Piektdiena, 16. novembris
Šodien sveicam: Banga, Glorija

Vakances

7.11.2018.
Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009113532) izsludina atklātu konkursu uz

Kancelejas vecākā lietveža amatu (uz noteiktu laiku)

Ja Jums ir atbilstoša izglītība un pieredze  - gaidām pieteikumu!

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Vismaz I līmeņa augstākā izglītība ar biroja administratora vai jurista palīga kvalifikāciju;
 • Vismaz viena gada pieredze dokumentu pārvaldības vai klientu apkalpošanas darbā pašvaldībā vai valsts pārvaldē;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.

 

Galvenie pienākumi:

 • Nodrošināt kvalitatīvu un efektīvu informāciju Talsu novada pašvaldības (turpmāk-TNP) apmeklētājiem par TNP sniegtajiem pakalpojumiem;
 • Pieņemt fizisko un juridisko personu rakstveida iesniegumus;
 • Noformēt TNP  apmeklētāju mutvārdu iesniegumu rakstveidā saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem;
 • Palīdzēt TNP apmeklētājiem noformēt iesniegumus; administratīvā akta apstrīdēšanas gadījumā paskaidrot personai, kāda informācija jānorāda apstrīdēšanas iesniegumā (apstrīdamā administratīvā akta izdošanas datums, numurs, nosaukums, kādā apjomā administratīvo aktu pārsūdz, pārsūdzības iemesls un iesniedzēja lūgums);
 • Reģistrēt fizisko un juridisko personu iesniegumus, vēstules un sūdzības elektroniskajā dokumentu pārvaldības sistēmā; ieskenēt saņemtos dokumentus un pievienot attiecīgajam ierakstam elektroniskajā dokumentu pārvaldības sistēmā;
 • Ieskenēt un pievienot elektroniskajā dokumentu pārvaldības sistēmā TNP noslēgtos līgumus;
 • Uzturēt domes priekšsēdētāja rīkojumu pamatdarbības jautājumos reģistru un TNP izpilddirektora rīkojumu pamatdarbības un saimnieciskajos jautājumos reģistru.

 

Nepieciešamās zināšanas un prasmes:

 • Zināšanas spēkā esošo tiesību aktu prasībās amata kompetences ietvaros
 • Laba komunikāciju prasme un prasme konfliktsituāciju novēršanā un konfliktu risināšanā
 • Prasme un pieredze darbā ar datorprogrammām (MS – Office, dokumentu pārvaldības programmu DocLogix), elektronisko pastu un biroja tehniku
   

Pieteikumam jāsatur:

 • Dzīves apraksts (Curriculum Vitae Europass formātā;
 • Motivācijas vēstule;
 • Prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas.

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Talsu  novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201) vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Pieteikums uz Talsu novada pašvaldības Kancelejas vecākā lietveža  amatu” (uz noteiktu laiku)”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2018. gada 16. novembrim plkst.17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Pieteikumu izvērtēšanas komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti dalībai darba intervijā.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī  atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem  aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām  TNP:  personas datu apstrādes pārzinis ir TNP Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, tālr. Nr. 632321106; datu apstrādes juridiskais pamats- Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts un c)apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b)apakšpunkts un Darba likums. 


6.11.2018.

Talsu novada Izglītības pārvalde

Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001) īstenošanai uz laiku līdz 2019.gada 31.maijam aicina darbā uz nepilnu darba laiku šādus pedagoģiskos darbiniekus:

Valdemārpils vidusskolā:

Pamatskolā

 

Vidēji stundu skaits nedēļā

Matemātikas pedagogs

līdz 4

Latviešu valodas pedagogs

līdz 2

Pedagogs (konsultatīva atbalsta sniedzējs)

līdz 3

 

 

Vidusskolā

Matemātikas pedagogs

līdz 4

Latviešu valodas pedagogs

līdz 2

Krievu valodas pedagogs

līdz 1

Fizikas pedagogs

līdz 1

Ētikas pedagogs

līdz 1

Politikas un tiesību pedagogs

līdz 1

Latvijas un pasaules vēstures pedagogs

līdz 1

Pedagogs (konsultatīva atbalsta sniedzējs)

līdz 2

Pretendents iesniedzot piedāvājuma pieteikuma vēstuli, norāda stundu skaitu nedēļā, kuru realizēs.

Galvenie pienākumi:

 1. sniegt konsultatīvu atbalstu mācību priekšmetos,  atbalstu krīžu situācijās un skolu brīvlaikos 5.-12.klašu izglītojamajiem;
 2. sniegt individuālas konsultācijas mācību motivācijas veidošanai.

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 Rīgā 2018. gada 11. septembrī (prot. Nr. 42 14. §) “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • ne mazāk kā 3 gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības iestādē.

 

Pieteikuma vēstuli, dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae), izglītību apliecinošo dokumentu kopijas ar norādi “Konkursam” jāiesniedz līdz 2018. gada 20. novembrim plkst. 17:00 Talsu novada Izglītības pārvaldē, Kareivju ielā 7, Talsi 405.kabinetā, tālrunis uzziņām 63224008

Pieteikuma vēstules forma ir pieejama šeit.


5.11.2018.

SIA „Talsu Namsaimnieks ” rīko atklāto konkursu

uz vakanto finanšu ekonomista amatu

Prasības pretendentiem:

 • akadēmiskā vai profesionālā augstākā izglītība finansēs, ekonomikā vai vadības zinībās;
 • vismaz 3 gadu iepriekšējā darba pieredze;
 • iepriekšēja darba pieredze ekonomisko procesu analīzē;
 • spēja plānot un analizēt uzņēmuma saimniecisko darbību, izstrādāt uzņēmuma budžetu, pakalpojumu pašizmaksu un kontrolēt to izpildi;
 • pieredze darbā ar finanšu vadības un grāmatvedības sistēmu HORIZON tiks uzskatīta par priekšrocību.

Darba pienākumi:

 • analizēt ekonomiskos procesus uzņēmumā;
 • izstrādāt uzņēmuma budžetu un kontrolēt tā izpildi;
 • plānot uzņēmuma saimniecisko darbību;
 • veikt investīciju projektu izvērtēšanu, ekonomiskos aprēķinus un finanšu analīzi, gatavot budžeta izpildes pārskatus;
 • uzņēmuma sniegto pakalpojumu pašizmaksas un cenu aprēķināšana, faktiskā uzskaite un kontrole;
 • nodrošināt informācijas apstrādi uzņēmuma finanšu un grāmatvedības informācijas sistēmās;
 • uzņēmuma vadības nodrošināšana ar finanšu informāciju;
 • gada pārskatu, ceturkšņa pārskatu un citu finanšu atskaišu sagatavošana;
 • līdzdalība iekšējo normatīvo dokumentu izstrādē.

Pieteikumam jāsatur šādi dokumenti:

 • Dzīves apraksts (CV);
 • Informācija par pretendenta darba pieredzi šādā vai līdzīgā amatā (iekļauj CV);
 • Nolikuma prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas;
 • Motivācijas vēstule.

Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – SIA “Talsu namsaimnieks”, adrese – Ezeru laukums 2, Talsi, Talsu novads, LV-3201, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē SIA “Talsu namsaimnieks” birojā – Ezeru laukums 2, Talsi, Talsu novads, darba laikā, uz aploksnes norādot "Konkursam uz Finanšu ekonomista amatu", vai iesūtīt e-pastā: info@talsunamsaimnieks.lv ar norādi "Konkursam uz Finanšu ekonomista amatu".

Pieteikums jāiesniedz SIA “Talsu namsaimnieks” birojā vai jānodrošina tā iesūtīšana pa pastu vai e-pastā līdz 20l8.gada 15. novembra plkst. 14:00. Pēc termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek vērtēti.


10.10.2018.

 

Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009113532) aicina pieteikties uzņēmējdarbības koordinatora  amatam   

Talsu novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz  uzņēmējdarbības koordinatora amatu. Ja Jums ir prasībām atbilstoša izglītība, pieredze, izpratne ar  uzņēmējdarbību saistītās nodokļu sistēmas jomā un vēlme ar profesionāli un mērķtiecīgi veicināt uzņēmējdarbības attīstību Talsu novadā -gaidām Jūsu pieteikumu!

 Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Nepieciešama vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikas, komercdarbības, vadībzinātņu jomā  vai projektu vadībā
 • Nepieciešama pieredze  projektu vadības jomā vai amatam atbilstoša vai līdzīga darba pieredze 
 • Prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā
 • Vēlamas angļu valodas  zināšanas

Galvenie pienākumi:

 • Izvērtēt piedāvātās investīciju programmas un iesniegt priekšlikumus par investīciju piesaistes iespējām uzņēmējdarbības atbalstam
 • Veicināt sadarbību un informācijas apmaiņu starp pašvaldību un novada uzņēmējiem
 • Izveidot, uzturēt un aktualizēt datu bāzes par pašvaldības un privātajiem iznomājamiem nekustamajiem īpašumiem
 • Organizēt uzņēmējdarbības atbalsta pasākumus un īstenot projektus
 • Administrēt pašvaldības izveidotās atbalsta programmas
 • Koordinēt sadarbību un informācijas apmaiņu uzņēmējdarbības jomā starp pašvaldību un citām institūcijām
 • Izstrādāt un sagatavot rīkojumu, lēmumu un normatīvo aktu projektus

Nepieciešamās zināšanas un prasmes:

 • Attīstības plānošanu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana, izpratne par pašvaldības attīstības dokumentiem un  ar  uzņēmējdarbību saistītās nodokļu sistēmas jomā
 • Pamatzināšanas grāmatvedībā, finanšu plānošanas, kontroles jomā, finansējuma avotu - fondu, atbalsta programmu un finansēšanas principu pārzināšana un Administratīvā procesa likuma izpratne
 • Loģiskā un analītiskā domāšana, mērķtiecība, precizitāte, spēja noteikt prioritātes, plānot,  domāt stratēģiski, vispārināti un konkrēti  
 • Labas iemaņas darbam ar datoru ( MS Office, MS Project), interneta pārlūkiem un biroja tehniku

Pieteikumam jāsatur:

 • Dzīves apraksts (Curriculum Vitae  Europass formātā)
 • Motivācijas vēstule
 • Prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas
 • Redzējums par galveno  amata pienākumu izpildi, iespējamām problēmām un to risinājumu (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas datorrakstā)  
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija
 • Pretendents var iesniegt pēdējos 3 gados apgūtu amata izpildei atbilstošu papildus izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes vai rekomendācijas

 NOLIKUMS

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie un prasībām atbilstošie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē  Talsu novada pašvaldības (TNP) Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Talsu  novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201) vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Pieteikums uz uzņēmējdarbības koordinatora amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2018. gada 5. novembrim plkst.17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Pieteikumu izvērtēšanas komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti dalībai darba intervijā.

 

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī  atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem  aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām  TNP:  personas datu apstrādes pārzinis ir TNP Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, tālr. Nr. 632321106; datu apstrādes juridiskais pamats- Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts un c)apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b)apakšpunkts un Darba likums. 

 


 

08.10.2018.

 

Notikumu kalendārs

Novembris, 2018
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas

Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk