Trešdiena, 20. marts
Šodien sveicam: Made, Irbe

Vakances

11.03.2019.

 

Talsu novada pašvaldība (nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90009113532) izsludina atklātu konkursu uz pašvaldības izpilddirektora vietnieka amatu

Talsu novada pašvaldība aicina darbā izpilddirektora vietnieku, kurš spēj nodrošināt pašvaldības uzdevumu izpildi pārraudzībai noteiktajās jomās atbilstoši pašvaldības funkcijām, domes lēmumiem, administrācijas rīkojumiem un kuram ir prasmes stratēģiskajā un operatīvajā plānošanā un normatīvo dokumentu sagatavošanā.

 • Prasības pretendentiem (-ēm):
 • Vismaz II līmeņa (bakalaura) augstākā profesionālā izglītība
 • Darba pieredze administrējošā darbā
 • Izpratne par savstarpēji saistīto procesu izpildes secību, to vadību
 • Labas organizatora un komunikatīvās spējas, loģiskā domāšana
 • Izpratne par darba organizāciju pašvaldībā
 • Nepieciešama B kategorijas autovadītāja apliecība
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī un angļu valodas prasme sarunvalodas līmenī

 

Galvenie pienākumi:  

 • Pārzināt pakļautības nodaļu (būvvalde, nekustamo īpašumu nodaļa, komunālās nodaļa, attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļa) darbību reglamentējošos normatīvos aktus,
 • Plānot, vadīt un koordinēt pakļautības nodaļu darbību,
 • Izstrādāt priekšlikumus par pašvaldības ilgtermiņa prioritātēm un attīstības virzieniem pārraudzībā esošajās nozarēs, plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt to ieviešanu un noteiktajā kārtībā izdot administratīvos aktus amata kompetences ietvaros,
 • Plānot, organizēt un kontrolēt pašvaldībai piekrītošā un piederošā īpašuma saimnieciski izdevīgu apsaimniekošanu, pārvaldīšanu un iznomāšanu,
 • Sagatavot, ieviest, izpildīt, kontrolēt ieteikumus vai metodiskos norādījumus pārraudzībā esošajās nozarēs,
 • Koordinēt pašvaldības īstenojamo projektu vadību,
 • Sagatavot atbildes uz iesniegumiem atbilstoši amata kompetencei.
 • Plānot pārraugāmo nozaru attīstībai nepieciešamos finanšu līdzekļus, kontrolēt nozares finanšu līdzekļu izlietojumu;
 • Veikt pilsētu un pagastu pārvalžu vadītāju metodisko vadību un kontroli pārraudzībā esošo nozaru jomā;
 • Piedalīties pārraugāmo nozaru funkciju izpildei nepieciešamo iepirkumu procedūru dokumentu sagatavošanā, nodrošināt un veikt attiecīgo līgumu izpildītāju darbības kontroli atbilstoši kompetencei.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves apraksts (CV Europass formā)
 • izglītības dokumentu kopijas 
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija
 • motivācijas vēstule 

Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu pēdējo 3 gadu laikā apgūtu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas.

Saskaņā ar amata klasifikāciju izpilddirektora vietnieka atlīdzība ir 1600,00 EUR līdz  2353,00 EUR.

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie un prasībām atbilstošie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē  Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Talsu  novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu nov., LV-3201 vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz pašvaldības izpilddirektora vietnieka amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2019. gada 2. aprīlim plkst.17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Pretendentu atlases procesā tiks iesaistīti profesionāli personālatlases speciālisti.

Komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti dalībai darba intervijā.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī  atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem  aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām  Talsu novada pašvaldībā:  personas datu apstrādes pārzinis ir Talsu novada pašvaldība, juridiskā adrese Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, tālr. Nr. 63232100; datu apstrādes juridiskais pamats- Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts un c)apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b)apakšpunkts un Darba likums. 


 

 


 

VAKANCE

Pastendes PII “Ķipars” aicina darbā mūzikas skolotāju uz noteiktu laiku (pilna slodze).

Pieteikties līdz 15.04.2019.

 

CV sūtīt uz e-pastu: pastendespiikipars@talsi.lv

Tālrunis informācijai: 63221230

 

 

 


Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009113532) izsludina atklātu konkursu uz

Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amatu (trīs amata vietas)

 

 1. Prasības bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amata pretendentiem (saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 10.panta pirmo daļu):

1.1.  pretendents ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis ar valsts valodas prasmi augstākajā līmenī;

1.2.  pretendents sasniedzis 30 gadu vecumu;

1.3.  pretendentam ir otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zinātnē vai zinātnes nozarei atbilstoša profesionālā (pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība;

1.4.  pretendentam ir nevainojama reputācija.
 

2. Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka pamatpienākumi:   

2.1. nodrošināt bāriņtiesas darbību atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem, veicot  amata pienākumu izpildi attiecīgajās novada pilsētās un pagastos;

2.2. organizēt un kontrolēt bāriņtiesas locekļu un locekļu palīgu darbību; 

2.3. sagatavot un vadīt bāriņtiesas sēdes;

2.4.  pārstāvēt novada bāriņtiesu tiesību sargājošās institūcijās;

2.5.  pieņemt un amata kompetences ietvaros konsultēt apmeklētājus; normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot atbildes uz iesniegumiem;

2.6.  veikt normatīvajos aktos noteiktās notariālās darbības;

2.7.  pildīt citus pienākumus, kas paredzēti normatīvajos aktos vai noteikti amata aprakstā.
 

3. Nepieciešamās prasmes, spējas un zināšanas:

3.1.  izpratne un zināšanas par amata pienākumu izpildi reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;

3.2.  spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos un augsta stresa noturība;

3.3.  labas komunikācijas un saskarsmes spējas;

3.4.  prasme darbā ar datoru.
 

