Svētdiena, 20. janvāris
Šodien sveicam: Oļģerts, Aļģirds, Aļģis, Orests

Vakances

15.01.2018.

Talsu novada Izglītības pārvalde

Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001) īstenošanai uz laiku līdz 2019.gada 31.maijam aicina darbā uz nepilnu darba laiku  līdz 3 stundām nedēļā matemātikas pedagogu pamatskolai Valdemārpils vidusskolā un līdz 5 stundām nedēļa angļu valodas pedagogu Pastendes pamatskolā.

Galvenie pienākumi:

 • sniegt konsultatīvu atbalstu mācību priekšmetā;
 • sniegt individuālas konsultācijas mācību motivācijas veidošanai.

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 Rīgā 2018. gada 11. septembrī (prot. Nr. 42 14. §) “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”
 • ne mazāk kā 3 gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības iestādē.

Pieteikuma vēstuli, dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae), izglītību apliecinošo dokumentu kopijas ar norādi “Konkursam” jāiesniedz līdz 2019.gada 22.janvārim pl. 17:00 Talsu novada Izglītības pārvaldē, Kareivju ielā 7, Talsi 405.kabinetā, tālrunis uzziņām 63224008

Pieteikuma vēstules forma ir pieejama šeit.


15.01.2019.

Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009113532) izsludina atklātu konkursu uz

Bāriņtiesas priekšsēdētāja amatu   

 

Prasības bāriņtiesas priekšsēdētāja amata pretendentiem (saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 10. panta pirmo daļu):

 • pretendents ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis ar valsts valodas prasmi augstākajā līmenī;
 • pretendents sasniedzis 30 gadu vecumu;
 • pretendentam ir otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zinātnē vai zinātnes nozarei atbilstoša profesionālā (pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība;
 • pretendentam ir nevainojama reputācija.

     

Bāriņtiesas priekšsēdētāja galvenie pienākumi (saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 46.pantu):

 • vadīt, organizē un kontrolēt bāriņtiesas darbu un pārstāvēt  bāriņtiesu;
 • noteikt bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka, bāriņtiesas locekļu un darbinieku pienākumus;
 • norīkot bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un bāriņtiesas locekļus par bāriņtiesas sēžu priekšsēdētājiem, kā arī sadalīt citus pienākumus bāriņtiesas darbiniekiem;
 • organizēt bāriņtiesas darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu;
 • organizēt bāriņtiesas darbu apmeklētāju pieņemšanā un iesniegumu izskatīšanā;
 • nodrošināt datu sniegšanu valsts statistikas pārskata sagatavošanai par bāriņtiesas darbu.

 

Nepieciešamās prasmes, spējas un zināšanas:

 • izpratne un zināšanas par a amata pienākumu izpildi reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;
 • spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos un augsta stresa noturība;
 • labas komunikācijas un saskarsmes spējas;
 • teicamas prasmes darbā ar datoru;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

 

Pretendentam jāiesniedz:

 • Dzīves apraksts (CV);
 • Pretendenta pieteikums (ar Bāriņtiesu likuma 10.panta 1.daļai atbilstošas izglītības dokumenta kopijām un apliecinājumu, ka uz pretendentu neattiecas Bāriņtiesu likuma 11.pantā noteiktie ierobežojumi);
 • Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija (nepilsoņiem).

 

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu bāriņtiesas priekšsēdētāju ievēlē Talsu novada dome uz pieciem gadiem.

Saskaņā ar amata klasifikāciju bāriņtiesas priekšsēdētāja atlīdzība no EUR 998,- līdz  EUR 1382,-

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie un prasībām atbilstošie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē  Talsu novada pašvaldības (TNP) Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Talsu  novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201) vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Pieteikums uz Bāriņtiesas priekšsēdētāja amatu”

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2019.gada 31.janvārim    plkst.17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Pretendenta pieteikuma veidlapu var saņemt un Talsu novada pašvaldības mājas lapā www.talsi.lv.

Ievēlot bāriņtiesas priekšsēdētāju, pašvaldības domes pienākums ir pieprasīt ziņas no Sodu reģistra, lai pārliecinātos par personas atbilstību Bāriņtiesu likuma 11.panta 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētajām prasībām. Pašvaldības domes pienākums ir minētās ziņas par bāriņtiesas priekšsēdētāju atkārtoti pārbaudīt ne retāk kā reizi gadā.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī  atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem  aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām  TNP:  personas datu apstrādes pārzinis ir TNP Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, tālr. Nr. 632321106; datu apstrādes juridiskais pamats- Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts un c)apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b)apakšpunkts un Darba likums. 

 

Pieteikuma veidlapa 

Konkursa nolikums

 


Talsu novada Sociālais dienests (reģistrācijas Nr.90009113532)

izsludina konkursu uz

sociālā pedagoga amatu (profesijas kods 2359 01) uz noteiktu laiku

bruto mēnešalga 529 EUR (nepilns darba laiks - 0,7 slodze)

 atkarību profilakses speciālista amatu (profesijas kods 2359 02) uz nenoteiktu laiku

bruto mēnešalga 322 EUR (nepilns darba laiks - 0,5 slodze)

 

Konkursā var piedalīties un par tā uzvarētāju var kļūt jebkurš pilngadīgs Latvijas Republikas pilsonis, kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Dzīves apraksts (CV) un motivācijas vēstule;
 • Nolikuma prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija
 • Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes vai rekomendācijas.

 KONKURSA NOLIKUMS sociālais pedagogs

KONKURSA NOLIKUMS atkarību profilakses speciālists

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada Sociālajā dienestā Kareivju ielā 7, Talsos, 4. stāvā 405. kabinetā, LV-3201, vai iesūtīt e-pastā socialais.dienests@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei „Konkursam uz sociālā pedagoga amatu” vai „Konkursam uz atkarību profilakses speciālista amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2019. gada 24. janvārim plkst. 17.00; pēc šī termiņa iesniegtie vai iesūtītie pieteikumi netiks izvērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai. Ar konkursa nolikumiem var iepazīties Talsu novada pašvaldības mājaslapā www.talsi.lv

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī  atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem  aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām  TNP:  personas datu apstrādes pārzinis ir TNP Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, tālr. Nr. 632321106; datu apstrādes juridiskais pamats- Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts un c)apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b)apakšpunkts un Darba likums. 

 
Talsu novada pašvaldības Laidzes pagasta pārvalde (reģ.nr.90009113532)

rīko atklātu konkursu uz vakanto

Laidzes pagasta pārvaldes struktūrvienības

Laidzes brīvā laika pavadīšanas centra ZĀLES PARZIŅA amatu 

 

Konkursā var piedalīties un par tā uzvarētāju var kļūt jebkurš pilngadīgs LR pilsonis, kurš Nolikumā noteiktajā termiņā un kārtībā iesniedzis pieteikumu dalībai Konkursā.

Pretendentiem jāiesniedz:

 • iesniegumu un pretendenta aptaujas lapu (rekomendācijas var pievienot aptaujas lapai);
 • izglītības dokumentu kopijas, papildus apmācību un svešvalodu apguves apliecinošu dokumentu kopijas;
 • motivācijas vēstuli;

Aptaujas lapa un pretendenta iesniegums

Konkursa nolikums

Pieteikumu līdz 14.01.2019. plkst. 15:00 var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Laidzes pagasta pārvalde, „Mežrozes”, Laidze, Laidzes pagasts, Talsu novads, LV-3280, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Laidzes pagasta pārvaldē pie pagasta sekretāres darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Laidzes brīvā laika pavadīšanas centra zāles pārziņa amatu”. Pēc norādītā termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

Notikumu kalendārs

Janvāris, 2019
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas

Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk