Piektdiena, 24. novembris
Šodien sveicam: Velta, Velda

Vakances

21.11.2017.
 

Talsu pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis”  aicina  darbā medicīnas māsu (1 vakance uz nenoteiktu laiku):

Pretendentam izvirzītās prasības:

-          reģistrācija Latvijas Republikas Ārstniecības personu reģistrā;

-          datora lietošanas prasmes;

-          pieredze medicīnas māsas darbā izglītības iestādē tiks uzskatīta par priekšrocību.

-          pretendentiem jāatbilst Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta 5. daļas prasībām.

Pienākumi:

-            Izglītības iestāžu māsa savas kompetences ietvaros veic profilaktiskos, aprūpes un ārstniecības pasākumus bērnu veselības uzturēšanai un uzlabošanai izglītības iestādē.

-            Izglītības iestāžu māsa atbild par savu darbu un par tā izglītības iestāžu personāla darbību, kas ietekmē bērnu veselību.

Pretendentam jāiesniedz sekojoši dokumenti:

- īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV)

Dokumentus var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”, adrese: Akmeņu iela 8, Talsos, LV-3201, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē, Talsos, Talsu pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”, adrese: Akmeņu iela 8,  darba laikā. Tālrunis uzziņām: 63222003, 25611452.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2017. gada 30.novembris, plkst.15.00.

 


 
15.11.2017.
 
Talsu novada pašvaldības Ķūļciema pagasta pārvalde (reģ. Nr. 9009113532) izsludina konkursu uz vakanto
Ķūļciema pagasta pārvaldes komunālās saimniecības speciālista amatu

Darbības sfērai atbilstoša izglītība.

Nepieciešama darba pieredze ar amata pienākumiem saistītā darbā.

Zināšanas, pieredze un prasmes dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā, prasme darbā ar datoru – MS Office (WORD, EXCEL u.c.)

Komunikācijas un argumentācijas prasme un spēja patstāvīgi organizēt un veikt sava amata pienākumu izpildes ikdienas un operatīvo darbību.

 

Galvenie pienākumi:

Organizēt komunālo pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem - ūdensapgāde, kanalizācija, ielu apgaismojums.

Plānot, organizēt, vadīt darbus komunālajā jomā, apkopot, sistematizēt informāciju, noteikt prioritātes.

Sekot visu pagasta kapsētu uzturēšanai kārtībā un kapsētu pārziņa pienākumu izpildes kvalitātei.

Pārvaldīt pagasta pārvaldes īpašumā esošo tehniku.

Plānot un organizēt pagasta teritorijas labiekārtošanas, sakopšanas un talkas darbus.

 

Iesniedzamie dokumenti:

Iesniegums, pretendenta aptaujas lapa datorrakstā, dzīves apraksts (CV) un motivācijas vēstule

Nolikuma prasībām atbilstošas izglītības dokumentu kopijas 

B kategorijas autovadītāja apliecības kopija

Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes vai rekomendācijas.

 

APTAUJAS ANKETA   

NOLIKUMS                                                                              

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu - Ķūļciema pagasta pārvalde,“Druvas”- 7, Ķūļciems, Ķūļciema pagasts, Talsu novads, LV-3283, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Ķūļciema pagasta pārvaldē darba laikā. Uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz komunālās saimniecības speciālista amatu”. Pieteikums jāiesniedz Ķūļciema pagasta pārvaldē vai jānodrošina tā iesūtīšana pa pastu līdz 2017. gada 29. novembra plkst. 15.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.

 

 

07.11.2017.

Talsu novada krīžu centrs piedāvā darbu uz noteiktu laiku

 • Psihologam, prasības – maģistra grāds psiholoģijā (esošs vai uzsāktas mācības).
 

03.11.2017.
Talsu novada pašvaldība izsludina konkursu uz vakanto Komunālās nodaļas vadītāja amatu
 
Talsu novada pašvaldība aicina darbā Komunālās nodaļas vadītāju, lai nodrošinātu Komunālās nodaļas  funkciju kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi. 

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Darbības sfērai atbilstoša augstākā izglītība vadības zinātnēs vai inženiertehniskajās zinātnēs (autoceļu būvniecības, autotransporta un tehnikas, enerģētikas, hidromeliorācijas, siltumapgādes, tehniskā eksperta  jomā);
 • Pieredze ar amata pienākumiem saistītā vai administrējošā darbā valsts vai pašvaldības iestādē;
 • Prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā;  
 • Komunikācijas un argumentācijas prasme un spēja patstāvīgi organizēt un veikt sava amata pienākumu izpildes ikdienas un operatīvo darbību.

Galvenie pienākumi:

 • Nodrošināt Komunālās nodaļas un tās darbinieku darbību atbilstoši nodaļas nolikumam,  pašvaldības funkcijām un novada domes lēmumiem;
 • Izstrādāt priekšlikumus par pašvaldības komunālās saimniecības ilgtermiņa prioritātēm un attīstības virzieniem;
 • Nodrošināt Komunālās nodaļas funkciju izpildei nepieciešamo iepirkumu procedūru dokumentu sagatavošanu; nodrošināt un veikt attiecīgo līgumu izpildītāju darbības kontroli;
 • Sagatavot Komunālās nodaļas budžeta pieprasījumu, budžeta izdevumu tāmju un to izmaiņu projektus; plānot, kontrolēt un nodrošināt piešķirto līdzekļu racionālu izlietojumu;
 • Veikt pašvaldības rīkojumu, domes lēmumu un saistošo noteikumu projektu sagatavošanu.

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV un motivācijas vēstule;
 • Nolikuma prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas; 
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija;
 • Redzējums par Komunālās nodaļas darbības organizēšanu un komunālo pakalpojumu sniegšanas organizāciju Talsu novadā (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas datorrakstā);
 • Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildu apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes vai rekomendācijas;

 

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē  Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Talsu  novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201), vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei „Konkursam uz Komunālās nodaļas vadītāja amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2017. gada 21. novembrim  plkst.17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.

 

31.10.2017.
 

Talsu novada pašvaldība izsludina konkursu uz vakanto Juridiskās nodaļas vadītāja vietnieka amatu

Talsu novada pašvaldība (turpmāk- TNP) aicina darbā Juridiskās nodaļas vadītāja vietnieku, kurš nodrošinātu Talsu novada domes un TNP darbības tiesiskumu, Juridiskās nodaļas darbinieku darbību atbilstoši nodaļas nolikumam, Talsu novada domes lēmumiem un pašvaldības funkcijām nodaļas vadītāja prombūtnes laikā

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • II līmeņa vai augstākā akadēmiskā juridiskā izglītība; 
 • Pieredze jurista amatā;
 • Komunikācijas prasme un prasme konfliktu novēršanā un risināšanā;
 • Pieredze darbā pašvaldības vai valsts iestādē tiks uzskatīta par priekšrocību.

Galvenie pienākumi:

 • Veikt dokumentu juridisku analīzi, sagatavot juridiskus atzinumus un izstrādāt un analizēt normatīvo aktu un līgumu projektus;
 • Prasme identificēt juridiskās problēmas, formulēt darba uzdevumus un saturu, prezentēt informatīvus materiālus un normatīvo aktu projektus;  
 • Organizēt, vadīt un kontrolēt normatīvo aktu ievērošanu un pielietošanu TNP Centrālajā administrācijā, pašvaldības iestādēs, pilsētu un pagastu pārvaldēs un kapitālsabiedrībās;
 • Sniegt atzinumus un sagatavot lēmumu un paskaidrojumu projektus par apstrīdētajiem administratīvajiem aktiem;
 • Pārstāvēt TNP tiesā un Iepirkumu uzraudzības birojā;
 • Saskaņot iepirkuma līguma projektus un veikt iepirkuma līgumu izpildes kontroli; 
 • Piedalīties TNP iestāžu vai tematiskajos iekšējos auditos, pārbaudēs; sniegt rakstiskus atzinumus par iestādei uzdoto pienākumu izpildes atbilstību tiesību aktiem; sniegt atzinumus par iekšējā auditora ziņojumos ietvertiem konstatējumiem. 

Iesniedzamie dokumenti:

 • Dzīves apraksts (CV);
 • Motivācijas vēstule;
 • Atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas; 
 • Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildu apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes vai rekomendācijas.

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē  Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Talsu  novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201), vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei „Konkursam uz Juridiskās  nodaļas vadītāja vietnieka amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2017.gada 16. novembrim plkst.17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.

 


26.10.2017.

 

Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” aicina darbā remontstrādnieku,

1.0 darba slodze, uz nenoteiktu laiku

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

 • īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV).

Pretendentiem jāatbilst Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta 5. daļas prasībām.

CV var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”, adrese: Akmeņu iela 8, Talsos, LV-3201, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē, Talsos, Talsu pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”, adrese: Akmeņu iela 8,  darba laikā. Tālrunis uzziņām: 63222003, 25611452.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2017. gada 31. oktobris, plkst. 15.00.

 

Talsu pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis”  aicina  darbā

medicīnas māsu (0.5 vakance uz nenoteiktu laiku)

Pretendentam izvirzītās prasības:

 • reģistrācija Latvijas Republikas Ārstniecības personu reģistrā;
 • datora lietošanas prasmes;
 • pieredze medicīnas māsas darbā izglītības iestādē tiks uzskatīta par priekšrocību.
 • pretendentiem jāatbilst Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta 5. daļas prasībām.

Pienākumi:

 • Izglītības iestāžu māsa savas kompetences ietvaros veic profilaktiskos, aprūpes un ārstniecības pasākumus bērnu veselības uzturēšanai un uzlabošanai izglītības iestādē.
 • Izglītības iestāžu māsa atbild par savu darbu un par tā izglītības iestāžu personāla darbību, kas ietekmē bērnu veselību.

Pretendentam jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 • Īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV)

Dokumentus var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”, adrese: Akmeņu iela 8, Talsos, LV-3201, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē, Talsos, Talsu pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”, adrese: Akmeņu iela 8,  darba laikā. Tālrunis uzziņām: 63222003, 25611452.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2017. gada 31.oktobris, plkst.15.00.


 
15.09.2017.

Virbu pamatskola aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju

Tiek izsludināts konkurss vakantajam Virbu pamatskolas pirmsskolas izglītības skolotāja amatam.

Konkursā var piedalīties un par tā uzvarētāju kļūt jebkurš pilngadīgs LR pilsonis, kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem.

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

 • iesniegums un pretendenta aptaujas lapa ar norādi uz atsauksmēm; atsauksmes un rekomendācijas var pievienot aptaujas lapai.
 • izglītības dokumentu kopijas, papildu apmācību un svešvalodu apguves apliecinošu dokumentu kopijas;
 • motivācijas vēstule un CV;
 • pirmsskolas iestādes grupas vides attīstības redzējums (līdz 2 A4 formāta lapām).

Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Virbu pamatskola, Talsu novads Virbu pagasts, Jaunpagasts, Skolas iela 1, LV-3292, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Virbu pamatskolā darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Virbu pamatskolas pirmsskolas izglītības skolotāja amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina pasta sūtījuma saņemšana Virbu pamatskolā līdz 2017. gada 3. oktobrim plkst.12.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

 
 

 
13.09.2017.
Talsu novada pašvaldība Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvalde izsludina konkursu
uz vakanto Valdemārpils, Lubes un Tiņģeres kultūras nama vadītāja amatu

 

Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvalde aicina darbā Valdemārpils, Lubes un Tiņģeres kultūras nama vadītāju, kura pienākums nodrošināt kultūras nama kvalitatīvu darbu, kultūras pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, iedzīvotāju kultūras un intelektuālā līmeņa paaugstināšanu.

 Prasības pretendentiem (-ēm):

 • pieredze kultūras darba jomā vai līdzīga rakstura mākslinieciskā, radošā vai organizatoriskā darbā;
 • izpratne par pašvaldības darba organizāciju un finanšu plānošanu;
 • zināšanas par kultūras iestādes vadības un attīstības tendencēm;
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • nepieciešama vismaz pirmā līmeņa (profesionālā) augstākā izglītība kultūras jomā vai sociālo zinātņu nozarēs;
 • nepieciešama kvalifikācija un/vai pieredze, iestādes, struktūrvienības vadīšanā vai administratīvā darbā.

Galvenie pienākumi:

 • organizēt, plānot un vadīt kultūras nama darbu saskaņā ar Talsu novada domes lēmumiem,
 • Talsu novada pašvaldības un Pārvaldes rīkojumiem, kā arī kultūras iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;
 • sagatavot kultūras nama gada pasākumu plānu;
 • nodrošināt kultūras nama inventāra un citu materiālo vērtību atbildīgu saglabāšanu;
 • nodrošināt kultūras nama nolikuma un iekšējās kārtības noteikumu izpildi;
 • nodrošināt amatiermākslas kolektīvu un interešu grupu/klubu darbības nepārtrauktību un kultūras pakalpojumu pieejamību;
 • sekmēt Valdemārpils pilsētas, Ārlavas, Lubes un Īves pagastu administratīvajās teritorijās dažādu paaudžu un sociālo grupu radošo pašizpausmi atbilstoši to interesēm un vajadzībām;
 • plānot, koordinēt un vadīt kultūras pasākumus un norises Valdemārpils pilsētas, Ārlavas, Lubes un Īves pagastu administratīvajās teritorijās.

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV un motivācijas vēstule;
 • izglītības dokumentu kopijas, papildus apmācību un svešvalodu apguves apliecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes vai rekomendācijas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopiju;
 • kultūras nama attīstības redzējumu (līdz divām A4 lapām datorrakstā).

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu: Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvalde, adrese: Raiņa ielā 16 Valdemārpilī, Talsu novadā, LV-3260, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldē, darba laikā no plkst. 08:00 līdz plkst.17:00; uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Valdemārpils, Lubes un Tiņģeres kultūras nama vadītāja amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2017. gada 25. septembrim plkst. 13.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.  

 

31.08.2017.

Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009113532) izsludina konkursu uz vakanto Komunālās nodaļas vadītāja amatu

 

Talsu novada pašvaldība aicina darbā Komunālās nodaļas vadītāju, lai nodrošinātu Komunālās nodaļas  funkciju kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi

Prasības pretendentiem (-ēm):

·                Darbības sfērai atbilstoša augstākā izglītība vadības zinātnēs vai inženiertehniskajās zinātnēs (autoceļu būvniecības, autotransporta un tehnikas, enerģētikas, hidromeliorācijas, siltumapgādes, tehniskā eksperta  jomā);

·                Pieredze ar amata pienākumiem saistītā vai administrējošā darbā valsts vai pašvaldības iestādē;

·                Prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā;  

·                Komunikācijas un argumentācijas prasme un spēja patstāvīgi organizēt un veikt sava amata pienākumu izpildes ikdienas un operatīvo darbību.

Galvenie pienākumi:

·                Nodrošināt Komunālās nodaļas un tās darbinieku darbību atbilstoši nodaļas nolikumam,  pašvaldības funkcijām un novada domes lēmumiem;

·                Izstrādāt priekšlikumus par pašvaldības komunālās saimniecības ilgtermiņa prioritātēm un attīstības virzieniem;

·                Nodrošināt Komunālās nodaļas funkciju izpildei nepieciešamo iepirkumu procedūru dokumentu sagatavošanu; nodrošināt un veikt attiecīgo līgumu izpildītāju darbības kontroli;

·                Sagatavot Komunālās nodaļas budžeta pieprasījumu, budžeta izdevumu tāmju un to izmaiņu projektus; plānot, kontrolēt un nodrošināt piešķirto līdzekļu racionālu izlietojumu;

·                Veikt pašvaldības rīkojumu, domes lēmumu un saistošo noteikumu projektu sagatavošanu.

Iesniedzamie dokumenti:

·                            CV un motivācijas vēstule;

·                            Atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas; 

·                            B kategorijas autovadītāja apliecības kopija;

·                Redzējums par Komunālās nodaļas darbības organizēšanu un komunālo pakalpojumu sniegšanas organizāciju Talsu novadā (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas datorrakstā);

·                Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildu apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes vai rekomendācijas.

 

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē  Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Talsu  novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201), vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei „Konkursam uz Komunālās nodaļas vadītāja amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2017. gada 14. septembrim plkst.17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.
 
 

 
 
24.08.2017.

Talsu novada pašvaldība izsludina konkursu

uz vakanto komunālās saimniecības speciālista amatu

 

Talsu novada pašvaldība aicina darbā komunālās saimniecības speciālistu, lai nodrošinātu Komunālās nodaļas funkciju kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi.

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Darbības sfērai atbilstoša II līmeņa augstākā izglītība inženierzinātnēs (autoceļu būvniecības, autotransporta un tehnikas, enerģētikas, hidromeliorācijas, siltumapgādes, tehniskā eksperta  jomā) ar attiecīgās jomas inženiera kvalifikāciju vai I līmeņa augstākā izglītība minētajās jomās;
 • Profesionālā pieredze, pieredze vadītāja vai darbu organizētāja amatā ar amata pienākumu izpildi saistītā jomā;
 •  Vēlama pieredze autotransporta darbības un transportlīdzekļu tehniskās uzturēšanas organizēšanā;
 • Pieredze dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā;
 • Komunikācijas un argumentācijas prasme un spēja patstāvīgi organizēt un veikt sava amata pienākumu izpildes ikdienas un operatīvo darbību.

Galvenie pienākumi:

 • Koordinēt ūdensapgādes, kanalizācijas, notekūdeņu  un lietus ūdeņu savākšanas, novadīšanas vai attīrīšanas pakalpojumu sniegšanu novadā;
 • Kontrolēt  siltumapgādes, atkritumu apsaimniekošanas un ielu apgaismojuma pakalpojumu sniegšanu novadā;
 • Organizēt pašvaldības autotransporta darbību un autotransporta uzskaiti;
 • Veikt autotransporta izmantošanas organizatoriskā procesa vadību;
 • Organizēt autotransporta tehniskās apkopes un remontus;
 • Sadarbībā ar pašvaldības Iepirkumu komisiju sagatavot pašvaldības funkcijām nepieciešamo iepirkumu procedūru  dokumentus (skices, tāmes, tehniskās specifikācijas u.tml.) ar amata pienākumu izpildi saistītās jomās;

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV un motivācijas vēstule;
 • Atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas; 
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija;
 • Redzējums par komunālās saimniecības pakalpojumu sniegšanas organizāciju Talsu novadā (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas datorrakstā);
 • Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes vai rekomendācijas.

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Talsu novada pašvaldība, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201), vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei „Konkursam uz komunālās saimniecības speciālista amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2017. gada 6. septembrim plkst. 17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

 

 
 

24.08.2017.

Lubes pagasta pārvalde rīko atklātu pretendentu konkursu

uz vakanto bibliotēkas vadītāja amatu Lubes bibliotēkā

 

Konkursā var piedalīties jebkurš pilngadīgs LR pilsonis, kurš atklāta pretendentu konkursa nolikumā noteiktajā kārtībā un termiņā iesniedzis pieteikumu (konkursa nolikumā minētos dokumentus) dalībai atklātā pretendentu konkursā.

Pretendentiem jāiesniedz:

 • Iesniegumu dalībai atklātā pretendentu konkursā;
 • Aizpildītu aptaujas anketu;
 • Izglītības dokumentu un amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • Motivācijas vēstuli (ne vairāk kā A4 formāta lapu).

Konkursa nolikums
Iesnieguma veidlapa
Aptaujas anketa

Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Lubes pagasta pārvalde, “Sniedzes”, Anuži, Lubes pagasts, Talsu novads, LV-3262, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Lubes pagasta pārvaldē, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei “Konkursam uz bibliotēkas vadītāja amatu”.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2017.gada 6.septembris, līdz plkst.17.00.

Tālrunis informācijai 63232350

 

 

 22.08.2017.

Talsu novada pašvaldība aicina darbā sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju

 

Meklējam Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju, kurš nodrošinātu pozitīvu pašvaldības tēlu un ilgstoši veicinātu labvēlīgu sabiedrības izpratni par pašvaldību kopumā, nodrošinātu kvalitatīvu un savlaicīgu sabiedrības informēšanu, uzturētu iekšējo komunikāciju, kā arī pašvaldības sociālos tīklus.

Ja tev ir:

·      Darbības sfērai atbilstoša augstākā izglītība – sabiedriskajās attiecībās, mārketingā vai iekšējā komunikācijā;

·      Pieredze vadītāja vai līdzīgā amatā atbilstoši jomai vai administratīvajā darbā valsts vai pašvaldības institūcijā vai citā institūcijā;

·      Zināšanas un pieredze digitālo komunikāciju kanālu veidošanā un uzturēšanā;

·      Komunikācijas un argumentācijas prasmes;

·      Valsts valodas prasme augstākajā līmenī un vismaz divu svešvalodu (t.sk. angļu valodas) zināšanas.

Tavi galvenie pienākumi:

 • Plānot, vadīt, organizēt un kontrolēt Sabiedrisko attiecību nodaļas darbu;
 • Izstrādāt un īstenot pašvaldības komunikācijas stratēģiju;
 • Nodrošināt informācijas pieejamību sabiedrībai;
 • Veicināt savstarpēju sapratni un uzticību ar mērķauditorijām, veidojot izpratni par pašvaldību kopumā;
 • Veidot pašvaldības publicitāti;
 • Pārstāvēt pašvaldību saziņā ar sabiedrību un plašsaziņas līdzekļiem;
 • Organizēt vietējās un starptautiskās apmaiņas vizītes.

Iesniedzamie dokumenti:

·         CV un motivācijas vēstule;

·         Atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas; 

·         Redzējums par galvenajiem Talsu novada pašvaldības komunikācijas attīstības virzieniem tuvākā gada un tuvāko triju darbības gadu laikā, definējot vēstījumus, kas veicinātu sabiedrības izpratni par pašvaldības darbu un iezīmējot uzdevumus iekšējai komunikācijai (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas);

·         Papildu apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes vai rekomendācijas.

 

Dokumentus iesniegt vai nosūtīt pa pastu Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201), vai elektroniskā veidā uz e-pastu: personaldala@talsi.lv līdz 2017. gada 5. septembrim plkst. 17.00. Uz aploksnes vai e-pastam jābūt ar norādi „Konkursam uz Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja amatu”. 

 

 

22.08.2017.

Laucienes PII Bitīte” no 01.09.2017. piedāvā darbu logopēdam (0,5 likme) uz nenoteiktu laiku.

CV un motivācijas vēstuli iesūtīt līdz š.g. 30. augustam uz e-pastu: laucienespiibitite@talsi.lv

Papildus informācija: vadītāja Ivika Zēberga, tel. 28386721

Iestādes adrese: “bitītes”, Lauciene, Laucienes pagasts, Talsu novads, LV - 3285

 

21.08.2017.

Atklāta konkursa nolikums uz vakanto amatu

Pūņu pamatskolas pirmsskolas izglītības skolotājs

 

Konkursā var piedalīties un par tā uzvarētāju kļūt jebkurš pilngadīgs LR pilsonis, kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem.

Pieteikums satur šādus dokumentus:
 • iesniegumu un pretendenta aptaujas lapu ar norādi uz atsauksmēm; atsauksmes un rekomendācijas var pievienot aptaujas lapai.
 • izglītības dokumentu kopijas, papildus apmācību un svešvalodu apguves apliecinošu dokumentu kopijas;
 • motivācijas vēstuli un CV;
 • pirmsskolas iestādes grupas vides attīstības redzējums (līdz 2 A4 formāta lapām).

Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Pūņu pamatskola, Talsu novads Valdgales pagasts, Pūņas LV-3253, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē, Pūņu pamatskolā, Talsu novada Valdgales pagasta, Pūņās darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Pūņu pamatskolas pirmsskolas izglītības skolotāja amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina pasta sūtījuma saņemšana Pūņu pamatskolā līdz 2017. gada 28. augustam plkst.16.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

 

18.08.2017.
 

Lībagu sākumskola aicina darbā sociālo pedagogu (0,2 darba slodze)

Prasības pretendentiem:

 • Izglītība, atbilstoša Izglītības likuma 48. pantā noteiktajam un 2014. gada 28. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 662 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.
 • Vēlama pieredze līdzīgā darbā.

Galvenie amata pienākumi:

 • diagnosticēt bērnu socializācijas grūtības un problēmas, kā arī esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un dzīves prasmju apguvē;
 • plānot un īstenojot konkrētas sociālpedagoģiskas darbības virzienus bērnu tiesību aizsardzības un resocializācijas jomā;
 • koordinēt starpinstitucionālo sadarbību sociālpedagoģisko uzdevumu risināšanā, veicot regulāru preventīvo darbu.

Pretendentiem jāiesniedz:

 • iesniegums;
 • aptaujas anketa;
 • motivācijas vēstule;
 • Curriculum Vitae;
 • izglītības dokumentu kopijas.

Iesniegums un pretendenta aptaujas anketa

Lūdzam pieteikumus iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums sociālā pedagoga amatam”.
Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā saņemšana pa pastu līdz 2017. gada 28. augustam plkst. 16:00, pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiks izskatīti.

Iestādes adrese: Lībagu sākumskola, Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258. Darba laiks: 8:00-17:00.

Papildu informācija: direktore Vēsma Gaiziņa, tālrunis: 26185617

 

 

17.08.2017.
 
Vandzenes PII "Zīlīte" no 01.09.2017. piedāvā darbu PII skolotājam un logopēdam uz noteiktu laiku

CV un motivācijas vēstuli iesūtīt līdz 25.08.2017. uz e-pastu: vandzenespiizilite@talsi.lv
Papildus informācija: vadītāja Selga Moldavčuka, tālrunis 29374232
Iestādes adrese: PII "Zīlīte", Vandzenes pagasts, Talsu novads, LV-3281


14.08.2017.  

Atklāts konkurss uz vakanto Talsu novada Izglītības pārvaldes galvenā speciālista bērnu tiesību aizsardzības jautājumos amatu

Konkursā var piedalīties jebkurš pilngadīgs LR pilsonis, kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem un:

 • uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā  un Bērnu tiesību aizsardzības likumā  noteiktie ierobežojumi;
 • pretendenta ir augstākā pedagoģiskā, juridiskā vai sociālā darbinieka izglītība;
 • pretendents prot valsts valodu augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienu Eiropas Savienības oficiālo valodu profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • pretendentam ir vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā.


Pieteikums satur šādus dokumentus:

 • iesniegumu un pretendenta aptaujas lapu;
 • nolikuma prasībām atbilstošu izglītības dokumentu kopijas;
 • īsu dzīves un darba gaitu pārstāstu Curriculum Vitae;
 • motivācijas vēstuli;
 • Talsu novada Izglītības pārvaldes galvenā speciālista bērnu tiesību aizsardzības jautājumos amata pretendenta atbilstības apliecinājumu.
 
Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu, tai skaitā svešvalodu apguves, kopijas.
Pretendents var iesniegt rekomendācijas un atsauksmes. 

Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Talsu novada Izglītības pārvalde, adrese-Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada Izglītības pārvaldē Kareivju ielā 7, Talsos, darba laikā. Uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz galvenā speciālista bērnu tiesību aizsardzības jautājumos amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina pasta sūtījuma saņemšana Talsu novada Izglītības pārvaldē līdz 2017. gada 28. augusta plkst. 15.00, pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

 

 


10.08.2017.

Laidzes pirmsskolas izglītības iestāde „Papardīte” no 28.augusta piedāvā darbu pirmsskolas izglītības skolotājai uz noteiktu laiku.

CV, motivācijas vēstuli sūtīt uz iestādes e pastu: laidzespiipapardite@talsi.lv līdz 21. augustam.

Iestādes adrese: “Bēnudārzs”, Laidze, Laidzes pag., Talsu nov., LV-3280.

Darba laiks: 7:00-19:00.

Papildu informācija: vadītāja Solveiga Dāvidsone, tālrunis: 29298991

 


01.08.2017.

Stendes pamatskolas pirmsskolas grupas aicina darbā medicīnas māsu uz noteiktu laiku no 28. augusta, 0.5 slodze

CV sūtīt uz e-pastu: elina.vitola@talsi.lv

 


Stendes pamatskolas aicina darbā bērnu dienas centra vadītāju uz nenoteiktu laiku no 1. septembra, 1.0 slodze

Prasības pretendentiem:

 • pretendenta izglītība atbilst Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
 • pretendentam vēlamas zināšanas lietvedības jomā.
Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:
 • iesniegums
 • pretendenta aptaujas lapa
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas

Dokumentus var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Stendes pamatskolā, adrese: Brīvības iela 15, Stendē, Talsu novads, LV -3257 līdz 2017.gada 25.augusta plkst. 15.00. Uz aploksnes ir jābūt norādei - Bērnu dienas centra vadītāja vakancei.

Tālrunis informācijai: 63291645 vai 25545656

 

 


10.07.2017.Atklāts konkurss uz vakanto
Talsu pilsētas pārvaldes vadītāja amatu


Konkursā var piedalīties un par tā uzvarētāju kļūt jebkurš pilngadīgs LR pilsonis, kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem.

Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Talsu novada pašvaldība, adrese – Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos, darba laikā; jebkurā iesūtīšanas vai iesniegšanas veidā uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Talsu  pilsētas pārvaldes vadītāja amatu”.

Pieteikums jāsatur šādi dokumenti:
 • iesniegums un pretendenta aptaujas lapa;
 • Nolikuma prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas; 
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija;
 • redzējums par Talsu   pilsētas pārvaldes darba organizāciju pārvaldes nolikumā noteikto funkciju izpildei (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas);
 • motivācijas vēstule.
 
Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes vai rekomendācijas.
Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana Apmeklētāju pieņemšanas centrā līdz 2017. gada 19. jūlijam plkst.17.00. Pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

 

 


03.07.2017.

 

 

Atklāts konkurss

uz vakanto Virbu pamatskolas direktora amatu

Atklāta konkursa mērķis ir noskaidrot un apstiprināt Virbu pamatskolas direktora amata pienākumu izpildei piemērotāko kandidātu, kurš nodrošinātu iestādes nolikuma prasību izpildi, iestādes kvalitatīvu darbību un izglītojamo audzēkņu daudzpusīgu personības pilnveidi, mērķtiecīgu un padziļinātu izaugsmi, realizējot valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas un  valsts pamatizglītības standartu, organizētu, plānotu, koordinētu un vadītu iestādes un tās darbinieku darbību.

Konkursā var piedalīties jebkurš pilngadīgs LR pilsonis, kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem un:

 • uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 • pretendenta izglītība atbilst Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
 • pretendents prot valsts valodu augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienu Eiropas Savienības oficiālo valodu profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • pretendentam ir vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā.

Pieteikums satur šādus dokumentus:

 • iesniegumu un pretendenta aptaujas lapu ar norādi uz atsauksmēm; atsauksmes un rekomendācijas var pievienot aptaujas lapai;
 • nolikuma prasībām atbilstošu izglītības dokumentu kopijas;
 • īsu dzīves un darba gaitu pārstāstu Curriculum Vitae (vēlams Europass formātā);
 • motivācijas vēstuli;
 • Virbu pamatskolas attīstības redzējumu, tai skaitā pirmsskolas izglītības programmu īstenošanā (līdz divām A4 lapām datorrakstā);
 • Virbu pamatskolas direktora amata pretendenta atbilstības apliecinājumu.
 • Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu, tai skaitā svešvalodu apguves, kopijas.
 • Pretendents var iesniegt rekomendācijas un atsauksmes. 

Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Talsu novada pašvaldība, adrese-Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos, darba laikā. Uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Virbu pamatskolas direktora amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina pasta sūtījuma saņemšana Apmeklētāju pieņemšanas centrā līdz 2017. gada 21. jūlijam plkst. 15.00. Pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

 

 


19.06.2017.

Lībagu sākumskola aicina darbā sporta skolotāju 1.-4. klasei

Prasības pretendentiem:

·         Izglītība, atbilstoša Izglītības likuma 48. pantā noteiktajam un 2014. gada 28. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 662 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.

·         Vēlama pieredze līdzīgā darbā.

Galvenie amata pienākumi:

 • Organizēt un vadīt mācību un fakultatīvās stundas sportā.
 • Sagatavot skolēnus dalībai Talsu novada atklātajā skolēnu sporta olimpiādē, piedalīties ar skolēniem šajā olimpiādē.
 • Plānot, organizēt un vadīt sporta pasākumus skolēniem saskaņā skolas pasākumu plānu.

Pretendentiem jāiesniedz:

·         iesniegums;

·         aptaujas anketa;

·         motivācijas vēstule;

·         Curriculum Vitae;

·         izglītības dokumentu kopijas.

Iesniegums un pretendenta aptaujas anketa

Lūdzam pieteikumus iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums sporta skolotāja amatam”. Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā saņemšana pa pastu līdz 2017. gada 10. augustam plkst. 17:00, pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiks izskatīti.

Iestādes adrese: Lībagu sākumskola, Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258. Darba laiks: 8:00-17:00.

Papildu informācija: direktore Vēsma Gaiziņa, tālrunis: 26185617

 


16.06.2017.

Atklāts konkurss uz vakanto Pūņu pamatskolas direktora amatu

Konkursā var piedalīties jebkurš pilngadīgs LR pilsonis, kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem un:

 • uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā  un Bērnu tiesību aizsardzības likumā  noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 • pretendenta izglītība atbilst Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
 • pretendents prot valsts valodu augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienu Eiropas Savienības oficiālo valodu profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • pretendentam ir vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā.

Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Talsu novada pašvaldība, adrese – Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos, darba laikā. Uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Pūņu pamatskolas direktora amatu”.

Pieteikums satur šādus dokumentus:

 • iesniegumu un pretendenta aptaujas lapu ar norādi uz atsauksmēm; atsauksmes un rekomendācijas var pievienot aptaujas lapai;
 • nolikuma prasībām atbilstošu izglītības dokumentu kopijas;
 • īsu dzīves un darba gaitu pārstāstu Curriculum Vitae (vēlams Europass formātā);
 • motivācijas vēstuli;
 • Pūņu pamatskolas attīstības redzējumu, tai skaitā pirmsskolas izglītības programmu īstenošanā (līdz divām A4 lapām datorrakstā);
 • Pūņu pamatskolas direktora amata pretendenta atbilstības apliecinājumu.
 • Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu, tai skaitā svešvalodu apguves, kopijas.
 • Pretendents var iesniegt rekomendācijas un atsauksmes.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina pasta sūtījuma saņemšana Apmeklētāju pieņemšanas centrā līdz 2017. gada 21. jūlijam plkst.15.00, pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

 

12.06.2017.

Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte” aicina darbā medicīnas māsu

uz nenoteiktu laiku no 28. augusta, 1,0 darba slodze

·        CV sūtīt uz e-pastu:  daina.kalnina@talsi.lv

 


6.06.2017.

Izsludināts konkurss uz vakanto amata vietu Laidzes bibliotēkā

Konkursā var piedalīties jebkurš pilngadīgs LR pilsonis, kurš atklāta pretendentu konkursa nolikumā noteiktajā kārtībā un termiņā iesniedzis pieteikumu (konkursa nolikumā minētos dokumentus) dalībai atklātā pretendentu konkursā. 

Pretendentiem jāiesniedz:

·  iesniegumu dalībai atklātā pretendentu konkursā;

·  aizpildītu aptaujas anketu;

·  izglītības dokumentu un amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas;

·  motivācijas vēstuli (ne vairāk kā vienu A4 formāta lapu).

Pieteikumus var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu - Laidzes pagasta pārvalde, Laidze, Talsu novads, LV-3280, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Laidzes pagasta pārvaldē darba laikā. Uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz bibliotekāra amatu”.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2017.gada 16.jūnijs, plkst.14.00.

NOLIKUMS

IESNIEGUMS

APTAUJAS ANKETA

Tālrunis informācijai 26492522

 


 

Talsu 2. vidusskola aicina darbā vispārējās vidējās izglītības un pamatizglītības latviešu valodas un literatūras skolotāju

 

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

-          iesniegums;

-          pretendenta aptaujas lapa;

-          motivācijas vēstule;

-          izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Dokumentus var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu 2. vidusskolā, adrese: K.Mīlenbaha iela 32, Talsos, darba laikā. Tālrunis uzziņām: 63232161.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2017. gada 13. jūnijam plkst.15.00

 

KONKURSA NOLIKUMS

KONKURSA PRETENDENTA APTAUJAS ANKETA

IESNIEGUMA VEIDLAPA

 


30.05.2017.

 

SIA “Talsu ūdens” aicina darbā specializētā automobiļa  vadītāju

 Prasības:

 C kategorijas autovadītāja apliecība; valsts valodas zināšanas; spēt patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu un sava amata pienākumu ietvaros spēt pieņemt lēmumus.

CV līdz 9. jūnijam iesniegt SIA “Talsu ūdens” birojā Raiņa ielā 17 Talsos, 2. stāvā vai sūtīt e-pastā: info@talsuudens.lv, ar norādi - specializētā automobiļa  vadītāja vakancei.

Izvēlētie pretendenti tiks aicināti uz darba interviju.

 


 
02.05.2017.

Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvalde rīko atklātu pretendentu konkursu uz vakanto
BIBLIOTEKĀRA amatu darbam Sabiles bibliotēkā (uz noteiktu laiku)

 

Konkursā var piedalīties jebkurš pilngadīgs LR pilsonis, kurš atklāta pretendentu konkursa nolikumā noteiktajā kārtībā un termiņā iesniedzis pieteikumu (konkursa nolikumā minētos dokumentus) dalībai atklātā pretendentu konkursā. 

Pretendentiem jāiesniedz:

·  iesniegumu dalībai atklātā pretendentu konkursā;

·  aizpildītu aptaujas anketu;

·  izglītības dokumentu un amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas;

·  motivācijas vēstuli (ne vairāk kā vienu A4 formāta lapu).

Pieteikumus var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu - Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvalde, Pilskalna iela 6, Sabile, Talsu novads, LV-3294, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldē darba laikā. Uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz bibliotekāra amatu”.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2017.gada 31.maijs, plkst.17.00.

Tālrunis informācijai 63252108

 

KONKURSA NOLIKUMS

IESNIEGUMA VEIDLAPA

APTAUJAS ANKETA

 
 
 

 
 
31.03.2017.

 

Talsu novada Sociālais dienests (reģistrācijas Nr.90009113532)

rīko atklātu konkursu uz vakanto

psihologa amatu

 

Konkursā var piedalīties jebkurš pilngadīgs Latvijas Republikas pilsonis, kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem.

Pretendentiem jāiesniedz:

 • iesniegums un pretendenta aptaujas lapa (var pievienot atsauksmes un rekomendācijas);
 • nolikuma prasībām atbilstošas izglītības dokumentu kopijas;
 • motivācijas vēstule;
 • pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija.

Konkursa nolikums

Iesniegums un pretendenta aptaujas anketa

Iesniegumu ar pretendenta aptaujas anketu var izdrukāt, kā arī ar konkursa nolikumu var iepazīties Talsu novada pašvaldības mājaslapā www.talsi.lv .

Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Talsu novada sociālais dienests, Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada sociālā dienestā, Kareivju ielā 7, Talsos, II korpusa 4.stāvā,405.kabinetā darba laikā, uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz psihologa amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2017. gada 18. aprīlim plkst.17.00.

Pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

 
 

21.03.2017.
 
Atklātais konkurss
uz vakanto pašvaldības policijas inspektora amatu (divas amata vietas)    
 

Konkursā var piedalīties un par tā uzvarētāju var kļūt jebkurš pilngadīgs Latvijas Republikas pilsonis, kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem un atbilst likuma „Par policiju” 21.panta pirmās daļas prasībām. 

Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Talsu novada pašvaldība, adrese-Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos, darba laikā; jebkurā iesūtīšanas vai iesniegšanas veidā uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz pašvaldības policijas inspektora amatu”.

Pieteikums satur šādus dokumentus:
 • pretendenta iesniegumu un aptaujas lapu (datorrakstā);
 • Nolikuma prasībām atbilstošas izglītības dokumentu kopijas;
 • motivācijas vēstuli (ne vairāk kā viena A4 formāta lapa datorrakstā).
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopiju.
Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas.
Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana Apmeklētāju pieņemšanas centrā līdz 2017. gada 7. aprīlim  plkst. 12.00. Pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.
 
 

10.03.2017.

 

Talsu tautas nams aicina darbā pasākumu producentu

Talsu novada Kultūras, sporta un tūrisma centra struktūrvienība Talsu tautas nams

aicina darbā pasākumu producentu (1 vakance uz nenoteiktu laiku).

Prasības pretendentiem:

 • Otrā līmeņa augstākā izglītība kultūras jomā vai akadēmiskā augstākā izglītība humanitārajās zinātnēs.
 • Papildus izglītība (apmācību kursi) atbilstoši amata pienākumiem.
 • Vēlama pieredze līdzīgā kultūras vai organizatoriskā darbā.

Galvenie amata pienākumi:

 • Plānot un organizēt Talsu tautas nama kultūras pasākumus un norises saskaņā ar apstiprināto gada kultūras pasākumu un norišu plānu.
 • Piesaistīt nepieciešamos izpildītājus un izpildītāju kolektīvus kultūras pasākumu un norišu nodrošināšanai.
 • Izstrādāt Talsu tautas nama rīkoto kultūras pasākumu scenārijus un sagatavot pasākumu tehnisko raideri; savlaicīgi to iesniegt tehniskajam un saimnieciskajam personālam.

Pretendentiem jāiesniedz:

Pretendenti pieteikumus (iesniegumu un aptaujas anketu) var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Talsu tautas nams, adrese: Lielā iela 19/21, Talsos, LV-3201 vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums pasākumu producenta amatam”, dežurantam Talsu tautas nama 1.stāva foajē, Lielajā ielā 19/21, Talsos,  darba laikā no plkst. 9:00 līdz 18:00.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā saņemšana pa pastu līdz 2017. gada 22. martam, plkst.17.00, pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiks izskatīti.

Papildus informācija: Talsu tautas nama vadītāja Ieva Brūna, tālrunis 26156970.

 


Talsu Pirmsskolas izglītības iestāde “Kastanītis” aicina darbā remontstrādnieku, 0.8 darba slodze, uz nenoteiktu laiku

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

 • iesniegums;
 • pretendenta aptaujas lapa;
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Dokumentus var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu pirmsskolas izglītības iestādē “Kastanītis”, adrese: Krievraga iela 2A, Talsos, darba laikā no 9.00 - 17.00 Tālrunis uzziņām: 25447488

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2017. gada 17.martam, plkst.15.00.

 


10.02.2017. 

 

Talsu novada sociālais dienests (reģistrācijas Nr.90009113532)

rīko atklātu konkursu uz vakanto

psihologa amatu

 

Konkursā var piedalīties jebkurš pilngadīgs Latvijas Republikas pilsonis, kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem.

Pretendentiem jāiesniedz:

 • iesniegums un pretendenta aptaujas lapa (var pievienot atsauksmes un rekomendācijas);
 • nolikuma prasībām atbilstošas izglītības dokumentu kopijas;
 • motivācijas vēstule;
 • pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija.

Iesniegumu ar pretendenta aptaujas anketu var izdrukāt, kā arī ar konkursa nolikumu var iepazīties Talsu novada pašvaldības mājaslapā www.talsi.lv .

Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Talsu novada sociālais dienests, Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada sociālā dienestā Kareivju ielā 7, Talsos, II korpusa 4.stāvā,405.kabinetā darba laikā, uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz psihologa amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2017.gada 28. februārim plkst.17.00.

Pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

 
 

09.02.2017.
 
SIA “Talsu ūdens” aicina darbā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu tehniķi (profesijas kods: 3112 35), pārņemot ūdenssaimniecības un paplašinot apkalpošanas zonu Talsu novadā.


Darba pienākumi:
 • Organizēt Talsu novada ūdenssaimniecības pārņemšanas procesa pilsētu un pagastu pārvaldēs tehniskos jautājumus – inženierkomunikāciju apsekošana un faktiskās situācijas novērtēšana, priekšlikumu un tāmju sagatavošana nepieciešamajiem remontdarbiem vai rekonstrukcijai, risku izvērtēšana;
 • Pamatlīdzekļu apzināšana un tehniskā stāvokļa novērtēšana sadarbībā ar nekustamā īpašuma vērtētājiem;
 • Attālinātā ūdens patēriņa nolasīšanas sistēmu ieviešanas pasākumi pagastos un pilsētās, izvērtējot optimālos risinājumus – izmaksu – ieguvumu analīzi;
 • Dažādu saimniecisku un tehniski organizatorisku jautājumu risināšana visos SIA “Talsu ūdens” apsaimniekotajos objektos savas kompetences ietvaros;
 • Sadarbībā ar speciālistiem sagatavot tāmes, atzinumus, aktus un citus dokumentus, kas nepieciešami SIA “Talsu ūdens” darbībā.
   
Prasības:
 •  Vidējā tehniskā izglītība vai augstākā tehniskā izglītība;
 • Darba pieredze šādā vai līdzīgā amatā divus vai trīs gadus, pieredze komunālās saimniecības uzņēmumā vai uzņēmumā, kas specializējies inženierkomunikāciju apsaimniekošanā vai būvniecībā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Iemaņas darbā ar datoru, prasme patstāvīgi sagatavot tehnisko dokumentāciju;
 • Precizitāte, patstāvība, augsta atbildības sajūta, spēja strādāt dinamiskā vidē.;
 • Autovadītāja apliecība;
CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2017. gada 23. februārim var iesniegt SIA “Talsu ūdens” birojā Raiņa ielā 17 Talsos, 2. stāvā, darba dienās no 8.00 līdz 17.00, sūtot pa pastu vai sūtot e-pastā info@talsuudens.lv ar norādi – tehniskā speciālista vakancei.
 

03.02.2017.

 

 

Talsu PII “Zvaniņš” piedāvā darbu iestādes medicīnas māsai uz 1 slodzi (uz nenoteiktu laiku no  2017. gada 1. marta ). Var būt arī studente.

CV sūtīt uz e-pastu jana.kaslaja@talsi.lv

 

 


26.01.2017.

 

Talsu novada pašvaldība Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centrs (reģistrācijas Nr. 90009113532)

 rīko atklātu konkursu uz vakanto

Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centra struktūrvienības Talsu tautas nama vadītāja amatu

 

Konkursā var piedalīties un par tā uzvarētāju var kļūt jebkurš pilngadīgs LR pilsonis, kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem un atbilst konkursa nolikuma prasībām.

Pretendentiem jāiesniedz:

 • Iesniegums un pretendenta aptaujas lapa ar norādi uz atsauksmēm.
 • Nolikuma prasībām atbilstošas izglītības dokumentu kopijas.
 • Motivācijas vēstule.
 • Pretendenta sagatavots redzējums par Talsu tautas nama darbību un attīstību (ne vairāk kā divas A4 lapas datorrakstā).
 • Citi dokumenti, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.
 • Pretendents var iesniegt atsauksmes, rekomendācijas vai citus dokumentus, kas apliecina pretendenta atlasei izvirzīto prasību izpildi vai nepieciešamās prasmes.

Konkursa nolikums

Pretendenta aptaujas anketa

Iesniegums

Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Talsu novada pašvaldība Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centrs, adrese: K. Valdemāra iela 17a, Talsi, LV-3201, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centrā biroja sekretārei K. Valdemāra ielā 17a, Talsos, darba laikā.  Jebkurā iesūtīšanas vai iesniegšanas veidā uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centra struktūrvienības Talsu tautas nama vadītāja amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2017. gada 9. februāra plkst. 17.00. Pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

Aptaujas anketu un iesniegumu var izdrukāt, kā arī ar konkursa nolikumu var iepazīties Talsu novada mājaslapā www.talsi.lv

 

 


20.01.2017.

 

Konkursa kārtībā aicina darbā uz nenoteiktu laiku

Kuldīgas biroja būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālistu,

darba vieta Talsos

Galvenie amata pienākumi: 

Veikt būvju (ēku un inženierbūvju) un telpu grupu kadastrālo uzmērīšanu (t.sk. būvju datu reģistrācija dienesta informācijas sistēmās un attiecīgo būvju kadastrālās uzmērīšanas pasūtījumu izpildei nepieciešamo dokumentu sagatavošana) atbilstoši iekšējo un ārējo normatīvo aktu prasībām

Prasības pretendentiem/ēm:

 • darbības sfērai atbilstoša vidējā profesionālā, vēlama darbības sfērai atbilstoša augstākā izglītība
 • vēlama teorētiskā un praktiskā darba pieredze darbības sfērai atbilstošās nozarēs – būvniecībā, arhitektūrā, mērniecībā
 • zināšanas būvniecību un būvju kadastrālo uzmērīšanu reglamentējošajos tiesību aktos un metodiskajos dokumentos
 • prasme praksē pielietot būvju kadastrālā uzmērīšanas un būvniecības teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas
 • prasme pielietot Microstation programmatūru
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība

 Piedāvājam:

 • darba vietu Talsos, Kareivju ielā 7
 • darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā kolektīvā
 • akorda algu ar stundas likmi no EUR 3.98 līdz EUR 4.70
 • ievada apmācību, šajā periodā maksājot minimālo mēnešalgu
 • sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu
 • personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

Aicinām pretendentus savu CV, pieteikuma vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas  līdz 2017.gada 10.februārim sūtīt Valsts zemes dienesta Personāla daļai, Rīgā, 11.novembra krastmalā 31, vai elektroniski uz e-pastu: konkurss@vzd.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67038614.

 

 


05.01.2017.

 

 

Talsu novada pašvaldības Laidzes pagasta pārvalde (reģ.nr.90009113532)

aicina darbā STRĀDNIEKU un STRĀDNIEKU-DĀRZNIEKU (2 vakances).

Pieteikumus var iesniegt līdz 20. janvārim Laidzes pagasta pārvaldē.

Konkursā var piedalīties un par tā uzvarētāju var kļūt jebkurš pilngadīgs LR pilsonis, kurš noteiktajā termiņā un kārtībā iesniedzis pieteikumu dalībai Konkursā.

Pretendentiem jāiesniedz:

 • Iesniegums;
 • CV

Pieteikumu līdz 20.01.2016. plkst. 15:00 var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Laidzes pagasta pārvalde, „Mežrozes”, Laidze, Laidzes pagasts, Talsu novads, LV-3280, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Laidzes pagasta pārvaldē pagasta sekretāres darba laikā. Uz aploksnes jābūt norādei, uz kuru amatu piesakās pretendents. Pēc norādītā termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

 

 


04.01.2017.

Talsu novada pašvaldība (reģistrācijas Nr. 90009113532)

atkārtoti rīko atklātu konkursu uz vakanto

Talsu novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Talsu namsaimnieks” valdes locekļa amatu

Valdes locekļa atbildību nosaka Komerclikums un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums. Konkursā var piedalīties un par tā uzvarētāju var kļūt jebkurš pilngadīgs LR pilsonis, kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem un atbilst konkursa nolikuma prasībām.

Pretendentiem jāiesniedz:

 • Pieteikums pašvaldības SIA “Talsu namsaimnieks” valdes locekļa amatam ar pretendenta atbilstības apliecinājumu.
 • Īss dzīves un darba gaitu apraksts – CV (Curriculum Vitae Europass formātā ar obligātu norādi uz svešvalodu prasmēm un prasmēm strādāt ar datorprogrammām vai datu bāzēm, tās nosaucot).
 • Nolikuma prasībām atbilstošas izglītības dokumentu kopijas.
 • Pretendenta sagatavots attīstības redzējums par Kapitālsabiedrības darbību un attīstības perspektīvām (datorrakstā).
 • Citi dokumenti, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.
 • Pretendents var iesniegt atsauksmes, rekomendācijas vai citus dokumentus, kas apliecina pretendenta atlasei izvirzīto prasību izpildi vai nepieciešamās prasmes.
 • Autotransporta vadītāja apliecība (B kategorija).

Konkursa nolikums
Apliecinājums

Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Talsu novada pašvaldība, adrese: Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos, darba laikā.  Jebkurā iesūtīšanas vai iesniegšanas veidā uz aploksnes jābūt norādei “Pieteikums pašvaldības SIA „Talsu namsaimnieks” valdes locekļa amata konkursam”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana Apmeklētāju pieņemšanas centrā līdz 2017. gada 13. janvārim plkst. 15.00. Pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

Apliecinājumu var izdrukāt, kā arī ar konkursa nolikumu var iepazīties Talsu novada mājaslapā www.talsi.lv

 

 

 


 

28.12.2016.

Talsu novada pašvaldība

Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centrs (reģistrācijas Nr. 90009113532)

 rīko atklātu konkursu uz vakanto

Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centra mākslinieka amatu

Konkursā var piedalīties un par tā uzvarētāju var kļūt jebkurš pilngadīgs LR pilsonis, kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem un atbilst konkursa nolikuma prasībām.

Pretendentiem jāiesniedz:

 • Iesniegums un pretendenta aptaujas lapa ar norādi uzatsauksmēm.
 • Nolikuma prasībām atbilstošas izglītības dokumentu kopijas.
 • Pretendenta sagatavots redzējums par Talsu novadda pašvaldības vizuālā tēla elementiem un to ieviešanu publiskajā vidē, pašvaldības telpu interjerā un Talsu novada pilsētas svētku un nozīmīgāko pasākumu noformēju konceptuālo risinājumu (ne vairāk kā divas A4 lapas datorrakstā).
 • Citi dokumenti, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.
 • Pretendents var iesniegt atsauksmes, rekomendācijas vai citus dokumentus, kas apliecina pretendenta atlasei izvirzīto prasību izpildi vai nepieciešamās prasmes.
 • Autotransporta vadītāja apliecība (B kategorija).

Konkursa nolikums

Iesniegums

Pretendenta aptaujas anketa

Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Talsu novada pašvaldība Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centrs, adrese: K. Valdemāra iela 17a, Talsi, LV-3201, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centrā biroja sekretārei K. Valdemāra ielā 17a, Talsos, darba laikā.  Jebkurā iesūtīšanas vai iesniegšanas veidā uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centra mākslinieka amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2017. gada 13. janvāra plkst. 17.00. Pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

Aptaujas anketu un iesniegumu var izdrukāt, kā arī ar konkursa nolikumu var iepazīties Talsu novada mājaslapā www.talsi.lv

 

 


23.12.2016.

Talsu 2. vidusskola aicina darbā sākumskolas skolotāju.

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

 • iesniegums;
 • pretendenta aptaujas lapa;
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Dokumentus var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu 2. vidusskolā, adrese: K.Mīlenbaha iela 32, Talsos, darba laikā. Tālrunis uzziņām: 63232161.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2017. gada 9. janvāris plkst.15.00

 

Konkursa nolikums

Konkursa pretendenta aptaujas anketa

Iesnieguma veidlapa

 

 


 

27.12.2016.