4. Pretendentam jāiesniedz:

4.1. dzīves apraksts (CV Europass formā ar norādi uz atbilstošā, līdzīga rakstura vai ar tiesību aizsardzību saistītā darbā);

4.2. pretendenta pieteikums (ar Bāriņtiesu likuma 10.panta 1.daļai atbilstošas izglītības dokumenta kopijām un apliecinājumu, ka uz pretendentu neattiecas Bāriņtiesu likuma 11.pantā noteiktie ierobežojumi);

4.3. valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija (nepilsoņiem).

5. Pretendents var iesniegt:

5.1.  papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopiju  par speciālo zināšanu  apguvi Ministru kabineta 05.12.2006. noteikumu Nr.984  noteiktajā apjomā un kārtībā;

5.2.  amata pienākumu izpildei atbilstošu pēdējos piecos gados apgūtu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas;

5.3.  B kategorijas autovadītāja apliecības kopiju.

 

6.  Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku ievēlē Talsu novada dome uz pieciem gadiem.

 7. Amata pienākumu izpilde paredzēta, sākot ar 2019.gada 24.septembri; laikā no ievēlēšanas  brīža līdz amata pilnvaru sākumam amata pretendentam jāapgūst mācību programma Ministru kabineta 05.12.2006. noteikumu Nr.984  noteiktajā apjomā un kārtībā; mācības apmaksā Talsu novada bāriņtiesa.

8.  Saskaņā ar amata klasifikāciju bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka alga no EUR 998,- līdz  EUR 1382,-

 

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie un prasībām atbilstošie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē  Talsu novada pašvaldības (TNP) Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Talsu  novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201) vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Pieteikums uz Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amatu”

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2019.gada 19.martam plkst.17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

 

Ievēlot bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku, pašvaldības domes pienākums ir pieprasīt ziņas no Sodu reģistra, lai pārliecinātos par personas atbilstību Bāriņtiesu likuma 11.panta 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētajām prasībām.

 

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī  atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem  aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām  TNP:  personas datu apstrādes pārzinis ir TNP Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, tālr. Nr. 632321106; datu apstrādes juridiskais pamats- Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts un c)apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b)apakšpunkts un Darba likums. 

 


Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009113532) izsludina atklātu konkursu uz

pašvaldības policijas inspektora amatu

 Talsu novada pašvaldība aicina darbā policijas inspektoru, kurš spēj identificēt un novērst sabiedriskās kārtības pārkāpumus, novērtēt un analizēt sava darba rezultātus un amata kompetences ietvaros pieņemt patstāvīgus lēmumus

 

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Atbilstība likuma “Par policiju” 21. panta pirmās daļas prasībām
 • Vēlama atbilstoša vai līdzīga amata pienākumu izpilde (informāciju norādīt CV)
 • Pašvaldības policijas darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana
 • Labas saskarsmes, komunikācijas, argumentācijas prasmes
 • Zināšanas un izpratne par amata pienākumu izpildi

 

Galvenie pienākumi:

 • Veikt patrulēšanu un nodrošināt sabiedrisko kārtību
 • Veikt likumpārkāpumu profilaksi
 • Veikt transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanas kontroli
 • Veikt pārkāpumos vainīgo personu noskaidrošanu, pierādījumu savākšanu un fiksēšanu
 • Veikt pašvaldības saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu ievērošanas kontroli

Iesniedzamie dokumenti:

 

Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu pēdējo 3 gadu laikā apgūtu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie un prasībām atbilstošie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Talsu novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201) vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz pašvaldības policijas inspektora amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2019. gada 22. marta plkst.17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Pieteikumu izvērtēšanas komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti dalībai darba intervijā.

Pašvaldības policijas inspektoram noteikts summētais darba laiks un stundas tarifa likme  5,- EUR/stundā

 

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī  atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem  aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām  TNP:  personas datu apstrādes pārzinis ir TNP Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, tālr. Nr. 632321106; datu apstrādes juridiskais pamats- Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts un c)apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b)apakšpunkts un Darba likums. 

 


 

Sabiles pirmsskolas izglītības iestāde “Vīnodziņa” aicina darbā pirmsskolas mūzikas skolotāju

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

Dokumentus iesūtīt pa pastu, norādot adresātu, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Sabiles pirmsskolas izglītības iestādē “Vīnodziņa” ar norādi “Konkursam uz vakanto pirmsskolas mūzikas skolotāja amatu”. (Adrese: Abavas iela 5, Sabile, LV-3294)

Tālrunis uzziņām: 29341409

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2019. gada 11. marts  plkst. 17.00

 

 

 


Talsu 2. vidusskola aicina darbā sākumskolas skolotāju no 2019.gada 1.septembra

Darba alga, pamatojoties uz  05.07.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 8.punktu, 710.00 EUR mēnesī par 1.0 slodzi.

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

 • iesniegums;
 • pretendenta aptaujas lapa;
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Dokumentus var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu 2. vidusskolā ar norādi “Konkursam uz vakanto sākumskolas skolotāja amatu”. (Adrese: K.Mīlenbaha iela 32, Talsi, LV-3201)

Tālrunis uzziņām: 63232161.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2019. gada 19. marts  plkst. 15.00

 

KONKURSA NOLIKUMS

KONKURSA PRETENDENTA APTAUJAS ANKETA

IESNIEGUMA VEIDLAPA

 


Notikumu kalendārs

Marts, 2019
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas

Aptauja

Par kuru Aleksandra Pelēča literārās prēmijas pretendentu jūs balsojat?

Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk