Ceturtdiena, 10. jūlijs
Šodien sveicam: Lija, Olīvija

Projektu konkursi

 

  

Jauna informācija par projektu īstenošanas iespējām

 Jaunumi, 25.06.2014.

LGA mikroaizdevumi būs pieejami līdz 2015.gada 30.novembrim
Ministru kabinets š.g. 17.jūnijā atbalstīja Ekonomikas ministrijas rosinātos grozījumus Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija noteikumos Nr.327 „Noteikumi par mikroaizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai”, kuru ietvaros mikroaizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem būs pieejami līdz 2015.gada 30.novembrim.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Garantiju aģentūra”, iepirkuma procedūras rezultātā ir atlasījusi divus finanšu starpniekus mikroaizdevumu piešķiršanai. Ir paredzēts, ka mikroaizdevumus izvēlētie finanšu starpnieki varētu sākt izsniegt sākot ar š.g. jūliju - augustu.

Mikroaizdevumiem pieejamais finansējums ir 1500000 euro, maksimālā aizdevumu summa 25000 euro un maksimālais termiņš – 10 gadi.

Detalizēti ar MK apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija noteikumos Nr.327 „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija noteikumos Nr.327 "Noteikumi par mikroaizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai” var iepazīties MK mājas lapā: http://mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40325427&mode=mk&date=2014-06-17

Aktuālā informācija sekos sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Garantiju aģentūra” mājas lapā: www.lga.lv

Izsludināts projektu konkurss sabiedrības izpratnes un zināšanu veicināšanai par klimata pārmaiņām
Valsts reģionālās attīstības aģentūra izsludina Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atklātu konkursu "Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām".

Grantu shēmas konkursa mērķis ir palielināt programmas „Nacionālā klimata politika” mērķa grupu (ar programmas jomu – pielāgošanās klimata pārmaiņām – saistītās valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības, zinātniskās un izglītības institūcijas, komersanti, biedrības un nodibinājumi) zināšanas un kapacitāti, lai veicinātu sabiedrības iesaisti klimata pārmaiņu novēršanā un pielāgošanās klimata pārmaiņām politikas pasākumu īstenošanā.

Projektu iesniedzēji ir Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas, Latvijas Republikā reģistrētas biedrības vai nodibinājumi, kā arī komersanti.

Grantu shēmas konkursa ietvaros atbalsta šādas projekta jomas:

1. pasākumi, lai veicinātu sabiedrības izpratni un zināšanas par klimata pārmaiņām:

1.1. izpratnes paaugstināšana klimata pārmaiņu jomā, izstrādājot un organizējot apmācības un izstrādājot izglītības un studiju programmu moduļus;

1.2. izglītojošu projektu un informatīvu kampaņu organizēšana, lai veicinātu sabiedrības izpratni un zināšanas par klimata pārmaiņām;

2. kapacitātes paaugstināšana, izstrādājot pētījumus klimata pārmaiņu jomā.

Kopējais grantu shēmas konkursa ietvaros pieejamais programmas līdzfinansējums ir 1 718 044 EUR. Viena grantu shēmas konkursa projekta minimāli pieļaujamais programmas līdzfinansējums ir 45 000 EUR, savukārt maksimāli pieļaujamais programmas līdzfinansējums ir 175 000 EUR.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2014.gada 19.septembra plkst. 17.00.

Projekta iesniegumu var iesniegt:

 • personīgi vai pa pastu Valsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, LV-1010 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju);
 • elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi:pasts@vraa.gov.lv (ar norādi "Neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atklātam konkursam").

Projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamie dokumenti un papildinformācija ir pieejami Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļa vietnē: www.vraa.gov.lv sadaļā „EEZ un Norvēģijas finanšu instruments”.

2014.gada augustā tiks rīkoti informatīvie semināri par projektu iesniegumu sagatavošanu, par kuru norises vietu un laiku būs pieejama informācija Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļa vietnē: www.vraa.gov.lv.

Jautājumus par konkursa noteikumiem lūdzam sūtīt uz e-pastu pasts@vraa.gov.lv ar norādi „Grantu shēmas konkursa jautājums”. Jautājumus drīkst iesniegt ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms konkursa termiņa beigām.

Latvijā tiks īstenoti projekti ēku un tehnoloģiju energoefektivitātes uzlabošanai par vēl 14 miljoniem eiro
Saņemot Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) atbalstu 14 123 816,94 EUR apmērā, līdz 2015.gada 31.janvārim Latvijā tiks īstenoti vēl vismaz 47 projekti ēku un tehnoloģiju energoefektivitātes uzlabošanai.

Tā kā konkursa prasībām atbilstošo projektu pieprasītais finansējums gandrīz divas reizes pārsniedz tajā pieejamo finansējumu, šobrīd intensīvi tiek risināts jautājums par papildu finansējuma pārdali visu konkursa prasībām atbilstošo projektu apstiprināšanai. Savukārt jūlija sākumā plānots izsludināt šī konkursa piekto kārtu – projektu iesniegšanas termiņš tajā būs šī gada augusts, bet projektu īstenošanas termiņš – 2015.gada pavasaris.

Atbalsta saņemšanai KPFI konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, 4.kārta” (turpmāk – konkurss) varēja pieteikties Latvijā reģistrēti komersanti, kā arī ārstniecības, kultūras un izglītības iestādes.

Konkursā šobrīd jau ir apstiprināti un tiks īstenoti 47 projekti: 12 projekti ārstniecības iestādēm par summu 3 205 686,72 EUR, 10 projekti izglītības un kultūras iestādēm par summu 3 715 485,61 EUR un 25 projekti komersantiem par summu 7 202 644,61 EUR. Pārdalot šim konkursam papildu KPFI finansējumu 13 614 980,39 EUR apmērā, varēs apstiprināt vēl 87 projektus, tai skaitā 74 izglītības un kultūras iestāžu projektus un 13 komersantu projektus.

Konkursa mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot ēku energoefektivitāti.

Sabiedrība Altum nodrošinās mikroaizdevumu piešķiršanu līdz 2015.gada 31.oktobrim
Š.g. 17.jūnijā Ministru kabinets atbalstīja Ekonomikas ministrijas rosinātos grozījumus atbalsta programmā, kuras ietvaros valsts akciju sabiedrība „Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk – sabiedrība Altum) turpmāk sniegs mikroaizdevumus saimnieciskās darbības veicējiem no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) līdzekļiem.

Kopējais programmas finansējums ir 7804998 eiro, kas sastāda 5955357 eiro ERAF finansējumu, 619912 eiro valsts budžeta finansējumu un 1229729 eiro sabiedrības Altum finansējumu.

Mikroaizdevumiem pieejamais finansējums būs 3500000 eiro, savukārt pārējais finansējums būs apgrozāmo līdzekļu un investīciju aizdevumiem saskaņā ar valsts atbalsta noteikumiem.

Mikroaizdevumu maksimālā aizdevumu summa ir 25000 eiro un maksimālais termiņš –7 gadi. Detalizētāka informācija par nosacījumiem sekos valsts atbalsta noteikumos, kuri tuvākajā laikā tiks iesniegti apstiprināšanai Ministru kabinetā.

Plānots, ka mikroaizdevumi būs pieejami ar š.g. 1.augustu, savukārt pārējie aizdevumi ir pieejami jau šobrīd.

Detalizēti ar MK apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.238 „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.238 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.4.1.apakšaktivitāti "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai”” var iepazīties MK mājas lapā: http://mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40325431&mode=mk&date=2014-06-17

Papildus informējam, ka šobrīd Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Mikrokreditēšanas programma” ietvaros turpinās jaunu mikro aizdevumu piešķiršana no aizdevumu atmaksām.

Š.g. 17.jūnijā Ministru kabinets lēma par Šveices programmas mikroaizdevumu termiņa pagarinājumu līdz 2015.gada 30.jūnijam. Pieņemot, ka mēnesī tiek piešķirti 15 mikroaizdevumi vidēji 8,5 tūkst. eiroapmērā, termiņa pagarinājums par gadu dos iespēju papildus atbalstīt aptuveni 180 mikro uzņēmumu projektus 1,5 milj. eiro apmērā.

Finansiālajam atbalstam var pieteikties gan mikro uzņēmumi, gan arī saimnieciskās darbības uzsācēji pirms mikro uzņēmuma izveidošanas, kuriem jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējam 2 mēnešu laikā pēc sabiedrības Altum lēmuma par atbalsta piešķiršanu.

Detalizēti ar MK apstiprinātajiem grozījumiem 2011.gada 6.septembra Ministru kabineta noteikumos Nr.698 „Noteikumi par mikroaizdevumiem un grantiem Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta "Mikrokreditēšanas programma" ietvaros"" var iepazīties MK mājaslapā:

http://mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40325433&mode=mk&date=2014-06-17

Plašāka informācija par Mikroaizdevumu programmu pieejama sabiedrības Altum mājas lapā:

http://www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas/mikrokreditesanas_programma

Detalizētāku informāciju par sabiedrības Altum pieejamajiem aizdevumiem skatīt šeit: http://www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas

 

Valdība apstiprina EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta konkursa nosacījumus sociālo, humanitāro zinātņu un sabiedrības veselības pētījumiem
Š.g. 17.jūnijā  Ministru kabinetā (MK) apstiprināts Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātais Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas „Pētniecība un stipendijas” pētniecības aktivitātes projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums un īstenošanas nosacījumi.

Apstiprinātie noteikumi paver iespēju Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētajām  zinātniskajām  institūcijām partnerībā ar vismaz vienu institūciju no Norvēģijas izstrādāt un iesniegt projektu pieteikumu finansējuma saņemšanai ar saimniecisku darbību nesaistītu zinātnes projektu īstenošanai.

Šoreiz atbalsts, atšķirībā no Eiropas savienības struktūrfondu finansētiem zinātnes projektiem,  paredzēts tieši sociālo un humanitāro zinātņu projektu īstenošanai, kā arī sabiedrības veselības pētījumiem, ieskaitot aspektus, kas saistīti ar farmāciju, biomedicīnu un profilaksi. Prioritāri tiks atbalstīti pētniecības projekti, kas veido sinerģiju ar programmas stipendiju aktivitāti un paredz doktorantūras, maģistrantūras un bakalaura studiju studentu iesaisti pētniecības projektos, kā arī starpdisciplināri projekti.

Kopējais pētniecības aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums ir vairāk nekā 4,4 milj. eiro, ko veido Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums 3 992 000 eiro apmērā, savukārt Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums ir noteikt 443 556 eiro apmērā, līdz ar to  Norvēģijas valdības līdzfinansējums veido 92,5% no kopējās projekta summas. Vienam projektam paredzētais programmas līdzfinansējums ir plānots no 60 000 līdz 1 000 000 eiro.

Norvēģijas valdības finansējuma mērķis ir veicināt uz pētniecību balstītu zināšanu attīstību Latvijā, Norvēģijas un Latvijas pētniecības organizācijām sadarbojoties fundamentālo un lietišķo pētījumu jomā. Līdz ar to tiks atbalstīti projekti, kas paredz veikt gan fundamentālus, gan rūpnieciskus pētījumus vai eksperimentālās izstrādes, veikt zināšanu un tehnoloģiju pārnesi un sniegt inovāciju  konsultācijas  pakalpojumus.

Projektu konkursu plānots izsludināt uzreiz pēc apstiprināto MK noteikumu stāšanās spēkā, lai pēc projektu starptautiskas izvērtēšanas jau 2015.gada sākumā zinātniskie institūti varētu uzsākt apstiprināto projektu īstenošanu. Apstiprinātie nosacījumi paredz, ka visām projekta aktivitātēm ir jābūt pabeigtām līdz 2017.gada 30.aprīlim, bet projektu īstenošanas termiņam ir jābūt vismaz 12 mēnešus garam.

Apstiprinātie MK noteikumi  nosaka kompetences sadalījumu un sadarbības kārtību starp IZM un Valsts izglītības attīstības aģentūru programmas pētniecības aktivitātes īstenošanā. Konkursa nolikumā tāpat ir definētas  prasības projekta iesniedzējam un projektu  vērtēšanas kritēriji. Noteikumi arī  regulē divpusējās sadarbības nosacījumus starp Latvijas un Norvēģijas zinātniskajām institūcijām projektu  finansējuma saņemšanai.

Valdībā apstiprinātais MK  noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" pētniecības aktivitātes projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums un īstenošanas nosacījumi" pieejams šeit: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40324680&mode=mk&date=2014-06-17


JAUNUMI,09.06.2014.

463 miljoni eiro – plānotās investīcijas Latvijas uzņēmējdarbības attīstībai turpmākajos 7 gados
„Jaunajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā Ekonomikas ministrija veidos atbalsta programmas kopumā 764 miljonu eiro apmērā, tai skaitā plānotais investīciju apjoms inovācijas un uzņēmējdarbības sekmēšanai ir 463 miljoni eiro.

Šajā plānošanas periodā mūsu prioritāte būs atbalsts komersantiem, kas ievieš ražošanā jaunus inovatīvus produktus, kur biznesa riski ir augstāki un atbalsts daudzkārt nepieciešamāks. Tikai attīstot inovatīvus un kvalitatīvus nišas produktus ar augstu pievienoto vērtību, uzņēmumu konkurētspējas kāpums būs straujāks, nodrošinot stabilu un ilgtspējīgu Latvijas ekonomikas izaugsmi”, uzsver Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Mārtiņš Lazdovskis.

Turpmākajos septiņos gados plānotais ES fondu investīciju apjoms inovācijas un uzņēmējdarbības sekmēšanai Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajās jomās – 463,15 miljoni eiro, t.sk. 193,5 miljoni eiro inovācijas attīstībai un 237,1 miljons eiro mazo un vidējo komersantu attīstībai un tālākai izaugsmei un 32,55 energoefektivitātes paaugstināšanai industriālajos objektos. Ja Eiropas Komisijā tiks savlaicīgi apstiprināti Latvijas nacionāla līmeņa plānošanas dokumenti, reģionālo biznesa inkubatoru atbalsta programmā Ekonomikas ministrija plāno paātrināti uzsākt inkubatoru operatoru atlasi.

Lai sekmētu inovācijas attīstību Latvijā, kopējās investīcijas Ekonomikas ministrijas programmu ietvaros plānotas 193,5 miljonu eiro apmērā. Ekonomikas ministrija arī šajā plānošanas periodā plāno turpināt kompetences centru un inovācijas vaučeru atbalsta programmas, lai veicinātu jaunu produktu attīstību un ieviešanu ražošanā, kā arī nodarbināto apmācību. Inovācijas motivācijas programma veicinās un pilnveidos prasmes inovatīvas uzņēmējdarbības uzsākšanai. Ievērojams finansējuma palielinājums plānots tehnoloģiju pārneses programmai, paplašinot piedāvāto pakalpojumu loku un fokusējoties uz ieņēmumu radīšanu no intelektuālā īpašuma licencēšanas un kontraktpētījumu veikšanas.

Nolūkā sekmēt Latvijas konkurētspēju ārējos tirgos, atbalsts mazo un vidējo komersantu (MVK) konkurētspējas un eksportspējas stiprināšanai plānots 237,1 miljonus eiro. Atbalstam MVK konkurētspējas veicināšanai tiek strādāts pie biznesa inkubatoru, klasteru, ārējo tirgu apgūšanas, industriālo zonu attīstības atbalsta programmām, kā arī aizdevumu un garantiju programmām, īpašu vērību pievēršot uzņēmējdarbības uzsācēju atbalstam. Plānota arī atsevišķa programma Latvijas kā tūrisma galamērķa atpazīstamības veicināšanai. Tāpat plānota programma jaunu tehnoloģiski intensīvu iesācējuzņēmumu atbalstam tehnoloģiju akseleratoros un plānots turpināt arī riska kapitāla investīciju programmu, lai veicinātu ātrāku uzņēmumu izaugsmi un attīstību.

Lai efektīvāk izmantotu publisko finansējumu un to koncentrētu uz uzņēmējdarbības attīstību visvairāk ierobežojošo šķēršļu mazināšanu, atbalsts ražošanas iekārtu un tehnoloģiju nomaiņai komersantiem turpmāk būs pieejams, izmantojot finanšu instrumentus (garantijas un aizdevumus); atbalsts uzņēmumiem jaunu iekārtu iegādei grantu veidā vairs netiek plānots.

Ekonomikas ministrijas plānotās atbalsta programmas uzņēmējdarbības attīstībai un indikatīvais ES fondu finansējuma sadalījums:

Atbalsta programmas inovācijas attīstībai, t.sk.:

 

Atbalsta programmas mazo un vidējo komersantu konkurētspējas veicināšanai, t.sk.:

 

Kompetences centri

102,3 milj. EUR

Finanšu pieejamība (aizdevumi, garantijas)

61,4 milj. EUR

Tehnoloģiju pārnese

49,5 milj. EUR

Biznesa inkubatori

31 milj. EUR

Inovācijas vaučeri

7 milj. EUR

Ārējo tirgu apgūšana

31,8 milj. EUR

 

 

Klasteru programma

6,2 milj. EUR

 

 

Latvijas kā tūrisma galamērķa atpazīstamības veicināšana un pasākumu piesaiste

20 milj. EUR

Inovāciju motivācija

4,8 milj. EUR

 

 

Nodarbināto apmācības

29,9 milj. EUR

Industriālo zonu attīstība

21,7 milj. EUR

 

 

Riska kapitāls

45 milj. EUR

 

 

Tehnoloģiju akseleratori

20 milj. EUR

 

 

Energoefektivitāte industriālajos objektos

32,55 milj. EUR

Kopā:

193,5 milj. EUR

Kopā:

269,65 milj. EUR

Pielikumā nosūtām infografiku par plānotajām Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajām ES fondu aktivitātēm, t.sk. uzņēmējdarbības veicināšanai, 2014. - 2020.gada plānošanas periodā.

2014. gada pirmajā pusē Ekonomikas ministrijā kopā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Latvijas Garantiju aģentūru un Latvijas Attīstības finanšu institūciju „Altum” kopumā organizēja 10 biznesa forumus „Atbalsts uzņēmējiem”, kopā pulcējot aptuveni 800 komersantus, pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvjus no Jēkabpils, Kuldīgas, Liepājas, Limbažiem, Madonas, Saldus, Smiltenes, Balviem, Talsiem un Rīgas. Forumos informējām komersantus par plānoto atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai 2014. - 2020. gada ES fondu plānošanas periodā, kā arī sniedzām plašu informāciju par šobrīd pieejamajām atbalsta programmām uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai, inovāciju attīstībai un pētniecībai

Ekonomikas ministrijas Youtube kanālā ir publicētas pirmo foruma prezentāciju video: https://www.youtube.com/playlist?list=PLEpmZGd71QJG_FI4bqIWKHXG4tDqyVPyG

Pārējās tiks publicētas pakāpeniski tuvāko dienu laikā.

Forumos sniegtās prezentācijas publicētas Ekonomikas ministrijas Slideshare kanālā: www.slideshare.net/ekonomikas_ministrija

 

NVA Jauniešu garantijas pasākumos piedalās vairāk nekā 6 tūkstoši jauniešu
Kopš šī gada sākuma jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem, var pieteikties dalībai Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotajos Jauniešu garantijas atbalsta pasākumos. Visā sadarbības ar NVA laikā jaunietim tiek nodrošināta pastāvīga karjeras vadība - karjeras konsultants, kurš, izmantojot dažādas metodes - profilēšanas rezultātus, individuālās un grupu konsultācijas - konkrētam jaunietim nosaka nepieciešamo atbalsta pasākumu grozu.

Jauniešu garantijas atbalsta pasākumu dalībnieki saņem NVA speciālistu konsultācijas karjeras attīstības jautājumos, apmeklē seminārus, lekcijas vai īsos kursus NVA konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu ietvaros. Jauniešu garantijas pasākumu dalībniekiem ir iespēja iegūt profesionālo kvalifikāciju, iesaistoties profesionālajā apmācībā, vai iegūt darba dzīvē nepieciešamās prasmes, apgūstot neformālās izglītības programmas. Tiek piedāvāts arī atbalsta pasākums "Darbnīcas jauniešiem", kas dod iespēju mācību iestādē iepazīt trīs profesionālās izglītības programmas, kā arī tiek piedāvāta iespēja iegūt darba iemaņas, strādājot sabiedrības labā atbalsta pasākumā "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā."

Tāpat NVA piedāvās valsts līdzfinansētās nodarbinātības pasākumu „Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)”, pirmās darba pieredzes iegūšanas iespējas, iesaistoties atbalsta pasākumā "Pirmā darba pieredze jaunietim", bet uzņēmīgākajiem jauniešiem - arī atbalstu pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai.

2014.gada aprīļa beigās NVA bija reģistrēti 18 677 bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 29 gadiem, to skaitā 8 682 jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 24 gadiem. Vidējais bezdarba ilgums jauniešiem bezdarbniekiem ir apmēram 4 mēneši. 68% no jauniešiem bezdarbniekiem ir ieguvuši tikai pamatizglītību, vispārējo vidējo izglītību vai nav pat pamatizglītības. Vismazāk jauniešu bezdarbnieku ir ar augstāko izglītību - 9%.

Šī gada četros mēnešos NVA Jauniešu garantijas pasākumos kopumā iesaistījušies 6 215 jauniešu, NVA profesionālās un neformālās apmācības programmu apguvē piedalās 655 jaunieši, pasākumā "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā" – 348, „Darbnīcās jauniešiem”- 116, savukārt Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus apmeklējuši 5846 jaunie cilvēki. 43 jaunieši, kuri atraduši darbu attālāk no savas dzīves vietas, iesaistījās reģionālās darba mobilitātes programmā un saņem no NVA transporta vai dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensāciju.

Jauniešu vispieprasītākās profesionālās apmācības programmas ir „Lietvedis”, „Konditora palīgs”, „Apsardzes darbs”, „Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē”, „Projektu vadība”, „Datorsistēmas tehniķis”, „Sanitārtehnisko iekārtu montētājs” u.c. Izmantojot neformālās izglītības iespējas, jaunieši visbiežāk izvēlās latviešu un svešvalodu apguvi, kā arī datorzinības.

Informācija par Jauniešu garantijas atbalsta pasākumiem atrodama NVA mājaslapas sadaļā „Jauniešiem”.

Apstiprināts Partnerības līgums ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodam
Otrdien, 3. jūnijā, Ministru kabineta (MK) sēdē tika izskatīts un apstiprināts Finanšu ministrijas (FM) precizētais Partnerības līgums Eiropas Savienības (ES) fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodam, kurā ir izklāstīta Latvijas stratēģija, prioritātes un kārtība attiecībā uz ES fondu efektīvu un lietderīgu izmantošanu jaunajā plānošanas periodā.

Partnerības līgumā definētie prioritārie virzieni ir koncentrēti uz konkrētu rezultātu sasniegšanu, kas dos vislielāko atdevi ekonomikas attīstībai, kā arī veicinās Kohēzijas politikas mērķu sasniegšanu. Partnerības līguma izstrādē ir ieguldīts visu iesaistīto pušu ievērojams darbs un šobrīd ir svarīgi pēc iespējas ātrāk rast kopsaucējus atlikušajos jautājumos, lai varam mērķtiecīgi virzīties uz priekšu un jūnijā oficiāli apstiprināt līgumu EK,” atzīmē finanšu ministrs Andris Vilks.

Šā gada janvārī, pēc apstiprināšanas MK, Partnerības līgums tika oficiāli iesniegts EK un martā  tika saņemti oficiālie EK komentāri. Saņemtie komentāri sadarbībā ar atbildīgajām nozaru ministrijām, paralēli konsultējoties ar EK, tika rūpīgi izvērtēti un iestrādāti precizētajā Partnerības līguma dokumentā. Pēc precizētā Partnerības līguma apstiprināšanas MK, tas steidzami jāiesniedz apstiprināšanai EK.

Šobrīd Latvija ir panākusi vienošanos attiecībā uz EK izteiktajiem oficiālajiem komentāriem, kas skar transporta sektorā plānoto investīciju apjomu. Tāpat ir palielināts investīciju apjoms pētniecības un inovācijas jomā, kā arī saņemts ļoti atzinīgu EK vērtējumu par izstrādāto stratēģijas ietvaru pētniecības un inovāciju jomā. Vienlaicīgi ir panākta vienošanās par  finansējumu vides Direktīvu prasību izpildei (notekūdeņu jomā), kā arī vides monitoringa jomā.

Tāpat, neveicot finansējuma pārdales un atbalstot paredzētās investīcijas ēku energoefektivitātei plānotajā apjomā, panākta vienošanās enerģētikas un energoefektivitātes jomā. Latvija arī veiksmīgi aizstāvējusi veselības jomā plānoto investīciju apjomu, kā arī panākta abpusēji pieņemama vienošanās par finansējumu sociālās iekļaušanas jomā un vēl citos jautājumos.

Partnerības līgums ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodam ir hierarhiski augstākais plānošanas dokuments, kas tiek skaņots ar EK un kas sevī ietver visu ES fondu atbalstu Latvijā. Līgumā ir izklāstīta Latvijas stratēģija, attiecībā uz ES fondu efektīvu un lietderīgu izmantošanu, lai īstenotu ES 2020 stratēģijā noteikto. Līguma galvenais mērķis ir nodrošināt visu investīciju koordināciju un to savstarpēju sinerģiju. Būtiska Partnerības līguma sadaļa ir integrēta pieeja teritoriālajai sadarbībai, norādot valsts un reģionāla līmeņa mehānismus koordinācijai starp ES fondiem un citiem ES un valsts finansējuma instrumentiem.

Papildus informējam, ka otrdien, 3. jūnijā, Ministru kabineta (MK) sēdē tika atbalstīts Finanšu ministrijas izstrādātais Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda vadības likumprojekts, kura mērķis ir noteikt 2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu vadības vispārējos pamatprincipus un veicināt efektīvāku ES fondu ieviešanu Latvijā. Līdz ar MK lēmumu likumprojekts nodots izskatīšanai Saeimā.

Izsludināti projektu konkursi valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijā „Atbildīgs dzīvesveids” finansējuma saņemšanai 2014.gadā
Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2014.gada 26.maija sēdes Nr.8 § 2.1. lēmumu, izsludina projektu konkursus vadlīnijā  „Atbildīgs dzīvesveids” finansējuma saņemšanai 2014.gadā.

Projektu konkursu mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kuru ietvaros tiek veicināta sabiedrības vides izglītība un audzināšana.

Konkursu ietvaros projektu pieteikumus var iesniegt šādu aktivitāšu īstenošanai:

 1. Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem ar invaliditāti (kopējais pieejamais finansējums EUR 56 000, maksimālais pieejamais finansējums vienam projektam – EUR 7 000);
 2. Publisku sabiedrības vides izglītošanas pasākumu organizēšana (kopējais pieejamais finansējums EUR 30 000, maksimālais pieejamais finansējums vienam projektam – EUR 6 000);
 3. Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumu organizēšana (kopējais pieejamais finansējums EUR 20 000, maksimālais pieejamais finansējums vienam projektam – EUR 3 000);
 4. Vietējo dabas vērtību apzināšanas pasākumi kopējais pieejamais finansējums EUR 20 000, maksimālais pieejamais finansējums viens projektam – EUR 3 000).

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš - līdz 2014.gada 4.jūlijam.

Projekta iesniegums, noformēts atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, ir jāiesniedz Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā (Rīgā, Eksporta ielā 5, LV–1010) personīgi darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu vai elektroniskā dokumenta veidā.

Projektu konkursu nolikumi un projektu iesnieguma veidlapas elektroniskā formā pieejamas Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas mājas lapas www.lvafa.gov.lv sadaļā – „Projektu konkursi”, „Projektu konkursa nolikumi”.

NVA vasaras nodarbinātības pasākumā jau strādā gandrīz 500 skolēni, pieteikšanās vēl turpinās
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā jau sākuši strādāt 493 skolēni. Skolēnu elektroniskā pieteikšanās NVA mājaslapā vēl turpinās. Pašlaik vasaras darbiem ir reģistrējušies 8594 jaunieši. Darba iespējas skolēniem NVA filiāļu darbinieki piedāvā secīgi.

Tāpat NVA turpina pieņemt jaunus darba devēju pieteikumus dalībai skolēnu nodarbināšanai līdz 29.augustam. Darba devējiem tā ir ne tikai iespēja apliecināt savu sociālo atbildību un palīdzēt jauniešiem iegūt pirmo darba pieredzi un pirmās darba iemaņas, bet arī iespēja iegūt papildus darba rokas vienkāršāko darbu veikšanai. Iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka skolēni ļoti centīgi un veiksmīgi tiek galā ar uzticētiem darbiem.

Pašreiz skolēnu nodarbināšanai vasaras brīvlaikā pieteiktas 3832 darba vietas. Darba devēji piedāvā strādāt šādus darbus: klientu konsultants, virtuves darbinieks, palīgstrādnieks, lietvedības sekretārs, noliktavas darbinieks, pārdevējs, datu ievades operators, iesaiņotājs, viesmīlis, datorgrafiķis, dārznieks, projektu asistents, arhivārs, lidostas darbinieks, biroja administrators, palīgs virtuvē, skolotāja palīgs, istabeņu palīgs u.c. Darbiņš ir arī lauksaimniecības un zemkopības darbos: ogu vācēji, ravētāji, darbinieki zemnieku saimniecības, laistītāji.

NVA darba devējam nodrošina dotāciju skolēna ikmēneša darba algai 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Otru pusi algas skolēnam maksā darba devējs, arī nodokļus no darba algas nomaksā darba devējs. Protams, darba devējs skolēnam var maksāt arī vairāk nekā minimālo darba algu.

Tāpat NVA nodrošina dotāciju ikmēneša darba algai arī skolēnu darba vadītājam. Par 10 skolēnu darba vadīšanu dotācijas apmērs ir minimālās mēneša darba algas apmērā. Attiecīgi dotācijas apmērs par viena skolēna darba vadīšanu ir viena desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Tātad, par viena skolēna nodarbināšanu darba devējs saņem 160 euro skolēna darba algai un 32 euro skolēna darba vadītāja darba algai pirms nodokļu nomaksas.

Lielākie darba devēji ir pašvaldības un pašvaldības uzņēmumi. Piemēram, Ventspilī jau šobrīd ir piešķirtas papildus darba vietas, tas saistīts ar to, ka otru pusi algas, ko ierastajā gadījumā sedz darba devējs, saviem pilsētas uzņēmumiem maksā Ventspils dome. Arī Liepājas un Jēkabpils pusē veicas labi, jo darba devēji ir aktīvi un piesakās. Darbu skolēniem pašreiz piedāvā tādi zināmi darba devēji kā, piemēram, Lidosta Rīga, Rīgas piena kombināts, Lido, Lattelecom, Rīgas dzemdību nams, Stockman, Maxima, Olimpiskais centrs Ventspils un citi.

Lai pieteiktos, darba devējam ir jāaizpilda NVA mājaslapā ievietotā pieteikuma veidlapa, kas jāiesniedz NVA filiālē, kuras administratīvajā teritorijā plānots izveidot darba vietu skolēnam. Detalizētāka informācija darba devējiem un instrukcija "Soli pa solim" izlasāma ŠEIT.

Atgādinām, ka NVA atbalstu vasaras mēnešos strādāt un iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un pirmo darba pieredzi varēs skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Viena skolēna nodarbinātības ilgums pasākumā ir viens mēnesis.

Pieejams atbalsts ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (2014-2020) ietvaros
Ar 2014.gada 1.janvāri Latvijai ir pieejama Nodarbinātības un sociālās inovācijas programma (2014.-2020.). Nodarbinātības un sociālās inovācijas programma (turpmāk - NSIP) ir Eiropas līmeņa finanšu instruments, kurš izveidots, lai veicinātu kvalitatīvu un ilgtspējīgu nodarbinātību, garantētu atbilstošu un pienācīgu sociālo aizsardzību, mazinātu sociālo atstumtību un nabadzību, kā arī uzlabotu darba apstākļus. 

Struktūra un finansējums

NSIP administrē Eiropas Komisija. Tā apvieno trīs ES programmas, kuras 2007.-2013. gada periodā darbojās atsevišķi: PROGRESS programma, EURES (Eiropas Nodarbinātības pakalpojumu tīkls) un Mikrofinansēšanas instruments. NSIP kopējais budžets 2014.-2020. gada plānošanas periodam ir 919 469 000 eiro 2013. gada cenās, kas tiek sadalīts šādās sadaļās:

 • PROGRESS sadaļa nodrošina atbalstu nodarbinātības un sociālās aizsardzības politikas modernizācijai, kurai ir novirzīts 61% no kopējā programmas budžeta;
 • EURES sadaļa nodrošina atbalstu darbaspēka mobilitātei, kurai ir novirzīts 18% no kopējā programmas budžeta;
 • Mikrofinansēšanas un Sociālās uzņēmējdarbības sadaļa, kas nodrošina mikrofinansējuma pieejamību mikrouzņēmumiem un atbalstu sociālai uzņēmējdarbībai. Šai sadaļai ir novirzīts 21% no kopējā programmas budžeta.

NSIP Mērķi

 • Stiprināt kopējo izpratni par ES mērķiem un nodarbinātības, sociālo lietu un iekļaušanas jomu darbību koordināciju ES un nacionālā līmenī;
 • Atbalstīt atbilstošas sociālās aizsardzības sistēmas un darba tirgus politikas attīstību;
 • Modernizēt ES likumdošanu un nodrošināt to efektīvu ieviešanu;
 • Veicināt ģeogrāfisko mobilitāti un nodarbinātības iespējas, attīstot atvērtu darba tirgu;
 • Nodrošināt finansējuma pieejamību mikrokredītiem nelabvēlīgām iedzīvotāju grupām un mikrouzņēmumiem, kā arī sociāliem uzņēmumiem.

Lai sasniegtu šos mērķus NSIP:

 • Īpaši vērš uzmanību uz nelabvēlīgā situācijā esošajiem iedzīvotājiem;
 • Veicina sieviešu un vīriešu līdztiesību;
 • Novērš diskrimināciju;
 • Veicina kvalitatīvu un ilgtspējīgu nodarbinātību;
 • Garantē piemērotu un pienācīgu sociālo aizsardzību;
 • Apkaro ilgtermiņa bezdarbu;
 • Mazina nabadzību un sociālo atstumtību. 

NSIP sadaļa Progress

Progress sadaļas ietvaros tiks turpinātas pašreizējās PROGRESS programmas aktivitātes (analīze, savstarpējās mācības, granti projektiem), kā arī tiks veicināta sociālā inovācija un sociālās eksperimentēšana. NSIP šīs sadaļas ietvaros:

 • atbalsta ES līmeņa aktivitātes nodarbinātības un sociālās politikas jomās - salīdzinošu analīzi, savstarpējās apmācības un labas prakses apmaiņas;
 • palīdz izstrādāt un ieviest politikas reformas ar mērķi sasniegt stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus.
 • atbalsta ES likumdošanas ieviešanu nodarbinātības, sociālās politikas un darbā apstākļu jomās nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī.

PROGRESS sadaļas ieviešanai paredzētais finansējums apm. 550 milj. eiro, tai skaitā finansējums 100 milj. eiro apmērā iezīmēts jaunu inovatīvu risinājumu izmēģinājumiem nodarbinātības un sociālās politikas jomās, tādās, kā jauniešu nodarbinātība un sociālā iekļaušana.

Sīkāka informācija par Progress sadaļu atrodama Eiropas Komisijas Interneta vietnē http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1082&langId=en 

NSIP sadaļa EURES

EURES sadaļas ietvaros finansēs:

 • EURES pārrobežu aktivitātes darbaspēka mobilitātes veicināšanai un darbadevēju atbalstam darbiniekus meklēšanai ārvalstīs;
 • ES līmenī EURES Portāla kā darbadevēju un darba meklētāju pašapkalpošanas rīka modernizēšanu. EURES tiks izmantots, lai veidotu un attīstītu jaunas mērķtiecīga mobilitātes shēmas (piem., shēmas „Tavs pirmais EURES darbs” attīstība).

EURES ikgadējs finansējums paredzēts 20 milj. eiro apmērā. 1/3 no budžeta paredzētā EURES portāla modernizēšanai un 1/3 no budžeta paredzēta mērķtiecīgas mobilitātes shēmas attīstībai.

Sīkāka informācija par EURES sadaļu atrodama Eiropas Komisijas Interneta vietnē: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1083&langId=en 

NSIP sadaļa Mikrofinansēšana un sociālā uzņēmējdarbība

NSIP šīs sadaļas ietvaros:

 • paplašina atbalstu, kurš tika sniegts mikorkredīta sniedzējiem Eiropas progresa mikrofinansēšanas instrumenta ietvaros (apstiprināts 2010. gadā);
 • nodrošina finansējumu mikorkredīta sniedzēju institūciju kapacitātes stiprināšanai;
 • atbalsta sociālo ieguldījumu tirgus attīstību un veicina finansējuma pieejamību sociālajiem uzņēmumiem.

Paredzētais budžets ir 171,15 milj. eiro. Mikrofinansēšanas nodrošināšanai paredzēti 77,75 milj. eiro. Institūciju kapacitātes stiprināšanai paredzēti 8 milj. eiro un 85 milj. eiro – sociālās uzņēmējdarbības atbalstam.

Sīkāka informācija par Mikrofinansēšanas un sociālās uzņēmējdarbības sadaļu atrodama Eiropas Komisijas Interneta vietnē: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1084&langId=en

NSIP tiks īstenota atbilstoši ikgadējiem darba plāniem. Visa informācija par programmu, ikgadējiem darba plāniem, izsludinātiem konkursiem tiks publicēta Eiropas Komisijas Interneta vietnē: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en

JAUNS MĒNEŠA KONKURSS! LAIMĒ 32 GB vai 16 GB USB ZIBATMIŅAS!
Ir sācies JŪNIJA mēneša konkurss „ES struktūrfondi Kurzemei”! Atbildi uz 5 jautājumiem un laimē!

 No 2014. gada 4. marta līdz 31. oktobrim Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs rīko konkursu „ES struktūrfondi Kurzemei”. Konkurss norisināsies astoņās savstarpēji nesaistītās kārtās, katru mēnesi – viena kārta. Katrā kārtā 5 jautājumi, dalībniekam jāatbild uz visiem konkursa kārtas jautājumiem. Konkursā var piedalīties jebkurš interesents. Katru mēnesi starp konkursa kārtu visu piecu pareizo atbilžu atbildētājiem tiks izlozētas balvas – viena USB 32 GB atmiņa un divas USB 16 GB atmiņas. 


JAUNUMI, 02.06.2014.

Jaunieši bez maksas varēs apgūt gandrīz 90 profesijas
Jau šoruden profesionālās izglītības iestādes visā Latvijā piedāvās jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) bez maksas apgūt gandrīz 90 profesijas. Mācības ilgs vienu vai pusotru gadu, jauniešiem atkarībā no sekmēm pieejama arī stipendija, turklāt atsevišķu programmu apguve paredz iespēju iegūt profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību.

Profesionālās izglītības iestādes, kas iesaistījušās Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā, 32 Latvijas pilsētāsgatavas uzņemt vairāk nekā 3 300 audzēkņu. Programmu un profesiju klāsts ir ievērojams, jauniešiem piedāvājot gan sen zināmas un populāras programmas, gan maz izplatītas un pavisam jaunas.

Jaunieši varēs apgūt, piemēram, lokmetinātāja, tērpu stila speciālista, apdares darbu strādnieka, vizuālās reklāmas noformētāja, kuģa pavāra, multimediju dizaina speciālista, elektromontiera, meža mašīnu operatora, zobārsta asistenta, ēku siltinātāja, interjera dizaina speciālista, bārmeņa, datorsistēmu tehniķa un citas profesijas.

“Atsevišķu profesiju apguve saistīta ar papildu sertifikātu vai apliecību iegūšanu, kas dod tiesības strādāt konkrētajā profesijā. Bez šādiem sertifikātiem vai apliecībām praktiski nav iespējams iekārtoties darbā, jo profesijas specifika un darba devēji to pieprasa. Lai profesionālās izglītības iestādes spētu maksimāli nodrošināt absolventu atbilstību darba tirgum, jauno darbinieku kvalitātei jānodrošina darba devēju izvirzītās prasības,” stāsta Elīna Purmale-Baumane, Valsts izglītības attīstības aģentūras Profesionālās izglītības attīstības nodaļas vadītāja.

Daži apliecību un sertifikātu piemēri:

 • mazumtirdzniecības veikala pārdevējiem, mazumtirdzniecības komercdarbiniekiem, viesmīļiem, bārmeņiem u.c. projekts nodrošina sertifikātu par darbu ar kases aparātu;
 • automehāniķi un autoelektriķi varēs iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību;
 • meža nozares speciālistiem, lauksaimniecības un dārzkopības speciālistiem būs iespējams iegūt traktortehnikas vadītāja apliecību;
 • viesnīcu servisa speciālisti varēs iegūt AMADEUS sertifikātu, kas ļauj darboties minētajā sistēmā, rezervējot aviopakalpojumus, viesnīcas, automašīnu nomu utt.;
 • lauksaimniecības, dārzkopības, augkopības un augļkopības speciālistiem nepieciešama augu aizsardzības apliecība, kas dod tiesības strādāt ar ķimikālijām, dažādiem mēslojumiem, herbicīdiem un veikt miglošanu.

Lai audzēkņu zināšanu līmenis pēc, iespējams, ilgāka pārtraukuma atbilstu programmas apguves prasībām, jauniešiem būs iespēja arī papildināt zināšanas eksaktajos mācību priekšmetos.

Lai bez maksas apgūtu arodu, jaunietim jābūt vecumā no 17 līdz 29 gadiem, ar vidusskolas vai pamatskolas izglītību. Viņš var būt reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks vai darba meklētājs, taču gadu pirms uzņemšanas nav saņēmis stipendiju citā ESF projektā. Programmā var pieteikties arī tie profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi, kuri kvalifikāciju ieguvuši ne agrāk kā gadu pirms mācību uzsākšanas projekta ietvaros.

Mācību laikā jaunieši var saņemt stipendiju no 70 līdz 115 eiro (stipendijas lielums atkarīgs no sekmēm). Savukārt kvalifikācijas prakses laikā tiek apmaksāti ceļa izdevumi uz kvalifikācijas prakses vietu, izdevumi par naktsmītni, civiltiesiskā apdrošināšana un obligātās veselības pārbaudes izdevumi, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

VIAA sadarbībā ar vairāk nekā 40 profesionālās izglītības iestādēm visā Latvijā no 2014. gada septembra “Jauniešu garantijas” ietvaros īstenos Eiropas Sociālā fonda Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” projektu „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros”. Vairāk informācijas par projektu: www.viaa.gov.lv sadaļā ”VIAA īstenotie projekti”, www.niid.lv

Izsludināts projektu konkurss ES programmas "Nodarbinātība un sociālā inovācija" ietvaros
ES programmas „Nodarbinātība un sociālā inovācija” 2014.-2020.gadam ietvaros izsludināts projektu konkurss VP/2014/008 „Call for proposals for social policy innovations supporting reforms in social services" (sociālās politikas inovācijas sociālo pakalpojumu reformu atbalstam).

Konkursa vispārīgs mērķis – veicināt inovācijas un reformas sociālo pakalpojumu jomā, meklējot risinājumus identificētiem izaicinājumiem atbilstoši nacionālām, reģionālām un vietējām vajadzībām un sociālo investīciju pieejai.

Atbalsts paredzēts sociālās politikas eksperimentēšanas projektiem, kuri testēs un novērtēs inovatīvus risinājumus ar mērķi ieviest tos plašākā mērogā.

Sociālās eksperimentēšanas projektu būtība ir testēt plānotās politikas vai atsevišķu politikas aktivitāšu ietekmi uz nelielām iedzīvotāju grupām, lai novērtētu to efektivitāti pirms pieņemt lēmumu par politikas ieviešanu nacionālā līmenī.

Konkursa mērķi:

 1. sociālās politikas inovāciju izmantošana strukturālo reformu veikšanai stratēģijas "Eiropa 2020kontekstā, īpaši ņemot vērā dalībvalstu specifiskās rekomendācijas;
 2. stiprināt publiskās, privātās un pilsoniskās sabiedrības partnerības, iesaistot tās izpratnes veidošanas aktivitātēs par sociālās politikas inovāciju izmantošanu un to priekšrocībām. 

Sociālo investīciju pieeja paredz atbalstīt inovatīvas reformas sociālo pakalpojumu nodrošināšanas jomā, kuras liecinās par to, ka stiprinot publiskās, privātās un pilsoniskās sabiedrības partnerības, iesaistot tajās sociālos uzņēmējus un NVO, tiek uzlaboti politikas sasniegumi (rezultāti). Projektu pieteikumiem jāapraksta ilgtermiņa perspektīvas, kā veiksmīgas sociālās inovācijas un reformas tiks izstrādātas, pārbaudītas un ieviestas; kā arī kā tiks uzlabota integrēto sociālo pakalpojumu pieejamība, piekļuve, segums un efektivitāte.

Projektu pieteikumiem jābūt saskaņā ar 2010.gada oktobrī pieņemto dokumentu "Voluntary European Quality Framework for Social Services".

Projektu jomas - bērnu aprūpe, ilgstoša sociālā aprūpe, valsts sociālie dienesti, izglītība un mūžizglītība, veselības aprūpe, nabadzības novēršana un sociālā iekļaušana, ņemot vērā dalībvalstīm adresētās specifiskās rekomendācijas (http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/).

Projektiem jāorientējas uz vienas pieturas aģentūras pieeju, personalizētu pieeju un inovatīvām partnerībām.

Finansējums
Projektu konkursā kopējais indikatīvi pieejamais finansējums ir EUR 9 200 000.
Plānotais ES atbalsts ir pieejams ne vairāk kā 80% no kopējām projekta attiecināmām izmaksām.
Minimālais granta finansējums ir EUR 750 000, maksimālais – EUR 2 000 000.

Plānotais projekta ieviešanas ilgums: 24-36 mēneši.

Projektus var iesniegt pieteicēju konsorcijs, kura sastāvā iekļautas sociālās politikas inovāciju procesā iesaistītās organizācijas. Vadošajam partnerim jābūt nacionālā, reģionālā vai vietējā līmeņa valsts iestādei. Bez vadošā partnera jābūt vismaz vienam projekta partnerim (co-applicant). Projekta partneri var būt pilsoniskās sabiedrības un/vai privātās organizācijas.

Projektu pieteikšanās termiņš: 2014.gada 30.jūlijs.

Projektu pieteikumu iesniegšana

Projekta pieteikumi jāiesniedz elektroniski, aizpildot on-line pieteikuma formu "SWIM" sistēmā internetā, kā arī jāiesniedz izdrukāti un parakstīti pieteikumi (1 oriģināls) ar pavaddokumentiem uz šādu adresi:

European Commission
DG EMPL D1
Call for proposals VP/2014/008
B-1049 Brussels
Belgium

Jautājumus var sūtīt uz oficiālo e-pastu: empl-vp-2014-008@ec.europa.eu

Informācija par projektu konkursu, kā arī pieteikuma veidlapa un finanšu vadlīnijas pieteicējiem, atrodama EK Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta interneta vietnē.

Kopš šī gada sākuma pieejami Jauniešu garantijas atbalsta pasākumi
Kopš šī gada sākuma jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem var pieteikties dalībai Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotajos Jauniešu garantijas atbalsta pasākumos.

Jauniešu garantijas atbalsta pasākumu dalībnieki saņem NVA speciālistu konsultācijas karjeras attīstības jautājumos, apmeklē seminārus, lekcijas vai īsos kursus NVA konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu ietvaros. Jauniešu garantijas pasākumu dalībniekiem ir iespēja iegūt profesionālo kvalifikāciju, iesaistoties profesionālajā apmācībā, vai iegūt nepieciešamās darba prasmes dzīvē, apgūstot neformālās izglītības programmas.

Jauniešiem bezdarbniekiem tiek piedāvāts arī atbalsta pasākums "Darbnīcas jauniešiem", kas dod iespēju izglītības iestādē iepazīt trīs profesionālās izglītības programmas, kā arī tiek piedāvāta iespēja iegūt darbam nepieciešamās iemaņas biedrībās vai nodibinājumos piedaloties atbalsta pasākumā "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā."

NVA piedāvās arī subsidētās nodarbinātības atbalsta pasākumu „Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)”, pirmās darba pieredzes iegūšanas iespējas, iesaistoties atbalsta pasākumā "Pirmā darba pieredze jaunietim", kā arī piedāvās atbalstu pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Visā sadarbības ar NVA laikā jaunietim bezdarbniekam tiek nodrošināta pastāvīga karjeras vadība - karjeras konsultants, kurš, izmantojot dažādas metodes - profilēšanas rezultātus, individuālās un grupu konsultācijas - konkrētam jaunietim nosaka nepieciešamo atbalsta pasākumu kopumu.

2014.gada aprīļa beigās NVA bija reģistrēti 18 677 bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 29 gadiem, to skaitā 8 682 jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 24 gadiem. Vidējais bezdarba ilgums jauniešiem bezdarbniekiem ir apmēram 4 mēneši. 68% no jauniešiem bezdarbniekiem ir ieguvuši tikai pamatizglītību, vispārējo vidējo izglītību vai nav pat pamatizglītības. Vismazāk jauniešu bezdarbnieku ir ar augstāko izglītību - 9%.

Atgādinām, ka ar iniciatīvu Jauniešu garantija, kas paredz jaunatnes bezdarba problēmu pārvarēšanu, 2012. gada 5. decembrī klajā nāca Eiropas Komisija. Jauniešu garantijas atbalsta pasākumus NVA īsteno, sadarbojoties ar Izglītības un zinātnes ministriju, mācību iestādēm, pašvaldībām, sociālajiem dienestiem, jaunatnes organizācijām un darba devējiem.

Informācija par programmas Jauniešu garantija NVA atbalsta pasākumiem atrodama NVA mājaslapas sadaļā „Jauniešiem”:  http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=487

NVA "Jauniešu garantijas" ietvaros sniegs šādu atbalstu:

Darba meklēšanas atbalsta pasākumi, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi un karjeras konsultācijas

Atbalsta pasākumi:

 • bezdarbnieka individuālā darba meklēšanas plāna izstrāde, bezdarbnieka profilēšana (klasifikācija secīgai iesaistei aktīvajos nodarbinātības pasākumos), piemērota darba noteikšana, informēšana par darba meklēšanas metodēm, darba meklēšanas pienākuma izpildes pārbaude un citi aktīvu darba meklēšanu veicinoši pasākumi, kas motivē bezdarbniekus un darba meklētājus aktīvāk meklēt darbu un iekļauties darba tirgū;
 • karjeras konsultācijas (tai skaitā elektroniskā veidā), kas palīdz izvēlēties turpmāko darbības jomu vai apmācību virzienu, atbilstoši jauniešu interesēm, vēlmēm un pieprasījumam darba tirgū;
 • konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi, kas ietver individuālās konsultācijas, grupu nodarbības (kursi, semināri, lekcijas un citas nodarbības) darba meklēšanas metožu apguvei, psiholoģiskajam atbalstam un darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguvei,  tai skaitā darba tiesisko attiecību veidošanā, darba tiesībās un darba aizsardzībā.

Mērķa grupa – jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot).

 Neformālās izglītības programmu īstenošana

Atbalsta pasākums – neformālās izglītības programmu apguve, kas ietver mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošu sistematizētu sociālo un profesionālo pamatprasmju apguvi, noslēguma pārbaudījumu organizēšanu, tai skaitā valsts valodas prasmes pārbaudes un transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmenus. Jaunietim bezdarbniekam pēc neformālās izglītības programmu apguves izsniedz iegūtās zināšanas apliecinošu dokumentu.

Mērķa grupa – jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15 – 24 gadiem (ieskaitot).

Pasākuma ietvaros jaunietim tiks izmaksāta stipendija euro 99.60 apmērā

 Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošana

Atbalsta pasākums – profesionālās tālākizglītības programmu apguve, kas dod iespēju bezdarbniekiem iegūt profesionālo kvalifikāciju (pēc attiecīgās programmas apguves bezdarbnieks kārto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un bezdarbniekam, kurš nokārtojis profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, saskaņā ar profesionālās izglītības ieguvi regulējošajiem normatīvajiem aktiem izsniedz profesionālās kvalifikācijas apliecību), un profesionālās pilnveides izglītības programmu apguve, kas bezdarbniekiem dod iespēju pilnveidot savu profesionālo meistarību un apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes (bezdarbniekam saskaņā ar profesionālās izglītības ieguvi regulējošajiem normatīvajiem aktiem izsniedz apliecību par profesionālās pilnveides izglītību).

Mērķa grupa – jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15 – 24 gadiem (ieskaitot).

Pasākuma ietvaros jaunietim tiks izmaksāta stipendija 99.60 euro apmērā.

 Pirmā darba pieredze jaunietim

Atbalsta pasākums – pirmā darba vieta jaunietim, kas vērsta uz jauniešu bezdarbnieku integrēšanu darba tirgū, vienlaikus veicinot pastāvīgas darba vietas izveidi un jauniešu bezdarbnieku pastāvīgu nodarbinātību.

Mērķa grupa – jaunieši bezdarbnieki ar profesionālo vai augstāko izglītību, kas reģistrēti NVA bezdarbnieka statusā vismaz vienu mēnesi vai ir reģistrēti NVA bezdarbnieka statusā mazāk par vienu mēnesi, bet vismaz 4 mēnešus nav strādājuši (nav uzskatāmi par darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu”) un iepriekšējais darba stāžs nav bijis ilgāks par 12 mēnešiem.

 • iesaistes ilgums pasākumā ir 12 mēneši;
 • pasākuma ietvaros jauniešus nenodarbina nekvalificētos un mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai);

Slēdzot līgumu ar atbalsta pasākumu īstenotājiem, t.i. darba devējiem -  komersantiem  (izņemot ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), pašnodarbinātām personām, biedrībām vai nodibinājumiem (izņemot politiskās partijas), NVA nodrošina, ka līgumā iekļauj šādus pienākumus darba devējam:

 • nodrošināt mērķa grupas bezdarbniekiem no jauna izveidotas darba vietas (darba vietā vismaz četrus mēnešus pirms jaunieša bezdarbnieka dalības pasākumā nav tikusi nodarbināta neviena cita persona, un attiecīgais jaunietis bezdarbnieks nav ticis nodarbināts pie attiecīgā darba devēja vismaz 12 mēnešus pirms iesaistes pasākumā);
 • saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē darba tiesiskās attiecības, slēgt darba līgumu ar mērķa grupas bezdarbnieku uz 12 mēnešiem;
 • piedalīties pasākuma līdzfinansēšanā;
 • nodrošināt kvalificētu darba vadītāju, kas pie darba devēja palīdz pasākumā iesaistītajiem jauniešiem bezdarbniekiem apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas. Par kvalificētu darba vadītāju uzskata personu, kas ir ieguvusi izglītību profesijā, kurā nodarbina jaunieti bezdarbnieku, vai kurai ir ne mazāk kā divus gadus ilga darba pieredze profesijā, kurā nodarbina jaunieti bezdarbnieku;
 • jauniešiem bezdarbniekiem ar invaliditāti piedāvāto darba vietu pielāgošana atbilstoši ergoterapeita sniegtajam atzinumam.
 • izbeidzot darba līgumu ar mērķa grupas bezdarbnieku, triju darbdienu laikā pēc uzteikuma par to paziņot NVA, norādot darba līguma uzteikuma pamatu.

Pasākuma ietvaros jaunietim tiks izmaksāta ikmēneša darba alga par pilnu darba laiku ne mazāk kā valstī noteiktās minimālās algas apmērā proporcionāli nostrādātajām dienām.

 Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā

Atbalsta pasākums – atbalsts jauniešu darbam sabiedrības labā, kas paredzēts biedrību un nodibinājumu statūtos noteikto funkciju nodrošināšanai un vērsts uz jauniešu bezdarbnieku aktivitātes veicināšanu sabiedrības labā bez nolūka gūt peļņu.

Mērķa grupa – jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 24 gadiem (ieskaitot):

 • iesaistes ilgums pasākumā ir līdz sešiem mēnešiem.

Slēdzot līgumu ar atbalsta pasākumu īstenotājiem, t.i. biedrībām vai nodibinājumiem (izņemot politiskās partijas), NVA nodrošina, ka līgumā iekļauj šādus pienākumus biedrībai vai nodibinājumam:

 • noslēgt līgumu ar mērķa grupas bezdarbnieku par dalību pasākumā;
 • nodarbināt mērķa grupas bezdarbnieku biedrībā vai nodibinājumā piecas dienas nedēļā ne mazāk kā 4 stundas un ne vairāk kā 8 stundas dienā, atbilstoši darba laika grafikam, kas noteikts līgumā ar mērķa grupas bezdarbnieku.

Pasākuma ietvaros jaunietim tiks izmaksāta ikmēneša stipendija proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām 90 euro apmērā.

 Darbnīcas jauniešiem

Atbalsta pasākums – darbnīcas jauniešiem, kas dod iespēju jauniešiem bezdarbniekiem izglītības iestādē iepazīt trīs profesionālās izglītības programmas.

Mērķa grupa – jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 24 gadiem (ieskaitot), kuri nav ieguvuši profesionālo izglītību vai nav bijuši iepriekš nodarbināti.

Pasākuma ietvaros jaunietim tiks izmaksāta ikmēneša stipendija 56.91 euro apmērā un jaunietim ar invaliditāti 85.37 euro apmērā proporcionāli dienu skaitam, kad jaunietis iesaistījies pasākumā.

 Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)

Atbalsta pasākums – subsidētā darba vieta nelabvēlīgā vai īpaši nelabvēlīgā situācijā esošiem jauniešiem bezdarbniekiem un jauniešiem bezdarbniekiem ar invaliditāti, kas paredz sekmēt mērķa grupas iekļaušanos sabiedrībā, konkurētspēju un iekārtošanos pastāvīgā darbā, pilnveidojot viņu darba prasmes un iemaņas.

Mērķa grupa – jaunieši, kuri sasakaņā ar Eiropas Komisijas regulu Nr. 800/2008 atbilst nelabvēlīgākā situācijā esoša darba ņēmēja kritērijiem un īpaši nelabvēlīgā situācijā esoša darba ņēmēja kritērijam, un jaunieši bezdarbnieki ar invaliditāti vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot).

Pasākuma ietvaros jaunietim tiks izmaksāta ikmēneša darba alga par pilnu darba laiku ne mazāk kā valstī noteiktās minimālās algas apmērā proporcionāli nostrādātajām dienām.

 Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai

Atbalsta pasākums – konsultatīvie un finanšu atbalsta pasākumi pašnodarbinātības vai komercdarbības uzsākšanai, kas palīdz jauniešiem bezdarbniekiem uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību un veiksmīgi darboties izvēlētajā jomā ne mazāk kā divus gadus.

Mērķa grupa – jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri NVA rakstiski izteikuši vēlmi uzsākt pašnodarbinātību vai uzņēmējdarbību un kuri atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

 • ir ieguvuši profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību uzņēmējdarbības, biznesa vadības vai citā tām pielīdzināmā jomā vai jomā, kurā plānots uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību;
 • ir apguvuši profesionālās izglītības programmas, kas nodrošina nepieciešamās zināšanas uzņēmējdarbības vadības jomā vai jomā, kurā plānots uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību;
 • ir ieguvuši profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību un apguvuši neformālās izglītības programmu (ne mazāk kā 120 akadēmiskās stundas) ar uzņēmējdarbības vadību saistītā jomā.

Pasākuma ietvaros jaunietim tiks izmaksāta komercdarbības dotācija 3000 euro apmērā, ja jaunieša izstrādātais biznesa plāns tiks atbalstīts, kā arī ikmēneša dotāciju biznesa plāna īstenošanas pirmajos sešos mēnešos valstī noteiktās minimālās algas apērā.

 Atbalsts jauniešu reģionālajai mobilitātei

Atbalsta pasākums – nepieciešamības gadījumā neformālo izglītības programmu un profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošanas ietvaros, pasākumā „Pirmā darba pieredze jaunietim” un atbalsta subsidēto darbavietu izveidei jauniešiem ietvaros mērķa grupas bezdarbnieki var saņemt atbalstu reģionālajai mobilitātei:

 • pirmajos četros mēnešos, ja jaunietis piedalās pasākumā „Pirmā darba pieredze jaunietim” un „Atbalsts subsidēto darbavietu izveidei jauniešiem bezdarbniekiem”;
 • atbilstoši apmācību ilgumam, ja jaunietis piedalās neformālajās izglītības programmās un profesionālajās tālākizglītības un profesionālajās pilnveides programmās.    

Jaunieši bezdarbnieki var saņemt atbalstu reģionālajai mobilitātei arī apmācību laikā un dienesta viesnīcā dzīvošanas izdevumu kompensācijai. Uz reģionālās mobilitātes atbalstu jaunietis bezdarbnieks var pieteikties arī atkārtoti, ja viņš piedalās pasākumā, kurā iepriekš nav piedalījies. Ja jaunietis bezdarbnieks atkāroti piedalās vienā un tajā pašā pasākumā, uz atbalstu reģionālajai mobilitātei viņš var atkāroti pieteikties ne agrāk kā 36 mēnešus pēc iepriekšējās finanšu atlīdzības saņemšanas beigām.

Mērķis – nodrošināt finanšu atlīdzību transporta izdevumu segšanai braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz darba vai apmācību vietu un atpakaļ un dzīvojamās telpas īres vai dienesta viesnīcā dzīvošanas izdevumu kompensācijai (nosakot atlīdzības apmēru par dzīvojamo telpu īri vai dzīvošanu dienesta viesnīcā, ņem vērā arī transporta izmaksas vienam braucienam no deklarētās dzīvesvietas uz darba vai apmācību vietu un atpakaļ).

Mērķa grupa – jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot).

Iesaistes nosacījumi:
Ja jaunietis piedalās pasākumā „Pirmā darba pieredze jaunietim” un „Atbalsts subsidēto darbavietu izveidei jauniešiem bezdarbniekiem”:

 • darba vieta atrodas vismaz 20 km attālumā no deklarētās dzīves vietas (izņemot Rīgu) un jaunietis bezdarbnieks norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz gadu. Izņēmums attiecībā uz Rīgu netiek piemērots, ja darba devējs piedāvā vienlaikus uzsākt darba tiesiskās attiecības ar vismaz 25 NVA reģistrētiem jauniešiem bezdarbniekiem;
 • saņemts jaunieša bezdarbnieka iesniegums par nepieciešamo finanšu atbalstu reģionālajai mobilitātei un NVA ir pieņēmusi lēmumu par finanšu atlīdzības piešķiršanu (lēmumu pieņem trīs darba dienu laikā);

Ja jaunietis piedalās neformālajās izglītības programmās un profesionālajās tālākizglītības un profesionālajās pilnveides programmās:

 • apmācību vieta atrodas vismaz 20 km attālumā no deklarētās dzīves vietas un jaunietis bezdarbnieks norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz gadu;
 • saņemts jaunieša bezdarbnieka iesniegums par nepieciešamo finanšu atbalstu reģionālajai mobilitātei un NVA ir pieņēmusi lēmumu par finanšu atlīdzības piešķiršanu (lēmumu pieņem trīs darba dienu laikā).

Pasākuma laikā jaunietis var saņemt šādu atbalstu – par apmācību vai darba tiesisko attiecību pirmo mēnesi avansu 100 euro apmērā, bet par nākamajiem mēnešiem ikmēneša finanšu atlīdzību aprēķina, ņemot vērā faktiskos izdevumus.

Pieejams finansējums projektiem jauniešu aktīva dzīvesveida veicināšanai
Lai atbalstītu jauniešu kvalitatīvu un aktīvu brīvā laika pavadīšanu, Narvesen sadarbībā ar žurnālu Ieva un banku Citadele īsteno projektu konkursu Diena kā piedzīvojums. Jauniešu organizācijas un interešu centri visā Latvijā aicināti pieteikt savus projektus aktīva dzīvesveida veicināšanai, lai saņemtu līdz 2000 eiro finansējumu to realizācijai.

Katrā reģionā – Kurzeme, Vidzeme, Latgale, Zemgale, Rīga – tiks realizēts viens aktuāls projekts, ko noteiks žūrijas izvēle un sabiedrības balsojums. Pieteikumus vērtēs jauniešu organizācijas Avantis direktore Ilona Bičevska, skeletonists Martins Dukurs, Latvijas ielu vingrotāju biedrības prezidents Māris Šlēziņš, bankas Citadele Korporatīvo komunikāciju daļas vadītāja Ieva Prauliņa un Narvesen valdes priekšsēdētāja Katrīne Judovica.

Pašlaik norisinās projektu pieteikšana, un tā ilgs līdz 27. jūnijam.

Projektu pieteikumus līdz jūnija beigām var iesniegt biedrības, nodibinājumi un pašvaldību iestādes vai aģentūras, kuru darbība nav saistīta ar peļņas gūšanu. Projekti var būt, piemēram, sporta laukumu atjaunošana vai jauna ierīkošana, aktīvās atpūtas vietu iekārtošana, jauniešu centru attīstība, pasākumu rīkošana vai citas vietējā sabiedrībā aktuālas un nepieciešamas iniciatīvas. Papildus banka Citadele piešķirs savu speciālbalvu projektam, kurā būs visvairāk padomāts par aktīva dzīvesveida iespējām arī jauniešiem ar invaliditāti.

Pēc pieteikumu apkopošanas, jūlija vidū par labākajām projektu idejām varēs balsot internetā un tieši sabiedrības izvēle noteiks finansējuma saņēmējus.

Līdz ar Narvesen ieguldījumu, ikviens varēs atbalstīt labāko jauniešu projektu ideju realizēšanu, ziedojot Narvesen tirdzniecības vietās izvietotajās Diena kā piedzīvojumsziedojumu kastītēs.

Lai pieteiktu savu projektu lejupielādē konkursa nolikumu un pieteikuma dokumentus: nolikumspieteikumspielikums.

Informācija par konkursu SIA "Narvesen Baltija" mājaslapā.

Papildu informācija:
Juliana Maniševa
E-pasts:
piedzivojums@narvesen.lv
Mob. tālr.: 29784612


JAUNUMI, 26.05.2014.

Drīzumā plānots izsludināt projektu konkursu sabiedrības izpratnes un zināšanu veicināšanai par klimata pārmaiņām


2014.gada 20.maijā valdība atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iniciatīvu, Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk – EEZ) finanšu instrumenta ietvaros, novirzīt 1,7 miljonus eiro līdzfinansējumam, lai veicinātu sabiedrības izpratni un zināšanas par klimata pārmaiņām, kā arī kapacitātes paaugstināšanai, izstrādājot pētījumus klimata pārmaiņu jomā.

 Šādu atbalstu nosaka EEZ finanšu instrumenta atklātais projektu konkurss „Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām”.

Šī konkursa ietvaros pieļaujamais programmas līdzfinansējums vienam projektam – minimālais ir 45 000 eiro, maksimāli pieļaujamais ir 175 000 eiro.

Uz šo līdzfinansējumu varēs pretendēt Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes, Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kā arī Latvijas Republikā reģistrēts komersants. Projektu varēs īstenot partnerībā ar EEZ finanšu instrumenta donorvalstu vai saņēmējvalstu partneriem.

Konkursā tiks atbalstīti projekti šādās jomās:

1. pasākumi, lai veicinātu sabiedrības izpratni un zināšanas par klimata pārmaiņām:

 • izpratnes paaugstināšana klimata pārmaiņu jomā, izstrādājot un organizējot apmācības un izstrādājot izglītības un studiju programmu moduļus;
 • izglītojošu projektu un informatīvu kampaņu organizēšana, lai veicinātu sabiedrības izpratni un zināšanas par klimata  pārmaiņām;

2. kapacitātes paaugstināšana, izstrādājot pētījumus klimata pārmaiņu jomā.

Šī konkursa īstenošanu, t.sk. projektu vērtēšanu, finansējuma piešķiršanu, līgumu slēgšanu, projektu īstenošanas uzraudzību un pēcuzraudzību nodrošinās Valsts reģionālās attīstības aģentūra. Plānots, ka atklātais projektu konkurss tiks izsludināts viena mēneša laikā pēc Ministru kabineta noteikumu „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atklāta konkursa „Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām” nolikums” stāšanās spēkā.

Plašāka informācija par konkursa nolikumu pašlaik pieejama http://ej.uz/denn

Atgādinām, ka 2014.gada 27.maijā EEZ finanšu instrumenta programmas „Nacionālā klimata politika” ietvaros tiek organizēti divi partnerības meklēšanas pasākumi, kuru mērķis ir EEZ donorvalstu (Norvēģija, Īslande, Lihtenšteina) projektu partneru piesaistes veicināšana projektu iesniegumu izstrādes laikā. Plašāka informācija pieejama http://ej.uz/h1uu

 


JAUNUMI, 19.05.2014.

Vienkāršāks atbalsts komersantiem ārējo tirgu apgūšanai
Pēdējā laika notikumi Ukrainā un Krievijā apliecina, cik svarīgi komersantiem ir dažādot savus eksporta tirgus, lai izvairītos no uzņēmumu pārāk lielas atkarības no viena tirgus. Ar mērķi palīdzēt komersantiem pārorientēties no austrumu tirgiem uz citām valstīm, Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi grozījumus Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” sesto un turpmākajām kārtām.

Līdz ar grozījumiem MK noteikumos tiek vienkāršota „grūtībās nonākuša komersanta” definīcija. Turpmāk atbalstu nevarēs saņemt tikai tie komersanti, kuriem ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta. Tādējādi atbalstu turpmāk varēs saņemt arī komersanti, kuru bilances rādītāji ir pasliktinājušies, bet kuri spēj turpināt savu saimniecisko darbību.

Cita starpā, grozījumi noteikumos precizē „tirdzniecības misijas” definīciju, uzsverot, ka viena no tirdzniecības misijas pamatpazīmēm ir tas, ka vismaz divu komersantu grupa uz ārvalstīm dodas vienotas vizītes ietvaros. Tas nozīmē, ka katram komersantam var tikt izstrādāta individuāla programma, tomēr vizītes ietvaros ir jābūt arī organizētam pasākumam, kurā piedalās visi komersantu grupas dalībnieki, tādejādi identificējot tajā ietilpstošo komersantu vienojošo elementu.

Līdz 2014.gada beigām komersantu atbalstam ārējo tirgu apgūšanai būs pieejams finansējums 5 milj. EUR apmērā. Vienā projektu iesniegumu atlases kārtā jeb katru mēnesi pieejamais finansējums ir 0.7 milj. EUR.

Sīkāka informācija par apakšaktivitāti un pieteikšanās kārtību pieejama Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras interneta mājas lapā: www.liaa.gov.lv.

Detalizētāk ar sagatavotajiem grozījumiem MK 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr. 582 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings" sesto un turpmākajām kārtām"" var iepazīties MK mājas lapā.

2007.-2013.gada plānošanas periodā kopējais pieejamais finansējums komersantu atbalstam ārējo tirgu apgūšanai ir 17 milj. EUR. Atbalsts jau piešķirts 2100 projektiem.

2014.-2020.gada plānošanas periodā ārējo tirgu apgūšanai plānotais finansējums ir aptuveni 52milj. EUR.

Grozījumi noteikumos izstrādāti saskaņā ar Eiropas Komisijas jauno Regulude minimis atbalsta sniegšanai, kas tiks piemērota projektiem, kurus iesniegs no š.g.15.maija.