 

Atklāts konkurss uz vakanto amatu

„Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centra vadītāja vietnieks”

 

Konkursā var piedalīties un par tā uzvarētāju kļūt jebkurš pilngadīgs Latvijas Republikas pilsonis, kurš Komisijas noteiktajā termiņā Centrā iesniedzis pieteikumu kopā ar šajā Nolikumā norādītajiem pretendentu atlases dokumentiem.

Pieteikums satur šādus dokumentus:

 • iesniegumu un pretendentu aptaujas lapu ar norādi uz atsauksmēm;
 • izglītības dokumentu kopijas;
 • motivācijas vēstuli;
 • redzējumu par Centra darba organizāciju un kultūras, sporta un tūrisma jomas attīstību Talsu novadā kopumā (līdz divām A4 formāta lapām datorrakstā, 12. burtu izmērs);
 • citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem.

Pretendents var iesniegt tālākizglītību apstiprinošu dokumentu kopijas.

Iesniedzot pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, pretendents apliecina, ka piekrīt konkursa noteikumiem.

Dokumentu oriģinālus, kas apliecina pretendenta pieteikumā norādītās informācijas patiesumu, pretendentam jāuzrāda intervijas dienā, ja pretendents tiek uzaicināts uz interviju.

Pieteikumu var iesūtīt pa pastu: Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centrs, K. Valdemāra iela 17a, Talsi, Talsu novads, LV-3201, vai iesniegt personīgi Centrā darba laikā no plkst. 8.00 – 17.00 slēgtā aploksnē ar norādi „Konkursam uz Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centra vadītāja vietnieka amatu”.

Pieteikums jāiesniedz līdz 2017. gada 6. janvāra plkst. 17.00. Pēc šī termiņa iesniegtie vai pa pastu saņemtie pieteikumi netiek vērtēti.

 


06.12.2016.

Talsu novada pašvaldība (reģistrācijas Nr. 90009113532)

 rīko atklātu konkursu uz vakanto

Talsu novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Talsu namsaimnieks” valdes priekšsēdētāja amatu

Valdes priekšsēdētāja atbildību nosaka Komerclikums un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums. Konkursā var piedalīties un par tā uzvarētāju var kļūt jebkurš pilngadīgs LR pilsonis, kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem un atbilst konkursa nolikuma prasībām.

Pretendentiem jāiesniedz:

 • Pieteikums pašvaldības SIA “Talsu namsaimnieks” valdes priekšsēdētāja amatam ar pretendenta atbilstības apliecinājumu.
 • Īss dzīves un darba gaitu apraksts – CV (Curriculum Vitae Europass formātā ar obligātu norādi uz svešvalodu prasmēm un prasmēm strādāt ar datorprogrammām vai datu bāzēm, tās nosaucot).
 • Nolikuma prasībām atbilstošas izglītības dokumentu kopijas.
 • Pretendenta sagatavots attīstības redzējums par Kapitālsabiedrības darbību un attīstības perspektīvām (datorrakstā).
 • Citi dokumenti, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.
 • Pretendents var iesniegt atsauksmes, rekomendācijas vai citus dokumentus, kas apliecina pretendenta atlasei izvirzīto prasību izpildi vai nepieciešamās prasmes.
 • Autotransporta vadītāja apliecība (B kategorija).

Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Talsu novada pašvaldība, adrese: Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos, darba laikā.  Jebkurā iesūtīšanas vai iesniegšanas veidā uz aploksnes jābūt norādei „Pieteikums pašvaldības SIA „Talsu namsaimnieks” valdes priekšsēdētāja amata konkursam”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana Apmeklētāju pieņemšanas centrā līdz 2016. gada 16. decembrim plkst. 15.00. Pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

Aptaujas anketu un iesniegumu var izdrukāt, kā arī ar konkursa nolikumu var iepazīties Talsu novada mājaslapā www.talsi.lv

 

 


Talsu 2. vidusskola aicina darbā bibliotekāru (uz noteiktu laiku).

 

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

 • iesniegums;
 • pretendenta aptaujas lapa;
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Dokumentus var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu 2.vidusskolā, adrese: K.Mīlenbaha iela 32, Talsos, darba laikā. Tālrunis uzziņām: 63232161.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2016.gada 9. decembris plkst.15.00

KONKURSA NOLIKUMS

KONKURSA PRETENDENTA APTAUJAS ANKETA

IESNIEGUMA VEIDLAPA

 

 


08.11.2016.

Talsu Pirmsskolas izglītības iestāde „Kastanītis” no 1. decembra piedāvā darbu pirmsskolas izglītības skolotājai uz noteiktu laiku, 0.8 darba slodze. CV, motivācijas vēstuli sūtīt uz iestādes e pastu: talsupiikastanitis@talsi.lv līdz 30. novembrim. Tālrunis informācijai 25447488.

 
 

25.10.2016.

Talsu novada pašvaldība (reģistrācijas Nr. 90009113532)

 rīko atklātu konkursu uz vakantajiem

Talsu novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Talsu namsaimnieks” valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa amatiem

 

Valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa atbildību nosaka Komerclikums un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums. Konkursā var piedalīties un par tā uzvarētāju var kļūt jebkurš pilngadīgs LR pilsonis, kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem un atbilst konkursa nolikuma prasībām.

Pretendentiem jāiesniedz:

 • Pieteikums pašvaldības SIA “Talsu namsaimnieks” valdes priekšsēdētāja amatam vai valdes locekļa amatam ar pretendenta atbilstības apliecinājumu.
 • Īss dzīves un darba gaitu apraksts – CV (Curriculum Vitae Europass formātā ar obligātu norādi uz svešvalodu prasmēm un prasmēm strādāt ar datorprogrammām vai datu bāzēm, tās nosaucot).
 • Nolikuma prasībām atbilstošas izglītības dokumentu kopijas.
 • Pretendenta sagatavots attīstības redzējums par Kapitālsabiedrības darbību un attīstības perspektīvām (datorrakstā).
 • Citi dokumenti, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

·         Pretendents var iesniegt atsauksmes, rekomendācijas vai citus dokumentus, kas apliecina pretendenta atlasei izvirzīto prasību izpildi vai nepieciešamās prasmes.

·         Autotransporta vadītāja apliecība (B kategorija).

 NOLIKUMS

APLIECINAJUMA RAKSTS

Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Talsu novada pašvaldība, adrese: Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos, darba laikā.  Jebkurā iesūtīšanas vai iesniegšanas veidā uz aploksnes jābūt norādei „Pieteikums pašvaldības SIA „Talsu namsaimnieks” valdes priekšsēdētāja amata konkursam” vai “Pieteikums pašvaldības SIA „Talsu namsaimnieks” valdes locekļa amata konkursam”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana Apmeklētāju pieņemšanas centrā līdz
2016. gada 11. novembrim plkst. 15.00. Pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

 

 
18.10.2016.

Vandzenes PII Zīlīte" piedāvā darbu logopēdam uz noteiktu laiku (0.965 slodze).
Pieteikties pa telefonu: 29374232, vai sūtīt CV uz e-pastu: vandzenespiizilite@talsi.lv

 

 
14.09.2016.

Sabiles vidusskola aicina darbā psihologu (nepilna slodze) .

CV sūtīt uz e-pasta adresi: rudite.blaze@talsi.lv vai iesniegt personīgi Sabiles vidusskolā. Adrese: Ventspils ielā 17A, Sabilē, Talsu nov. LV - 3294

 


12.09.2016.

Pastendes PII “Ķipars” piedāvā darbu iestādes medicīnas māsai uz 1 slodzi (uz nenoteiktu laiku no  2016. gada 7. oktobra). Var būt arī studente.

CV sūtīt līdz 03.10.2016. uz e-pastu dzintra.vizbele@talsi.lv

 


Notikumu kalendārs

Novembris, 2017
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas