Talsu novada Domes sēde 11. jūlijā 13.00

03-07-2019

Talsu novada

Domes sēde

11.07.2019. plkst.13.00

DARBA KĀRTĪBA:

 

 

Nr.p.k.

Jautājuma nosaukums

Lēmuma projekta sagatavotājs vai ziņotājs

1.

Par aprūpes mājās pakalpojumu un materiālo atbalstu aprūpei Talsu novada pašvaldībā

Ilze Kārklevalka, sociālā dienesta vadītājas vietniece

2.

Par Talsu novada Sociālā dienesta dalību ESF līdzfinansētajā projekta “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” izmēģinājumprojektā

Ilze Kārklevalka, sociālā dienesta vadītājas vietniece

3.

Par grozījumiem Talsu novada domes 2009. gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.2 “Talsu novada pašvaldības nolikums”

Guntra Tālberga, juridiskās nodaļas vadītāja

4.

Par Talsu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” nolikuma apstiprināšanu

Uldis Katlaps, izglītības pārvaldes vadītājs

5.

Par grozījumu Talsu novada domes 16.08.2018. lēmumā Nr.297 “Par skolēna karšu izgatavošanu”

Uldis Katlaps, izglītības pārvaldes vadītājs

6.

Par līdzfinansējuma maksas apmēra noteikšanu Talsu novada mūzikas un mākslas skolās

Uldis Katlaps, izglītības pārvaldes vadītājs

7.

Par finansējumu Talsu novada pašvaldības iestādei “Talsu Tautas nams” sieviešu kora “Vaiva” koncertbraucienam

Egita Murauska, kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītāja

8.

Par finansējumu biedrības “Pedvāle” projektam “Sabiles gredzens”

Egita Murauska, kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītāja

9.

Par aizņēmuma ņemšanu projekta Nr.19-08-A00702-000024 “Grants ceļu pārbūve Talsu novadā, 6.kārta” īstenošanai

Ilze Lagzdiņa, finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

10.

Par Balgales pagasta pārvaldes administratīvās ēkas “Grantiņi” telpu nomas maksām

 

Ilze Lagzdiņa, finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

11.

Par Kultūras un sporta attīstības nodaļas iesniegumu

Ilze Lagzdiņa, finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

12.

Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr. 1, Centra aleja 4, Lubezerē, Ārlavas pagastā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Elvis Jansons, juridiskās nodaļas juridiskā atbalsta daļas jurists

13.

Par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamam īpašumam dzīvoklim Nr.4, “Poprags”, Ārlavas pagastā

 

Elvis Jansons, juridiskās nodaļas juridiskā atbalsta daļas jurists

14.

Par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamam īpašumam dzīvoklim Nr.4, “Ezermuiža”, Ārlavas pagastā

 

Elvis Jansons, juridiskās nodaļas juridiskā atbalsta daļas jurists

15.

Par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamam īpašumam dzīvoklim Nr.5, “Ezermuiža”, Ārlavas pagastā

 

Elvis Jansons, juridiskās nodaļas juridiskā atbalsta daļas jurists

16.

Par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamam īpašumam dzīvoklim Nr.6, “Ezermuiža”, Ārlavas pagastā

 

Elvis Jansons, juridiskās nodaļas juridiskā atbalsta daļas jurists

17.

Par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamam īpašumam dzīvoklim Nr.12, Kalna ielā 4, Jaunpagastā, Virbu pagastā

 

Elvis Jansons, juridiskās nodaļas juridiskā atbalsta daļas jurists

18.

Par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamam īpašumam “Dzirnieki”, Virbu pagastā

Elvis Jansons, juridiskās nodaļas juridiskā atbalsta daļas jurists

19.

Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.4, Lielajā ielā 13, Talsos, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Elvis Jansons, juridiskās nodaļas juridiskā atbalsta daļas jurists

20.

Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.1, “Parkmaļi”,Valdgalē, Valdgales pagastā, nodošanu atsavināšanai

 

Elvis Jansons, juridiskās nodaļas juridiskā atbalsta daļas jurists

21.

Par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamam īpašumam “Ziemeļi”, Vandzenes pagastā

Elvis Jansons, juridiskās nodaļas juridiskā atbalsta daļas jurists

22.

Par pašvaldības kustamās mantas – autobusa ISUZU TURQUOISE, valsts reģistrācijas numurs HB-9183, pārdošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Elvis Jansons, juridiskās nodaļas juridiskā atbalsta daļas jurists

23.

Par neuzticības izteikšanu Dainim Karolam

Ģirts Kalnbirze, pieprasījuma iesniedzējs

 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.lv
21-08-2019