Otrdiena, 25. septembris
Šodien sveicam: Rodrigo, Rauls

Talsu novada pašvaldības apbalvojumu saņēmēji 2017. gadā

Talsu novada pašvaldības apbalvojums „Talsu novada Izcilības balva” tiks piešķirts:

1. Dainim Kārkluvalkam, SIA „Talsu Vēstis” fotogrāfam, par izciliem un nozīmīgiem sasniegumiem fotomākslā, kas nesuši Talsu novada vārdu valstī un pasaulē.

 

Talsu novada pašvaldības apbalvojums „Talsu novada Atzinības balva” tiks piešķirts:

1. Biedrībai „Sabiles aprūpes biedrība Kalme”, par būtiskiem nopelniem sociālajā jomā un sabiedriskajā darbībā Talsu novadā;

2. Aijai Valgelinai, Talsu Kristīgās vidusskolas skolotājai, par būtiskiem nopelniem izglītības jomā Talsu novadā;

3. Ivetai Ziemelei, ārsta palīgam ģimenes ārsta E.Sporānes praksē, par būtiskiem nopelniem veselības aprūpes jomā Talsu novadā;

4. Vijai Bergmanei, ilggadējai Pūņu pamatskolas skolotājai, par būtiskiem nopelniem un mūža ieguldījumu izglītības jomā un ieguldījumu pilsoniskās sabiedrības veidošanā Talsu novadā;

5. Jolantai Ozolai, Pastendes kultūras nama vadītājai, par būtiskiem nopelniem un ilggadēju ieguldījumu Talsu novada starptautiskajā sadarbībā;

6. Zemnieku saimniecībai „Zepi”, par būtiskiem nopelniem Talsu novada attīstībā lauksaimniecības jomā;

7. Visvaldim Augustam Tukmanim, vēstures zinātājam un pētniekam, par būtiskiem nopelniem novadpētniecības jomā, veicot ilggadēju pētniecisku darbu Talsu novada vēstures izzināšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm;

8. Sandrai Znotiņai, Lībagu sākumskolas skolotājai, par būtiskiem nopelniem izglītības jomā un sabiedriskajā darbībā Lībagu pagastā.

 

Talsu novada pašvaldības apbalvojums „Talsu novada Goda balva” tiks piešķirts:

Talsu pilsētā

1. Agitai Varevai, SIA „Nārone” oficiantei/bārmenei, par ilggadēju, augsti profesionālu un godprātīgu darbu sabiedriskās ēdināšanas jomā Talsu pilsētā;

2. Maijai Lagzdiņai, Talsu mūzikas skolas klavierspēles skolotājai, par augsti profesionālu, pašaizliedzīgu un ilggadēju darbu kultūrizglītības jomā Talsu novadā;

3. Rasmai Ekimanei, senioru kluba „Mežābele” vadītājai, par ieguldījumu senioru sabiedriskās dzīves organizēšanā un pozitīva Talsu novada tēla veidošanā;

4. Inesei Vemperei, Talsu novada muzeja galvenajai speciālistei, par ieguldījumu vēstures izpētē un pozitīva Talsu novada tēla veidošanā;

5. Česlavam Poļanskim, AS „Talsu autotransports” autovadītāju apmācību pasniedzējam, par augsti profesionālu un godprātīgu darbu autovadītāju apmācībā Talsu novadā;

6. Valdim Čuderam, celtniekam, par augsti profesionālu un godprātīgu darbu celtniecības jomā Talsu novadā;


Sabiles pilsētā un Abavas pagastā

7. Aivitai Raicevai, Sabiles pamatskolas 1.-4.klašu skolotājai, par profesionālu, godprātīgu un radošu darbu izglītības jomā Sabiles pilsētā un Abavas pagastā;

8. Sarmītei Jurjakai, Sabiles pamatskolas 1.-4.klašu skolotājai, par profesionālu, godprātīgu un radošu darbu izglītības jomā Sabiles pilsētā un Abavas pagastā;

9. Ivetai Sērumai, Sabiles kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītājai, par ilggadēju un radošu ieguldījumu kultūras jomā, veidojot un popularizējot pozitīvu Sabiles pilsētas un Abavas pagasta tēlu, un brīvprātīgu darbu novadpētniecībā;

10. Selgai Zariņai, Sabiles mūzikas un mākslas skolas mūzikas skolotājai, par ilggadēju, profesionālu un radošu darbu bērnu un jauniešu muzikālajā izglītošanā Sabiles pilsētā un Abavas pagastā;

11. Mārtiņam un Lienei Barkāniem, par augsti profesionālu darbu vīnkopības nozarē un ieguldījumu pozitīva Sabiles pilsētas un Abavas pagasta tēla veidošanā;

