 2018. gada 28. maijam.

Tālrunis informācijai: 29423752.

 

 
17.04.2018.

Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009113532) izsludina pieteikšanos uz

Pastendes sporta centra vadītāja amatu

Aicinām darbā aktīvu, sabiedrisku un komunikablu Pastendes sporta centra vadītāju, kurš vēlas un spēj nodrošināt sporta centra „Akmeņkaļi” darbību un pašvaldības iedzīvotāju sporta un veselību veicinošu pasākumu organizēšanu.

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Vēlama augstākā izglītība;
 • Vēlama pieredze ar amata pienākumiem saistītā darbā;
 • Nepieciešama laba prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā;
 • Nepieciešama laba komunikācijas un argumentācijas prasme;
 • Augstākā izglītība sporta vai vadības jomā un darba pieredze ar sportu saistītā vai koordinējošā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību.

 

Galvenie pienākumi:

 • Plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt sporta centra darbību un attīstību;
 • Izstrādāt sporta centra nodarbību un pasākumu plānus; sadarbībā ar citām pašvaldības iestādēm plānot un koordinēt sporta centra telpu un sporta laukumu noslogojumu un pasākumu norisi; nodrošināt sporta centra lietvedību;
 • Plānot un organizēt sporta sacensības un veselību veicinošus aktīva dzīvesveida pasākumus;
 • Plānot sporta centra darbībai un attīstībai nepieciešamos finanšu, personāla un tehniskos resursus; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu;
 • Apkopot sporta spēļu un sacensību rezultātus; sagatavot pārskatus un preses relīzes par notikušajiem pasākumiem.
   

Iesniedzamie dokumenti:

 • Dzīves apraksts (CV) un motivācijas vēstule;
 • Nolikuma prasībām atbilstošas izglītības dokumentu kopijas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija;
 • Redzējums par Pastendes sporta centra darbības un pašvaldības iedzīvotāju sporta dzīves un veselību veicinošu pasākumu organizēšanu (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas datorrakstā);
 • Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas (par pēdējiem 3 gadiem), atsauksmes vai rekomendācijas.

 

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Talsu novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201) vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz Pastendes sporta centra vadītāja amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2018. gada 26. aprīlim plkst. 17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.


11.04.2018

Talsu novada Sociālais dienests (reģistrācijas Nr. 90009113532) izsludina konkursu uz vakanto

Sociālo pakalpojumu nodaļas sociālā darbinieka amatu

 

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • darbības sfērai atbilstoša otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība   sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;
 • prasme plānot, vadīt un organizēt darbu, spēja skaidri argumentēti paust savu viedokli;
 • darba pieredze sociālajā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • augsta atbildības sajūta, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • labas iemaņas darbā ar datoru, informācijas sistēmām un programmām, u.c. biroja tehniku (skeneris, kopētājs, fakss) labā lietotāja līmenī;
 • labas komunikācijas (t.sk. intervēšanas, klausīšanās, atgriezeniskās saites nodrošināšanā u. c.) un konfliktu risināšanas prasmes;
 •  B kategorijas autovadītāja apliecība.

 

Galvenie amata pienākumi:

 • novērtēt personas vajadzību un atbilstību sociālo pakalpojumu saņemšanai, noteikt personai nepieciešamo sociālā pakalpojuma veidu, apjomu un saņemšanas ilgumu;
 • sagatavot administratīvo aktu projektus par sociālo pakalpojumu piešķiršanu, atteikumu vai pārtraukšanu;
 • apsekot sociālā pakalpojuma pieprasītāju dzīvesvietā;
 • strādāt ar vienoto sociālās palīdzības administrēšanas elektronisko sistēmu SOPA.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV un motivācijas vēstule;
 • atbilstošas augstākās izglītības apliecinošu dokumentu kopijas, sertifikātu kopijas; 
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija;
 • pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildu apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes vai rekomendācijas.

