Talsu 2. vidusskola

Talsu 2. vidusskola

Iestādes vadītājs:  Oļegs Solovjovs

Iestādes vadītāja tālrunis:  29423171

Iestādes vadītāja e-pasts:

Iestādes adrese:  K.Mīlenbaha iela 32, Talsi, LV-3201

Iestādes kontakttālrunis:  632 32160

Iestādes e-pasts:  talsu2vidusskola@talsi.lv talsu2vsk@ls.lv

Iestādes interneta mājas lapa: www.talsu2vsk.lv

Iestādes darba laiks:
 
Apraksts par iestādi
 
Talsu 2. vidusskola  ir pašvaldības dibināta un Talsu novada domes pakļautībā esoša vidējās izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas. Skola savu darbu sāk 1975. gadā. Skolā ir iekārtots muzejs, kurā atspoguļota skolas vēsture, kā arī ziņas par skolotājiem un absolventiem, viņu tālākajām gaitām un atmiņu stāstījumi. Kopš 2011. gada septembra skolai ir filiāle ,,Laidzes pamatskola”.

Skolā  strādā  72 skolotāji, mācās 678 skolēni.

Skolēniem vispārējās vidējās izglītības programmā ir iespēja apgūt slimnieku kopšanas programmu, kas veidota, sadarbojoties ar sadraudzības partneriem Zviedrijas Sederčepingas Komūnas Nistremskas ģimnāziju.

Skolēniem ir iespēja apgūt 4 svešvalodas- angļu, vācu, krievu un zviedru.

Skolas  īpašie piedāvājumi:

 • bērnu attīstības centrs „Pūcīte” 1.- 2.klašu skolēniem;
 • sociālās aprūpes priekšmetu piedāvājums vidusskolā;
 • apmācība neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā;
 • aktīva, radoša skolēnu pašpārvalde;
 • iespēja piedalīties mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos- koros, ansambļos, instrumentālajā ansamblī, kā arī sporta nodarbībās;
 • starpkultūru izglītība, skola nodrošina prakses vietu Vācijas Elbas- Elsteres arodizglītības centra audzēkņiem, topošajiem celtniecības speciālistiem un restauratoriem;
 • vācu valodas diplomskola – iespēja iegūt starptautiski atzītu vācu valodas pirmās un otrās pakāpes diplomus;
 • uzņēmējdarbības prasmju attīstība, praktiski veidojot  skolēnu mācību uzņēmumus;
 • zviedru valodas apguve;
 • klašu audzinātāju ekspertu padome;
 • labi rezultāti mācību priekšmetu olimpiādēs;
 • labi rezultāti sporta sacensībās novadā;
 • sakopta skolas vide.
Iestādes mācību programmas:
 • Pamatizglītības programma (programmas kods: 21011111);
 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (programmas kods: 31013011);
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (programmas kods: 31011011);
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods: 21015611);
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības  traucējumiem  (programmas kods: 21015811).
 
 
 
 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.lv
26-08-2019