12. Jeļenas Jakubones un Arta Ozola audžuģimenei, par godprātīgu un apzinīgu audžuģimenes pienākumu pildīšanu un ģimenisko vērtību stiprināšanu sabiedrībā;


Stendes pilsētā

13. Ritai Freimanei, Stendes pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” pirmsskolas izglītības skolotājai, par ilggadēju un godprātīgu darbu pirmsskolas un skolas vecuma bērnu izglītošanā Stendes pilsētā;

14. Vijai Ābelei, Stendes tautas nama pirmsskolas vecuma bērnu tautas deju kolektīva „Saulstariņi” un līnijdeju kopas „Evita” vadītājai, par radošu, ilggadēju un profesionālu darbu ar pirmsskolas bērnu deju kolektīviem un līnijdeju popularizēšanā Stendes pilsētā;

15. Dainai Caunei, Stendes bibliotēkas bibliotekārei, par godprātīgu un profesionālu darbu Stendes bibliotēkā;


Balgales pagastā

16. Ilonai un Kārlim Ūķiem, par ilggadēju un godprātīgu darbu lauksaimniecības jomā Balgales pagastā;

17. Balgales amatierteātrim, par nozīmīgu radošu ieguldījumu Balgales pagasta kultūras dzīvē un pozitīva Talsu novada tēla veidošanā;

18. Laimai Reihenbahai, Laucienes pamatskolas Dursupes filiāles skolotājai, par godprātīgu darbu izglītības jomā un ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā Balgales pagastā;


Ģibuļu pagastā

19. Rasmai Jodei, ārsta palīgam ģimenes ārsta V.Sniedziņas praksē, par godprātīgu darbu un mūža ieguldījumu Ģibuļu pagasta iedzīvotāju veselības aprūpē;

20. Silvijai Jasei, Pastendes pirmsskolas izglītības iestādes „Ķipars” pavārei, par augsti profesionālu un godprātīgu darbu Pastendes pirmsskolas izglītības iestādē „Ķipars”;

21. Mārai Kraulei, Ventspils Vācu kultūras biedrības priekšsēdētājai, Ventspils novada senioru padomes priekšsēdētājai, par brīvprātīgu darbu pozitīva Ģibuļu pagasta tēla veidošanā, vēstures izpētē un starptautiskajā sadarbībā;

22. Dārtai Freipičai, Pastendes pirmsskolas izglītības iestādes „Ķipars” mūzikas skolotājai, par augsti profesionālu mūzikas pedagoga darbu Pastendes pirmsskolas izglītības iestādē „Ķipars”;

23. Aivaram Veismanim, zemnieku saimniecības „Lati” īpašniekam, par brīvprātīgu darbu un ieguldījumu Ģibuļu pagasta vides vizuālā tēla veidošanā;

24. Ģibuļu pagasta Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centra Mākslas studijai pieaugušajiem, par brīvprātīgu darbu Ģibuļu pagasta vides vizuālā tēla veidošanā;


Īves pagastā:

25. Igoram Emerbergam, par brīvprātīgu darbu sporta un veselīga dzīvesveida popularizēšanā un ieguldījumu Īves pagasta vides vizuālā tēla veidošanā;


Ķūļciema pagastā:

26. Andai Brenderei, par godprātīgu darbu lauksaimniecības jomā Ķūļciema pagastā;

27. Inesei Daugatei, par radošu darbu kultūras jomā un nozīmīgu ieguldījumu pozitīva Ķūļciema pagasta tēla veidošanā;

28. Mārcim Grīnšteinam, par brīvprātīgu ieguldījumu sporta jomā un pozitīva Ķūļciema pagasta tēla veidošanā;


Laidzes pagastā:

29. Veltai Jākabsonei, pasta darbiniecei, par ilggadēju un godprātīgu darbu un aktīvu sabiedrisko darbību Laidzes pagastā;

30. Ainai Sīmanei, SIA „Talsu namsaimnieks” sētniecei, par ilggadēju un godprātīgu darbu Laidzes pagasta vides vizuālā tēla veidošanā;

31. Astrīdai Timai, Profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Valsts tehnikums” Laidzes teritoriālās struktūrvienības skolotājai, par ilggadēju un godprātīgu darbu izglītības jomā Talsu novadā;

32. Aigaram Vārnam, par ieguldījumu sporta un veselīga dzīvesveida popularizēšanā Talsu novadā;

33. Ivetai un Jānim Vasermaņiem, par ieguldījumu ģimenisko vērtību stiprināšanā sabiedrībā un Laidzes pagasta vides vizuālā tēla veidošanā;

34. I.Valdzera Laidzes pagasta zemnieku saimniecībai „Cukuriņi”, par ieguldījumu lauksaimniecības nozares attīstībā un aktīvu sabiedrisko darbību Laidzes pagastā;


Laucienes pagastā:

35. Ivetai Akmeņlaukai, pansionāta „Lauciene” kasierei, par aktīvu līdzdalību Laucienes pagasta kultūras un sporta dzīvē;

36. Sarmītei Memmēnai, par godprātīgu un apzinīgu aizbildņa pienākumu pildīšanu;

37. Alfonam Alfrēdam Erdmanim, par mūža darba ieguldījumu Laucienes pagastā;

38. Zigrīdai Zemītei, par pašaizliedzīgu un nesavtīgu darbu Laucienes pagastā un aktīvu sabiedrisko darbību pensionāru klubā "Madaras";

39. Nadeždai un Aleksandram Afanasjeviem, par mūža darba ieguldījumu Laucienes pagastā;


Lībagu pagastā:

40. Taigai Asis, Lībagu pagasta bibliotēkas senioru kluba „Sarma” vadītājai, par mūža ieguldījumu Lībagu pagasta sabiedriskajā dzīvē;

41. Līgas un Ivara Irbju daudzbērnu ģimenei, par ieguldījumu ģimenisko vērtību stiprināšanā sabiedrībā;

42. Dacei Muižniecei, Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centra noliktavas pārzinei, par ilggadēju un profesionālu darbu agronomijas jomā Lībagu pagastā;

43. Uldim Veidelim, Lībagu sākumskolas darbiniekam, par godprātīgu un brīvprātīgu darbu Lībagu pagastā;

44. Intrai Lagzdiņai, IK „Andumu dārzs” īpašniecei, par ieguldījumu Lībagu pagasta vides vizuālā tēla veidošanā;

45. Ilvijai Damškalnei, Lībagu sākumskolas skolotājai, par godprātīgu un radošu darbu izglītības jomā un ieguldījumu pilsoniskās sabiedrības veidošanā Lībagu pagastā;


Lubes pagastā:

46. Anitai Vītolai, ilggadējai Lubes bibliotēkas vadītājai, par ilggadēju, godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu Lubes bibliotēkā;


Strazdes pagastā:

47. Andrim, Jānim un Madarai Bremaņiem, par sasniegumiem kērlingā un ieguldījumu pozitīva Strazdes pagasta tēla veidošanā.


Valdgales pagastā:

48. Zofijai Maurerei, par aktīvu brīvprātīgu darbu pozitīva Talsu novada tēla veidošanā;

49. Annai Grīnītei, Valdgales pagasta kapsētas pārzinei, par godprātīgu darbu Valdgales pagasta vides vizuālā tēla veidošanā;

50. Agrai Kozlovai, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Māja Nr.5”, Pūņās, Valdgales pagastā, vecākajai, par aktīvu brīvprātīgu darbu un ieguldījumu Valdgales pagasta vides vizuālā tēla veidošanā;

51. Renātei un Dagnim Višņevskiem, par ieguldījumu ģimenisko vērtību stiprināšanā sabiedrībā un aktīvu sabiedrisko darbību Valdgales pagastā;

52. Ivetai Šneiderei, mājražotājai, par sekmīgu mājražotāja uzņēmējdarbību Valdgales pagastā;


Vandzenes pagastā:

53. Eināram Ļisicinam, zemnieku saimniecības „Oši” īpašniekam, par nozīmīgu ieguldījumu Vandzenes pagasta attīstībā;

54. Dacei Legzdiņai, par nozīmīgu ieguldījumu Vandzenes pagasta vides vizuālā tēla veidošanā;

55. Jolantai Ozoliņai, par nozīmīgu ieguldījumu Vandzenes pagasta vides vizuālā tēla veidošanā;

56. Mārcim Jansonam, Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāja vietniekam, par augsti profesionālu un godprātīgu darbu lauksaimniecības nozarē Talsu novadā;

57. Aijai Bumbierei, Vandzenes pamatskolas skolotājai, par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu Vandzenes pamatskolā un aktīvu iesaistīšanos Vandzenes pagasta kultūras dzīvē;

58. Aigai Bumbierei, Vandzenes pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” pirmsskolas izglītības skolotājai, par ilggadēju, godprātīgu un radošu darbu Vandzenes pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte”;


Virbu pagastā:

59. Ilzei Šīmanei, Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļas vecākajai referentei, par augsti profesionālu un godprātīgu darbu lauksaimniecības nozarē Talsu novadā un ieguldījumu pozitīva Virbu pagasta tēla veidošanā;

60. Guntim Ošim, Virbu pagasta sporta organizatoram, par ieguldījumu sporta un veselīga dzīvesveida popularizēšanā Virbu pagastā;

61. Aijai Sūniņai, Virbu pagasta pārvaldes sekretārei, par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu Virbu pagasta pārvaldē un ieguldījumu pozitīva Virbu pagasta tēla veidošanā.


 

 

 

 

 

Notikumu kalendārs

Septembris, 2018
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas

Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk