Piektdiena, 4. septembris
Šodien sveicam: Dzintra, Dzintara, Dzintars

Projektu konkursi

 

  

Jauna informācija par projektu īstenošanas iespējām

 

 

JAUNUMI, 10.08.2015.

1.Izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumam "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība''
 
Projektu iesniegšanas kārta ir atvērta no 2015.gada 3.septembra līdz 2015.gada 5.oktobrim.
Apakšpasākuma „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības" mērķis ir veicināt mazo lauku saimniecību konkurētspēju, paaugstinot to ražošanas produktivitāti, efektivitāti, atbalstot kooperāciju un tirgus pieejamību.
Atbalsta pretendents ir mazā lauku saimniecība – saimnieciskās darbības veicējs – fiziska persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā, vai juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir lauku teritorijā.
Atbalsta pretendents projekta iesniegumu, kas ietver darījumdarbības plānu, sagatavo sadarbībā ar lauksaimniecības nozarē strādājošu konsultāciju pakalpojuma sniedzēju. 
Pieejamais publiskais finansējums:
Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības"  – EUR 20 851 400 (divdesmit miljoni astoņi simti piecdesmit viens tūkstotis četri simti eiro), kas sadalīts atbilstoši:

LAD struktūrvienība

Izsludināmais finansējums, EUR

Austrumlatgales RLP

2 296 066

Dienvidkurzemes RLP

2 554 394

Dienvidlatgales RLP

3 852 606

Lielrīgas RLP

1 936 304

Viduslatvijas RLP

2 077 349

Zemgales RLP

1 485 965

Ziemeļaustrumu RLP

2 314 360

Ziemeļkurzemes RLP

1 482 469

Ziemeļvidzemes RLP

2 851 887

Kopā

20 851 400 

 
Darījumdarbības plāna īstenošanai un mērķu sasniegšanai nepieciešamos ieguldījumus veido:

 • vismaz 80% ilgtermiņa ieguldījumi, ko apliecina priekšapmaksas rēķini vai citi darījumus apliecinoši dokumenti;
 • vispārējās izmaksas - ne vairāk kā 20% no ilgtermiņa ieguldījumiem.

Atbalsta apmērs viena darījumdarbības plāna īstenošanai ir 15 000 euro, kas tiek izmaksāts divās daļās atbilstoši darījumdarbības plānam:

 • pirmais maksājums 80 procentu apmērā no kopējā atbalsta, ko atbalsta pretendents saņem pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, un ko izmaksā ne vairāk kā trīs daļās, pamatojoties uz priekšapmaksas rēķiniem vai darījumus apliecinošiem dokumentiem;
 • gala maksājums 20 procentu apmērā no kopējā atbalsta, ko atbalsta pretendents saņem pēc pilnīgas darījumdarbības plāna īstenošanas.

Darījumdarbības plānu sagatavo 2 līdz 4 kalendāra gadu ilgam laikposmam. Atbalsta pretendents saimniecisko darbību veic vismaz 4 kalendāra gadus pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Šajā laikā tiek nodrošināta darījumdarbības plāna izpilde, darījumdarbības plānā sasniegto rādītāju saglabāšana un Lauku atbalsta dienesta pārraudzība.  
Projekta iesniegumu sagatavo sadarbībā ar konsultāciju pakalpojuma sniedzēju. Apstiprināto konsultāciju pakalpojumu sniedzēju saraksts pieejams
www.lad.gov.lv sadaļā: Atbalsta veidi/Projekti un investīcijas.
Projekta iesniegumi jāiesniedz, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāva foajē.  
Vairāk:
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/6-3-atbalsts-uznemejdarbibas-uzsaksanai-attistot-mazas-lauku-saimniecibas-221
 
2.Altum sniegs atbalstu inkubācijas pakalpojumu priekšfinansēšanai
 
Šā gada 28.jūlijā Ministru kabinets atbalstīja Ekonomikas ministrijas rosinātos grozījumus biznesa inkubatoru programmā, nosakot, ka aktivitātes ietvaros komersanti, kas darbojas biznesa inkubatorā, var saņemt arī aizdevumu no akciju sabiedrības „Attīstības finanšu institūcijas Altum” (turpmāk – sabiedrība Altum), kas var tikt izmantots inkubācijas pakalpojumu priekšfinansēšanai.
Noteikumi ir labās prakses piemērs saimnieciskās darbības uzsācējiem, kam joprojām saskaņā ar Ekonomikas ministrijas veikto tirgus nepilnību analīzi, trūkst pieejamais finansējums - komercbankas nereti nevēlas sniegt atbalstu saimnieciskās darbības uzsācējam augstiem darījumu riskiem (nepietiekamas kredītvēstures un nepietiekamas darbības vēstures, neesošas vai nepietiekamas naudas plūsmas), augstām administratīvajam izmaksām pret aizdevumu apmēriem.
Interesentus aicinām vērsties pie kāda ko biznesa inkubatora operatoriem, kuriem ir noslēgts līgums ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (saraksts šeit-
http://liaa.gov.lv/lv/biznesa-abc/biznesa-inkubatori/biznesa-inkubatoru-kontaktinformacija
Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2008.gada 7.oktobra noteikumos Nr.835 “Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.2.1.aktivitāti “Biznesa inkubatori” var iepazīties MK mājaslapā:
 
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40364838&mode=mk&date=2015-07-28. 

 
3.Izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumam "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā"
 
Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai (ZRP) pasākumam "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā" saskaņā ar 2014.gada 30.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā" un 2015.gada 14.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.402 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā"".
Pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2015.gada 31.augusta līdz 2015.gada 30.septembrim.
Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir EUR 8 000 000,00 .
Kārtā iesniegto projektu iesniegumu projektu ieviešanas beigu datums, ja tiek veiktas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei, ir viens gads, ja tiek veikta būvniecība vai pārbūve - divi gadi no LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā.
Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir pieejami mājaslapā
www.lad.gov.lv.www.lad.gov.lv.
Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālo lauksaimniecības pārvalžu klientu apkalpošanas daļās vai LAD klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāvā, (tālr. 67027693, 6
.7027235).
Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī
lad@lad.gov.lv.
 
4.Izsludināts projektu konkurss Ziemeļvalstu - Baltijas valstu mobilitātes programmas "Kultūra" ietvaros
 
Izsludināts šī gada trešais pieteikšanās termiņš radošo braucienu atbalstam Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Kultūra" ietvaros.
Līdz 20. augustam profesionāli mākslinieki un citi radošo profesiju pārstāvji aicināti iesniegt projektus radošajiem braucieniem uz kādu no Ziemeļu vai Baltijas valstīm laika periodā no 1-10 dienām. Finansiālais atbalsts paredzēts ceļa un uzturēšanās izmaksu segšanai. Braucieniem var pieteikties arī nelielas grupas (līdz 6 personām), ja visi grupas dalībnieki dodas uz vienu un to pašu vietu, vienā un tajā pašā laikā.
Visi pieteikumi aizpildāmi elektroniski Ziemeļvalstu Kultūras punkta mājas lapā (informācija angļu valodā):
www.kknord.org
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra” atbalsta mākslinieku rezidences, ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības tīklu izveidi, profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku mobilitāti visās mākslas nozarēs. Tās mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei.  Visi pieteikumi aizpildāmi elektroniski Ziemeļvalstu Kultūras punkta mājaslapā:
www.kknord.org
Kontaktpersona: Ginta Tropa, 67820055,
ginta@norden.lv
 
5.Izsludināts konkurss EK programmā "Tiesiskums 2014-2020"
 
Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāts izsludina atklāto konkursu starptautisku projektu izstrādei nacionālo tiesu sistēmu kvalitātes uzlabošanai.
Iesniegšanas termiņš: 13.oktobris 12.00 (CET)
Rezultātu paziņošana: 2015. gada 4.ceturksnis
Līgumu slēgšana ar uzvarētājiem: 2016. gada 1 ceturksnis
Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: EUR 1 000 000
Projekta minimālā summa: EUR 150 000
Līdzfinansējuma likme: 80%
Projekts jāīsteno starptautiskā līmenī, piedaloties partneriem no vismaz piecām programmas dalībvalstīm.
Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) Tieslietu ģenerāldirektorāta mājaslapā (t.sk. rokasgrāmata ar detalizētu informāciju projektu iesniedzējiem, skatīt „Guide for Action Grants 2015”):
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_jacc_ag_qual_en.htm
EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros:
EC-JUSTICE-CALLS@ec.europa.eu

 1. Atklātā konkursa prioritātes

                Šī konkursa ietvaros tiks atbalstīti projektu pieteikumi, kuros paredzēta nacionālo tiesu sistēmu darbības analīze, apkopotas līdzšinējās iniciatīvas tieslietu sistēmu darbības uzlabošanai programmas dalībvalstīs. Projektu pieteikumos jāatspoguļo labās prakses piemēri programmas dalībvalstu tiesās, piemēram, attiecībā uz tiesu darbības administrēšanu, efektīvu iztiesājamo lietu izskatīšanu, iekšējo un ārējo komunikāciju, tiesas materiālu pieejamības veicināšanu, kvalitātes nodrošināšanu u.c. metodēm, kuras padara tiesu darbību efektīvu un sabiedrībai draudzīgu.
Projektu iesniegumus skaidri jāatspoguļo, kādā veidā nacionālo tiesu sistēmu labās prakse piemēri izmantojami citās programmas dalībvalstīs.

 1. Atklātā konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes

Šī konkursa ietvaros tiks atbalstītas šādas aktivitātes:

 • datu vākšana un analītiskais darbs, lai veiktu salīdzinošo analīzi par dažādām nacionālo tiesu u.c. tieslietu sistēmā iesaistīto institūciju praksēm, lai nodrošinātu vispārēju tiesu sistēmu darbības kvalitātes uzlabošanos programmas dalībvalstīs;
 • savstarpēja mācīšanās; labākās pieredzes apmaiņa starp tieslietu sistēmu darbiniekiem.

Priekšroka tiks dota projektu iesniegumiem, kuros piedalīsies programmas dalībvalstis no dažādiem programmas darbības reģioniem (piemēram, Latvija partnerībā ar Somiju, Spāniju, Rumāniju un Itāliju), lai veicinātu vienotas tiesiskuma telpas nostiprināšanos Eiropas Savienībā. Tāpat projektu iesniegumos jāatspoguļo dzimumu līdztiesība (vīriešu/sieviešu īpatsvars), kā arī dažādība etniskās izcelsmes, reliģiskās pārliecības, vecuma un īpašo vajadzību jomā.
Iesniegumu iesniedzējiem jāņem vērā informācija, kura publicēta „Justice Scoreboard” portālā:
http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/scoreboard/index_en.htm.
Šī konkursa ietvaros netiks atbalstīti projekti „e-Justice” vai tiesu sistēmu darbinieku apmācību jomā. 
NB!

 1. Konkursa ietvaros projekta iesnieguma iesniedzējam var tikt piešķirts līdzfinansējums vairākos projektos.
 2. Projekta iesnieguma iesniedzējam jābūt valsts pārvaldes iestādei, kura darbojas tiesu jomā un partneriem jābūt valsts vai nevalstiskām organizācijām, vai arī starptautiskām organizācijām. Iesniegumi no fiziskām personām nav attiecināmi.
 3. Projekta īstenošanas maksimālais ilgums ir 2 gadi (24 mēneši), vēlamais – 6 līdz 18 mēneši.
 4. Konkursa ietvaros ieguldījumi natūrā (piemēram, ekspertu darbs) 20% līdzfinansējuma nodrošināšanai nav pieļaujami.
 5. Projektu īstenošanu nedrīkst uzsākt pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.
  Projektiem jādod ieguldījums problēmas risināšanai ne tikai reģionālajā vai vietējā līmenī, bet visas Eiropas līmenī (European added value).
 6. Projekta iesniegums jāiesniedz Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorātam, izmantojot PRIAMOS sistēmu: http://ec.europa.eu/justice/grants1/priamos/index_en.htm

 
6.Turpinās pieteikšana LIFE finansējumam
 
Projektu pieteikumus LIFE programmas 1.perioda (2014 – 2017) 2015.gada atlases kārtā var iesniegt līdz š.g. 15. septembrim
Š.g. 1.jūnijā Eiropas Komisijas (EK) mājas lapā tika publicēts aicinājums Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētām struktūrām iesniegt projektu pieteikumus LIFE programmas 1.perioda (2014 – 2017) 2015.gada atlases kārtā. LIFE programmai ir divas apakšprogrammas un katrā 3 prioritātes:
Vides apakšprogramma:

 1. Vide un resursefektivitāte
 2. Daba un bioloģiskā daudzveidība
 3. Vides pārvaldība un informācija

Klimata pasākumu apakšprogramma:

 1. Klimata pārmaiņu mazināšana
 2. Klimata pārmaiņu adaptācija
 3. Klimata pārvaldība un informācija

LIFE finansējumam var pieteikties gan publiskās institūcijas (valsts un pašvaldību iestādes), gan arī privātās struktūras (nevalstiskas organizācijas un komersanti). Projektu pieteikumu sagatavošanas vadlīnijas, pieteikšanās rokasgrāmatas un informācija par atbalstāmajām jomām pieejama EK tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm
Jāņem vērā, ka kopš 2014. gada mainījušies LIFE programmas nosacījumi - izveidota atsevišķa LIFE Klimats apakšprogramma, izstrādātas Eiropas Savienības līmeņa LIFE Vides apakšprogrammas prioritārās tēmas u.c. jauninājumi.
Projektu iesniegumus var izveidot un iesniegt, izmantojot tiešsaistes rīku „eProposal” līdz š.g. 15. septembrim (atsevišķām priorītātēm termiņš vēlāks).
Papildus informāciju par izsludināto projektu konkursu var saņemt:

 • par vispārējiem LIFE programmas jautājumiem un LIFE Vide apakšprogrammu - Ilona Mendziņa, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta direktores vietniece, e-pasts: ilona.mendzina@varam.gov.lv
 • par LIFE Klimata apakšprogrammu - Sofija Grīnvalde, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Klimata pārmaiņu departamenta Klimata finanšu un tehnoloģiju nodaļas vecākā eksperte, e-pasts: sofija.grinvalde@varam.gov.lv

Iespēja piedalīties konferencē par mazo un vidējo uzņēmumu iesaistīšanos mācekļu apmācībā
06.08.2015
Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP) no 2015. gada 9.-10. novembrim Salonikos (Grieķijā) organizē konferenci par mazo un vidējo uzņēmumu iespējām aktīvāk piedalīties mācekļu apmācībā (apprenticeships).

Kuldīgā notiks seminārs „Iespējas uzņēmējiem un uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā ES fondu plānošanas periodā 2014.-2020.gadam"
05.08.2015
27.augustā Kuldīgā notiks seminārs„Iespējas uzņēmējiem un uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā ES fondu plānošanas periodā 2014.-2020.gadam: pārrobežu sadarbības programmas, Ekonomikas ministrijas plānotie atbalsta pasākumi un CFLA loma“

Izsludināts konkurss EK programmā "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020""
04.08.2015
Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts ir izsludinājis atklātu konkursu starptautisku projektu atbalstam cīņai pret seksuālu uzmākšanos un vardarbību pret sievietēm un meitenēm.

Arī turpmāk varēs saņemt atbalstu par ieguldījumiem meža attīstībā
04.08.2015
Otrdien, 4. augustā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” atbalsta saņemšanas un piešķiršanas kārtību, sākot no 2015. gada.

Starptautiskajā jaunatnes dienā Saeimā diskutēs par jauniešu līdzdalību sabiedrībā
12.08.2015, Rīga
Atbalstot jauniešu iesaisti sabiedrībā notiekošo procesu veidošanā un ietekmēšanā un aktuālu jautājumu pieņemšanā, 12. augustā - Starptautiskajā jaunatnes dienā, Saeimas namā notiks šai dienai veltītas atvērtās debates “Jauniešu līdzdalība sabiedrībā”. Ikviens interesents ir aicināts līdz 3. augustam pieteikties iespējai klātienē sekot līdzi debatēs spriestajam.

Rīgā notiks seminārs „Iespējas uzņēmējiem un uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā ES fondu plānošanas periodā 2014.-2020.gadam"
14.08.2015, Rīga
14.augustā, piektdien, plkst. 11.00 Biroju centra „Ostas Skati” (Matrožu iela 15, Ķīpsalā, Rīgā) konferenču zālē notiks informatīvs seminārs „Iespējas uzņēmējiem un uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā ES fondu plānošanas periodā 2014.-2020.gadam: pārrobežu sadarbības programmas“, kuru organizē Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma, Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas nacionālais kontaktpunkts Latvijā un Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības centrs.

Notiks programmas "Horizon 2020" informatīvā diena
21.09.2015, Brisele
2015. gada 21. septembrī Eiropas Komisija Briselē organizē informatīvo dienu, kurā tiks prezentēti 2016. gada projektu konkursi un to tematiskā ievirze programmas "Horizon 2020" sociālo izaicinājumu jomā “Klimata politika, vide, resursu efektivitāte un izejvielas”.

 


JAUNUMI, 13.07.2015.

Izsludināts konkurss EK programmā "Tiesiskums 2014-2020"
09.07.2015
Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāts izsludina atklāto konkursu EK programmā "Tiesiskums 2014-2020" par noziegumu veikšanu aizdomās turēto vai apsūdzēto personu tiesību aizsardzībai.

Dalās pieredzē par Eiropas Savienības struktūrfondu ieguldījumu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā
08.07.2015
2. un 3.jūlijā Rīgā plānošanas reģiona Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības centrs organizēja divu dienu pieredzes apmaiņas semināru, lai iepazītu Tukuma, Kandavas un Talsu novadu ieguldījumu jauniešu dzīves kvalitātes veicināšanā.

PASĀKUMI

Praktisks seminārs "Kā efektīvāk izziņot informāciju medijiem un sadarbības partneriem? "
16.07.2015, Rīga
Jau 16. jūlijā viesnīcā “Bellevue Park Hotel Riga” Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra rīko praktisku semināru, kurā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu īstenotājiem, tiem, kas vēl tikai vēlas īstenot projektus, kā arī visiem tiem, kas vēlas noskaidrot, kā savas organizācijas komunikāciju ar sabiedrību padarīt efektīvāku, stāstīs par dažādām komunikācijas metodēm.

Projektu nakts – 24h interaktīvās apmācības
21.08.2015, Babītes novads
Tev ir ideja, bet nepieciešams atbalsts starptautiska projekta sagatavošanā? Vēlies uzlabot projekta rakstīšanas prasmes? Aicinām piedzīvot vērienīgo Projektu nakti – 24h interaktīvās apmācībās!


 JAUNUMI, 06.07.2015.

Izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumam "Zvejas ostas un izkraušanas vietas"
Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai (ZRP) pasākumam "Zvejas ostas un izkraušanas vietas".

Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 8 000 000 EUR (astoņi miljoni euro).

Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek veiktas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei, ir viens gads, ja tiek veikta būvniecība - divi gadi no LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir pieejami mājaslapā www.lad.gov.lv.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālo lauksaimniecības pārvalžu klientu apkalpošanas daļās vai LAD klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāvā (tālr. 67027693, 67027235). Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī lad@lad.gov.lv.

Izsludināts projektu konkurss Erasmus+ mobilitātei reģionos ārpus ES
30.06.2015
Eiropas Komisija (EK) ir izsludinājusi projektu konkursa otro kārtu programmas Erasmus+ aktivitātē, kas sniedz iespēju Latvijas augstskolām saņemt atbalstu studentu un personāla mobilitātei uz tādiem pasaules reģioniem kā Rietumbalkāni, Vidusjūras dienvidi, Dienvidāfrika un Āzija.

Izsludināts INTERREG EUROPE programmas 2014.-2020.gadam pirmais konkurss
29.06.2015
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), kas ir Eiropas Savienības fondu „Eiropas teritoriālā sadarbība” starpreģionu sadarbības programmu INTERREG EUROPE kontaktpunkts Latvijā, informē, ka 22.jūnijā ir izsludināts INTERREG EUROPE programmas 2014.-2020.gadam pirmais konkurss.

CFLA izsludina atlasi ESF projektam par sociālā darba attīstību pašvaldībās
29.06.2015
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir nosūtījusi uzaicinājumu Labklājības ministrijai pieteikties Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējuma saņemšanai, lai īstenotu projektu par profesionāla sociālā darba pilnveidošanu pašvaldībās. Tā mērķis ir paaugstināt pašvaldību sociālo dienestu darba efektivitāti un pašvaldībās nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitāti.

 PASĀKUMI

Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forums 2015
09.07.2015, Rīga
No 9. līdz 10.jūlijam Rīgā norisināsies Otrais Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forums (PLEIF), kas, balstoties uz 2013.gadā notikušā pirmā foruma ieliktajiem pamatiem, turpinās diskusiju par Latvijas ekonomiskās attīstības virzienu un ārzemēs dzīvojošo Latvijas izcelsmes speciālistu iesaisti tās veicināšanā.

Praktisks seminārs "Kā efektīvāk izziņot informāciju medijiem un sadarbības partneriem? "
16.07.2015, Rīga
Jau 16. jūlijā viesnīcā “Bellevue Park Hotel Riga” Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra rīko praktisku semināru, kurā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu īstenotājiem, tiem, kas vēl tikai vēlas īstenot projektus, kā arī visiem tiem, kas vēlas noskaidrot, kā savas organizācijas komunikāciju ar sabiedrību padarīt efektīvāku, stāstīs par dažādām komunikācijas metodēm.

 

 


 

Jaunumi, 10.06.2015.

 

1.INFORMATĪVIE BEZMAKSAS SEMINĀRI „LR tiesisko normu piemērošana, uzsākot uzņēmējdarbību ar ES struktūrfondu atbalstu”
 
Laiks: 2015. gada 16. jūnijs, pulksten 10 30 – 16 30
Vieta: viesnīca "Rederi", Vējkalni, Kaltene, Rojas novads
Pieteikšanās līdz 14. jūnija pulksten 15 00:  
http://www.kurzemesregions.lv/news/311  vai pa e-pastu: inguna.balcere@kurzemesregions.lv, vai tālruni: 63807276
 
Laiks: 2015. gada 18. jūnijs, pulksten 10 30 – 16 30
Vieta: viesu nams "Jūrnieka ligzda", Pērkone, Nīcas novads
Pieteikšanās līdz 16. jūnija pulksten 15 00:
http://www.kurzemesregions.lv/seminars  vai pa e-pastu: inguna.balcere@kurzemesregions.lv

, vai tālruni: 63807276
 
Seminārus vada: Inguna Leibus Dr.oec., LLU Finanšu un grāmatvedības institūts
Darba kārtība:

10:00 – 10:30

Reģistrācija, kafija

10:30 – 12:30

Saimnieciskās darbības tiesiskās formas, to reģistrācija.
Komersantu (SIA, IK) un pašnodarbināto (saimnieciskās darbības veicējs) būtiskākās atšķirības.
Uzņēmuma reģistrācijas veidlapu aizpildīšana un iesniegšana.

12:30 – 13:30

Pusdienas

13:30 -15:00

LR nodokļi, ar nodokli apliekamie objekti.
Mikrouzņēmumu nodokļa aprēķināšana, deklarēšana un maksāšana.

15:00 – 16:00

Atvieglota iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšana: fiksētais ienākuma nodoklis un patentmaksa.

16:00 – 16:30

Jautājumi un atbildes

 
2. Izsludināta programma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”
Projektu iesniegšanas 2.kārta būs atvērta no 2015.gada 6.jūlija līdz 2015.gada 4.augustam.
Otrajā kārtā pieejamais publiskais finansējums – EUR 11 000 000.
Apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti un palielināt produktu pievienoto vērtību, veicinot konkurētspējīgas kooperācijas attīstību un ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un inovāciju ieviešanu uzņēmumos.
Atbalstāmās aktivitātes:
1. Investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzēts lauksaimniecības produktu pārstrādei, un ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei;
2. pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu,– lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei paredzētu:

 • jaunu būvju būvniecībai un esošo būvju pārbūvei;
 • būvju ierīkošanai (būvdarbi inženierbūves montāžai, ieguldīšanai vai novietošanai pamatnē vai būvē)
 • būvju novietošanai (būvdarbi iepriekš izgatavotas būves salikšanai no gataviem elementiem paredzētajā novietnē, neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem);
 • būvju atjaunošanai, ja būves tiek tehniski vai funkcionāli uzlabotas (piemēram, ēkas energoefektivitātes uzlabošana, telpu pārveidošana un pielāgošana ražošanas vajadzībām, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju). Pēc projekta īstenošanas būves atjaunošanas izmaksas iekļauj pamatlīdzekļa vērtībā (kapitalizē).

  Atbalsta pretendents:

 • juridiska persona (tai skaitā kooperatīvā sabiedrība), kas lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumā nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi (turpmāk - pārstrādes uzņēmums)
 • juridiska persona, kas plāno uzsākt lauksaimniecības produktu pārstrādi, ja ir pierādīta projekta dzīvotspēja (atbilstoši noteikumu Nr.600 15., 16. un 17.punktā minētajām prasībām) un pamatizejvielu nodrošinājums (turpmāk - jauns pārstrādes uzņēmums)
 • juridiska persona, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos (turpmāk - ražotājs mājas apstākļos).

Projekta īstenošanā izmantotās pamatizejvielas ir lauksaimniecības produkti (I pielikums) un iegūtais gala produkts ir:

 • produkts, kas iekļauts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā;
 • produkts, kas nav iekļauts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā, bet atbilst šādiem Eiropas Savienības kombinētās nomenklatūras kodam: 04031051–04031099, 04039071–04039099, 04052010–04052030, 1518, 1704, 1805, 1806, 1901–1905, 20041091, 20052010, 2103, 2104, 2105, 2106, 2202 (tikai dabīgi raudzēts kvass ar alkohola saturu līdz 0,5 tilp. %), 2203, 3501, 3502.

Ja projekts tiek īstenots republikas nozīmes pilsētās, pretendents pirms projekta iesniegšanas ir noslēdzis sadarbības līgumu par vietējās izcelsmes pamatizejvielas (skaidrojumu skat. Noteikumu Nr.600 5.6.apakšpunktā) iepirkšanu vai iepriekšējā pārskata gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir iepircis vietējo pamatizejvielu, kas no kopējās pretendenta iepirktās pamatizejvielas apjoma ir vismaz:

 • 40 procenti (gaļa) gaļas pārstrādes sektorā;
 • 30 procenti (augļi, dārzeņi un kartupeļi) augļu un dārzeņu pārstrādes sektorā;
 • 50 procenti (milti) maizes, miltu konditorejas, sausiņu un cepumu ražotājiem;
 • 70 procenti pārējos sektoros.

Atbalstu nepiešķir:

 • alkoholisko dzērienu ražošanai (izņemot tādu dabiski raudzētu dzērienu ražošanu, kuros alkohola saturs nepārsniedz sešus procentus, ja projektu īsteno teritorijā ārpus republikas nozīmes pilsētām).
 • ražotājiem, kas ražo mājas apstākļos un kuru kopējais apgrozījums ir lielāks par 200 000 euro.

 Atbalsta intensitāte:
Iekārtu iegādei un būvju būvniecībai un pārbūvei pamatatbalsta intensitāte ir  – no 20% līdz 30%.
            Atbalsta intensitāti palielina par 10% atbalsta pretendentiem:

 • kas ražo pārtikas kvalitātes shēmas produktus;
 • kas ražo vismaz piecus pārtikas produktus, kas atbilst ieteicamo pārtikas produktu izvēles kritērijiem (saskaņā ar noteikumu Nr.600 10. pielikumu);
 • uzņēmuma restrukturizācijai, ja to skārušas citu valstu noteiktie importa ierobežojumi (eksports uz konkrēto valsti veidojis vismaz 10 %);
 • kuru projekts tiek īstenots Noteikumu Nr.600 11.2.1. apakšpunktā minētā mērķa sasniegšanai (projekta rezultātā energoefektivitātes rādītājs samazināts vismaz par 20 %), izņemot lielajiem komersantiem, kuru projekta īstenošanā iegūtais gala produkts nav iekļauts Līguma par ES darbību I pielikumā  - nepārsniedz 35%.;
 • ja projekta rezultātā tiek ieviesta inovācija, izņemot, lielajiem komersantiem, kuru projekta īstenošanā iegūtais gala produkts nav iekļauts Līguma par ES darbību I pielikumā  - nepārsniedz 35%.

Inovācija - noteikumu Nr.600 izpratnē ir jauna produkta ieviešana ražošanā, kas veicina jaunas tirgus nišas izveidošanos, Latvijā līdz šim neražotu produktu ražošanas uzsākšana, zinātniskās, tehniskās vai citas jomas idejas izstrādnes un tehnoloģijas ieviešana ražošanas procesā tirgū pieprasīta konkurētspējīga produkta ražošanai.
Ražotājiem, kas ražo mājas apstākļos:

 • Iekārtu iegādei un būvju būvniecībai un pārbūvei – 40%;
 • Esošiem ražotājiem mājas apstākļos ar apgrozījumu līdz EUR 200 000 – 30%.

Maksimālā atbalsta intensitāte apakšpasākumā nepārsniedz 40%. Lielajiem komersantiem, kuru projekta īstenošanā iegūtais gala produkts nav iekļauts Līguma par ES darbību I pielikumā  - nepārsniedz  35%.
Attiecināmās izmaksas:
Programmēšanas periodā apakšpasākumā „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” pamatlīdzekļu iegādei, būvju būvniecībai un pārbūvei vienam atbalsta pretendentam:

 • pārstrādes uzņēmumam, t.sk., kooperatīvai sabiedrībai kopējā attiecināmo izmaksu summa nav lielāka par EUR 3 000 000;
 • ražotājam mājas apstākļos - kopējā attiecināmo izmaksu summa nav lielāka par EUR 100 000;
 • ražotājam mājas apstākļos, ja projekta īstenošanas rezultātā uzņēmums kļūst par augu izcelsmes produktu reģistrētu uzņēmumu vai dzīvnieku izcelsmes produktu atzītu uzņēmumu – kopējā attiecināmo izmaksu summa nav lielāka par EUR 300 000;
 • jauna pārstrādes uzņēmuma izveidošanai – kopējā attiecināmo izmaksu summa nav lielāka par EUR 200 000.

            Uz visiem pretendentiem attiecas nosacījums, ka kopējā attiecināmo izmaksu summa nav lielāka par pretendenta neto apgrozījumu no lauksaimniecības produktu pārstrādes un ražošanas pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vairāk kā piecas reizes.
            Informējam, ka no 01.10.2014. ir stājies spēkā jaunais Būvniecības likums. LAD vērš uzmanību uz izmaiņām būvniecības procesa realizācijas dokumentācijā.
Vienā projekta iesniegumā var ietvert apakšpasākuma  „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” , „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” un „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstībā” vairākas aktivitātes
Projekta īstenošanas termiņi:

 • ja tiek ieguldītas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei projektu īstenošanas beigu datums ir viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesniegumu apstiprināšanu
 • ja tiek veikta būvniecība, pārbūve un iegādāti ražošanas pamatlīdzekļi projektu īstenošanas beigu datums ir divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Vairāk: http://www.esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16492_atbalsts-pasakuma-ieguldijumi-materialajos-aktivos
 
3. Izsludināta programma "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā"
 
Projektu iesniegšanas 1.kārta:

 • fiziskām personām, juridiskām personām, lauku saimniecībām un pašvaldībām būs atvērta no 06.07.2015. - 04.08.2015;
 • valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājiem vai tiesiskajiem valdītājiem – no 06.07.2015.-30.12.2015. vai līdz laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” publicētajam paziņojumam par kārtas noslēgumu.

Pirmajā  kārtā pieejamais publiskais finansējums:

 • fiziskām personām, juridiskām personām, lauku saimniecībām un pašvaldībām – EUR 15 000 000
 • valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājiem vai tiesiskajiem valdītājiem - EUR 15 000 000.

Apakšpasākuma  „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, saglabājot un uzlabojot meža ilgtermiņa ieguldījumu globālajā oglekļa apritē, uzturot bioloģisko daudzveidību un nodrošinot klimata pārmaiņu mazināšanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu.
Atbalstāmās aktivitātes:

 1. meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana, tai skaitā pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam piegulošo ceļu pārbūve vai atjaunošana (bez seguma);
 2. laukumu būvniecība vai pārbūve pie ražošanas objektiem un ražošanas objektu pievadceļu būvniecība un pārbūve (bez cietā seguma);
 3. pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam piegulošo ceļu un ražošanas objektu pievadceļu izveidošana ar betona plākšņu klājumu lauksaimniecībā izmantojamu augsto sūnu purvā vai izstrādātā kūdras purvā.

Atbalsta pretendents ir:

 1. Meliorācijas sistēmu pārbūvei un atjaunošanai, tai skaitā pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam piegulošo ceļu pārbūvei vai atjaunošanai (bez seguma):

1.1.  lauku saimniecība, kas plāno īstenot projektu lauksaimniecības vai meža zemē;
1.2.  juridiska persona, kuras pamatkapitālā privātā kapitāla daļa ir vairāk nekā 50 procenti un kura plāno īstenot projektu lauksaimniecības vai meža zemē;
1.3.  pašvaldība (arī pašvaldības kapitālsabiedrība), kas veiks pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu pārbūvi vai atjaunošanu lauksaimniecības vai meža zemē;
1.4.  valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājs vai tiesiskais valdītājs;
1.5.  fiziska persona, kuras īpašumā ir mežs un kura plāno īstenot projektu meža zemē.
Iepriekš minētie pretendenti (izņemot valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”) var īstenot vienu kopīgu projektu (turpmāk – kopprojekts), ja starp kopprojekta dalībniekiem ir noslēgts līgums  (notariāli apliecināts) un pēc kopprojekta īstenošanas tiek pārbūvēta vai atjaunota viena koplietošanas meliorācijas sistēma, kura regulē ūdens režīmu vismaz divos zemes īpašumos ar kopēju robežu.
Kopprojekta līgumu iesniedz un atbalstu saņem viens no meliorācijas sistēmas īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem.

 1. Lauksaimniecības infrastruktūras attīstībai - laukumu būvniecībai vai pārbūvei pie ražošanas objektiem un ražošanas objektu pievadceļu būvniecībai un pārbūvei (bez cietā seguma):

2.1.  kooperatīvā sabiedrība;
2.2. lauku saimniecība - juridiska vai fiziska persona, kas ražojusi lauksaimniecības produktus un guvusi ieņēmumus no lauksaimniecības produkcijas  pārdošanas pēdējā noslēgtajā gadā.
Atbalsta saņemšanas nosacījumi:
Pretendenta īpašumā, nomā vai tiesiskajā valdījumā ir:

 • meliorācijas kadastrā reģistrēta pārbūvējama vai atjaunojama meliorācijas sistēma;
 • zeme, uz kuras plānots attīstīt lauksaimniecības infrastruktūru, – ja projektā tiek plānota infrastruktūras attīstība – laukumu būvniecība vai pārbūve pie ražošanas objektiem un ražošanas objektu pievadceļu būvniecība un pārbūve (bez cietā seguma);
 • zeme, uz kuras plānota meliorācijas sistēmas pārbūve vai atjaunoša.
  Nomas gadījumā nomas līgumam jāparedz meliorācijas sistēmas pārbūvi, atjaunošanu vai lauksaimniecības infrastruktūras attīstību.

Atbalstu meliorācijas sistēmas pārbūvei vai atjaunošanai piešķir, ja tā atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

 • meliorācijas sistēmā būvdarbi veikti pirms vairāk nekā 15 gadiem;
 • projektā paredzētajos meliorācijas sistēmas atjaunošanas darbos izrokamās grunts apjoms, rēķinot tikai vaļējo meliorācijas sistēmu izbūvē izraktās grunts apjomu, ir vismaz 30 % no atjaunojamās meliorācijas sistēmas izbūvē izraktās grunts apjoma (kubikmetros).

            Normatīvajos aktos par riska ūdensobjektiem noteiktajos riska ūdensobjektu sateces baseinos atbalstu par meliorācijas sistēmu pārbūvi un atjaunošanu saņem tikai par videi draudzīgu meliorācijas sistēmu izveidi:

 • Sedimentācijas baseini – lauksaimniecības un meža zemes nosusināšanas sistēmu ūdensnoteku (ūdensteču, novadgrāvju) gultņu paplašinājumi un padziļinājumi ar ūdeni izskalojamo produktu sedimentācijai un bioloģiskai akumulācijai (nostādinātājbaseini);
 • Divpakāpju meliorācijas grāvji – divpakāpju salikts ūdensnotekas gultnes šķērsprofils, veidojot vai saglabājot izveidojušās mākslīgas palienes ar nostiprinājumiem vai bez tiem
 • Akmeņu krāvumi – projektējot atjaunojamas vai pārbūvējamas ūdensnotekas vai novadgrāvja trasi, garenslīpumu un šķērsprofilu, gultnē atstāj lielos akmeņus vai veido akmeņu krāvuma krācītes
 • Meandrēšana – ūdensnotekas gultnes sīklīkumainības veidošana, atjaunojot vecās gultnes posmus vai veidojot jaunus līkumus
 • Kontrolētā drenāža – divpusējā mitruma regulēšanas konstrukcijas drenu kontrolakās vai uz drenu kolektoru iztekām
 • Mākslīgie mitrāji – mākslīgi veidoti mitrāji ūdens piesārņojuma piesaistei ar virszemes vai pazemes plūsmu.

Atbalstu nepiešķir meliorācijas sistēmas pārbūvei vai atjaunošanai:

 • Natura 2000 teritorijās, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju stingrā režīma, dabas lieguma un dabas parka režīma zonās (izņemot, ja meliorācijas sistēmu pārbūvi vai atjaunošanu paredz Natura 2000 teritorijas vai īpaši aizsargājamās dabas aizsardzības plāns) un mikroliegumos vai bioloģiski vērtīgajos zālājos;
 • dabiskās ūdenstecēs.

Atbalsta intensitāte:

 • Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana – 60%;
 • Videi draudzīgu meliorācijas sistēmu ierīkošana – 80%;
 • Meliorācijas sistēmu pārbūve vai atjaunošana kopprojektos – 70%;
 • Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas – 90%;
 • Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana valsts nozīmes sistēmās – 100%;
 • Laukumi, pievadceļi u. tml. infrastruktūra kooperatīvajām sabiedrībām – 40%;
 • Laukumi, pievadceļi u. tml. infrastruktūra lauku saimniecībām, t.sk. jaunajiem lauksaimniekiem – 40%.

Maksimālās attiecināmās izmaksas apakšpasākumā  2014-2020 periodā vienam atbalsta pretendentam:

 • lauku saimniecībai, fiziskai personai saimnieciskās darbības veicējam, kura īpašumā ir mežs, juridiskai personai, kuras pamatkapitālā ir vairāk nekā 50 % privātā kapitāla daļu, pašvaldībai (arī pašvaldības kapitālsabiedrībai, kas veiks pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu pārbūvi vai atjaunošanu) meliorācijas sistēmu pārbūvei un atjaunošanai (gan viena īpašnieka, gan koplietošanas), t.sk. meliorācijas objektam pieguloša ceļa pārbūvei un atjaunošanai - kopējā attiecināmo izmaksu summa nav lielāka par EUR 300 000;
 • valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājam meliorācijas sistēmu pārbūvei un atjaunošanai (gan viena īpašnieka, gan koplietošanas), t.sk. meliorācijas objektam pieguloša ceļa pārbūvei un atjaunošanai - kopējā attiecināmo izmaksu summa ir bez ierobežojuma;
 • lauksaimniekam lauksaimniecības infrastruktūras (laukumi pie ražošanas objektiem, pievadceļi) attīstībai – būvniecība, pārbūve un atjaunošana - kopējā attiecināmo izmaksu summa ir EUR 50 000;
 • kooperatīvā sabiedrībai lauksaimniecības infrastruktūras (laukumi pie ražošanas objektiem, pievadceļi) attīstībai – būvniecība, pārbūve un atjaunošana - kopējā attiecināmo izmaksu summa ir EUR 300 000.
 • valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūves un atjaunošanas gadījumā attiecināma ir finanšu rezerve neparedzētiem izdevumiem – ne vairāk kā līdz 5 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

 


 

JAUNUMI , 08.06.2015.

 

Atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos”
3.jūnijā, Rīgā plānošanas reģiona administrācijas birojā tikās Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības centru speciālisti, lai diskutētu par nākotnes sadarbības iespējām.

Sanāksmi atklāja Rīgas reģiona ES struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības centra vadītāja Dace Grīnberga, ievadot diskusiju par turpmākajiem kopīgajiem sadarbības virzieniem reģionālo ES struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības centru (IUC) starpā. Būtisks vienotas darbības virziens saistāms ar uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumu īstenošanu reģionu pašvaldībās, jo kopš šī gada sākuma ES struktūrfondu informācijas centriem pievienota arī uzņēmējdarbības atbalsta funkcija. Lai efektīvāk sasniegtu esošo un potenciālo uzņēmēju mērķauditoriju, plānots izveidot un stiprināt plānošanas reģionu pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistu sadarbības tīklu. Tādā veidā tiktu nodrošināts pilnīgs reģionu teritoriālais pārklājums atbalsta pasākumu koordinācijai, piemēram, aktuālās informācijas nodrošināšanai par finanšu piesaistes iespējām uzņēmējiem, pieredzes un labās prakses pārņemšanai, apmācību un kompetences pilnveides semināru organizēšanai.

Diskusijas laikā izkristalizējās arī vairāki citi reģionālo IUC darbības fokusi - plānošanas reģionu iesaistes iespējas mērķtiecīgi vadītā darba ņēmēju profesionālās pilnveides apmācību programmu ieviešanā, kas būtu atbilstošas uzņēmēju aktuālajām vajadzībām, viedās specializācijas stratēģijas ieviešana reģionālā līmenī, kopīgi pārrobežu sadarbības projekti. Kā viens no svarīgākajiem jautājumiem bija par reģionālo IUC kopīgi veidotās un uzturētās interneta vietnes www.esfinanses.lv nākotni. Lai gan tā ir augsti novērtēta un atpazīstama gan valsts pārvaldes un pašvaldību speciālistu, gan uzņēmēju, gan nevalstisko organizāciju vidū, tomēr līdz ar 2016.gadu, beidzoties ES struktūrfondu tehniskās palīdzības projektam, nepietiekamā finansējuma dēļ var nākties interneta vietnes darbību arī pārtraukt.

Noslēdzot sanāksmi, reģionālo IUC pārstāvji vienojās meklēt risinājumus, kā saglabāt interneta vietnes www.esfinanses.lv darbību un arī turpmāk interesentiem nodrošināt aktuālas un kvalitatīvas bezmaksas informācijas pieejamību par finanšu piesaistes iespējām vietējai attīstībai un uzņēmējdarbības veicināšanai.

 

 Informāciju sagatavoja:
Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu un uzņēmējdarbības informācijas centrs

 Atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos”

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" .

Otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" notiks no 2015. gada 6. jūlija līdz 2015. gada 4. augustam.

Otrās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" ir EUR 11 000 000 (vienpadsmit miljoni euro).

Pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā" fiziskām personām, juridiskām personām, lauku saimniecībām un pašvaldībām notiks no 2015. gada 6. jūlija līdz 2015. gada 4. augustam un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājiem vai tiesiskajiem valdītājiem - no 2015. gada 6. jūlija līdz 2015. gada 30. decembrim vai līdz izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicētajam paziņojumam par kārtas noslēgumu.

Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā" fiziskām personām, juridiskām personām, lauku saimniecībām un pašvaldībām ir EUR 15 000 000 (piecpadsmit miljoni euro) un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājiem vai tiesiskajiem valdītājiem - EUR 15 000 000 (piecpadsmit miljoni euro).

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei, ir viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja tiek veikta būvniecība, pārbūve un iegādāti ražošanas pamatlīdzekļi - divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja tiek veikta valsts nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūve vai atjaunošana - divi gadi un seši mēneši no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta iesnieguma veidlapa pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā "Atbalsta veidi" → "Projekti un investīcijas".

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē (tālr. 67095000).

Informāciajs avots: Latvijas Vēstnesis

 

 

Eiropas Uzņēmējdarbības veicināšanas balvas
02.06.2015
Eiropas Komisija katru gadu organizē „Eiropas Uzņēmējdarbības Veicināšanas balvu” ar mērķi apzināt un novērtēt visveiksmīgākos uzņēmējdarbības un uzņēmumu veicinātājus visā Eiropā, īpaši izcelt uzņēmējdarbības labāko politiku un labāko praksi, veidot izpratni par uzņēmējdarbības pievienoto vērtību, kā arī pamudināt un iedvesmot potenciālos uzņēmējus.

PASĀKUMI

Starptautiska konference „EuroNanoForum 2015”
10.06.2015, Rīga
2015. gada 10. - 12.jūnijā Rīgā norisināsies starptautiska konference EuroNanoForum 2015.

Devītais Eiropas bioloģiskās lauksaimniecības kongress „Bioloģiskās lauksaimniecības attīstības perspektīvas pēc 2030. gada”
11.06.2015, Rīga
2015.gada 11.-12.jūnijā Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā Zemkopības ministrija sadarbībā ar Starptautisko Bioloģiskās lauksaimniecības federāciju (International Federation of Organic Agriculture Movements) rīkos kongresu "Bioloģiskās lauksaimniecības attīstības perspektīvas pēc 2030. gada".

 


 

Jaunumi no Kurzemes plānošanas reģiona, 2015. gada 2. jūnijs

 

1.Izsludināta projektu konkursa II kārta vadlīnijas „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana” aktivitātē „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju ( ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana dabas daudzveidības saglabāšanai
 
Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2015.gada 11.maija sēdes Nr.5 lēmumu, izsludina projektu konkursa II kārtu vadlīnijas „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana” aktivitātē „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju ( ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana dabas daudzveidības saglabāšanai” finansējuma saņemšanai 2015.gadā.
Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kuru ietvaros tiek veicināta dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība.
Konkursa ietvaros tiek atbalstīta īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas daudzveidības saglabāšanai, ja šie pasākumi noteikti spēkā esošā ĪADT dabas aizsardzības plānā, kā projekta partnerus piesaistot novadu pašvaldības, kuru teritorijās pasākumi tiek īstenoti.
Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums.
Konkursā pieejamais finansējums no Fonda līdzekļiem ir EUR 130 000.
Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 15.jūnijs – 2015.gada 30.jūnijs.
Projekta iesniegums, noformēts atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, ir jāiesniedz Fonda administrācijā (Eksporta iela 5, Rīga) darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00 vai sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu, vai nosūtot iesniegumu elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu
lvafa@lvafa.gov.lv.
Projektu konkursa nolikums un tā pielikumi elektroniski ir pieejami Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas mājas lapas (
www.lvafa.gov.lv) sadaļā –„Projektu konkursa nolikumi”: http://www.lvaf.gov.lv/default.aspmenu=5&submenu=210&layout=standart&fileid=35
Sīkāka informācija par konkursu: tālr.67503322 ; e-pasts:
lvafa@lvafa.gov.lv
 
2.Izsludināts projektu konkurss vadlīnijas „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē „Vietējās vides iniciatīvas”
 
Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2015.gada 11.maija sēdes Nr.5 lēmumu, izsludina projektu konkursu vadlīnijas „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē „Vietējās vides iniciatīvas” finansējuma saņemšanai 2015.gadā.
Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt novada līmeņa aktivitātes, kas vērstas uz vides jautājumu risināšanu praktiskā veidā, iesaistot vietējos iedzīvotājus un pašvaldību.
Konkursa ietvaros tiek atbalstīta novada iedzīvotāju informēšana par novadā esošajām vides problēmām, to iespējamajiem risinājumiem un praktiska iedzīvotāju iesaistīšana definētās vides problēmas risināšanā, nodrošinot projekta rezultātu uzturēšanu ne mazāk kā 5 (piecus) gadus.
Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums.
Konkursā pieejamais finansējums no Fonda līdzekļiem ir EUR 40 000.
Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 15.jūnijs – 2015.gada 30.jūnijs.
Projekta iesniegums, noformēts atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, ir jāiesniedz Fonda administrācijā (Eksporta iela 5, Rīga) darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00 vai sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu, vai nosūtot iesniegumu elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu
lvafa@lvafa.gov.lv.
Projektu konkursa nolikums un tā pielikumi elektroniski ir pieejami Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas mājas lapas (
www.lvafa.gov.lv) sadaļā –„Projektu konkursa nolikumi”. http://www.lvaf.gov.lv/default.asp?menu=5&submenu=210&layout=standart&fileid=35
Sīkāka informācija par konkursu: tālr. 67503307; e-pasts:
lvafa@lvafa.gov.lv
 
3.Izsludināts projektu konkurss vadlīnijas „Multisektoriālie projekti” aktivitātē „Informācijas iegūšana, apstrāde un analīze vides politikas sekmīgai ieviešanai”
 
Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2015.gada 11.maija sēdes Nr.5 lēmumu, izsludina projektu konkursu vadlīnijas „Multisektoriālie projekti” aktivitātē „Informācijas iegūšana, apstrāde un analīze vides politikas sekmīgai ieviešanai” finansējuma saņemšanai 2015.gadā.
Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kuru īstenošana nodrošina atbalstu sekmīgai vides politikas ieviešanai, veicot informācijas iegūšanu, apstrādi un analīzi sekojošās jomās:

 1. Vides kvalitātes uzlabošanā;
 2. Dabas aizsardzībā;
 3. Dabas resursu saglabāšanā un ilgtspējīgā izmantošanā;
 4. Klimata politikā;
 5. Vides investīcijās;
 6. Zemes dzīļu izmantošanā.

Projekta iesniedzējs var būt atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldības), Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums.
Konkursā pieejamais finansējums no Fonda līdzekļiem ir EUR 100 000.
Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 20.jūlijs – 2015.gada 31.jūlijs.
Projekta iesniegums, noformēts atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, ir jāiesniedz Fonda administrācijā (Eksporta iela 5, Rīga) darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00 vai sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu, vai nosūtot iesniegumu elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu
lvafa@lvafa.gov.lv.
Projektu konkursa nolikums un tā pielikumi elektroniski ir pieejami Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas mājas lapas (
www.lvafa.gov.lv) sadaļā – „Projektu konkursa nolikumi”: http://www.lvaf.gov.lv/default.asp?menu=5&submenu=210&layout=standart&fileid=35
Sīkāka informācija par konkursu: tālr. 67503350; e-pasts:
lvafa@lvafa.gov.lv
 
4.Kultūras ministrija izsludina konkursu līdzfinansējuma saņemšanai projektiem, kuri saņēmuši ES programmu atbalstu
 
Kultūras ministrija izsludina konkursu līdzfinansējuma saņemšanai projektiem, kuri saņēmuši ES programmas "Kultūra" (2007-2013), ES programmas "Radošā Eiropa" apakšprogrammas "Kultūra" (2014-2020), ES programmas "Eiropa pilsoņiem" (2007-2013) 4. atbalsta aktivitātes "Aktīvi Eiropas piemiņas pasākumi" un ES programmas "Eiropa pilsoņiem" (2014 - 2020) 1. atbalsta darbības "Eiropas vēstures piemiņas pasākumi" atbalstu.
Konkursa nolikumu, projekta pieteikuma anketu un sīkāku informāciju par konkursa nosacījumiem un norisi var iegūt Kultūras ministrijas mājaslapā
www.km.gov.lv, Eiropas Savienības programmas "Radošā Eiropa" mājaslapā www.km.gov.lv/radosaeiropa, Eiropas Savienības programmas "Eiropa pilsoņiem" mājaslapā www.km.gov.lv/eiropapilsoniem un Kultūras ministrijas Eiropas Savienības kultūras kontaktpunkta nodaļā Rīgā, Antonijas ielā 9, 2. stāvā, darbadienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, pa tālruni 67330229.
Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2015. gada 12. jūnijam plkst. 17.00, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu, adrese: K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV-1364 (pasta zīmogs - 2015. gada 12. jūnijs) vai elektroniska dokumenta formā uz e-pasta adresi
pasts@km.gov.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, apstiprinātu ar laika zīmogu un noformētu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 

 
5.Darba devēji tiek aicināti piedalīties pasākumā noteiktām personu grupām un ar valsts līdzfinansējumu nodarbināt bezdarbniekus
 
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina darba devēju pieteikšanos aktīvā nodarbinātības pasākuma "Pasākums noteiktām personu grupām" īstenošanai Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" ietvaros.
Informācija par pasākumu, prasībām pretendentiem un pieteikuma veidlapa pieejama Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā
www.nva.gov.lv (sadaļā "Darba devējiem" → "Aktuāli darba devējiem").
Papildu informāciju var saņemt Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs.

 


Jaunumi, 05.05.2015.

Izsludināts projektu konkurss programmas "Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma" ietvaros

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu konkursu programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)" ietvaros, kas tiek finansēts no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.

Programmas mērķis ir saglabāt latviešu diasporas saikni ar Latviju un stiprināt tās nacionālo identitāti, kā arī veicināt to pilsonisko līdzdalību, kā arī veicināt to pilsonisko līdzdalību Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē.

Programmas mērķa grupa ir latviešu diaspora un diasporas organizācijas ārvalstīs. Programmas ietvaros tiks atbalstīti valsts svētku svinēšanas pasākumi, informatīvi un izglītojoši pasākumi par diasporai svarīgiem jautājumiem, diasporas mediju atbalsts, kā arīciti pasākumi, kas veicina diasporas kopienu savstarpējo sadarbību un stiprina diasporas saikni ar Latviju.

Kopējais 2015.gadā programmas ietvaros pieejamais finansējums ir 169 322 EUR no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.

Projektu var iesniegt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas pārstāv Latvijas diasporas ārvalstīs intereses vai ārvalstīs reģistrēta organizācija, kas pārstāv Latvijas diasporu ārvalstīs.

Programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)" konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā internetā www.sif.gov.lv.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2015.gada 25.maijs. Projektu iesniegumus var iesniegt:

 • personīgi (līdz plkst. 18.00) vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Aspazijas bulvāris 24 (3.stāvs), Rīgā, LV-1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā);
 • elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: diaspora@sif.gov.lv.

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi konkursi@sif.gov.lv, norādot atsauci uz šo projektu konkursu, ne vēlāk kā līdz š.g. 21.maijam.

 

Austrijas Eiropas, integrācijas un ārlietu federālā ministrija izsludina projektu konkursu

Austrijas Eiropas, integrācijas un ārlietu federālā ministrija (The Austrian Federal Ministry for Europe, Integration and Foreign Affairs (FMEIA)) izsludina projektu konkursu "Apbalvojums par sasniegumiem Starpkultūru komunikācijā" (The „Intercultural Achievement Award" (IAA)).

Austrijas Eiropas, integrācijas un ārlietu federālā ministrija ir izvirzījusi starpkultūras dialogu kā prioritāti. No vienas puses satrpkultūru dialogs palīdz izprast un apgūt plurālas sabiedrības vajadzības un izaicinājumus. No otras puses, dialogu kā līdzekli nepieciešams uztvert un pielāgot, kā arī attīstīt tādā veidā, lai tas darbotos sabiedrības interesēs.

Austrijas Eiropas, integrācijas un ārlietu federālā ministrija (The Austrian Federal Ministry for Europe, Integration and Foreign Affairs (FMEIA)) izsludina projektu konkursu "Apbalvojums par sasniegumiem Starpkultūru komunikācijā" („Intercultural Achievement Award" (IAA)).

Konkursa mērķis ir identificēt inovatīvus un uz risinājumu orientētus projektus, kas darbojas ar starpkultūra dialoga jautājumiem Austrijā un globālā mērogā.

Lai piedalītos konkursā, organizācijai jādarbojas kādā no sekojošajām jomām:

 • mediji un žurnālistika;
 • izglītība;
 • jaunieši;
 • sievietes;
 • migrācija.

Konkursa ietvaros var tikt iesniegti projekti 4 dažādās kategorijās:

 • ilgtspējība "Labās prakses projekts";
 • ilglaicīgums "Labākais projekts aktuālo jautājumu ietvaros";
 • inovatīvs "Inovatīvākais starpkultūru komunikācijas projekts";
 • mediji "Labākais mediju ieguldījums starpkultūras izpratnes veicināšanā".

Projektu iesniegumu termiņš š.g. 18.maijs.

Vairāk informācija pieejama šeit:
http://www.bmeia.gv.at/en/european-foreign-policy/international-cultural-policy/dialogue-of-cultures/iaa/

Informācijas avots: www.sif.lv

 JAUNUMI, 27.04.2015.

Vēl mēnesi var iesniegt pieteikumus konkursam „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2015”
Vēl mēnesi var iesniegt pieteikumus konkursam „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2015”

Aicinām līdz š.g. 15. maijam iesniegt pieteikumus konkursā „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2015”. Šogad energoefektivitāte tiks vērtēta renovētām daudzdzīvokļu ēkām, daudzdzīvokļu ēkām - jaunbūvēm, sabiedriskām ēkām, vienģimenes ēkām un industriālām ēkām.

Konkurss informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” ietvaros notiks jau piekto gadu. Konkursu organizē Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un žurnāls „Būvinženieris”.  

Konkursa mērķis ir veicināt labo praksi ēku energoefektivātes jomā, kā arī veidot sabiedrības izpratni par ēku siltumnoturību, siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, lai radītu kvalitatīvu un arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu.

Pieteikumus konkursam var iesniegt piecās kategorijās:

 • Energoefektīvākā renovētā daudzdzīvokļu ēka;
 • Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka – jaunbūve;
 • Energoefektīvākā sabiedriskā ēka;
 • Energoefektīvākā vienģimenes ēka;
 • Energoefektīvākā industriālā ēka.

Pieteikumus konkursam „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2015” aicinām iesniegt līdz 2015.  gada 15. maijam plkst. 17.00, nosūtot tos elektroniski uz e-pasta adresi dzivosiltak@em.gov.lv un papīra formātā nosūtot pa pastu Latvijas Būvinženieru savienībai, Kr.Barona iela 99-1a, Rīga, LV - 1012 (pasta zīmogs: 2015. gada 15. maijs).

Konkursa „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2015” nolikums publicēts konkursa tīmekļa vietnē www.energoefektivakaeka.lv. Papildus informāciju par konkursu var saņemt Ekonomikas ministrijā (kontaktpersona: Inese Bērziņa, inese.berzina@em.gov.lv, 67013240).

Konkursa nolikums sagatavots sadarbībā ar informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” sadarbības partneriem.  Konkursa atbalstītāji ir „Profine”, SIA „Paroc”, SIA „Saint-Gobain Celtniecības produkti”, SIA „Tenapors”, SIA „Aeroc”, SIA „Knauf”, SIA „Rockwool”, SIA „Grundfoss” un SIA „Buderus”. 

Evita Urpena

Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālr: 67013193, E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv; www.energoefektivakaeka.lv

Seko mums Twitter: @EM_gov_lv; @siltinam

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Facebook: https://www.facebook.com/dzivosiltak

Informācijas avots: Ekonomikas ministrija

Eiropas Jaunatnes nedēļa 2015. gada 27. aprīlis – 10. maijs
Septīto reizi visā Eiropā divas nedēļas, no 2015. gada 27. aprīļa līdz 10. maijam, tiks atzīmēta Eiropas Jaunatnes nedēļa (EJN2015). 33 valstīs, kas piedalās Eiropas Savienības Erasmus+ programmā, EJN2015 ietvaros notiks visdažādākie pasākumi un aktivitātes, kuras koordinēs un organizēs jaunatnes valsts aģentūras, kas īsteno Erasmus+ programmu.

EJN2015 tēma ir atklāt jauniešu potenciālu kā atslēgu līdzdalībai darba tirgū un sabiedrībā, koncentrējoties uz svarīgākajiem jautājumiem, kas aptver jaunatnes līdzdalības daudzveidību. Tā akcentē, cik svarīgi ir nodrošināt jauniešiem pilnvērtīgas iespējas iesaistīties un aktīvi līdzdarboties visās sabiedrības dzīves jomās, un tas ir veids, kā veicināt plaukstošu demokrātiju, sekmējot jauniešu integrāciju, tostarp iekļaušanos darba tirgū.

EJN2015 aktuālie jautājumi ir Erasmus+ programmas aktivitātes attiecībā uz jaunatni. Pasākums sniedz arī iespēju iepazīstināt ar iepriekšējās programmas „Jaunatne darbībā” sekmīgu īstenošanu.

Eiropas Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta komisārs Tibors Navračičs 6. maijā Briselē rīkos augstākā līmeņa sanāksmi, kas koncentrēsies uz EJN2015 jautājumiem. Pasākums noslēgsies ar apbalvošanas ceremoniju, kurā tiks apbalvoti trīs labākie „Jaunatne darbībā” un Erasmus+ programmas atbalstītie projekti.

Eiropas Jaunatnes foruma organizētā „YO!Fest” pasākuma ietvaros Eiropas Komisija 6. maijā Eiropas Parlamenta esplanādē rīkos apbalvošanai nominēto projektu prezentēšanas izstādi.

Papildus tam EJN2015 ietvaros tiks organizēta Ideju laboratorija — jauna koncepcija, kas ļaus jauniešiem izpaust savas oriģinālās un iedvesmojošās idejas attiecībā uz jaunatnes iespējām, nodarbinātību un uzņēmējdarbību, kā arī globālās attīstības jautājumiem. Jaunieši jau piedalās savas valsts Ideju laboratorijās visā Eiropā, un viņu jaunās idejas tiks publicētās Eiropas Jaunatnes portālā EJN2015 sākumā. Jauniešu vienaudžiem visā Eiropā būs iespēja balsot par šīm idejām, kuras pēc tam tiks nosūtītas izskatīšanai un atsauksmju sniegšanai lēmējpersonām. Pārstāvjiem no katras valsts Ideju laboratorijas 5. maijā būs iespēja doties uz Briseli, lai piedalītos galvenajā Ideju laboratorijas seminārā un nākošajā dienā prezentētu idejas augstākā līmeņa sanāksmē.

Eiropas Komisija rīkos arī konferenci Briselē, kas būs saistīta ar ES notiekošā strukturētā dialoga ar jauniešiem un jaunatnes organizācijām jautājumiem. Šī konference pulcēs pārstāvjus no visām Nacionālajām darba grupām, kas vada līdzdalības procesu 28 ES dalībvalstīs, lai dalītos labākajā pieredzē un sniegtu ieteikumus par veidiem, kā uzrunāt jauniešus no visām sabiedrības daļām.

Jaunieši, kas vēlas iesaistīties EJN2015 ietvaros organizētajos reģionālajos vai valsts līmeņa pasākumos, var apmeklēt tīmekļa vietni www.youthweek.eu, kas sniedz pārskatu par organizētajām aktivitātēm visā Eiropā. Eiropas Jaunatnes nedēļas pasākumus Latvijā organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Informācijas avots: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

 


Jaunumi no Kurzemes plānošanas reģiona, 23.04.2015.

1.Sabiedrības integrācijas fonds 23.aprīlī izsludina atklātu projektu konkursu programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” ietvaros.


Stājoties spēkā grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 374 « Līdzfinansējuma piešķiršanas, vadības, uzraudzības un kontroles kārtība sabiedrības integrācijas veicināšanai un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanai », Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu konkursu programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” ietvaros.
Liela daļa ārvalstīs dzīvojošo tautiešu ir motivēti un ieinteresēti Latvijas sabiedriski politiskajos procesos, tādēļ saiknes saglabāšana ar Latviju, nodrošinot iespēju sekot līdzi aktuālākajām norisēm un pašiem aktīvi iesaistīties, ir būtiska. Programmas mērķis ir uzturēt diasporas saikni ar Latviju, stiprināt piederības sajūtu Latvijai, tai skaitā nodrošināt nacionālās identitātes saglabāšanu, pilsonisko līdzdalību, sabiedrisko un kultūras līdzdalību, kā arī veicināt atgriešanos Latvijā.
Projektus iesniegt var Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas pārstāv Latvijas diasporas ārvalstīs intereses, kā arī, ņemot vērā 22.aprīlī apstiprinātos MK grozījumus, ārvalstīs reģistrēta organizācija, kas pārstāv Latvijas diasporu ārvalstīs.
Programmas ietvaros atbalstāmās aktivitātes, tādas kā, valsts svētku svinēšana, informatīvi un izglītojoši pasākumi par diasporai svarīgiem jautājumiem u.c., sekmēs diasporas iesaisti Latvijas kultūras, politiskajā un sabiedriskajā dzīvē. 
 
Kopējais 2015.gadā programmas ietvaros pieejamais finansējums ir 169 322 EUR no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.
 
Programmas ietvaros tiks atbalstīti divu veidu projekti:

 • Makro projekti, kuru ietvaros tiek īstenotas plaša mēroga iniciatīvas, regulāri ikgadēji pasākumi, iesaistot vismaz piecas latviešu kopienas, ārpus Latvijas Republikas.
 • Mikro projekti, kas īsteno vietēja vai reģionāla mēroga iniciatīvas.

 
Līdz š.g. 22.maijam projektu iesniegumu iesniedzējiem ir iespēja saņemt individuālas konsultāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu. Konsultācijas tiks sniegtas elektroniski, nosūtot savus jautājumus uz e-pastu linda.mezviete@sif.gov.lv vai zvanot pa tālruni +371 67078208.
Plašāku informāciju par programmu iespējams skatīt Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā www.sif.gov.lv
Plašāka informācija:
Dace Zariņa,
Sabiedrības integrācijas fonda
Sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 67078211
e-pasts: dace.zarina@sif.gov.lv
 
2.Izsludina atklātu projektu konkursu programmas „Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana”
 
Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu konkursu programmas „Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana”. Programmas mērķis ir veicināt Latvijā dzīvojošo mazākumtautību pārstāvju iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, uzlabojot mazākumtautību biedrību un nodibinājumu projektspēju, nodrošinot apmācības projektu ideju izstrādē, projektu iesniegumu sagatavošanā un projektu īstenošanā.
Programmas mērķa grupa ir Latvijas Republikā reģistrētu mazākumtautību biedrību un nodibinājumu vadītāji, kā arī biedrības ikdienas darbības nodrošināšanā iesaistītais administratīvais personāls.
Programmas ietvaros plānotas apmācības, kuru mērķis ir nodrošināt praktisku projektu rakstīšanas un īstenošanas iemaņu apguvi. Apmācību programmā iekļaujams pilns projekta cikls, tai skaitā:

 • Projekta mērķa formulēšana
 • Priekšizpēte un situācijas analīze
 • Projekta iesnieguma izstrāde
 • Projekta budžeta plānošana
 • Projekta īstenošana
 • Pārskatu gatavošana par projekta īstenošanas gaitu un rezultātiem
 • Rezultātu novērtēšana un izmantošana.

Kopējais 2015.gadā programmas ietvaros pieejamais finansējums ir 31 303 EUR no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.
Projektu var iesniegt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

 • ir reģionāla mēroga organizācija un darbojas visā plānošanas reģionā vai nacionāla mēroga organizācija;
 • organizācijas statūtos kā viens no pamatdarbības veidiem ir noteikts pilsoniskās sabiedrības attīstības veicināšana un/vai nevalstisko organizāciju izglītošana;
 • pēdējo 5 gadu laikā organizācija ir veikusi nozīmīgu darbu pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā savā plānošanas reģionā un ir līdzdarbojusies reģionam svarīgu jautājumu risināšanā, iesaistot šajā procesā citas NVO un sabiedrību, t.sk. sniedzot konsultācijas citām NVO;
 • organizācijai ir vismaz 5 gadu pieredze sadarbībā ar citām NVO, kā arī valsts un pašvaldību institūcijām, risinot plānošanas reģionam svarīgus jautājumus.
 • tai ir vismaz 5 gadu pieredze dažādu finansētāju finansētu projektu īstenošanā;

Programmas „Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana" konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā internetā www.sif.gov.lv.
Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2015.gada 18.maijs. Projektu iesniegumus var iesniegt:

 • personīgi (līdz plkst. 18.00) vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Aspazijas bulvāris 24 (3.stāvs), Rīgā, LV-1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā);
 • elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: apmacibas@sif.gov.lv Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi konkursi@sif.gov.lv Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu , norādot atsauci uz šo projektu konkursu, ne vēlāk kā līdz š.g. 14.maijam.
Saistošie dokumenti: http://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=9590&Itemid=127&>
 
3.Izsludināts filmu projektu attīstīšanas konkurss un debijas filmu ražošanas konkurss
 
Nacionālais kino centrs (NKC) izsludina 2015.gada filmu projektu attīstīšanas un debijas filmu ražošanas konkursus.
Filmu projektu attīstīšanas konkursa mērķis ir atbalstīt animācijas filmu, dokumentālo filmu un pilnmetrāžas spēlfilmu projektu attīstīšanu, t.sk. scenāriju rakstīšanu, tēmu izpēti, tēlu un vizuālo risinājumu izstrādi, veicinot Latvijas filmu tematisko, žanrisko un māksliniecisko daudzveidību. Konkursa finansējums ir Eur 107 300, no kura animācijas filmu projektiem plānots piešķirt 23% jeb Eur 24 679, dokumentālo filmu projektiem 18% jeb Eur 19 314 un pilnmetrāžas spēlfilmu projektiem 59% jeb Eur 63 307. Konkursā plānots atbalstīt 4 animācijas, 4 dokumentālo un 4 spēlfilmu projektu attīstīšanu.
Debijas filmu ražošanas konkurss tiek izsludināts otro reizi un tā mērķis ir atbalstīt visu veidu debijas filmu veidošanu, finansējot Latvijas režisoru spēlfilmu, dokumentālo un animācijas filmu ražošanu, veicinot autoru profesionālo un radošo izaugsmi, kā arī ilgtspējīgu Latvijas filmu nozares attīstību. Debija šī konkursa izpratnē ir pirmais režisora attiecīgā filmu veida un garuma projekts, kas tiek veidots Latvijas producējošā kompānijā un nav kādas izglītības iestādes mācību darbs. Konkursa finansējums ir Eur 150 220, no kura animācijas filmu projektiem arī plānots piešķirt 23% jeb Eur 34 550, dokumentālo filmu projektiem 18% jeb Eur 27 040 un spēlfilmu projektiem 59% jeb Eur 88 630. Konkursā plānots atbalstīt 2 dokumentālo filmu, 2 animācijas filmu un 2 spēlfilmu projektu ražošanu.
Abos konkursos var tikt iesniegti tikai tādi filmu projekti, kuri nav iepriekš saņēmuši NKC piešķirtu publisko finansējumu. Turklāt uz finansējumu pilnmetrāžas (ne mazāk kā 65 minūtes) spēlfilmas vai pilnmetrāžas animācijas debijas filmas veidošanai var pretendēt projekts, ja attiecīgā projekta režisors ir kādas pabeigtas un sabiedrībā izplatītas attiecīgā filmu veida īsfilmas režisors. Detalizētāka informācija par finansējuma un citiem nosacījumiem atrodama konkursu nolikumos.
Konkursu projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10 līdz šā gada 15.maijam plkst.12:00. Ar konkursu nolikumiem var iepazīties NKC mājas lapā
www.nkc.gov.lv, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.
Konkursi izsludināti saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”. Paziņojums par konkursu izsludināšanu publicēts 15.04.2015. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 73. numurā.
Vairāk:  http://www.esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16426_izsludinats-filmu-projektu-attistisanas-konkurss-un-debijas-filmu-razosanas-konkurss
 
4.Izsludināts projektu konkurss NVO programmā Baltijas jūras reģionam
 
Ziemeļu Ministru padomes birojs izsludina projektu iesniegšanu NVO programmā Baltijas jūras reģionam.
NVO programmas Baltijas jūras reģionam mērķis ir veidot ciešāku saikni starp Ziemeļvalstu, Baltijas, Polijas, Krievijas un Baltkrievijas nevalstiskajām organizācijām. Projektam jāstiprina pilsoniskās sabiedrība Krievijas ziemeļrietumu reģionos vai Baltkrievijā.
Projektā jābūt iesaistītām vismaz trim NVO, tai skaitā vismaz pa vienai no visiem uzskaitītajiem reģioniem:

 • Ziemeļvalstis,
 • Krievija vai Baltkrievija,
 • Polija vai Baltijas valstis.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš NVO programmā Baltijas jūras reģionam ir 2015. gada 31.maijs
Kontaktpersona:Daina Mežecka, 67211506, 29394399, daina@norden.lv
Pieteikšanās kārtība:
Projektu iesniegšanas process notiek angļu valodā http://ngo-programme.norden.org/
Informāciju par izsludināto projektu konkursu pieejama Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā mājaslapā. http://www.norden.lv/lv/grantu-programmas/nvo-programmas

 
Kurzemes plānošanas reģiona
ES struktūrfondu informācijas centrs
Tel. 63807276; 63807275
www.kurzemesregions.lv

 


Jaunumi, 20.04.2015.

 Izsludina atklātu projektu konkursu programmas „Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana” 15.04.2015

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu konkursu programmas „Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana”. Programmas mērķis ir veicināt Latvijā dzīvojošo mazākumtautību pārstāvju iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, uzlabojot mazākumtautību biedrību un nodibinājumu projektspēju, nodrošinot apmācības projektu ideju izstrādē, projektu iesniegumu sagatavošanā un projektu īstenošanā.

Programmas mērķa grupa ir Latvijas Republikā reģistrētu mazākumtautību biedrību un nodibinājumu vadītāji, kā arī biedrības ikdienas darbības nodrošināšanā iesaistītais administratīvais personāls.

Programmas ietvaros plānotas apmācības, kuru mērķis ir nodrošināt praktisku projektu rakstīšanas un īstenošanas iemaņu apguvi. Apmācību programmā iekļaujams pilns projekta cikls, tai skaitā:

 • Projekta mērķa formulēšana
 • Priekšizpēte un situācijas analīze
 • Projekta iesnieguma izstrāde
 • Projekta budžeta plānošana
 • Projekta īstenošana
 • Pārskatu gatavošana par projekta īstenošanas gaitu un rezultātiem
 • Rezultātu novērtēšana un izmantošana.

Kopējais 2015.gadā programmas ietvaros pieejamais finansējums ir 31 303 EUR no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.

Projektu var iesniegt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

 • ir reģionāla mēroga organizācija un darbojas visā plānošanas reģionā vai nacionāla mēroga organizācija;
 • organizācijas statūtos kā viens no pamatdarbības veidiem ir noteikts pilsoniskās sabiedrības attīstības veicināšana un/vai nevalstisko organizāciju izglītošana;
 • pēdējo 5 gadu laikā organizācija ir veikusi nozīmīgu darbu pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā savā plānošanas reģionā un ir līdzdarbojusies reģionam svarīgu jautājumu risināšanā, iesaistot šajā procesā citas NVO un sabiedrību, t.sk. sniedzot konsultācijas citām NVO;
 • organizācijai ir vismaz 5 gadu pieredze sadarbībā ar citām NVO, kā arī valsts un pašvaldību institūcijām, risinot plānošanas reģionam svarīgus jautājumus.
 • tai ir vismaz 5 gadu pieredze dažādu finansētāju finansētu projektu īstenošanā;

Programmas „Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana" konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā internetā www.sif.gov.lv.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2015.gada 18.maijs. Projektu iesniegumus var iesniegt:

 • personīgi (līdz plkst. 18.00) vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Aspazijas bulvāris 24 (3.stāvs), Rīgā, LV-1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā);
 • elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: apmacibas@sif.gov.lv Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi konkursi@sif.gov.lv Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu , norādot atsauci uz šo projektu konkursu, ne vēlāk kā līdz š.g. 14.maijam.

Informācijas avots:  Sabiedrības integrācijas fonds


 

Jaunumi, 14.04.2015. no Kurzemes plānošanas reģiona

1.Kurzemes plānošanas reģions, sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, organizē semināru „Būvniecības procesa regulējums, tā piemērošana”
 
Semināra mērķis ir informēt Latvijas pašvaldību pārstāvjus un citus interesentus par galvenajām izmaiņām būvniecības procesā līdz ar jaunā būvniecības regulējuma spēkā stāšanos, kā arī sniegt atbildes uz neskaidriem jautājumiem. Semināru vadīs Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas departamenta direktore Ilze Oša.
Aicinām pašvaldības iesniegt neskaidros jautājumus attiecībā uz būvniecības regulējumu līdz 2015.gada 15.aprīlim plkst.13:00 uz e-pastu: inguna.balcere@kurzemesregions.lv
Seminārs – bezmaksas.
Semināra norises laiks – 2015.gada 16.aprīlī no plkst.11.00 līdz 13.30 (reģistrēšanās no plkst.10:30)
Vieta: Saldus pašvaldības lielā zāle, Avotu ielā 12, Saldū
Dalību seminārā lūgums pieteikt līdz 2015. gada 15. aprīlim mājas lapā www.kurzemesregions.lv, sadaļā Semināri vai pa tālruni 63807276, vai rakstot uz e-pastu: inguna.balcere@kurzemesregions.lv, norādot vārdu, uzvārdu, tālruni vai e-pastu.
 
2.Projektu konkurss aktīvam dzīvesveidam - Diena kā piedzīvojums
 
Lai atbalstītu jauniešu kvalitatīvu un aktīvu brīvā laika pavadīšanu, Narvesen sadarbībā ar jauniešu organizāciju Avantis īsteno projektu konkursu Diena kā piedzīvojums. Jauniešu organizācijas un interešu centri visā Latvijā aicināti pieteikt savus projektus aktīva dzīvesveida veicināšanai, lai saņemtu līdz 2000 eiro finansējumu to realizācijai.
Papildus tam, banka Citadele piešķirs savu speciālbalvu projektam, kurā būs visvairāk padomāts par aktīva dzīvesveida iespējām arī jauniešiem ar invaliditāti.
Katrā reģionā – Kurzeme, Vidzeme, Latgale, Zemgale, Rīga – tiks realizēts viens aktuāls projekts, ko noteiks žūrijas izvēle un sabiedrības balsojums. Pieteikumus vērtēs jauniešu organizācijas Avantis direktore Ilona Bičevska, konkursa atbalstītājs skeitbordists Madaras Apse, Narvesen valdes priekšsēdētāja Katrīne Judovica un bankas Citadele pārstāvis.
Pašlaik norisinās projektu pieteikšana un tā ilgs līdz 22. aprīlim.
Projektu pieteikumus var iesniegt biedrības, nodibinājumi un pašvaldību iestādes vai aģentūras, kuru darbība nav saistīta ar peļņas gūšanu. Projekti var būt, piemēram, sporta laukumu atjaunošana vai jauna ierīkošana, aktīvās atpūtas vietu iekārtošana, jauniešu centru attīstība, pasākumu rīkošana vai citas vietējā sabiedrībā aktuālas un nepieciešamas iniciatīvas.
Pēc pieteikumu apkopošanas, līdz maija beigām par labākajām projektu idejām varēs balsot internetā un tieši sabiedrības izvēle noteiks finansējuma saņēmējus.
Lai pieteiktu savu projektu lejupielādē konkursa pieteikuma dokumentus: http://www.narvesen.lv/workspace/assets/satura_bildes/file/nolikums/Diena%2520ka%2520piedzivojums_Pieteikums.doc/
Papildu informācija:
Juliana Maniševa
E-pasts: piedzivojums@narvesen.lv
Mob. tālr.: 29784612
 
3.KM aicina pieteikt projektus NVO atbalsta programmā arī šogad
 
Jau otro gadu pēc kārtas Kultūras ministrija saskaņā ar „Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēs 2012. – 2018.gadam” noteiktajiem pasākumiem izsludina konkursu „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru dialoga jomā” 2015.gadā. Konkursa pretendentiem pieteikumi jāiesniedz līdz 2015.gada 17.aprīlim.
KM Sabiedrības integrācijas departamenta direktore Solvita Vēvere: „Kad šā gada februārī Valmierā notika nevalstisko organizāciju atbalsta programmas 2014 izvērtēšanas konference, tās dalībnieku atzinums bija vienbalsīgs – šāda programma ir noteikti jāturpina, jo pērn visā Latvijā tika īstenoti 77 projekti. Tāpēc aicinām projektu īstenotājus atkal izmantot iespēju īstenot pašu iecerētās pilsoniskās sabiedrības un mazākumtautību iniciatīvas.”
Konkursa mērķis ir noskaidrot institūciju, kas kļūtu par reģionālo koordinatoru katrā no Latvijas novadiem -  Latgalē, Vidzemē, Pierīgā, Kurzemē un Zemgalē un tādejādi sekmēs pilsoniskās sabiedrības attīstību un sabiedrības saliedētību katrā plānošanas reģionā. Konkursa dalībniekiem jāiesniedz plāns par reģionā organizējamiem pasākumiem laika periodā līdz 2016.gada 31.martam.
Pasākumu plānā jāietver aktivitātes četros virzienos, tai skaitā reģiona nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšana un to savstarpējās sadarbības, kā arī sadarbības ar vietējām pašvaldībām, komersantiem, kultūras iestādēm (muzejiem, bibliotēkām, kultūras namiem) veicināšana. Otrkārt, atbalsts pilsoniskās sabiedrības iniciatīvām un iedzīvotāju līdzdalībai, sniedzot atbalstu reģiona nevalstisko organizāciju apakšprojektiem. Treškārt, atbalsts starpkultūru dialogu sekmējošiem pasākumiem, kas vērsti uz savstarpējas izpratnes veidošanu un stereotipu mazināšanu. Ceturtais virziens ir atbalsts reģiona mazākumtautību nevalstiskās organizācijām, tai skaitā Latvijas romu kopienas integrācijai un līdzdalībai.
Kopējā 2015.gada konkursa naudas summa ir 160 000 eiro un proporcionāli katram reģionam tiks piešķirti 32 000 eiro.
Vairāk: /lv/ministrija/konkursi.html
Iveta Bērziņa-Bebriša,
Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67330254, 26304460

4.Izsludināts pirmais projektu pieteikumu konkurss starpreģionu sadarbības programmā URBACT III 2014.-2020.gadam
 
Eiropas Strukturālo un investīciju fondu „Eiropas teritoriālās sadarbības” mērķa starpreģionu sadarbības programma URBACT III 2014.-2020.gadam  (turpmāk – Programma) izsludina projektu pieteikumu konkursu atbalsta saņemšanai 20 rīcības plānošanas tīklu (Action Planning Networks) izveidošanai.
Programmas mērķis ir veicināt integrētu ilgtspējīgu pilsētvides attīstību un uzlabot reģionālās un kohēzijas politikas efektivitāti, sniedzot atbalstu pilsētām integrētu pilsētvides stratēģiju izstrādē un īstenošanā, kā arī savstarpējās pieredzes apmaiņā un labās prakses tālāknodošanā.
Projektā jāpiedalās partneriestādēm no vismaz trim programmas dalībvalstīm.
Projektu pieteikumu iesniegšana līdz 2015.gada 16.jūnijam.
Projektu pieteikumu konkursa nosacījumi, Programmas vadlīnijas, projekta pieteikuma veidlapa, kā arī cita noderīga informācija skatāma Programmas mājas lapā http://urbact.eu/urbactiii-1st-call. 
Kontaktpersona Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā:
Jūlija Jakovļeva
Attīstības instrumentu departamenta
Teritoriālās sadarbības nodaļas
Vecākā eksperte, Tālr.: 67026488
 
5.Izsludināta „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” konkursa papildu kārta Latvijas augstākās izglītības iestādēm un zinātniskajām institūcijām
 
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina papildu kārtu atklāta konkursa grantu shēmas "Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā" ietvaros un aicina akreditētas Latvijas augstākās izglītības iestādes, tajā skaitā - koledžas, un zinātniskās institūcijas pieteikties finansējuma saņemšanai, lai:
- uzaicinātu Šveices pētniekus atsevišķu lekciju vai lekciju kursu pasniegšanai,
- īstenotu pieredzes apmaiņu augstākajā izglītībā vai zinātniskajā darbā.
Grantu shēmas "Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā" atklātā konkursa mērķis ir attīstīt un paaugstināt Latvijas augstskolu, koledžu un zinātnisko institūciju potenciālu un veicināt ilgtspējīgu sadarbību starp Latvijas un Šveices augstākās izglītības iestādēm un zinātniskajām institūcijām.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2015. gada 30. aprīlis.
Projektu īstenošanas un apakšprojektu maksājumu veikšanas termiņš ir 2015. gada 30. jūnijs.
Pārskatu iesniegšanas termiņš ir 2015. gada 30. jūlijs.
Konkursa nosacījumi un papildu informācija pieejama VIAA mājaslapā sadaļā "Šveices sadarbības programma" → Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā.
Kontaktinformācija: VIAA, Vaļņu iela 1 (4.stāvs), Rīga, LV-1050; tālr. 67785424, e-pasts: liene.gailite@viaa.gov.lv.
 
 
6.Izsludināta programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" atklāta konkursa "Atbalsts "zaļo" tehnoloģiju ieviešanai ražošanā" trešās kārtas ietvaros projektu iesniegumu pieņemšana
 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) uzsāk projektu pieņemšanu programmā "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atlases trešās kārtas ietvaros. Projektu pieņemšana turpināsies līdz š.g. 1.jūnijam (ieskaitot).
Programmas mērķis ir sekmēt jaunuzsāktu komercdarbības aktivitāšu attīstību, sniedzot atbalstu komersantiem jaunu vai būtiski uzlabotu produktu, pakalpojumu un tehnoloģiju izstrādē un ieviešanā, komercdarbības attīstīšanā programmas atbalstāmajās jomās, sniedzot atbalstu Zaļā tehnoloģiju inkubatora ietvaros subsidētu pakalpojumu veidā.
Aktivitātes ietvaros atbalsts tiks piešķirts jaunas komercidejas attīstīšanai, t.sk., projekta īstenotāja vadības personāla atlīdzībai, prototipu izveidei, produkta eksperimentālo partiju ražošanai; intelektuālā īpašuma tiesību nostiprināšanai, mārketinga aktivitātēm u.c.
Kopējais pieejamais finansējums šai aktivitātei ir EUR 447 831,55, bet tas var tikt palielināts, ņemot vērā atlikumu programmas ieviešanas citām aktivitātēm. Programmas līdzfinansējuma apmērs vienam atbalsta saņēmējam ir EUR 10 000 līdz EUR 140 000 ar atbalsta intensitāti 80%.
Lai pieteiktos atbalstam LIAA, vispirms ir jāsagatavo projekta iesnieguma veidlapa un biznesa plāns iesniegšanai Zaļo tehnoloģiju inkubatoram atzinuma saņemšanai. Zaļo tehnoloģiju inkubatora atzinums ir neatņemama projekta iesnieguma sastāvdaļa! Zaļot tehnoloģiju inkubators aicina iesniegt dokumentus līdz š.g. 11.maijam. Sīkāka informācija mājas lapā:  www.giic.lv
Atklātā konkursa ietvaros finansējumu var saņemt juridiskās personas, kas Latvijas Republikā ir reģistrētas kā komersanti un atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta statusam, vai Latvijas Republikā reģistrēts komersants, kura viens no dibinātājiem vai vienīgais dibinātājs ir Latvijas Republikā reģistrēta zinātniskā institūcija, kas reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā.
Projekta iesniegumus var iesniegt LIAA Lietvedības nodaļā darbadienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, vai nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē) Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442, vai uz elektroniskā pasta adresi liaa@liaa.gov.lv (noformētu elektroniskā dokumenta veidā).
Konkursa iesniegumi tiks pieņemti atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumiem Nr.181 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" īstenošanas kārtība".
Plašāka informācija par atklātu konkursu un pieteikšanās kārtība uz atklāta konkursa atbalstu pieejama LIAA mājaslapā:www.giic.lv
Informācija par Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu pieejama mājaslapās www.eeagrants.lv, www.norwaygrants.lv.
Programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" īstenošanu nodrošina programmas apsaimniekotājs – Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, sadarbībā ar LIAA un donorvalsts programmas partneri – Norvēģijas Karalistes valsts uzņēmumu "Innovation Norway".
Plašāka informācija par programmu un pieteikšanās kārtību neliela apjoma grantu shēmas atbalsta saņemšanai pieejama LIAA mājaslapā www.liaa.gov.lv.
 
7.Izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu ES Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai pasākumam "Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus"
 
Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai (ZRP) pasākumam "Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus" saskaņā ar 2014.gada 30.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā" un 2014.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.692 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus"".
Otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2015.gada 27.aprīļa līdz 2015.gada 15.maijam.
Atbalsta pretendents uzņemas noteikumos noteiktās saistības uz pieciem gadiem, sākot no 2015.gada.
Otrās kārtas kopējais publiskais finansējums uz pieciem gadiem ir EUR 3 788 000 (trīs miljoni septiņi simti astoņdesmit astoņi tūkstoši euro).
Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir pieejami mājaslapā www.lad.gov.lv.
Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālo lauksaimniecības pārvalžu klientu apkalpošanas daļās vai LAD klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāvā (tālr. 67027693, 67027235).
Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī lad@lad.gov.lv.
 
8.Pagarināta atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšana EZF pasākumam "Sociāli ekonomiskie pasākumi"
 
Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas desmitās kārtas  pagarināšanu Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Rīcības programmas (RP) pasākumam "Sociāli ekonomiskie pasākumi"
Desmitās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2015.gada 20.februāra līdz 2015.gada 31.augustam.
Desmitās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir EUR 239 546.
Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir pieejami mājaslapā www.lad.gov.lv.
Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālo lauksaimniecības pārvalžu klientu apkalpošanas daļās vai LAD klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāvā (tālr. 67027693, 67027235).
Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī lad@lad.gov.lv.

 

 


Jaunumi 09.04.2015.

 Seminārs par projektu īstenošanu Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta aktivitātē “Pētniecība”

2015. gada 14. aprīlī notiks projektu īstenošanas seminārs finansējuma saņēmējiem Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas LV05 “Pētniecība un stipendijas” aktivitātē “Pētniecība”. Uz semināru laipni aicināti šīs aktivitātes finansējuma saņēmēji - projektu īstenotāju un partneru pārstāvji.

Pasākumā Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) speciālisti sniegs detalizētu informāciju par projektu īstenošanas nosacījumiem, izdevumus pamatojošo dokumentāciju, publicitātes un vizuālās identitātes jautājumiem. Pārstāvis no Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) sniegs noderīgu informāciju par iepirkumu procedūrām.

Semināra norises vieta: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, 4.st., Rīga
Laiks: 14.04.2015., plkst. 10:00

Semināram lūdzam reģistrēties tiešsaistē šeit.

Pasākuma kontaktpersona - Jana Sīle, tālr. 67830837, e-pasts: jana.sile@viaa.gov.lv.

Informācijas avots: Valsts izglītības attīstības aģentūras

 

Izsludināta programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" atklāta konkursa "Atbalsts "zaļo" tehnoloģiju ieviešanai ražošanā" trešās kārtas ietvaros projektu iesniegumu pieņemšana

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) uzsāk projektu pieņemšanu programmā "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atlases trešās kārtas ietvaros. Projektu pieņemšana turpināsies līdz š.g. 1.jūnijam (ieskaitot).

Programmas mērķis ir sekmēt jaunuzsāktu komercdarbības aktivitāšu attīstību, sniedzot atbalstu komersantiem jaunu vai būtiski uzlabotu produktu, pakalpojumu un tehnoloģiju izstrādē un ieviešanā, komercdarbības attīstīšanā programmas atbalstāmajās jomās, sniedzot atbalstu Zaļā tehnoloģiju inkubatora ietvaros subsidētu pakalpojumu veidā.

Aktivitātes ietvaros atbalsts tiks piešķirts jaunas komercidejas attīstīšanai, t.sk., projekta īstenotāja vadības personāla atlīdzībai, prototipu izveidei, produkta eksperimentālo partiju ražošanai; intelektuālā īpašuma tiesību nostiprināšanai, mārketinga aktivitātēm u.c.

Kopējais pieejamais finansējums šai aktivitātei ir EUR 447 831,55, bet tas var tikt palielināts, ņemot vērā atlikumu programmas ieviešanas citām aktivitātēm. Programmas līdzfinansējuma apmērs vienam atbalsta saņēmējam ir EUR 10 000 līdz EUR 140 000 ar atbalsta intensitāti 80%.

Lai pieteiktos atbalstam LIAA, vispirms ir jāsagatavo projekta iesnieguma veidlapa un biznesa plāns iesniegšanai Zaļo tehnoloģiju inkubatoram atzinuma saņemšanai. Zaļo tehnoloģiju inkubatora atzinums ir neatņemama projekta iesnieguma sastāvdaļa! Zaļot tehnoloģiju inkubators aicina iesniegt dokumentus līdz š.g. 11.maijam. Sīkāka informācija mājas lapā:  www.giic.lv

Atklātā konkursa ietvaros finansējumu var saņemt juridiskās personas, kas Latvijas Republikā ir reģistrētas kā komersanti un atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta statusam, vai Latvijas Republikā reģistrēts komersants, kura viens no dibinātājiem vai vienīgais dibinātājs ir Latvijas Republikā reģistrēta zinātniskā institūcija, kas reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā.

Projekta iesniegumus var iesniegt LIAA Lietvedības nodaļā darbadienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, vai nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē) Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442, vai uz elektroniskā pasta adresi liaa@liaa.gov.lv (noformētu elektroniskā dokumenta veidā).

Konkursa iesniegumi tiks pieņemti atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumiem Nr.181 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" īstenošanas kārtība".

Plašāka informācija par atklātu konkursu un pieteikšanās kārtība uz atklāta konkursa atbalstu pieejama LIAA mājaslapā: www.liaa.gov.lv 

Informācija par Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu pieejama mājaslapās www.eeagrants.lv, www.norwaygrants.lv.

Programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" īstenošanu nodrošina programmas apsaimniekotājs – Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, sadarbībā ar LIAA un donorvalsts programmas partneri – Norvēģijas Karalistes valsts uzņēmumu "Innovation Norway".

Plašāka informācija par programmu un pieteikšanās kārtību neliela apjoma grantu shēmas atbalsta saņemšanai pieejama LIAA mājaslapā www.liaa.gov.lv.

Informācija par Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu pieejama mājaslapās www.eeagrants.lv, www.norwaygrants.org.

 

Izsludināts pirmais projektu pieteikumu konkurss starpreģionu sadarbības programmā URBACT III 2014.-2020.gadam

Eiropas Strukturālo un investīciju fondu „Eiropas teritoriālās sadarbības” mērķa starpreģionu sadarbības programma URBACT III 2014.-2020.gadam  (turpmāk – Programma) izsludina projektu pieteikumu konkursu atbalsta saņemšanai 20 rīcības plānošanas tīklu (Action Planning Networks) izveidošanai.

Programmas mērķis ir veicināt integrētu ilgtspējīgu pilsētvides attīstību un uzlabot reģionālās un kohēzijas politikas efektivitāti, sniedzot atbalstu pilsētām integrētu pilsētvides stratēģiju izstrādē un īstenošanā, kā arī savstarpējās pieredzes apmaiņā un labās prakses tālāknodošanā.

Projektā jāpiedalās partneriestādēm no vismaz trim programmas dalībvalstīm.

Projektu pieteikumu iesniegšana līdz 2015.gada 16.jūnijam.

Projektu pieteikumu konkursa nosacījumi, Programmas vadlīnijas, projekta pieteikuma veidlapa, kā arī cita noderīga informācija skatāma Programmas mājas lapā http://urbact.eu/urbactiii-1st-call

Kontaktpersona Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā:

Jūlija Jakovļeva
Attīstības instrumentu departamenta
Teritoriālās sadarbības nodaļas
Vecākā eksperte
Tālr.: 67026488

Informācijas avots:  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

   

Izsludināta „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” konkursa papildu kārta Latvijas augstākās izglītības iestādēm un zinātniskajām institūcijām
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina papildu kārtu atklāta konkursa grantu shēmas "Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā" ietvaros un aicina akreditētas Latvijas augstākās izglītības iestādes, tajā skaitā - koledžas, un zinātniskās institūcijas pieteikties finansējuma saņemšanai, lai: uzaicinātu Šveices pētniekus atsevišķu lekciju vai lekciju kursu pasniegšanai; īstenotu pieredzes apmaiņu augstākajā izglītībā vai zinātniskajā darbā.

Kurzemes plānošanas reģions, sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, organizē semināru

„Būvniecības procesa regulējums, tā piemērošana”

Semināra mērķis ir informēt Latvijas pašvaldību pārstāvjus un citus interesentus par galvenajām izmaiņām būvniecības procesā līdz ar jaunā būvniecības regulējuma spēkā stāšanos, kā arī sniegt atbildes uz neskaidriem jautājumiem.

Semināru vadīs Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas departamenta direktore Ilze Oša.

Aicinām pašvaldības iesniegt neskaidros jautājumus attiecībā uz būvniecības regulējumu līdz 2015.gada 15.aprīlim plkst.13:00 uz e-pastu: inguna.balcere@kurzemesregions.lv

Seminārs – bezmaksas.

Semināra norises laiks – 2015.gada 16.aprīlī no plkst.11.00 līdz 13.30 (reģistrēšanās no plkst.10:30)

Vieta: Saldus pašvaldības lielā zāle, Avotu ielā 12, Saldū

 Dalību seminārā lūgums pieteikt līdz 2015. gada 15.aprīlim mājas lapā www.kurzemesregions.lv, sadaļā Semināri vai pa tālruni 63807276, vai rakstot uz e-pastu: inguna.balcere@kurzemesregions.lv, norādot vārdu, uzvārdu, tālruni vai e-pastu.

 


Jaunumi, 30.03.2015.

Projektu konkurss aktīvam dzīvesveidam - Diena kā piedzīvojums


Lai atbalstītu jauniešu kvalitatīvu un aktīvu brīvā laika pavadīšanu, Narvesen sadarbībā ar jauniešu organizāciju Avantis īsteno projektu konkursu Diena kā piedzīvojums. Jauniešu organizācijas un interešu centri visā Latvijā aicināti pieteikt savus projektus aktīva dzīvesveida veicināšanai, lai saņemtu līdz 2000 eiro finansējumu to realizācijai.

Papildus tam, banka Citadele piešķirs savu speciālbalvu projektam, kurā būs visvairāk padomāts par aktīva dzīvesveida iespējām arī jauniešiem ar invaliditāti.

Katrā reģionā – Kurzeme, Vidzeme, Latgale, Zemgale, Rīga – tiks realizēts viens aktuāls projekts, ko noteiks žūrijas izvēle un sabiedrības balsojums. Pieteikumus vērtēs jauniešu organizācijas Avantis direktore Ilona Bičevska, konkursa atbalstītājs skeitbordists Madaras Apse, Narvesen valdes priekšsēdētāja Katrīne Judovica un bankas Citadele pārstāvis.

Pašlaik norisinās projektu pieteikšana un tā ilgs līdz 22. aprīlim.

Projektu pieteikumus var iesniegt biedrības, nodibinājumi un pašvaldību iestādes vai aģentūras, kuru darbība nav saistīta ar peļņas gūšanu. Projekti var būt, piemēram, sporta laukumu atjaunošana vai jauna ierīkošana, aktīvās atpūtas vietu iekārtošana, jauniešu centru attīstība, pasākumu rīkošana vai citas vietējā sabiedrībā aktuālas un nepieciešamas iniciatīvas.

Pēc pieteikumu apkopošanas, līdz maija beigām par labākajām projektu idejām varēs balsot internetā un tieši sabiedrības izvēle noteiks finansējuma saņēmējus.

Lai pieteiktu savu projektu lejupielādē konkursa nolikumu un pieteikuma dokumentus:
nolikums, pieteikums, pielikums

Ārlietu ministrija izsludina granta projektu konkursu attīstības sadarbības projektiem Gruzijā, Moldovā un Ukrainā

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas desmitās kārtas  pagarināšanu Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Rīcības programmas (RP) pasākumam "Sociāli ekonomiskie pasākumi"

Desmitās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2015.gada 20.februāra līdz 2015.gada 31.augustam.

Desmitās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir EUR 239 546.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir pieejami mājaslapā www.lad.gov.lv.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālo lauksaimniecības pārvalžu klientu apkalpošanas daļās vai LAD klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāvā (tālr. 67027693, 67027235).

 

Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī lad@lad.gov.lv.


Jaunumi no Kurzemes plānošanas reģiona, 25.03.2015.

 

1.Izsludina programmu "Nāc un dari! Tu vari!"
 
Borisa un Ināras Teterevu fonds izsludina programmu "Nāc un dari! Tu vari".
Programmas „Nāc un dari! Tu vari!” ietvaros sniedz finansiālu atbalstu darbīgām bezpeļņas organizācijām pilsētās un laukos, kuras ar savām rosībām dara bagātu tuvākās apkaimes iedzīvotāju dzīvi, kā arī sarežģījumu brīžos sniedz atbalstu līdzcilvēkiem.
Finansiālu atbalstu var saņemt Latvijas biedrības, nodibinājumi un reliģiskas organizācijas, kuras:

 • sniedz atbalstu topošajām māmiņām un jaunajām ģimenēm;
 • savā darbā īsteno iniciatīvas sociālajā, veselības, mūžizglītības, kultūras un apkārtējās vides pilnveidošanas jomā;
 • popularizē aktīvu dzīvesveidu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu dažādām iedzīvotāju grupām;
 • īsteno dzīvnieku aizsardzības pasākumus;
 • radoši īsteno iniciatīvas dažādās kultūras jomās;
 • sniedz nepieciešamos sociālos pakalpojumus vietējās kopienas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Programmā „Nāc un dari! Tu vari!” Borisa un Ināras Teterevu fonds piešķir finansējumu Latvijā reģistrētām organizācijām, kurām ir stabila un ilglaicīga sadarbība ar vietējo pašvaldību un/vai valsts institūciju un/vai vietējiem uzņēmējiem, un, kuru darbības mērķis ir attīstīt daudzveidīgas iniciatīvas aktīvākai un veselīgākai dzīvei vietējā sabiedrībā. Minimālā fonda piešķīruma (granta) summa – EUR 700; maksimālā summa – EUR 7`000. Vismaz 10% no kopējā projekta finansējuma veido vietējās pašvaldības vai citu organizācijas sadarbības partneru līdzfinansējums.
2013. un 2014. gadā ir atbalstītas 102 organizācijas, piešķirot to iecerēm katrā gadā teju EUR 225`000 apmērā. Šogad tiks sniegts atbalsts līdzvērtīgā apjomā.
Svarīgi! 2015. gadā programma "Nāc un dari! Tu vari!" noslēdzas. Tādēļ vēršam uzmanību, ka:

 • fonds šogad pieņem projektu pieteikumus jebkurā laikā, bet ne vēlāk kā līdz 30.10.2015.;
 • šogad iesniegto projektu aktivitātes var sākt ne agrāk par 01.04.2015., un visas aktivitātes jāpabeidz vēlākais līdz 30.09.2016.

Lai pilnveidotu iesniegto pieteikumu kvalitāti, arī 2015. gadā fonda atbalstu šajā programmā var gūt organizācijas, kuru pārstāvji (vadītājs, projekta vadītājs un/vai grāmatvedis) iepriekš būs apmeklējuši fonda rīkotu apmācību nodarbību "Nāc un dari! ABC". Nodarbības notiek vienu vai divas reizes mēnesī.
Programmas "Nāc un dari! Tu vari!" nolikums (spēkā no 02.01.2015.):
http://teterevufonds.lv/sites/default/files/raksti/00NacUnDari_Nolikums_2912_2014LV.pdf
 
2.Rietumu Bankas labdarības fonds izsludina ceturto projektu konkursu „Latvijas sakrālais mantojums”
 
Rietumu Bankas labdarības fonds sadarbībā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju jau ceturto gadu pēc kārtas izsludina projektu konkursu „Latvijas sakrālais mantojums”, kura mērķis ir sekmēt Latvijas sakrālās arhitektūras un mākslas pieminekļu saglabāšanu un restaurāciju.
Konkursa gaitā tiks piešķirts finansējums tiem projektiem, kuru paredzamais rezultāts sekmēs dažādu konfesiju reliģisko draudžu kultūras un vēstures pieminekļu saglabāšanu un atjaunošanu.
Jau no dibināšanas sākuma Rietumu Bankas labdarības fonda (RBLF) viena no darbības prioritātēm ir Latvijas reliģisko kopienu atbalsts. Kopš fonda dibināšanas brīža tika realizēti daudzi projekti, kas bija vērsti uz Latvijas sakrālās kultūras pieminekļu saglabāšanu.
Ar laiku Rietumu Bankas labdarības fonds saņēma arvien vairāk projektu pieteikumu baznīcu atjaunošanai vai neatliekamiem remonta darbiem, tāpēc 2012.gadā tika pieņemts lēmums rīkot konkursu, kas visus sakrālos projektus apvienotu vienā programmā. Projektu konkurss „Latvijas sakrālais mantojums” sniedz visu konfesiju pārstāvjiem vienādu un līdzvērtīgu iespēju atjaunot svarīgus kultūrvēsturiskus objektus, kas ir nozīmīgi gan garīgās kultūras uzturēšanas ziņā, gan arhitektūras pieminekļu saglabāšanas ziņā.
Iesniegtos projektus vērtēs žūrija, kuras sastāvā būs arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) pārstāvji, kuri ar savu pieredzi un padomiem visus šos gadus ir palīdzējuši noteikt prioritāros atbalsta virzienus.
„Latvijas sakrālās kultūras mantojuma atjaunošana un saglabāšana ir ļoti svarīgs fonda darbības virziens. Iepriekšējos gados mēs redzējām dažādu konfesiju un draudžu pārstāvju lielu atsaucību, kas mudina mūs atkārtoti rīkot konkursu. Pateicoties šai programmai, jau ir atjaunoti vairāki nozīmīgi iepriekšējo gadsimtu sakrālā mantojuma objekti, kurus tagad varam iepazīt to sākotnējā, autentiskā veidolā. Šo darbu mēs turpināsim, jo vienmēr ir jāpieliek īpašas pūles, lai saglabātu vēsturiskās ēkas un artefaktus, kuru stāvokli neizbēgami ietekmē laiks un cilvēku rīcība”, – atzīst Rietumu Bankas labdarības fonda valdes priekšsēdētāja Inga Šīna.
Pagājušajā gadā projekta ietvaros tika izvērtēti vairāk nekā 100 pieteikumi gan par dažādiem dievnamu ēku, torņu un kupolu restaurācijas darbiem, gan arī atsevišķu unikālu interjera objektu saglabāšanai. Rietumu Bankas labdarības fonds 2014.gadā atbalstīja 9 dažādu konfesiju baznīcas no visiem Latvijas reģioniem. Piemēram, Alsungas katoļu baznīcas ērģeļu restaurācija, Rugāju Sv. Nikolaja pareizticīgo baznīcas virsaltāra krusta kupola renovācija, altārgleznas restaurācija Limbažu evaņģēliski luteriskajā baznīcā u.c.
Atbilstoši šī gada konkursa nolikumam iesniegt pieteikumu atbalsta saņemšanai drīkst jebkura Latvijā reģistrēta reliģiskā organizācija vai biedrība, kuras īpašumā vai valdījumā atrodas valsts vai vietējas nozīmes valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi. Kopējais finansējuma apjoms šogad ir 24 000 EUR, vienam projektam – līdz 4500 EUR. Pieteikumus jāiesniedz no 20. marta līdz 19. aprīlim, aizpildot pieteikuma formu.
Konkursa nolikums:
http://www.rblf.lv/img/2015/Sakralais-mantojums.pdf
Konkursā apstiprinātie projekti, kuriem tiks piešķirts finansējums, tiks publicēti RBLF mājas lapā
www.rblf.lv.
 
3.Ārlietu ministrija izsludina granta projektu konkursu attīstības sadarbības projektiem Gruzijā, Moldovā un Ukrainā
 
16. martā Ārlietu ministrija (ĀM) izsludina granta projektu konkursu „Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs”.
Saskaņā ar š.g. 24. februārī Ministru kabinetā apstiprināto Attīstības sadarbības politikas plānu 2015. gadam granta projektu konkursam attīstības sadarbības projektu īstenošanai Gruzijā, Moldovā un Ukrainā paredzēts finansējums 70 000 euro apmērā.
Saskaņā ar Starptautiskās palīdzības likuma 9. panta 5. daļu granta konkursā var pieteikties un grantu saņemt:

 •          tiešās un pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes,
 •          pašvaldības,
 •          citas valsts iestādes,
 •          kā arī biedrības, nodibinājumi,
 •          komersanti,
 •          arodbiedrības.

Grantu nevar saņemt politiskās partijas un to apvienības.
Projekti ir iesniedzami līdz 2015. gada 28. aprīļa plkst. 17:00.
Ārlietu ministrija projektus izvērtēs līdz 1. jūnijam, un informācija par uzvarētājiem tiks publicēta ĀM mājaslapā.
Granta projektu konkursa nolikums un pielikumi atrodami ĀM mājaslapā:
http://www.mfa.gov.lv/images/File/AS/nolikums_2015.pdf
Tālrunis informācijai: 67015970.
 
4.Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma "Kultūra"
 
Ir atvērts šī gada otrais pieteikšanās termiņš radošo braucienu atbalstam Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Kultūra" ietvaros.
No 16.marta līdz 13.aprīlim profesionāli mākslinieki un citi radošo profesiju pārstāvji aicināti iesniegt projektus radošajiem braucieniem uz kādu no Ziemeļu vai Baltijas valstīm laika periodā no 1-10 dienām.
Finansiālais atbalsts paredzēts ceļa un uzturēšanās izmaksu segšanai. Braucieniem var pieteikties arī nelielas grupas (līdz 6 personām), ja visi grupas dalībnieki dodas uz vienu un to pašu vietu, vienā un tajā pašā laikā.
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra” atbalsta profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku mobilitāti visās mākslas nozarēs. Tās mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei.
Plašāka informācija:
http://www.kulturkontaktnord.org/lang-en/forms-of-funding/nordic-baltic-mobility-programme-for-culture/mobility-funding
 Kontaktpersona: Ginta Tropa, 67820055,
ginta@norden.lv

 


Jaunumi, 23.03.2015.

 

Rietumu Bankas labdarības fonds izsludina ceturto projektu konkursu „Latvijas sakrālais mantojums”

Rietumu Bankas labdarības fonds sadarbībā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju jau ceturto gadu pēc kārtas izsludina projektu konkursu „Latvijas sakrālais mantojums”, kura mērķis ir sekmēt Latvijas sakrālās arhitektūras un mākslas pieminekļu saglabāšanu un restaurāciju.

Konkursa gaitā tiks piešķirts finansējums tiem projektiem, kuru paredzamais rezultāts sekmēs dažādu konfesiju reliģisko draudžu kultūras un vēstures pieminekļu saglabāšanu un atjaunošanu.

Jau no dibināšanas sākuma Rietumu Bankas labdarības fonda (RBLF) viena no darbības prioritātēm ir Latvijas reliģisko kopienu atbalsts. Kopš fonda dibināšanas brīža tika realizēti daudzi projekti, kas bija vērsti uz Latvijas sakrālās kultūras pieminekļu saglabāšanu.

Ar laiku Rietumu Bankas labdarības fonds saņēma arvien vairāk projektu pieteikumu baznīcu atjaunošanai vai neatliekamiem remonta darbiem, tāpēc 2012.gadā tika pieņemts lēmums rīkot konkursu, kas visus sakrālos projektus apvienotu vienā programmā. Projektu konkurss „Latvijas sakrālais mantojums” sniedz visu konfesiju pārstāvjiem vienādu un līdzvērtīgu iespēju atjaunot svarīgus kultūrvēsturiskus objektus, kas ir nozīmīgi gan garīgās kultūras uzturēšanas ziņā, gan arhitektūras pieminekļu saglabāšanas ziņā.

Iesniegtos projektus vērtēs žūrija, kuras sastāvā būs arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) pārstāvji, kuri ar savu pieredzi un padomiem visus šos gadus ir palīdzējuši noteikt prioritāros atbalsta virzienus.

„Latvijas sakrālās kultūras mantojuma atjaunošana un saglabāšana ir ļoti svarīgs fonda darbības virziens. Iepriekšējos gados mēs redzējām dažādu konfesiju un draudžu pārstāvju lielu atsaucību, kas mudina mūs atkārtoti rīkot konkursu. Pateicoties šai programmai, jau ir atjaunoti vairāki nozīmīgi iepriekšējo gadsimtu sakrālā mantojuma objekti, kurus tagad varam iepazīt to sākotnējā, autentiskā veidolā. Šo darbu mēs turpināsim, jo vienmēr ir jāpieliek īpašas pūles, lai saglabātu vēsturiskās ēkas un artefaktus, kuru stāvokli neizbēgami ietekmē laiks un cilvēku rīcība”, – atzīst Rietumu Bankas labdarības fonda valdes priekšsēdētāja Inga Šīna.

Pagājušajā gadā projekta ietvaros tika izvērtēti vairāk nekā 100 pieteikumi gan par dažādiem dievnamu ēku, torņu un kupolu restaurācijas darbiem, gan arī atsevišķu unikālu interjera objektu saglabāšanai. Rietumu Bankas labdarības fonds 2014.gadā atbalstīja 9 dažādu konfesiju baznīcas no visiem Latvijas reģioniem. Piemēram, Alsungas katoļu baznīcas ērģeļu restaurācija, Rugāju Sv. Nikolaja pareizticīgo baznīcas virsaltāra krusta kupola renovācija, altārgleznas restaurācija Limbažu evaņģēliski luteriskajā baznīcā u.c.

Atbilstoši šī gada konkursa nolikumam iesniegt pieteikumu atbalsta saņemšanai drīkst jebkura Latvijā reģistrēta reliģiskā organizācija vai biedrība, kuras īpašumā vai valdījumā atrodas valsts vai vietējas nozīmes valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi. Kopējais finansējuma apjoms šogad ir 24 000 EUR, vienam projektam – līdz 4500 EUR. Pieteikumus jāiesniedz no 20. marta līdz 19. aprīlim, aizpildot pieteikuma formu.

Konkursā apstiprinātie projekti, kuriem tiks piešķirts finansējums, tiks publicēti RBLF mājas lapā www.rblf.lv

Informācijas avots: Rietumu Bankas labdarības fonds

 

 

Ārlietu ministrija izsludina granta projektu konkursu attīstības sadarbības projektiem Gruzijā, Moldovā un Ukrainā

16. martā Ārlietu ministrija (ĀM) izsludina granta projektu konkursu „Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs”.

Saskaņā ar š.g. 24. februārī Ministru kabinetā apstiprināto Attīstības sadarbības politikas plānu 2015. gadam granta projektu konkursam attīstības sadarbības projektu īstenošanai Gruzijā, Moldovā un Ukrainā paredzēts finansējums 70 000 euro apmērā.

Saskaņā ar Starptautiskās palīdzības likuma 9. panta 5. daļu granta konkursā var pieteikties un grantu saņemt tiešās un pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības, citas valsts iestādes, kā arī biedrības, nodibinājumi, komersanti un arodbiedrības. Grantu nevar saņemt politiskās partijas un to apvienības.

Projekti ir iesniedzami līdz 2015. gada 28. aprīļa plkst. 17:00.

Ārlietu ministrija projektus izvērtēs līdz 1. jūnijam, un informācija par uzvarētājiem tiks publicēta ĀM mājaslapā.

Granta projektu konkursa nolikums un pielikumi atrodami ĀM mājaslapā.

Grantu projekta konkursa nolikums

Nolikuma pielikumi

 1. Attiecināmo izmaksu klasifikācija 
 2. Projekta iesnieguma paraugs (.pdf formātā) (.doc formātā)
 3. Projekta iesniedzēja apliecinājuma paraugs (.pdf formātā) (.doc formātā)
 4. Projekta budžeta tāmes paraugs (.pdf formātā) (.doc formātā)
 5. Projekta iesniegumu izvērtēšanas kritēriji 
 6. Līgums ar pielikumiem (.pdf formātā) (.doc formātā)

Tālrunis informācijai: 67015970. 

Informācijas avots:  Ārlietu ministrija

 

 

 Aicina iesūtīt priekšlikumus par Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020.gadam projektu!

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodod publiskajai  apspriešanai Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas Teritoriālās sadarbība” Latvijas – Krievijas pārobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros projektu un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros izstrādāto Vides pārskata projektu.Programmas projekta publiskā apspriešana notiks līdz š.g. 6.aprīlim, Vides pārskata projekta publiskā apspriešana – līdz š.g. 16.aprīlim.


Rakstiskus priekšlikumus Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas   2014. – 2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros projektam līdz 2015.gada 6.aprīlim un Vides pārskata projektam līdz 2015.gada 16.aprīlim sūtīt pa pastu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai  (adrese: Peldu iela 25, LV – 1494, Rīga) vai arī elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@varam.gov.lv). Juridiskām personām nepieciešams norādīt institūcijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, priekšlikumu sniegšanas datumu un kontaktinformāciju, bet fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, adresi un datumu.

Abi dokumentu projekti sagatavoti atbilstoši Ministru kabineta protokollēmumam „Par Eiropas Savienības struktūrfondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” darbības programmu sagatavošanu 2014. – 2020.gada plānošanas periodā”(27.11.2012.) Latvijas – Krievijas pārobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros sagatavošanas process tika uzsākts 2012.gadā un norit saskaņā ar apstiprinātajām Latvijas nacionālajām pozīcijām.

Projektu sabiedriskā apspriede notiks 2015.gada 23.martā plkst. 14:00 – 16:00 VARAM (Rīgā, Peldu ielā 25) 101.telpā. Dalībai pasākumā interesentus aicinām pieteikties līdz 2015.gada 20.martam (ieskaitot), rakstot uz e-pastu: anna.skabireva@varam.gov.lv .

Izsludināts granta projektu konkurss attīstības sadarbības projektu īstenošanai
Ārlietu ministrija (ĀM) izsludina granta projektu konkursu „Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs’’. Projektus ir iespējams iesniegt līdz 2015. gada 28. aprīļa plkst. 17:00

Granta projektu konkursā ir noteiktas šādas saņēmējvalstis: Eiropas Savienības Austrumu partnerības valstis - Gruzija, Moldova un Ukraina.

Pieteikties granta projektu konkursam var visas organizācijas saskaņā ar Starptautiskās palīdzības likuma 9.panta 5.daļu.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš ir 2015.gada 28.aprīlis plkst. 17.00.

Konkursa nolikums un tā pielikumi ievietoti Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas interneta mājaslapā (www.mfa.gov.lv). Tālrunis informācijai 67015970.

Informācijas avots: Latvijas Vēstnesis


JAUNUMI, 16.03.2015.

 

Tiek izsludināta projektu konkursa II kārta vadlīnijas „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē „Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana” finansējuma saņemšanai 2015.gadā

Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2015.gada 02.marta sēdes Nr.2 lēmumu, izsludina projektu konkursu vadlīnijas  „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē „Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana” II kārta finansējuma saņemšanai 2015.gadā.

Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kuru ietvaros tiek veicināta sabiedrības vides izglītība un audzināšana.

Projektu konkursa ietvaros tiek atbalstītas uz izvēlēto konkrēto mērķauditoriju vērstas akcijas vai kampaņas nacionālā vai reģionālā mērogā, kurās prioritāri atspoguļoti un aktualizēti jautājumi par sabiedrības vides apziņas veidošanu un “zaļā” dzīvesveida popularizēšanu.

Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums.

Konkursā pieejamais finansējums no Fonda līdzekļiem ir EUR 80 000.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: no 2015.gada 07. aprīļa līdz 2015.gada 17. aprīlim.

Projekta iesniegums, noformēts atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, ir jāiesniedz Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā (Rīgā, Eksporta ielā 5, LV–1010) personīgi darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, vai sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu, vai elektroniskā dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Projektu konkursa nolikums un tā pielikumi elektroniski ir pieejami Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas mājas lapas www.lvafa.gov.lv sadaļā – „Projektu konkursi”, „Projektu konkursa nolikumi”.

Sīkāka informācija par konkursu: tālr. 67503350; e-pasts: lvafa@lvafa.gov.lv

 

Konkurss ražošanā esošo filmu atbalstam

 

Nacionālais kino centrs (NKC) 9. martā izsludina 2015. gada ražošanā esošu filmu projektu atbalsta konkursu ar pieejamo finansējumu EUR 869 220.

Konkursa mērķis ir atbalstīt ar NKC finansējumu ražošanā esošu filmu projektu ražošanas turpināšanu vai pabeigšanu. Konkursā var tikt iesniegti tikai tie projekti, kuri saskaņā ar NKC noslēgtajiem finansēšanas līgumiem ir saņēmuši finansējumu ražošanas posmam. Konkursā nevar tikt iesniegti filmu projekti, kuri ir saņēmuši NKC finansējumu filmas pabeigšanai.

Projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10, līdz šā gada 9. aprīlim plkst.12:00.

Ar konkursa nolikumu un tā pielikumiem var iepazīties NKC mājas lapā www.nkc.gov.lv, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.

Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts 09.03.2015. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 48.numurā.
Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”.

Konkursa nolikums un pielikumi


Eiropas Komisija (EK) aicina Eiropas augstākās izglītības iestādes pieteikties Erasmus Augstākās izglītības hartai (ECHE – Erasmus Charter for Higher Education), kas sniegs iespēju augstākās izglītības iestādēm piedalīties Eiropas Savienības izglītības, mācības, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ aktivitātēs. 

EK konkursa sludinājums skatāms šeit. Informācijas 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2015. gada 30. aprīlis (plkst. 12:00 pēc Briseles laika). 

Pieteikuma veidlapas un vadlīnijas pieteicējiem, kā arī cita noderīga informācija ir pieejama EACEA mājaslapā.

Visiem interesentiem Valsts izglītības attīstības aģentūra plāno organizēt informatīvo semināru 2015. gada 31. martā, plkst. 14.00, Vaļņu ielā 3, 2. stāvā. Plašāka informācija sekos.


Jaunumi no Kurzemes plānošanas reģiona, 10.03.2015.

Lauksaimnieki aicināti uz Zemkopības ministrijas semināru par aktualitātēm
 
Zemkopības ministrija sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru Valsts Lauku tīkla aktivitāšu ietvaros organizē reģionālos seminārus lauksaimniekiem, kuros tiks sniegta aktuālā informācija par tiešajiem maksājumiem 2015. gadā un šā gada februārī Eiropas Komisijas apstiprinātās Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam atbalsta pasākumiem.
Laiks: 2015. gada 12. martā
Vieta: Kazdangas Kultūras un pieaugušo izglītības centrā, Pils gatvē 2, Kazdangā, Aizputes novadā
Semināru darba kārtība:
10.30-11.00 Semināra dalībnieku reģistrācija
11.00-11.10 Semināra atklāšana, zemkopības ministra Jāņa Dūklava uzruna
11.10-11.50 Tiešie maksājumi 2015. gadā
11.50-12.30 Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumi un to ieviešana
12.30-13.00 Zemkopības ministra Jāņa Dūklava atbildes uz jautājumiem, diskusija
Semināros aicināti piedalīties visi interesenti, dalība semināros ir bez maksas. Semināram 8. aprīlī tiks nodrošināta translācija tīmeklī
www.laukutikls.lv.
Interesenti jautājumus zemkopības ministram Jānim Dūklavam ir aicināti uzdot
www.laukutikls.lv. tiešraides laikā no plkst. 10.30 līdz 13.00, kā arī klātienē izveidotajā jautājumu kastē rakstiskā veidā vai mutiski semināra noslēguma daļā.   
Vairāk informācijas: Dagnija Muceniece, Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja, tālrunis: 67027070; mob.: 26534104 e-pasts:
Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv.
 
Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas projektu  konkurss „AMATIERTEĀTRIS”
 
Mērķprogrammas mērķis ir atbalstīt Latvijas amatierteātru attīstību un veicināt to māksliniecisko kvalitāti. Šī mērķa realizēšanai tiek finansēti projekti, kas paredz:
·       organizēt amatierteātra festivālus Latvijā;
·       organizēt amatierteātru parādi “Gada izrāde”;
·       nodrošināt amatierteātru piedalīšanos vietējos un starptautiskos amatierteātru festivālos (var tikt pieprasīti ar izrāžu transportēšanu, uzturēšanās izmaksām un festivāla dalības maksu saistīti izdevumi);
·       atbalstīt tādu jauniestudējumu tapšanu, kas tiek uzvesti speciāli starptautiskiem festivāliem (obligāti pievienojot uzaicinājumu no festivāla);
·       nodrošināt kvalitatīvas tālākizglītības iespējas amatierteātru režisoriem;
·       stipendijas individuāliem radošajiem braucieniem uz festivāliem, konferencēm, meistarklasēm.
Mērķprogrammas projektu konkursa pieteikuma veidlapa un nolikums saņemami VKKF birojā (K.Valdemāra ielā 20, 1. stāvā, Rīgā, tālr. 67503177) un mājaslapā internetā (
http://www.vkkf.lv).
Projekts jāiesniedz saskaņā ar VKKF noteiktajiem konkursa termiņiem VKKF birojā personīgi vai jānosūta pa pastu (K.Valdemāra iela 20, Rīga, LV-1010), ņemot vērā, ka VKKF projekts jāsaņem konkursam noteiktajos termiņos.
VKKF pieņem pieteikumus līdz 27.martam pulksten 12.00 (sūtot pa pastu  - līdz 23.martam (pasta zīmogs).
Vairāk: 
http://www.vkkf.lv/#2653
 
Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas projektu  konkurss "Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" 
 
Mērķprogrammas mērķis ir nodrošināt vizuālās mākslas izglītības izcilību un starptautisku konkurētspēju, veidojot un uzlabojot vizuālās mākslas izglītības iestādēm nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi.
Mērķprogrammas ietvaros projektu iesniedzēji var pretendēt uz finansējumu šādām izdevumu pozīcijām:
·           mācībām nepieciešamo iekārtu, aparatūras, instrumentu un datorprogrammu iegāde;
·           mācībām nepieciešamo iekārtu un aparatūras uzlabošana un atjaunošana un tām nepieciešamo detaļu iegāde.
Mērķprogrammas projektu konkursa pieteikuma veidlapa un nolikums saņemami VKKF birojā (K.Valdemāra ielā 20, 1.stāvā, Rīgā, tālr. 67503177) un mājas lapā internetā (
http://www.vkkf.lv).
VKKF pieņem pieteikumus līdz 27.martam pulksten 12.00 (sūtot pa pastu  - līdz 23.martam (pasta zīmogs).
 
4.Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas projektu  konkurss "Muzeju nozares attīstības programma un muzejisko priekšmetu iepirkumu programma".
 
Mērķprogrammas mērķis ir sekmēt muzeju nozares attīstību, lai veicinātu nozares konkurētspēju, paplašinot Nacionālā muzeja krājuma bagātināšanas, izpētes un izmantošanas iespējas atbilstoši mūsdienu sabiedrības vajadzībām.
Šī mērķa realizēšanai tiek finansēti projekti, kas paredz:
·      sekmēt Nacionālā muzeju krājuma (Muzeju likuma 13. pants) izpēti un nodrošināt izpētes rezultātu pieejamību plašai mērķauditorijai ar ekspozīciju (pastāvīgo ekspozīciju vai izstāžu), izglītojošu programmu, publikāciju un citu muzeja pētnieciskā darba rezultātu starpniecību;
·      papildināt Nacionālo muzeju krājumu ar unikāliem muzejiskiem priekšmetiem.
Mērķprogrammas projektu konkursa pieteikuma veidlapa un nolikums saņemami VKKF birojā (K.Valdemāra ielā 20, 1.stāvā, Rīgā, tālr. 67503177) un mājas lapā internetā
http://www.vkkf.lv
VKKF pieņem pieteikumus līdz 27. martam pulksten 12.00 (sūtot pa pastu  - līdz 23. martam (pasta zīmogs).
 
Eiropas Komisijas (EK) Tieslietu ģenerāldirektorāts ir izsludinājis atklāts konkursu starptautisku projektu izstrādei vardarbīgu ieražu praktizēšanas novēršanai, lai aizsargātu sievietes, bērnus un jauniešus
 Programma - „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020” 2014.gada darba programma
 Tēma - Atklāts konkurss starptautisku projektu izstrādei vardarbīgu ieražu praktizēšanas novēršanai, lai aizsargātu sievietes, bērnus un jauniešus

Atklāts/ datums - 02.03.2015

 Iesiegšanas termiņš/ rezultāti/ līgumu slēgšana- 2015.gada 3.jūnijs/ 3.cetrurksnis/4.ceturksnis

Pieejamā kopējā summa (milj. EUR)-  4, 5

Projekta min summa (EUR) – 75000.00

Starptautiska/ nacionāla līmeņa- Starptautiska līmeņa projekts (Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis; Īslande). Projekta iesniegums jāiesniedz vismaz 3 dalībvalstīm.

Līdz-finansējuma likme- 80%

 

Atklātā konkursa prioritātes
     Atklātais konkurss paredzēts, lai tā ietvaros tiktu izstrādāti starptautiski projekti vardarbīgu ieražu novēršanai. Konkurss galvenokārt paredzēts mērķa grupām tajās ES dalībvalstīs, kuru pamatiedzīvotāji vai imigranti praktizē vardarbīgas ieražas, kuras balstītas attiecīgās etniskās vai sociālās grupas tradīcijās – agras (nepilngadīgo) laulības, laulības piespiedu kārtā, tā sauktie „goda noziegumi”, sieviešu apgraizīšana, utt.
Finansējums atklātā konkursa ietvaros tiks piešķirts:
1.      Bērnu tiesību aizsardzības priekšrakstu izstrāde personām, kuras darbojas bērnu tiesību aizsardzības jomā, kā arī citos sektoros (piemēram, veselības, aprūpe, tiesībaizsardzības joma, izglītība un bērnu aprūpe, tiesu pārstāvji, upuru atbalsta dienesti), vadoties pēc vardarbīgu ieražu upuru vai potenciālo upuru vajadzībām;
2.      sabiedrības informēšana un attieksmes mainīšana attiecīgajās mērķgrupās (kopienās, kurās tiek praktizētas vardarbīgas ieražas), veicinot dialogu, apmācības un apmaiņu ar labas prakses piemēriem.
Projekti pirmās prioritātes ietvaros jāizstrādā, konsultējoties ar grupām, kuras gūs labumu no projektu īstenošanas; projekti otrās prioritātes ietvaros jāizstrādā, tieši iesaistot vardarbīgās ieražas praktizējošo kopienu pārstāvjus, īpaši vīriešus, kopienu vadītājus, reliģiskos līderus un, ja iespējams, no vardarbības cietušās personas. Ja vardarbīgas ieražas praktizējošā kopiena ir imigranti, vēlams veidot sadarbību ar izcelsmes valsti, piesaistot, piemēram, cilvēktiesību aizsardzības organizācijas kā asociētos partnerus projektā.
Projektu iesniegumi jāveido saskaņā ar ES līdzšinējo darbību vardarbīgu ieražu novēršanā un apkarošanā. Projekta iesniegumā jāizskaidro, kā attiecīgais projekts veicinās ES centienus vardarbības novēršanā.
Atklātā konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes
Šī konkursa ietvaros pieļaujamās projektu aktivitātes ir savstarpējas apmācības (mutual learning), labas prakses apmaiņa, sadarbības veicināšana, sabiedrības informēšana, uzmanības vēršana uz vardarbības problēmu.
Projektu ietvaros jākoncentrējas uz bērnu tiesību aizsardzību un/vai dzimumu līdztiesības veicināšanu atkarībā no projekta mērķa grupas. Projektu izstrādē vēlams iesaistīt dažādu darbības profilu organizācijas.
Projekta iesniegumā jānorāda, kāda metodoloģija tiks izmantota, lai apkopotu, cik personas (upuri vai potenciālie upuri) un vardarbības novēršanas jomā iesaistītie profesionāļi gūs labumu no projekta īstenošanas. Datiem jābūt anonīmiem un, tos ievācot, jāfiksē personu dzimums un vecums. Projekta iesniegumā jāietver plāns ilgtspējas nodrošināšanai, lai tā rezultāti būtu noderīgi ilgtermiņā arī pēc projekta noslēguma.
    

 1. Konkursa ietvaros projekta iesnieguma iesniedzējam var tikt piešķirts līdzfinansējums vairāku projektu īstenošanai.
 2. Organizācija var piedalīties projektā kā iesnieguma iesniedzējs, partneris vai asociētais partneris.
 3. Projekta īstenošanas maksimālais ilgums ir 2 gadi (24 mēneši).
 4. Konkursa ietvaros ieguldījumi natūrā (piemēram, ekspertu darbs) 20% līdzfinansējuma nodrošināšanai nav pieļaujami.
 5. Projektu īstenošanu nedrīkst uzsākt pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.
  Projektiem jādod ieguldījums problēmas risināšanai ne tikai reģionālajā vai vietējā līmenī, bet visas Eiropas līmenī (European added value).
 6. Projekta iesniegums jāiesniedz EK Tieslietu ģenerāldirektorātam, izmantojot PRIAMOS sistēmu: http://ec.europa.eu/justice/grants1/priamos/index_en.htm

  
Izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana valsts un ES atbalsta pasākumam "Atbalsts materiālās bāzes pilnveidošanai"

Lauku atbalsta dienests izsludina iesniegumu pieņemšanu valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākumam "Atbalsts materiālās bāzes pilnveidošanai" saskaņā ar 2015.gada 3.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā" (turpmāk - Noteikumi Nr.59).
Pieejamais finansējums Noteikumos Nr.59 minētajiem pretendentiem:
1. Pretendentam, kas nodrošina meliorācijas kadastra datu uzturēšanu un aktualizēšanu atbilstoši Meliorācijas likumam - 104 342 EUR.
2. Pretendentam, kas pilda valsts lauku un zivsaimniecības sadarbības tīkla sekretariāta funkcijas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, un visā Latvijas teritorijā sniedz konsultāciju pakalpojumus lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē un lauku attīstības jautājumos - 100 000 EUR .
3. Pretendentam, kas ir reģistrējies Zinātnisko institūciju reģistrā vismaz piecus gadus un nodrošina studentu apmācību saskaņā ar akreditētām augstākās izglītības valsts programmām lauksaimniecības, pārtikas, mežsaimniecības un veterinārmedicīnas jomā - 1 170 000 EUR , tai skaitā:
3.1. pretendentam, kas nodrošina studentu praktisko apmācību vismaz piecus gadus, kā arī konsultatīvo darbību un zinātnisko pētniecību saskaņā ar augstākās izglītības valsts programmām lauksaimniecības nozarē - 253 000 EUR;
3.2. pretendentam, kas veic zinātnisko darbu saistībā ar daudzgadīgo zālaugu selekciju un izlases sēklu audzēšanu, kā arī agrotehniskos pētījumus laukkopības nozarē - 64 500 EUR ;
3.3. pretendentam, kas veic zinātniskās pētniecības un izglītošanas darbu lauksaimniecības tehnikas un tehnoloģiju jomā, veicinot to rezultātu praktisku izmantošanu - 10 000 EUR .
4. Pretendentam, kas veic zinātnisko darbību augļkopības jomā, nodrošinot ekspertīzi augļkopības nozares attīstības politikas izstrādei un zinātnisko pamatojumu tās īstenošanai un veicinot zinātnes un izglītības integrētu attīstību, kā arī Latvijas augļkoku un ogulāju ģenētisko resursu aizsardzību un to ilgtspējīgu izmantošanu - 225 000 EUR.
5. Pretendentam, kas veic zinātnisko darbu graudaugu selekcijā, kā arī nodrošina ģenētisko resursu aizsardzību labības sugām vai kartupeļiem un to ilgtspējīgu izmantošanu - 405 000 EUR .
Iesniegumu pieņemšana notiks no 2015.gada 2.aprīļa līdz 2015.gada 5.maijam.
Iesnieguma veidlapa ir pieejama mājaslapā
www.lad.gov.lv
Iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālo lauksaimniecības pārvalžu klientu apkalpošanas daļās vai LAD klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāvā (tālr. 67027693, 67027326, 67027687).
Iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī
lad@lad.gov.lv.
 
Izsludināts Latvijas-Lietuvas-Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta fonda konkurss
 
2015. gada 2. martā ir izsludināts kārtējais Latvijas-Lietuvas-Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta fonda (Fonds) projektu pieteikumu konkurss.
Konkursam var iesniegt pētījumu projektus visās zinātnes nozarēs. Projekta dalībnieki var būt universitātēs, augstskolās un zinātniskajās institūcijās strādājošie zinātnieki. Konkursa projekta pieteikumā jāpiedalās visu triju Fonda dalībvalstu zinātniekiem.
Projekta izpildes maksimālais laiks ir trīs gadi.
Finansējuma apjoms vienam gadam projekta Latvijas dalībniekam:

 • eksaktajās zinātnēs - 25 000 USD;
 • humanitārās un sociālās zinātnēs - 20 000 USD. 

Projekta partneru meklēšanā palīdzēs vietne Lietuvas Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā.
Projekta pieteikumu gatavo atbilstoši Fonda apstiprinātajai projekta pieteikuma formai. Projekta īstenošanā iesaistītie Latvijas, Lietuvas un Taivānas zinātnieki projekta pieteikumu iesniedz katrs savas valsts par konkursu atbildīgajā institūcijā.
Latvijā zinātnieki projekta pieteikumu iesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūras Lietvedībā (Vaļņu iela 1, Rīga, 5. stāvs) līdz 2015. gada 29. maija plkst. 17:00.
Projekta pieteikums jāiesniedz papīra formā (viens eksemplārs) un elektroniski:

 • Projektu pieteikumus papīra formā var iesniegt personīgi vai arī nosūtīt pa pastu (adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050, Latvija). Nosūtot pa pastu, par iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu;
 • Elektronisko projekta iesniegumu jāsūta uz e-pasta adresi ineta.pliksa@viaa.gov.lv

Konkursa rezultātu paziņošana paredzēta 2015. gada oktobrī. Projektu īstenošanas uzsākšana plānota no 2016. gada 1. janvāra.
Kontaktinformācija: Maija Bundule Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vadītāja, Tālr.: 67785423 , E-pasts:
maija.bundule@viaa.gov.lv 
Ineta Plikša Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vecākais eksperts
Tālr.: 67785485, E-pasts:
ineta.pliksa@viaa.gov.lv 


Jaunumi, 02.03.2015.

VARAM aicina piedalīties INTERREG IVC/INTERREG EUROPE programmu informatīvajā dienā


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) 2015. gada 18. martā aicina piedalīties starpreģionu sadarbības programmu INTERREG IVC/INTERREG EUROPE * informatīvajā dienā.

Informatīvā diena notiks VARAM, Peldu ielā 25, Rīgā, 409. telpā plkst. 9:00.

Pasākumā aicināti piedalīties darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”, kā arī „Eiropas teritoriālās sadarbības” mērķa programmu vadībā iesaistītās institūcijas (vadošās iestādes), atbildīgās iestādes (nozaru ministrijas kā politikas veidotāji), kā arī darbības programmu finansējuma saņēmēji (plānošanas reģioni, pašvaldības, zinātniskās institūcijas, nevalstiskās organizācijas u.c.).

INTERREG IVC/INTERREG EUROPE informatīvās dienas mērķis ir sniegt pārskatu par INTERREG IVC programmas 2007.-2013.gadam sasniegumiem, diskusiju laikā dalīties pieredzē par Latvijas partneru dalību starpreģionu sadarbības projektos, kā arī informēt par sadarbības iespējām INTERREG EUROPE programmā 2014.-2020.gadam (turpmāk – INTERREG EUROPE programma).** 

Pasākuma darba kārtība pieejama
šeit. Informatīvā diena notiks latviešu un angļu valodā. Tiks nodrošināta tulkošana.

Dalībai reģistrētieslīdz 2015.gada 13. martam.

 

Šobrīd notiek INTERREG EUROPE programmas projekta saskaņošana ar Eiropas Komisiju. Pirmā uzsaukuma projektu iesniegšanas termiņš plānots 2015.gada 3. ceturksnī.


JAUNUMI, 23.02.2015.

 

Izsludināts KPFI finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā"

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) no 2015.gada 19.februāta līdz 19.martam aicina iesniegt projekta iesniegumus Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" ceturtās kārtas ietvaros

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina iesniegt projekta iesniegumus Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa "Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" ceturtās kārtas ietvaros.

Konkursa mērķisir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot tādas tehnoloģijas un videi draudzīgus paņēmienus, kas ļauj samazināt esošo elektroenerģijas patēriņu.

Konkursa ietvaros pieejamais KPFI finansējumsir vismaz 2 000 000,00 euro, kur vienam projektam minimālais pieejamais KPFI finansējums ir 21 343,08 euro un maksimālais - 1 422 871,81 euro. Konkursa ietvaros maksimāli pieļaujamā KPFI atbalsta intensitāte nepārsniedz 70% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Konkursa ceturtās kārtas ietvaros projektu īstenošanas termiņš, ietverot Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumu Nr.408 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" nolikums" 59.punktā noteikto noslēguma pārskatu iesniegšanas termiņu (10 darbadienas), ir 2015.gada 29.maijs.

Projekta iesniedzējam ir tiesības iesniegt vairākus projekta iesniegumus. Par vienu un to pašu apgaismojuma infrastruktūru var iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu.

Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikas pašvaldība, tās iestāde vai aģentūra, kā arī komersants. Projekta iesniedzēja bilancē ir jābūt apgaismojuma infrastruktūrai:
- kas atrodas pašvaldības publiskajā teritorijā, kas atbilstoši MK noteikumos Nr.408 lietotiem terminiem ir publiskai lietošanai paredzētas teritorijas, kas atrodas pašvaldības īpašumā;

- ar kuru nodrošina pašvaldības autonomās funkcijas izpildi atbilstoši normatīvajiem aktiem par pašvaldībām;

- kurā tiks īstenotas konkursā atbalstāmas aktivitātes.

Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes:
1) esošo gaismekļu vai to sastāvdaļu demontāža, nomaiņa vai rekonstrukcija uz energoefektīviem gaismekļiem, lai samazinātu energoresursu patēriņu;
2) jaunu energoefektīvu gaismekļu iegāde un uzstādīšana;
3) gaismekļu apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīču, aizsardzības automātikas ar B vai C raksturlīkni iegāde un uzstādīšana tikai kopā ar 1.un 2.punktā minētajām aktivitātēm;
4) pievada uzstādīšana posmā no aizsardzības automātikas līdz gaismeklim (posma garums ne vairāk kā 15 metri) tikai kopā ar 1.un 2.punktā minētajām aktivitātēm;
5) esošās apgaismojuma sistēmas elementu (balstu, sadales skapju, stiprinājuma trošu un balsteņu, gaisa vadu un kabeļu līniju) nomaiņa vai rekonstrukcija.

Projekta iesniegumus no 2015.gada 19.februāra līdz 2015. gada 19.martam (ieskaitot) var iesniegt personīgi darbadienās no plkst. 8.30 līdz 17.30 Rīgā, Ģertrūdes ielā 10/12, 2.stāvā, vai nosūtot pa pastu, adrese: SIA "Vides investīciju fonds", Ģertrūdes ielā 10/12, Rīgā, LV-1010, vai, noformētu elektroniskā dokumenta veidā, sūtot uz elektroniskā pasta adresi: KPFIvertesana@lvif.gov.lv.

Jautājumus par projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu var sūtīt elektroniski uz elektroniskā pasta adresi KPFIvertesana@lvif.gov.lv. Lūdzam pirms jautājumu uzdošanas iepazīties ar konkursa nolikumu, vadlīnijām projektu iesniedzējiem iesnieguma veidlapas aizpildīšanai un atbildēm uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

 

 

Jauns “ATSPĒRIENS” uzņēmējiem – iespēja saņemt līdz par 15 000 eiro savas biznesa idejas attīstībai

Š.g. 18.februārī Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs un Swedbank valdes priekšsēdētājs Māris Mančinskis parakstījuši vienošanos par grantu programmas „ATSPĒRIENS” īstenošanu 2015. gadā, jau septīto gadu pēc kārtas turpinot veicināt mazo un vidējo uzņēmumu attīstību Rīgā. Kopējais grantu programmas apjoms šim gadam ir gandrīz 190 000 eiro, un vienas biznesa idejas atbalstam būs iespēja saņemt līdz pat 15 000 eiro. Jaunie uzņēmēji aicināti iesniegt savas idejas grantu programmai „ATSPĒRIENS” līdz šī gada 23. martam.

”Nu jau septīto gadu Rīgas dome un Swedbank veiksmīgi turpina uzsākto tradīciju un sniedz finansiālu atbalstu jaunajiem uzņēmējiem Rīgā. Šajā laikā atbalstu ir saņēmušas daudzas dzīvotspējīgas idejas un novērotā jauno uzņēmumu izaugsme sniedz arvien lielāku pārliecību, ka šis atbalsta instruments ir jāturpina arī turpmāk. Tādēļ papildus jau minētajam, Rīgas dome plāno pastiprināt arī sociālās uzņēmējdarbības attīstību pilsētā. Ceru, ka „ATSPĒRIENS” būs vien tikai pirmais solis konkursa laureātu izaugsmē, jo pieredze rāda, ka piešķirtie granti dod iespēju jaunajiem uzņēmējiem ātrāk nostabilizēties un attīstīt savu uzņēmējdarbību. Aicinu ikvienu aktīvi izmantot šo iespēju arī turpmāk", uzsver Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs.

“Viena no Swedbank prioritātēm ir uzņēmējdarbības veicināšana, ko īstenojam gan piešķirot finansējumu programmas ‘’ATSPĒRIENS’ ietvaros, gan daloties zināšanās mūsu rīkotajos semināros, kuru mērķis ir veicināt pēc iespējas vairāk veiksmīgu ideju īstenošanu dzīvē un pieredzes apmaiņu starp jau pieredzējušiem uzņēmējiem un tiem, kuri vēl tikai domā par sava biznesa plāna īstenošanu Esam gandarīti, ka “ATSPĒRIENA” īstenotās idejas Rīgā sastopamas ik uz soļa. Īpaši priecē tie uzņēmēji, kuri ir spējuši atsperties arī nacionāla un pasaules mēroga tirgu iekarošanai,” saka Swedbank valdes priekšsēdētājs Māris Mančinskis.

Par grantu programmu “ATSPĒRIENS” Šogad “ATSPĒRIENS” noritēs jau septīto gadu. 2015. gada ietvaros plānoti divi grantu konkursi ar kopējo pieejamo finansējumu gandrīz 190 000 eiro. Konkursa ietvaros jaunajiem uzņēmējiem iespējams saņemt līdz pat 15 000 eiro sākotnējo biznesa izmaksu segšanai. Pirmajā “ATSPĒRIENA” kārtā grantos plānots izsniegt līdz 125 000 eiro no kopējās summas.

No 2009. gada grantu programmas “ATSPĒRIENS” ietvaros atbalstītas 111 uzņēmējdarbības idejas, piešķirot kopējo līdzfinansējumu vairāk nekā 829 000 eiro apmērā. Šogad grantu programma „ATSPĒRIENS” turpinās piedāvāt ne tikai finansiālu atbalstu konkursa uzvarētājiem, bet arī jaunas zināšanas, organizējot bezmaksas seminārus par uzņēmējdarbībā svarīgām tēmām, kas būtiskas ikvienas labas idejas īstenošanai.

Arnis Aspers, grantu programmas “ATSPĒRIENS” laureāts, “Look at Riga” idejas autors stāsta: “Esam bezgala pateicīgi grantu programmai “ATSPĒRIENS” par uzticību un finansiālu atbalstu, kas sniedza mūsu projekta attīstībai ievērojamu palīdzību un nostiprināja ticību mūsu izvēlētajam ceļam. “Look at Riga” aicina izbaudīt ceļojumu pa Latvijas galvaspilsētas skaistākajām vietām, skatot tās no putna lidojuma. No projekta realizācijas 5D kino apmeklējuši jau aptuveni 50 000 cilvēku.”

Par pieteikšanos “ATSPĒRIENAM” Grantu programmai “ATSPĒRIENS,” atbilstoši nolikumam, var pieteikties privātpersonas vai komersanti, kas reģistrēti Rīgā ne ilgāk kā divus pilnus gadus. Grantu programmas pieteikumus vērtē atbilstoši iepriekš izstrādātiem kritērijiem – galvenokārt pēc biznesa idejas ilgtermiņa, dzīvotspējas un oriģinalitātes. Kā prioritārie grantu programmas “ATSPĒRIENS” virzieni noteikti transports un uzglabāšana, tūrisms un ar to saistītās nozares, ražošana (jo īpaši: datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana, metālizstrādājumu ražošana, koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, pārtikas produktu un dzērienu ražošana), informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un būvniecība.

Uzņēmēji, kuru sagatavotie pieteikumi iegūs augstāko novērtējumu, saņems piedāvājumu slēgt līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu. Grantu programma “ATSPĒRIENS” (līdz 80% apmērā) atbalsta jauno komersantu izdevumus, kas saistīti ar specifiskas tehnikas un licenču iegādi, grāmatvedības vai juridisko pakalpojumu apmaksu, interneta mājas lapas izstrādi, darbinieku apmācību, mārketinga materiālu izveidi, telpu īri un labiekārtošanas izmaksām u.tml. Vienam uzņēmumam pieejamā granta maksimālais apjoms ir 15 000 eiro.

Uzņēmēji aicināti iesniegt pieteikumus grantu programmai “ATSPĒRIENS” līdz šī gada 23. martam plkst.12.00, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Amatu ielā 4, LV-1050, 308. kabinetā. Informācija par grantu programmu un ar to saistītajām aktivitātēm (semināriem u.c.) pieejama: www.atsperiens.lv, kur sadaļā „saistītie dokumenti” iespējams lejupielādēt konkursa nolikumu un pieteikuma veidlapas.

 

EUROSCOLA — piedāvājums skolām

EP Informācijas birojs 2015. gada 2. februārī izsludina EUROSCOLA konkursu 10.-12.klašu skolēniem. Balva - iespēja dodoties apmaksātā braucienā uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā (Francijā).  

10.-12.klašu skolēni tiek aicināti piedalīties konkursā, lai stiprinātu jauniešu interesi un izpratni par ES procesiem, lēmumu pieņemšanu un šo lēmumu nozīmi katra cilvēka dzīvē! Vienlaikus šis konkurss ir lieliska iespēja uzzināt vairāk par EP uzbūvi, deputātu darbu, iepazīt jauniešus no citām dalībvalstīm, kā arī parādīt plašākai auditorijai skolēnu radošumu un stratēģisko domāšanu.

EUROSCOLA diskusijas notiek nelielās starptautiskās grupās, tādējādi ļaujot skolēniem saprast, ka svešvaloda nav šķērslis veiksmīgai komunikācijai, bet gan veids, kā vairāk uzzināt par citiem un izprast viņu problēmas.

EUROSCOLA konkursa prasības: 

Vienas skolas skolēniem (var būt dažādas klases), Jauniešu centrs (piemēram, Dienas centrs) vai jauniešu nevalstiskai organizācijai jāizveido komanda, kurā ir 24 skolēni, kas pašlaik mācās 10., 11. vai 12.klasē (vecums 16-18 gadi).

Jāformulē un jāiesniedz komandas priekšlikumi un veikums (īss idejas apraksts (līdz 1000 zīmēm; struktūra 3-5 apakšpunkti) par tēmu pēc izvēles:

"Detektīvs" - izpētīt konkrētu (pēc izvēles) Eiropas Parlamentā pieņemta likuma tapšanu no idejas (piemēram, izteikumi Latvijas medijos) līdz apstiprināšanai EP un reālai ieviešanai Latvijā (svarīgi atrast, kura Latvijas ministrija atbildīga par likuma ieviešanu un ko likums mainīs Latvijas ikdienā). Aicinām detektīvus uzzināto aprakstīt vienaudžiem saprotamā valodā PowerPoint prezentācijā. 

Iedvesmai: http://www.europarl.lv/lv/informacija_es/ep_pilnvaras.html  vai

"Eiropas Parlamenta elektroniskā-pastkarte". Tēma Eiropas Parlamenta darbs. Izvēloties šo variantu jāiesūta: digitālais attēls ar vai bez animācijas; iespējamais adresātu saraksts, kam šādu e-pastkartīti sūtīt (vienaudži, organizācijas). Projekta apstiprināšanas gadījumā elektroniski jāizsūta e-kartiņa iepriekš izveidotajam sarakstam.

Projekts var būt par jebkuru tēmu, kas ir aktuāla jaunatnei Eiropā un ir saistīta ar Eiropas Parlamenta aktualitātēm!

Projektu var iesniegt, sūtot uz e-pastu epriga@europarl.europa.eu, pa pastu vai atnesot uz EP Informācijas biroju. Dokumentā noteikti jānorāda visu 24 skolēnu vārdi, uzvārdi un pienākumi, kā arī atbildīgā skolotāja vārds, uzvārds un kontaktinformācija.

Pieteikuma anketu, uzdevumu un projekta aprakstu skolas, jauniešu centra vai jauniešu NVO komanda var iesniegt, sākot no 2015. gada 2. februāra visa mācību gada garumā.

Konkursa balva ir ceļojums 24 skolēniem un 2 pieaugušajiem (piemēram, skolotājiem) uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā, lai iepazītu EP darbu klātienē un, tiekoties ar jauniešiem no citām ES dalībvalstīm, diskutētu par visdažādākajiem ES jautājumiem. 

Papildus informāciju par EUROSCOLA programmu jūs varat iegūt, rakstot uz jelena.glazova@europarl.europa.eu (latviski) vai epstrasbourg@europarl.europa.eu (angliski).

Plašāka informācijahttp://www.europarl.lv/view/lv/Jauniesiem/EUROSCOLA.html

Informācijas avots: Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā

Stājušies spēkā MK noteikumi par valst budžeta dotācijas piešķiršanu pašvaldībām 2014.–2020.gada plānošanas periodā līdzfinansēto projektu īstenošanai”


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) informē, ka š.g. 4.februārā stājās spēkā 2015.gada 27.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.42 „Noteikumi par kritērijiem un kārtību valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas periodā līdzfinansēto projektu īstenošanai” (turpmāk – noteikumi), kurus jāpiemēro pašvaldību vai to izveidotu iestāžu projektu gadījumos, kad tos paredzēts līdzfinansēt no Eiropas Savienības struktūrfondiem vai Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi).


JAUNUMI, 16.02.2015.

Atbalsts lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes pētījumiem 2015.gadam
Lauku atbalsta dienests izsludina iesniegumu pieņemšanu valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākumam "Atbalsts lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes pētījumiem 2015.gadam"  saskaņā ar 2015.gada 3.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā" (turpmāk - Noteikumi Nr.59).

Pieejamais finansējums Noteikumu Nr.59 7.pielikumā minētajiem lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes pētījumiem ir 632 260 EUR.

Iesniegumu pieņemšana notiks no 2015.gada 16.marta līdz 2015.gada 15.aprīlim.

Iesnieguma veidlapa ir pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv.

Iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālo lauksaimniecības pārvalžu klientu apkalpošanas daļās vai LAD klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāvā (tālr. 67027693, 67027326, 67027687).

Iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī lad@lad.gov.lv.

 

Izsludināts projektu konkurss „Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem''

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu konkursu programmas „Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" ietvaros, kas tiek finansēts no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.

Programmas mērķis ir saglabāt diasporas saikni ar Latviju un stiprināt tās nacionālo identitāti.

Programmas mērķa grupa ir diasporas bērni vecumā līdz 18 gadiem, kā arī viņu vienaudži Latvijā. Programmas ietvaros tiks atbalstītas kopīgas nometnes un vasaras skolas, kas vērstas uz diasporas bērnu saiknes stiprināšanu ar Latviju, kā arī diasporas un Latvijā dzīvojošo bērnu kopīgu darbošanos.

Kopējais 2015.gadā programmas ietvaros pieejamais finansējums ir 133 038 EUR no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. Finansējums tiks sadalīts tā, lai atbalstu saņemtu pēc iespējas dažādās valstīs dzīvojošās diasporas bērni.

Projektu var iesniegt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

 • organizācijai ir vismaz 2 gadu pieredze darbā ar bērniem un jauniešiem, piemēram, nometņu, neformālās izglītības pasākumu, kultūras, sporta vai atpūtas u.c. pasākumu rīkošanā;
 • organizācijai ir iepriekšēja pieredze projektu īstenošanā.

Programmas „Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā internetā www.sif.gov.lv.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2015.gada 11.marts. Projektu iesniegumus var iesniegt:

 • personīgi (līdz plkst. 17.00) vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Aspazijas bulvāris 24 (3.stāvs), Rīgā, LV-1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā);
 • elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: nometnes@sif.gov.lv Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

Informatīvais seminārs par projektu konkursu notiks 2015.gada 23.februārī plkst. 11:00 Eiropas Savienības mājā Aspazijas bulvārī 28, Rīgā.

Lūdzam dalībai seminārā pieteikties ne vēlāk kā līdz 18.februārim pa tālruni 67281752 vai sūtot e-pastu uz adresi info@sif.gov.lv Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu . Dalība semināros ir bez maksas.

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi konkursi@sif.gov.lv Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu , norādot atsauci uz šo projektu konkursu, ne vēlāk kā līdz š.g. 4.martam.

Programmas „Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" konkursa nolikums (informācijai)
1.pielikums: Projekta iesnieguma veidlapa (jāaizpilda)
2.pielikums: Budžeta veidlapa (Excel) (jāaizpilda)
3.pielikums: Standartlīgums (informācijai)

Informācijas avots: Sabiedrības integrācijas fonds

NVA aicina darba devējus piedāvāt darba vietas jauniešiem pirmās darba pieredzes iegūšanai!

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) arī šogad īsteno Jauniešu garantijas atbalsta pasākumu "Pirmā darba pieredze jaunietim " un aicina darba devējus - komersantus, pašnodarbinātas personas, kā arī biedrības vai nodibinājumus - piedāvāt darba vietas jauniešiem ar profesionālo vai augstāko izglītību. 

Darba devējs, pieņemot darbā jaunieti, saņem Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansiālu atbalstu un gūst iespēju piesaistīt savam uzņēmumam jaunu, izglītotu un perspektīvu darbinieku. Šogad Jauniešu garantijas atbalsta pasākumā “Pirmā darba pieredze jaunietim” plānots izveidot 522 darba vietas. 

Jauniešu garantijas pasākumu projekta vadītājs Mārtiņš Nešpors: "NVA vairāku gadu pieredze liecina, ka daudzi jaunieši bezdarbnieki, strādājot pie darba devēja NVA pasākumu ietvaros un apliecinot savas profesionālās spējas un dotības, vēlāk kļūst par vērtīgu ieguvumu uzņēmumam. Turklāt, vērojot situāciju vakanču jomā, jāsecina, ka vairāki darba devēji joprojām ilgstoši meklē dažādus speciālistus, piemēram, programmētājus, juristus, ekonomistus, pavārus, atslēdzniekus, bet NVA ir reģistrēti jaunieši ar attiecīgo profesionālo izglītību, kuri meklē darbu un ir gatavi strādāt šajās profesijās. Mūsu darbinieki NVA filiālēs palīdzēs izvēlēties uzņēmuma prasībām visatbilstošākos kandidātus no jauniešiem ar profesionālo vai augstāko izglītību, kuri ir reģistrēti aģentūrā." 

Jauniešu garantijas atbalsta pasākumā "Pirmā darba pieredze jaunietim " tiek iesaistīti NVA reģistrētie jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kuriem ir profesionālā vai augstākā izglītība un kuri šobrīd nestudē pilna laika klātienē. Lai iegūtu darba pieredzi, viņi ar NVA finansiālu atbalstu var gadu strādāt pie darba devēja. Pirmo pusgadu jauniešu algai NVA maksā dotāciju - 160 eiro (jaunietim ar invaliditāti - 240 eiro), bet otrajā pusgadā NVA dotācija algai ir 100 eiro mēnesi (jaunietim ar invaliditāti - 200 eiro). Taču darba devējam jānodrošina arī līdzmaksājums jaunieša algai, jo tā nevar būt mazāka par valstī noteikto minimālo algu. 

Jāuzsver, ka darba vietai ir jābūt izveidotai speciāli dalībai šajā pasākumā vai vakantai vismaz 4 mēnešus pirms pasākuma uzsākšanas, turklāt darba devējs nedrīkst nodarbināt jaunieti nekvalificētos un mazkvalificētos darbos.

Kā darba devējam pieteikties pasākumam?

1.solis
Jāaizpilda pieteikuma forma un jāpievieno prasītā informācija. Pasākuma apraksts un pieteikuma forma atrodama
NVA interneta vietnē . Ja rodas kādas neskaidrības, jāsazinās ar tuvāko NVA filiāli (pieteikuma veidlapu iespējams saņemt arī NVA filiālē un aizpildīt ar koordinējošā eksperta palīdzību).
2.solis
Aizpildītais pieteikums jāiesniedz vai jānosūta pa pastu filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānots veidot darba vietu. Visu NVA filiāļu kontaktinformāciju skatīt
ŠEIT .
3.solis
NVA filiāle pieņem darba devēja pieteikumu un ne retāk kā reizi divos mēnešos organizē Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kas izskata pieteikumus un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt darba devējam pasākuma īstenošanu.
4.solis
NVA filiāle paziņo darba devējam par pieņemto lēmumu un, pozitīvas atbildes gadījumā, aicina mēneša laikā no komisijas lēmuma pieņemšanas dienas slēgt līgumu par darba vietas izveidi.

Kāds darba devējam ieguvums?
• NVA vienu gadu daļēji finansē darba algu jaunietim;
• Darba vadītājs, kas strādā ar darbā pieņemtajiem jauniešiem, saņem ik mēnesi 50% no valstī noteiktās minimālās algas;
• NVA sedz izdevumus par veselības pārbaužu veikšanu (ja nepieciešams);
• Vienreizēja dotācija (līdz 50 eiro) individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, uzsākot darbu (ja nepieciešams);
• Lai pielāgotu darba vietas jauniešiem ar invaliditāti, NVA sedz izdevumus līdz 711 eiro.

Detalizētāka informācija par Jauniešu garantijas atbalsta pasākumu
"Pirmā darba pieredze" izlasāma NVA interneta vietnē.

Informācijas avots: Nodarbinātības valsts aģentūra

Izsludina projektu pieteikumu konkursu Francijas - Latvijas sadarbības programmā zinātnes un tehnoloģiju attīstības jomās "OSMOZE"
Izglītības un zinātnes ministrija izsludina projektu pieteikumu konkursu Francijas - Latvijas sadarbības programmā zinātnes un tehnoloģiju attīstības jomās „OSMOZE”.

Sadarbības programmas mērķis ir veicināt Latvijas un Francijas zinātnisko centru un laboratoriju, kā arī universitāšu sadarbību zinātniskās izpētes un tehnoloģiju attīstības jomās.

Konkursam var pieteikt pētniecības projektus visās fundamentālo un lietišķo pētījumu nozarēs, to skaitā arī humanitārās un sociālās zinātnēs. Konkursā var piedalīties universitātēs, augstskolās, zinātniskajās institūcijās strādājošie zinātnieki, kā arī uzņēmumu pētniecisko laboratoriju speciālisti.

Sadarbības programmas ietvaros finansējums paredzēts tikai abu valstu zinātnieku mobilitātes izdevumu segšanai, apmaksājot īslaicīgas uzturēšanās izdevumus.

 

Projektu pieteikumu iesniegšana: līdz 12.05.2015.

Rezultātu paziņošana: 12.2015.

Līgumu slēgšana par projektu īstenošanu: līdz 31.12.2015.

Projektu īstenošana: no 01.2016.

Projektu iesniegumus (ierakstītu CD - 2 gab., pieteikuma izdrukas - 2 gab.) var iesniegt personīgi darba dienās no 9.00 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 17.00 Izglītības un zinātnes ministrijas 204.kabinetā vai nosūtot pa pastu līdz projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, vai elektroniska dokumenta formā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: pasts@izm.gov.lv. Lūgums pārliecināties, ka atbilstošs projekta pieteikumus ir iesniegts arī Francijas pusē.

Papildu informācija: Inga Jēkabsone, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece ES jomā, Vaļņu iela 2 Rīga, LV 1050, tālr. 67047963, e-pasts: inga.jekabsone@izm.gov.lv

Kontaktpersonas no Francijas puses:

Denis Duclos, padomnieks sadarbības un kultūras jautājumos (denis.duclos@institut-francais.lv)

Sandra Urtāne, starpnozaru projektu koordinatore (sandra.urtane@institut-francais.lv)

Florian Stern, starptautiskais brīvprātīgais zinātnes un augstākās izglītības jautājumos (florian.stern@institut-francais.lv).

 

 

Francijas institūts Latvijā

Elizabetes iela 59Rīga LV 1050

Tālr. +371 67201855

 Projekta pieteikuma forma

 Projekta novērtējuma anketa

 Labās prakses vadlīnijas

Plašāk par programmu: http://www.izm.gov.lv/nozares-politika/zinatne/starpt-sadarbiba/7308.html


JAUNUMI, 09.02.2015.  

Pagarināts partnerorganizāciju atlases iesniegumu iesniegšanas termiņš

Sabiedrības integrācijas fonds informē par 29.12.2014. izsludinātās partnerorganizāciju atlases pārtikas un pamata materiālās palīdzības izdalīšanai un papildpasākumu īstenošanai, kas tiek finansētas ar Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām un Latvijas valsts finansiālu atbalstu, iesniegumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu līdz 13.02.2015.

Saistībā ar tehniskajām problēmām Sabiedrības integrācijas fonda servera darbības nodrošināšanā 29.01.2015. un, ņemot vērā 25.11.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi" nosacījumus, Sabiedrības integrācijas fonds ir pagarinājis 29.12.2014. izsludinātās partnerorganizāciju atlases pārtikas un pamata materiālās palīdzības izdalīšanai un papildpasākumu īstenošanai, kas tiek finansētas ar Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām un Latvijas valsts finansiālu atbalstu, iesniegumu iesniegšanas termiņu līdz 13.02.2015.

Detalizētu informāciju skatīt Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā www.sif.gov.lv sadaļā "Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām" – "Konkursi".

Pagarināts projektu konkursa ''Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana" ceturtās kārtas ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas termiņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija informē par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana" ceturtās kārtas ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas termiņa pagarinājumu

Konkursa īstenošanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumi Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums" ar grozījumiem Nr.250, kas stājušies spēkā 2013.gada 14.jūnijā un grozījumiem Nr.1340, kas stājušies spēkā 2014.gada 1.janvārī un grozījumiem Nr.36, kas stājušies spēkā 2015.gada 29.janvārī.

2014.gada 3.februārī oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" laidienā Nr.23 tika izsludināta projektu iesniegumu iesniegšana Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana" ceturtajā kārtā ar paredzēto projektu īstenošanas termiņu līdz 2015.gada 31.janvārim.

Konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana" ceturtās kārtas aktivitāšu pagarināts īstenošanas termiņš ir 2015.gada 30.aprīlis.


JAUNUMI, 03.02.2015.

 

Pagarināts projektu konkursa ''Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana" ceturtās kārtas ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas termiņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija informē par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana" ceturtās kārtas ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas termiņa pagarinājumu

Konkursa īstenošanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumi Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums" ar grozījumiem Nr.250, kas stājušies spēkā 2013.gada 14.jūnijā un grozījumiem Nr.1340, kas stājušies spēkā 2014.gada 1.janvārī un grozījumiem Nr.36, kas stājušies spēkā 2015.gada 29.janvārī.

2014.gada 3.februārī oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" laidienā Nr.23 tika izsludināta projektu iesniegumu iesniegšana Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana" ceturtajā kārtā ar paredzēto projektu īstenošanas termiņu līdz 2015.gada 31.janvārim.

Konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana" ceturtās kārtas aktivitāšu pagarināts īstenošanas termiņš ir 2015.gada 30.aprīlis.

Jautājumus par projekta īstenošanu sūtīt elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: kpfi@lvif.gov.lv.

  

Izsludināts projektu konkurss „Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina atklāto projektu konkursu „Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā”. 

Atklātā projekta konkursa mērķis izvēlēties līdz 8 projektu iesniedzējiem – jaunatnes organizācijām, kuras atbilst Jaunatnes likuma 6.panta pirmajā daļā ietvertajiem kritērijiem, lai Jaunatnes programmas ietvaros sniegtu atbalstu pasākumiem ar mērķi veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanas un sabiedriskajā dzīvē, stiprināt un veicināt jauniešu uzņēmību, lai vairāk jauniešu iesaistītos pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs, uzņēmējdarbībā, kā arī veicināt jauniešu piederīguma apziņu, kas stiprinās viņu lojalitāti, pienākuma apziņu, veselīgu dzīves veidu, darba tikumu, un tādu neformālo mācīšanās aktivitāšu realizēšana, kas pilnveidotu jauniešu personību un attīstību, sekmējot tādu zināšanu un prasmju apguvi, kas pilnveidotu jaunieša vispusīgu attīstību garīgi, intelektuāli un emocionāli.

Valsts budžeta finansējuma sadalījums var tikt pārskatīts gadījumā, ja projekta iesniedzēju skaits būs mazāks par astoņiem; kā arī izvēlēties līdz trim projektu iesniedzējiem – jaunatnes organizācijām, kuras atbilst Jaunatnes likuma 6. panta pirmajā daļā un 12. panta ceturtajā un ceturtajā prim daļā ietvertajiem kritērijiem, lai Jaunatnes programmas ietvaros sniegtu atbalstu to darbības veicināšanai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā. Valsts budžeta finansējuma sadalījums var tikt pārskatīts gadījumā, ja projekta iesniedzēju skaits būs mazāks par trim. 

Projekts īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2015.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. Valsts programmas pasākumus īsteno Izglītības un zinātnes ministrija un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Valsts programmas kopējais valsts budžeta finansējums – 330 520 EUR.

Projektu iesniegšanas termiņš – 2015. gada 27. februāris.

Konkursa nolikums

1.pielikums Projekta iesnieguma veidlapa
2.pielikums Projekta budžeta tāme
3.pielikums Projekta vadības personu pieredze un kvalifikācija
4.pielikums Administratīvās atbilstības vērtēšanas veidlapa
5.pielikums Kvalitātes vērtēšanas veidlapa

Kontaktinformācija: 
Jānis Drigins
Izglītības un zinātnes ministrijas
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Ārvalstu finanšu instrumentu un citu programmu daļas projektu koordinators 
Tālr.: 67356253
E-pasts: janis.drigins@jaunatne.gov.lv

Informācijas avots: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

 

 

Izsludināts projektu konkurss Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem, popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra līdz 2015. gada 27. februārim izsludina atklāto projektu konkursu „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem, popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu”.

Atklātā projektu konkursa mērķis ir izvēlēties projekta iesniedzējus, kas īstenos projektus ar mērķi stiprināt un veicināt jauniešu uzņēmību, lai vairāk jauniešu iesaistītos pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs, uzņēmējdarbībā, kā arī veicināt jauniešu piederīguma apziņu, kas stiprinās viņu lojalitāti, pienākuma apziņu, veselīgu dzīves veidu, darba tikumu, un tādu neformālo mācīšanās aktivitāšu realizēšanu, kas pilnveidotu jauniešu personību un attīstību, sekmējot tādu zināšanu un prasmju apguvi, kas pilnveidotu jaunieša vispusīgu attīstību garīgi, intelektuāli un emocionāli. 

Projekts īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2015.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. Valsts programmas pasākumus īsteno Izglītības un zinātnes ministrija un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Valsts programmas kopējais valsts budžeta finansējums – 330 520 EUR.

Vienam projektam pieejamais maksimālais finansējuma apmērs no valsts budžeta līdzekļiem ir 4000,00 EUR.

Projektu iesniegšanas termiņš - 2015. gada 27. februāris.

Konkursa nolikums

1.pielikums Projekta iesnieguma veidlapa
2.pielikums
Projekta budžeta tāme
3.pielikums
Projekta vadības personu pieredze un kvalifikācija
4.pielikums
Informācija par jauniešu centra darbību
5.pielikums
Administratīvās atbilstības vērtēšanas veidlapa
6.pielikums
Kvalitātes vērtēšanas veidlapa

Kontaktinformācija: 
Dagnis Seilis 
Izglītības un zinātnes ministrijas
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Ārvalstu finanšu instrumentu un citu programmu daļas projektu koordinators 
Tālr.: 67356250 
E-pasts: dagnis.seilis@jaunatne.gov.lv 

Informācijas avots: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra


JAUNUMI, 26.01.2015.

 

Izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas pirmo kārtu Zivju fonda pasākumiem


Zemkopības ministrija izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas pirmo kārtu šādiem Zivju fonda pasākumiem:

1) zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai Eiropas Savienības fondu finansējuma, - no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" līdz 2015.gada 31.martam ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 50 000 EUR un ievērojot nosacījumu, ka viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs nepārsniedz 6000 EUR;

2) zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana - no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" līdz 2015.gada 28.februārim ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 200 000 EUR un ievērojot šādus nosacījumus:

2 a) viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs nepārsniedz 6000 EUR, izņemot ar lašveidīgo zivju sugu pavairošanu un atražošanu saistītos projektus, kur viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs nepārsniedz 9000 EUR;

2 b) pasākuma projektu īstenošana, kuros paredzēta zivju resursu pavairošana, jānoslēdz līdz 2015.gada 31.oktobrim;

2 c) lašveidīgo zivju pavairošanas projekti iesniedzami tikai par ūdeņiem, kas atrodas licencētās makšķerēšanas vai licencētās rūpnieciskās zvejas vietās, vai vietās, kurās ar zivju pavairošanas projektu īstenošanu paredzēts izveidot licencēto makšķerēšanu vai licencēto rūpniecisko zveju, kā arī projektu īstenošanā ir nodrošināma ielaižamo smoltu un 1 gadu vecu lašveidīgo zivju mazuļu iezīmēšana ar nogrieztu taukspuru, lai sekmētu to ielaišanas efektivitātes novērtējumu un monitoringu (nosacījums par taukspuras nogriešanu neattiecas uz ielaižamajām lašveidīgajām zivīm, kas ir mazākas par 1 gadu veciem lašveidīgo zivju mazuļiem);

2 d) pieteiktie projekti nevar dublēt jau plānotos no valsts budžeta finansētos zivju ielaišanas pasākumus, tāpēc pirms projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā projekta iesniedzējam ir jāgūst pārliecība, ka zivju pavairošana attiecīgos ūdeņos nav ietverta dokumentā "Plāns zivju mazuļu ielaišanai dabiskās ūdenstilpēs "Zivju resursu mākslīgās atražošanas rīcības plāna 2014.-2016. gadam" izpildei 2015. gadā no Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR audzētavām" (skatīt Zemkopības ministrijas mājaslapā www.zm.gov.lv sadaļas "Zivsaimniecība" apakšsadaļu "Akvakultūra");

3) zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus) - no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" līdz 2015.gada 31.martam ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 290 000 EUR un ievērojot nosacījumu, ka viena projekta iesnieguma vai viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu kopsumma nepārsniedz maksimālo atbalsta apmēru 45 000 EUR;

4) sabiedrības informēšanas pasākumiem par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, tai skaitā publicistikas izdevumiem, mācību vai uzziņu literatūrai, informatīvi izglītojošiem televīzijas raidījumiem vai radioraidījumiem - no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" līdz 2015.gada 15.martam ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 120 000 EUR, un ievērojot nosacījumu, ka viena projekta iesnieguma vai viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu kopsumma nepārsniedz maksimālo atbalsta apmēru 20 000 EUR, un no pasākumam paredzētajiem līdzekļiem atbalsts var tikt piešķirts ne vairāk kā trim video projektiem (televīzijas raidījumi, raidījumi internetā, videofilmas u.tml.);

5) dalībai starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, izņemot atbalstu profesionālajai apmācībai, partnerattiecībām, sadarbībai un pieredzes apmaiņai, kas tiek finansēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā profesionālajai apmācībai, partnerattiecību, sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšanai - no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" līdz 2015.gada 28.februārim ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 40 000 EUR un ievērojot nosacījumu, ka viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs nepārsniedz 8000 EUR;

6) atbalsta maksājumiem par pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību nodrošināšanā - no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" līdz 2015.gada 30.aprīlim ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 10 000 EUR (maksājumiem par 2014.gadu).

Projekta iesniegums un pārējie dokumenti jāiesniedz Lauku atbalsta dienestā Republikas laukumā 2, Rīgā, LV-1981, 12.stāvā, 1215.kabinetā (tālr. 67027204). Dokumentus Lauku atbalsta dienestā iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Projekta iesnieguma veidlapa un informācija par projektu iesniegšanas kārtību pieejama Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā "Zivsaimniecība".

Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs izsludina 2015. gada projektu konkursu

Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs atbalsta projektus, kas veicina zinātnisko sadarbību starp Vāciju no vienas puses un Igauniju, Latviju un Lietuvu – no otras, kā arī veicina zinātnisko sadarbību Baltijas valstu starpā. Projekti var būt jebkurā zinātnes nozarē un visdažādākajās formās, piemēram, tematiskas vieslekcijas un semināri, pētījuma projekti, konferences, publikācijas. 

Projektu iesniegšanas termiņi: līdz 16.03.2015.
Projekts jāuzsāk un jāīsteno laika periodā no 1.07.2015. - 15.12.2015.

Nosacījumi dalībai konkursā:

 • Projekta iesniedzējam jāpārstāv Igaunijas, Latvijas vai Lietuvas augstākās izglītības iestāde vai zinātniska institūcija.
 • Projekta iesniedzējam projektā jāsadarbojas ar partneri no Vācijas, kurš pārstāv valsts vai valstiski atzītu augstākās izglītības iestādi vai zinātnisku institūciju. Projektā var iesaistīt arī vairākus partnerus no Vācijas un Baltijas valstīm.
 • Projektam jāveicina augstākās izglītības un zinātnes kvalitāte Igaunijā, Latvijā un/vai Lietuvā, kā arī ilgtspējīga zinātniskā sadarbība ar Vāciju. Priekšroka tiek dota projektiem, kuru īstenošanā ir iesaistītas visas trīs Baltijas valstis.
 • Projekta īstenošanai tiek piešķirts finansējums līdz 5 000 EUR. Ja sniegts labs pamatojums, un projekts ir īpaši kvalitatīvs, tad izņēmuma gadījumā projekta īstenošanai ir iespējams saņemt arī lielāku finansējumu;
 • Plašāka informācija pieejama „Vadlīnijas Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projektu īstenošanai”.

VADLĪNIJAS 2015

Biežāk uzdotie jautājumi

Iesniedzamie dokumenti:

 1. Projekta pieteikums  Projekta pieteikuma veidlapa Latvijas institūcijām 2015  

     Projekta pieteikuma veidlapa Igaunijas un Lietuvas institūcijām 2015  

 2. Finansēšanas plāns

     Finansēšanas plāna veidlapa 2015  

 3. Vācijas partnera sadarbības apliecinājums

SVARĪGI:

 • Projekta pieteikums sastāv no projekta pieteikuma, finansēšanas plāna un Vācijas partnera sadarbības apliecinājuma.
 • Pieteikuma sagatavošanā jaīzmanto tikai un vienīgi Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja sagatavotās dokumentu veidlapas.
 • Aizpildot veilapas, jāņem vērā projektu vadlīnijās norādītos nosacījumus Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projektu īstenošanai.
 • Latvijas institūcijām projekta pieteikums un finansēšanas plāns jāiesniedz vācu valodā ar projekta kopsavilkumu latviešu un angļu valodās, izmantojot veidlapu „Projekta pieteikuma veidlapa Latvijas institūcijām 2015”. Igaunijas vai Lietuvas institūcijām dokumenti jāiesniedz vācu valodā ar projekta kopsavilkumu angļu valodā, izmantojot veidlapu „Projekta pieteikuma veidlapa Igaunijas un Lietuvas institūcijām 2015”. Lietuvas vai Igaunijas institūciju projekta apstiprināšanas gadījumā būs jāiesniedz īss projekta apraksts attiecīgajā valsts valodā. 
 • Projekta pieteikumam un finansēšanas plānam jābūt projekta vadītāja parakstītam.
 • Vācijas partnera sadarbības apliecinājumam ir jābūt sagatavotam uz sadarbības universitātes veidlapas. Partnera apliecinājumam ir jābūt Vācijas partnera parakstītam. Sākotnēji partnera apliecinājums var tikt iesniegts bez oriģināla Vācijas partnera paraksta, bet projekta apstiprināšanas gadījumā, būs jāiesniedz apliecinājuma oriģināls.
 • Iesniedzamo dokumentu elektroniskā versija jānosūta pa e-pastu (līdz projekta iesniegšanas termiņa plkst. 23:59), bet oriģināleksemplārs jāiesniedz personīgi Baltijas-Vācijas Augstskolu birojā vai arī jānosūta pa pastu. Pasta zīmoga datums - ne vēlāks kā projekta iesniegšanas termiņa datums.
 • Nepilnīgi projektu pieteikumi netiks izskatīti.

Kontaktinformācija:
Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs
Kaļķu iela 1 – 404,Rīga, LV-1658, Tel. +371 67286033, E-pasts: hochschulkontor@lu.lv

Nacionālais kino centrs izsludina 2015.gada filmu projektu ražošanas konkursu

Nacionālais kino centrs (NKC) izsludina 2015.gada filmu projektu ražošanas konkursu ar mērķi atbalstīt animācijas īsfilmu, dokumentālo filmu un pilnmetrāžas spēlfilmu ražošanu, kuru plānots uzsākt vai pabeigt šogad. Pilnmetrāžas filma ir filma, kuras ilgums ir ne mazāks par 65 minūtēm.

Konkursa finansējums ir EUR 911 954, no kura animācijas filmu projektiem tiek piešķirti 23% jeb EUR 209 749, dokumentālo filmu projektiem 18% jeb EUR 164 152 un spēlfilmu projektiem 59% jeb EUR 538 053. Detalizētāka informācija par finansējuma nosacījumiem atrodama konkursa nolikumā.

Konkursā netiek atbalstīti filmu projekti, kuri jau ir saņēmuši NKC finansējumu filmas ražošanai; šo projektu atbalsta konkurss plānots aprīļa sākumā. Konkursā tāpat netiek atbalstīti starptautiski kopražojumu projekti, kuros Latvijas filmu producents ir mazākuma kopražotājs; šo projektu konkurss plānots ne agrāk kā maijā. Uz konkursa finansējumu nevar pretendēt arī projekta iesniedzējs, kas nav izpildījis NKC finansēšanas līgumu saistības, t.sk. gada laikā pēc filmas, kura saņēmusi publisko (arī VKKF) finansējumu, pabeigšanas nav nodevis to Latvijas Nacionālajam arhīvam saskaņā ar Filmu likuma 4.panta 1.daļu.

Ar informāciju par pārējiem NKC plānotajiem šī gada konkursiem un īstenojamajām programmām lūdzam iepazīties šeit.

Konkursa projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10 līdz šā gada 24.februārim plkst.12:00. Ar konkursa nolikumu var iepazīties NKC mājas lapā www.nkc.gov.lv, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.

Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”.
Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts 21.01.2015. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 14. numurā.

Finansēšanas plāna veidlapa

Kā aizpildīt finansēšanas plānu

Informācija: Uldis Dimiševskis, uldis.dimisevskis@nfc.gov.lv, 67358862 

 

Aicina pieteikties Ziemeļvalstu-Baltijas valstu mobilitātes programmai Valsts administrācija


 Ir sākusies pieteikšanās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmai „Valsts administrācija“, kas sniedz iespēju ierēdņiem un valsts pārvaldes sektorā strādājošiem organizēt mācību vizītes, pieredzes apmaiņas un sadarbības tīklu veidošanu, tādējādi stiprinot sadarbību starp Ziemeļvalstu un Baltijas valstu ministrijām, reģionālajiem birojiem un vietējām pašvaldībām.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2015. gada 30.marts.

Programmas ietvaros tiek apmaksāti 60 procenti no visiem izdevumiem – ceļa izdevumi, uzturēšanās izdevumi, dienasnauda. Viena no svarīgākajām prasībām, lai varētu saņemt mobilitātes programmas finansējumu, projektā jābūt iesaistītiem dalībniekiem no vismaz trīs NB8 valstīm (Igaunijas, Islandes, Lietuvas, Latvijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Somijas, Dānijas). Pieteikšanās programmai tīmekļa vietnēwww.nb8grants.org.

Programmas koordinators Madis Kanarbiks atgādina, ka projekta pieteikumu vajadzētu sākt gatavot laicīgi, jo partneru atrašana var aizņemt vairāk laika, nekā sākotnēji plānots. "Izmantojiet meklēšanas opciju programmas mājas lapā www.nb8grants.org, lai variet atrast partnerus savam projektam. Tāpat jūs varat atstāt savu pieprasījumu un apskatīt informāciju par citiem," iesaka Madis Kanarbiks un mudina pretendentus izmantot tīmekļa vietni.

Programmas mājas lapā www.nb8grants.org, jūs atradīsiet visu nepieciešamo informāciju par programmu. Specifisku jautājumu gadījumos lūdzam sazinieties ar programmas koordinatoru Madi Kanarbiku, e-pasts:public.administration@norden.ee, tālrunis: +372 7 423 625 . Variet sazināties angļu, zviedru vai igauņu valodās.

Informāciajs avots: Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā

Izsludināts projektu konkurss EZF pasākumam "Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas"

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda un Rīcības programmas pasākumam"Jaunu noieta tirgus sekmēšana un reklāmas kampaņas" ar kopējo publisko finansējumu EUR 280 000 (divi simti astoņdesmit tūkstoši eiro).

Pasākuma mērķis ir veicināt Latvijā saražoto zivsaimniecības produktu patēriņa pieaugumu un produkcijas noieta tirgu paplašināšanos.

Septītās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2015.gada 20.februāra līdz 2015.gada 20.martam, bet projekta īstenošanas beigu termiņš ir līdz 2015.gada 15.novembrim.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir pieejami LAD mājaslapā.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālo lauksaimniecības pārvalžu klientu apkalpošanas daļās vai LAD klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāvā. Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī lad@lad.gov.lv.

 

Plašāku informāciju par pasākumu un projektu iesniegumu pieņemšanu var noskaidrot, zvanot uz tālruni 67095000.

Izsludināts projektu konkurss EZF pasākumam "Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā"

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda un Rīcības programmas pasākumam"Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā" ar kopējo publisko finansējumu EUR 708 493, kas tiek sadalīts:

 • EUR 431 493 biedrību īstenotajiem projektiem;
 • EUR 277 000 valsts kapitālsabiedrību vai atvasinātu publisku personu (izņemot vietējo pašvaldību), kuras kompetencē ir zivju krājumu atražošana, īstenotajiem projektiem.

Pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā.

Pasākuma ietvaros ir iespējams veikt investīcijas akvakultūras, zivju apstrādes un pārstrādes iekārtās un infrastruktūrā. Pasākuma ietvaros nav attiecināmas investīcijas, kas saistītas ar produkcijas ražošanu peļņas gūšanai un mazumtirdzniecību.

Desmitās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2015.gada 20.februāra līdz 2015.gada 20.martam, bet projektu īstenošanas beigu termiņš ir līdz 2015.gada 31.augustam.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir pieejami LAD mājaslapā.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālo lauksaimniecības pārvalžu klientu apkalpošanas daļās vai LAD klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāvā. Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī lad@lad.gov.lv.

 

Plašāku informāciju par pasākumu un projektu iesniegumu pieņemšanu var noskaidrot, zvanot uz tālruni 67095000.

Izsludināts konkurss EK programmā "Tiesiskums 2014-2020" starptautisku projektu atbalstam sieviešu un vīriešu vienlīdzīgas ekonomiskās neatkarības veicināšanai

Izsludināts konkurss EK programmā "Tiesiskums 2014-2020" starptautisku projektu atbalstam  sieviešu un vīriešu vienlīdzīgas ekonomiskās neatkarības veicināšanai

Izsludināšanas datums: 2014.gada 19. decembris
Iesniegšanas termiņš: 2015.gada 31. marts 12.00 (CET)
Rezultātu paziņošana: 2015.gada 3.ceturksnis
Līgumu slēgšana ar uzvarētājiem: 2015.gada 3.ceturksnis
Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: 3,350,000 EUR
Projekta minimālā summa: EUR 100 000
Līdzfinansējuma likme: 80%
Projekts var būt nacionāla vai starptautiska līmeņa, attiecināmi projektu iesniegumi no visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī Īslandes un Lihtenšteinas.

Konkursa sludinājums EK Tieslietu ģenerāldirektorāta mājaslapā (t.sk. rokasgrāmata ar detalizētu informāciju projektu iesniedzējiem, skatīt „Guide for Action Grants 2014”):  http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rgen_ag_gend_en.htm 

EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros:EC-REC-CALLS@ec.europa.eu

                

Atklātā konkursa prioritātes
Atklātā konkursa ietvaros prioritāri tiks atbalstīti projekti, kuri veicina sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu ekonomisko neatkarību, tai skaitā attiecībā uz profesionālās un privātās dzīves līdzsvarošanu, kā arī abu dzimumu iesaisti saimniecības darbos un tuvinieku aprūpē. Atbalstīti tiks arī projekti, kuri veicina EK dzimumu līdztiesības stratēģijā 2010.-2015.gadam noteikto prioritāro attīstības virzienu ieviešanu (piemēram, vienlīdzīga samaksa par vienlīdzīgu darbu, dzimumu līdztiesība lēmumu pieņemšanā, utt.).
[1]

1.  Nacionāla vai starptautiska līmeņa informācijas kampaņas par dzimumu līdztiesības jautājumiem šādās jomās:

1.1. vīriešu iesaiste ģimenes dzīvē un tuvinieku aprūpē, elastīgi pielāgojoties darba tirgum (nepilnas slodzes darbs, darbs no mājām utt.). Vēlams informācijas kampaņās kā piemērus izmantot veiksmīgus uzņēmējus, politiķus u.c. sabiedrībā atpazīstamus vīriešus, kuri darba pienākumus apvieno ar rūpēm par tuviniekiem un saimniecību (īpaši attiecībā uz direktīvu 2010/18/ES par vecāku atvaļinājumu[2]);

1.2. iedrošināt darba devējus būt pretimnākošiem darbiniekiem, kuri izmanto bērna kopšanas atvaļinājumu;

1.3. novērst stereotipu, ka saimniecības darbs nav domāts vīriešiem, piemēram, parādot sabiedrībā pazīstamu vīriešu iesaisti mājas pienākumu izpildē, kā arī ieviešot skolās īpašas „saimniecības darbu” stundas, lai iemācītu skolniekiem, ka saimniecības darbi ir abu dzimumu pārstāvju pienākums.

1.  Pētījumu veikšana šādās jomās:

2.1. izpēte par ekonomiskajām un sociālajām priekšrocībām, ko dod sieviešu un vīriešu vienlīdzīga iesaiste darba dzīvē un saimniecības pienākumu veikšanā;

2.2. pilotprojekts elastīgam darba un privātās dzīves līdzsvarošanas modelim (nepilnas slodzes darbs, darbs no mājām, utt.).

Projektu iesniegumu iesniedzējiem vēlams iepazīties ar iepriekš veiktajiem pētījumiem dzimumu ekonomiskās līdztiesības jomā un pašreizējo labo praksi (skat. pielikumu sludinājumamhttp://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rgen_ag_gend_en.htm „Call for proposals”).

Atklātā konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes

Projekti šī konkursa ietvaros var būt gan nacionāla, gan starptautiska līmeņa, tomēr projektu iesniegumu iesniedzēji tiek aicināti piesaistīt partnerus no citām ES dalībvalstīm (kā arī Īslandes un Lihtenšteinas), kur tiek īstenoti EK politikai atbilstoši pasākumi dzimumu līdztiesības veicināšanai. Vēlams piesaistīt sociālos partnerus (darba devēju un darba ņēmēju organizācijas; valdības pārstāvji, īpaši politikas veidotāji; nevalstiskās organizācijas). 

Atklātā konkursa ietvaros tiks atbalstītas aktivitātes informācijas un komunikācijas kampaņu veidošanai, apmācībām (tai skaitā apmācība apmācītājiem (training for trainers)) un izpētes darbs, piemēram, veicot ex-ante izvērtējumu un ietekmes novērtējumu ekonomiskajiem un sociālajiem ieguvumiem no darba un privātās dzīves līdzsvarošanas. 

Jāņem vērā, ka līdzfinansējums netiks piešķirts pētījumiem par labu praksi dzimumu līdztiesības jomā, kā arī aprakstošiem (esošo situāciju konstatējošiem) pētījumiem, jo šajā jomā jau iepriekš veikti daudzi pētījumi. 

Projekta iesniegumā jāpaskaidro, cik dzimumu līdztiesības jomas profesionāļi un citi sabiedrības locekļi gūs labumu no projekta īstenošanas, nodrošinot, ka tiek vākti un uzkrāti dati dzimumu un vecumu sadalījumā. Projekta iesniegumā jāpaskaidro, kā tiks veikta datu vākšana un uzkrāšana par projektā iesaistītajām un no projekta labumu guvušajām personām. 
NB!

1.  Konkursa ietvaros projekta iesnieguma iesniedzējam var tikt piešķirts līdzfinansējums tikai viena projekta īstenošanai.

2.  Konkursa ietvaros līdzfinansējums tiks piešķirts tikai vienam projekta iesniegumam no katras konkursā piedalīties tiesīgās valsts.

3.  Organizācija var piedalīties projektā kā iesnieguma iesniedzējs, partneris vai asociētais partneris.

4.  Projekta īstenošanas maksimālais ilgums ir 2 gadi (24 mēneši).

5.  Konkursa ietvaros ieguldījumi natūrā (piemēram, ekspertu darbs) 20% līdzfinansējuma nodrošināšanai nav pieļaujami.

6.  Projektu īstenošanu nedrīkst uzsākt pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.
Projektiem jādod ieguldījums problēmas risināšanai ne tikai reģionālajā vai vietējā līmenī, bet visas Eiropas līmenī (European added value).

7.  Projektu iesniegumu iesniedzēji var būt valsts iestādes, kuras atbildīgas par dzimumu līdztiesības politikas veidošanu un ieviešanu kādā no ES dalībvalstīm (arī Īslandē un Lihtenšteinā). Projekta partneri var būt valsts vai nevalstiskās, vai starptautiskās organizācijas. Fiziskas personas nevar būt projekta partneri.

8.  Projekta iesniegums jāiesniedz EK Tieslietu ģenerāldirektorātam, izmantojot PRIAMOS sistēmu:http://ec.europa.eu/justice/grants1/priamos/index_en.htm

[1] EK politika dzimumu līdztiesības jomā, t.sk. dzimumu līdztiesības stratēģija 2010.-2015.gadamhttp://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_lv.htm

[2] Direktīva 2010/18/ES par vecāku atvaļinājumu http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0018&from=EN

Kontaktpersona ar EK Tieslietu ģenerāldirektorāta konkursiem saistītajos jautājumos:

Anna Velika
Tieslietu ministrijas Projektu departamenta Plānošanas un kontroles nodaļas Vecākā referente tālr. 67036820 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1036

Informācijas avots: Tieslietu ministrija

 Latvijas valsts meži" ziedojums sociālās jomas projektiem

Sabiedriskā labuma biedrības un nodibinājumi aicināti pieteikt sociālās jomas projektus „Latvijas Valsts meži” ziedojuma saņemšanai. Projektu iesniegšanas termiņš - 2015.gada 31.janvāris. Seminārs par projektu konkursu 9.janvārī. 


A/S „Latvijas Valsts meži” ziedojumu sociālajai jomai kopš 2012. gada ir uzticējuši administrēt trīs labdarības organizācijām - Ziedot.lv, Latvijas Bērnu fondam un Latvijas Samariešu apvienībai. Šo trīs organizāciju pienākums ir konkursa veidā piešķirt ziedojumu sociālās jomas organizācijām.

Kārtību, kādā a/s „Latvijas Valsts meži” piešķir ziedojumus sociālajai jomai, nosaka un Partneriem – nodibinājums „Fonds „Ziedot””, nodibinājums „Latvijas Bērnu fonds” un biedrība „Latvijas Samariešu apvienība” - 2011. gada 12. decembrī parakstītais nodomu protokols un ikgadēji noslēgtais dāvinājuma līgums par a/s „Latvijas Valsts meži” ziedojumu sociālajai jomai.

Ziedojumu piešķiršanas kārtība

 • Ziedojumi tiek piešķirti atklāta projektu konkursa kārtībā sociālās palīdzības projektiem sabiedriskā labuma organizācijām 4 prioritārajās jomās;
 • Projektu konkurss tiek izsludināts ik gadu decembra beigās. Organizācijas var pieteikties aizpildot „Pieteikuma veidlapa a/s „Latvijas valsts meži” ziedojumam”, līdz katra gada 31. janvārim, ja vien nav nolikumā nav noteikts citādi;
 • Projektu konkursa nolikums un veidlapa tiek publicēti www.ziedot.lv un izplatīti masu saziņas līdzekļiem, kad ir izsludināta aktuālā pieteikšanās;
 • Mērķziedojuma padome, ko veido Partneru izvirzītie pārstāvji, pieteikumus izvērtē un rezultātus paziņo mēneša laikā, tos publicējot www.ziedot.lv;
 • Ziedojumu piešķiršana ārpus projektu konkursa nav paredzēta;
 • Nolikums neparedz atbalstu individuālām privātpersonām.

Projektu konkursa prioritārās jomas, kurās organizācijas pieteikt sociālās palīdzības projektus:

 • Palīdzība bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām;
 • Palīdzība sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām;
 • Atbalsts pensijas vecuma cilvēkiem cienīgam un aktīvam dzīvesveidam;
 • Atbalsts sabiedrības grupu integrācijai.

Informācija par iepriekšējos gados atbalstītā iniciatīvām skatiet šeit https://www.ziedot.lv/lvm/.

 

Atbalsts īstermiņa sadarbības tīklu veidošanai kultūras jomā

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Kultūra” ietvaros līdz 23.februārim iespējams pieteikties finansiālajam atbalstam īstermiņa sadarbības tīklu veidošanai. Sadarbības tīklu veidošanas pamatā ir ideja veicināt jaunu partnerību rašanos, pieredzes apmaiņu, jaunu zināšanu un prasmju apgūšanu, kā arī attīstīt kopīgus sadarbības projektus. Sadarbības tīklā jābūt iesaistītiem partneriem no vismaz 3 Ziemeļvalstīm un/vai Baltijas valstīm.

Atbalsts īstermiņa sadarbības tīklu veidošanai: 
- finansējums pasākumiem, kas ilgst līdz 1 gadam, 
- maksimālā projekta pieteikuma summa ir € 20 000, lai segtu ne vairāk kā 70% no kopējiem projekta izdevumiem, 
- pašam tīklam (tīkla darbībā iesaistītajām organizācijām) ir jāiegulda atlikušie 30% no projekta budžeta un pieteikumā arī norāda, kā tas tiks sasniegts, 
- labi funkcionējošs īstermiņa sadarbības tīkls var pēc finansējuma perioda beigām apsvērt iespēju pieteikties atbalstam ilgtermiņa sadarbības tīkla darbībai.

Plašāka informācija
Kritēriji
Pieteikšanās

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra” atbalsta mākslinieku rezidences, ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības tīklu izveidi, profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku mobilitāti visās mākslas nozarēs. Tās mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei.

 
Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Tīkla kamera

Laika ziņas

Šobrīd:
9º C
Rīt:
14º C