 

Pieteikumu ar visiem iesniedzamajiem dokumentiem var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada Sociālajā dienestā Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201, 4.stāvā, 405.kab. vai iesūtīt e-pastā socialais.dienests@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei „Konkursam uz sociālā darbinieka amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana  līdz 2018. gada 25. aprīlim plkst. 17.00; pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.

 


06.04.2018.

 

 

Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009113532) izsludina konkursu uz vakanto

Vandzenes pagasta pārvaldes vadītāja amatu

Talsu novada pašvaldība aicina darbā aktīvu cilvēku, kurš vēlas un spēj nodrošināt Vandzenes pagasta pārvaldes darbību un sniegt iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus, ko paredz normatīvie akti. Ja esat gatavs šim izaicinājumam, spējat ģenerēt savas idejas pagasta pārvaldes darbības pilnveidošanai, racionāli izvērtēt iedzīvotāju priekšlikumus un uzņemties atbildību – gaidām pieteikumu!   

 
Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Nepieciešama augstākā izglītība;
 • Vēlama pieredze ar amata pienākumiem saistītā darbā vai administrējošā darbā;
 • Nepieciešama laba prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā;
 • Nepieciešama laba komunikācijas un argumentācijas prasme.

 

Galvenie pienākumi:

 • Plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt pārvaldes un tās struktūrvienību darbību saskaņā reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;
 • Plānot pārvaldes darbībai un attīstībai nepieciešamos finanšu, personāla un tehnisko resursu apjomu; kontrolēt un nodrošināt piešķirto līdzekļu un resursu racionālu izlietojumu;
 • Plānot, vadīt, koordinēt un nodrošināt pārvaldes darbību komunālo pakalpojumu jomā pārvaldes administratīvajā teritorijā;
 • Organizēt pārvaldes darbībai nepieciešamās iepirkuma procedūras; normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā slēgt privāttiesiskus līgumus pārvaldes darbības nodrošināšanai;
 • Nodrošināt pārvaldei nodoto pašvaldības objektu apsaimniekošanu, veikt materiālo un tehnisko resursu iegādi, pārvaldīt valdījumā nodoto nekustamo un kustamo mantu;
 • Sniegt atzinumus par pārvaldes administratīvajā teritorijā esošā nekustamā īpašuma piešķiršanu lietošanā, iznomāšanu vai atsavināšanu;
 • Sagatavot domes lēmumu, pašvaldības saistošo noteikumu un rīkojumu projektus.


Iesniedzamie dokumenti:

 • Dzīves apraksts (CV) un motivācijas vēstule;
 • Nolikuma prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija;
 • Redzējums par Vandzenes pagasta pārvaldes darbības organizēšanu normatīvajos aktos un pārvaldes nolikumā noteikto funkciju izpildei un pagasta attīstības virzieniem (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas datorrakstā);
 • Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas (par pēdējiem 3 gadiem un ne mazāk kā 8 stundu apjomā), atsauksmes vai rekomendācijas.
   

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Talsu novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201) vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz Vandzenes pagasta pārvaldes vadītāja amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2018. gada 20. aprīlim plkst.17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.


03.04.2018.

Pūņu pamatskola piedāvā darbu uz nenoteiktu laiku SANTEHNIĶIM uz 0,5 slodzi

Darba pienākumi:

 •  Veikt ēku ūdensapgādes, kanalizācijas un iekšējo siltumapgādes tīklu, iekārtu un ēku siltuma avotu, apkures cauruļvadu un armatūras apkopi un remontu.
 •  Nodrošināt regulāru un pareizu sanitāri-tehniskās un apkures sistēmas darbu.
 •  Dažādu palīgdarbu veikšana, kas saistīti ar objekta uzturēšanu.
 •  Santehnikas avārijas situāciju novēršana.
 • Citu tiešā vadītāja uzdevumu pildīšana.

Prasības:

 •  Minimālā prasība vismaz vidējā izglītība.
 •  Būtu vēlama pieredze santehniķa darbā.
 •  Prasme patstāvīgi organizēt sava darba pienākumu izpildi, noteikt prioritātes, plānot savu darbu.
 •  Precizitāte, patstāvība, augsta atbildības sajūta.
 •  Spēja strādāt aktīvu un intensīvu darbu.

