Piektdiena, 25. aprīlis
Šodien sveicam: Līksma, Bārbala

Projektu konkursi

 

  

Jauna informācija par projektu īstenošanas iespējām

JAUNUMI, 22.04.2014.

Darbs skolēnu vasaras brīvlaikā – NVA aicina darba devējus pieteikt darba vietas skolēniem
Labā ziņa skolēniem un viņu vecākiem – šovasar pēc 5 gadu pārtraukuma Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) atjauno skolēnu nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā! Ar NVA atbalstu vasaras mēnešos strādāt un iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un pirmo darba pieredzi varēs jaunieši vecumā no 15 gadiem, kuri mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Pasākums norisināsies no 2.jūnija līdz 29.augustam, viena skolēna dalības ilgums – 1 mēnesis. 

Darba devēji - pašvaldības, biedrības, nodibinājumi un komersanti – aicināti jau nākamnedēļ pieteikt darba vietas skolēniem vasaras brīvlaikā. Lai pieteiktos, darba devējam būs jāaizpilda NVA mājaslapā ievietotā 
pieteikuma veidlapa un jāiesniedz NVA filiālē, kuras administratīvajā teritorijā plānots izveidot darba vietu skolēnam.
 
NVA darba devējam nodrošinās dotāciju skolēna ikmēneša darba algai 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Otru pusi algas skolēnam maksā darba devējs, arī nodokļus no darba algas nomaksā darba devējs. Protams, darba devējs skolēnam var maksāt arī vairāk nekā minimālo darba algu.

NVA nodrošinās dotāciju ikmēneša darba algai arī skolēnu darba vadītājam. Par 10 skolēnu darba vadīšanu dotācijas apmērs būs vienas valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, attiecīgi dotācijas apmērs par viena skolēna darba vadīšanu būs viena desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Tātad, par viena skolēna nodarbināšanu darba devējs saņems 160 euro skolēna darba algai un 32 euro skolēna darba vadītāja darba algai pirms nodokļu nomaksas.

Tāpat NVA apmaksās skolēna veselības pārbaudes, ja to paredz normatīvie akti par obligātajām veselības pārbaudēm. Pasākuma laikā NVA nodrošina skolēnu apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darba vietā.

Skolēnu pieteikšanās plānota no maija vidus, paredzot, ka pieteikties pasākumam jaunieši varēs elektroniski NVA mājas lapā vai klātienē filiālē. „Nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanai piešķirts finansējums 2 miljonu euro apmērā. Tiek plānots, ka kopumā darbā vasaras brīvlaikā varēs iesaistīties vairāk nekā 10 tūkstoši skolēnu.

Uzziņa: Skolēnu nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā NVA ik vasaru organizēja sākot ar 2004.gadu.  2004. gadā ar NVA starpniecību bija nodarbināti 3 225 skolēni, 2005. – 9 198, 2006. – 11 552 un 2007. – 7 781 skolnieks, 2008. gadā - 11 222 skolēni. 2009.gadā saistībā ar budžeta optimizāciju pasaules ekonomiskās krīzes  iespaidā NVA aktīvais nodarbinātības pasākums "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālajās vai profesionālajās izglītības iestādēs" tika iesaldēts.

 

Līdz 30. aprīlim pieņem projekta iesniegumus ERAF 2.1.2.2.4. apakšaktivitātē "Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma"
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) 2014.gada 30.aprīlī pārtrauc projekta iesniegumu pieņemšanu darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2.4.apakšaktivitātē "Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma".

Aktivitātes mērķis ir veicināt sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu inovāciju, jaunu produktu vai tehnoloģiju attīstību, tehnoloģiju pārnesi un konkurētspējas stiprināšanu.

 

Projekta iesniedzējs var būt Latvijā reģistrēts komersants, kas atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta statusam.


JAUNUMI, 14.04.2014.

Izsludināts atklāts projektu konkurss "Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība"
Valsts reģionālās attīstības aģentūra izsludina Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" projektu iesniegumu atklātu konkursu "Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība".

Konkursa mērķis ir ieviest un demonstrēt Latvijas Republikā zema oglekļa dioksīda (turpmāk - CO2) risinājumus - energoefektīvas tehnoloģijas un risinājumus ilgtspējīgām ēkām, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu enerģijas ražošanai un citas jaunās (inovatīvas) tehnoloģijas (tai skaitā tehnoloģiskos procesus) vai produktus (tai skaitā preces un pakalpojumus), kas samazina COemisijas.

Projektus īsteno Latvijas Republikas teritorijā un to iesniedzēji ir Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes, Latvijas Republikā reģistrētas biedrības vai nodibinājumi, kā arī komersanti.

Konkursa ietvaros atbalsta trīs projekta jomas:

1.    pirmajā jomā - energoefektivitātes pasākumu īstenošana un atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju uzstādīšana, būvējot zema enerģijas patēriņa ēkas, kā arī rekonstruējot esošas ēkas;

2.    otrajā jomā - atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošana siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai;

3.    trešajā jomā - inovatīva (jauna) produkta vai tehnoloģijas izveide, testēšana un demonstrēšana, kā arī esošas tehnoloģijas pilnveidošana, testēšana un demonstrēšana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ne-emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas sektorā.

Kopējais konkursa ietvaros pieejamais programmas līdzfinansējums ir 5 000 000 EUR. Vienam projektam pieejamais programmas līdzfinansējums:

1.    pirmajā jomā ir no 175 000 līdz 1 000 000 EUR,

2.    otrajā jomā ir no 175 000 līdz 500 000 EUR,

3.    trešajā jomā ir no 175 000 līdz 300 000 EUR.

Ne vēlāk kā trīs mēnešus līdz konkursa beigu termiņam Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļa vietnēbūs pieejamas vadlīnijas projektu iesniedzējiem projekta iesnieguma aizpildīšanai.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2014.gada 8.oktobrim plkst. 17.00. Projekta iesniegumu var iesniegt ne agrāk kā no 2014.gada 11.augusta.

Projekta iesniegumu var iesniegt:

·       personīgi vai pa pastu Valsts reģionālās attīstības aģentūrā Elizabetes ielā 19, Rīgā, LV-1010 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju);

·       elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: pasts@vraa.gov.lv (ar norādi "Konkursam "Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība"").

2014.gada jūnijā tiks rīkoti informatīvie semināri par projektu iesniegumu sagatavošanu, par kuru norises vietu un laiku būs pieejama informācija Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļa vietnē: www.vraa.gov.lv

Jautājumus par konkursa noteikumiem lūdzam sūtīt uz e-pastu pasts@vraa.gov.lv ar norādi "Atklāta konkursa jautājums". Jautājumus drīkst iesniegt ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms konkursa termiņa beigām.

Atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem
Horizonts 2020 jaunā iniciatīva - MVU instruments ir izveidots, lai palīdzētu maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) realizēt tirgus orientētas, inovatīvas idejas, pārvērst tās tirgus pieprasītos, konkurētspējīgos, peļņu nesošos produktos vai pakalpojumos. Tā pamatiezīmes ir līdzīgas praksē veiksmīgai ASV MVU finanšu atbalsta programmai „The Small Business Innovation Research program” (SBIR).

MVU instruments ir paredzēts visa veida inovatīviem, uz starptautisko tirgu, izaugsmi un peļņas gūšanu orientētiem maziem un vidējiem uzņēmumiem. Galvenokārt tas ir domāts jau strādājošiem uzņēmumiem, tomēr arī jaundibinātie uzņēmumi (Start-ups, Spin-offs) var piedalīties MVU instruments programmā, ja vien tiem ir ļoti perspektīva, inovatīva, peļņu sološa biznesa ideja.

Projekta tematikai ir jāatbilst kādai no Horizonts 2020 tematiskajām tehnoloģiskajām prioritātēm, vai jārisina kādas sabiedrībai nozīmīgas problēmas. Ar aktuālajām tematikām var iepazīties attiecīgā gada darba programmā, kura tiek publicēta Eiropas Komisijas Pētniecības un inovācijas „Dalībnieku portālā”. Iespējamo tematiku loks ir visai plašs, tomēr projektos ir jābūt būtiskam jauninājuma elementam, tiem ir jābūt ar Eiropas pievienoto vērtību, un rezultātiem ir jābūt orientētiem uz Eiropas vai pasaules, nevis vietējo tirgu. MVU instruments galvenokārt ir paredzēts, lai atbalstītu inovācijas aktivitātes, lai gan, ja tas ir nepieciešams un pamatots, projektos var veikt arī kādu pētniecisko darbu.

MVU instrumenta projektos tikai mazie un vidējie uzņēmumi var pretendēt uz finansējumu. Ja projektā ir nepieciešams iesaistīt cita tipa institūcijas, piemēram, universitātes, pētnieciskos institūtus, lielos uzņēmumus, nevalstiskās organizācijas u.tml., tad tām projektā ir jāpiedalās kā līgumdarbu izpildītājām. Līgumdarbu izpildītāju piesaiste ir pieļaujama, bet to nepieciešamība ir jāpamato. Projektu var realizēt arī viens MVU, nav nepieciešams konsorcijs. Vēl vairāk - tiek sagaidīts, ka vairumu projektu realizēs viens uzņēmums. Projektu var realizēt arī konsorcijs, bet tad tā nepieciešamība projekta pieteikumā ir jāpamato.

MVU instrumentam ir trīs fāzes. Projekti atbalstam pirmajā un otrajā fāzē tiek izvēlēti projektu konkursos, un tiešā veidā tiek finansēti tikai pirmās un otrās fāzes projekti, bet trešajā fāzē nav tieša publiskā finansējuma.

Pirmās fāzes projekti ir paredzēti biznesa idejas dzīvotspējas izvērtēšanai un sagatavošanās darbiem otrās fāzes projektu pieteikumam. Tie var būt koncepcijas pamatošana, tirgus izpēte, riska novērtējums, ja nepieciešams, tad partneru meklēšana otrās fāzes projektam, detalizēta biznesa plāna izstrāde u.tml. Projekta pieteikums pirmās fāzes projektu konkursam ir līdz 10 lpp. garš. Pirmās fāzes atbalstītie projekti saņem fiksētu summu – 50 000 Eiro. Pirmās fāzes projekta realizēšanas laikam ir jābūt aptuveni 6 mēneši. Tiek sagaidīts, ka pirmās fāzes projekta rezultāts ir projekta pieteikums otrajai fāzei ar detalizētu biznesa plānu. Tomēr, ja priekšizpēte ir parādījusi, ka biznesa ideja nav dzīvotspējīga, projektu var beigt pēc pirmās fāzes - arī negatīvs rezultāts ir pieņemams.

MVU instrumenta otrajā fāzē ir neatkarīgs projektu konkurss, t.i., tajā var piedalīties arī MVU, kuri nav realizējuši pirmās fāzes projektu. Projekta pieteikumā ir jāiekļauj detalizēts biznesa plāns un plānoto darbu apraksts. Otrās fāzes projekti ir paredzēti idejas realizācijai. Darbi var būt lietišķā pētniecība, ja tāda ir nepieciešama, prototipa izstrāde, testēšana, demonstrēšana, pilotiekārtas izstrāde, miniaturizācija, produkta vai pakalpojuma sagatavošana tirgum u.c. darbības. Indikatīvās projekta izmaksas ir 0.5-2.5 miljoni Eiro, bet var būt arī citādas, ja tam ir pamatojums. Projekta realizēšanas laiks ir paredzēts 1-2 gadi, bet var būt arī citāds, ja nepieciešamība ir pamatota. Rezultātam ir jābūt komercializēšanai gatavam produktam vai pakalpojumam.

Trešajā fāzē nav projektu konkursa, jo tiešā veidā nav arī finansējuma. Trešajā fāzē uzņēmumiem, kuri sekmīgi ir pabeiguši otrās fāzes projektu, tiek atvieglota pieeja citiem finanšu avotiem – riska un privātajam kapitālam, aizdevumu fondiem. Tāpat var tikt izmantoti citi netieši atbalsta mehānismi, piemēram, tīklošanās, publicitāte u.tml.

Vienlaicīgi viens un tas pats MVU var piedalīties tikai vienā MVU instrumenta pirmās vai otrās fāzes projektu konkursā vai projekta realizācijā. Piemēram, viens un tas pats uzņēmums nevar vienlaikus realizēt pirmās fāzes projektu, un iesniegt pieteikumu otrās fāzes projektu konkursam, vai arī iesniegt divus projektu pieteikumus – tas ir jādara secīgi, kad iepriekšējā aktivitāte ir pilnībā noslēgusies. Tomēr dalība MVU instrumenta projektu konkursā vai projekta īstenošanā neuzliek nekādus ierobežojumus tam pašam MVU piedalīties citu Horizonts 2020 apakšprogrammu projektu konkursos vai projektos.

Projektus īstenojošiem MVU tiek nodrošināta dažāda nepieciešamā biznesa apmācība. Pirmās fāzes projektos - līdz 3 dienām, otrās fāzes projektos – līdz 12 dienām. Apmācība nav paredzēta projektu rakstīšanā vai realizēšanā, bet ar biznesu saistītos jautājumos – marketings, finansējuma piesaiste, intelektuālā īpašuma aizsardzība u.tml.

Pirmajā un otrajā fāzē ir nepārtraukti atvērts konkurss (projektu pieteikumus var iesniegt jebkurā brīdī), bet izvērtēšana – periodiska – 4 reizes gadā. Praktiski tas nozīmē, ka katru gadu gan pirmajā, gan otrajā fāzē ir 4 projektu konkursi. Izņēmums ir 2014. gads, kad pirmajā fāzē ir trīs konkursi - 18. jūnijā, 24. septembrī un 17. decembrī, bet otrajā fāzē divi projektu konkursi – 09. oktobrī un 17. decembrī.

Tikko kā tiek iesniegts projekta pieteikums, tas tiek nosūtīts vērtēšanai. Tas savukārt nozīmē, ka iesniegtajā projekta pieteikumā nav iespējams veikt labojumus/papildinājumus. Projektu pieteikumus vērtē neatkarīgie eksperti. Projekta iesniedzējs var norādīt līdz 3 personām, kuras viņš nevēlas, lai tie būtu viņa projekta pieteikuma vērtētāji.

Gan pirmās, gan otrās fāzes atbalstītajiem projektiem atbalsta intensitāte ir 70%. Atsevišķu tēmu projektiem, piemēram, specifiskiem veselības jomas projektiem atbalsta intensitāte var būt līdz 100%. Projektu realizēšanai ir pieejams priekšfinansējums. Bankas garantijas priekšfinansējumam netiek prasītas.

Ar MVU instrumenta detalizētu aprakstu var iepazīties Interneta vietnē.

Aktuālās MVU instrumenta tematikas un konkursu apraksti ir Horizonts 2020 Darba programmas 2014.-2015. gadiem sadaļā „7. Inovācijas mazos un vidējos uzņēmumos” (Horizon 2020 Work Programme 2014-2015 „7. Innovation in small and medium-sized enterprises) no 4. līdz 9. lappusei.

Kontakti tuvākai saziņai par Horizonts 2020 pieejami Studiju un zinātnes administrācijas mājaslapā.

Izsludināts projektu konkurss kūtsmēslu krātuvju būvniecībai un rekonstrukcijai
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija" jaunu kūtsmēslu krātuvju būvniecībai, esošo kūtsmēslu krātuvju rekonstrukcijai, nepieciešamo būvmateriālu un stacionāro iekārtu iegādei.

Pasākuma mērķis ir modernizēt lauksaimniecības uzņēmumus, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju.

Atbalsta pretendents ir fiziska vai juridiska persona, kas ražo (ir noslēgts gads un iesniegta gada ienākumu deklarācija vai gada pārskats) Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētos nepārstrādātos lauksaimniecības produktus, izņemot zivsaimniecības produktu ražošanu, kā arī mājas (istabas) dzīvnieku un tādu dzīvnieku audzēšanu, uz kuriem neattiecas Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums.

Piecpadsmitās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2014.gada 9.maija līdz 2014.gada 9.jūnijam.

Pieejamais publiskais finansējums – 4 000 000 EUR

Pasākuma ietvaros atbalstāmās aktivitātes - jaunu kūtsmēslu krātuvju būvniecība, esošo kūtsmēslu krātuvju rekonstrukcija, nepieciešamo būvmateriālu un stacionāro iekārtu iegāde.

Atbalsta intensitāte40% no attiecināmajām izmaksām.

Atbalsta intensitāti palielina par 5%:

·       fiziskai personai, kas projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir jaunāka par 40 gadiem;

·       juridiskai personai, ja tās dalībnieks – fiziska persona, kam saimniecībā pieder vairāk nekā 51% pamatkapitāla daļu, projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir jaunāks par 40 gadiem.

Atbalsta intensitāti palielina par 10%, atbalsta pretendentiem, kas:

·       investīcijas iegulda normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai, vides un lauku ainavas uzlabošanai noteiktos mazāk labvēlīgos apvidos un pēc projekta pabeigšanas lauksaimniecības produktu ražošanas būve (kūtsmēslu krātuve) atrodas mazāk labvēlīgos apvidos.

·       īsteno projekta aktivitātes piensaimniecības nozarē, uz kuru attiecas Padomes 2007.gada 22.oktobra Regulas (EK) Nr.1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula), III nodaļas III iedaļa.

Attiecināmās izmaksas

Programmēšanas periodā vienam atbalsta pretendentam kopējā attiecināmo izmaksu summa nav lielāka par 3 984 041 EUR un var pārsniegt tā ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas:

·       ne vairāk kā 7 (septiņas) reizes, ja atbalsta pretendents īsteno projektu būvniecības aktivitātē.

Šis nosacījums neattiecas uz pretendentiem, ja tā kopējā atbalstīto attiecināmo izmaksu summa programmēšanas periodā ir mazāka par 213 431 EUR.

Vienam atbalsta pretendentam atlases kārtā attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 300 000 EUR.

Saskaņā ar Komisijas 2011.gada 27.janvāra regulas (ES) Nr.65/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 attiecībā uz pārbaudes kārtību, kā arī savstarpējo atbilstību saistībā ar lauku attīstības atbalsta pasākumiem 24.panta 2.punkta d) apakšpunktu, maksimālās attiecināmās izmaksas publiskā finansējuma aprēķināšanai lagūnu būvniecības projektiem tiek noteiktas30 EUR/m3 un betonētajām kūtsmēslu krātuvēm, saskaņā ar Noteikumu Nr.1026 5.pielikumu maksimālās attiecināmās izmaksas publiskā finansējuma aprēķināšanai ir noteiktas 49,80 EUR/m3.

Svarīgi!

·       Kredītiestādes, līzinga sabiedrības vai krājaizdevumu sabiedrības lēmums par kredīta piešķiršanu, ja projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts, vai dokuments, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību, ja atbalsta pretendents projekta īstenošanā plāno ieguldīt privātos naudas līdzekļus jāiesniedz 3 mēnešu laikā, kad stājies spēkā LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

·       Pretendējot uz finansējumu jaunai būvniecībai, rekonstrukcijai, būvmateriālu iegādei vai stacionārajām iekārtām un to aprīkojumam, kas uzrādīts tehniskajā projektā vai tehnoloģiskajā daļā, iepirkuma procedūru apliecinošos dokumentus, plānošanas un arhitektūras uzdevuma (PAU) kopiju, apliecinājuma kartes un ieceres dokumentācijas kopijas, akceptētu būvprojektu tehniskā projekta stadijā un būvatļaujas kopiju iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai 3 mēnešu laikā (izņemot PAU un apliecinājuma karti) pēc tam, kad stājies spēkā LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. 

Ja iepriekšminētie dokumenti netiek iesniegti noteiktajā termiņā, lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu zaudē spēku.

Projekta īstenošana jāuzsāk ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami Lauku atbalsta dienesta mājaslapā.

 

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāva foajē (tālr. 67095000, 67027803).

 

JAUNUMI, 07.04.2014.

Pieejams atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā
Latvijas Republikas Kultūras ministrija (KM) izsludina atklātas projektu iesniegumu atlases konkursa Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.3.pasākuma "Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme" 3.4.3.3.aktivitātes "Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā" piekto un sesto kārtu.

Aktivitātes mērķis ir nodrošināt tādu valsts nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanu, pieejamību sabiedrībai un sociālekonomisku izmantošanu, kas atrodas privātīpašumā un nodrošina nozīmīgas publiskas funkcijas.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš piektajā un sestajā atlases kārtāno 2014.gada 31.marta līdz 2014.gada 15.maijam.

Aktivitātes piektās atlases kārtas ietvaros pieejams ERAF finansējums - biedrībām, nodibinājumiem, reliģiskām organizācijām - 457 187 euro apmērā.
Aktivitātes piektās atlases kārtas ietvaros pieejamais finansējums vienam projektam ir ne vairāk kā 50 000 
euro un ne mazāk kā 10 000 euro. ERAF finansējuma intensitāte nepārsniedz 85% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Aktivitātes sestās atlases kārtas ietvaros pieejams ERAF finansējums - juridiskām vai komercreģistrā reģistrētām fiziskām personām -304 792 euro apmērā.
Aktivitātes sestās atlases kārtas ietvaros vienam projektam pieejamais finansējums ir ne vairāk kā 50 000 
euro un ne mazāk kā 10 000 euro. ERAF finansējuma intensitāte nepārsniedz 50% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

2009.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumus Nr.675 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.3.3. aktivitāti "Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā"" un projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku var saņemt KM Rīgā, Antonijas ielā 9, 2.stāvā vai lejupielādēt KM mājaslapā sadaļā "ES struktūrfondi".

Projektu iesniegumus KM var iesniegt:

·       personīgi darba dienās plkst. 8.30-12.00, 12.30-17.00 Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Dokumentu pārvaldības nodaļā (2.stāvā, 21.kabinetā);

·       nosūtot pa pastu līdz projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām Latvijas Republikas Kultūras ministrijai, adrese: K.Valdemāra iela 11 a, Rīga, LV-1364;

·       elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu, sūtot uz elektroniskā pasta adresi: pasts@km.gov.lv

Jautājumus par aktivitātes piektās un sestās atlases kārtas nosacījumiem lūdzam sūtīt rakstveidā uz e-pastu: pasts@km.gov.lv


Lai informētu potenciālos projektu iesniedzējus Kultūras ministrija organizē informatīvo semināru par 3.4.3.3.aktivitātes „Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā” piekto un sesto atlases kārtu:

·       piektās atlases kārtas ietvaros - š.g. 2.aprīlī plkst.13:00, „ES mājā”, Rīgā (adrese: Aspazijas bulvāris 28, 2.stāva zāle);

·       sestās atlases kārtas ietvaros – š.g. 11.aprīlī plkst. 11:00, „ES mājā”, Rīgā (adrese: Aspazijas bulvāris 28, 1.stāva zāle). 

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar KM Eiropas Savienības fondu departamenta Finanšu instrumentu attīstības nodaļas vecāko referenti Lindu Krūmiņu (e-pasts: Linda.Krumina@km.gov.lv) vai Finanšu instrumentu attīstības nodaļas referenti Kitiju Sniedzi (e-pasts: Kitija.Sniedze@km.gov.lv).

Pagarināts projektu iesniegšanas termiņš atbalsta saņemšanai uzņēmumu darbības modernizācijai
Ekonomikas ministrija informē, ka par divām nedēļām – līdz šā gada 22. aprīlim - tiek pagarināts projektu iesniegšanas termiņš atbalsta saņemšanai uzņēmumu darbības modernizācijai aktivitātes „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” 4. kārtas ietvaros. Plānots, ka programmas 4. kārtas ietvaros kopējais privātā sektora investīciju apjoms Latvijas ekonomikā būs vismaz 51 milj. euro.

Ekonomikas ministra Vjačeslava Dombrovska tikšanās laikā ar Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) prezidentu Vitāliju Gavrilovu un LDDK izpilddirektori Līgu Menģelsoni tika panākta vienošanās, ka nepieciešams pagarināt projektu iesniegšanas termiņu Eiropas Savienības fondu aktivitātes "Augstas pievienotas vērtības investīcijas" 4. kārtas ietvaros. 

LDDK pārstāvji norādīja, ka, ņemot vērā augstos kritērijus, kvalitatīva projektu sagatavošana, lai nodrošinātu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) ekspertiem pilnīgu informāciju par plānoto projektu, prasa papildus laiku.

Vienlaikus, ņemot vērā, ka lēmumu pieņemšanas termiņš par projektu apstiprināšanu joprojām paliek 2014. gada 30. jūnijs, LIAA rēķinās ar intensīvu un mērķtiecīgu darbu termiņu ievērošanā. Tamdēļ ir būtiski, lai iesniegtie projekti ir sagatavoti augstā kvalitātē, īpašu uzmanību pievēršot sniegtās informācijas detalizācijas pakāpei attiecībā uz plānoto eksportu, projekta ilgtspēju, pētniecības un attīstības aktivitātēm un finanšu aprēķinu pieņēmumu pamatojumu.

Ekonomikas ministrija aicina projektu iesniedzējus, kas projektus jau ir sagatavojuši, tos iesniegt LIAA, lai LIAA uzsāktu vērtēšanu atbilstoši administratīvajiem kritērijiem. Projektu salīdzināšanu atbilstoši saņemtajiem punktiem LIAA uzsāks pēc 2014. gada 22. aprīļa.

Projektu iesniedzēji, kas ir iesnieguši savu projektu LIAA un sagaidījuši LIAA pārbaudi projekta īstenošanas vietā, var uzsākt projekta īstenošanu pirms LIAA lēmuma par projekta atbilstību vērtēšanas kritērijiem. Papildus, tā kā projektu vērtēšanas gala termiņš nemainās, tad projektu iesniegšanas termiņa pagarinājums neietekmēs arī tos projekta iesniedzējus, kas uzsāks projekta īstenošanu pēc LIAA lēmuma.

Kā informēts jau iepriekš, augstas pievienotas vērtības investīciju aktivitātes 4. kārtas mērķis ir stimulēt vietējos komersantus veikt ieguldījumus zināšanu vai tehnoloģiju intensīvajos projektos, kā arī piesaistīt ārvalstu investīcijas jomās ar augstu pievienoto vērtību, tādējādi veicinot jaunāko tehnoloģiju pārnesi no ārvalstīm. Programmas ietvaros finansējums tiks piešķirts ieguldījumiem pamatlīdzekļos, proti, jaunu iekārtu un aprīkojumu iegādei, kas palīdz uzņēmumam modernizēties, sākt jaunu, ienesīgāku preču vai pakalpojumu ražošanu.Minimālais kopējo attiecināmo izmaksu apjoms vienam projektam ir samazināts uz 50 000 euro; maksimālais publiskā finansējuma apjoms vienai projekta iesniedzēja saistīto personu grupai ir palielināts līdz 2 135 000 euro.

Nevalstiskais sektors varēs aktīvāk darboties pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā
Kultūras ministrija ir izsludinājusi konkursu par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā. Pieteikumi nevalstiskajām organizācijām jāiesniedz līdz 2014.gada 6.maijam, savukārt 15.aprīlī pulksten 15.00 interesenti aicināti uz informatīvo semināru Kultūras ministrijas telpās Rīgā, Antonijas ielā 9.

Konkursam ir trīs tematiskie virzieni:

1.    Pirmais – stiprināt reģiona nevalstisko organizāciju kapacitāti un veicināt to savstarpējo sadarbību un sadarbību ar vietējām pašvaldībām, komersantiem, kultūras iestādēm (muzejiem, bibliotēkām, kultūras namiem), tai skaitā, nodrošināt pieejamu un saprotamu informāciju reģiona nevalstiskajām organizācijām to efektīvai darbībai un līdzdalībai, sniegt bezmaksas konsultācijas nevalstiskajām organizācijām aktuālos jautājumos.

2.    Otrais – veicināt pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu attīstību un iedzīvotāju līdzdalību, sniedzot atbalstu reģiona nevalstiskajām organizācijām un veicinot to savstarpēju sadarbību, tai skaitā, organizēt informatīvus pasākumus par interešu aizstāvību un līdzdalību lēmumu pieņemšanā, iesaistot pašvaldības, bibliotēkas, kultūras centrus, muzejus, izglītības iestādes; organizēt pasākumus, kas sniedz zināšanas un attīsta pilsoniskās prasmes un attieksmes profesionāļiem un plašākai sabiedrībai visās vecuma grupās; organizēt pasākumus, kas veicina sabiedrības iniciatīvu un iesaistīšanos vietējās kopienas dzīves uzlabošanā.

3.    Trešais – atbalstīt reģiona mazākumtautību nevalstiskās organizācijas, tai skaitā, veicināt mazākumtautību identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību, atbalstot dažādu mazākumtautību radošo kolektīvu darbību, mazākumtautību tradīciju un folkloras attīstību; sekmēt mazākumtautību pilsonisko līdzdalību un sadarbību; organizēt starpkultūru dialogu veicinošus pasākumus, kas vērsti uz savstarpējas izpratnes veidošanu un stereotipu mazināšanu.

Pārvaldes uzdevumu veikšanai konkursa ietvaros tiks noteiktas nevalstiskās organizācijas – pa vienai katrā plānošanas reģionā (Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales un Rīgas plānošanas reģionā), kas, savukārt, organizēs atbalsta nodrošināšanu nevalstiskajām organizācijām katrā reģionā. Konkursa ietvaros plānots atbalstīt vismaz 40 projektus kopā visos piecos Latvijas plānošanas reģionos. Finansējuma avots ir Kultūras ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas finanšu līdzekļi 140 tūkstošu eiro apmērā.

Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktore Solvita Vēvere uzsver: „ Pēc vairāku gadu pārtraukuma ir atjaunota iespēja nevalstiskajām organizācijām visā Latvijā, saņemot valsts atbalstu, strādāt pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga sekmēšanas jomā, veicot valsts deleģētas funkcijas, kas iezīmētas Latvijas Nacionālajā attīstības plānā un Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēs. Sagaidām, ka, īstenojot šo programmu, tiks stiprināts nevalstiskais sektors tieši reģionos.”

Novadu pašvaldībām būs pieejami 3,63 milj. eiro bezmaksas publisko interneta pieejas punktu attīstībai
Otrdien, 2014.gada 1.aprīlī, valdība atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) priekšlikumu novirzīt papildus 3,63 miljonus eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) jaunu bezmaksas publisko interneta pieejas punktu izveidošanai un jau esošo pilnveidošanai novadu pašvaldībās.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš uzsver: „Esmu gandarīts, ka, efektīvi izmantojot mums pieejamo ES fondu finansējumu, Latvijas novados tiks paaugstināta ne tikai iedzīvotāju piekļuve bezmaksas internetam, bet arī sniegts atbalsts tūrisma attīstībai reģionos, tā kā tūristiem tiks atvieglotas iespējas iegūt informāciju par uzņēmēju piedāvātajiem pakalpojumiem novadā. Būtiski, lai, līdzīgi kā Igaunijā, kur izvietotas ceļa zīmes ar informāciju par bezmaksas interneta pieejas punktiem, šī informācija būtu pieejama arī Latvijas iedzīvotājiem un tūristiem”.

Ar mērķi paaugstināt iedzīvotāju piekļuvi internetam reģionos, ar ERAF līdzfinansējuma atbalstu tiks izveidoti gan t.s. „pilna servisa” interneta pieejas punkti, gan bezvadu interneta pieejas zonas ar vismaz 50 metru darbības rādiusu. „Pilna servisa” interneta pieejas punktos interesentiem būs pieeja datortehnikai, tai skaitā iespēja digitalizēt un izdrukāt dokumentus.

Šādu atbalstu paredz Ministru kabineta noteikumi „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.2.aktivitāti* „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”” (turpmāk - MK noteikumi), kur katrai novadu pašvaldībai projektu īstenošanai paredzēta konkrēta atbalsta kvota. Kvotas aprēķinātas, ņemot vērā teritoriālo vienību un iedzīvotāju skaitu katrā novadu pašvaldībā, teritorijas attīstības indeksu Latvijas plānošanas reģionos, kā arī Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu atbalstu interneta pieslēguma un pieejas punktu izveidei 2004.-2006. gada plānošanas periodā un interneta pieslēgumu skaitu mājsaimniecībās.

Plašāk ar nosacījumiem atbalsta saņemšanai iespējams iepazīties http://mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40289045

Pēc MK noteikumu stāšanās spēkā Valsts reģionālās attīstības aģentūra kā ES fondu sadarbības iestāde organizēs projektu atlasi un uzaicinās visas 110 novadu pašvaldības iesniegt projekta iesniegumus, vienlaikus informējot par plānotajiem informatīvajiem semināriem.

Izsludināts projektu konkursu "Ikgadējā monitoringa ietvaros izstrādātā jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana pašvaldībās jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai"
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam 1.3.apakšsadaļas atklāto projektu konkursu „Ikgadējā monitoringa ietvaros izstrādātā jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana pašvaldībās jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai”.

Atklātā projektu konkursa mērķis ir izvēlēties 10 projektu iesniedzējus – pašvaldības, lai atbalstītu lokāla mēroga situācijas monitoringus, kas sniedz izvērtējumu par jaunatnes politikas īstenošanas indeksu pašvaldībās.

Projektu iesniegšanas termiņš – 2014.gada 30.aprīlis.

Plašāka informācija pieejama Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapā.

Kontaktpersona:
Dagnis Seilis

Plānots atbalsts kūtsmēslu krātuvju būvniecībai un rekonstrukcijai
Zemkopības ministrija informē, ka Lauku atbalsta dienests (LAD) aprīlī izsludinās projektu iesniegšanu pasākuma ”Lauku saimniecību modernizācija” 15. kārtā jaunu kūtsmēslu krātuvju būvniecībai, esošo kūtsmēslu krātuvju rekonstrukcijai un nepieciešamo būvmateriālu un stacionāro iekārtu iegādei. Šim mērķim paredzēts atbalsta finansējums 4 miljonu eiro apmērā.

LAD lēmumus par projektu apstiprināšanu pieņems līdz 2014. gada 30. septembrim. Savukārt astoņus mēnešus pēc LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu projektam ir jābūt īstenotam (ne vēlāk par 2015. gada 1. jūniju).

„Mēs aicinām lauksaimniekus aktīvi izmantot šā pasākuma finansējumu kūtsmēslu krātuvju būvniecībai un modernizācijai, jo šī gada 27. jūlijā beidzas desmit gadu pārejas periods, kurā bija jāuzbūvē vai jārekonstruē kūtsmēslu krātuves. Atgādinām, ka kūtsmēslu krātuves ir nepieciešamas tām lopkopības saimniecībām, kurām ir vairāk par piecām dzīvnieku vienībām īpaši jutīgā teritorijā vai vairāk par desmit dzīvnieku vienībām pārējā Latvijas teritorijā. Turpmāk uz Eiropas Savienības investīcijām varēs pretendēt tikai tās saimniecības, kas kūtsmēslu krātuves būs izbūvējušas,” uzsver Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Aivars Lapiņš.

Informācija par to, kādu tieši krātuvju būvniecība un rekonstrukcija tiks atbalstīta, būs pieejama LAD mājas lapā no 10. aprīļa.

Izsludināts granta projektu konkurss attīstības sadarbības projektu īstenošanai
Ārlietu ministrija (ĀM) izsludina granta projektu konkursu „Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs’’. Projektus ir iespējams iesniegt līdz 2014. gada 6. maija plkst. 17:00.

Saskaņā ar 26. martā Ārlietu ministrijas apstiprināto granta projektu konkursa „Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs’’ nolikumu kopējais paredzētais finansējums attīstības sadarbības projektu īstenošanai ir 70 000 eiro.

Saskaņā ar Starptautiskās palīdzības likuma 9. panta 5. punktu - "Grantu var saņemt tiešās un pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas, citas valsts iestādes, kā arī biedrības, nodibinājumi, komersanti, arodbiedrības un citi subjekti. Grantu nevar saņemt politiskās partijas un to apvienības. Granta projektu konkursam saņēmējvalstī var pieteikties un grantu saņemt arī fiziskās personas, kuras ir attiecīgās saņēmējvalsts pilsoņi vai kurām ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja saņēmējvalstī."

Konkursā iesniedzamajiem projektiem noteiktas šādas prioritārās saņēmējvalstis - Moldova, Baltkrievija, Gruzija, Kirgizstāna, Tadžikistāna un Uzbekistāna. Projektā palīdzības sniegšanu var paredzēt vairākām noteiktajām saņēmējvalstīm.

Ārlietu ministrija projektus izvērtēs līdz 6. jūnijam. Informācija par uzvarētājiem tiks publicēta ĀM mājas lapā.

Granta projektu konkursa nolikums un pielikumi atrodami ĀM mājas lapā.

Lai saņemtu papildus informāciju, jautājumus lūdzu sūtīt elektroniski uz: mfa.cha@mfa.gov.lv, kopija: attistibassadarbiba@mfa.gov.lv, ar norādi Ekonomisko attiecību un attīstības sadarbības politikas departamentam vai sazināties pa tālruni: 67016127.

JAUNS MĒNEŠA KONKURSS! LAIMĒ 32 GB vai 16 GB USB ZIBATMIŅAS!
Ir sācies aprīļa mēneša konkurss „ES struktūrfondi Kurzemei”! Atbildi uz 5 jautājumiem un laimē!

 

 No 2014. gada 4. marta līdz 31. oktobrim Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs rīko konkursu „ES struktūrfondi Kurzemei”. Konkurss norisināsies astoņās savstarpēji nesaistītās kārtās, katru mēnesi – viena kārta. Katrā kārtā 5 jautājumi, dalībniekam jāatbild uz visiem konkursa kārtas jautājumiem. Konkursā var piedalīties jebkurš interesents. Katru mēnesi starp konkursa kārtu visu piecu pareizo atbilžu atbildētājiem tiks izlozētas balvas – viena USB 32 GB atmiņa un divas USB 16 GB atmiņas.


JAUNUMI, 31.03.2014.

Līdz š.g. 8. aprīlim pagarina pieteikšanās termiņu finansiālam atbalstam elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai Latvijā
Lai sniegtu iespēju potenciālajiem projektu iesniedzējiem sagatavot kvalitatīvus projekta pieteikumus un konkursā apgūtu visu pieejamo finansējumu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija par vienu nedēļu, t.i., līdz 2014.gada 8.aprīlim (ieskaitot), ir pagarinājusi pieteikšanās termiņu projektu iesniegšanai Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansiālam atbalstam elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai Latvijā.

Sākotnēji izziņotais termiņš projektu iesniegumu iesniegšanai bija 2014.gada 1.aprīlis.

Atgādinām, ka konkursa mērķis ir veicināt siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu, atbalstot transportlīdzekļu, kas pēc savas konstrukcijas kā vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas un kuru SEG emisijas ir 0 g/km (turpmāk – elektromobilis) un uzlādes staciju, kas neatkarīgi no to faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai personai, kura nav attiecīgās uzlādes stacijas īpašnieks (turpmāk – publiski pieejama uzlādes stacija) ieviešanu Latvijā.

Konkursā kopējais pieejamais finansējums ir 5 012 238,12 eiro. Finansējums paredzēts jaunu rūpnieciski ražotu M1 un N1 kategorijas elektromobiļu un jaunu rūpnieciski ražotu M2 un M3 kategorijas elektromobiļu iegādei, kā arī jaunu publiski pieejamu uzlādes staciju iegādei, montāžai un pieslēgšanai pie sadales sistēmas operatora elektrotīkla vai pie lietotāja elektrotīkla aiz elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta. Katrai aktivitātei paredzētais finansējums ir 1 670 746,04 eiro apmērā.

Atbilstoši konkursa nosacījumiem projekta iesniedzējs var būt Latvijā reģistrēts komersants, pārvaldes iestāde un atvasināta publiska persona.

Projekta iesniegumu aicinām iesniegt personīgi SIA „Vides investīciju fonds” (Ģertrūdes ielā 10/12, 2.stāvā, Rīgā) darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:30 vai nosūtīt pa pastu „SIA „Vides investīciju fonds”, Ģertrūdes ielā 10/12, Rīgā, LV-1010”, vai arī noformētu elektroniskā dokumenta veidā nosūtīt uz e-pastu: kpfi@lvif.gov.lv

Jautājumus par projekta iesnieguma sagatavošanu aicinām sūtīt elektroniski uz e-pastu: kpfi@lvif.gov.lv

Konkursa īstenošanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai” nolikums” (04.02.2014., Nr.78).

Plašāka informācija par KPFI konkursu pieejama Vides investīciju fonda mājaslapā.

Darba devēji aicināti veidot darba vietas pasākumos noteiktām personu grupām 
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina  darba devējus  - komersantus (izņemot izglītības un ārstniecības iestādes), pašnodarbinātās personas, biedrības vai nodibinājumus  pieteikties NVA  filiālēs, lai  nodarbinātu tos NVA mērķa grupu bezdarbniekus, kuri pašreizējā ekonomiskajā situācijā atrodas nelabvēlīgā situācija un kuriem  līdz ar to ir grūtāk atrast darbu.

Šī aktivitāte tiek īstenota Eiropas Sociālā fonda projekta „Pasākumi noteiktām personu grupām” (Nr.1DP/1.4.1.1.2/08/IPIA/NVA/001) (turpmāk – projekts) ietvaros

Devējiem NVA sniedz šādu finansiālu atbalstu:

·       ikmēneša darba algas dotāciju bezdarbniekam 50% apmērā no darba devēja noteiktās mēneša darba algas, ņemot vērā, ka ikmēneša dotācija nepārsniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru; 

·       ikmēneša izmaksas valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no algas dotācijas daļas ( ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti un kurš nodarbina bezdarbnieku asistenta personām ar invaliditāti vai pavadoņa, surdotulka, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulka, interešu pulciņa audzinātāja personām ar invaliditāti, speciālā pedagoga profesijā).

NVA atbalsts tiks sniegts tiem  NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem:

·       kuriem iepriekšējos 6 mēnešus nav bijis regulāri apmaksāts darbs (vismaz 6 mēnešus ir bezdarbnieka statuss); 

·       kuriem nav vispārējā vidējā izglītība vai profesionālā kvalifikācija; 

·       kuri ir vecāki par 50 gadiem; 

·       kuri vieni paši rūpējas par vienu vai vairākiem apgādājamajiem; 

·       mazākumtautību bezdarbniekus, kuriem jānostiprina valsts valodas zināšanas, profesionālās iemaņas vai pieredze, lai palielinātu savas iespējas iegūt pastāvīgu darbu. 

Viens bezdarbnieks projektā var iesaistīties 6 mēnešus.

UZZIŅA: 
Detalizētāka informācija par pasākumu, kā arī saraksts ar profesijām, kurās bezdarbnieki izteikuši vēlmi strādāt, pieejams NVA filiālēs un NVA mājaslapas (
www.nva.gov.lv ) sadaļā „Darba devējiem” - „Pasākums noteiktām personu grupām ” (ESF projekts).

Projektu NVA īsteno kopš 2008.gada septembra, lai veicinātu mērķa grupu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā, konkurētspēju un iekārtošanos pastāvīgā darbā. Projekts tiks īstenots visos Latvijas reģionos līdz 2014.gada 31.decembrim. Līdz 2013.gada 31.decembrim jau ir izveidotas vairāk kā 3650 valsts līdzfinansētās darba vietas.

Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogramma kultūras un mākslas mūžizglītībai, radošumam un mobilitātei
Līdz 17. aprīlim pulksten 12:00 VKKF pieņem pieteikumus mērķprogrammas konkursā "Kultūras un mākslas mūžizglītība, radošums un mobilitāte".

Mērķprogrammas mērķis ir mūžizglītība, radošā partnerība, izglītības materiāli, formālā un neformālā izglītība, izpētes braucieni, lasīšanas veicināšana, bērnu un jauniešu izglītība, kultūras procesu izpratnes veicināšana dažādām grupām.

Šī mērķa realizēšanai tiek finansēti projekti, kas paredz:

1.  lasīšanas veicināšanu bērnu un jauniešu vidē;

2.  izpratnes un intereses veicināšanu par kultūras sektoru izglītības procesos;

3.  aktivitātes radošās partnerības jomā;

4.  mācību programmu, lekciju ciklu, metodisko materiālu u.tml. izstrādi un izdošanu dažāda līmeņa mācību procesiem;

5.  kultūras nozares speciālistu un interesentu kvalifikācijas iegūšanu un paaugstināšanu, kā arī izglītības iespējas, organizējot meistardarbnīcas, mācību seminārus, kursus, nometnes utt.;

6.  mācību un izpētes braucienus, kultūras darbinieku mobilitātes veicināšanu;

7.  izglītojošu un kultūras nozares popularizējošu materiālu veidošanu un publicēšanu.

2014. gada programmas prioritāte ir lasīšanas veicināšana bērnu un jauniešu vidē. Lai sasniegtu mērķprogrammas mērķi, VKKF organizē mērķprogrammas projektu konkursu projektiem, kuru realizācija ir paredzēta 2014. gadā vai 2015. gadā.

Mērķprogrammas projektu konkursā var piedalīties fiziskas un juridiskas personas. Fiziska persona, iesniedzot individuālu projekta pieteikumu, var pretendēt tikai uz stipendiju radošam darbam, kas var tikt piešķirta jaunu mācību līdzekļu, lekciju ciklu, metodisko materiālu u.tml. izstrādei.

Kopējais pieejamais finansējums - EUR 450 000.

Kontaktpersona - programmas kuratore: Inga Baltā, tālrunis: 67503178; 67503177, e-pasts:inga.balta@kkf.lv

Sīkāku informāciju par projektu konkursiem un pieteikuma veidlapas var atrast VKKF mājas lapā internetā (www.vkkf.lv) vai saņemt VKKF birojā Rīgā, tālrunis 67503177, fakss 67503897, e-pasts kkf@kkf.lv

VKKF biroja faktiskā adrese: Vīlandes ielā 1 (3. stāvā, ieeja no Vīlandes ielas), Rīgā, LV-1010
Apmeklētāju pieņemšanas laiki: 
Pirmdienās: 10:00–12:00 
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās: 10:00–12:00; 13:00–16:00

VKKF adrese pasta sūtījumiem: Vīlandes ielā 3, Rīgā, LV-1010

 

Citas izsludinātās Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas:

Mērķprogramma

Mērķis

Konkursa laiks

Profesionālu nevalstisku teātru atbalsts

Finansējums piešķirts no nozares 2014. gada konkursu finansējuma - 100 000 EUR

Mērķis - atbalstīt profesionālu nevalstisku teātru regulāru darbību, stimulējot daudzveidīgu un kvalitatīvu teātra nozares attīstību, kā arī sekmēt nevalstisko teātru efektīvu un ilgtspējīgu profesionālu darbību un izaugsmi.

Iesniegšana no 24.03.2014. līdz 17.04.2014. plkst. 12:00

Konkursa rezultāti pēc 19.05.2014.

Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas, kuras plānots izsludināt tuvākajā laikā:

Mērķprogramma

Mērķis

Konkursa norises plānotais laiks

Latvija - 21. gadsimts

Finansējums piešķirts no VKKF budžeta - 450 000 EUR

 

Mērķis - nacionālās identitātes veicināšana, vairojot piederības izjūtu Latvijas kultūras telpai, latviešu valodai, kā arī izpratnes veicināšana par Latvijas kultūru un sabiedrību, sagaidot Latvijas simtgadi. 

Iesniegšana no 28.04.2014. līdz 23.05.2014. plkst. 12:00

 

Konkursa rezultāti pēc 20.06.2014. 

Latviešu oriģinālmūzika

Finansējums piešķirts no nozares 2014. gada konkursu finansējuma - 60 000 EUR

Mērķis - atbalstīt jaunu dažādu žanru un stilu oriģināldarbu radīšanu, sekmējot radošās darbības izcilību.

1. konkurss noslēdzies.

2. konkurss rudenī, konkursa laiks tiks precizēts

Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogramma profesionālu nevalstisku teātru atbalstam
Līdz 17. aprīlim pulksten 12:00 VKKF pieņem pieteikumus mērķprogrammas konkursā "Profesionālu nevalstisku teātru atbalsts".

Mērķprogrammas mērķis ir atbalstīt profesionālu nevalstisku teātru regulāru darbību, stimulējot daudzveidīgu un kvalitatīvu teātra nozares attīstību, kā arī sekmēt nevalstisko teātru efektīvu un ilgtspējīgu profesionālu darbību un izaugsmi.

Mērķprogrammas projektu konkursā var piedalīties juridiskas personas.

Kopējais pieejamais finansējums - EUR 100 000.

Kontaktpersona - programmas kuratore: Inga Baltā, tālrunis: 67503178; 67503177, e-pasts: inga.balta@kkf.lv

Sīkāku informāciju par projektu konkursiem un pieteikuma veidlapas var atrast VKKF mājas lapā internetā (www.vkkf.lv) vai saņemt VKKF birojā Rīgā, tālrunis 67503177, fakss 67503897, e-pasts kkf@kkf.lv

VKKF biroja faktiskā adrese: Vīlandes ielā 1 (3. stāvā, ieeja no Vīlandes ielas), Rīgā, LV-1010
Apmeklētāju pieņemšanas laiki: 
Pirmdienās: 10:00–12:00 
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās: 10:00–12:00; 13:00–16:00

VKKF adrese pasta sūtījumiem: Vīlandes ielā 3, Rīgā, LV-1010 

Citas izsludinātās Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas:

Mērķprogramma 

Mērķis 

Konkursa laiks 

Kultūras un mākslas mūžizglītība, radošums un mobilitāte

Finansējums piešķirts no VKKF budžeta - 450 000 EUR

 

Mērķis - mūžizglītība, radošā partnerība, izglītības materiāli, formālā un neformālā izglītība, izpētes braucieni, lasīšanas veicināšana, bērnu un jauniešu izglītība, kultūras procesu izpratnes veicināšana dažādām grupām.

Iesniegšana no 24.03.2014. līdz 17.04.2014. plkst. 12:00

Konkursa rezultāti pēc 19.05.2014.

Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas, kuras plānots izsludināt tuvākajā laikā:

Mērķprogramma

Mērķis

Konkursa norises plānotais laiks

Latvija - 21. gadsimts

Finansējums piešķirts no VKKF budžeta - 450 000 EUR

 

Mērķis - nacionālās identitātes veicināšana, vairojot piederības izjūtu Latvijas kultūras telpai, latviešu valodai, kā arī izpratnes veicināšana par Latvijas kultūru un sabiedrību, sagaidot Latvijas simtgadi. 

Iesniegšana no 28.04.2014. līdz 23.05.2014. plkst. 12:00

 

Konkursa rezultāti pēc 20.06.2014. 

Latviešu oriģinālmūzika

Finansējums piešķirts no nozares 2014. gada konkursu finansējuma - 60 000 EUR

Mērķis - atbalstīt jaunu dažādu žanru un stilu oriģināldarbu radīšanu, sekmējot radošās darbības izcilību.

1. konkurss noslēdzies.

2. konkurss rudenī, konkursa laiks tiks precizēts

Konkurss valsts atbalstam meža nozares attīstībai 2014.gadā

Konkurss valsts atbalstam meža nozares attīstībai 2014.gadā

Zemkopības ministrija izsludina konkursu valsts atbalstam meža nozares attīstībai 2014.gadā šādiem projektiem:

1.  Projekts „Meža dienu 2014 norises nodrošināšana”;

2.  Projekts „Meža nozares gada balvu „Zelta čiekurs” izgatavošana”;

3.  Projekts „Meža nozares gada balvas „Zelta čiekurs” pasniegšanas norises informatīvā un tehniskā nodrošināšana";

4.  Projekts „Izstādes „Iepazīsties – Koks!” uzturēšanas nodrošināšana”;

5.  Projekts „Skolu jaunatnes izglītošanas pasākums „Konkurss „Mūsu mazais pārgājiens””;

6.  Pētījums „Privāto mežu apsaimniekošanas un meža īpašumu konsolidācijas un kooperācijas procesa monitorings”;

7.  Zinātniskās izpētes projekts „Nacionālais meža monitorings”;

8.  Pētījums „Koksnes biomasas izmantošanas enerģijas ražošanai monitorings (2014)”;

9.  Pētījums „Zinātniskā pamatojuma izstrādei informācijas aktualizācijai Meža valsts reģistrā”.

 

Atbalsta pretendenti var būt fiziskas vai juridiskas personas; zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēti pretendenti.

Projekta iesniegumu jāiesniedz Lauku atbalsta dienestā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 12.stāvā, 1215.kabinetā (tālr. 67027204).

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš līdz š.g. 10.aprīlim.

Atkārtoti izsludina konkursu programmas "Latviešu valodas apguve" 2.atbalsta jomā "Latviešu valodas apguve reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem"
 
Sabiedrības integrācijas fonds atkārtoti izsludina atklātu projektu konkursu programmas „Latviešu valodas apguve" 2.atbalsta jomas „Latviešu valodas apguve reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem" ietvaros, kas tiek finansēts no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.

Ņemot vērā, ka iepriekš (10.02.2014.) izsludinātā konkursa ietvaros netika saņemts pietiekams skaits projektu iesniegumu 2.atbalsta jomā „Latviešu valodas apmācība reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem", Sabiedrības integrācijas fonds atkārtoti izsludina projektu iesniegumu konkursu šajā jomā.

Programmas 2.atbalsta jomas mērķis ir nodrošināt iespēju apgūt vai pilnveidot latviešu valodas prasmes reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem.

Programma nodrošinās iespēju reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem apgūt latviešu valodu līdz valsts valodas prasmes augstākā līmeņa 1.pakāpei (C1).

Programmas 2.atbalsta jomas mērķa grupa ir:
Reemigranti un viņu ģimenes locekļi gan pieaugušie, gan bērni, kuri kopā ar reemigrantu pārceļas uz dzīvi Latvijā (izņemot trešo valstu pilsoņus). Kā reemigrantus saprotot Latvijas pilsoņus un nepilsoņus, kas izceļojuši no Latvijas pēc 1990.gada 4.maija un pārceļas atpakaļ uz pastāvīgu dzīvi Latvijā, vai viņu bērni, kas dzimuši ārvalstīs.

Programmas 2.atbalsta jomā 2014.-2016.g. periodā pieejamais finansējums ir  87 081 EUR no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.

Vienam projektam pieejamais programmas finansējums ir no 1 500 līdz 30 000 EUR.

Programmas finansējums veido 100% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projekta sākuma datumu var plānot ne ātrāk kā 2014.gada 1.septembrī.
Visām projekta aktivitātēm jābūt pabeigtām līdz 2016.gada 30.jūnijam.

Projektu var iesniegt Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības iestāžu reģistrā reģistrēta izglītības iestāde, neatkarīgi no tās juridiskā statusa (pašvaldības iestāde, biedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, individuālais komersants u.c.) vai iestādes veida (vispārējās, speciālās, profesionālās, augstākās, pieaugušo u.c. izglītības iestāde).

Programmas „Latviešu valodas apguve" konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda interneta vietnē www.sif.lv.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2014.gada 28.aprīlis plkst. 18.00.

Projektu iesniegumus var iesniegt:

·       personīgi vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Brīvības ielā 40-39, Rīgā, LV - 1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju ar aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu, projekta budžetu, mācību programmu, vienas nodarbības plānu un pedagoģiskā personāla CV ar izglītības dokumentu kopijām);

·       elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: valoda@sif.lv, e-pasta temata ailē norādot projekta iesniedzēja nosaukumu.

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu konkursi@sif.lv,norādot atsauci uz šo projektu konkursu, ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

Plašāka informācija par konkursu pieejama Sabiedrības integrācijas fonda mājaslapā.

Izsludināts atklāts projektu konkurss Eiropas Atgriešanās fonda 2013.gada programmas ietvaros
Iekšlietu ministrija izsludina atklātu projektu konkursu Eiropas Atgriešanās fonda 2013.gada programmas ietvaros.

Ar Eiropas Atgriešanās fonda programmas finansējumu ir paredzēts organizēt atgriežamo personu brīvprātīgu atgriešanos, organizēt atgriežamo personu reintegrācijas pasākumus, kā arī sagatavot un izplatīt metodiskos un informatīvos materiālus brīvprātīgās atgriešanās jomā.

Pretendēt uz Fonda finanšu līdzekļiem var Latvijas Republikas tieša vai pastarpināta valsts pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona, cita valsts iestāde vai privāto tiesību juridiska persona, kā arī starptautiska organizācija, kas darbojas Fonda atbalstāmajās jomās.

Kopējais pieejamais finansējums šī konkursa ietvaros ir 145 000 EUR. Fonda finansējums ir līdz 75% un valsts budžeta līdzfinansējums ir vismaz 25% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.

Projektu maksimālais īstenošanas termiņš ir 2015.gada 30.jūnijs.

Projekta iesniegums jāiesniedz Iekšlietu ministrijā (adrese: Čiekurkalna 1.līnija-1, k-2, Rīga, LV-1026) pa pastu vai personīgi (darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.30 517.kabinetā), vai kā elektroniski parakstīts dokuments (e-pasta adrese: solid-konkurss@iem.gov.lvlīdz š.g. 7.maijam

Jautājumus par projekta iesnieguma sagatavošanu jānosūta Iekšlietu ministrijai uz elektroniskā pasta adresi solid-konkurss@iem.gov.lv ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms fonda projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

 

 


JAUNUMI, 24.03.2014.

Izsludināts projektu konkurss komersantiem "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai"
21.03.2014
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) no 2014.gada 22.aprīļa līdz 30.aprīlim izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu apakšaktivitātes "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai" (turpmāk - aktivitāte) otrās kārtas ietvaros. Programmas mērķis ir līdzfinansēt ražošanas telpu izveidi un rekonstrukciju, lai reģionos veicinātu industriālo zonu attīstību, veidotos jauni uzņēmumi un darbavietas.

Plānots izsludināt projektu konkursu zema enerģijas patēriņa ēku būvniecībai
18.03.2014
2014.gada 18.martā valdība atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iniciatīvu, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros, novirzīt 5 miljonus eiro līdzfinansējumam, lai ieviestu un demonstrētu zema oglekļa dioksīda risinājumus – energoefektīvas tehnoloģijas un risinājumus ilgtspējīgām ēkām, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu enerģijas ražošanai un citas inovatīvas tehnoloģijas vai produktus, kas samazina CO2 emisijas. Uz šo līdzfinansējumu varēs pretendēt Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes, Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kā arī Latvijas Republikā reģistrēts komersants.

Plānots finansiāls atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā
18.03.2014
Kultūras ministrija no 2014.gada 31.marta līdz 15.maijam plāno izsludināt atklātu projektu iesniegumu atlases konkursu Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.4.3.pasākuma „Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme” 3.4.3.3.aktivitātes „Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā” piekto un sesto kārtu.

Izsludināts projektu konkurss "Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem"
18.03.2014
Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) līdz 2014.gada 17.aprīlim izsludina projektu konkursa otro kārtu no valsts budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds" apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" projektu vadlīnijā "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātē 3.3. "Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem". Projektu konkursā var piedalīties Latvijas Republikā reģistrēts komersants, biedrība vai nodibinājums, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, kā arī reģistrēta fiziska persona saimnieciskās darbības veicējs un akreditētas valsts, pašvaldību un privātās izglītības iestādes, kā arī augstskolas, kas reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā.

Izsludināti kultūras projektu konkursi
21.03.2014
Līdz 2014. gada 17. aprīlim pulksten 12.00 (sūtot pa pastu - līdz 14. aprīlim (pasta zīmogs)) Valsts kultūrkapitāla fonds pieņem projektus kultūras projektu konkursā. Projektu konkursos projekta pieteikumus var iesniegt fiziskas personas vai juridiskas personas, kas atbilst konkursa nolikuma prasībām.

Izsludināts projektu konkurss EZF pasākumā "Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā"
21.03.2014
Lauku atbalsta dienests no 2014. gada 22. aprīļa līdz 22. maijam izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Rīcības programmas (RP) pasākumam "Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā". Pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā, kuru ieviešanas rezultāts ir pieejams plašākam zivsaimniecības nozares pārstāvju lokam, salīdzinot ar pasākumiem, ko parasti savu interešu īstenošanai veic komersanti. Konkursa ietvaros atbalsta pretendents var būt zivsaimnieku biedrības, valsts kapitālsabiedrības vai atvasinātas publiskas personas (izņemot vietējās pašvaldības), kuru kompetencē ir zivju krājumu atražošana.

Izsludināts projektu konkurss Ziemeļvalstu un Baltijas valstu NVO programmas ietvaros
21.03.2014
Līdz 2014. gada 10. aprīlim izsludināts projektu konkurss Ziemeļvalstu un Baltijas valstu NVO programmas ietvaros ar mērķi veicināt sadarbību starp Ziemeļvalstu un Baltijas valstu nevalstiskām organizācijām, pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu un jaunu ilgtspējīgu iniciatīvu atbalstīšanu. Konkursā var pieteikties Baltijas un Ziemeļvalstu nevalstiskas organizācijas.

Izsludināts ideju konkurss starpkultūru festivāla "Otrpus Vidusjūrai 2014" ietvaros
17.03.2014
IDEJU KONKURSU ietvaros līdz 2014. gada 27. martam jebkurai organizācijai (biedrībai, valsts, pašvaldības vai izglītības iestādei, utml.) ir iespēja saņemt nelielu finansējumu, lai noorganizētu pašiniciētu pasākumu starpkultūru festivāla „Otrpus Vidusjūrai 2014” ietvaros.

Izsludināts projektu konkurss valsts pētījumu programmā 2014.-2017.gadam
21.03.2014
Izglītības un zinātnes ministrija līdz 2014.gada 22.aprīlim izsludina valsts pētījumu programmu 2014.-2017.gadam konkursu. Konkursa mērķis ir izveidot programmas, kas ir valsts pasūtījums zinātnisko pētījumu veikšanai sabiedrībai nozīmīgu jautājumu izpētei un problēmu risināšanai noteiktajos valsts prioritārajos virzienos zinātnē ar mērķi veicināt šīs nozares attīstību. Projektu ietvaros pētniecības programmu izpildītāji ir reģistrā reģistrētas zinātniskās institūcijas.

Izsludināts projektu konkurss NVO programmā Baltijas jūras reģionam
21.03.2014
Ziemeļu Ministru padomes birojs līdz 2014. gada 30. aprīlim izsludina projektu iesniegšanu NVO programmā Baltijas jūras reģionam. NVO programmas Baltijas jūras reģionam mērķis ir veidot ciešāku saikni starp Ziemeļvalstu, Baltijas, Polijas, Krievijas un Baltkrievijas nevalstiskajām organizācijām. Projektam jāstiprina pilsoniskās sabiedrība Krievijas ziemeļrietumu reģionos vai Baltkrievijā.

Izsludināts projektu konkurss LAP apakšaktivitātē "Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana"
18.03.2014
Lauku atbalsta dienests no 2014. gada 18. aprīļa līdz 2014. gada 19. maijam izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Arodapmācības un informācijas pasākumi" apakšaktivitātē "Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana". Atbalsta pretendents var būt tikai juridiska persona, kas atbilst konkursa prasībām.

Izsludināts konkurss Kultūras ministrijā reģistrētajām profesionālajām radošajām organizācijām un to apvienībām
21.03.2014
Kultūras ministrijā reģistrētajām profesionālajām radošajām organizācijām un profesionālo radošo organizāciju apvienībām līdz 2014.gada 2. aprīlim ir iespēja pieteikties konkursā finansējuma piešķiršanai no valsts budžeta 2014. gadam konkrētu, ar valsts kultūrpolitiku saistītu, mērķu īstenošanai. Konkursa mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību valstī, attīstīt vidi ilgtspējīgai, uz rezultātu orientētai nevalstisko organizāciju darbībai kultūras jomā, veicinot šo organizāciju iesaisti kultūrpolitikas veidošanas un īstenošanas procesos starptautiskā līmenī.

Izsludināts konkurss "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu mūsdienu ritmiskās populārās mūzikas eksporta veicināšanai"
17.03.2014

Kultūras ministrija līdz 2014.gada 31.martam izsludina konkursu „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu mūsdienu ritmiskās populārās mūzikas eksporta veicināšanai”. Konkursa pretendenti ir privātpersonas ar ne mazāk kā 1 gada pieredzi mūsdienu ritmiskās populārās mūzikas eksporta attīstības jomā, kas atbilst prasībām.  

 


Biedrība „Talsu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas VIII kārtu Rīcības  programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam 401. pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros apstiprinātās Vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no

2014.gada 7. aprīļa līdz 2014.gada 7. maijam

VIII  kārtā pieejamais publiskais finansējums ir EUR 87 189,13

Projektu iesniegumu pieņemšana notiksRīcības  programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros:

1.Rīcība.Ciematos, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība”, pieejamais finansējums EUR 54 070,48

Mērķis - attīstīt ceļu, sporta, kultūras un brīvā laika pavadīšanas objektu, infrastruktūras  atjaunošanu un labiekārtotas teritorijas izveidošanu ciematos, kuros veic zivsaimniecības darbības.

Projektu iesniegumus drīkst iesniegt tikai vienā rīcības aktivitātē:

1.1. Pašvaldības ceļu būvniecība vai rekonstrukcija.

1.2. Vietējās nozīmes brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu būvniecība vai rekonstrukcija.

1.3. Publiski pieejamas teritorijas labiekārtošana.

Atbalsta teritorijas.

Atbalsts pieejams tikai 15,5 km attālumā iekšzemē no piekrastes teritorijas vai pārējā teritorijas daļā – ja projekts ir tieši saistīts ar publiskajiem ūdeņiem, kuros tiek veikta rūpnieciskā zveja saskaņā ar noteikumiem par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanu iekšējos ūdeņos, vai, ja projekts ir tieši saistīts ar zivsaimniecības uzņēmuma pamatdarbību.

 

 

2. Rīcība.Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība”, pieejamais finansējums EUR 33 118.65

Mērķis - ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras izveidošana un pakalpojumu attīstība, sekmējot publiski pieejamu pakalpojumu nodrošināšanu, pielāgošanu personām ar funkcionāliem traucējumiem. Atbalsta pretendentam vai projekta ietvaros plānotajām ar tūrismu saistītajām aktivitātēm jābūt saistītām ar zivsaimniecību (zvejniecība, akvakultūra, zvejas produktu pārstrāde).

Projektu iesniegumus drīkst iesniegt tikai vienā rīcības aktivitātē:

2.1. Tūrisma pakalpojumu dažādošana vai pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem.

2.2. Vides aizsardzības investīcijas tūrisma objektā.

2.3. Dažādi pakalpojumi zivsaimniecībā.

Atbalsta teritorijas.

Projektu realizācija iespējama Talsu, Rojas, Mērsraga novados pie publiski pieejamām upēm, ezeriem un citām ūdenskrātuvēm.

Sagatavojot projekta iesniegumu, jāievēro Vietējā attīstības stratēģijā noteiktā nošķirtība.

Iesniedzējs Projekta pieteikumu un pielikumu dokumentāciju iesniedz trīs eksemplāros biedrībā „Talsu rajona partnerība”.

Projekta iesniegumus var iesniegt elektroniskā dokumenta formā, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un apliecināti ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv.

Projektu vērtēšanas kritēriji visām rīcībām ir vienoti.

Atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību attīstības stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 (0 = ”ļoti vāji”, 0,5 = „vāji”, 1 = „apmierinoši”, 1,5  = „labi”, 2  = „ļoti labi”).

Projekta atbilstības kritēriji vietējai attīstības stratēģijai par katru rīcības plānā iekļauto rīcību:

N.p.k.

Kritērijs

Maksimālais punktu skaits

1.

Projekta saturiskā atbilstība rīcībai. Ja šajā kritērijā projekts saņem 0 punktu, projekts tālāk netiek vērtēts.

Atbilst/neatbilst 0/2

2.

Projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz attīstības stratēģiju, tajā pamatota plānotā rīcība un nepieciešamība veikt pārmaiņas.

2

3.

Projekta iesniegumā pamatota idejas novitāte.

2

4.

Projekts ir nozīmīgs vietējā sabiedrībā un/vai mērķa grupas pārstāvjiem, projekta nozīmīgums izvēlēto mērķa grupu vajadzību risināšanā (norādīta mērķa grupa, problēma, risinājumi, reālie atbalsta saņēmēji, to skaits u.c. rādītāji)

2

5.

Projektā ietvertie objektīvi pārbaudāmie rezultāti un sociāli ekonomiskās ietekmes rādītāji ir pamatoti un izriet no projekta mērķa 

2

6.

Projekta izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem, to samērojamība ar plānotajiem rezultātiem Projektā ietverti rezultāti un sociāli ekonomiskās ietekmes rādītāji

2

7.

Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe

2

8.

Projekta ilgtspējas pamatotība un nodrošināšana

2

9.

Plānotās aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai

2

10.

Jaunu darba vietu vai daļēja laika darba vietu radīšana, to apraksts

2

11.

Ieguvums sabiedrībai (pamatots kā tiks nodrošināta izveidoto objektu/pakalpojumu pieejamība)

2

12.

Projekta īstenošanas teritorijā vēl nav īstenots neviens projekts vietējās  attīstības stratēģijas ietvaros

2

 

Maksimālais punktu skaits:

24

Papildus kritēriji

1.1. Rīcība „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, infrastruktūras atjaunošana un attīstība”

13.

Projekta īstenošanas rezultātā ieguvums būs zivsaimniecības teritorijas infrastruktūras izveidošana un/vai uzlabošana, zivsaimniecības uzņēmumu pamatdarbības nodrošināšana,  projekta pieteikumā skaidri norādīts, kāds būs minētais ieguvums.

2

1.2. Rīcība Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība”

14.

Projektā plānotās darbības saistītas ar zivsaimniecības un tūrisma attīstību teritorijā – jauna pakalpojuma izveide vai esošā pakalpojuma dažādošana (ar zivsaimniecības tradīcijām saistītais tūrisms, dabas tūrisms, aktīvais tūrisms)

2

 

Maksimālais kopējais punktu skaits

26

       

 

Projekta pieteikuma novērtēšanas specifiskie kritēriji:

Ja diviem projektiem ir vienāds punktu skaits, tad:      

1. Priekšroka tiek dota projektiem, kas tiek realizēti ārpus pilsētas, novada centra vai vietējās teritorijas centra (mērvienība – kilometrs), lai veicinātu vienmērīgu biedrības darbības teritorijas attīstību.

2. Priekšroka tiek dota teritorijai (projektu īstenošanas vieta), kurā uz vienu iedzīvotāju piesaistīts mazākais EZF finansējums.

Pozitīvu atzinumu par projekta atbilstību attīstības stratēģijai sniedz projektiem, kuri ieguvuši vismaz minimālo punktu skaitu - 12 punktus.

Ar Vietējo attīstības stratēģiju var iepazīties biedrības „Talsu rajona partnerība” birojā Kr.Valdemāra 21a, Talsi, LV-3201, mājas lapās www.lad.gov.lv, www.talsupartneriba.lv

 

Projektu iesniegumu pieņemšana biedrības „Talsu rajona partnerība” birojā Kr.Valdemāra 21a, Talsi, LV-3201 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Kontaktinformācija - Lolita Pļaviņa, EZF administratīvā vadītāja, mob: 22328884, e-pasts: e-pasts: talsu.partneriba@inbox.lv.

 


JAUNUMI, 10.03.2014.

No 22.aprīļa komersanti varēs pieteikties atbalstam ražošanas telpu izveidei
2014.gada aprīļa vidū sāksies projektu pieņemšana Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā atbalsta saņemšanai ražošanas telpu būvniecībai un rekonstrukcijai programmas „Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai” 2.kārtas ietvaros, tāpēc Ekonomikas ministrija aicina komersantus jau savlaicīgi sākt darbu pie projektu gatavošanas.

Plānots, ka programmas 2.kārtas ietvaros atbalstīti tiks vismaz 6 projekti, kuru kopējais investīciju apjoms Latvijas ekonomikā būs vismaz aptuveni 20 milj. euro.

Otrā projektu iesniegumu atlases kārta norisināsies no 2014.gada 22.aprīļa līdz 2014.gada 30.aprīlim.

Programmas 2.kārtas ietvaros Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra vērtēs projektu iesniegumus līdz 2014.gada 30.jūnijam.

Programmas mērķis ir līdzfinansēt ražošanas telpu izveidi un rekonstrukciju, lai reģionos veicinātu industriālo zonu attīstību, veidotos jauni uzņēmumi un darbavietas. Projekta ietvaros tiks atbalstītas vienas vai vairāku ēku būvniecība, renovācija vai rekonstrukcija, kas saistīta ar ražošanas ēku izveidi. Uz atbalstu šajā programmā varēs pretendēt uzņēmēji, kuru projektu īstenošanas vieta atrodas pilsētā ar patstāvīgo iedzīvotāju skaitu virs 20 000, vai 10 km attālumā no tās robežas, izņemot Rīgu.

Šobrīd Ekonomikas ministrija kopā ar Finanšu un Tieslietu ministrijām strādā pie programmas 2.kārtas nosacījumu saskaņošanas. Plānots, ka attiecināmajās izmaksās tiks iekļautas kredītiestādes garantijas izmaksas avansu maksājumu iesniegšanai, kā arī otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros ir palielināts iespējamais avansa maksājuma apjoms. Pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros tas ir 30% no pieprasītā publiskā finansējuma, otrās kārtas ietvaros – 35% no pieprasītā publiskā finansējuma. Taču būtiskas izmaiņas attiecībā uz projektu īstenošanu, salīdzinot ar programmas pirmās kārtas nosacījumiem, nav plānotas.

Atbalsta programma ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai Ministru kabinetā tika atbalstīta 2013.gada 21.maijā. Šāda programma Latvijā tika ieviesta pirmo reizi, sniedzot atbalstu industriālo zonu izveidei un attīstībai Latvijas reģionos. Programmas pirmā kārta notika no 2013. gada 1. augusta līdz 2013. gada 30. septembrim, tās ietvaros sniegts atbalsts 6 uzņēmumiem par kopējo finansējumu 7 995615,39 euro.

Programmas otrās kārtas ietvaros paredzētais kopējais finansējums ir9954 661 euro,attiecīgi ERAF finansējums 1 417 430 euro, virssaistību finansējums - 8 537 231 euro. Aktivitātes noteikumi paredz, ka pēc izveidotās ēkas nodošanas ekspluatācijā tā ir jāiznomā vismaz trīs savstarpēji un ar projekta iesniedzēju nesaistītiem sīkiem (mikro), maziem vai vidējiem komersantiem, kuri saimniecisko darbību veic apstrādes rūpniecībā, kā arī jānodrošina, ka minētie komersanti trīs gadu laikā izveido vismaz 50 jaunas darba vietas uz pilnu slodzi.

Otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros projektā paredzētās darbības būs jāuzsāk ne vēlāk kā līdz 2014.gada 1.septembrim un projekts jāīsteno līdz 2015.gada 1.novembrim. Pēc projekta īstenošanas, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 15.novembrim, būs jāiesniedz sadarbības iestādē noslēguma maksājuma pieprasījums.

Ar programmas pirmās kārtas īstenošanas nosacījumiem var iepazīties šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=257096

Savukārt ar plānotajām izmaiņām programmas nosacījumos var iepazīties Ekonomikas ministrijas mājas lapā – /em/2nd/?cat=30251

Plānots finansiāls atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā
Šā gada 4.martā stājušies spēkā Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumi Nr.115 „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.675 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.3.3.aktivitāti "Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā"" (turpmāk – MK noteikumi Nr.115), kas paredz rīkot 3.4.3.3.aktivitātes piekto un sesto atlases kārtu.

Aktivitātes mērķis ir nodrošināt tādu kultūras pieminekļu saglabāšanu, pieejamību sabiedrībai un sociālekonomisku izmantošanu, kas atrodas privātīpašumā un nodrošina nozīmīgas publiskas funkcijas.

Aktivitātes piektās atlases kārtas ietvaros pieejamo atlikušo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu piešķir projekta iesniedzējam – biedrībai, nodibinājumam vai reliģiskai organizācijai. Piektās atlases kārtas ietvaros pieejamais finansējums ir 457 187 euro. Aktivitātes piektās atlases kārtas ietvaros pieejamais finansējums vienam projektam ir ne vairāk kā50 000 euro un ne mazāk kā 10 000 euro. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma intensitāte nepārsniedz 85 % no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Aktivitātes sestās atlases kārtas ietvaros pieejamo atlikušo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu piešķir juridiskai vai komercreģistrā reģistrētai fiziskai personai, izņemot biedrību, nodibinājumu vai reliģisko organizāciju. Sestās atlases kārtas ietvaros pieejamais finansējums ir 304 792 euro. Aktivitātes sestās atlases kārtas ietvaros vienam projektam pieejamais finansējums ir ne vairāk kā 50 000 euro un ne mazāk kā 10 000 euro. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma intensitāte nepārsniedz 50 % no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projekta ietvaros atbalstāmās darbības ir tādu privāto kultūras mantojuma objektu saglabāšana un atjaunošana, kuros tiek nodrošināta atjaunojamo objektu plaša pieejamība sabiedrībai.

Ņemot vērā to, ka projekti aktivitātes ietvaros jāīsteno līdz 2015.gada 30.jūnijam, piektajā un sestajā atlases kārtā paredzēts sniegt atbalstu nelielu, neatliekamu restaurācijas un remonta darbu veikšanai, tāpat MK noteikumi Nr.115 paredz, ka aktivitātes piektās un sestās atlases kārtas ietvaros tiks atlasīti projekti ar augstāku tehniskās dokumentācijas gatavības stadiju vai ar vienkāršotās rekonstrukcijas, renovācijas dokumentāciju.

Izsludināts konkurss finansiāla atbalsta saņemšanai elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai Latvijā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina iesniegt projekta iesniegumus Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā - atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai" ietvaros.

Konkursa īstenošanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumi Nr.78 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā - atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai" nolikums" (turpmāk - Noteikumi).

Konkursa mērķis ir veicināt siltumnīcefekta gāzu (turpmāk - SEG) emisijas samazināšanu, atbalstot transportlīdzekļu, kas pēc savas konstrukcijas kā vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas un kuru SEG emisijas ir 0 g/km (turpmāk - elektromobilis) un uzlādes staciju, kas neatkarīgi no to faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai personai, kura nav attiecīgās uzlādes stacijas īpašnieks (turpmāk - publiski pieejama uzlādes stacija) ieviešanu Latvijā.

Projekta iesniedzējs var būt:

·       Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde;

·       atvasināta publiska persona;

·       Latvijas Republikā reģistrēts komersants.

Konkursa īstenošanai ir pieejams finansējums 5 012 238,12 euro apmērā, un pieejamo finansējumu sadala šādā kārtībā:

·       Noteikumu 6.1.apakšpunktā minētajai aktivitātei - 1 670 746,04 euro;

·       Noteikumu 6.2.apakšpunktā minētajai aktivitātei - 1 670 746,04 euro;

·       Noteikumu 6.3.apakšpunktā minētajai aktivitātei - 1 670 746,04 euro.

Projekta iesniedzējam ir tiesības iesniegt projekta iesniegumu:

·       Noteikumu 7.1. un 7.2.apakšpunktā minēto aktivitāšu ietvaros var iesniegt vienu projekta iesniegumu. Viena projekta ietvaros var iegādāties gan vienu, gan vairākus elektromobiļus;

·       Noteikumu 7.3.apakšpunktā minētās aktivitātes ietvaros var iesniegt gan vienu, gan vairākus projektu iesniegumus. Viena projekta ietvaros var iegādāties un uzstādīt gan vienu, gan vairākas publiski pieejamas uzlādes stacijas.

Projekta iesniegumi iesniedzami no 2014.gada 3.marta līdz 2014.gada 1.aprīlim (ieskaitot).Projekta iesniegumu var iesniegt personīgi SIA "Vides investīciju fonds" (Ģertrūdes ielā 10/12, 2.stāvā, Rīgā) darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.30 vai nosūtīt pa pastu SIA "Vides investīciju fonds" uz pasta adresi "Ģertrūdes iela 10/12, Rīga, LV-1010", vai arī noformētu elektroniskā dokumenta veidā nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi: kpfi@lvif.gov.lv

Visi projekti ir jāīsteno līdz 2014.gada 31.decembrim.

Izsludināts konkurss "Sprīdi labākai dzīvei"– atbalsts mākslai, kultūrai un ārpusklašu izglītībai
Arī šogad notiks Rietumu Bankas labdarības fonda (RBLF) un Latvijas Avīzes kopīgi rīkots projektu konkurss "Sprīdis labākai dzīvei", ar mērķi veicināt pilsoniskas sabiedrības attīstību Latvijā, un atbalstīt sociāli svarīgu jautājumu risināšanu.

Iesniegt projektus drīkst biedrības, nodibinājumi, reliģiskās organizācijas, pašvaldības un budžeta iestādes, kuru reģistrācijas vieta ir Latvijas Republika.

Kopējais projektu konkursam piešķirtais finansējums ir EUR 22 000 apmērā. Vienam projektam piešķiramā finansējuma apmērs ir līdz EUR 4000 apmērā.

Projektus var iesniegt no 2014.gada 1.marta līdz 31. martam (pasta zīmogs vai līdz plkst.24:00 pa e-pastu).

Plašāka informācija par konkursu pieejama Nodibinājums "Rietumu Bankas labdarības fonds" mājaslapā.

 

Saruna ar RBLF valdes priekšsēdētāju INGU ŠĪNU. 

 Kādas ir 2014. gada konkursa "Sprīdis labākai dzīvei" prioritātes? 
– Šā gada konkursā būs tikai viena kārta, lai ātrāk būtu zināmi visi uzvarētāji un ātrāk varētu ķerties pie projektu īstenošanas, jo gan vides projektus, gan jebkuru remontu (un tādu projektu mums ir daudz) labāk veikt vasarā. Šogad "Rīga 2014" gadā nolēmām, ka arī mūsu konkursā gaidīsim projektus mākslas un kultūras jomās – piemēram, lauku muzeju ekspozīciju modernizēšana un atraktīvāka pasniegšana, kultūras namu uzlabošana, lai tur kūsātu kultūras un mākslas dzīve un tajā varētu iesaistīties gan bērni, gan jaunieši, gan pieaugušie. Otra joma – zinātniski izglītojoši projekti, bērnu un jauniešu jaunrade. Gribētu, lai bērnos un jauniešos raisītos interese par kādu konkrētu zinību jomu, tālab atbalstīsim ne tik bieži sastopamus pulciņus un interešu centrus, piemēram, robotu būve vai zaļās enerģijas ieguve. 
Cik projektu varēsim atbalstīt, būs atkarīgs no iesniegto projektu tāmēm. Maksimālā summa vienam projektam šogad ir 4000 eiro. Uzvarētājus noskaidrosim, kā parasti – žūrijas komisija izskatīs visus iesūtītos projektus un izvirzīs labākos un piemērotākos sabiedrības balsošanai. Projektus varēs iesniegt no 1. marta līdz 31. martam. 

– Ko varat ieteikt projektu rakstītājiem?
 
– Nebaidieties rakstīt. Uzrakstīt projektu mūsu fondam ir pavisam viegli. Ieejiet mājas lapā, aizpildiet veidlapu. Ja ir kādi jautājumi, tos vienmēr var uzdot un visu noskaidrot – piezvaniet, uzrakstiet! 
RBLF strādā jau septiņus gadus, izskatām ap 500 projektiem gadā un jau ar sirdi jūtam, kurš projekts nācis no tīras un labas sirds. Mazs paveikts darbiņš, vēl viens mazs darbiņš – un mēs kopā veidosim sev apkārt labāku dzīvi, labāku valsti. Mēs esam izvēlējušies nebraukt prom, audzināt te bērnus un tāpēc darīsim visu, lai kļūtu labāk. Mūsu fonda dibinātājs – viens no Rietumu bankas galvenajiem akcionāriem un vadītājiem Arkādijs Suharenko vienmēr saka: "Ja tev ir, tev ir pienākums dalīties!" Un šie viņa labie vārdi atbalsojas arī manī jau no mūsu fonda darbības pirmās dienas. 

 Kā bankas akcionāri vērtē RBLF, "LA" un sabiedrības sadarbību konkursā "Sprīdis labākai dzīvei"? 
– Rietumu banka strādā ar lielajiem starptautiskajiem klientiem. Taču tās galvenie akcionāri dzīvo Latvijā, un viņiem rūp sava valsts, viņiem ir svarīga tās izaugsme un labklājība. Tāpēc Rietumu banka ir patiešām korporatīvi atbildīga banka, un šī atbildība izpaužas darbos. 
Šo gadu laikā esam atbalstījuši simtiem projektu visos Latvijas nostūros. Ieguldīts ne mazums pūļu, laika un līdzekļu, bet tas ir tā vērts, ja ir redzams darba iznākums! Es vienmēr esmu guvusi akcionāru atbalstu šā konkursa īstenošanā. Ne velti tas notiek jau septīto gadu. 

– Kas jūs pašu iepriecina, vērojot konkursu?
 
– Cilvēki kļūst rosīgāki un atbildīgāki – projektus rakstot rēķina, kalkulē, iesaista vietējos uzņēmējus (kurus īpaši aicinu atsaukties, jo dažreiz tieši šis viņu mazais atbalsts "palaiž" visu projektu). Projekti ir kļuvuši interesantāki. Man ļoti patīk, ka cilvēki reģionos šodien zina un prot ne tikai to pašu ko Rīgā, bet daudzos gadījumos vēl vairāk. Jo galvenais jau ir nevis tas, cik lielā pilsētā vai ciemā tu dzīvo, bet uz ko tiecies, ko gribi dzīvē paveikt. Lai atbalstītu šīs pozitīvās tendences, šogad, kā jau teicu, viens no virzieniem ir izglītojošie un jaunrades projekti. 

– RBLF atbalsta vēl arī citus projektus. Kādi tie bijuši pēdējos gados?
 
– Par fonda projektiem es varētu runāt stundām. Stāstīt labo, interesanto, par to, kā projekts mainījis cilvēku dzīvi. Par cilvēkiem, kuri īsteno projektus. Par prieku, par izdošanos. Par kādu sāpi, šķiet, arī. 
Protams, 2013. gads visiem paliks atmiņā ar "Maxima" traģēdiju. Mēs bijām vieni no pirmajiem, kas atsaucās un piedāvāja naudu palīdzībai. Tagad mūsu palīdzības summa ir izaugusi pāri par 100 000 saziedotajiem eiro un aizvien fondā ir nauda, un tā vēl ienāk gan no bankas darbiniekiem, gan klientiem jaunu vajadzību segšanai. Pašlaik esam palīdzējuši ģimenēm, kas zaudēja tuviniekus, esam atvēruši depozītus mācībām visiem bērniem, kuri zaudēja vecākus, divus vissmagāk cietušos ugunsdzēsējus glābējus esam aizsūtījuši uz Vāciju rehabilitācijā. Kopš marta sāksim lielu akciju ugunsdzēsēju darba un atpūtas telpu uzlabošanai. Tie ir vēl 50 000 eiro Rīgas reģiona nodaļām, par ko fonds iepirks nepieciešamo, lai ugunsdzēsēji starp izsaukumiem varētu atpūsties un gatavoties darbam, apkopt savu inventāru. Pirms pieciem gadiem sapratām, ka medmāsu profesija ir apdraudēta – zemas algas, aizbraukšana no valsts, smags darbs. Sākām projektu "Meklējam sirdsmāsiņu!", kur var nobalsot par nodaļas labāko, sirsnīgāko, mīļāko māsu. Katras nodaļas labākā māsa saņem mūsu fonda prēmiju – 500 latus. Šīs profesijas cilvēki ir pelnījuši mūsu visu "paldies" ne tikai par ārstēšanu, par labu vārdu bērnam, bet arī par mierinājumu mums – vecākiem. Es lepojos, ka šogad labākā māsiņa ir no Liepājas, un uzminiet, cik "paldies" anketu mēs par viņu saņēmām – 1800! Un es priecājos un nevarēju noslēpt asaras, kad pieņemšanā redzēju jau agrāk godinātas māsas. Un arī to māsiņu, kurai nezinu vārda, bet kuru vienmēr atcerēšos un kura brīdī, kad mūsu mazais bērns bija slimnīcā un šķita, ka pasaule ir apstājusies, prata atrast tos labos vārdus. 
Pirms diviem gadiem sākām ļoti interesantu darbu ar visu Latvijas konfesiju baznīcām – atbalstām baznīcu kā kultūras pieminekļu restaurāciju. Saņēmām tik daudz projektu, ka tos vērtēt aicinājām palīgā speciālistus no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas. Arī šogad plānojam sniegt atbalstu baznīcām. 
Pagājušogad sākām projektu konkursu mūzikas skolām, kuras aicinājām uzrakstīt, kādas ir apdāvinātāko bērnu vajadzības. Priecājos, ka to izdarījām ne tikai Rīgā, bet visā Latvijā. Un tādējādi 21 bērns – pa četriem no katra reģiona un Rīgas – saņēma fonda atbalstu. Citiem sedzam izmaksas dalībai konkursos ārzemēs, citiem – stundas pie privātskolotāja. Šogad šā konkursa ideju turpinām kopā ar Inesi Galanti un projekts pieaug mērogā un svarīgumā. Latvijā ir daudz muzikāli talantīgu bērnu. Mēs būsim gandarīti, ja kāds pēc pieciem vai desmit gadiem teiks: "Un tad RBLF izsludināja konkursu, es pieteicos... Un tagad manas koncertturnejas ir saplānotas pieciem gadiem." Piesakieties! Konkurss jau sācies, norit kopā ar pašvaldībām, bērniem nav nekur jābrauc, tikai jāatsūta video. 
Vēl ir desmitiem projektu, ar ko lepojos: grāmatu izdošana, rotaļlaukumu izveide, sadarbība ar Mākslas muzeju, maznodrošināto bērnu sūtīšana uz sporta nometnēm un vēl, un vēl.

Izsludināts projektu konkurss "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem"
Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu konkursu programmas „Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" ietvaros, kas tiek finansēts no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. Programmas mērķis ir saglabāt diasporas saikni ar Latviju un stiprināt tās nacionālo identitāti.

Programmas mērķa grupa ir diasporas bērni vecumā līdz 18 gadiem, kā arī viņu vienaudži Latvijā. Programmas ietvaros tiks atbalstītas kopīgas nometnes un vasaras skolas, kas vērstas uz diasporas bērnu saiknes stiprināšanu ar Latviju, kā arī diasporas un Latvijā dzīvojošo bērnu kopīgu darbošanos.

Kopējais programmas ietvaros pieejamais finansējums ir 133 038 EUR no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem 2014.gada valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. Finansējums tiks sadalīts tā, lai atbalstu saņemtu pēc iespējas dažādās valstīs dzīvojošās diasporas bērni.

Projektu var iesniegt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

·       organizācijai ir vismaz 2 gadu pieredze darbā ar bērniem un jauniešiem, piemēram, nometņu, neformālās izglītības pasākumu, kultūras, sporta vai atpūtas u.c. pasākumu rīkošanā;

·       organizācijai ir iepriekšēja pieredze projektu īstenošanā.

Programmas „Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā internetā.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2014.gada 3.aprīlis. Projektu iesniegumus var iesniegt:

·       personīgi (līdz plkst. 17.00) vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Brīvības ielā 40-39, Rīgā, LV - 1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā);

·       elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: arpusskolas@sif.lv .

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu konkursi@sif.lv vai pa faksu 67078224, norādot atsauci uz šo projektu konkursu, ne vēlāk kā līdz š.g. 31.martam.

Piedalies konkursā „ES struktūrfondi Kurzemei” un laimē 32 GB vai 16 GB USB zibatmiņas!
No 2014. gada 4. marta līdz 31. oktobrim Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs rīko konkursu „ES struktūrfondi Kurzemei”. Konkurss norisināsies astoņās savstarpēji nesaistītās kārtās, katru mēnesi – viena kārta. Katrā kārtā 5 jautājumi, dalībniekam jāatbild uz visiem konkursa kārtas jautājumiem. Konkursā var piedalīties jebkurš interesents. Katru mēnesi starp konkursa kārtu visu piecu pareizo atbilžu atbildētājiem tiks izlozētas balvas – viena USB 32 GB atmiņa un divas USB 16 GB atmiņas.

Konkursa nolikums: http://www.kurzemesregions.lv/news/196

Konkurss: http://ej.uz/ESfondiKurzeme 


JAUNUMI, 3.03.2014.

Aprīļa vidū komersantiem būs pieejams atbalsta ražošanas telpu izveidei
2014.gada aprīļa vidū sāksies projektu pieņemšana Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā atbalsta saņemšanai ražošanas telpu būvniecībai un rekonstrukcijai programmas „Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai” 2.kārtas ietvaros, tāpēc Ekonomikas ministrija aicina komersantus jau savlaicīgi sākt darbu pie projektu gatavošanas. Plānots, ka programmas 2.kārtas ietvaros atbalstīti tiks vismaz 6 projekti, kuru kopējais investīciju apjoms Latvijas ekonomikā būs vismaz aptuveni 20 milj. euro.

Programmas 2.kārtas ietvaros Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra vērtēs projektu iesniegumus līdz 2014.gada 30.jūnijam.

Programmas mērķis ir līdzfinansēt ražošanas telpu izveidi un rekonstrukciju, lai reģionos veicinātu industriālo zonu attīstību, veidotos jauni uzņēmumi un darbavietas. Projekta ietvaros tiks atbalstītas vienas vai vairāku ēku būvniecība, renovācija vai rekonstrukcija, kas saistīta ar ražošanas ēku izveidi. Uz atbalstu šajā programmā varēs pretendēt uzņēmēji, kuru projektu īstenošanas vieta atrodas pilsētā ar patstāvīgo iedzīvotāju skaitu virs 20 000, vai 10 km attālumā no tās robežas, izņemot Rīgu.

Šobrīd Ekonomikas ministrija kopā ar Finanšu un Tieslietu ministrijām strādā pie programmas 2.kārtas nosacījumu saskaņošanas. Plānots, ka attiecināmajās izmaksās tiks iekļautas kredītiestādes garantijas izmaksas avansu maksājumu iesniegšanai, kā arī otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros ir palielināts iespējamais avansa maksājuma apjoms. Pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros tas ir 30% no pieprasītā publiskā finansējuma, otrās kārtas ietvaros – 35% no pieprasītā publiskā finansējuma. Taču būtiskas izmaiņas attiecībā uz projektu īstenošanu, salīdzinot ar programmas pirmās kārtas nosacījumiem, nav plānotas.

Atbalsta programma ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai Ministru kabinetā tika atbalstīta 2013.gada 21.maijā. Šāda programma Latvijā tika ieviesta pirmo reizi, sniedzot atbalstu industriālo zonu izveidei un attīstībai Latvijas reģionos. Programmas pirmā kārta notika no 2013. gada 1. augusta līdz 2013. gada 30. septembrim, tās ietvaros sniegts atbalsts 6 uzņēmumiem par kopējo finansējumu 7 995615,39 euro.

Programmas otrās kārtas ietvaros paredzētais kopējais finansējums ir9954660,61 euro, attiecīgi ERAF finansējums 1 417 429,61 euro, virssaistību finansējums - 8 537 231 euro.

Aktivitātes noteikumi paredz, ka pēc izveidotās ēkas nodošanas ekspluatācijā tā ir jāiznomā vismaz trīs savstarpēji un ar projekta iesniedzēju nesaistītiem sīkiem (mikro), maziem vai vidējiem komersantiem, kuri saimniecisko darbību veic apstrādes rūpniecībā, kā arī jānodrošina, ka minētie komersanti trīs gadu laikā izveido vismaz 50 jaunas darba vietas uz pilnu slodzi.

Otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros projektā paredzētās darbības būs jāuzsāk ne vēlāk kā līdz 2014.gada 1.decembrim un projekts jāīsteno līdz 2015.gada 1.novembrim. Pēc projekta īstenošanas, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 15.novembrim, būs jāiesniedz sadarbības iestādē noslēguma maksājuma pieprasījums.

Ar programmas pirmās kārtas īstenošanas nosacījumiem var iepazīties šeit:http://likumi.lv/doc.php?id=257096

Savukārt ar plānotajām izmaiņām programmas nosacījumos var iepazīties Ekonomikas ministrijas mājas lapā – /em/2nd/?cat=30251

Aicina pretendentus savlaicīgi iepazīties ar nosacījumiem finansiāla atbalsta saņemšanai elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai Latvijā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) aicina Latvijā reģistrētus komersantus un tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas savlaicīgi iepazīties ar noteikumu projektu "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai" nolikums".

Tā kā Ministru kabinets 4.februārī ir apstiprinājis noteikumu projektu "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai" nolikums", VARAM aicina pretendentus savlaicīgi iepazīties ar noteikumu projektu un nosacījumiem projekta iesniegumu iesniegšanai KPFI finansēto projektu atklātā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai”.

Konkursa mērķis ir veicināt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu, atbalstot transportlīdzekļu, kas pēc savas konstrukcijas kā vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas un kuru SEG emisijas ir 0 g/km (elektromobilis) un uzlādes staciju, kas neatkarīgi no to faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai personai, kura nav attiecīgās uzlādes stacijas īpašnieks ieviešanu Latvijā. 

Finansējums paredzēts gan elektromobiļu iegādei - 3 341 492,08 euro, gan publiski pieejamu uzlādes staciju iegādei, montāžai un pieslēgšanai elektrotīklam - 1 670 746,04 euro. Konkursa ietvaros maksimāli pieļaujamā KPFI atbalsta intensitāte atkarībā no projekta iesniedzēja veida – elektromobiļiem no 35% līdz 85%, publiski pieejamām uzlādes stacijām no 50% līdz 85%. Projekta aktivitāšu realizācijas termiņš ne vēlāk par 2014.gada 31.decembri. 

Ar noteikumu projektu var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40246229&mode=mk&date=2014-02-04

Konkursu plānots izsludināt tuvākajās dienās, par ko tiks sniegta atsevišķa informācija.


Informācijas avots: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Izsludināts atklāts projektu iesniegumu konkurss Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda aktivitātē
Latvijas Republikas Kultūras ministrija kā vadošā iestāde izsludina atklātas projektu iesniegumu atlases konkursu Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2012.gada programmas papildu atlases kārtu šādai aktivitātei:

1."a" aktivitātē "Valodas un adaptācijas programmu attīstība trešo valstu pilsoņu integrācijai un saliedētas sabiedrības veidošanai" (turpmāk - 1."a" aktivitāte);

1."a" aktivitātes mērķis ir kvalitatīvu trešo valstu pilsoņu adaptācijas programmu un pasākumu (valodas kursu, kultūrorientācijas kursu, atbalsta pasākumu mazākaizsargātām trešo valstu pilsoņu grupām) izstrāde un organizēšana, lai nodrošinātu pilnvērtīgu piekļuvi pakalpojumiem un līdzdalību sabiedrības dzīvē, kā arī nodrošināt uzņemošās sabiedrības spēju pieņemt citādo.

1."a" aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums ir 793 465,36 euro, ko veido 75 % Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (turpmāk - fonds) finansējums 595 099,02 euro un 25 % valsts budžeta finansējums 198 366,34 euro. Papildus fonda un valsts budžeta līdzekļiem projekta iesnieguma finansēšanai var piesaistīt projekta iesniedzēja finanšu līdzekļus.

1."a" aktivitātē pieejamais finansējums viena projekta iesnieguma attiecināmo izmaksu segšanai ir ne mazāk kā 20 000 euro un ne vairāk kā 80 000 euro.

Projektu iesniedzēji un to sadarbības partneri var būt valsts iestādes, pašvaldības, pašvaldību iestādes, atvasinātas publiskas personas, biedrības un nodibinājumi, starptautiskas organizācijas, kā arī valsts vai pašvaldību vai citu juridisko personu (izņemot komercsabiedrību) dibinātas augstskolas.

Projektu iesniegumus jāiesniedz Kultūras ministrijā kā vadošajā iestādē personiski līdz 2014.gada 19.martam, plkst.17.00 vai pa pastu (pasta zīmogs 2014.gada. 19. marts).

Konkursa Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2012.gada programmas papildu atlases kārta 1.a aktivitātei tiek izsludināta pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 11. februāra noteikumiem Nr.94. "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumos Nr.347 "Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2012.gada programmas aktivitāšu īstenošanu"" (turpmāk - MK noteikumi Nr.94).

MK noteikumi Nr.94 un projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamie materiāli pieejami Kultūras ministrijas mājaslapā www.km.gov.lv, sadaļā "Starptautiskā finansējuma avoti" (http://www.km.gov.lv/lv/es/finans/etvvif.html). Nepieciešamības gadījumā, lai iegūtu papildus informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu, lūdzam kontaktēties ar Kultūras ministrijas ES fondu departamenta Finanšu instrumentu attīstības nodaļas referentu Gati Preimani pa tālruni 67330314, vecāko referenti Tatjanu Hanovu-Akuļecku pa tālruni 67330313 vai sūtot jautājumus uz e-pasta adresi: etvvif@km.gov.lv

 

Informatīvais seminārs "Par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2012.gada programmas papildu atlases kārtas izsludināšanu 1.a. aktivitātes īstenošanai" notiks 2014.gada 24.februārī plkst. 13.00 Rīgā, Antonijas ielā 9, 3.stāvā. Lūgums iepriekš pieteikt dalību seminārā, nosūtot dalībnieka vārdu uzvārdu un kontaktinformāciju uz e-pastu: etvvif@km.gov.lv


Skatīt šeitJaunākais - "Eiropa pilsoņiem!", 26.02.2014.


JAUNUMI, 24.02.2014.

 

Izsludināts projektu konkurss ERAF aktivitātē "Augstas pievienotās vērtības investīcijas"

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) no 2014.gada 21.marta līdz 2014.gada 31.martam (ieskaitot) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas"(turpmāk - aktivitāte) ceturtās kārtas ietvaros.

Attiecībā uz programmas 3. un 4.kārtas projektu īstenotājiem ir atvieglota finansējuma plūsma, attiecinot kredītiestādes garantijas izmaksas avansa un starpposma maksājumu saņemšanai, kā arī zema riska projektos ļaujot izmaksāt starpposma maksājumus bez kredītiestādes garantijas. Papildus ir pagarināts 4.kārtas maksimālais īstenošanas termiņš līdz 2015.gada 15.novembrim. Tāpat 4.kārtā kravu pārkraušanas un glabāšanas iekārtas, kā arī alus ražošanas iekārtas būs attiecināmas.

Programmas „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” mērķis ir stimulēt vietējos komersantus veikt ieguldījumus zināšanu vai tehnoloģiju intensīvajos projektos, kā arī piesaistīt ārvalstu investīcijas jomās ar augstu pievienoto vērtību, tādejādi veicinot jaunāko tehnoloģiju pārnesi no ārvalstīm uz Latviju. Programmas ietvaros finansējums tiks piešķirts ieguldījumiem pamatlīdzekļos, proti, jaunu iekārtu un aprīkojumu iegādei, kas palīdz uzņēmumam modernizēties, sākt jaunu, ienesīgāku preču vai pakalpojumu ražošanu.

Visi projektu iesniedzēji - gan mazie un vidējie komersanti, gan arī lielie komersanti - varēs uzsākt projekta īstenošanu drīz pēc projekta iesniegumu iesniegšanas LIAA - sagaidot LIAA pārbaudi projekta īstenošanas vietā. Jāņem vērā, ka projektu nevar pabeigt pirms projekta apstiprināšanas, t.i. pirms 2014.gada jūnija. Projektu īstenošana būs jāpabeidz līdz 2015.gada 15.novembrim.

Aktivitātes projektu iesniegumu atlases ceturtās kārtas ietvaros pieejamais finansējums - EUR 42 424 003.

Sīkāka informācija par aktivitātes ceturtās kārtas nosacījumiem un pieteikšanās kārtību pieejama LIAA interneta mājaslapā: www.liaa.gov.lv

Projektu iesniegumus var iesniegt  līdz 2014.gada 31.martam kādā no tālāk minētajiem veidiem:

·       klātienē LIAA Pērses ielā 2, Rīgā, Klientu apkalpošanas nodaļā darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 vai

·       nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē), adrese: Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442, vai

·       sūtot uz elektroniskā pasta adresi sf.projekts@liaa.gov.lv (noformētu elektroniska dokumenta veidā).

Programmas pirmajā un otrajā kārtā atbalstīto projektu saraksts ir publicēts Latvijas Investīciju un aģentūras mājaslapā: http://www.liaa.gov.lv/lv/es-fondi/noslegtie-ligumi-2007-2013-gada-planosanas-perioda . Vietnē informāciju visu laiku tiek atjaunota, tiklīdz kādā projektā ir kādas izmaiņas. Programmas 3.kārtā iesniegto projektu vērtēšana vēl nav noslēgusies.

Izsludināts projektu konkurss "Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs"

Jau otro gadu Izglītības un zinātnes ministrija izsludina atklātu projektu konkursu „Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs”.

Konkursa mērķis – atbalstīt nepieciešamā sporta inventāra iegādi vispārējās izglītības iestādēs (pirmsskolas, pamatskolas un vidējās izglītības iestādēs) attiecīgā vispārējā izglītības posma prasībām atbilstošu vingrojumu un vingrinājumu pamatprasmju apguvei, lai veicinātu izglītojamo izpratni  par veselīgu dzīvesveidu un vēlmi regulāri piedalīties sporta nodarbībās, nostiprinot un uzlabojot veselību, attīstot fiziskās spējas, sekmējot harmonisku fizisko un garīgo attīstību.

Projektu finansē no valsts budžeta līdzekļiem (ministrijas 2014.gada valsts budžeta programmas 09.00.00 „Sports” apakšprogrammas 09.09.00 „Sporta federācijas un sporta pasākumi”) un projekta pieteicējas pašvaldības līdzfinansējuma. Viena pieteiktā projekta finansējuma apmērs no ministrijas nedrīkst būt mazāks par 1500 EUR un lielāks par 5500 EUR. Projekta iesniedzējam projekta īstenošanā jāpiedalās ar līdzfinansējumu ne mazāk kā 50% (piecdesmit procenti) apmērā no kopējā projekta ietvaros pieprasītā finansējuma apmēra.

Pašvaldība (izņemot Rīgas pilsētas pašvaldība) konkursam var iesniegt vienu projekta pieteikumu, iekļaujot tajā neierobežotu skaitu izglītības iestāžu. Rīgas pilsētas pašvaldība konkursam var iesniegt vienu projekta pieteikumu no katras administratīvi teritoriālās vienības.

Konkursa vērtēšanās komisijā tiks iekļauti Izglītības un zinātnes ministrijas, padotības iestāžu un nevalstisko sporta organizāciju pārstāvji.

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš – 2014.gada 20.marts, īstenošanas termiņš – 2014.gada 15.septembris.

Konkursa nolikums pieejams IZM mājaslapā.

 

 

Izsludināts projektu konkurss LAP pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" lauksaimniecības produktu pārstrādes veicināšanai esošiem pārstrādes uzņēmumiem, ražotājiem mājas apstākļos ar mērķi pēc projekta realizācijas izveidot pārstrādes uzņēmumu un bioloģiskiem pārstrādes uzņēmumiem (gan esošiem, gan jauniem).

Atbalsta pretendents var būt:

1) Esošs pārstrādes uzņēmums;

2) Ražotājs mājas apstākļos ar mērķi pēc projekta realizācijas kļūt par pārstrādes uzņēmumu;

3) Bioloģisks pārstrādes uzņēmums (gan esošs, gan jauns) - t.i. juridiska persona, kas piena, augļu un dārzeņu, gaļas, graudu vai pērējo lauksaimniecības produktu sektora pārstrādes uzņēmumā nodarbojas vai pēc projekta īstenošanas sāks nodarboties ar bioloģisko lauksaimniecības produktu pārstrādi, vai juridiska persona, kas pēc projekta īstenošanas, izveidojot jaunu pārstrādes uzņēmumu, sāks nodarboties ar bioloģisko lauksaimniecības produktu pārstrādi piena, augļu un dārzeņu, gaļas, graudu vai pārējo lauksaimniecības produktu pārstrādes sektorā (turpmāk – bioloģiskās lauksaimniecības pārstrādes uzņēmums).

Desmitās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2014.gada 24.marta līdz 2014.gada 22.aprīlim.

Desmitās kārtas pieejamais publiskais finansējums:

·       lauksaimniecības produktu pārstrādes veicināšanai esošiem pārstrādes uzņēmumiem un ražotājiem mājas apstākļos ar mērķi pēc projekta realizācijas izveidot pārstrādes uzņēmumu - 8 491 615 EUR apmērā;

·       bioloģiskiem pārstrādes uzņēmumiem (gan esošiem, gan jauniem) - 3 639 264 EUR apmērā.

Projektiem ar kopējo attiecināmo izmaksu summu virs 213 431 EUR apmērā kopā ar projekta iesniegumu jāiesniedz dokumenti, kas apliecina finanšu līdzekļu pieejamību projekta īstenošanai.

Projektiem ar kopējo attiecināmo izmaksu summu līdz 213 431 EUR apmērā 1 (viena) mēneša laikā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu spēkā stāšanās jāiesniedz dokumenti, kas apliecina finanšu līdzekļu pieejamību projekta īstenošanai.

Pasākuma ietvaros tiek atbalstītas šādas aktivitātes:

1) investīcijas lauksaimniecības produktu pārstrādei (kā arī iepakošanai un pirmapstrādei), jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai;

2) lauksaimniecības produktu pārstrādei (arī iepakošanai un pirm¬apstrādei) paredzētu jaunu būvju būvniecība un esošo būvju rekonstrukcija;

3) investīcijas vides aizsardzības jomā pārstrādes uzņēmuma vispārējās darbības uzlabošanai (nepārsniedz 30 % no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas).

Atbalsta intensitāte:

·       mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem (uzņēmuma lielums noteikts atbilstoši Regulai (EK) Nr.800/2008) - 50 % no attiecināmajām izmaksām. Īstenojot projektu piena pārstrādes sektorā un ja projekts paredz palielināt ienākumus no lauksaimniecības produktu pārstrādes vai samazināt izdevumus, atbalsta intensitāti MVU palielina par 10 %;

·       pārējiem uzņēmumiem - 25 % no attiecināmajām izmaksām. Īstenojot projektu piena pārstrādes sektorā un ja projekts paredz palielināt ienākumus no lauksaimniecības produktu pārstrādes vai samazināt izdevumus, atbalsta intensitāti palielina par 5 %;

·       uzņēmumiem, kuros strādā 750 darbinieku un vairāk un kuru neto apgrozījums ir 200 000 000 euro  un vairāk, atbalstu nepiešķir.

Būvniecības gadījumā 1 (viena) mēneša laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas jāiesniedz būvprojekts tehniskā projekta stadijā, būvniecības iepirkumu procedūru apliecinoši dokumenti un būvatļauja.

Desmitās kārtas projektu iesniegumu īstenošanas beigu datums ir 8 mēneši no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.maijam.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā (Zemkopības ministrijas ēkas 2.stāva foajē, Republikas laukumā 2, Rīgā) vai Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā "ES atbalsts".

Reģionālo lauksaimniecības pārvalžu adreses ir uzrādītas mājaslapā: www.lad.gov.lv

Sludinājums oficiālajā laikrakstā Latvijas Vēstnesis.

Izsludināti projektu konkursi, lai sniegtu atbalstu koru un tautas deju tradīcijas attīstībai, kā arī muzeju nozares attīstībai

Līdz š.g. 14.martam pulksten 12:00 (sūtot pa pastu - līdz 10.martam (pasta zīmogs)) VKKF pieņem pieteikumus mērķprogrammu konkursos "Latvijas valsts mežu atbalsts koru un tautas deju tradīcijas attīstībai" un "Muzeju nozares attīstības programma":

Mērķprogramma

Mērķis

Konkursa laiks

Latvijas valsts mežu atbalsts koru un tautas deju tradīcijas attīstībai

Finansējums piešķirts no LVM ziedojuma: 106 715 EUR

Kontaktinformācija: Valsts kultūrkapitāla fonda programmas kuratore Santa Zirne, tālrunis: 67509945; 67503177, e-pasts: santa@kkf.lv

Mērķis - atbalstīt koru un tautas deju tradīcijas attīstību, nodrošinot prioritāru atbalstu mežu darbinieku koriem un tautas deju kolektīviem, koru un tautas deju kolektīvu dalību starptautiskos konkursos un festivālos, kā arī kora mūzikas ierakstu izdošanu. Neatbalsta - finansējuma pieprasījumus tērpu un aprīkojuma iegādei.

Iesniegšana no 17.02.2014. līdz 14.03.2014. plkst. 12:00

Konkursa rezultāti pēc 17.04.2014.

Muzeju nozares attīstības programma

Finansējums piešķirts no nozares 2014. gada konkursu finansējuma: 70 000 EUR

Kontaktinformācija: Valsts kultūrkapitāla fonda programmas nozares kuratore Vita Vilka, tālrunis: 67503896; 67503177, e-pasts: vita@kkf.lv

Mērķis - sekmēt muzeju nozares attīstību, lai veicinātu nozares konkurētspēju, nodrošinot Nacionālo muzeju krājuma papildināšanas, saglabāšanas, izpētes, izmantošanas un iepazīšanas iespējas atbilstoši mūsdienu sabiedrības vajadzībām.

Iesniegšana no 17.02.2014. līdz 14.03.2014. plkst. 12:00

Konkursa rezultāti pēc 17.04.2014.

VKKF biroja faktiskā adrese: Vīlandes ielā 1 (3. stāvā, ieeja no Vīlandes ielas), Rīgā, LV-1010
VKKF adrese pasta sūtījumiem: Vīlandes ielā 3, Rīgā, LV-1010

 

Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas, kuras plānots izsludināt tuvākajā laikā:

Mērķprogramma

Mērķis

Konkursa laiks

Kultūras un mākslas mūžizglītība, radošums un mobilitāte

Finansējums piešķirts no VKKF budžeta: 450 000 EUR

Mērķis - izglītība, radošā partnerība, izglītības materiāli, formālā un neformālā izglītība, izpētes braucieni, lasīšanas veicināšana, prioritāte: bērnu un jauniešu izglītība, kultūras procesu izpratnes veicināšana dažādām grupām.

1 konkurss gadā, konkursa laiks tiks precizēts.

Latvija - 21. gadsimts

Finansējums piešķirts no VKKF budžeta: 450 000 EUR

Mērķis - nacionālās identitātes veicināšana, vairojot piederības izjūtu Latvijas kultūras telpai, latviešu valodai, kā arī izpratni par Latvijas kultūru un sabiedrību, sagaidot Latvijas simtgadi. 

1 konkurss gadā, konkursa laiks tiks precizēts.

Latviešu oriģinālmūzika

Finansējums piešķirts no nozares 2014. gada konkursu finansējuma: 60 000 EUR

Mērķis - atbalstīt jaunu dažādu žanru un stilu oriģināldarbu radīšanu, sekmējot radošās darbības izcilību.

1. konkurss noslēdzās 21.02.2014.

2. konkurss rudenī, konkursa laiks tiks precizēts

 

Izsludināts projektu konkurss EZF pasākumā "Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte"

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Rīcības programmas (RP) pasākumam "Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte".

Atbalsta pretendents var būt zvejas kuģa īpašnieks, kuram ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā un kura kuģis zvejo Baltijas jūras (arī Rīgas jūras līča) piekrastē vai aiz piekrastes ūdeņiem, vai tāljūras zvejā.

Pasākuma mērķis ir modernizēt zvejas floti, uzlabojot darba un higiēnas apstākļus, energoefektivitāti un drošību uz kuģa, nodrošinot zivju uzglabāšanai atbilstošus apstākļus uz zvejas kuģiem, kā arī samazinot kuģu degvielas patēriņu un palielinot zvejas rīku selektivitāti, bet nepalielinot zvejas kuģa spēju zvejot zivis, tādējādi veicinot ilgtspējīgu un atbildīgu pieejamo zivju resursu izmantošanu.

Pasākuma ietvaros ir iespējams veikt dažādas darbības: kuģa klāja, korpusa un kuģu telpu rekonstrukcija, iekārtu kuģa drošības uzlabošanai iegāde, kuģa telpu aprīkošana ar sadzīves iekārtām, kuģa galvenā dzinēja iegāde vai remonts, jaunu selektīvāku zvejas rīku iegāde u.c.

Astotās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2014.gada 20.marta līdz 2014.gada 30.jūnijam.

Astotās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir EUR 553 609.

Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir līdz 2015.gada 31.augustam.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami Lauku atbalsta dienesta mājaslapā.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālo lauksaimniecības pārvalžu klientu apkalpošanas daļās vai LAD klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāvā, (tālr. 67027693, 67027235).

 

 

Izsludināts konkurss "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu vienotas komunikācijas nodrošināšanai par radošajām industrijām"

Izsludināts konkurss "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu vienotas komunikācijas nodrošināšanai par radošajām industrijām"

Kultūras ministrija saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu un Ministru kabineta 2003.gada 29.jūlija noteikumiem Nr.419 „Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz līdzdarbības līgumus, un līdzdarbības līgumu publiskošanas kārtība” izsludina konkursu „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu vienotas komunikācijas nodrošināšanai par radošajām industrijām”.

Konkursa priekšmets ir Kultūras ministrijas noteikto valsts pārvaldes uzdevumu veikšana vienotas komunikācijas nodrošināšanai par radošajām industrijām.

Konkursa ietvaros pretendenti var būt privātpersonas ar ne mazāk kā 1 gada pieredzi radošo industriju un komunikācijas projektu vadībā, kas iesniedz konkursa nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Kultūras ministrijas mājas lapā www.km.gov.lv, sadaļā "Konkursi", kā arī līdz pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām – Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā Kr.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, 21.kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00. 

Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2014.gada 7.marta plkst. 17:00, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu – Kr.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV – 1364 (pasta zīmogs – 2014.gada 7.marts).

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām. Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni 67330247 un 67330243 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām. 

 

 

JAUNUMI, 17.02.2014.

Izsludināts projektu konkurss "NVO līdzfinansējuma programma"
Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu konkursu programmas „NVO līdzfinansējuma programma" ietvaros, kas tiek finansēts no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.

Programmas mērķis veicināt Latvijas nevalstisko organizāciju līdzdalību starptautisku finansētāju atbalstītu projektu īstenošanā.

Programmas ietvaros tiks piešķirts līdzfinansējums Latvijas nevalstisko organizāciju līdzdalībai starptautiskos vai vietējos projektu konkursos, kurus organizē Eiropas Komisija, starptautiskas organizācijas vai ārvalstu fondi.

Kopējais programmas ietvaros 2014.-2016.g.periodā pieejamais finansējums no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem ir 334 212 EUR

Vienam projektam maksimāli pieejamais programmas finansējums ir 15 000 EUR, kas vienlaikus nedrīkst pārsniegt 50% no projekta kopējām izmaksām, kā arī nedrīkst pārsniegt Vadošā finansētāja noteikto minimālo līdzfinansējuma apmēru.

Projektu var iesniegt Latvijas Republikā reģistrētas biedrības, nodibinājumi, reliģiskās organizācijas un to iestādes, arodbiedrības.

Programmas „NVO līdzfinansējuma programma" konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda interneta vietnē www.sif.lv.

Projektu iesniegums var iesniegt sākot ar š.g. 20.februāri. Projektu iesniegumi tiks pieņemti, kamēr programmas ietvaros būs pieejams finansējums.

Projektu iesniegumus var iesniegt:

·       personīgi vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Brīvības ielā 40-39, Rīgā, LV - 1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju);

·       elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: lidzfinansejums@sif.lv .

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu konkursi@sif.lv, norādot atsauci uz šo projektu konkursu.

Plašāka informāciia pieejama Sabiedrības integrācijas fonda mājaslapā.

Pašvaldības var pieteikties finansējumam konkursā "Jauniešu mājai"
Labklājības ministrija (LM) aicina pašvaldības no 7.februāra līdz 7.martam piedalīties projektu konkursā par "Jauniešu mājas" izveidi. Dzīve „Jauniešu mājā" bērnu aprūpes iestāžu bērniem palīdz radīt izpratni un praktiskas zināšanas par ģimenisku vidi un patstāvīgu dzīvi.

„Šāda „Jauniešu mājas" izveide ir ļoti būtiska bērnu aprūpes iestādēs dzīvojošo jauniešu attīstībai, jo sekmē pastāvīgas dzīves iemaņu apgūšanu. Minētās prasmes ir ļoti nepieciešamas, lai bērns pēc iestādes atstāšanas spētu uzsākt pastāvīgu dzīvi. Turklāt programmā paredzēta arī iestādes personāla apmācība, tādējādi ļaujot nodrošināt bērnam nepieciešamo atbalstu šai posmā un iemaņu apguvē," uzskata LM speciālisti.

„Jauniešu mājā" bērniem ir iespēja mācīties gatavot ēst, uzņemties rūpes par sevi, iepazīt pieaugušo dzīvi, lai neveidotos situācija, kad jaunietis pēc pilngadības sasniegšanas, uzsākot pastāvīgu dzīvi, neprot par sevi rūpēties. Izveidotās mājas uzdevums ir attīstīt jauniešu sociālās un praktiskās dzīves prasmes, lai nodrošinātu viņu neatkarību un veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā.

Pašvaldības konkursā var pieteikties, iesniedzot LM nepieciešamos dokumentus, kuri norādīti projekta „„Jauniešu mājas" izveide bērnu aprūpes iestādes bērniem pašvaldībā" nolikumā un Valsts programmas bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai īstenošanas kārtībā.

Kontaktinformācija (Labklājības ministrijā):
- Bērnu un ģimenes politikas departamenta vecākā referente Baiba Abersone, tālrunis 67021590,
- (finanšu jautājumos) Finanšu vadības departamenta finansiste Ieva Lismente, tālrunis 67021627.

Projekta iesnieguma veidlapas ir pieejamas LM mājas lapā sadaļā „Nozares politika" - „Bērni un ģimene" - „Projekti" - „Projektu atskaišu veidlapas": www.lm.gov.lv/text/1313

Projekta īstenošanas termiņš ir 2014.gada 31.oktobris. Projektu paredzēts finansēt no valsts budžeta līdzekļiem un projekta pieteicēja līdzfinansējuma.

Izsludināts projektu konkurss programmā "Latviešu valodas apguve"
Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu konkursu programmas „Latviešu valodas apguve" ietvaros, kas tiek finansēts no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.

Programmas mērķis ir nodrošināt iespēju apgūt vai pilnveidot latviešu valodas prasmes Latvijā dzīvojošām mazākumtautībām un nepilsoņiem, kā arī reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem.

Programmas ietvaros tiks atbalstīti projekti divās jomās:

1.atbalsta joma: intensīvie latviešu valodas kursi iedzīvotājiem Latgales reģionā (īpaši Ciblā, Zilupē, Ludzā, Daugavpilī, Dagdā, Krāslavā) un Rīgas reģionā, kā arī citviet Latvijā, kur tas ir nepieciešams un

2.atbalsta joma: latviešu valodas kursi reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem.

Programma nodrošinās iespēju ikvienam interesentam apgūt latviešu valodu līdz valsts valodas prasmes augstākā līmeņa 1.pakāpei (C1).

Programmas mērķa grupa ir:

·       1.atbalsta jomā:
pieaugušie Latvijas iedzīvotāji, izņemot bezdarbniekus, darba meklētājus un skolēnus. Kā īpaši atbalstāma mērķa grupa ir noteikti jaunieši vecumā līdz 25 gadiem, kuri nav skolēni, bezdarbnieki vai darba meklētāji;

·       2.atbalsta jomā:
Reemigranti un viņu ģimenes locekļi gan pieaugušie, gan bērni, kuri kopā ar reemigrantu pārceļas uz dzīvi Latvijā. Kā reemigrantus saprotot Latvijas pilsoņus un nepilsoņus, kas izceļojuši no Latvijas pēc 1990.gada 4.maija un pārceļas atpakaļ uz patstāvīgu dzīvi Latvijā, vai viņu bērni, kas dzimuši ārvalstīs.

Izņēmums ir trešo valstu pilsoņus, kuri nevar iesaistīties apmācībās, jo viņiem ir iespēja apgūt latviešu valodu Eiropas Trešo valstu valsts piederīgo integrācijas fonda finansēto projektu ietvaros.

Kopējais programmas ietvaros 2014.-2016.g. periodā pieejamais finansējums 428 571 EUR no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem, tai skaitā:

·       1.atbalsta jomas projektiem pieejamais finansējums ir 341 490 EUR, no kuriem 102 447 EUR (30%) paredzēts piešķirt projektu īstenošanai Latgales plānošanas reģionā un 102 447 EUR (30%) Rīgas plānošanas reģionā. Ja Latgales un Rīgas plānošanas reģioniem rezervētais finansējums netiks apgūts pilnībā, tas tiks novirzīts citu reģionu projektu atbalstam;

·       2.atbalsta jomas projektiem finansējums ir 87 081 EUR.

Vienam projektam pieejamais programmas finansējums ir no 1 500 līdz 30 000 EUR.

Programmas finansējums sastāda 100% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projekta sākuma datumu var plānot ne ātrāk kā 2014.gada 1.augustā.
Visām projekta aktivitātēm jābūt pabeigtām līdz 2016.gada 30.jūnijam.

Projektu var iesniegt Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības iestāžu reģistrā reģistrēta izglītības iestāde, neatkarīgi no tās juridiskā statusa (pašvaldības iestāde, biedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, individuālais komersants u.c.) vai iestādes veida (vispārējās, speciālās, profesionālās, augstākās, pieaugušo u.c. izglītības iestāde).

Programmas „Latviešu valodas apguve" konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejamaSabiedrības integrācijas fonda interneta vietnē.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2014.gada 10.marts plkst. 17.00.

Projektu iesniegumus var iesniegt:

·       personīgi vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Brīvības ielā 40-39, Rīgā, LV - 1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju ar aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu, projekta budžetu, mācību programmu, vienas nodarbības plānu un pedagoģiskā personāla CV ar izglītības dokumentu kopijām);

·       elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: valoda@sif.lv, e-pasta temata ailē norādot projekta iesniedzēja nosaukumu.

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu konkursi@sif.lv, norādot atsauci uz šo projektu konkursu, ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

Informatīvais seminārs par projektu konkursu notiks Rīgā 2014.gada 27. februārī. Detalizētāka informācija par semināru skatīt SIF mājaslapā.

Lūdzam iepriekš pieteikties semināriem pa tālruni 67281752 vai e-pastu info@sif.lv. Dalība semināros ir bez maksas.

Plānots izsludināt Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2012. gada programmas papildkārtu
2014. gada 11. februārī Ministru kabineta sēdē valdība atbalstīja Kultūras ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 25. jūnija noteikumos Nr. 347 ”Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2012. gada programmas aktivitāšu īstenošanu”, lai nodrošinātu Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (turpmāk – Fonds) 2012. gada programmas finansējuma ietaupījuma izlietojumu 1.”a” aktivitātē.

Ņemot vērā, ka Fonda 2012. gada programmas ietvaros, sākotnēji izsludinātā projektu iesniegumu konkursa ietvaros, Kultūras ministrija kā fonda vadošā iestāde pieņēma lēmumus par projektu iesniegumu apstiprināšanu ar nosacījumu 1.”a” aktivitātē par kopējo summu 788597,53 euro  apmērā,   no aktivitātē kopējā pieejamā finansējuma 1 640 864,11 euro apmērā 1.”a” aktivitātē veidojas ietaupījums 791 776,04 euro apmērā, Kultūras ministrija virzīja uz Ministru kabinetu grozījumus 2013. gada 25. jūnija noteikumos Nr. 347 ”Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2012. gada programmas aktivitāšu īstenošanu”, tajos paredzot, ka projektu iesniegumu atlasi vadošā iestāde var rīkot katrai aktivitātei atsevišķi vairākās kārtās, ja projektu iesniegumu iesniegšanas kārtā netiek apgūts viss attiecīgajā kārtā pieejamais finansējums.

Līdz ar to Kultūras ministrija šā gada februāra beigās ir paredzējusi izsludināt atklātu projektu iesniegumu konkursa otro kārtu Fonda 2012. gada programmas 1.”a” aktivitātē, kā projekta iesniegšanas termiņu nosakot šā gada 19. martu.

Fonda otrās kārtas atklātā projektu iesniegumu konkursā projektu iesniedzēji un to sadarbības partneri varēs būt valsts iestādes, pašvaldības, pašvaldību iestādes, atvasinātas publiskas personas, biedrības un nodibinājumi, starptautiskas organizācijas, kā arī valsts vai pašvaldību vai citu juridisko personu (izņemot komercsabiedrību) dibinātas augstskolas.

 

JAUNUMI, 10.02.2014.

Uzņēmējiem, izglītības un ārstniecības iestādēm, kā arī kultūras institūcijām pieejams finansiāls atbalsts ēku energoefektivitātes pasākumu īstenošanai
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina iesniegt projekta iesniegumus Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" ceturtās kārtas ietvaros.

Konkursa īstenošanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumi Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums".

Konkursa mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot ēku energoefektivitāti.

Projekta iesniedzējs var būt:

·       komersants, tai skaitā ārstniecības iestāde, kura nesniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;

·       izglītības iestāde, tai skaitā valsts dibinātās militārās profesionālās izglītības iestādes, vai izglītības iestādes dibinātājs;

·       ārstniecības iestāde, kura sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;

·       kultūras institūcija, kura finansē kultūras aktivitātes un kuras darbības pamatmērķis ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana vai saglabāšana.

Konkursa ceturtās kārtas īstenošanai ir pieejams finansējums vismaz 14 492 667,22 euro apmērā, un pieejamo finansējumu sadala šādā kārtībā:

·       komersantiem - 50% no attiecīgajā konkursa kārtā pieejamā finansējuma;

·       izglītības iestādēm un kultūras institūcijām - 25% no attiecīgajā konkursa kārtā pieejamā finansējuma;

·       ārstniecības iestādēm, kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, - 25% no attiecīgajā konkursa kārtā pieejamā finansējuma.

Konkursa ietvaros viena projekta īstenošanai pieejamais maksimālais finanšu instrumenta finansējums ir 853 723,09 euro, un visi projekti ir jāīsteno līdz 2015.gada 31.janvārim. Projekta iesniedzējam ir tiesības iesniegt vairākus projekta iesniegumus, bet par vienu un to pašu ēku vai infrastruktūru var iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu.

Plašāka informācija pieejama SIA "Vides investīciju fonds" mājaslapā.

Projekta iesniegumus no 2014.gada 3.februāra līdz 2014.gada 28.februārim (ieskaitot) var iesniegt personīgi SIA "Vides investīciju fonds" (Ģertrūdes ielā 10/12, 2.stāvā, Rīgā) darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.30 vai nosūtot pa pastu SIA "Vides investīciju fonds", pasta adrese: Ģertrūdes iela 10/12, Rīga, LV-1010, vai noformētu elektroniskā dokumenta veidā sūtot uz elektroniskā pasta adresi: kpfi@lvif.gov.lv

Jautājumus par projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu var sūtīt elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: kpfi@lvif.gov.lv

Lūdzam pirms jautājumu uzdošanas iepazīties ar konkursa nolikumu, vadlīnijām projektu iesniedzējiem iesnieguma veidlapas aizpildīšanai un biežāk uzdotajiem jautājumiem.

 Martā uzņēmumi varēs pieteikties atbalstam darbības modernizācijai 34 miljonu euro apmērā
2014.gada martā sāksies projektu pieņemšana Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā atbalsta saņemšanai par veiktajiem ieguldījumiem zināšanu un tehnoloģiju intensīvajos projektos programmas „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” investīcijas 4.kārtas ietvaros, tāpēc Ekonomikas ministrija aicina komersantus jau savlaicīgi sākt darbu pie projektu gatavošanas. Plānots, ka programmas 4. kārtas ietvaros atbalstīti tiks vismaz 16 projekti, kuru kopējais investīciju apjoms Latvijas ekonomikā būs vismaz 41,5 milj. euro. Iespējams, „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” kopējais finansējums tiks vēl palielināts.

Šobrīd Ekonomikas ministrija kopā ar Finanšu un Tieslietu ministrijām strādā pie programmas 4.kārtas nosacījumu saskaņošanas, kas atvieglos finansējuma plūsmu finansējumu saņēmējiem. Vienlaikus būtiskas izmaiņas attiecībā uz projektu īstenošanu, salīdzinot ar programmas 3.kārtas nosacījumiem, nav plānotas.

Programmas „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” mērķis ir stimulēt vietējos komersantus veikt ieguldījumus zināšanu vai tehnoloģiju intensīvajos projektos, kā arī piesaistīt ārvalstu investīcijas jomās ar augstu pievienoto vērtību, tādejādi veicinot jaunāko tehnoloģiju pārnesi no ārvalstīm uz Latviju. Programmas ietvaros finansējums tiks piešķirts ieguldījumiem pamatlīdzekļos, proti, jaunu iekārtu un aprīkojumu iegādei, kas palīdz uzņēmumam modernizēties, sākt jaunu, ienesīgāku preču vai pakalpojumu ražošanu.

Šobrīd plānots, ka programmas 4.kārtas kopējais finansējums būs 34 148 923 euro. Minimālais kopējo attiecināmo izmaksu apjoms vienam projektam būs 142 287 euro; maksimālais publiskā finansējuma apjoms vienai projekta iesniedzēja saistīto personu grupai ir palielināts līdz 2 135 000 euro.

Projektu iesniegumu pieņemšana „Augstas pievienotās vērtības investīciju” programmas ceturtajā kārtā tiks uzsākta 3. martā un ilgs līdz 31.martam. Projektus plānots izvērtēt trīs mēnešu laikā – līdz 2014.gada 30.jūnijam.

Visi projektu iesniedzēji - gan mazie un vidējie komersanti, gan arī lielie komersanti - varēs uzsākt projekta īstenošanu drīz pēc projekta iesniegumu iesniegšanas LIAA - sagaidot LIAA pārbaudi projekta īstenošanas vietā. Jāņem vērā, ka projektu nevar pabeigt pirms projekta apstiprināšanas, t.i. pirms 2014.gada jūnija. Projektu īstenošana būs jāpabeidz līdz 2015.gada 15.septembrim.

Programmas „Augstas pievienotās vērtības investīciju”  pirmajā un otrajā kārtā kopā ir atbalstīti jau 35 projekti, kuru kopējais attiecināmo investīciju apjoms ir  279,4 milj. euro, no kuriem 99,4milj. euro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums. Programmas „Augstas pievienotās vērtības investīciju” trešajā kārtā tika iesniegti 126 projekti par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 73.3 milj. euro. Iepriekšējās kārtās atbalstītie projekti pārstāv tādu nozaru uzņēmumus, kā ķīmija un farmācija, kokrūpniecība, transportlīdzekļu ražošana, kā arī mašīnu un iekārtu ražošanu, poligrāfiju, datoru, elektronikas un optikas ražošanu, pārtikas rūpniecību un šķiedru un audumu ražošanu.

Programmas pirmajā un otrajā kārtā atbalstīto projektu saraksts ir publicēts Latvijas Investīciju un aģentūras mājaslapā: http://www.liaa.gov.lv/lv/es-fondi/noslegtie-ligumi-2007-2013-gada-planosanas-perioda. Vietnē informāciju visu laiku tiek atjaunota, tiklīdz kādā projektā ir kādas izmaiņas. Programmas 3.kārtā iesniegto projektu vērtēšana vēl nav noslēgusies.

Izsludināts konkurss EZF pasākumā "Investīcijas akvakultūras uzņēmumos"
Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Rīcības programmas (RP) pasākumam "Investīcijas akvakultūras uzņēmumos".

Pasākuma mērķis ir modernizēt akvakultūras uzņēmumus un uzlabot to darbību, attīstīt tradicionālās akvakultūras metodes, attīstīt jaunu un īpaši pieprasītu ūdensdzīvnieku sugu audzēšanu, kā arī īstenot tādas akvakultūras metodes, kas būtiski samazina negatīvu ietekmi uz vidi.

Atbalsta pretendents konkursa ietvaros var būt komersants, zemnieku vai zvejnieku saimniecība.

Astotās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2014.gada 7.marta līdz 2014.gada 7.aprīlim.

Astotās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir EUR 2  290 891.

Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir līdz 2015.gada 31.augustam.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami Lauku atbalsta dienesta mājaslapā.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālo lauksaimniecības pārvalžu klientu apkalpošanas daļās vai LAD klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāvā (tālr. 67027693, 67027235).

Plānots finansiāls atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai Latvijā
Š.g. 4.februārī valdība akceptēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) iniciatīvu, Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) ietvaros, sniegt finansiālu atbalstu elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai Latvijā.

Šādu atbalstu Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādei, atvasinātai publiskai personai vai Latvijas Republikā reģistrētam komersantam paredz KPFI atklāts konkurss „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai”.

Finansējums paredzēts gan elektromobiļu iegādei - 3 341 492,08 euro, gan publiski pieejamu uzlādes staciju iegādei, montāžai un pieslēgšanai elektrotīklam - 1 670 746,04 euro. Konkursa ietvaros maksimāli pieļaujamā KPFI atbalsta intensitāte atkarībā no projekta iesniedzēja veida – elektromobiļiem no 35% līdz 85%, publiski pieejamām uzlādes stacijām no 50% līdz 85%. Projekta aktivitāšu realizācijas termiņš ne vēlāk par 2014.gada 31.decembri.

Saskaņā ar konkursa nolikumu*, konkursu plānots izsludināt 10 darba dienu laikā pēc tā spēkā stāšanās dienas. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš būs 20 darbdienas pēc konkursa izsludināšanas dienas.

Šī KPFI konkursa mērķis ir veicināt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu, atbalstot transportlīdzekļu, kas pēc savas konstrukcijas kā vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas un kuru SEG emisijas ir 0 g/km (elektromobilis) un uzlādes staciju, kas neatkarīgi no to faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai personai, kura nav attiecīgās uzlādes stacijas īpašnieks ieviešanu Latvijā.

* MK noteikumu projektu „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai” nolikums”

NVA aicina darba devējus izmantot darbinieku praktisko apmācību prioritārajās nozarēs
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) aicina Latvijā reģistrētos uzņēmējus, kuri darbojas apstrādes rūpniecības, transporta un loģistikas, tūrisma vai informācijas un komunikāciju tehnoloģijas jomā, izmantot vienu no NVA finanšu atbalsta iespējām kvalificēta darbaspēka sagatavošanā -  „Praktisko apmācību prioritārajās nozarēs”. Kopumā kopš pilotprojekta sākuma darba devēji ir pieteikuši 335 speciālistu praktisko apmācību.

NVA jo īpaši aicina iesaistīties šajā aktivitātē darba devēju organizācijas, kas pilntiesīgi var pārstāvēt darba devējus šajā projektā un piedalīties potenciālo darbinieku atlasē no bezdarbnieku vidus. Šādu sadarbības modeli ar NVA izmanto daudzi uzņēmēji un līgumi par sadarbību NVA jau noslēgti, piemēram, ar Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi, Latvijas Viesnīcu un restorānu asociāciju, Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociāciju.

Pieteikt nepieciešamo darbinieku praktisko apmācību var jebkurā NVA filiālē visā Latvijā: darba devējam jāaizpilda NVA mājaslapā ievietotā pieteikuma veidlapa (http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=437&txt=3242&from=5) un aizpildītais pieteikums jāiesniedz vai jānosūta pa pastu NVA filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānots veidot darba vietu.

Tad NVA praktiski atlasa piemērotos kandidātus no bezdarbnieku vidus un organizē tikšanos ar darba devēju. Ja darba devējs un vismaz pieci (5) NVA klienti vienojas par kopēju sadarbību, uzņēmējam vienu mēnesi praktiski jāapmāca un jānodarbina bezdarbnieki, atbilstoši sava uzņēmuma specifikai un prasībām. Pēc tam darba devējam ne mazāk par pusgadu jānodarbina vismaz divi no apmācītajiem bezdarbniekiem. Toties darba devējs iegūst paša apmācītus darbiniekus, bet bezdarbnieki – darba tirgū pieprasītu profesiju. Uzņēmējam ir izdevīgi iesaistīties šajā projektā, jo  NVA piedāvā finanšu atbalstu 3 pozīcijās:

·       līdz 284,57 euro, ja eksperts vai darba vadītājs apmācīs vienu bezdarbnieku (finansējums pieckāršojas, ja jāapmāca vismaz 5 bezdarbnieki!!);

·       līdz 1138,30 euro par katru bezdarbnieku, kurš pēc apmācības paliks strādāt pie darba devēja vismaz pusgadu.

·       bezdarbnieka obligātās veselības pārbaudi - 28,46 euro par vienu bezdarbnieku;

NVA direktore Inese Kalvāne: "Pērn  iespēju pašiem praktiski apmācīt sev nepieciešamos darbiniekus  izmantoja uzņēmēji Alūksnē, Daugavpilī, Liepājā, Madonā, Rēzeknē, Rīgā, Tukumā un Valkā. Laba ziņa, ka 85 bezdarbnieki apmācību jau pabeidza un 68 no viņiem turpina strādāt pie tiem pašiem darba devējiem. Savukārt šogad mēneša laikā praktisko apmācību jau uzsāka 11 bezdarbnieki, kuri pie darba devējiem apgūst kravas automobiļa vadītāja un  šuvēja profesiju. NVA aicina uzņēmējus izmantot šo atbalsta programmu, ja biznesam patiešām nepieciešams sagatavot kvalificētu un paliekošu darbaspēku, pēc kura darba tirgū ir pieprasījums un vienlaikus pašiem grūti sagatavot! 

Detalizētāka informācija par Praktisko apmācību prioritārajās nozarēs izlasāma NVA mājas lapā.

UZZIŅA: pilotprojekts „Praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs” tiek īstenots kopš 2013.gada jūlija Eiropas Sociālā fonda projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā – 2” ietvaros.
(!) Ja nepieciešams, NVA apmaksā surdotulka, ergoterapeita un asistenta pakalpojumus Praktiskajā apmācībā prioritārajās nozarēs iesaistītajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti.

Izsludināts projektu konkurss EZF pasākumam "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un mārketings"
Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Rīcības programmas (RP) pasākumam "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un mārketings".

Pasākuma mērķis palielināt zvejas un akvakultūras produktu pievienoto vērtību, paaugstināt darba drošību un darba ražīgumu, samazināt negatīvu ietekmi uz vidi, nodrošināt produktu kvalitāti, tai skaitā samazināt kaitīgas vielas zivju produktos, kā arī ražot jaunus produktus un izmantot zivju apstrādes blakusproduktus un atkritumus.

Atbalsta pretendents konkursa ietvaros var būt:

·       Pārtikas un veterinārā dienestā atzīts zivju apstrādes uzņēmums;

·       Pārtikas un veterinārā dienestā atzīts dzīvnieku izcelsmes pārtikā ne­iz­­mantojamo blakusproduktu aprites uzņēmums, kas nodarbojas ar zivju bla­kus­produktu vai atkritumu pārstrādi;

·       Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kas mājas apstākļos ražo zvejas produktus;

·       esošs komersants, kurš veido jaunu zivju apstrādes uzņēmumu vai zvejas un akvakultūras produktu pārtikā neizmantojamo blakusproduktu aprites uzņēmumu;

·       jaundibināts komersants, kurš veido jaunu zivju apstrādes uzņēmumu vai zvejas un akvakultūras produktu pārtikā neizmantojamo blakus­produktu aprites uzņēmumu, kuram pirmais pārskata vai taksācijas gads vēl nav noslēdzies.

Septītās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2014.gada 7.marta līdz 2014.gada 7.aprīlim.

Septītās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir EUR 7 855 416.

Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir līdz 2015.gada 31.augustam.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami Lauku atbalsta dienesta mājaslapā.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālo lauksaimniecības pārvalžu klientu apkalpošanas daļās vai LAD klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāvā (tālr. 67027693, 67027235).

Vienotā platības maksājuma saņemšanai var pieteikt visu zemi, kas ir labā lauksaimniecības stāvoklī
No 2014. gada vienotā platības maksājuma saņemšanai var pieteikt visu zemi, kas ir labā lauksaimniecības stāvoklī un tiek apsaimniekota, jo ir atcelts 2003.gada nosacījums. 

Līdz šim vienoto platības maksājumu varēja saņemt par lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kura tika apsaimniekota un bija bijusi labā lauksaimniecības stāvoklī 2003.gada 30.jūnijā. Šis nosacījums neļāva saņemt maksājumu par to lauksaimniecības zemi, ko lauksaimnieki bija iekopuši pēc 2003.gada, piemēram, bija atbrīvojuši no krūmiem. Šobrīd šis nosacījums ir atcelts.

LAD jau ir uzsācis esošo datu par labā lauksaimniecības stāvoklī esošo platību atjaunošanu Lauku bloku kartē. Lauksaimnieki aktuālo situāciju ar aktualizētājiem lauku blokiem var redzēt LAD mājas lapā www.lad.gov.lv sadaļā „Lauku bloku karte”.  Gadījumos, ja LAD jau ir aktualizējis lauku bloku kartes un tās atbilst situācijai realitātē, tad lauksaimniekam LAD nav nekas jāiesniedz. Ja situācija dabā atšķiras no informācijas lauku bloku kartēs, tad lauksaimniekam pašam jāiesniedz lauku bloku precizēšanas pieprasījums. 

Pieteikt Lauku bloku precizēšanas pieprasījumu var tikai par zemi, kas jau ir sakopta uz bloku precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi, nevis par to, ko plāno sakopt vēl tikai šā gada laikā. 

LAD ir sagatavojis prezentāciju ar piemēriem (ortofoto) gadījumiem, kādos var pieteikt precizēšanas pieprasījumus par zemi, kas nebija labā lauksaimniecības stāvoklī 2003.gadā, bet tagad ir sakopta un apsaimniekota (ar bultām norādītas tās platības, kas ir sakoptas pēc 2003.gada un redzamas 2013.gada ortofoto). 

Lauku bloku precizēšanas pieprasījumus var iesniegt gan elektroniski no šā gada 4.februāra, izmantojot Elektronisko pieteikšanās sistēmu, gan aizpildot un iesniedzot Lauku bloku precizēšanas pieprasījuma veidlapu

Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas mūzikas un dejas mākslas nozarē
īdz 21. februārim pulksten 12:00 (sūtot pa pastu - līdz 17.februārim (pasta zīmogs)) VKKF pieņem pieteikumus mērķprogrammu konkursos - "Latviešu oriģinālmūzika" un"Profesionālu nevalstisku dejas trupu un mākslinieku apvienību atbalsts":

Mērķprogramma

Mērķis

Konkursa laiks

Latviešu oriģinālmūzika

Finansējums piešķirts no nozares 2014. gada konkursu finansējuma: 60 000 EUR

Mērķis - atbalstīt jaunu dažādu žanru un stilu oriģināldarbu radīšanu, sekmējot radošās darbības izcilību.

1. konkurss:

Iesniegšana no 03.02.2014. līdz 21.02.2014. plkst. 12:00

Konkursa rezultāti pēc 21.03.2014.

 

2. konkurss rudenī, konkursa laiks tiks precizēts

Profesionālu nevalstisku dejas trupu un mākslinieku apvienību atbalsts

Finansējums piešķirts no nozares 2014. gada konkursu finansējuma: 40 000 EUR

Mērķis - atbalstīt profesionālu nevalstisku dejas trupu un mākslinieku apvienību regulāru darbību, stimulējot daudzveidīgu un kvalitatīvu dejas nozares attīstību, kā arī sekmēt dejas trupu un mākslinieku apvienību efektīvu un ilgtspējīgu profesionālu darbību un izaugsmi.

Iesniegšana no 03.02.2014. līdz 21.02.2014. plkst. 12:00

Konkursa rezultāti pēc 21.03.2014.

Kontaktinformācija: Valsts kultūrkapitāla fonda nozares kuratore Santa Zirne, tālrunis: 67509945; 67503177, e-pasts: santa@kkf.lv

VKKF biroja faktiskā adrese: Vīlandes ielā 1 (3. stāvā, ieeja no Vīlandes ielas), Rīgā, LV-1010
VKKF 
adrese pasta sūtījumiem: Vīlandes ielā 3, Rīgā, LV-1010

 

Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas, kuras plānots izsludināt tuvākajā laikā:

Nozare / Mērķprogramma 

Mērķis 

Konkursa laiks 

Latvijas valsts mežu atbalsts koru un tautas deju tradīcijas attīstībai

Finansējums piešķirts no LVM ziedojuma: 106 715 EUR

 

Mērķis - atbalstīt koru un tautas deju tradīcijas attīstību, nodrošinot prioritāru atbalstu mežu darbinieku koriem un tautas deju kolektīviem, koru un tautas deju kolektīvu dalību starptautiskos konkursos un festivālos, kā arī kora mūzikas ierakstu izdošanu. Neatbalsta - finansējuma pieprasījumus tērpu un aprīkojuma iegādei.

Iesniegšana no 17.02.2014. līdz 14.03.2014. plkst. 12:00

Konkursa rezultāti pēc 17.04.2014. 

Muzeju nozares attīstības programma

Finansējums piešķirts no nozares 2014. gada konkursu finansējuma: 70 000 EUR

Mērķis - sekmēt muzeju nozares attīstību, lai veicinātu nozares konkurētspēju, nodrošinot Nacionālo muzeju krājuma papildināšanas, saglabāšanas, izpētes, izmantošanas un iepazīšanas iespējas atbilstoši mūsdienu sabiedrības vajadzībām.

Iesniegšana no 17.02.2014. līdz 14.03.2014. plkst. 12:00

Konkursa rezultāti pēc 17.04.2014.

Kultūras un mākslas mūžizglītība, radošums un mobilitāte

Finansējums piešķirts no VKKF budžeta: 450 000 EUR

Mērķis - izglītība, radošā partnerība, izglītības materiāli, formālā un neformālā izglītība, izpētes braucieni, lasīšanas veicināšana, prioritāte: bērnu un jauniešu izglītība, kultūras procesu izpratnes veicināšana dažādām grupām.

1 konkurss gadā, konkursa laiks tiks precizēts.

Latvija - 21. gadsimts

Finansējums piešķirts no VKKF budžeta: 450 000 EUR

Mērķis - nacionālās identitātes veicināšana, vairojot piederības izjūtu Latvijas kultūras telpai, latviešu valodai, kā arī izpratni par Latvijas kultūru un sabiedrību, sagaidot Latvijas simtgadi. 

1 konkurss gadā, konkursa laiks tiks precizēts.

Informācijas avots: Valsts kultūrkapitāla fonds

Aicina pieteikties filmu projektu konkursam
Š.g. 4. februārī Nacionālais Kino centrs izsludināja filmu projektu konkursu ar mērķi atbalstīt animācijas filmu, dokumentālo filmu un pilnmetrāžas spēlfilmu ražošanu. Konkursā tiek atbalstīti gan jauni, gan ar NKC atbalstu ražošanā esoši projekti.

Kopējais konkursa finansējums ir Eur 1 489 135, no kura animācijas filmu projektiem tiek piešķirti 23% jeb Eur 342 501, dokumentālo filmu projektiem 18% jeb Eur 268 044 un spēlfilmu projektiem 59% jeb Eur 878 590.

Projekti jāiesniedz līdz šā gada 4. martam plkst.12:00 personīgi vai pa pastu Nacionālajā kino centrā, Rīgā, Peitavas ielā 10.

Ar konkursa nolikumu un to pielikumiem var iepazīties Nacionālais Kino centra mājaslapā, kā arī NKC birojā, Peitavas ielā 10, Rīgā, tālrunis 67358878.

Papildu informācija: 
Uldis Dimiševskis, 
NKC vadītāja p.i. 
67358862 
uldis.dimisevskisnfc.gov.lv

Astra Spalvēna, 
Latvijas filmu nozares informācijas vadītāja 
67358879, 26330992 
astra.spalvenanfc.gov.lv 
www.nfc.lv

 


Informācija no Kurzemes plānošanas reģiona, 04.02.2014.

Uzņēmējiem, izglītības un ārstniecības iestādēm, kā arī kultūras institūcijām pieejams finansiāls atbalsts ēku energoefektivitātes pasākumu īstenošanai

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina iesniegt projekta iesniegumus Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" ceturtās kārtas ietvaros.

Konkursa īstenošanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumi Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums".

Konkursa mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot ēku energoefektivitāti.

Projekta iesniedzējs var būt:

·                 komersants, tai skaitā ārstniecības iestāde, kura nesniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;

·                 izglītības iestāde, tai skaitā valsts dibinātās militārās profesionālās izglītības iestādes, vai izglītības iestādes dibinātājs;

·                 ārstniecības iestāde, kura sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;

·                 kultūras institūcija, kura finansē kultūras aktivitātes un kuras darbības pamatmērķis ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana vai saglabāšana.

Konkursa ceturtās kārtas īstenošanai ir pieejams finansējums vismaz 14 492 667,22 euro apmērā, un pieejamo finansējumu sadala šādā kārtībā:

·             komersantiem - 50% no attiecīgajā konkursa kārtā pieejamā finansējuma;

·             izglītības iestādēm un kultūras institūcijām - 25% no attiecīgajā konkursa kārtā pieejamā finansējuma;

·             ārstniecības iestādēm, kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, - 25% no attiecīgajā konkursa kārtā pieejamā finansējuma.

Konkursa ietvaros viena projekta īstenošanai pieejamais maksimālais finanšu instrumenta finansējums ir 853 723,09 euro, un visi projekti ir jāīsteno līdz 2015.gada 31.janvārim. Projekta iesniedzējam ir tiesības iesniegt vairākus projekta iesniegumus, bet par vienu un to pašu ēku vai infrastruktūru var iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu.

Projekta iesniegumus no 2014.gada 3.februāra līdz 2014.gada 28.februārim (ieskaitot) var iesniegt personīgi SIA "Vides investīciju fonds" (Ģertrūdes ielā 10/12, 2.stāvā, Rīgā) darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.30 vai nosūtot pa pastu SIA "Vides investīciju fonds", pasta adrese: Ģertrūdes iela 10/12, Rīga, LV-1010, vai noformētu elektroniskā dokumenta veidā sūtot uz elektroniskā pasta adresi: kpfi@lvif.gov.lv.

Jautājumus par projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu var sūtīt elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: kpfi@lvif.gov.lv.

 

Uzņēmēji ar NVA un ESF finansiālu atbalstu var apmācīt un iegūt sev nepieciešamos speciālistus no bezdarbnieku vidus

 

Ja kādam uzņēmumam vajadzīgs profesionāls speciālists, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) pēc darba devēja pieprasījuma sagatavo šādu speciālistu dažu mēnešu laikā, apmācot bezdarbniekus uzņēmumam nepieciešamajās profesijās jebkurā licencētā  profesionālās pilnveides izglītības programmā, profesionālās tālākizglītības vai neformālās izglītības programmā. Apmācības laikā bezdarbniekam tiek maksāta stipendija – 99,60 EUR mēnesī. Pēc apmācības pabeigšanas darba devējam jāpieņem bezdarbnieks darbā un attiecīgajā profesijā jānodarbina vismaz pusgadu.

Iepriekšējos gados NVA veiksmīgi sadarbojās ar Ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas un vides nozaru kvalifikācijas centru (SIA „NKC”), organizējot darba devēju izvēlētu 96 bezdarbnieku apmācību. Pēc mācību pabeigšanas viņi uzsāka darbu tādos atpazīstamos uzņēmumos kā  AS „Grindeks”, AS „Olainfarm”, SIA „Biolars”, SIA „Tenax grupa”, SIA „Silvanols”. Lai īstenotu apmācību pēc SIA „NKC” pieprasījuma, Olaines mehānikas un tehnoloģijas koledžā tika izstrādātas 3 aktuālas izglītības programmas: „Ķīmisko procesu tehniķis”, „Analītiskās ķīmijas tehniķis”, „Farmācijas produktu pārdošana”.

Tāpat sadarbojoties ar Latvijas Veļas Ražotāju asociāciju un tekstilnozares uzņēmumiem, NVA filiālēs Ogrē un Liepājā nozares uzņēmumu vajadzībām apmācīti 72 bezdarbnieki, kuri apguvuši šuvēju un šūšanas iekārtu operatora profesiju. Iespēju ar NVA starpniecību sagatavot sev nepieciešamos speciālistus izmantojuši SIA „RIMI Latvia”, SIA LSEZ „Jensen Metal”, AS „Lido”, Maltas speciālā internātpamatskola, SIA “M.P. Socks”, SIA “TAVOL”, SIA „Remeks Serviss” un citi uzņēmumi.   

2013.gadā apmācības organizētas pēc 39 uzņēmumu pieprasījumiem, apmācībās iesaistot 189 bezdarbniekus. Šie  NVA klienti  apgūst vai jau ir apguvuši tādās profesijas kā šuvējs, adīšanas operators, dažādu kategoriju auto un traktortehnikas vadītājs, pavārs, dažāda veida lokmetinātājs, konditors, maiznieks, elektriķis, bruģētājs, sociālās aprūpes darbinieks u.c.

Uzņēmumiem  nepieciešamo speciālistu apmācīšanu darba devēja izvēlētajā programmā NVA īsteno un finansiāli nodrošina ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā 2” atbalstu. Lai organizētu bezdarbnieku apmācību pēc darba devēja pieprasījuma, jādodas uz NVA filiāli un  jāiesniedz rakstisks pieprasījums, kurā jānorāda:

 • fiziskās vai juridiskās personas nosaukums;
 • kontaktinformācija;
 • apmācības programma vai iegūstamā kvalifikācija;
 • apmācāmo bezdarbnieku skaits un cita nepieciešamā informācija.

Šo pieprasījumu var atrast NVA mājas lapā, aizpildīt, izdrukāt un nogādāt NVA.

Lai darba devējs gūtu pārliecību par izvēlētā darbinieka atbilstību uzņēmuma vajadzībām, darba devējs pirms apmācību sākuma piedalās bezdarbnieku atlasē. Profesionālās tālākizglītības programmu apguves laikā darba devēji aicināti nodrošināt bezdarbniekiem programmā noteikto kvalifikācijas praksi, nepieciešamo iemaņu iegūšanai konkrētajā darba vietā. NVA slēdz ar darba devēju līgumu, kurā tiek noteikti pušu pienākumi, tiesības, atbildība un līguma izpildes kārtība.

Plašāka informācija par darba devēju iespēju pieteikties bezdarbnieku apmācībai un pieprasījuma veidlapa pieejama aģentūras mājas lapas (www.nva.gov.lv) sadaļā „Klientiem” --> „Aktuālie pakalpojumi” --> Bezdarbnieku apmācība pēc darba devēja pieprasījuma un ikvienā no 28 NVA filiālēm visā Latvijā.

 

 Izsludināts konkurss Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā "Valsts administrācija"

 

Ziemeļu Ministru padomes birojs Igaunijā izsludinājis projektu konkursu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā „Valsts administrācija”. Programmas mērķis ir veicināt efektīvu darba metožu harmonizēšanu valsts pārvaldes sektorā.

Kas var pieteikties?

•Valsts pārvaldes un pašvaldību darbinieki (2-8 personas grupā)

Kādā nolūkā?

·         Pieredzes apmaiņai - veiksmīgu risinājumu aizgūšanai un aizlienēšanai

·         Sadarbības tīklu veidošanai

·         Administratīvā darba metožu un likumdošanas harmonizēšanai

·         Baltijas jūras reģiona konkurētspējas pasaulē sekmēšanai

Atbalstāmās aktivitātes

·         mācību pieredzes apmaiņas vizītes

·         stažēšanās

·         darba prakse

·         sadarbības tīklu veidošana

Projektu iesniegumu termiņš - 2014. gada 30. marts.

Kopējais pieejamais konkursa finansējums 300 000 EUR apmērā.

Mobilitātes programma sniedz finansiālo atbalstu (līdz 65% apmērā) ierēdņiem un citiem valsts pārvaldes sektorā strādājošiem pieredzes apmaiņas vizīšu vai sadarbības tīklu īstenošanā. Baltijas valstu izstrādātos projektos jābūt iesaistītiem partneriem vismaz divās Ziemeļvalstīs. Ja projekta pieteikumu iesniedz Ziemeļvalstu sadarbības partneri, viņiem aktivitātēs jāiesaista kolēģi no vismaz divām Baltijas valstīm.

Plašāku informāciju par programmu skatīt Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā mājas lapā un Ziemeļu Ministru padomes biroja Igaunijā mājas lapā.

Projekti angļu valodā jāiesniedz tiešsaistes portālā: http://www.nb8grants.org/

Kontaktpersona Latvijā: Daina Mežecka, e-pasts: daina@norden.lv ; tel. 67211506, 29394399.

Statistika par konkursa rezultātiem 2013. gadā:
- Projektiem kopumā piešķirts finansējums vairāk kā 303 000 EUR apmērā.
- Tika apstiprināti 75 projektu pieteikumi no kopumā 101 iesniegtajiem projektu pieteikumiem.
- Lielākais piešķirtais finansiālais atbalsts projekta īstenošanai – 11 000 EUR apmērā.
- Mazākais piešķirtais finansiālais atbalsts projekta īstenošanai – 840 EUR apmērā

 

 

Atbalsts īstermiņa un ilgtermiņa sadarbības tīklu veidošanai kultūras jomā

 

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Kultūra” ietvaros līdz 19.februārim iespējams pieteikties finansiālajam atbalstam īstermiņa sadarbības tīklu veidošanai. Sadarbības tīklā jābūt iesaistītiem partneriem no vismaz 3 Ziemeļvalstīm un/vai Baltijas valstīm.

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra” atbalsta mākslinieku rezidences, ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības tīklu izveidi, profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku mobilitāti visās mākslas nozarēs. Tās mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei.  

Īstermiņa sadarbība:

 • finansējums pasākumiem, kas ilgst līdz 1 gadam,
 • maksimālā projekta summa ir € 25 000, lai segtu ne vairāk kā 70% no kopējiem projekta izdevumiem,
 • pašam tīklam (tīkla darbībā iesaistītajām organizācijām) ir jāiegulda atlikušie 30% no projekta budžeta un pieteikumā arī norāda, kā tas tiks sasniegts,
 • labi funkcionējošs īstermiņa sadarbības tīkls var pēc finansējuma perioda beigām apsvērt iespēju pieteikties atbalstam ilgtermiņa sadarbības tīkla darbībai.

Projekta pieteikumus var iesniegt juridiskas personas, kas darbojas mākslas un kultūras jomā.

Plašāka informācija: http://www.kulturkontaktnord.org/lang-en/forms-of-funding/nordic-baltic-mobility-programme-for-culture/network-funding

Kritēriji: http://www.kulturkontaktnord.org/lang-en/forms-of-funding/nordic-baltic-mobility-programme-for-culture/assessment-criteria

Pieteikšanās elektroniski līdz 19.februārim Ziemeļvalstu Kultūras punkta mājaslapā: http://applications.kknord.org/user/register.php

Kontaktpersona Latvijā:
Ginta Tropa
Kultūras padomniece
Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā
Tel. +371 67820055
Fax +371 67213233
ginta@norden.lv

 

Baltijas jūras izpētes programmas BONUS ietvaros ir izsludināts projektu konkurss komersantiem un zinātniskām institūcijām

 

Baltijas  jūras izpētes programmu BONUS kopīgi īstenot ir vienojušās 8 Eiropas Savienības dalībvalstis: Dānija, Vācija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija, Somija un Zviedrija. Programmas ieviešanai ir izveidots Baltijas jūras valstu zinātni finansējošo organizāciju tīkls BONUS EEIG (Eiropas Ekonomisko interešu statusā).

BONUS programma galvenokārt vērsta uz Baltijas jūras ekosistēmas, tās piekrastes un sateces baseina izpēti, ar mērķi risināt Eiropai un Baltijas jūras reģionam būtiskas vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības problēmas. Programma ir izstrādāta, lai  stiprinātu Baltijas jūras reģiona izpētes kapacitāti, sekmētu atbilstošu tautsaimniecības nozaru attīstības politikas izstrādi un ieviešanu, ļautu efektīvi reaģēt uz galvenajiem vides un sabiedrības problēmjautājumiem, novērstu Baltijas jūras reģiona vides pētniecības sadrumstalotību.

BONUS programmas īstenošana  sekmēs dažādu valstu zinātnieku sadarbību, jo dos iespēju kopīgi īstenot pētniecības projektus un izmantot dalībvalstu rīcībā esošo pētniecības infrastruktūru.

No š.g.16. janvāra līdz 16. aprīlim ir izsludināts BONUS programmas projektu konkurss - „Sustainable ecosystem services".

BONUS finansējumu var saņemt starptautiski konsorciji, kurus veido vismaz trīs projekta dalībnieki - savstarpēji neatkarīgas juridiskas personas no trim dažādām ES dalībvalstīm vai asociētajām valstīm, no kurām vismaz divi dalībnieki pārstāv dažādas BONUS dalībvalstis.

Latvijā konkursa ietvaros atbalstu var saņemt zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētās zinātniskās institūcijas vai uzņēmumu reģistrā reģistrēti komersanti. Saņemamā finansējuma intensitāte ir atkarīga no projekta īstenošanā iesaistītās institūcijas veida un plānotajām pētījumu aktivitātēm. Sīkāka informācija atrodama Vadlīnijās projekta pieteikumu iesniedzējiem.

 

Sīkāk par izsludināto  konkursu  nosacījumiem,  tematiku, atbilstības un vērtēšanas kritērijiem  variet uzzināt BONUS portālā:http://www.bonusportal.org/bonus_2010-2016/bonus_calls/bonus_call_2014_sustainable_ecosystem_services


JAUNUMI, 03.02.2014.

 

Jaunā perioda ES programmas "Eiropa pilsoņiem" (2014-2020) informācijas pieejamība Latvijā
ES programmas "Eiropa pilsoņiem" informācijas punkts Latvijā  turpina darbu pie jaunā perioda programmas popularizēšanas pasākumiem. Vēlamies vērst uzmanību uz to, ka sakarā ar to, ka jaunā perioda programma tiks apstiprināta tuvākajā laikā, tad ir vairākas būtiskas lietas, kas būtu jāņem vērā, sekojot līdzi aktualitātēm programmā:

·       Arī turpmāk, lai saņemtu informāciju par ES programmu „Eiropa pilsoņiem”, sazinieties ar ES programmas "Eiropa pilsoņiem" informācijas punktu Latvijā;

·       ES programmas "Eiropa pilsoņiem" informācijas punkts Latvijā šobrīd ievieto aktuālāko informāciju vēl ir esošajā ES Kultūras kontaktpunkta mājas lapā www.kkplatvija.lv, bet šī gada pirmajā pusē ir ieplānots pāriet uz jaunu mājas lapu, tādēļ sekojiet līdzi informācijai ziņulapā vai sazinieties ar informācijas punktu;

·       Aicinām uz bezmaksas konsultācijām mūsu birojā, Antonijas ielā 9, Rīgā, iepriekš sazinoties un saskaņojot tikšanās laiku;

·       Tāpat ir iespēja uzaicināt mūs pastāstīt aktuālāko un svarīgāko informāciju par programmu Jūsu pašvaldībā vai iestādē jebkurā vietā Latvijā, ja apņematies to noorganizēt, nodrošinot vismaz 10 cilvēku auditoriju.

Informācija par reģionālajiem semināriem pieejama ES Kultūras kontaktpunkta mājas lapā. Informācija par provizoriskajiem projektu iesniegšanas termiņiem pieejama ES Kultūras kontaktpunkta mājas lapā.

 

Izsludināts konkurss Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā "Valsts administrācija"
Ziemeļu Ministru padomes birojs Igaunijā izsludinājis projektu konkursu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā „Valsts administrācija”. Programmas mērķis ir veicināt efektīvu darba metožu harmonizēšanu valsts pārvaldes sektorā.

Konkursa ietvaros projekta pieteikumus var iesniegt valsts iestādes, pašvaldības un to institūcijas. Tagad projekta pieteikumu drīkst iesniegt arī pašvaldību asociācija.

Projektu iesniegumu termiņš - 2014. gada 30. marts.

Kopējais pieejamais konkursa finansējums 300 000 EUR apmērā.

Mobilitātes programma sniedz finansiālo atbalstu (līdz 65% apmērā) ierēdņiem un citiem valsts pārvaldes sektorā strādājošiem pieredzes apmaiņas vizīšu vai sadarbības tīklu īstenošanā. Baltijas valstu izstrādātos projektos jābūt iesaistītiem partneriem vismaz divās Ziemeļvalstīs. Ja projekta pieteikumu iesniedz Ziemeļvalstu sadarbības partneri, viņiem aktivitātēs jāiesaista kolēģi no vismaz divām Baltijas valstīm.

Plašāku informāciju par programmu skatīt Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā mājas lapā un Ziemeļu Ministru padomes biroja Igaunijā mājas lapā.

Projekti angļu valodā jāiesniedz tiešsaistes portālā: http://www.nb8grants.org/

Kontaktpersona Latvijā: Daina Mežecka, e-pasts: daina@norden.lv ; tel. 67211506, 29394399.

Statistika par konkursa rezultātiem 2013. gadā:
- Projektiem kopumā piešķirts finansējums vairāk kā 303 000 EUR apmērā.
- Tika apstiprināti 75 projektu pieteikumi no kopumā 101 iesniegtajiem projektu pieteikumiem.
- Lielākais piešķirtais finansiālais atbalsts projekta īstenošanai – 11 000 EUR apmērā.
- Mazākais piešķirtais finansiālais atbalsts projekta īstenošanai – 840 EUR apmērā.

 

Baltijas jūras izpētes programmas BONUS ietvaros ir izsludināts projektu konkurss komersantiem un zinātniskām institūcijām
Baltijas  jūras izpētes programmu BONUS kopīgi īstenot ir vienojušās 8 Eiropas Savienības dalībvalstis: Dānija, Vācija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija, Somija un Zviedrija. Programmas ieviešanai ir izveidots Baltijas jūras valstu zinātni finansējošo organizāciju tīkls BONUS EEIG (Eiropas Ekonomisko interešu statusā).

BONUS programma galvenokārt vērsta uz Baltijas jūras ekosistēmas, tās piekrastes un sateces baseina izpēti, ar mērķi risināt Eiropai un Baltijas jūras reģionam būtiskas vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības problēmas. Programma ir izstrādāta, lai  stiprinātu Baltijas jūras reģiona izpētes kapacitāti, sekmētu atbilstošu tautsaimniecības nozaru attīstības politikas izstrādi un ieviešanu, ļautu efektīvi reaģēt uz galvenajiem vides un sabiedrības problēmjautājumiem, novērstu Baltijas jūras reģiona vides pētniecības sadrumstalotību. BONUS programmas īstenošana  sekmēs dažādu valstu zinātnieku sadarbību, jo dos iespēju kopīgi īstenot pētniecības projektus un izmantot dalībvalstu rīcībā esošo pētniecības infrastruktūru.

No š.g.16. janvāra līdz 16. aprīlim ir izsludināts BONUS programmas projektu konkurss - „Sustainable ecosystem services".

BONUS finansējumu var saņemt starptautiski konsorciji, kurus veido vismaz trīs projekta dalībnieki - savstarpēji neatkarīgas juridiskas personas no trim dažādām ES dalībvalstīm vai asociētajām valstīm, no kurām vismaz divi dalībnieki pārstāv dažādas BONUS dalībvalstis. Latvijā konkursa ietvaros atbalstu var saņemt zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētās zinātniskās institūcijas vai uzņēmumu reģistrā reģistrēti komersanti. Saņemamā finansējuma intensitāte ir atkarīga no projekta īstenošanā iesaistītās institūcijas veida un plānotajām pētījumu aktivitātēm. Sīkāka informācija atrodama Vadlīnijās projekta pieteikumu iesniedzējiem. Sīkāk par izsludināto  konkursu  nosacījumiem,  tematiku, atbilstības un vērtēšanas kritērijiem  variet uzzināt BONUS portālā: http://www.bonusportal.org/bonus_2010-2016/bonus_calls/bonus_call_2014_sustainable_ecosystem_services

 


 

JAUNUMI, 27.01.2014.

Videi draudzīgo tehnoloģiju ieviešanai ražošanā pieejams atbalsts 7,7 miljonu eiro apmērā
No šā gada 21. janvāra līdz 20. martam Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) uzsāks atklātu projektu konkursu "Atbalsts "zaļo" tehnoloģiju ieviešanai ražošanā". Tā ietvaros Latvijas uzņēmējiem videi draudzīgo tehnoloģiju ieviešanai ražošanā ir pieejams atbalsts 7,7 miljonu eiro apmērā.

Aktivitātes "Atbalsts "zaļo" tehnoloģiju ieviešanai ražošanā" ietvaros atbalsts tiks piešķirts jaunu iekārtu iegādei, publicitātes pasākumiem, pētniecības pasākumiem un zināšanu pārneses darbību finansēšanai ar projekta partneri.

Programmas mērķis ir atbalstīt inovatīvu vides tehnoloģiju, pakalpojumu un produktu ieviešanu produktiem, tehnoloģijām vai procesiem saistīto uzlabojumu veikšanai, kas dod ieguldījumu enerģijas efektīvai izmantošanai, izmešu samazināšanai un mazākam resursu patēriņam.

Kopējais pieejamais finansējums šai aktivitātei ir EUR 7 769 107, no kuriem EUR 6 992 196 ir Norvēģijas finanšu instrumenta līdzekļi, bet EUR 776 911 ir valsts budžeta līdzekļi. Vienam atbalsta saņēmējam atklāta konkursa ietvaros maksimāli pieejamais finansējums ir EUR 700 000, atbalsta intensitāte  ir 45 %.

Projekta iesniegumus var iesniegt LIAA Lietvedības nodaļā darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 vai nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē) uz adresi Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442, vai nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: liaa@liaa.gov.lv (noformētu elektroniskā dokumenta veidā).

Kontaktinformācija:
Inese Sārtaputne
Vienības vadītāja
Biznesa inkubatora programmas vienība
Investīciju projektu departaments
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
tel.: 67039423
fakss: 67039401
e-pasta adrese: 
Inese.Sartaputne@liaa.gov.lv

Vairāk informācijas par konkursu LIAA mājaslapā.

Programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" īstenošanu nodrošina programmas apsaimniekotājs – Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, sadarbībā ar LIAA  un donorvalsts programmas partneri – Norvēģijas Karalistes valsts uzņēmumu "Innovation Norway".

Plānoti atklāti projektu konkursi jaunatnes politikas ieviešanai
2014.gadā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) plāno izsludināt trīs atklāto projektu konkursus Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam ietvaros, kur divos konkursos projektu iesniedzēji ir pašvaldības, bet trešajā - jaunatnes organizācijas.

Atklāti projektu konkursi Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam ietvaros:

Atklāti projektu konkursi Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam ietvaros

Projektu konkursa mērķis

Projektu iesniedzēji

Pieejamais finansējums, EUR

1.3. Jaunatnes politikas īstenošanas indeksa aprēķināšana pašvaldībās jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai

Konkursa mērķis ir novērtēt jauniešu dzīves kvalitāti un iegūt objektīvu informāciju par jauniešu dzīves situāciju pašvaldībās

Pašvaldības

14 229.00

1.4. Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem

 

Konkursa mērķis ir atbalstīt pašvaldību jauniešu centru darbību ar  mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem, tādā veidā attīstot dzīvei un darba tirgum nepieciešamās kompetences un sekmējot sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu sociālo iekļaušanu.

Pašvaldības

127 753.00

3.1. Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā

Konkursa mērķis ir sekmēt jaunatnes organizāciju darbības attīstību, savstarpējo sadarbību un sadarbību ar valsts un pašvaldību, kā arī starptautiskajām institūcijām jaunatnes politikas nozarē

Jaunatnes organizācijas

56 915.00

Ierobežota atlase/citas aktivitātes

3.2. Atbalsts Latvijas UNESCO kluba „Jauniešu klubs 10x10” pamatdarbības nodrošināšanai

Konkursa mērķis ir sniegt dotāciju jauniešu kluba pamatdarbības nodrošināšanai ievērojot minētā kluba prioritātes : pārstāvēt jauniešu intereses , veicināt aroda izvēli, brīvā laika saturīgu pavadīšanu, veselības nostiprināšanu, palīdzēt nostiprināt attiecības ar vienaudžiem un vecākiem, izkopt spējas un māku kontaktēties, organizēt labdarības, kultūras, sporta u.c. pasākumus. 

Jauniešu klubs 10x10

2000.00

2.1. Atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaistīšanai ilgtermiņa kursos, papildus nodrošinot apmācības sociālajiem darbiniekiem un darbā ar jaunatni iesaistītajām personām.

 

Konkursa mērķis ir nodrošināt atbalsta pasākumus (resocializācijas programma) sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem

Aģentūras organizēti ilgtermiņa kursi

 19 778.00 

2.2. Atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu, kas pabeiguši ilgtermiņa kursus, organizēto projektu – iniciatīvu īstenošanai, kas nodrošina gan šo jauniešu iesaistīšanos dažādās pašiniciētās aktivitātēs, gan līdzdalību vietējos un reģiona līmeņa demokrātijas procesos

 

Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu jauniešiem, kas pabeiguši programmas 2.1 punktā minētos ilgtermiņa kursus (neformālām jauniešu grupām) iniciatīvu projektu īstenošanai sadarbībā ar jauniešu centriem vai jaunatnes nevalstiskajām organizācijām

Ierobežotas atlase – neformālās jauniešu grupas sadarbībā ar jauniešu centriem vai  jaunatnes nevalstiskajām organizācijām

28 457.00(sadarbībā ar jauniešu centriem)

28 457.00(sadarbībā ar jaunatnes nevalstiskajām organizācijām) 

Kontaktpersona JSPA:

Aija Riba
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Ārvalstu finanšu instrumentu un citu programmu daļas vadītāja
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67358070
Fakss: +371 67358060
aija.riba@jaunatne.gov.lv
www.jaunatne.gov.lv

NVA no pirmdienas aicina strādājošos pieteikties elektroniski dalībai mūžizglītības programmā
No šā gada 27.janvāra Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) uzsāks elektronisku pieteikumu reģistrāciju dalībai Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām”, kas nodarbinātām un pašnodarbinātām personām piedāvā papildināt un pilnveidot darbam nepieciešamās prasmes un zināšanas profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmās. Savukārt no 29.janvāra tie pretendenti, kuriem nav iespējas pieteikties elektroniski, savus pieteikumus var iesniegt klātienē no pulksten 9:00 jebkurā NVA filiālē.

Projekta vadītāja Laima Mirzojeva: „Iepriekšējā gadā nodarbinātie veiksmīgi izmantoja NVA piedāvāto iespēju reģistrēties mūžizglītības mācībām elektroniski. 75% no visiem, kas pagājušajā gadā uzsāka apmācības, savus pieteikumus bija reģistrējuši elektroniski. Pieteikumu reģistrācijas procesu mēs klientiem padarījām ērtu, ātru un pieejamu!”

NVA atbalstu mūžizglītības apmācībās var saņemt tie strādājošie, kuri  visvairāk ir pakļauti bezdarba riskam un kam ir visgrūtāk pielāgoties darba tirgus prasībām, proti - nodarbinātās vai pašnodarbinātās personas, kuras vecākas par 45 gadiem, kā arī personas vecumā no 25 līdz 44 gadiem (ieskaitot), ja tām ir noteikta invaliditāte vai apgādībā ir divi un vairāki bērni vecumā līdz 18 gadiem, vai persona ir atzīta par trūcīgu.

Mūžizglītības pasākumos nevar iesaistīties tie strādājošie, kuri ir valsts civildienesta ierēdņa statusā. Mūžizglītības apmācību kuponu nevar saņemt arī tās nodarbinātās personas, kuras iepriekš jau bija ieguvušas izglītību NVA profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas, kvalifikācijas paaugstināšanas vai neformālās izglītības programmās vai šādu izglītību ir ieguvušas vismaz pirms gada, tāpat pasākumā iesaistīties nevar tie, kuri pēdējo divu gadu laikā jau bija piedalījušies ESF projektā „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām”.

Maksimālā mūžizglītības apmācību atbalsta summa vienai personai 355,72 euro.  Apmācību kupona vērtību 100% apmērā NVA apmaksās personām ar invaliditāti, divu vai vairāku bērnu līdz 18 gadiem vecākiem un trūcīgām personām, kā arī tiem, kam līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai ir atlikuši ne vairāk kā pieci gadi. Atbalsta apmērs pārējiem pasākuma dalībniekiem ir 70% no maksimālās apmācību kupona vērtības. Maksimālais apmācību laiks Mūžizglītības pasākumu ietvaros - 6 mēneši.

ESF projekts „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” tiek īstenots no 2010.gada jūlija. Kopš projekta sākuma mūžizglītībā tika iesaistītas  24 914 nodarbinātās personas, no tām  6 376 strādājošie mūžizglītībā iesaistījās 2013.gadā. Šoreiz plānots izsniegt 2 109 mūžizglītības kuponus.

Detalizētāka informācija atrodama NVA mājaslapā. NVA mājaslapā atrodams arī  Apmācību monitorings, kurā var iepazīties ar izglītības iestāžu piedāvāto apmācību programmu novērtējumu.

INFORMĀCIJA UZZIŅAI: Reģistrēties kuponiem elektroniski varēs NVA mājas lapā: www.nva.gov.lv, sākot no 27.01.2014. pulksten 10:00. Atverot mājas lapu, labajā pusē būs baneris ar uzrakstu ”Mūžizglītības pasākumi! Reģistrēšanās kuponiem” Tāpat reģistrēties varēs, uzspiežot uz linku mājas lapā publicētajā paziņojumā: „Šeit nodarbinātie var elektroniski reģistrēties mūžizglības kupona saņemšanai”.

Uzņēmēji ar NVA un ESF finansiālu atbalstu var apmācīt un iegūt sev nepieciešamos speciālistus no bezdarbnieku vidus
Ja kādam uzņēmumam vajadzīgs profesionāls speciālists, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) pēc darba devēja pieprasījuma sagatavo šādu speciālistu dažu mēnešu laikā, apmācot bezdarbniekus uzņēmumam nepieciešamajās profesijās jebkurā licencētā  profesionālās pilnveides izglītības programmā, profesionālās tālākizglītības vai neformālās izglītības programmā. Apmācības laikā bezdarbniekam tiek maksāta stipendija – 99,60 EUR mēnesī. Pēc apmācības pabeigšanas darba devējam jāpieņem bezdarbnieks darbā un attiecīgajā profesijā jānodarbina vismaz pusgadu. 

Iepriekšējos gados NVA veiksmīgi sadarbojās ar Ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas un vides nozaru kvalifikācijas centru (SIA „NKC”), organizējot darba devēju izvēlētu 96 bezdarbnieku apmācību. Pēc mācību pabeigšanas viņi uzsāka darbu tādos atpazīstamos uzņēmumos kā  AS „Grindeks”, AS „Olainfarm”, SIA „Biolars”, SIA „Tenax grupa”, SIA „Silvanols”. Lai īstenotu apmācību pēc SIA „NKC” pieprasījuma, Olaines mehānikas un tehnoloģijas koledžā tika izstrādātas 3 aktuālas izglītības programmas: „Ķīmisko procesu tehniķis”, „Analītiskās ķīmijas tehniķis”, „Farmācijas produktu pārdošana”. 

Tāpat sadarbojoties ar Latvijas Veļas Ražotāju asociāciju un tekstilnozares uzņēmumiem, NVA filiālēs Ogrē un Liepājā nozares uzņēmumu vajadzībām apmācīti 72 bezdarbnieki, kuri apguvuši šuvēju un šūšanas iekārtu operatora profesiju. Iespēju ar NVA starpniecību sagatavot sev nepieciešamos speciālistus izmantojuši SIA „RIMI Latvia”, SIA LSEZ „Jensen Metal”, AS „Lido”, Maltas speciālā internātpamatskola, SIA “M.P. Socks”, SIA “TAVOL”, SIA „Remeks Serviss” un citi uzņēmumi.    

2013.gadā apmācības organizētas pēc 39 uzņēmumu pieprasījumiem, apmācībās iesaistot 189 bezdarbniekus. Šie  NVA klienti  apgūst vai jau ir apguvuši tādās profesijas kā šuvējs, adīšanas operators, dažādu kategoriju auto un traktortehnikas vadītājs, pavārs, dažāda veida lokmetinātājs, konditors, maiznieks, elektriķis, bruģētājs, sociālās aprūpes darbinieks u.c. 

Uzņēmumiem  nepieciešamo speciālistu apmācīšanu darba devēja izvēlētajā programmā NVA īsteno un finansiāli nodrošina ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā 2” atbalstu. Lai organizētu bezdarbnieku apmācību pēc darba devēja pieprasījuma, jādodas uz NVA filiāli un  jāiesniedz rakstisks pieprasījums, kurā jānorāda: 

·       fiziskās vai juridiskās personas nosaukums;

·       kontaktinformācija;

·       apmācības programma vai iegūstamā kvalifikācija;

·       apmācāmo bezdarbnieku skaits un cita nepieciešamā informācija.

Šo pieprasījumu var atrast NVA mājas lapā, aizpildīt, izdrukāt un nogādāt NVA.

Lai darba devējs gūtu pārliecību par izvēlētā darbinieka atbilstību uzņēmuma vajadzībām, darba devējs pirms apmācību sākuma piedalās bezdarbnieku atlasē. Profesionālās tālākizglītības programmu apguves laikā darba devēji aicināti nodrošināt bezdarbniekiem programmā noteikto kvalifikācijas praksi, nepieciešamo iemaņu iegūšanai konkrētajā darba vietā. NVA slēdz ar darba devēju līgumu, kurā tiek noteikti pušu pienākumi, tiesības, atbildība un līguma izpildes kārtība. 

Plašāka informācija par darba devēju iespēju pieteikties bezdarbnieku apmācībai un pieprasījuma veidlapa pieejama aģentūras mājas lapas (www.nva.gov.lv) sadaļā „Klientiem” --> „Aktuālie pakalpojumi” --> Bezdarbnieku apmācība pēc darba devēja pieprasījuma un ikvienā no 28 NVA filiālēm visā Latvijā.

Tuvojas iesniegšanas termiņi ES programmas "Radošā Eiropa" konkursos
Eiropas Savienības programmas „RADOŠĀ EIROPA” (2014-2020) mērķi ir aizsargāt, attīstīt un nostiprināt Eiropas kultūru un valodu daudzveidību un veicināt Eiropas kultūras mantojumu; nostiprināt Eiropas kultūras un radošo nozaru konkurētspēju, jo īpaši audiovizuālajā nozarē, lai veicinātu gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi; atbalstīt Eiropas kultūras un radošo nozaru kapacitāti darboties transnacionāli un starptautiski.

Programma „Radošā Eiropa” ietver apakšprogrammu „Kultūra”, kas atbalstīs kultūras sadarbības projektus, kultūras organizāciju tīklu un platformu darbību, kā arī Eiropas daiļliteratūras tulkojumus, un apakšprogrammu „MEDIA”, kas nodrošinās finansējumu kino un audiovizuālajai nozarei. Kopējais programmas darbības perioda finansējums ir 1.46 miljardi eiro. 2014. gada konkursiem būs pieejams finansējums 170 miljonu eiro apmērā.

Programmas „Radošā Eiropa” apakšprogramma „Kultūra”, paredz atbalstu transnacionāliem sadarbības projektiem, lai stiprinātu kultūras un radošo nozaru spēju sadarboties starptautiskā mērogā. Apakšprogrammā „Kultūra” būs iespēja iesniegt projektus 4 shēmās, kuru pirmie iesniegšanas termiņi ir paredzēti 2014. gada martā:

·       Eiropas sadarbības projekti: 05.03.2014.

·       Eiropas tīkli: 19.03.2014.

·       Eiropas platformas: 19.03.2014.

·       Literatūras tulkošanas projekti: 12.03.2014.

Shēmu atbilstīgie pretendenti ir kultūras un radošie operatori, kas darbojas kultūras un radošajās nozarēs un kam pieteikumu iesniegšanas beigu termiņa dienā juridiskas personas statuss ir bijis vismaz 2 gadus.

Projekta darbībām jābūt saistītām ar kultūras un radošajām nozarēm. Darbības, kas vērstas tikai uz audiovizuālo nozari nav atbilstības apakšprogrammā „Kultūra”, taču projektā var tikt iekļautas audiovizuālas darbības, kuras papildina kultūras un radošo nozaru aktivitātes.

 

Programmas „Radošā Eiropa” apakšprogramma MEDIA paredz atbalstu filmu un audiovizuālās industrijas projektiem to attīstīšanas stadijā, kā arī pabeigto darbu izplatīšanā un popularizēšanā. 2014. gadā būs 3 jaunas iniciatīvas: atbalsts auditorijas attīstībai un filmu lietošanas prasmēm; atbalsts starptautiskiem kopražojumu fondiem un atbalsts video spēļu attīstīšanai. Tuvākie pieteikšanās termiņi:

·       Atbalsts starptautisku filmu projektu attīstīšanai: 28.02.2014.

·       Atbalsts starptautisku TV filmu ražošanai: 28.02.2014.

·       Atbalsts Eiropas filmu izplatīšanai kinoteātros: 28.02.2014.

·       Atbalsts starptautisku filmu festivālu organizēšanai: 28.02.2014.

·       Atbalsts video spēļu projektu attīstīšanai: 28.03.2014.

·       Atbalsts starptautisku auditorijas attīstības pasākumu organizēšanai: 28.03.2014.

 

Plašāk par programmas „Radošā Eiropa” konkursiem Eiropas Komisijas mājas lapā

Biežāk uzdotie jautājumi par programmu „Radošā Eiropa”

2014. gada 30. janvārī Radošās Eiropas birojs organizē programmas „Radošā Eiropa” atklāšanas pasākumu.Savukārt februārī notiks informatīvie semināri, kuros tiks prezentētas apakšprogrammas, vadlīnijas un informācija par atbilstības kritērijiem, budžeta veidlapu un citām ar konkursu saistītām tēmām. Plašāka informācija par semināriem sekos drīzumā!

Programmas atklāšanas pasākums risināsies no plkst. 10:30 līdz plkst. 14:30, kinoteātrī K-Suns, Rīgā, Elizabetes ielā 83/85.

Lai pieteiktos atklāšanas pasākumam, lūdzu, aizpildīt veidlapu.

Sīkāka informācija: Laura Turlaja, Kultūras ministrijas ES kultūras kontaktpunkta nodaļas vadītāja, Laura.Turlajakm.gov.lv, 67 330 228.

Atbalsts īstermiņa un ilgtermiņa sadarbības tīklu veidošanai kultūras jomā
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Kultūra” ietvaros līdz 19.februārim iespējams pieteikties finansiālajam atbalstam īstermiņa sadarbības tīklu veidošanai. Sadarbības tīklā jābūt iesaistītiem partneriem no vismaz 3 Ziemeļvalstīm un/vai Baltijas valstīm.

Īstermiņa sadarbība:

·       finansējums pasākumiem, kas ilgst līdz 1 gadam,

·       maksimālā projekta summa ir € 25 000, lai segtu ne vairāk kā 70% no kopējiem projekta izdevumiem,

·       pašam tīklam (tīkla darbībā iesaistītajām organizācijām) ir jāiegulda atlikušie 30% no projekta budžeta un pieteikumā arī norāda, kā tas tiks sasniegts,

·       labi funkcionējošs īstermiņa sadarbības tīkls var pēc finansējuma perioda beigām apsvērt iespēju pieteikties atbalstam ilgtermiņa sadarbības tīkla darbībai.

Projekta pieteikumus var iesniegt juridiskas personas, kas darbojas mākslas un kultūras jomā.

Plašāka informācija: http://www.kulturkontaktnord.org/lang-en/forms-of-funding/nordic-baltic-mobility-programme-for-culture/network-funding

Kritēriji: http://www.kulturkontaktnord.org/lang-en/forms-of-funding/nordic-baltic-mobility-programme-for-culture/assessment-criteria

Pieteikšanās elektroniski līdz 19.februārim Ziemeļvalstu Kultūras punkta mājaslapā: http://applications.kknord.org/user/register.php

Kontaktpersona Latvijā:
Ginta Tropa
Kultūras padomniece
Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā, Tel. +371 67820055, Fax +371 67213233, ginta@norden.lv

 


Informācija no Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra , 21.01.2014.

1.     Komersantiem pieejams atbalsts Videi draudzīgo tehnoloģiju ieviešanai ražošanā 7,7 miljonu eiro apmērā

No šā gada 21. janvāra līdz 20. martam Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) uzsāks atklātu projektu konkursu"Atbalsts "zaļo" tehnoloģiju ieviešanai ražošanā"Tā ietvaros Latvijas uzņēmējiem videi draudzīgo tehnoloģiju ieviešanai ražošanā ir pieejams atbalsts 7,7 miljonu eiro apmērā.

 

Aktivitātes "Atbalsts "zaļo" tehnoloģiju ieviešanai ražošanā" ietvaros atbalsts tiks piešķirts jaunu iekārtu iegādei, publicitātes pasākumiem, pētniecības pasākumiem un zināšanu pārneses darbību finansēšanai ar projekta partneri.

Programmas mērķis ir atbalstīt inovatīvu vides tehnoloģiju, pakalpojumu un produktu ieviešanu produktiem, tehnoloģijām vai procesiem saistīto uzlabojumu veikšanai, kas dod ieguldījumu enerģijas efektīvai izmantošanai, izmešu samazināšanai un mazākam resursu patēriņam.

Vienam atbalsta saņēmējam atklāta konkursa ietvaros maksimāli pieejamais finansējums ir EUR 700 000, atbalsta intensitāte  ir 45 %.

Projekta iesniegumus var iesniegt LIAA Lietvedības nodaļā darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 vai nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē) uz adresi Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442, vai nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: liaa@liaa.gov.lv (noformētu elektroniskā dokumenta veidā).

 

Vairāk informācijas par konkursu LIAA mājaslapā. http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/norvegijas-finansu-instruments/atklatais-konkurss

 

Programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" īstenošanu nodrošina programmas apsaimniekotājs – Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, sadarbībā ar LIAA  un donorvalsts programmas partneri – Norvēģijas Karalistes valsts uzņēmumu "Innovation Norway".

 

Informācijas avots: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

 

2.     Latviešu fonds izsludinājis 2014. gada pieteikuma konkursu

 

Latviešu Fonds darbojas ar mērķi veicināt latviešu kultūras, mākslas un izglītības attīstību, atbalstot projektus šajās jomās.  Projekti tiek finansēti no Latviešu Fonda ieguldījumu procentiem. Fonda neaizskaramo pamatkapitālu veido fonda dalības maksas, ziedojumi un testamentārie novēlējumi.

Projektu konkurss notiek katru gadu no 1. janvāra līdz 15. februārim.

Konkurss notiek divās kategorijās:

 • Mazie projekti - no LF pieprasītais finansējums nepārsniedz $2,000 un projekti tiek veikti 1 gada laikā no finansējuma piešķiršanas. Par Mazajiem projektiem aizklātā balsošanā balso Latviešu Fonda padome . Konkursa rezultāti tiek paziņoti aprīļa beigās.
 • Lielie projekti - LF finansējums no $2,000 - $10,000 un projekti tiek veikti 1-3 gadu laikā no finansējuma piešķiršanas. Lielo projektu konkurss notiek divās kārtās. Uz otro kārtu Latviešu Fonda padome izvirza 10 spēcīgākos projektus, par kuriem aizklātā balsošanā balso visi Latviešu Fonda dalībnieki. Konkursa rezultāti tiek paziņoti jūlija vidū.

Projektu var pieteikt gan fiziskas personas gan organizācijas.

Šī gada kopējais projektu finansējums ir $30,000, no kuriem $10,000 atvēlēti Mazajiem projektiem un $20,000 Lielajiem projektiem.

Latviešu Fonda finansējums nedrīkst pārsniegt 50% no projekta īstenošanai nepieciešamās kopsummas.

Kādus projektus pieņem izvērtēšanai?
Latviešu Fonda padome pieņem izvērtēšanai projektus, kas ir iesniegti kokursa noteiktajos termiņos, no 1. janvāra līdz 15. februārim, sagatavoti atbilstoši pieteikuma norādījumiem, un ir:

 • Latvisku izglītību un audzināšanu veicinošs pasākums;
 • Latviešu mākslas, literatūras vai daiļamatniecības projekts;
 • Zinātnisks darbs, kas saistās ar latviešu tautu, zemi vai vēsturi;
 • Kultūras pasākums ar nozīmi latviskajā dzīvē;
 • Projekts, kas atspoguļo un dokumentē latviešu trimdas vēsturi vai kultūras dzīvi.

Cik ilgā laikā jāizlieto piešķirtais finansējums? 
Mazie projekti ir jāveic un finansējums jāizmanto viena (1) gada laikā, bet Lielie projekti - trīs (3) gadu laikā pēc līdzekļu piešķiršanas. Ja projekts nav paveikts noteiktajās laika robežās un nauda nav izlietota - LF padomei ir tiesības finansējumu atsaukt.

Plašāka informācija pieejama Latviešu Fonda mājaslapā. http://www.latviesufonds.com/

 

3.     Izsludināts ikgadējs konkurss līdzfinansējuma piešķiršanai Laikmetīgās mākslas izstāžu un notikumu organizēšanai

 

ABLV Charitable Foundation izsludina ikgadēju konkursu līdzfinansējuma piešķiršanai Laikmetīgās mākslas izstāžu un notikumu organizēšanai no 2014.gada 15.februāra līdz 2015.gada 31.decembrim.

ABLV Charitable Foundation izsludina ikgadēju konkursu līdzfinansējuma piešķiršanai Laikmetīgās mākslas izstāžu un notikumu organizēšanai no 2014.gada 15.februāra līdz 2015.gada 31.decembrim. Šogad pieteikumus varēs iesniegt divās kārtās: no 3.-20.janvārim projektiem, kuru norise plānota 2014.gadā un/vai 2015.gadā, un no 13.-27.oktobrim projektiem, kuru norise plānota 2015.gadā.

Grantu programmas ietvaros pieejamais finansējums ir 50 000 eiro uz diviem gadiem. Vienam projektam tiks piešķirts līdz 10 000 eiro un līdz 75% no projekta kopējām izmaksām. Pieteikumu iesniegšanas termiņš pirmajai kārtai ir 2014.gada 20.janvāris (līdz plkst. 23.59).

Grantu konkursa nolikums, pieteikuma forma un budžeta forma ir pieejami Fonda mājas lapā www.ablv.org . Pieteikuma un budžeta formas sūtīt elektroniski uz e-pastu maksla@ablv.org

Uz grantu var pretendēt biedrība vai nodibinājums; pašvaldība vai tās iestāde, vai pašvaldību veidota aģentūra, kuras darbība nav saistīta ar peļņas gūšanu; valsts iestāde vai valsts aģentūra, kuras darbība nav saistīta ar peļņas gūšanu.

 

Sīkāka informācija: Ksenija PegaševaLabdarības projektu vadītājas asistente
ABLV Charitable Foundation
 Tālr. (+371) 67281383 E-pasts: 
maksla@ablv.orgwww.ablv.org

 

4.     Pieejams atbalsts radošajiem braucieniem Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā "Kultūra"

 

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra” atbalsta mākslinieku rezidences, ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības tīklu izveidi, profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku mobilitāti visās mākslas nozarēs. Tās mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei.
Līdz š.g. 5.februārim
 profesionāli mākslinieki un citi radošo profesiju pārstāvji aicināti iesniegt projektus radošajiem braucieniem uz kādu no Ziemeļu vai Baltijas valstīm laika periodā no 1-10 dienām.

Finansiālais atbalsts paredzēts ceļa un uzturēšanās izmaksu segšanai. Braucieniem var pieteikties arī nelielas grupas (līdz 6 personām), ja visi grupas dalībnieki dodas uz vienu un to pašu vietu, vienā un tajā pašā laikā.

Plašāka informācija: http://www.kulturkontaktnord.org/lang-en/forms-of-funding/nordic-baltic-mobility-programme-for-culture/mobility-support

Kritēriji: 

http://www.kulturkontaktnord.org/lang-en/forms-of-funding/nordic-baltic-mobility-programme-for-culture/assessment-criteria

Pieteikšanās līdz 5.februārim Ziemeļvalstu Kultūras punkta mājaslapā:  

http://applications.kknord.org/user/register.php

Kontaktinformācija: Ginta TropaKultūras padomnieceZiemeļu Ministru padomes birojs Latvijā
Tel. +371 67820055

ginta@norden.lv

 

5.     Pirmie jauniešu projektu iesniegšanas termiņi ES programmas "ERASMUS+" ietvaros

 

2014. gadā jaunatnes jomas projektus Eiropas Savienības jaunajā izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programmā „Erasmus+” varēs iesniegt 3 reizes gadā:

Līdz 17. martam   – jauniešu un jaunatnes darbinieku mobilitātes projektus
Līdz 30. aprīlim – jauniešu un jaunatnes darbinieku mobilitātes projektus, stratēģisko partnerību projektus un atbalsta jaunatnes politikas reformām projektus
Līdz 01. oktobrim - jauniešu un jaunatnes darbinieku mobilitātes projektus, stratēģisko partnerību projektus un atbalsta jaunatnes politikas reformām projektus

Organizācijām un uzņēmumiem programmā „Erasmus+” ir iespēja veidot neformālās izglītības jaunatnes jomas projektus un pieteikties finansējumam šādos projektu veidos:

 1. Mobilitātes projekti (tikai starptautiski projekti). Mobilitātes projekti jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem ietver jauniešu apmaiņas,  Eiropas Brīvprātīgo darbu un jaunatnes darbinieku apmācības un sadarbības tīkla veidošanas pasākumus. Minimums 2 partnervalstis.
 2. Stratēģisko partnerību projekti (tikai starptautiski projekti). Iespējams veidot lielāka mēroga starptautiskus projektus, iesaistot vairākus projektu partnerus, lai rastu jaunus risinājumus kādam jaunatnei būtiskam jautājumam, piemēram, bezdarbs. Tāpat šajā projektu veidā būs iespēja veidot starptautiskus jauniešu iniciatīvas projektus, lai vecinātu jauniešu uzņēmīgumu – šie var būt īsāki un vienkāršāki projekti. Minimums 2 partnervalstis. 
 3. Atbalsta jaunatnes politikas reformām projekti veicina strukturēto dialogu starp jauniešiem/jaunatnes organizācijām un lēmumu pieņēmējiem starptautiskā un nacionālā mērogā. Iespējami nacionāli un starptautiski projekti. Semināri, tikšanās, informatīvi pasākumi, debates u.c. Šis jaunajā programmā ir vienīgais projektu veids, kur iespējami Latvijas līmeņa projekti.

Projektu pieteikumu paraugi jeb e-formas pagaidām ir pieejamas Eiropas Komisijas (EK) tīmekļa vietnē angļu valodāhttp://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm , spēkā esošas un tulkotas latviešu valodā, e-formas būs pieejamas februārī.

2014. gadā par ES programmas „Erasmus+” iespējām jaunatnes jomas projektu veidošanā tiks rīkoti informatīvie pasākumi  gan Rīgā, gan reģionos. Aktuālo informāciju par pasākumiem meklējiet tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv

Ikviens, kas nolēmis veidot jaunatnes projektus programmā, aicināts izmantot konsultāciju iespējas (telefoniski, e-pastā, kā arī klātienē aģentūrā).

Jaunajā „Erasmus+” programmā Latvijai jaunatnes jomā atvēlēti ap 25 miljoni eiro 7 gadu periodam.

Par projektu finansējumu: nav vienas noteiktas summas vienam projektam, projekta budžets veidojas atkarībā no projekta dalībnieku skaita, projekta ilguma un EK noteiktajām vienības izmaksām. Arī ceļa izmaksām EK ir noteikusi likmes atkarībā no ceļošanas attāluma.

Līdzfinansējums projektu īstenotājiem nav noteikts procentuāli, bet EK ir apzināti noteikusi mazākas vienības izmaksas, lai nepieciešamības gadījumā projektu īstenotāji piesaistītu līdzfinansējumu.

Programmas vadlīnijas un detalizētāka informācija: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Kontaktinformācija:
Jauniešu apmaiņas projekti:
 Edgars Knohenfelds, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Eiropas Savienības programmu daļas projektu koordinators, Tālr.: +371 67358066

edgars.knohenfelds@jaunatne.gov.lv

Eiropas Brīvprātīgais darbs:
 Elīna Zāgeusa
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra,
 Eiropas Savienības programmu daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67358061, 
elina.zageusa@jaunatne.gov.lv

Jaunatnes darbinieku apmācības un sadarbības tīkla veidošanas pasākumi,
Stratēģiskās partnerības,
 Atbalsta jaunatnes politikas reformām projekti:
Juta Reķele, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Eiropas Savienības programmu daļas projektu koordinatore 
Tālr.: +371 67358062
 
juta.rekele@jaunatne.gov.lv

 

6.     Doktoranti un jaunie zinātnieki var saņemt finansējumu pētījumiem Šveicē

 

No 2014.gada 3. janvāra līdz 1.aprīlim pēdējo reizi šīs programmas ietvaros Latvijas doktoranti un jaunie zinātnieki var pieteikties finansējumam no Šveices Stipendiju fonda, lai sava doktorantūras vai pēcdoktorantūras darba ietvaros izstrādātu augstas kvalitātes pētījumus Šveicē.

Doktorantūras studenti konkursā var piedalīties ne ātrāk kā vienu gadu pēc maģistra grāda (vismaz 1 gada studijas dokturantūrā), bet jaunie zinātnieki - ne vēlāk kā piecus gadus pēc doktora grāda iegūšanas. Latvijas dalībtiesīgo institūciju sarakstā ir iekļautas 19 Latvijas augstskolas un 76 zinātniskie institūti.

Stipendiju apjomu nosaka tās veids un Šveicē pavadītais laiks. Šajā konkursā gan doktorantiem, gan jaunajiem zinātniekiem stipendiju var piešķirt no 6 līdz 13 mēnešiem, savukārt pētījuma vadītājiem – pieredzes apmaiņas vizītei līdz piecām dienām. Aptuvenais stipendijas apjoms:

 • doktorantūras studentiem 3385 – 3720 EUR mēnesī;
 • jaunajiem zinātniekiem ap 5415 EUR mēnesī;
 • vienai apmaiņas vizītei ap 2030 EUR par vizīti.

Šveices stipendiju fonds sedz doktoranta, jaunā zinātnieka izdevumus, kas ir saistīti ar stipendiāta uzturēšanos Šveicē. Savukārt pētījuma vadītājiem tiek segtas īstermiņa vizīšu izmaksas, kuru laikā būs iespēja tikties visai pētījuma komandai.

Vairāk  informācijas  http://viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/sveices_sadarbibas_programma/stipendiju_fonds/ vai  http://www.sciex.ch/

Interesenti ir aicināti apmeklēt informatīvos seminārus par programmu un pieteikšanās kārtību 2014. gada 7. februārī plkst. 10 00 un 13. februārī plkst. 14 00 VIAA telpās Vaļņu ielā 1, 4. stāvā.

 

7.     Pagarināts projektu konkurss ERAF 2.1.1.1.aktivitātē "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"

 

Izglītības un zinātnes ministrija pagarina 2013.gada 19.novembrī izsludinātās Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2.1.1.1.aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu.

Aktivitātes mērķis ir atbalstīt praktiskas ievirzes pētniecības projektus, kuri sekmētu zinātnes un ražošanas integrāciju un pētniecības rezultātu ieviešanu atbilstoši valstī noteiktajiem prioritārajiem zinātnes virzieniem.

Projekta iesniedzējs var būt Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija – zinātniskais institūts, augstskola vai augstskolas zinātniskais institūts.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2014.gada 24.februārim.

Projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamiem dokumenti atrodas tīmekļa vietnē: http://esfondi.izm.gov.lv/

 

8.     Izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas pirmo kārtu Zivju fonda pasākumiem

 

Zemkopības ministrija izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas pirmo kārtu šādiem Zivju fonda pasākumiem:

1) zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai Eiropas Savienības fondu finansējuma – no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2014.gada 31.martam ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 35 000 EUR un ievērojot nosacījumu, ka viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs nepārsniedz 6000 EUR;

2) zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana – no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2014.gada 28.februārim ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 170 746 EUR un ievērojot šādus nosacījumus:

a) viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs nepārsniedz 6000 EUR, izņemot ar lašveidīgo zivju sugu pavairošanu un atražošanu saistītos projektus, kur viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs nepārsniedz 9000 EUR;

b) pasākuma projektu īstenošana, kuros paredzēta zivju resursu pavairošana, jānoslēdz līdz 2014.gada 31.oktobrim;

c) lašveidīgo zivju pavairošanas projekti iesniedzami tikai par ūdeņiem, kas atrodas licencētās makšķerēšanas vietās vai vietās, kurās ar zivju pavairošanas projektu īstenošanu paredzēts izveidot licencēto makšķerēšanu, kā arī projektu īstenošanā ir nodrošināma ielaižamo zivju iezīmēšana ar nogrieztu taukspuru, lai sekmētu to ielaišanas efektivitātes novērtējumu un monitoringu;

d) pieteiktie projekti nevar dublēt jau plānotos no valsts budžeta finansētos zivju ielaišanas pasākumus, tāpēc pirms projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā projekta iesniedzējam ir jāgūst pārliecība, ka zivju pavairošana attiecīgos ūdeņos nav ietverta dokumentā „Plāns zivju mazuļu ielaišanai dabiskās ūdenstilpēs "Zivju resursu mākslīgās atražošanas rīcības plāna 2014.–2016. gadam" izpildei 2014. gadā no Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR audzētavām” (skatīt Zemkopības ministrijas mājas lapas www.zm.gov.lvsadaļas „Zivsaimniecība” apakšsadaļu „Akvakultūra”;

3) zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus) – no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2014.gada 31.martam ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 200 000 EUR un ievērojot nosacījumu, ka viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs nepārsniedz 35 000 EUR;

4) sabiedrības informēšanas pasākumiem par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, tai skaitā publicistikas izdevumiem, mācību vai uzziņu literatūrai, informatīvi izglītojošiem televīzijas raidījumiem vai radioraidījumiem – no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2014.gada 28.februārim ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 100 000 EUR un ievērojot nosacījumu, ka viena projekta iesnieguma vai viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu kopsumma nepārsniedz maksimālo atbalsta apmēru 18 000 EUR, un no pasākumam paredzētajiem līdzekļiem atbalsts var tikt piešķirts ne vairāk kā diviem televīzijas raidījumu projektiem;

5) dalībai starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, izņemot atbalstu profesionālajai apmācībai, partnerattiecībām, sadarbībai un pieredzes apmaiņai, kas tiek finansēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā profesionālajai apmācībai, partnerattiecību, sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšanai – no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2014.gada 28.februārim ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 13 000 EUR un ievērojot nosacījumu, ka viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs nepārsniedz 3000 EUR.

Pretendenti: valsts institūcijas, pašvaldības, atvasinātas publiskas personas un biedrības (atsevišķos pasākumos).

Projekta iesniegumu jāiesniedz Lauku atbalsta dienestā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 12.stāvā, 1215.kabinetā (tālr. 67027204).

Projekta iesnieguma veidlapa un informācija par projektu iesniegšanas kārtību pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapas www.lad.gov.lvsadaļā „Zivsaimniecība”.

Piesakoties Zivju fonda pasākumam „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana” atbalsta pretendentiem jāņem vērā nesen veiktās izmaiņas normatīvajā aktā par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem (skatīt Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumus Nr.1417 „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem"”).

 

9.     Paplašināts mezanīna aizdevumu potenciālo saņēmēju loks

 

Ministru kabineta sēdē š.g. 7.janvārī atbalstīti Ekonomikas ministrijas rosinātie grozījumi mezanīna aizdevumu programmā, kas paplašina mezanīna aizdevumu potenciālo saņēmēju loku, kā arī pagarina programmas darbības termiņu.

Mezanīna aizdevums ir ilgtermiņa aizdevums, kas ir ar paaugstinātu kredīta risku, subordinēts attiecībā pret bankas sniegto aizdevumu un pastarpināts ar zemāku nodrošinājuma kārtu nekā bankas aizdevums.

Apstiprinot grozījumus Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.613 „Noteikumi par mezanīna aizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai”, paplašināts mezanīna aizdevumu potenciālo saņēmēju loks. Lai sekmētu iespējas attīstīt ražošanu, mezanīna aizdevums turpmāk būs pieejams arī nekustamo industriālo īpašumu attīstīšanai. Tāpat turpmāk mezanīna aizdevumu varēs saņemt arī vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības nozarē strādājošie komersanti, kā arī atbalsts tiks sniegts projektiem, kas paredz saimnieciskās darbības veikšanai nepieciešamo iekārtu iegādi un tālāku iznomāšanu, saglabājot ierobežojumu attiecībā uz sadzīves iekārtu nomu.

Mezanīna aizdevumu programma ir viena no ES fondu plānošanas perioda 2007.-2013.gadam programmām. Lai nodrošinātu programmas darbības nepārtrauktību, šodien ir pagarināts esošās programmas darbības termiņš līdz šā gada 30.jūnijam. Šādu termiņu šobrīd nosaka Latvijas reģionālās atbalsta kartes termiņa pagarinājums, savukārt programmu ir plānots pagarināt arī turpmāk un pielāgot to jaunā ES regulējuma prasībām.

Mezanīna aizdevumus komersanti var saņemt Latvijas Garantiju aģentūrā, papildu informācija par tiem pieejama aģentūras mājas lapā:http://www.lga.lv/index.php?id=54

Papildus informācijai aicinām iepazīties ar izstrādāto video prezentāciju par Latvijas Garantiju aģentūras piedāvātajiem atbalsta instrumentiem komersantiem: 

http://www.youtube.com/watch?v=CkKiW5G6QcQ

Detalizēti ar MK apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.613 „Noteikumi par mezanīna aizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai” varat iepazīties šeit: 

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40310563&mode=mk&date=2014-01-07

 

10. Kurzemē notiks semināru cikls par Erasmus+ programmu

 

Šī gada februārī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rīko informatīvos seminārus Kurzemē par jauno Eiropas Komisijas Eiropas Savienības atbalsta programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+”. Tā aizstāj vairākas esošās ES programmas, aptverot visas izglītības jomas: mūžizglītības programmu — Erasmus (augstākā izglītība), Leonardo da Vinci (arodizglītība), Comenius (vispārējā izglītība), Grundtvig (pieaugušo izglītība), "Jaunatne darbībā" programmu, kā arī piecas starptautiskās programmas (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink un programmu sadarbībai ar rūpnieciski attīstītajām valstīm).

Seminārā aicināti piedalīties izglītības iestāžu, nevalstisko organizāciju, interešu izglītības pārstāvji, studenti, privātpersonas, kas plāno pieteikties Grundtvig pieaugušo izglītības programmā, kā arī ikviens interesents.

Semināri notiks šādos datumos un vietās:

19.02.2014. plkst. 10:00 - Kuldīgas Galvenā bibliotēkā, 1905.gada ielā 6,

19.02.2014. plkst. 14:00 - Ventspils bibliotēkā, Akmeņu ielā 2,

20.02.2014. plkst. 12:00 - Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas filiāles „Vecliepājas rūķis” mācību centrā Malkas ielā 4, 3.stāvā,

Pielikumā pievienotas semināru darba kārtības.

                Atgādinām, ka Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir izsludinājusi 2014. gada projektu pieteikumu konkursu Eiropas Savienības izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta atbalsta programmā Erasmus+.  Konkursā var piedalīties organizācijas, kas darbojas izglītības, apmācības, jaunatnes vai sporta jomā.

No 2014. gada janvāra pretendenti (juridiskas personas) var iesniegt projektu pieteikumus finansējuma saņemšanai.

Plašāku informāciju par programmu Erasmus+, projektu izstrādes vadlīnijām un iesniegšanas kārtību skatieties VIAA mājaslapā www.viaa.gov.lvsadaļā „Erasmus+”.

Pielikums- seminārs Kuldīgā

 Pielikums- seminārs Ventspilī


JAUNUMI, 20.01.2014.

Pagarināts projektu konkurss ERAF 2.1.1.1.aktivitātē "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"

Izglītības un zinātnes ministrija pagarina 2013.gada 19.novembrī izsludinātās Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2.1.1.1.aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu.

Aktivitātes mērķis ir atbalstīt praktiskas ievirzes pētniecības projektus, kuri sekmētu zinātnes un ražošanas integrāciju un pētniecības rezultātu ieviešanu atbilstoši valstī noteiktajiem prioritārajiem zinātnes virzieniem.

Projekta iesniedzējs var būt Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija – zinātniskais institūts, augstskola vai augstskolas zinātniskais institūts.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2014.gada 24.februārim.

Projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamiem dokumenti atrodas tīmekļa vietnē:http://esfondi.izm.gov.lv/

Pieejams atbalsts radošajiem braucieniem Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā "Kultūra"
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra” atbalsta mākslinieku rezidences, ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības tīklu izveidi, profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku mobilitāti visās mākslas nozarēs. Tās mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei.

Līdz š.g. 5.februārim
 profesionāli mākslinieki un citi radošo profesiju pārstāvji aicināti iesniegt projektus radošajiem braucieniem uz kādu no Ziemeļu vai Baltijas valstīm laika periodā no 1-10 dienām.

Finansiālais atbalsts paredzēts ceļa un uzturēšanās izmaksu segšanai. Braucieniem var pieteikties arī nelielas grupas (līdz 6 personām), ja visi grupas dalībnieki dodas uz vienu un to pašu vietu, vienā un tajā pašā laikā.

Plašāka informācija: http://www.kulturkontaktnord.org/lang-en/forms-of-funding/nordic-baltic-mobility-programme-for-culture/mobility-support

Kritēriji: 

http://www.kulturkontaktnord.org/lang-en/forms-of-funding/nordic-baltic-mobility-programme-for-culture/assessment-criteria

Pieteikšanās līdz 5.februārim Ziemeļvalstu Kultūras punkta mājaslapā:  

http://applications.kknord.org/user/register.php

Izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas pirmo kārtu Zivju fonda pasākumiem
Zemkopības ministrija izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas pirmo kārtu šādiem Zivju fonda pasākumiem:

1) zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai Eiropas Savienības fondu finansējuma – no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2014.gada 31.martam ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 35 000 EUR un ievērojot nosacījumu, ka viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs nepārsniedz 6000 EUR;

2) zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana – no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2014.gada 28.februārim ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 170 746 EUR un ievērojot šādus nosacījumus:

2 a) viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs nepārsniedz 6000 EUR, izņemot ar lašveidīgo zivju sugu pavairošanu un atražošanu saistītos projektus, kur viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs nepārsniedz 9000 EUR;

2 b) pasākuma projektu īstenošana, kuros paredzēta zivju resursu pavairošana, jānoslēdz līdz 2014.gada 31.oktobrim;

2 c) lašveidīgo zivju pavairošanas projekti iesniedzami tikai par ūdeņiem, kas atrodas licencētās makšķerēšanas vietās vai vietās, kurās ar zivju pavairošanas projektu īstenošanu paredzēts izveidot licencēto makšķerēšanu, kā arī projektu īstenošanā ir nodrošināma ielaižamo zivju iezīmēšana ar nogrieztu taukspuru, lai sekmētu to ielaišanas efektivitātes novērtējumu un monitoringu;

2 d) pieteiktie projekti nevar dublēt jau plānotos no valsts budžeta finansētos zivju ielaišanas pasākumus, tāpēc pirms projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā projekta iesniedzējam ir jāgūst pārliecība, ka zivju pavairošana attiecīgos ūdeņos nav ietverta dokumentā „Plāns zivju mazuļu ielaišanai dabiskās ūdenstilpēs "Zivju resursu mākslīgās atražošanas rīcības plāna 2014.–2016. gadam" izpildei 2014. gadā no Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR audzētavām” (skatīt Zemkopības ministrijas mājas lapas www.zm.gov.lv sadaļas „Zivsaimniecība” apakšsadaļu „Akvakultūra” jeb pēc šīs saites);

3) zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus) – no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2014.gada 31.martam ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 200 000 EUR un ievērojot nosacījumu, ka viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs nepārsniedz 35 000 EUR;

4) sabiedrības informēšanas pasākumiem par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, tai skaitā publicistikas izdevumiem, mācību vai uzziņu literatūrai, informatīvi izglītojošiem televīzijas raidījumiem vai radioraidījumiem – no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2014.gada 28.februārim ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 100 000 EUR un ievērojot nosacījumu, ka viena projekta iesnieguma vai viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu kopsumma nepārsniedz maksimālo atbalsta apmēru 18 000 EUR, un no pasākumam paredzētajiem līdzekļiem atbalsts var tikt piešķirts ne vairāk kā diviem televīzijas raidījumu projektiem;

5) dalībai starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, izņemot atbalstu profesionālajai apmācībai, partnerattiecībām, sadarbībai un pieredzes apmaiņai, kas tiek finansēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā profesionālajai apmācībai, partnerattiecību, sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšanai – no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2014.gada 28.februārim ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 13 000 EUR un ievērojot nosacījumu, ka viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs nepārsniedz 3000 EUR.

Projekta iesniegumu jāiesniedz Lauku atbalsta dienestā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 12.stāvā, 1215.kabinetā (tālr. 67027204).

Projekta iesnieguma veidlapa un informācija par projektu iesniegšanas kārtību pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapas www.lad.gov.lv sadaļā „Zivsaimniecība”.

Piesakoties Zivju fonda pasākumam „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana” atbalsta pretendentiem jāņem vērā nesen veiktās izmaiņas normatīvajā aktā par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem (skatīt Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumus Nr.1417 „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem"”).

Izsludina pieteikšanos par informatīvajiem un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgū un trešo valstu tirgos
Lauku atbalsta dienests paziņo, ka 2014.gadā divās kārtās tiek izsludināta programmu pieteikumu iesniegšana par informatīvajiem un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgū un trešo valstu tirgos līdz 2014.gada 15.aprīlim un līdz 2014.gada 30.septembrim.

Programmas var iesniegt Latvijā reģistrētas nozari pārstāvošas biedrības, nodibinājumi, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības vai ražotāju grupas.

Zemkopības ministrija 2014.gadam ir noteikusi:

Atbalstāmie produkti un tēmas iekšējā tirgus programmām:

·       Svaigi augļi un dārzeņi

·       Pārstrādāti augļi un dārzeņi

·       Šķiedras lini

·       Dzīvi augi un dekoratīvās dārzkopības produkti

·       Sēklu eļļas

·       Piens un piena produkti

·       Svaiga, atdzesēta vai saldēta gaļa, kas ražota saskaņā ar Kopienas vai nacionālās kvalitātes shēmu

·       Pārtikas olu marķēšana

·       Medus un biškopības produkti

·       Aizsargāts cilmes vietas nosaukums (ACVN), aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde (AĢIN) vai garantēta tradicionālā īpatnība (GTĪ) saskaņā ar padomes Regulu Nr.509/2006 vai padomes Regulu Nr.501/2006 un produkti, kas reģistrēti saskaņā ar šīm sistēmām

·       Bioloģiska lauksaimniecība saskaņā ar Regulu (EEK) Nr.2092/91 un produkti, kas reģistrēti saskaņā ar minēto regulu

·       Aitas gaļa

Atbalstāmie produkti un tēmas programmām trešajās valstīs:

·       Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu un cūkas gaļa, šīs gaļas izstrādājumi

·       Īpašas kvalitātes mājputnu gala

·       Piena produkti

·       Svaigi un pārstrādāti augļi un dārzeņi

·       Labības un rīsu pārstrādes produkti

·       Šķiedras lini

·       Dzīvi augi un dekoratīvās dārzkopības produkti

·       Produkti, kuriem piešķirts aizsargāts cilmes vietas nosaukums (ACVN), aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde (AĢIN), vai garantēta tradicionālā īpatnība (GTĪ) saskaņā ar Regulu (EK) Nr.509/2006 vai Regulu (EK) Nr.501/2006

·       Bioloģiskās lauksaimniecības produkti saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr.2092/91

·       Aitas gaļa

Atbalstāmie mērķa tirgi programmām trešajās valstīs:

·       Albānija, Armēnija, Azerbaidžāna, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Austrālija, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Gruzija, Ķīna, Dienvidkoreja, Indija, Japāna, Kosova, Melnkalne, Moldova, Norvēģija, Jaunzēlande, Kazahstāna, Krievija, Serbija, Šveice, Turcija, Ukraina, Uzbekistāna, Āfrika, Ziemeļamerika, Latīņamerika, Dienvidaustrumāzija, Tuvie un Vidējie Austrumi.

Programmas jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta Tirgus kopējās organizācijas departamentā Republikas laukumā 2, Rīgā, 1017.kabinetā (tālr. 67027898, 67027888).

Pieteikuma forma un papildu informācija pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā: www.lad.gov.lv sadaļā "ES atbalsts".

 

 


 


 

 


Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Tīkla kamera

Laika ziņas

Šobrīd:
4º C
Rīt:
9º C