Stendes pamatskola

 
 Stendes pamatskola

Iestādes vadītāja:  Elīna Vītola

Iestādes vadītājas tālrunis:  632 91645

Iestādes vadītājas e-pasts:  elina.vitola@talsi.lv

Iestādes adrese: Brīvības iela 15, Stende Talsu novads LV3257

Iestādes kontakttālrunis:  63291645

Iestādes e-pasts: stendespamatskola@talsi.lv ; skolzinas@stendesskola.lv

Iestādes interneta mājas lapa: www.stendesskola.lv

Iestādes darba laiks: 8.00 līdz 16.00

 

 

Apraksts par iestādi

Skolas mērķis  ir būt par pilsētas kultūrizglītības centru, kurā mūsdienīgā, psiholoģiski labvēlīgā vidē ikvienam skolas vecumu sasniegušam Stendes pilsētas un apkaimes bērnam ir pieejama kvalitatīva izglītība, savu interešu un spēju attīstīšanai. Skola kā orientieris katra skolēna personības izaugsmei.

2015./2016. mācību gadā iestādē mācības uzsāka 68 izglītojamie, ir 7 klašu komplekti.

Stendes pamatskolā strādā 15 pedagogi ar atbilstošu augstāko izglītību.  Par sakoptu un drošu skolas apkārtni,  tīrām, gaumīgām  iekštelpām rūpējas 6 tehniskie darbinieki.

Izglītojamie tiek iesaistīti un piedalās mācību priekšmetu un sporta olimpiādēs, radošos konkursos un sacensībās Talsu novadā un ārpus tā. Izglītības iestādē notiek tradicionālie ārpusstundu pasākumi. Izglītojamie iesaistās Stendes pilsētas pasākumos, talkās, sadarbojas ar citām iestādēm pilsētā,  kā arī ar  nevalstiskajām organizācijām.

Skolas atsevišķās iekštelpās veikti remontdarbi, labiekārtoti daži kabineti, sakopta un labiekārtota skolas apkārtne. Ēkā ierīkota ugunsdrošības un apsardzes signalizācija, 2011.gadā uzstādītas videonovērošanas kameras.

Stendes pamatskolas skolēniem brīvi pieejama 2013gadā uzceltā sporta un pasākumu zāle, kas atrodas cieši blakus skolai un strādā kā Stendes pilsētas sporta un brīvā laika pavadīšanas centrs.

Izglītības iestādes īpašie piedāvājumi:

 • Pagarinātās dienas grupas darbs tiek organizēts gan telpās, gan arī ārā svaigā gaisā;
 • Bērnu Dienas centrs un tā radošās nodarbības pēcpusdienas cēlienam;
 • Individuālas logopēda nodarbības;
 •  Sociālā pedagoga atbalsts izglītojamiem un pedagogiem, vecākiem;
 •  Interneta piekļuve, Wi-Fi ;
 • Fakultatīvās nodarbības informātikā 1. un 2.klasei, robotika;
 • Interešu izglītības pulciņi – mūzikā koris 1.-4.klasei, ansamblis 5.-9.klasei, teātra studija, lietišķi vizuālās nodarbības 1.9.klasei;
 • Vairākus gadus darbojas jaunsargi;
 • Papildus treniņi florbolā vairākām vecuma grupām notiek sporta centrā, sadarbībā ar Talsu novada sporta skolu;
 • Pusdienu un launaga piedāvājumu nodrošina SIA Nārone.
 • Katru gadu skola piedalās programmā ,,Skolas auglis”.

 

Iestādes mācību programmas

Pamatizglītības programma 21011111

Speciālās izglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem kods 2105611

Speciālās izglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem 2105811

 

 


STENDES PAMATSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.lv
21-08-2019