CV un motivācijas vēstuli līdz 2018. gada 16. aprīlim var iesniegt Pūņu pamatskolas lietvedībā, darba dienās no 9.00 līdz 16.00, vai sūtot pa pastu  Pūņu pamatskola, Valdgales pagasts Pūņas, Talsu novads LV-3253, vai sūtot e-pastā: punupamatskola@talsi.lv ar norādi – SANTEHNIĶIS.        

 
 

 
26.03.2018.

SIA ‘’Talsu ūdens’’ aicina darbā finanšu ekonomistu

 

Darba pienākumi:

 • Uzņēmuma finanšu vadība, t.sk., budžeta plānošana, finanšu analīze, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, projektu uzskaites nodrošināšana;
 • Darbs ar Valsts ieņēmumu dienestu, zvērinātu revidentu, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju;
 • Sarežģītu nestandarta situāciju risināšana;
 • Uzņēmuma vadības nodrošināšana ar finanšu informāciju;
 • Gada pārskatu, ceturkšņa pārskatu un citu finanšu atskaišu sagatavošana;
 • Līdzdalība iekšējo normatīvo dokumentu izstrādē;
 • Uzņēmuma krājumu un to procesu efektivitātes un rentabilitātes rezultātu izvērtēšana;
 • Sadarbība ar ārpakalpojumu sniedzējiem – banka, līzinga kompānijas.

 

Prasības:

 • Augstākā izglītība finansēs, ekonomikā un/vai biznesa vadībā;
 • Darba pieredze šādā vai līdzīgā amatā;
 • Teicamas iemaņas darbā ar datoru;
 • Pieredze darbā ar grāmatvedības programmu HORIZON;
 • Precizitāte, patstāvība, augsta atbildības sajūta, spēja strādāt dinamiskā vidē.

 

CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2018. gada 10. aprīlim var iesniegt SIA „Talsu ūdens” birojā Talsos, Raiņa ielā 17, 2. stāvā, darba dienās no 8.00 līdz 17.00, sūtot pa pastu vai sūtot e-pastā info@talsuudens.lv ar norādi – finanšu ekonomists.

 


 8.03.2018.

 

 

Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009113532) izsludina konkursu uz

projektu vadītāja amatu (uz noteiktu laiku)  

 Talsu novada pašvaldība aicina darbā aktīvu, radoši domājošu  projektu vadītāju, kurš ir gatavs intensīvam darbam un spēj strādāt, nosakot prioritātes,  lai sasniegtu rezultātus un sekmētu  dažādu jomu projektu izstrādi un īstenošanu.  Ja Jums šis amats šķiet interesants, gaidām  pieteikumu!   

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Nepieciešama darbības jomai atbilstoša augstākā izglītība - projektu vadībā, ekonomikā vai vadībzinātņu jomā;
 • Vēlama pieredze projektu vadībā;
 • Prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā;
 • Labas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas, lai varētu nodrošināt projektu dokumentu sagatavošanu arī svešvalodā;
 • Labas saskarsmes, komunikācijas, argumentācijas prasmes;
 • Spēja patstāvīgi plānot, organizēt un kontrolēt savu darbu īsā un ilgstošā laika periodā.

Galvenie pienākumi:

 • Plānot un prognozēt investīciju programmu aktivitātes un to rezultātus, veikt investīciju projektu analīzi;
 • Organizēt un vadīt pašvaldības attīstības projektu sagatavošanu un īstenošanu sadarbībā pašvaldības iestādēm, piesaistot fondu līdzekļus;
 • Sniegt konsultācijas un informāciju pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītājiem par Eiropas Savienības fondu jautājumiem;
 • Izvērtēt piedāvātās investīciju programmas un iesniegt priekšlikumus par investīciju piesaisti;
 • Izstrādāt projektu  pieteikumus ārējā finansējuma piesaistei;
 • Izvērtēt projektu idejas, risinājumu iespējas un ekonomisko pamatojumu, veikt projektu finanšu analīzi, nosakot saimniecisko lietderību un ekonomisko efektivitāti;
 • Amata kompetences ietvaros piedalīties iepirkuma procedūru sagatavošanā;
 • Sagatavot domes lēmumu, pašvaldības saistošo noteikumu un rīkojumu projektus.
Iesniedzamie dokumenti:
 • Dzīves apraksts (CV) un motivācijas vēstule,
 • Nolikuma prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas,
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija,
 • Redzējums par amata pienākumu izpildi, ar to saistīto problēmu risinājumu (ne varāk kā divas A4 formāta lapas datorrakstā).
Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē  Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Talsu  novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201) vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz projektu vadītāja amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2018.gada 19.marta   plkst.17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.


27.02.2018.
Atklāts konkurss uz vakanto amatu

Virbu pamatskolas dežurants-apkopējs

 

Konkursā var piedalīties un par tā uzvarētāju kļūt jebkurš pilngadīgs LR pilsonis, kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem.

Pieteikums satur šādus dokumentus:

 • iesniegumu un pretendenta aptaujas lapu ar norādi uz atsauksmēm; atsauksmes un rekomendācijas var pievienot aptaujas lapai.
 • izglītības dokumentu kopijas, papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • motivācijas vēstuli un CV;

Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Virbu pamatskola, Talsu novads Virbu pagasts, Jaunpagasts, Skolas iela 1, LV-3292, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē, Virbu pamatskolā, Talsu novada, Virbu pagasta, Jaunpagastā darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Virbu pamatskolas dežuranta-apkopēja amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina pasta sūtījuma saņemšana Virbu pamatskolā līdz 2018. gada 6.martam plkst.12.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

Iesniegums

 

22.02.2018.

SIA “Talsu ūdens” izsludina vakanci –

uzskaites mezglu kontrolieris (7543 01)

 

Darba pienākumi:

 • Veikt objektos ūdens un/vai kanalizācijas patēriņa uzskaites mezglu apsekošanu, pārbaudes, uzskaites kontroli (tehniskās pārbaudes, pārkāpumu aktu u.c. aktu sastādīšana);
 • Veikt ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu, nomaiņu, plombēšanu, santehnikas darbus;
 • Sniegt informāciju klientiem par ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu.

Prasības:

 • Vidējā izglītība, vidējā tehniskā izglītība vai arodizglītība;
 • Atslēdznieka vai santehniķa darba pieredze;
 • Labas komunikācijas spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

CV un pieteikuma vēstuli, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2018. gada 1. martam var iesniegt SIA „Talsu ūdens” birojā Talsos, Raiņa ielā 17, 2. stāvā, darba dienās no 8.00 līdz 17.00, sūtot pa pastu vai sūtot e-pastā: info@talsuudens.lv ar norādi – uzskaites mezglu kontroliera vakancei.

 

13.02.2018.

Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009113532) izsludina konkursu uz vakanto Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centra struktūrvienības

Talsu tautas nams vadītāja amatu

Talsu novada pašvaldība aicina darbā Talsu tautas nama vadītāju, kuram sirdī ir Talsi, nozīmīgs ir pilsētas tēls un ir gatavs radošiem un analītiskiem izaicinājumiem, lai īstenotu ieceres Talsu pilsētas kultūrvides attīstībai!

 

Prasības pretendentiem:

·  Zināšanas un  izpratne par kultūras nozari

·   Darbības jomai atbilstoša augstākā izglītībaVadībzinībās, kultūrā, mārketingā vai cita kultūras iestādes vadīšanai nepieciešamā izglītība

·   Vismaz viena gada pieredze vadošā amatā

Par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze kultūras jomā

·  Izpratne par darba organizāciju pašvaldības iestādē

Dokumentu aprites, lēmumu pieņemšanas u.c. pašvaldībā noteiktā kārtība

· Spēja izvirzīt iestādes mērķus, nodrošināt to sasniegšanu un izpildes kontroli

Talsu tautas nama, Radošās sētas, Sauleskalna estrādes darbības mērķi un uzdevumi

·  Labas svešvalodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību

Starptautiska sadarbība kultūras jomā

· Teicamas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes

Smaids sejā, pārliecība un kontakti!

 

Galvenie pienākumi:

VADĪBA

· Darba organizācija, komunikācija un personāla vadība

FINANSES

·  Finansējuma plānošana, pārvalde un piesaiste

KULTŪRA

·  Vietēja, valsts un starptautiskas nozīmes izklaides, kultūras un mākslas projektu organizēšana

·   Nemateriālā kultūras mantojuma apzināšana, saglabāšana un attīstības veicināšana

·  Dziesmu un deju svētku procesa nodrošināšana

SADARBĪBA

·  Valsts un pašvaldības iestādes, struktūrvienības

·   Nevalstiskās organizācijas, uzņēmēji un privātpersonas

 

Iesniedzamie dokumenti:

·   Dzīves apraksts (CV) ar norādi uz atsauksmēm un motivācijas vēstule

·   Redzējums par Talsu tautas nama darbību un attīstību

Līdz divām A4 formāta lapām datorrakstā

·  Izglītības t.sk. kursi un apmācības dokumentu kopijas

 

Pieteikumu ar norādi “Konkursam uz Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centra struktūrvienības Talsu tautas nams vadītāja amatu” iesniegt personīgi vai pa pastu Talsu novada kultūras sporta un tūrisma centrā, K. Valdemāra ielā 17a, Talsi, Talsu novads, LV-3201, vai sūtot uz elektroniskā pasta adresi kstc@talsi.lv.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana  līdz 2018. gada  26. februārim pulksten 17:00, pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.

 

 
09.02.2017.

Talsu pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaniņš”  aicina darbā pirmsskolas skolotāju palīgu (uz nenoteiktu laiku)

Pretendentiem jāiesniedz:

 • vispārējo vidējo izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • CV;
 • motivācijas vēstule;
 • pretendentam jāatbilst Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta 5. daļas prasībām.

Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Talsu pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaniņš”, Jaunā iela 1 , Talsos, LV-3201, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš” darba laikā vadītājas kabinetā. Uz aploksnes jābūt norādei „Pieteikums uz Talsu pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” pirmsskolas skolotāja palīga vakanci”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina pasta sūtījuma saņemšana līdz 2018. gada 16. februārim plkst.14.00, pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

 

 
05.02.2018.

Skolotāja palīgs PII "Papardīte" Laidzē
 
Laidzes pirmsskolas izglītības iestāde „Papardīte” piedāvā darbu skolotāja palīgam uz nenoteiktu laiku. CV, motivācijas vēstuli līdz 6. martam sūtīt uz iestādes e pastu: laidzespiipapardite@talsi.lv.

Iestādes adrese: “Bēnudārzs”, Laidze, Laidzes pag., Talsu nov., LV-3280.

Darba laiks: 7:00-19:00.

Papildu informācija: vadītāja Solveiga Dāvidsone (mob.tālr: 29298991; e-pasts:solveiga.davidsone@talsi.lv)


 
26.01.2018.

Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009113532) izsludina konkursu uz vakanto

Komunālās nodaļas vadītāja vietnieka amatu
 

Talsu novada pašvaldība aicina darbā Komunālās nodaļas vadītāja vietnieku, kurš ir gatavs izaicinājumiem, spēj uzņemties atbildību, izrādīt iniciatīvu un sekmēt  Komunālās nodaļas  funkciju kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi. Ja Jums tas šķiet saistoši, gaidām pieteikumu!   

 

Prasības pretendentiem (-ēm):
 • Nepieciešama darbības jomai atbilstoša augstākā izglītība inženiertehniskajās zinātnēs (autoceļu būvniecība, enerģētika, hidromeliorācija, siltumapgāde vai tml.) ar attiecīgās jomas speciālista vai inženiera kvalifikāciju;
 • Nepieciešama pieredze ar amata pienākumiem saistītā darbā vai administrējošā darbā;
 • Prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā;
 • Komunikācijas un argumentācijas prasme un spēja patstāvīgi organizēt un veikt pienākumu izpildes ikdienas un operatīvo darbību.
Galvenie pienākumi:
 • Organizēt un koordinēt nodaļas stratēģisko un operatīvo darbību amata kompetences ietvaros;
 • Organizēt un kontrolēt ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismojuma nodrošināšanu;
 • Organizēt un kontrolēt pašvaldības autoceļu uzturēšanu un autoceļu fonda līdzekļu racionālu izlietošanu;
 • Koordinēt ūdensapgādes, kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas, siltumapgādes un atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu novada administratīvajā teritorijā;
 • Nodrošināt Komunālās nodaļas funkciju izpildei nepieciešamo iepirkumu procedūru dokumentu sagatavošanu; nodrošināt un veikt attiecīgo līgumu izpildītāju darbības kontroli;
 • Sagatavot domes lēmumu, pašvaldības saistošo noteikumu un rīkojumu projektus.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Dzīves apraksts (CV) un motivācijas vēstule,
 • Nolikuma prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas,
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija,
 • Redzējums par amata pienākumu izpildi, ar to saistīto problēmu risinājumu (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas datorrakstā).
Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē  Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Talsu  novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201) vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz Komunālās nodaļas vadītāja vietnieka amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2018. gada 8. februārim   plkst.17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.

 

 


26.01.2018.

Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009113532) izsludina konkursu uz vakanto

vides pārvaldības speciālista amatu
 

Talsu novada pašvaldība aicina darbā vides pārvaldības speciālistu, kurš ir gatavs aktīvam un intensīvam darbam un spēj strādāt, lai sasniegtu rezultātus un sekmētu  Komunālās nodaļas  funkciju kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi. Ja Jums šis amats šķiet interesants, gaidām pieteikumu!   

Prasības pretendentiem (-ēm):
 • Nepieciešama darbības jomai atbilstoša augstākā izglītība vides zinātnēs; vēlama inženiera kvalifikācija;
 • Vēlama pieredze ar amata pienākumiem saistītā darbā vai administrējošā darbā;
 • Prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā;
 • Komunikācijas un argumentācijas prasme un spēja patstāvīgi organizēt un veikt pienākumu izpildes ikdienas un operatīvo darbību.
Galvenie pienākumi:
 • Izstrādāt vides, zaļo un zilo zonu attīstības un apsaimniekošanas koncepciju un nodrošināt tās īstenošanu;
 • Izstrādāt un ieviest ar novada aizsargājamo dabas objektu un teritoriju attīstību un saistītus projektus;
 • Organizēt un nodrošināt vienotu pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo mežu apsaimniekošanu;
 • Veikt dzīvnieku patversmes darbības uzraudzību un koordinēt klaiņojošu dzīvnieku izķeršanu pašvaldības administratīvajā teritorijā;
 • Sagatavot medību platību nomas līgumus un organizēt Medību koordinācijas komisijas darbību;
 • Sagatavot domes lēmumu, pašvaldības saistošo noteikumu un rīkojumu projektus.
Iesniedzamie dokumenti:
 • Dzīves apraksts (CV) un motivācijas vēstule,
 • Nolikuma prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas,
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija,
 • Redzējums par amata pienākumu izpildi, ar to saistīto problēmu risinājumu (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas datorrakstā).
Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Talsu novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201) vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz vides pārvaldības speciālista amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2018. gada 8. februārim plkst.17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.

 


25.01.2018.

Talsu novada Izglītības pārvalde izsludina konkursu uz nepilna laika slodzes pedagogu amata vietām

Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolā un Valdemārpils vidusskolā,

lai nodrošinātu Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 ,,Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu no 1.02.2018.-31.05.2018.

 

Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolā:

 • bioloģijas pedagogam līdz 3 stundām nedēļā;
 • matemātikas pedagogam līdz 6 stundām nedēļā.

  Valdemārpils vidusskolā:

 •  matemātikas pedagogam līdz 4 stundām nedēļā;
 • fizikas pedagogam līdz 0,5 stundām nedēļā.

Galvenie pienākumi:

 • sniegt konsultatīvu atbalstu mācību priekšmetos,  atbalstu krīžu situācijās un skolu brīvlaikos 5.-12.klašu izglītojamajiem;
 • sniegt individuālas konsultācijas mācību motivācijas veidošanai.

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Ministru kabineta noteikumiem Nr.662 Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību;
 • ne mazāk kā 3 gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības iestādē.

Pieteikuma vēstuli, dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae), izglītību apliecinošo dokumentu kopijas ar norādi “Konkursam” jāiesniedz personīgi līdz 2018. gada 30. janvārim pl. 12:00 Talsu novada Izglītības pārvaldē, Kareivju ielā 7, Talsi 405.kabinetā, tālrunis uzziņām 63224008

Pieteikuma vēstules forma ir pieejama šeit.

 

18.01.2018.
Talsu novada Sporta skola rīko atklātu konkursu uz vakantu amatu:
VISPĀRĒJĀS FIZISKĀS SAGATAVOTĪBAS sporta treneris

Prasības pretendentiem:

 • Izglītība – atbilstoši LR normatīvajiem aktiem;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • Pedagoģiskā pieredze sporta trenera amatā tiks uzskatīta par priekšrocību

CV un sporta veida attīstības redzējumu Talsu novada Sporta skolā, kā arī citus nepieciešamos dokumentus iesniegt līdz 2018. gada 5. februāra plkst. 16.00 Talsu novada Sporta skolā (Kareivju ielā 12, Talsos, Talsu novadā, LV-3201) vai sūtot uz e-pastu sportaskola@talsi.lv ar norādi – “KONKURSAM”.


18.01.2018.
Talsu novada Sporta skola rīko atklātu konkursu uz vakantu amatu:
FUTBOLA sporta treneris

Prasības pretendentiem:

 • Izglītība – atbilstoši LR normatīvajiem aktiem;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • Latvijas Futbola Federācijas izsniegts C-LFF futbola trenera kategorijas serifikāts;
 • Pedagoģiskā pieredze sporta trenera amatā tiks uzskatīta par priekšrocību.
CV un sporta veida attīstības redzējumu Talsu novada Sporta skolā, kā arī citus nepieciešamos dokumentus iesniegt līdz 2018. gada 5. februāra plkst. 16.00 Talsu novada Sporta skolā (Kareivju ielā 12, Talsos, Talsu novadā, LV-3201) vai sūtot uz e-pastu sportaskola@talsi.lv ar norādi – “KONKURSAM”.

3.01.2018.

Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Kastanītis”  aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju

Tiek izsludināts konkurss vakantajam Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Kastanītis”  pirmsskolas izglītības skolotāja amatam.

Konkursā var piedalīties un par tā uzvarētāju kļūt jebkurš pilngadīgs LR pilsonis, kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem.

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

 • iesniegums un pretendenta aptaujas lapa ar norādi uz atsauksmēm; atsauksmes un rekomendācijas var pievienot aptaujas lapai.
 • izglītības dokumentu kopijas, Sertifikāts par tiesībām mācīt speciālās pirmsskolas izglītības programmās pirmsskolas izglītības pakāpē, papildu apmācību un svešvalodu apguves apliecinošu dokumentu kopijas;
 • motivācijas vēstule un CV;
 • pirmsskolas iestādes grupas vides attīstības redzējums (līdz 2 A4 formāta lapām).

Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Kastanītis”, Krievraga ielā 2A, Talsi, LV-3201 vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu pirmsskolas izglītības iestādē “Kastanītis”  darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Kastanītis” pirmsskolas izglītības skolotāja amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina pasta sūtījuma saņemšana Talsu pirmsskolas izglītības iestādē “Kastanītis”  līdz 2018. gada 15.janvārim plkst.12.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

 

Notikumu kalendārs

Jūlijs, 2018
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas