Piektdiena, 30. janvāris
Šodien sveicam: Tīna, Valentīna, Pārsla

Projektu konkursi

 

  

Jauna informācija par projektu īstenošanas iespējām

JAUNUMI, 26.01.2015.

 

Izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas pirmo kārtu Zivju fonda pasākumiem


Zemkopības ministrija izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas pirmo kārtu šādiem Zivju fonda pasākumiem:

1) zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai Eiropas Savienības fondu finansējuma, - no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" līdz 2015.gada 31.martam ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 50 000 EUR un ievērojot nosacījumu, ka viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs nepārsniedz 6000 EUR;

2) zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana - no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" līdz 2015.gada 28.februārim ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 200 000 EUR un ievērojot šādus nosacījumus:

2 a) viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs nepārsniedz 6000 EUR, izņemot ar lašveidīgo zivju sugu pavairošanu un atražošanu saistītos projektus, kur viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs nepārsniedz 9000 EUR;

2 b) pasākuma projektu īstenošana, kuros paredzēta zivju resursu pavairošana, jānoslēdz līdz 2015.gada 31.oktobrim;

2 c) lašveidīgo zivju pavairošanas projekti iesniedzami tikai par ūdeņiem, kas atrodas licencētās makšķerēšanas vai licencētās rūpnieciskās zvejas vietās, vai vietās, kurās ar zivju pavairošanas projektu īstenošanu paredzēts izveidot licencēto makšķerēšanu vai licencēto rūpniecisko zveju, kā arī projektu īstenošanā ir nodrošināma ielaižamo smoltu un 1 gadu vecu lašveidīgo zivju mazuļu iezīmēšana ar nogrieztu taukspuru, lai sekmētu to ielaišanas efektivitātes novērtējumu un monitoringu (nosacījums par taukspuras nogriešanu neattiecas uz ielaižamajām lašveidīgajām zivīm, kas ir mazākas par 1 gadu veciem lašveidīgo zivju mazuļiem);

2 d) pieteiktie projekti nevar dublēt jau plānotos no valsts budžeta finansētos zivju ielaišanas pasākumus, tāpēc pirms projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā projekta iesniedzējam ir jāgūst pārliecība, ka zivju pavairošana attiecīgos ūdeņos nav ietverta dokumentā "Plāns zivju mazuļu ielaišanai dabiskās ūdenstilpēs "Zivju resursu mākslīgās atražošanas rīcības plāna 2014.-2016. gadam" izpildei 2015. gadā no Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR audzētavām" (skatīt Zemkopības ministrijas mājaslapā www.zm.gov.lv sadaļas "Zivsaimniecība" apakšsadaļu "Akvakultūra");

3) zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus) - no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" līdz 2015.gada 31.martam ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 290 000 EUR un ievērojot nosacījumu, ka viena projekta iesnieguma vai viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu kopsumma nepārsniedz maksimālo atbalsta apmēru 45 000 EUR;

4) sabiedrības informēšanas pasākumiem par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, tai skaitā publicistikas izdevumiem, mācību vai uzziņu literatūrai, informatīvi izglītojošiem televīzijas raidījumiem vai radioraidījumiem - no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" līdz 2015.gada 15.martam ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 120 000 EUR, un ievērojot nosacījumu, ka viena projekta iesnieguma vai viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu kopsumma nepārsniedz maksimālo atbalsta apmēru 20 000 EUR, un no pasākumam paredzētajiem līdzekļiem atbalsts var tikt piešķirts ne vairāk kā trim video projektiem (televīzijas raidījumi, raidījumi internetā, videofilmas u.tml.);

5) dalībai starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, izņemot atbalstu profesionālajai apmācībai, partnerattiecībām, sadarbībai un pieredzes apmaiņai, kas tiek finansēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā profesionālajai apmācībai, partnerattiecību, sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšanai - no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" līdz 2015.gada 28.februārim ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 40 000 EUR un ievērojot nosacījumu, ka viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs nepārsniedz 8000 EUR;

6) atbalsta maksājumiem par pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību nodrošināšanā - no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" līdz 2015.gada 30.aprīlim ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 10 000 EUR (maksājumiem par 2014.gadu).

Projekta iesniegums un pārējie dokumenti jāiesniedz Lauku atbalsta dienestā Republikas laukumā 2, Rīgā, LV-1981, 12.stāvā, 1215.kabinetā (tālr. 67027204). Dokumentus Lauku atbalsta dienestā iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Projekta iesnieguma veidlapa un informācija par projektu iesniegšanas kārtību pieejama Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā "Zivsaimniecība".

Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs izsludina 2015. gada projektu konkursu

Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs atbalsta projektus, kas veicina zinātnisko sadarbību starp Vāciju no vienas puses un Igauniju, Latviju un Lietuvu – no otras, kā arī veicina zinātnisko sadarbību Baltijas valstu starpā. Projekti var būt jebkurā zinātnes nozarē un visdažādākajās formās, piemēram, tematiskas vieslekcijas un semināri, pētījuma projekti, konferences, publikācijas. 

Projektu iesniegšanas termiņi: līdz 16.03.2015.
Projekts jāuzsāk un jāīsteno laika periodā no 1.07.2015. - 15.12.2015.

Nosacījumi dalībai konkursā:

 • Projekta iesniedzējam jāpārstāv Igaunijas, Latvijas vai Lietuvas augstākās izglītības iestāde vai zinātniska institūcija.
 • Projekta iesniedzējam projektā jāsadarbojas ar partneri no Vācijas, kurš pārstāv valsts vai valstiski atzītu augstākās izglītības iestādi vai zinātnisku institūciju. Projektā var iesaistīt arī vairākus partnerus no Vācijas un Baltijas valstīm.
 • Projektam jāveicina augstākās izglītības un zinātnes kvalitāte Igaunijā, Latvijā un/vai Lietuvā, kā arī ilgtspējīga zinātniskā sadarbība ar Vāciju. Priekšroka tiek dota projektiem, kuru īstenošanā ir iesaistītas visas trīs Baltijas valstis.
 • Projekta īstenošanai tiek piešķirts finansējums līdz 5 000 EUR. Ja sniegts labs pamatojums, un projekts ir īpaši kvalitatīvs, tad izņēmuma gadījumā projekta īstenošanai ir iespējams saņemt arī lielāku finansējumu;
 • Plašāka informācija pieejama „Vadlīnijas Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projektu īstenošanai”.

VADLĪNIJAS 2015

Biežāk uzdotie jautājumi

Iesniedzamie dokumenti:

 1. Projekta pieteikums  Projekta pieteikuma veidlapa Latvijas institūcijām 2015  

     Projekta pieteikuma veidlapa Igaunijas un Lietuvas institūcijām 2015  

 2. Finansēšanas plāns

     Finansēšanas plāna veidlapa 2015  

 3. Vācijas partnera sadarbības apliecinājums

SVARĪGI:

 • Projekta pieteikums sastāv no projekta pieteikuma, finansēšanas plāna un Vācijas partnera sadarbības apliecinājuma.
 • Pieteikuma sagatavošanā jaīzmanto tikai un vienīgi Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja sagatavotās dokumentu veidlapas.
 • Aizpildot veilapas, jāņem vērā projektu vadlīnijās norādītos nosacījumus Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projektu īstenošanai.
 • Latvijas institūcijām projekta pieteikums un finansēšanas plāns jāiesniedz vācu valodā ar projekta kopsavilkumu latviešu un angļu valodās, izmantojot veidlapu „Projekta pieteikuma veidlapa Latvijas institūcijām 2015”. Igaunijas vai Lietuvas institūcijām dokumenti jāiesniedz vācu valodā ar projekta kopsavilkumu angļu valodā, izmantojot veidlapu „Projekta pieteikuma veidlapa Igaunijas un Lietuvas institūcijām 2015”. Lietuvas vai Igaunijas institūciju projekta apstiprināšanas gadījumā būs jāiesniedz īss projekta apraksts attiecīgajā valsts valodā. 
 • Projekta pieteikumam un finansēšanas plānam jābūt projekta vadītāja parakstītam.
 • Vācijas partnera sadarbības apliecinājumam ir jābūt sagatavotam uz sadarbības universitātes veidlapas. Partnera apliecinājumam ir jābūt Vācijas partnera parakstītam. Sākotnēji partnera apliecinājums var tikt iesniegts bez oriģināla Vācijas partnera paraksta, bet projekta apstiprināšanas gadījumā, būs jāiesniedz apliecinājuma oriģināls.
 • Iesniedzamo dokumentu elektroniskā versija jānosūta pa e-pastu (līdz projekta iesniegšanas termiņa plkst. 23:59), bet oriģināleksemplārs jāiesniedz personīgi Baltijas-Vācijas Augstskolu birojā vai arī jānosūta pa pastu. Pasta zīmoga datums - ne vēlāks kā projekta iesniegšanas termiņa datums.
 • Nepilnīgi projektu pieteikumi netiks izskatīti.

Kontaktinformācija:
Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs
Kaļķu iela 1 – 404,Rīga, LV-1658, Tel. +371 67286033, E-pasts: hochschulkontor@lu.lv

Nacionālais kino centrs izsludina 2015.gada filmu projektu ražošanas konkursu

Nacionālais kino centrs (NKC) izsludina 2015.gada filmu projektu ražošanas konkursu ar mērķi atbalstīt animācijas īsfilmu, dokumentālo filmu un pilnmetrāžas spēlfilmu ražošanu, kuru plānots uzsākt vai pabeigt šogad. Pilnmetrāžas filma ir filma, kuras ilgums ir ne mazāks par 65 minūtēm.

Konkursa finansējums ir EUR 911 954, no kura animācijas filmu projektiem tiek piešķirti 23% jeb EUR 209 749, dokumentālo filmu projektiem 18% jeb EUR 164 152 un spēlfilmu projektiem 59% jeb EUR 538 053. Detalizētāka informācija par finansējuma nosacījumiem atrodama konkursa nolikumā.

Konkursā netiek atbalstīti filmu projekti, kuri jau ir saņēmuši NKC finansējumu filmas ražošanai; šo projektu atbalsta konkurss plānots aprīļa sākumā. Konkursā tāpat netiek atbalstīti starptautiski kopražojumu projekti, kuros Latvijas filmu producents ir mazākuma kopražotājs; šo projektu konkurss plānots ne agrāk kā maijā. Uz konkursa finansējumu nevar pretendēt arī projekta iesniedzējs, kas nav izpildījis NKC finansēšanas līgumu saistības, t.sk. gada laikā pēc filmas, kura saņēmusi publisko (arī VKKF) finansējumu, pabeigšanas nav nodevis to Latvijas Nacionālajam arhīvam saskaņā ar Filmu likuma 4.panta 1.daļu.

Ar informāciju par pārējiem NKC plānotajiem šī gada konkursiem un īstenojamajām programmām lūdzam iepazīties šeit.

Konkursa projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10 līdz šā gada 24.februārim plkst.12:00. Ar konkursa nolikumu var iepazīties NKC mājas lapā www.nkc.gov.lv, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.

Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”.
Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts 21.01.2015. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 14. numurā.

Finansēšanas plāna veidlapa

Kā aizpildīt finansēšanas plānu

Informācija: Uldis Dimiševskis, uldis.dimisevskis@nfc.gov.lv, 67358862 

 

Aicina pieteikties Ziemeļvalstu-Baltijas valstu mobilitātes programmai Valsts administrācija


 Ir sākusies pieteikšanās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmai „Valsts administrācija“, kas sniedz iespēju ierēdņiem un valsts pārvaldes sektorā strādājošiem organizēt mācību vizītes, pieredzes apmaiņas un sadarbības tīklu veidošanu, tādējādi stiprinot sadarbību starp Ziemeļvalstu un Baltijas valstu ministrijām, reģionālajiem birojiem un vietējām pašvaldībām.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2015. gada 30.marts.

Programmas ietvaros tiek apmaksāti 60 procenti no visiem izdevumiem – ceļa izdevumi, uzturēšanās izdevumi, dienasnauda. Viena no svarīgākajām prasībām, lai varētu saņemt mobilitātes programmas finansējumu, projektā jābūt iesaistītiem dalībniekiem no vismaz trīs NB8 valstīm (Igaunijas, Islandes, Lietuvas, Latvijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Somijas, Dānijas). Pieteikšanās programmai tīmekļa vietnēwww.nb8grants.org.

Programmas koordinators Madis Kanarbiks atgādina, ka projekta pieteikumu vajadzētu sākt gatavot laicīgi, jo partneru atrašana var aizņemt vairāk laika, nekā sākotnēji plānots. "Izmantojiet meklēšanas opciju programmas mājas lapā www.nb8grants.org, lai variet atrast partnerus savam projektam. Tāpat jūs varat atstāt savu pieprasījumu un apskatīt informāciju par citiem," iesaka Madis Kanarbiks un mudina pretendentus izmantot tīmekļa vietni.

Programmas mājas lapā www.nb8grants.org, jūs atradīsiet visu nepieciešamo informāciju par programmu. Specifisku jautājumu gadījumos lūdzam sazinieties ar programmas koordinatoru Madi Kanarbiku, e-pasts:public.administration@norden.ee, tālrunis: +372 7 423 625 . Variet sazināties angļu, zviedru vai igauņu valodās.

Informāciajs avots: Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā

Izsludināts projektu konkurss EZF pasākumam "Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas"

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda un Rīcības programmas pasākumam"Jaunu noieta tirgus sekmēšana un reklāmas kampaņas" ar kopējo publisko finansējumu EUR 280 000 (divi simti astoņdesmit tūkstoši eiro).

Pasākuma mērķis ir veicināt Latvijā saražoto zivsaimniecības produktu patēriņa pieaugumu un produkcijas noieta tirgu paplašināšanos.

Septītās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2015.gada 20.februāra līdz 2015.gada 20.martam, bet projekta īstenošanas beigu termiņš ir līdz 2015.gada 15.novembrim.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir pieejami LAD mājaslapā.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālo lauksaimniecības pārvalžu klientu apkalpošanas daļās vai LAD klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāvā. Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī lad@lad.gov.lv.

 

Plašāku informāciju par pasākumu un projektu iesniegumu pieņemšanu var noskaidrot, zvanot uz tālruni 67095000.

Izsludināts projektu konkurss EZF pasākumam "Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā"

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda un Rīcības programmas pasākumam"Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā" ar kopējo publisko finansējumu EUR 708 493, kas tiek sadalīts:

 • EUR 431 493 biedrību īstenotajiem projektiem;
 • EUR 277 000 valsts kapitālsabiedrību vai atvasinātu publisku personu (izņemot vietējo pašvaldību), kuras kompetencē ir zivju krājumu atražošana, īstenotajiem projektiem.

Pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā.

Pasākuma ietvaros ir iespējams veikt investīcijas akvakultūras, zivju apstrādes un pārstrādes iekārtās un infrastruktūrā. Pasākuma ietvaros nav attiecināmas investīcijas, kas saistītas ar produkcijas ražošanu peļņas gūšanai un mazumtirdzniecību.

Desmitās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2015.gada 20.februāra līdz 2015.gada 20.martam, bet projektu īstenošanas beigu termiņš ir līdz 2015.gada 31.augustam.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir pieejami LAD mājaslapā.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālo lauksaimniecības pārvalžu klientu apkalpošanas daļās vai LAD klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāvā. Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī lad@lad.gov.lv.

 

Plašāku informāciju par pasākumu un projektu iesniegumu pieņemšanu var noskaidrot, zvanot uz tālruni 67095000.

Izsludināts konkurss EK programmā "Tiesiskums 2014-2020" starptautisku projektu atbalstam sieviešu un vīriešu vienlīdzīgas ekonomiskās neatkarības veicināšanai

Izsludināts konkurss EK programmā "Tiesiskums 2014-2020" starptautisku projektu atbalstam  sieviešu un vīriešu vienlīdzīgas ekonomiskās neatkarības veicināšanai

Izsludināšanas datums: 2014.gada 19. decembris
Iesniegšanas termiņš: 2015.gada 31. marts 12.00 (CET)
Rezultātu paziņošana: 2015.gada 3.ceturksnis
Līgumu slēgšana ar uzvarētājiem: 2015.gada 3.ceturksnis
Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: 3,350,000 EUR
Projekta minimālā summa: EUR 100 000
Līdzfinansējuma likme: 80%
Projekts var būt nacionāla vai starptautiska līmeņa, attiecināmi projektu iesniegumi no visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī Īslandes un Lihtenšteinas.

Konkursa sludinājums EK Tieslietu ģenerāldirektorāta mājaslapā (t.sk. rokasgrāmata ar detalizētu informāciju projektu iesniedzējiem, skatīt „Guide for Action Grants 2014”):  http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rgen_ag_gend_en.htm 

EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros:EC-REC-CALLS@ec.europa.eu

                

Atklātā konkursa prioritātes
Atklātā konkursa ietvaros prioritāri tiks atbalstīti projekti, kuri veicina sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu ekonomisko neatkarību, tai skaitā attiecībā uz profesionālās un privātās dzīves līdzsvarošanu, kā arī abu dzimumu iesaisti saimniecības darbos un tuvinieku aprūpē. Atbalstīti tiks arī projekti, kuri veicina EK dzimumu līdztiesības stratēģijā 2010.-2015.gadam noteikto prioritāro attīstības virzienu ieviešanu (piemēram, vienlīdzīga samaksa par vienlīdzīgu darbu, dzimumu līdztiesība lēmumu pieņemšanā, utt.).
[1]

1.  Nacionāla vai starptautiska līmeņa informācijas kampaņas par dzimumu līdztiesības jautājumiem šādās jomās:

1.1. vīriešu iesaiste ģimenes dzīvē un tuvinieku aprūpē, elastīgi pielāgojoties darba tirgum (nepilnas slodzes darbs, darbs no mājām utt.). Vēlams informācijas kampaņās kā piemērus izmantot veiksmīgus uzņēmējus, politiķus u.c. sabiedrībā atpazīstamus vīriešus, kuri darba pienākumus apvieno ar rūpēm par tuviniekiem un saimniecību (īpaši attiecībā uz direktīvu 2010/18/ES par vecāku atvaļinājumu[2]);

1.2. iedrošināt darba devējus būt pretimnākošiem darbiniekiem, kuri izmanto bērna kopšanas atvaļinājumu;

1.3. novērst stereotipu, ka saimniecības darbs nav domāts vīriešiem, piemēram, parādot sabiedrībā pazīstamu vīriešu iesaisti mājas pienākumu izpildē, kā arī ieviešot skolās īpašas „saimniecības darbu” stundas, lai iemācītu skolniekiem, ka saimniecības darbi ir abu dzimumu pārstāvju pienākums.

1.  Pētījumu veikšana šādās jomās:

2.1. izpēte par ekonomiskajām un sociālajām priekšrocībām, ko dod sieviešu un vīriešu vienlīdzīga iesaiste darba dzīvē un saimniecības pienākumu veikšanā;

2.2. pilotprojekts elastīgam darba un privātās dzīves līdzsvarošanas modelim (nepilnas slodzes darbs, darbs no mājām, utt.).

Projektu iesniegumu iesniedzējiem vēlams iepazīties ar iepriekš veiktajiem pētījumiem dzimumu ekonomiskās līdztiesības jomā un pašreizējo labo praksi (skat. pielikumu sludinājumamhttp://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rgen_ag_gend_en.htm „Call for proposals”).

Atklātā konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes

Projekti šī konkursa ietvaros var būt gan nacionāla, gan starptautiska līmeņa, tomēr projektu iesniegumu iesniedzēji tiek aicināti piesaistīt partnerus no citām ES dalībvalstīm (kā arī Īslandes un Lihtenšteinas), kur tiek īstenoti EK politikai atbilstoši pasākumi dzimumu līdztiesības veicināšanai. Vēlams piesaistīt sociālos partnerus (darba devēju un darba ņēmēju organizācijas; valdības pārstāvji, īpaši politikas veidotāji; nevalstiskās organizācijas). 

Atklātā konkursa ietvaros tiks atbalstītas aktivitātes informācijas un komunikācijas kampaņu veidošanai, apmācībām (tai skaitā apmācība apmācītājiem (training for trainers)) un izpētes darbs, piemēram, veicot ex-ante izvērtējumu un ietekmes novērtējumu ekonomiskajiem un sociālajiem ieguvumiem no darba un privātās dzīves līdzsvarošanas. 

Jāņem vērā, ka līdzfinansējums netiks piešķirts pētījumiem par labu praksi dzimumu līdztiesības jomā, kā arī aprakstošiem (esošo situāciju konstatējošiem) pētījumiem, jo šajā jomā jau iepriekš veikti daudzi pētījumi. 

Projekta iesniegumā jāpaskaidro, cik dzimumu līdztiesības jomas profesionāļi un citi sabiedrības locekļi gūs labumu no projekta īstenošanas, nodrošinot, ka tiek vākti un uzkrāti dati dzimumu un vecumu sadalījumā. Projekta iesniegumā jāpaskaidro, kā tiks veikta datu vākšana un uzkrāšana par projektā iesaistītajām un no projekta labumu guvušajām personām. 
NB!

1.  Konkursa ietvaros projekta iesnieguma iesniedzējam var tikt piešķirts līdzfinansējums tikai viena projekta īstenošanai.

2.  Konkursa ietvaros līdzfinansējums tiks piešķirts tikai vienam projekta iesniegumam no katras konkursā piedalīties tiesīgās valsts.

3.  Organizācija var piedalīties projektā kā iesnieguma iesniedzējs, partneris vai asociētais partneris.

4.  Projekta īstenošanas maksimālais ilgums ir 2 gadi (24 mēneši).

5.  Konkursa ietvaros ieguldījumi natūrā (piemēram, ekspertu darbs) 20% līdzfinansējuma nodrošināšanai nav pieļaujami.

6.  Projektu īstenošanu nedrīkst uzsākt pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.
Projektiem jādod ieguldījums problēmas risināšanai ne tikai reģionālajā vai vietējā līmenī, bet visas Eiropas līmenī (European added value).

7.  Projektu iesniegumu iesniedzēji var būt valsts iestādes, kuras atbildīgas par dzimumu līdztiesības politikas veidošanu un ieviešanu kādā no ES dalībvalstīm (arī Īslandē un Lihtenšteinā). Projekta partneri var būt valsts vai nevalstiskās, vai starptautiskās organizācijas. Fiziskas personas nevar būt projekta partneri.

8.  Projekta iesniegums jāiesniedz EK Tieslietu ģenerāldirektorātam, izmantojot PRIAMOS sistēmu:http://ec.europa.eu/justice/grants1/priamos/index_en.htm

[1] EK politika dzimumu līdztiesības jomā, t.sk. dzimumu līdztiesības stratēģija 2010.-2015.gadamhttp://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_lv.htm

[2] Direktīva 2010/18/ES par vecāku atvaļinājumu http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0018&from=EN

Kontaktpersona ar EK Tieslietu ģenerāldirektorāta konkursiem saistītajos jautājumos:

Anna Velika
Tieslietu ministrijas Projektu departamenta Plānošanas un kontroles nodaļas Vecākā referente tālr. 67036820 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1036

Informācijas avots: Tieslietu ministrija

 Latvijas valsts meži" ziedojums sociālās jomas projektiem

Sabiedriskā labuma biedrības un nodibinājumi aicināti pieteikt sociālās jomas projektus „Latvijas Valsts meži” ziedojuma saņemšanai. Projektu iesniegšanas termiņš - 2015.gada 31.janvāris. Seminārs par projektu konkursu 9.janvārī. 


A/S „Latvijas Valsts meži” ziedojumu sociālajai jomai kopš 2012. gada ir uzticējuši administrēt trīs labdarības organizācijām - Ziedot.lv, Latvijas Bērnu fondam un Latvijas Samariešu apvienībai. Šo trīs organizāciju pienākums ir konkursa veidā piešķirt ziedojumu sociālās jomas organizācijām.

Kārtību, kādā a/s „Latvijas Valsts meži” piešķir ziedojumus sociālajai jomai, nosaka un Partneriem – nodibinājums „Fonds „Ziedot””, nodibinājums „Latvijas Bērnu fonds” un biedrība „Latvijas Samariešu apvienība” - 2011. gada 12. decembrī parakstītais nodomu protokols un ikgadēji noslēgtais dāvinājuma līgums par a/s „Latvijas Valsts meži” ziedojumu sociālajai jomai.

Ziedojumu piešķiršanas kārtība

 • Ziedojumi tiek piešķirti atklāta projektu konkursa kārtībā sociālās palīdzības projektiem sabiedriskā labuma organizācijām 4 prioritārajās jomās;
 • Projektu konkurss tiek izsludināts ik gadu decembra beigās. Organizācijas var pieteikties aizpildot „Pieteikuma veidlapa a/s „Latvijas valsts meži” ziedojumam”, līdz katra gada 31. janvārim, ja vien nav nolikumā nav noteikts citādi;
 • Projektu konkursa nolikums un veidlapa tiek publicēti www.ziedot.lv un izplatīti masu saziņas līdzekļiem, kad ir izsludināta aktuālā pieteikšanās;
 • Mērķziedojuma padome, ko veido Partneru izvirzītie pārstāvji, pieteikumus izvērtē un rezultātus paziņo mēneša laikā, tos publicējot www.ziedot.lv;
 • Ziedojumu piešķiršana ārpus projektu konkursa nav paredzēta;
 • Nolikums neparedz atbalstu individuālām privātpersonām.

Projektu konkursa prioritārās jomas, kurās organizācijas pieteikt sociālās palīdzības projektus:

 • Palīdzība bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām;
 • Palīdzība sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām;
 • Atbalsts pensijas vecuma cilvēkiem cienīgam un aktīvam dzīvesveidam;
 • Atbalsts sabiedrības grupu integrācijai.

Informācija par iepriekšējos gados atbalstītā iniciatīvām skatiet šeit https://www.ziedot.lv/lvm/.

 

Atbalsts īstermiņa sadarbības tīklu veidošanai kultūras jomā

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Kultūra” ietvaros līdz 23.februārim iespējams pieteikties finansiālajam atbalstam īstermiņa sadarbības tīklu veidošanai. Sadarbības tīklu veidošanas pamatā ir ideja veicināt jaunu partnerību rašanos, pieredzes apmaiņu, jaunu zināšanu un prasmju apgūšanu, kā arī attīstīt kopīgus sadarbības projektus. Sadarbības tīklā jābūt iesaistītiem partneriem no vismaz 3 Ziemeļvalstīm un/vai Baltijas valstīm.

Atbalsts īstermiņa sadarbības tīklu veidošanai: 
- finansējums pasākumiem, kas ilgst līdz 1 gadam, 
- maksimālā projekta pieteikuma summa ir € 20 000, lai segtu ne vairāk kā 70% no kopējiem projekta izdevumiem, 
- pašam tīklam (tīkla darbībā iesaistītajām organizācijām) ir jāiegulda atlikušie 30% no projekta budžeta un pieteikumā arī norāda, kā tas tiks sasniegts, 
- labi funkcionējošs īstermiņa sadarbības tīkls var pēc finansējuma perioda beigām apsvērt iespēju pieteikties atbalstam ilgtermiņa sadarbības tīkla darbībai.

Plašāka informācija
Kritēriji
Pieteikšanās

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra” atbalsta mākslinieku rezidences, ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības tīklu izveidi, profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku mobilitāti visās mākslas nozarēs. Tās mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei.

 


JAUNUMI, 23.01.2015.

1.Aicina uz STRUKTURĒTĀ DIALOGA KURZEMES REĢIONĀLO KONFERENCI
 
30.01.2015. no 12:00 līdz 16:00
Aizputē, Aizputes mākslas skola, Atmodas iela 19
Uzaicinājums jauniešiem un pašvaldību lēmumu pieņēmējiem piedalīties strukturētā dialoga Kurzemes reģionālajā konferencē par jauniešu politiskās līdzdalības iespējām.
Konferences galvenā tēma ir jauniešu iespēju veicināšana politiskai līdzdalībai. Konferences laikā tiks apskatīti jauniešu politiskās līdzdalības piemēri Kurzemes pašvaldībās un attīstītas idejas no notikušajām strukturētā dialoga diskusijām “Kafija ar politiķiem”.
Konferences darba kārtība pielikumā.

2.Izsludināts projektu konkurss EZF pasākumam "Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas"
 
Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Rīcības programmas (RP) pasākumam "Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas".
Pasākuma mērķis ir veicināt Latvijā saražoto zivsaimniecības produktu patēriņa pieaugumu un produkcijas noieta tirgu paplašināšanos.
Atbalsta pretendents var būt:
- biedrība, kas vismaz trīs gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas reģistrēta saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu, un vismaz piecu tās biedru komercdarbības joma ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana;
- pašvaldība;
- valsts pārvaldes iestāde vai atvasināta publiskā persona.
Septītās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2015.gada 20.februāra līdz 2015.gada 20.martam.
Septītās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir EUR 280 000  apmērā.
Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir līdz 2015.gada 15.novembrim.
Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir pieejami mājaslapā
www.lad.gov.lv.
Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālo lauksaimniecības pārvalžu klientu apkalpošanas daļās vai LAD klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāvā (tālr. 67027693, 67027235).
Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī
lad@lad.gov.lv.
 
3.Izsludināts projektu konkurss EZF pasākumam "Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā"
 
Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Rīcības programmas (RP) pasākumam "Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā".
Pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā, kuru ieviešanas rezultāts ir pieejams plašākam zivsaimniecības nozares pārstāvju lokam, salīdzinot ar pasākumiem, ko parasti savu interešu īstenošanai veic komersanti.
Atbalsta pretendents var būt:

 1. biedrība, kas vismaz gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas reģistrēta saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu un kurā ne mazāk kā piecu biedru komercdarbības joma ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana;
 2. valsts kapitālsabiedrība vai atvasināta publiska persona (izņemot vietējo pašvaldību), kuras kompetencē ir zivju krājumu atražošana. 

Desmitās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2015.gada 20.februāra līdz 2015.gada 20.martam.
Desmitās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir EUR 708 493,  kurš tiek sadalīts:
1) EUR 431 493  biedrību īstenotajiem projektiem;
2) EUR 277 000  valsts kapitālsabiedrību vai atvasinātu publisku personu (izņemot vietējo pašvaldību), kuras kompetencē ir zivju krājumu atražošana, īstenotajiem projektiem.
Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir līdz 2015.gada 31.augustam.
Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir pieejami mājaslapā
www.lad.gov.lv.
Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālo lauksaimniecības pārvalžu klientu apkalpošanas daļās vai LAD klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāvā (tālr. 67027693, 67027235).
Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī
lad@lad.gov.lv.
 
4.Izsludināts projektu konkurss EZF pasākumam "Sociāli ekonomiskie pasākumi"
 
Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Rīcības programmas (RP) pasākumam "Sociāli ekonomiskie pasākumi".
Pasākuma mērķis ir kompensācijas izmaksa zvejniekiem, kuri strādājuši uz kuģiem, kas nodoti sadalīšanai (tai skaitā sagriešanai metāllūžņos) vai izmantošanai citiem mērķiem (ārpus zvejniecības) normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību zivsaimniecības attīstībai pasākumam “Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana” noteiktajā kārtībā.
Atbalsta pretendenti ir zvejas kuģu apkalpes locekļi (zvejnieki).
Desmitās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2015.gada 20.februāra līdz 2015.gada 31.martam.
Desmitās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir EUR 239 546 apmērā.
Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir pieejami mājaslapā
www.lad.gov.lv.
Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālo lauksaimniecības pārvalžu klientu apkalpošanas daļās vai LAD klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāvā (tālr. 67027693, 67027235).
Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī
lad@lad.gov.lv.
 
5.Nacionālais kino centrs izsludina 2015.gada filmu projektu ražošanas konkursu
 
Nacionālais kino centrs (NKC) izsludina 2015.gada filmu projektu ražošanas konkursu ar mērķi atbalstīt animācijas īsfilmu, dokumentālo filmu un pilnmetrāžas spēlfilmu ražošanu, kuru plānots uzsākt vai pabeigt šogad. Pilnmetrāžas filma ir filma, kuras ilgums ir ne mazāks par 65 minūtēm.
Konkursa finansējums ir EUR 911 954, no kura animācijas filmu projektiem tiek piešķirti 23% jeb EUR 209 749, dokumentālo filmu projektiem 18% jeb EUR 164 152 un spēlfilmu projektiem 59% jeb EUR 538 053. Detalizētāka informācija par finansējuma nosacījumiem atrodama konkursa nolikumā.
Konkursā netiek atbalstīti filmu projekti, kuri jau ir saņēmuši NKC finansējumu filmas ražošanai; šo projektu atbalsta konkurss plānots aprīļa sākumā. Konkursā tāpat netiek atbalstīti starptautiski kopražojumu projekti, kuros Latvijas filmu producents ir mazākuma kopražotājs; šo projektu konkurss plānots ne agrāk kā maijā. Uz konkursa finansējumu nevar pretendēt arī projekta iesniedzējs, kas nav izpildījis NKC finansēšanas līgumu saistības, t.sk. gada laikā pēc filmas, kura saņēmusi publisko (arī VKKF) finansējumu, pabeigšanas nav nodevis to Latvijas Nacionālajam arhīvam saskaņā ar Filmu likuma 4.panta 1.daļu.
Ar informāciju par pārējiem NKC plānotajiem šī gada konkursiem un īstenojamajām programmām lūdzam iepazīties NKC mājas lapā.
Konkursa projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10 līdz šā gada 24.februārim plkst.12:00. Ar konkursa nolikumu var iepazīties NKC mājas lapā
www.nkc.gov.lv, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.
Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”.
Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts 21.01.2015. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 14. numurā.
Informācija: Uldis Dimiševskis,
uldis.dimisevskis@nfc.gov.lv, 67358862
 
6.Izsludināts konkurss EK programmā "Tiesiskums 2014-2020" starptautisku projektu atbalstam  sieviešu un vīriešu vienlīdzīgas ekonomiskās neatkarības veicināšanai
 
Izsludināšanas datums: 2014.gada 19. decembris
Iesniegšanas termiņš: 2015.gada 31. marts 12.00 (CET)
Rezultātu paziņošana: 2015.gada 3.ceturksnis
Līgumu slēgšana ar uzvarētājiem: 2015.gada 3.ceturksnis
Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: 3,350,000 EUR
Projekta minimālā summa: EUR 100 000
Līdzfinansējuma likme: 80%
Projekts var būt nacionāla vai starptautiska līmeņa, attiecināmi projektu iesniegumi no visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī Īslandes un Lihtenšteinas.
Konkursa sludinājums EK Tieslietu ģenerāldirektorāta mājaslapā (t.sk. rokasgrāmata ar detalizētu informāciju projektu iesniedzējiem, skatīt „Guide for Action Grants 2014”): 
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rgen_ag_gend_en.htm 
EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros:
EC-REC-CALLS@ec.europa.eu                
Atklātā konkursa prioritātes
Atklātā konkursa ietvaros prioritāri tiks atbalstīti projekti, kuri veicina sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu ekonomisko neatkarību, tai skaitā attiecībā uz profesionālās un privātās dzīves līdzsvarošanu, kā arī abu dzimumu iesaisti saimniecības darbos un tuvinieku aprūpē. Atbalstīti tiks arī projekti, kuri veicina EK dzimumu līdztiesības stratēģijā 2010.-2015.gadam noteikto prioritāro attīstības virzienu ieviešanu (piemēram, vienlīdzīga samaksa par vienlīdzīgu darbu, dzimumu līdztiesība lēmumu pieņemšanā, utt.).

 1. Nacionāla vai starptautiska līmeņa informācijas kampaņas par dzimumu līdztiesības jautājumiem šādās jomās:

1.1. vīriešu iesaiste ģimenes dzīvē un tuvinieku aprūpē, elastīgi pielāgojoties darba tirgum (nepilnas slodzes darbs, darbs no mājām utt.). Vēlams informācijas kampaņās kā piemērus izmantot veiksmīgus uzņēmējus, politiķus u.c. sabiedrībā atpazīstamus vīriešus, kuri darba pienākumus apvieno ar rūpēm par tuviniekiem un saimniecību (īpaši attiecībā uz direktīvu 2010/18/ES par vecāku atvaļinājumu);
1.2. iedrošināt darba devējus būt pretimnākošiem darbiniekiem, kuri izmanto bērna kopšanas atvaļinājumu;
1.3. novērst stereotipu, ka saimniecības darbs nav domāts vīriešiem, piemēram, parādot sabiedrībā pazīstamu vīriešu iesaisti mājas pienākumu izpildē, kā arī ieviešot skolās īpašas „saimniecības darbu” stundas, lai iemācītu skolniekiem, ka saimniecības darbi ir abu dzimumu pārstāvju pienākums.

 1. Pētījumu veikšana šādās jomās:

2.1. izpēte par ekonomiskajām un sociālajām priekšrocībām, ko dod sieviešu un vīriešu vienlīdzīga iesaiste darba dzīvē un saimniecības pienākumu veikšanā;
2.2. pilotprojekts elastīgam darba un privātās dzīves līdzsvarošanas modelim (nepilnas slodzes darbs, darbs no mājām, utt.).
Projektu iesniegumu iesniedzējiem vēlams iepazīties ar iepriekš veiktajiem pētījumiem dzimumu ekonomiskās līdztiesības jomā un pašreizējo labo praksi (skat. pielikumu sludinājumam
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rgen_ag_gend_en.htm „Call for proposals”).
Atklātā konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes
Projekti šī konkursa ietvaros var būt gan nacionāla, gan starptautiska līmeņa, tomēr projektu iesniegumu iesniedzēji tiek aicināti piesaistīt partnerus no citām ES dalībvalstīm (kā arī Īslandes un Lihtenšteinas), kur tiek īstenoti EK politikai atbilstoši pasākumi dzimumu līdztiesības veicināšanai. Vēlams piesaistīt sociālos partnerus (darba devēju un darba ņēmēju organizācijas; valdības pārstāvji, īpaši politikas veidotāji; nevalstiskās organizācijas).
Atklātā konkursa ietvaros tiks atbalstītas aktivitātes informācijas un komunikācijas kampaņu veidošanai, apmācībām (tai skaitā apmācība apmācītājiem (training for trainers)) un izpētes darbs, piemēram, veicot ex-ante izvērtējumu un ietekmes novērtējumu ekonomiskajiem un sociālajiem ieguvumiem no darba un privātās dzīves līdzsvarošanas.
Jāņem vērā, ka līdzfinansējums netiks piešķirts pētījumiem par labu praksi dzimumu līdztiesības jomā, kā arī aprakstošiem (esošo situāciju konstatējošiem) pētījumiem, jo šajā jomā jau iepriekš veikti daudzi pētījumi.
Projekta iesniegumā jāpaskaidro, cik dzimumu līdztiesības jomas profesionāļi un citi sabiedrības locekļi gūs labumu no projekta īstenošanas, nodrošinot, ka tiek vākti un uzkrāti dati dzimumu un vecumu sadalījumā. Projekta iesniegumā jāpaskaidro, kā tiks veikta datu vākšana un uzkrāšana par projektā iesaistītajām un no projekta labumu guvušajām personām.
NB!

 1. Konkursa ietvaros projekta iesnieguma iesniedzējam var tikt piešķirts līdzfinansējums tikai viena projekta īstenošanai.
 2. Konkursa ietvaros līdzfinansējums tiks piešķirts tikai vienam projekta iesniegumam no katras konkursā piedalīties tiesīgās valsts.
 3. Organizācija var piedalīties projektā kā iesnieguma iesniedzējs, partneris vai asociētais partneris.
 4. Projekta īstenošanas maksimālais ilgums ir 2 gadi (24 mēneši).
 5. Konkursa ietvaros ieguldījumi natūrā (piemēram, ekspertu darbs) 20% līdzfinansējuma nodrošināšanai nav pieļaujami.
 6. Projektu īstenošanu nedrīkst uzsākt pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.
  Projektiem jādod ieguldījums problēmas risināšanai ne tikai reģionālajā vai vietējā līmenī, bet visas Eiropas līmenī (European added value).
 7. Projektu iesniegumu iesniedzēji var būt valsts iestādes, kuras atbildīgas par dzimumu līdztiesības politikas veidošanu un ieviešanu kādā no ES dalībvalstīm (arī Īslandē un Lihtenšteinā). Projekta partneri var būt valsts vai nevalstiskās, vai starptautiskās organizācijas. Fiziskas personas nevar būt projekta partneri.
 8. Projekta iesniegums jāiesniedz EK Tieslietu ģenerāldirektorātam, izmantojot PRIAMOS sistēmu: http://ec.europa.eu/justice/grants1/priamos/index_en.htm

EK politika dzimumu līdztiesības jomā, t.sk. dzimumu līdztiesības stratēģija 2010.-2015.gadam http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_lv.htm
Direktīva 2010/18/ES par vecāku atvaļinājumu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0018&from=EN
Kontaktpersona ar EK Tieslietu ģenerāldirektorāta konkursiem saistītajos jautājumos:
Anna Velika
Tieslietu ministrijas Projektu departamenta Plānošanas un kontroles nodaļas Vecākā referente tālr. 67036820 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1036
 
7.Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs izsludina 2015. gada projektu konkursu
 
Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs atbalsta projektus, kas veicina zinātnisko sadarbību starp Vāciju no vienas puses un Igauniju, Latviju un Lietuvu – no otras, kā arī veicina zinātnisko sadarbību Baltijas valstu starpā. Projekti var būt jebkurā zinātnes nozarē un visdažādākajās formās, piemēram, tematiskas vieslekcijas un semināri, pētījuma projekti, konferences, publikācijas. 
Projektu iesniegšanas termiņi: līdz 16.03.2015.
Projekts jāuzsāk un jāīsteno laika periodā no 1.07.2015. - 15.12.2015.
Nosacījumi dalībai konkursā:

 • Projekta iesniedzējam jāpārstāv Igaunijas, Latvijas vai Lietuvas augstākās izglītības iestāde vai zinātniska institūcija.
 • Projekta iesniedzējam projektā jāsadarbojas ar partneri no Vācijas, kurš pārstāv valsts vai valstiski atzītu augstākās izglītības iestādi vai zinātnisku institūciju. Projektā var iesaistīt arī vairākus partnerus no Vācijas un Baltijas valstīm.
 • Projektam jāveicina augstākās izglītības un zinātnes kvalitāte Igaunijā, Latvijā un/vai Lietuvā, kā arī ilgtspējīga zinātniskā sadarbība ar Vāciju. Priekšroka tiek dota projektiem, kuru īstenošanā ir iesaistītas visas trīs Baltijas valstis.
 • Projekta īstenošanai tiek piešķirts finansējums līdz 5 000 EUR. Ja sniegts labs pamatojums, un projekts ir īpaši kvalitatīvs, tad izņēmuma gadījumā projekta īstenošanai ir iespējams saņemt arī lielāku finansējumu;
 • Plašāka informācija pieejama „Vadlīnijas Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projektu īstenošanai”.

Vadlīnijas: http://hochschulkontor.lv/images/pdf/2015/Vadl%C4%ABnijas%202015.pdf
Iesniedzamie dokumenti:
1. Projekta pieteikums 
2. Finansēšanas plāns
3. Vācijas partnera sadarbības apliecinājums
SVARĪGI:

 • Projekta pieteikums sastāv no projekta pieteikuma, finansēšanas plāna un Vācijas partnera sadarbības apliecinājuma.
 • Pieteikuma sagatavošanā jaīzmanto tikai un vienīgi Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja sagatavotās dokumentu veidlapas.
 • Aizpildot veilapas, jāņem vērā projektu vadlīnijās norādītos nosacījumus Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projektu īstenošanai.
 • Latvijas institūcijām projekta pieteikums un finansēšanas plāns jāiesniedz vācu valodā ar projekta kopsavilkumu latviešu un angļu valodās, izmantojot veidlapu „Projekta pieteikuma veidlapa Latvijas institūcijām 2015”. Igaunijas vai Lietuvas institūcijām dokumenti jāiesniedz vācu valodā ar projekta kopsavilkumu angļu valodā, izmantojot veidlapu „Projekta pieteikuma veidlapa Igaunijas un Lietuvas institūcijām 2015”. Lietuvas vai Igaunijas institūciju projekta apstiprināšanas gadījumā būs jāiesniedz īss projekta apraksts attiecīgajā valsts valodā. 
 • Projekta pieteikumam un finansēšanas plānam jābūt projekta vadītāja parakstītam.
 • Vācijas partnera sadarbības apliecinājumam ir jābūt sagatavotam uz sadarbības universitātes veidlapas. Partnera apliecinājumam ir jābūt Vācijas partnera parakstītam. Sākotnēji partnera apliecinājums var tikt iesniegts bez oriģināla Vācijas partnera paraksta, bet projekta apstiprināšanas gadījumā, būs jāiesniedz apliecinājuma oriģināls.
 • Iesniedzamo dokumentu elektroniskā versija jānosūta pa e-pastu (līdz projekta iesniegšanas termiņa plkst. 23:59), bet oriģināleksemplārs jāiesniedz personīgi Baltijas-Vācijas Augstskolu birojā vai arī jānosūta pa pastu. Pasta zīmoga datums - ne vēlāks kā projekta iesniegšanas termiņa datums.
 • Nepilnīgi projektu pieteikumi netiks izskatīti.

Kontaktinformācija:
Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs
Kaļķu iela 1 – 404,Rīga, LV-1658, Tel. +371 67286033, E-pasts:
hochschulkontor@lu.lvv
 
8.Aicinām pieteikties Ziemeļvalstu-Baltijas valstu mobilitātes programmai Valsts administrācija
 
Ir sākusies pieteikšanās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmai „Valsts administrācija“, kas sniedz iespēju ierēdņiem un valsts pārvaldes sektorā strādājošiem organizēt mācību vizītes, pieredzes apmaiņas un sadarbības tīklu veidošanu, tādējādi stiprinot sadarbību starp Ziemeļvalstu un Baltijas valstu ministrijām, reģionālajiem birojiem un vietējām pašvaldībām.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2015. gada 30.marts.
Programmas ietvaros tiek apmaksāti 60 procenti no visiem izdevumiem – ceļa izdevumi, uzturēšanās izdevumi, dienasnauda. Viena no svarīgākajām prasībām, lai varētu saņemt mobilitātes programmas finansējumu, projektā jābūt iesaistītiem dalībniekiem no vismaz trīs NB8 valstīm (Igaunijas, Islandes, Lietuvas, Latvijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Somijas, Dānijas). Pieteikšanās programmai tīmekļa vietnē
www.nb8grants.org.
Programmas koordinators Madis Kanarbiks atgādina, ka projekta pieteikumu vajadzētu sākt gatavot laicīgi, jo partneru atrašana var aizņemt vairāk laika, nekā sākotnēji plānots. "Izmantojiet meklēšanas opciju programmas mājas lapā
www.nb8grants.org, lai variet atrast partnerus savam projektam. Tāpat jūs varat atstāt savu pieprasījumu un apskatīt informāciju par citiem," iesaka Madis Kanarbiks un mudina pretendentus izmantot tīmekļa vietni.
Programmas mājas lapā
www.nb8grants.org, jūs atradīsiet visu nepieciešamo informāciju par programmu. Specifisku jautājumu gadījumos lūdzam sazinieties ar programmas koordinatoru Madi Kanarbiku, e-pasts: public.administration@norden.ee, tālrunis: +372 7 423 625 . Variet sazināties angļu, zviedru vai igauņu valodās.


9. Baltijas-Amerikas Dialoga programmas stipendijas

Latvijas Pilsoniskā alianse (eLPA) sadarbībā ar Baltijas-Amerikas Brīvības Fondu ielūdz uz semināru par iespēju nevalstiskajām organizācijām un izglītības iestādēm pieteikties Baltijas-Amerikas Dialoga programmas stipendijām. Šīs stipendijas ir aktuālas organizācijām, kuras plāno aicināt kādu ASV vieslektoru, ekspertu vai speciālistu un tam nepieciešams finansējums ceļa, uzturēšanās, u.c. izdevumiem.
Ģertrūdes iela 19/21–3, Rīga, LV – 1011, tālr. 67846464, fakss: 67846466, skype: elpa_riga
alianse@nvo.lv www.nvo.lv
Programmā ir iespēja pieteikties līdz 10 000$ lielai stipendijai. Stipendijas tiek piešķirtas konkursa kārtībā. Seminārs notiks 17.februārī plkst, 11:00 „Valdemāra Centrs”, Valdemāra iela 21, 6.stāvs. Iepriekšējā pieteikšanās: ibembere@ciee.org. Vairāk informācijas var atrast šeit: http://www.balticamericanfreedomfoundation.org/lv.aspx
Informācijas avots: Latvijas Pilsoniskā alianse

 


JAUNUMI, 12.01.2015.

Jauns konkurss Erasmus+: 3. pamatdarbībā - Atbalsts politikas reformai


Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA) izsludinājusi 2015. gada projektu pieteikumu konkursu “Uz nākotni vērsti sadarbības projekti” Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta atbalsta programmas Erasmus+ 3. pamatdarbības ietvaros – Atbalsts politikas reformai: paredzamās iniciatīvas. 

Uz nākotni vērsti sadarbības projekti politikas attīstības jomā ir projekti, ko īsteno ieinteresēto pušu partnerības, lai identificētu, testētu, attīstītu un novērtētu jaunas, inovatīvas pieejas izglītības, mācību un jaunatnes jomā, kam ir potenciāls dot ieguldījumu izglītības un jaunatnes politiku pilnveidē un kļūt par galvenajiem virzieniem. Plašāka informācija pieejama vadlīnijās pieteicējiem.

Informējam, ka 2015. gada 20. janvārī Briselē norisināsies informācijas diena, kurā tiks sniegta informācija par politikas ietvaru un prioritātēm Erasmus+ jaunajā konkursā uz nākotni vērstiem Eiropas sadarbības projektiem izglītības, mācību un jaunatnes jomā. Tiks izskaidrotas finansējuma saņemšanas iespējas, kā arī sniegti praktiski padomi par pieteikumu sagatavošanu.

Informācijas dienas darba kārtība un reģistrēšanās pieejama šeit. Pasākuma norises dienā būs iespēja notiekošo vērot tiešsaistē.

Papildu informācija par konkursu šeit: 

Informācijas avots:Valsts izglītības attīstības aģentūra

 

Izsludina konkursu Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartu saņemšanai


Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina konkursu Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartu saņemšanai. Tādējādi organizācijām, kas aktīvi darbojas profesionālās izglītības un mācību jomā, būs iespēja pieteikties Erasmus+ mobilitātes grantiem vienkāršotā kārtībā.

Hartas mērķis ir rosināt tās organizācijas, kas iepriekš pierādījušas spēju organizēt kvalitatīvu profesionālās izglītības un mācību mobilitāti audzēkņiem un personālam, attīstīt to plašāk Eiropas internacionalizācijas stratēģijas ietvaros. Minētā stratēģija paredz ne tikai mācību sekmēšanu citās programmas Erasmus+ valstīs, bet arī starptautiskās sadarbības pilnveidošanu nosūtošajā organizācijā.  

Erasmus+ programma sekmē kvalitatīvas izglītības attīstību, atbalstot profesionālajā izglītībā iesaistīto audzēkņu un neseno absolventu mācības un stažēšanos ārvalstīs.   Tāpat profesionālo skolu personālam ir iespēja pilnveidoties, mācot ārvalstu profesionālās izglītības iestādēs vai novērojot mācību procesu tajās. Programma Erasmus+ sniedz iespēju iepazīt un apgūt mācību metodes, praksi un jaunākās tehnoloģijas, ko izmanto citās valstīs, uzlabojot arī iegūto kvalifikāciju un prasmju pārredzamību un atzīšanu,” atzīst VIAA direktore Dita Traidās. 

Pieteikties hartai var jebkura publiska vai privāta organizācija, kas atbilst noteiktajiem kritērijiem. Tostarp pieteikuma iesniedzējiem jābūt pabeigtiem vismaz trim profesionālās izglītības un mācību mobilitātes projektiem Eiropas Savienības mūžizglītības programmas 2007.–2013. gadam vai Erasmus+ programmas ietvaros. Pieteikumus hartas saņemšanai var iesniegt arī mobilitātes konsorciji.

Profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartu piešķir uz visu Erasmus+ programmas laiku – līdz 2020. gadam. Programmas īstenošanas gaitā VIAA veiks hartas izpildes uzraudzību.

Jāņem vērā, ka mobilitātes hartas piešķiršana vēl nenozīmē tiešu finansējumu mobilitātēm vai galvojumu finansējuma saņemšanai, tomēr hartas iegūšana profesionālās izglītības un mācību organizācijām no 2016. gada sniegs iespēju vienkāršotā kārtībā pieteikties Erasmus+ atbalstam. Tāpat vēršam uzmanību, ka mobilitātes harta nav obligāta prasība dalībai Erasmus+ programmā.

Pieteikumu iesniegšanas termiņškonkursā ir 2015. gada 14. maijs (plkst. 18.00 pēc Briseles laika). Lai skaidrotu ar hartu saistītos jautājumus, februārī VIAA organizēs informatīvu semināru. Plašāka informācija par hartu pieejama VIAA mājaslapā.

Izglītības un zinātnes ministrija  ir atbildīgā institūcija par Erasmus+ programmas īstenošanu Latvijā, savukārt  VIAA un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  nodrošina  programmas ieviešanu. Par projektu konkursiem vairāk var uzzināt Erasmus+ mājaslapā un VIAA mājaslapā.

Papildu informācija: Ennata Kivriņa
VIAA Eiropas Savienības izglītības programmu departamenta direktore
Tālr.: 67814324
e-pasts: ennata.kivrina@viaa.gov.lv 

Informācijas avots: Valsts izglītības attīstības aģentūra

 

Izsludināta „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” konkursa papildu kārta Latvijas augstākās izglītības iestādēm un zinātniskajām institūcijām
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 2015. gada 5. janvārī izsludina Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā" atklātā konkursa papildu kārtu.

Visas akreditētās Latvijas augstākās izglītības iestādes un zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā, var pieteikties finansējuma saņemšanai, lai:

 • uzaicinātu Šveices pētniekus atsevišķu lekciju vai lekciju kursu pasniegšanai;
 • veicinātu pieredzes apmaiņu augstākajā izglītībā vai zinātniskajā darbībā.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2015. gada 28. februāris.

Projektu īstenošanas un pārskatu iesniegšanas termiņš ir 2015. gada 30. augusts.

Laika periodā no 2012. līdz 2015. gadam kopējais Šveices pētnieku aktivitātēm Latvijā pieejamais finansējums ir 162 762 EUR (195 542.55 CHF), tai skaitā 24 414 EUR (29 331 CHF) liels Latvijas nacionālais līdzfinansējums.

Šveices pētnieks var uzturēties Latvijā no piecām dienām līdz diviem mēnešiem. Stipendijā ir iekļauta pētnieka dienas nauda, izdevumi par viesnīcu (naktsmītni) un ceļa izdevumi šādā apmērā:

 • dienas nauda 65 CHF (~52 EUR);
 • viesnīcas izdevumi par nakti 120 CHF (~97 EUR);
 • ceļa izdevumi 700 CHF (~566 EUR).

Atklātā konkursa mērķis ir attīstīt Latvijas augstākās izglītības iestāžu un zinātnisko institūciju potenciālu, kā arī veicināt ilgtspējīgu sadarbību starp Latvijas un Šveices augstākās izglītības iestādēm un zinātniskajām institūcijām.

Projektu pieteikumus administratīvi un kvalitatīvi vērtē VIAA izveidotā vērtēšanas komisija. Konkursa rezultāti tiek paziņoti divu mēnešu laikā pēc konkursa noslēguma. Grantu shēmas „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā" īstenošanā VIAA veic ieviešanas iestādes funkcijas.

Konkursa nosacījumi, iesnieguma veidlapa un papildu informācija pieejama VIAA mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā „Šveices sadarbības programma - Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā".

Kontaktinformācija: VIAA, Vaļņu iela 1 (4.stāvs), Rīga, LV - 1050; tālr.: 67785424 e-pasts: liene.gailite@viaa.gov.lv.

Informācijas avots: Valsts izglītības attīstības aģentūra


JAUNUMI no Kurzemes plānošanas reģiona

Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam ietvaros tiek rīkots pirmais projektu pieteikumu konkurss finansējuma saņemšanai pārrobežu sadarbības projektiem.
 
  Programmas finansējumam var pieteikties pārrobežu sadarbības projekti, kuros ir partneri no vismaz divām programmas valstīm - Latvijas, Igaunijas, Zviedrijas un Somijas, ieskaitot Ālandu salas.
 Projektam jāatbilst vienai no programmas prioritātēm:
 *         konkurētspējīga ekonomika,
 *         ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana,
 *         labi savienots reģions vai kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions, kā arī jābūt skaidrai pārrobežu sadarbības pievienotajai vērtībai kopīgas Baltijas jūras reģiona problēmas risināšanai.
 Projektu pieteikumu iesniegšana - no 2014.gada 18. decembra līdz 2015.gada 9. februārim.
 Projektu pieteikumu iesniegšana notiek elektroniski, izmantojot „eMonitoring” sistēmu.
 Plašāka informācija par programmu, piemēram, programmas rokasgrāmata un citi dokumenti ir pieejami programmas mājas lapā http://www.centralbaltic.eu/document-categories/project-documents.
 Sīkāka informācija: Līga Djačenko, Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014-2020 kontaktpunkts Latvijā, e-pasts: liga.djacenko@varam.gov.lv; tālr: +37166016588.
  
Izsludināts konkurss Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartām
 
 Valsts izglītības attīstības aģentūra izsludina konkursu uz Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību (PIA) mobilitātes hartām.  
 
Hartas iegūšana hartas parakstītājiem dos iespēju vienkāršotā kārtībā pieteikties Erasmus+ 1.pamatdarbības “Mobilitāte PIA audzēkņiem un personālam” no 2016. gada.
 
Hartai var pieteikties jebkura publiska vai privāta organizācija, kas aktīvi darbojas profesionālās izglītības un mācību jomā - vai nu atsevišķa PIA organizācija, vai mobilitātes konsorcijs.
 
Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību (PIA) mobilitātes harta ir paredzēta, lai rosinātu organizācijas, kas ir iepriekš pierādījušas, ka spēj organizēt kvalitatīvu PIA mobilitāti audzēkņiem un personālam, plašāk attīstīt to Eiropas internacionalizācijas stratēģijas. Eiropas internacionalizācija ir ne tikai mācību veicināšana citās programmas Erasmus+ valstīs, integrējot kvalitatīvas mobilitātes darbības mācību programmās. Tā ietver arī starptautisku pieeju pilnveidošanu visā nosūtošajā organizācijā, piemēram, veidojot sadarbības tīklus ar partneriem citās valstīs, veicinot svešvalodu apgūšanu un raugoties plašāk par valsts profesionālās izglītības un mācību pieejām.
 
PIA mobilitātes hartu piešķir uz visu Erasmus+ programmas laiku, un programmas īstenošanas gaitā tiek veikta tās uzraudzība.
 
Tomēr PIA mobilitātes hartas piešķiršana vēl nenozīmē tiešu finansējumu vai galvojumu finansējumam saskaņā ar Erasmus+ programmas 1. pamatdarbību “Mobilitāte PIA audzēkņiem un personālam”.
 
Hartas iegūšana organizācijām dos iespēju vienkāršotā kārtībā pieteikties atbalstam Erasmus+ 1. pamatdarbībai “Mobilitāte PIA audzēkņiem un personālam” no 2016. gada. Turklāt hartas mērķis ir atbalstīt nosūtošo organizāciju kapacitātes stiprināšanu, lai organizētu audzēkņu un personāla kvalitatīvu mobilitāti, vienlaikus atbalstot, veicinot un turpmāk attīstot kvalitāti mobilitātes jomā.
 
PIA mobilitātes harta nav obligāta prasība dalībai Erasmus+ PIA mobilitātes programmā. Organizācijas var iesniegt pieteikumus mobilitātes projektu finansējumam parastajā kārtībā saskaņā ar programmas 1. pamatdarbību “Mobilitāte PIA audzēkņiem un personālam”, kā norādīts programmas Erasmus+ vadlīnijās.
 
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 2015. gada 14. maijs (plkst. 18:00 pēc Briseles laika).
 
Dokumenti un veidlapas:
 http://viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/harta/prof_izgl_mob_harta_level/?tl_id=21503&tls_id=1416


JAUNUMI, 05.01.2014.

Tiek izsludināts projektu konkurss vadlīnijas „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana” aktivitātē „Sugu aizsardzības plānu izstrādāšana vai aktualizēšana indikatīvi norādītajām sugām” finansējuma saņemšanai 2015.gadā

Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2014.gada 15.decembra sēdes Nr.18 lēmumu, izsludina projektu konkursu vadlīnijas  „Dabas un bioloģiskāsdaudzveidības aizsardzība un saglabāšana” aktivitātē „Sugu aizsardzības plānu izstrādāšana vai aktualizēšana indikatīvi norādītajām sugām” finansējuma saņemšanai 2015.gadā.

Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kuru ietvaros tiek veicināta dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība.

Projektu konkursa ietvaros tiek atbalstīta sugu aizsardzības plānu izstrādāšana vai aktualizēšana indikatīvi norādītājām sugām.

Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība, nodibinājums vai zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta institūcija.

Konkursā pieejamais finansējums no Fonda līdzekļiem ir EUR 40 000.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: 2014.gada 29.decembris – 2015.gada 29.janvāris.

Projekta iesniegums, noformēts atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, ir jāiesniedz Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā (Rīgā, Eksporta ielā 5, LV–1010) personīgi darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu vai elektroniskā dokumenta veidā.

Projektu konkursa nolikums un tā pielikumi elektroniski ir pieejami Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas mājas lapas www.lvafa.gov.lv sadaļā – „Projektu konkursi”, „Projektu konkursa nolikumi”.

Sīkāka informācija par konkursu: tālr. 67503322  e-pasts: lvafa@lvafa.gov.lv

Informācijas avots: Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija

 

Tiek izsludināts projektu konkurss vadlīnijas „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē „Vides izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem” finansējuma saņemšanai 2015.gadā

Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2014.gada 15.decembra sēdes Nr.18 lēmumu, izsludina projektu konkursa I kārtu vadlīnijas  „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē „Vides izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem” finansējuma saņemšanai 2015.gadā. Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kuru ietvaros tiek veicināta skolas vecuma bērnu vides izglītība un audzināšana.

Projektu konkursa ietvaros tiek atbalstītas diennakts vai dienas vides izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem, t.sk., bērniem ar īpašām vajadzībām, kuru mērķis ir veicināt izpratni par vidi un dabu, tās problēmām un motivēt aktīvai darbībai vides aizsardzībā, kur vismaz 50% no kontaktnodarbībām tiek veltītas tēmām, kas saistītas ar vides un dabas aizsardzību un resursu taupīšanu.

Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, pašvaldību un privātās izglītības iestādes, kas reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā.

Konkursā pieejamais finansējums no Fonda līdzekļiem ir EUR 80 000.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 19.janvāris – 2015.gada 30.janvāris.

Projekta iesniegums, noformēts atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, ir jāiesniedz Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā (Rīgā, Eksporta ielā 5, LV–1010) personīgi darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu vai elektroniskā dokumenta veidā.

Projektu konkursa nolikums un tā pielikumi elektroniski ir pieejami Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas mājas lapas www.lvafa.gov.lv sadaļā – „Projektu konkursi”, „Projektu konkursa nolikumi”.

Sīkāka informācija par konkursu: tālr. 67503323, e-pasts: lvafa@lvafa.gov.lv

Informācijas avots: Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija

 

Eiropas Komisija apstiprinājusi Centrālā Baltijas jūras reģiona programmu 2014.-2020. gadam

 

2014. gada 16. decembrī Eiropas Komisija (turpmāk - EK) oficiāli apstiprinājusi Centrālā Baltijas jūras reģiona programmu 2014.-2020. gadam (EK lēmums Nr. C(2014) 9980), kuras ietvaros pārrobežu sadarbības projektiem būs pieejams Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk - ERAF) finansējums 115 miljonu eiro apmērā.

Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas mērķis ir sekmēt ilgtspējīgu reģiona izaugsmi, panākot līdzsvaru starp ekonomikas un vides interesēm. Šīs programmas ietvaros 2014.-2020. gadā ir iespējams saņemt finansiālu atbalstu projektiem, kas ievieš darbības konkurētspējīgas ekonomikas veidošanas, dabas un kultūras resursu ilgtspējīgas kopīgas izmantošanas, transporta, preču un cilvēku plūsmas, kā arī mazo ostu pakalpojumu uzlabošanas, kvalificēta un sociāli iekļaujoša reģiona attīstīšanas aktivitātēs.

Programmai ir trīs apakšprogrammas – Centrālā Baltijas jūras reģiona apakšprogramma, Dienvidsomijas-Igaunijas apakšprogramma un Arhipelāga un salu apakšprogramma. Latvija piedalās Centrālā Baltijas jūras reģiona apakšprogrammā.

Latvijā reģistrēti finansējuma saņēmēji no Rīgas, Pierīgas, Kurzemes, Zemgales un Vidzemes reģioniem šīs programmas ietvaros var saņemt ERAF līdzfinansējumu 85% apmērā.

Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014-2020 kontaktpersona Latvijā - Līga Djačenko, e-pasts: liga.djacenko@varam.gov.lv; tālr: +37166016588.

Informācijas avots: Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014-2020 nacionālais kontaktpunkts Latvijā
Notikumu kalendārs

Janvāris, 2015
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Klikšķini uz datuma

Tīkla kamera

Laika ziņas

Šobrīd:
1º C
Rīt:
0º C