 

Nodarbinātības valsts aģentūrā notiek elektroniskā reģistrācija dalībai skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā
 

Š.g. 15.maijā, sākot no pulksten 10:00, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) uzsāk skolēnu elektronisku pieteikumu reģistrāciju dalībai skolēnu nodarbinātības pasākumā vasaras brīvlaikā.

Elektroniski reģistrēties skolēni var NVA mājaslapā  (www.nva.gov.lv ), tās labajā pusē uzmeklējot baneri ar uzrakstu "Reģistrēšanās pasākumam" Ja skolēnam nav piekļuve internetam,  viņi var nākt pieteikties arī uz to NVA filiāli, kuras teritorija iecerējuši strādāt, un filiāles darbinieki palīdzēs uz vietas elektroniski  aizpildīt pieteikumu.

NVA atbalstu vasaras mēnešos strādāt un iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un pirmo darba pieredzi varēs skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Skolēnu nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā tiks īstenots no 2.jūnija līdz 29.augustam. Viena skolēna nodarbinātības ilgums pasākumā - viens mēnesis.

 

Mezanīna aizdevumi komersantiem kļūs pieejamāki un lētāki
Ekonomikas ministrija rosināja un Ministru kabinets š.g. 13. maijā apstiprinājis jaunus, komersantiem labvēlīgākus nosacījumus mezanīna aizdevuma saņemšanai Latvijas Garantiju aģentūrā, kas ļaus komersantiem saņemt lielāku investīciju aizdevumu, paplašinās atbalsta saņēmēju loku un samazinās aizdevuma izmaksas.

Saimnieciskās darbības veikšanai būtiski nodrošināt ne tikai pieeju investīciju aizdevumiem, bet arī sniegt iespēju saņemt apgrozāmo līdzekļu aizdevumus. Tādejādi jaunie programmas nosacījumi paredz, ka turpmāk saimnieciskās darbības veicējs mezanīna aizdevumu varēs saņemt arī apgrozāmo līdzekļu finansēšanai, ko līdz šim mezanīna programma nepiedāvāja.

Radot iespēju komersantiem turpmāk saņemt aizdevumu arī apgrozāmo līdzekļu finansēšanai, valsts varēs atbalstīt tos komersantus, kuriem Ukrainas – Krievijas konflikta radītās sekas austrumu valstu tirgos ir negatīvi ietekmējušas eksporta darījumu samaksas termiņus un attiecīgi samazinājušas pieeju apgrozāmajiem līdzekļiem.

Atšķirībā no līdzšinējiem programmas nosacījumiem, jaunie programmas nosacījumi paredz plašāku potenciālo saņēmēju loku. Mezanīna aizdevumu investīcijām un apgrozāmiem līdzekļiem turpmāk varēs saņemt arī saimnieciskās darbības veicēji, kas nodarbojas ar automobiļu un motociklu remontu un datoru remontu.

Lai padarītu mezanīna aizdevumu saimnieciskās darbības veicējiem lētāku un tādejādi pieejamāku, ir samazinātas mezanīna aizdevumu izmaksas. Proti, jaunie programmas nosacījumi paredz, ka saimnieciskās darbības veicējs finansiālu atbalstu turpmāk var saņemt arī kredītiestādes vai tās meitas sabiedrības piešķirtā aizdevuma pieteikuma izskatīšanas, aizdevuma noformēšanas vai izsniegšanas komisijas maksu un ķīlas reģistrācijas maksu segšanai. Vienlaikus ir samazinātas arī procentu likmes, kas saimnieciskās darbības veicējam jāmaksā par saņemto mezanīna aizdevumu, proti, līdz šim saimnieciskās darbības veicējam procentu maksa par mezanīna aizdevumu tika noteikta lielāka nekā kredītiestādes vai tās meitas sabiedrības sniegtā aizdevumu procentu likme, savukārt turpmāk procentu maksa mezanīna aizdevumam tiks noteikta vienāda ar kredītiestādes vai tās meitas sabiedrības izsniegtā aizdevuma procentu likmi.

Atbalsts saimnieciskās darbības veicējam kredītiestādes vai tās meitas sabiedrības piešķirtā aizdevuma pieteikuma izskatīšanas, aizdevuma noformēšanas vai izsniegšanas komisijas maksas un ķīlas reģistrācijas maksas segšanai tiks sniegts 100 % apmērā, saglabājot noteiktus atbalsta ierobežojumus un investīciju aizdevumu gadījumā minētajām izmaksām nepārsniedzot 50 000 euro un 3,5 % no piešķirtā mezanīna investīciju aizdevuma, savukārt apgrozāmo līdzekļu aizdevumu gadījumā - 15 000 euro un 3,5 % no piešķirtā mezanīna apgrozāmo līdzekļu aizdevuma.

Lai sekmētu iespējas komersantiem saņemt mezanīna investīciju aizdevumu finansiāli ietilpīgāku ieguldījumu projektu īstenošanai, ir būtiski palielināts mezanīna investīciju aizdevuma maksimālais apmērs, un tas ir noteikts 5 milj. euro apmērā. Attiecīgi ir palielināts arī programmas īstenošanai pieejamais kopējā finansējuma apmērs, kas noteikts 29,8 milj. euro apmērā.

Ņemot vērā normatīvo regulējumu, maksimāli pieļaujamais finansējums, ko veido mezanīna aizdevums apgrozāmajiem līdzekļiem kopā ar jau minēto kredītiestādes vai tās meitas sabiedrības piešķirtā aizdevuma pieteikuma izskatīšanas, aizdevuma noformēšanas vai izsniegšanas komisijas maksu un ķīlas reģistrācijas maksu nevar pārsniegt 200 000 euro vai 100 000 euro, ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas kravu komercpārvadājumu autotransporta nozarē.

Jaunie mezanīna saņemšanas nosacījumi apstiprināti Ministru kabineta šā gada 13.maijā sēdē, akceptējot MK noteikumus "Noteikumi par mezanīna aizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai", kas līdz ar spēkā stāšanos aizstās līdzšinējos Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumus Nr.613 „Noteikumi par mezanīna aizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai”. Jaunie nosacījumi stāsies spēkā līdz ar MK noteikumu spēkā stāšanos. Detalizēti ar jaunajiem mezanīna programmas nosacījumiem var iepazīties MK mājaslapā.

Mezanīna aizdevumu programma ir viena no ES fondu plānošanas perioda 2007.-2013. gadam programmām. Jaunie programmas nosacījumi paredz, ka mezanīna aizdevumu apgrozāmiem līdzekļiem saimnieciskās darbības veicēji var saņemt līdz 2015. gada beigām, savukārt mezanīna aizdevumu investīcijām – līdz 2014. gada 30. jūnijam. Termiņš 2014. gada 30. jūnijs noteikts, ņemot vērā spēkā esošo regulējumu, un minētais termiņš tiks pagarināts līdz ar jaunā Eiropas Komisijas reģionālā atbalsta regulējuma apstiprināšanu.

NVA turpina pieņemt darba devēju pieteikumus skolēnu nodarbināšanai vasaras brīvlaikā
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) turpina pieņemt darba devēju pieteikumus dalībai skolēnu nodarbinātības pasākumā vasaras brīvlaikā, kas tiks īstenots no 2.jūnija līdz 29.augustam. Darba devējiem tā ir ne tikai iespēja apliecināt savu sociālo atbildību un palīdzēt jauniešiem iegūt pirmo darba pieredzi un pirmās darba iemaņas, bet arī iespēja vienkāršākos darbos aizvietot pamatdarbiniekus, kuri dosies atvaļinājumā. Iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka skolēni ļoti centīgi un veiksmīgi tiek galā ar uzticētiem darbiem. 

NVA darba devējam nodrošinās dotāciju skolēna ikmēneša darba algai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Otru pusi algas skolēnam maksā darba devējs, arī nodokļus no darba algas nomaksā darba devējs. Protams, darba devējs skolēnam var maksāt arī vairāk nekā minimālo darba algu.

NVA nodrošinās dotāciju ikmēneša darba algai arī skolēnu darba vadītājam. Par 10 skolēnu darba vadīšanu dotācijas apmērs noteikts vienas valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, attiecīgi dotācijas apmērs par viena skolēna darba vadīšanu būs viena desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Tātad, par viena skolēna nodarbināšanu darba devējs saņems 160 euro skolēna darba algai un 32 euro skolēna darba vadītāja darba algai pirms nodokļu nomaksas.

NVA atbalstu vasaras mēnešos strādāt un iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un pirmo darba pieredzi varēs skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Viena skolēna nodarbinātības ilgums pasākumā ir līdz diviem mēnešiem.

Lai pieteiktos, darba devējam ir jāaizpilda NVA mājaslapā ievietotā pieteikuma veidlapa un jāiesniedz NVA filiālē, kuras administratīvajā teritorijā plānots izveidot darba vietu skolēnam. Plašāka informācija NVA mājaslapā.

Instrukcija darba devējiem "Kā iesaistīties skolēnu nodarbinātības pasākumā" (Solis pa solim).

Uzziņa: Skolēnu nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā NVA ik vasaru organizēja sākot ar 2004.gadu.  2004. gadā ar NVA starpniecību bija nodarbināti 3 225 skolēni, 2005. – 9 198, 2006. – 11 552 un 2007. – 7 781 skolnieks, 2008. gadā - 11 222 skolēni. 2009.gadā saistībā ar budžeta optimizāciju pasaules ekonomiskās krīzes  iespaidā NVA aktīvais nodarbinātības pasākums "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālajās vai profesionālajās izglītības iestādēs" tika iesaldēts.

Izsludināti projektu konkursi ES programmā "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība"
Eiropas Savienības programma „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” 2014.-2020. gadam izveidota ar
Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra regulu 1381/2013.

Programmai ir trīs galvenās darbības jomas:

 1. visu vardarbības formu pret bērniem, jauniešiem, sievietēm u.c. mazāk aizsargātām sabiedrības grupām novēršana un apkarošana (apakšprogramma „Dafne”), kā arī bērnu tiesību un invalīdu tiesību aizsardzība;
 2. Eiropas Savienības pilsoņu tiesību popularizēšana, aicinājums tās pielietot, t.sk. patērētāju tiesību aizsardzības jomā;
 3. novērst diskrimināciju, ar kuru saskaras personas sava dzimuma, vecuma, rases, reliģiskās pārliecības, invaliditātes vai dzimumorientācijas dēļ.

Programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” īstenošanai katru gadu laika periodā no 2014.gada līdz 2020.gadam tiks izstrādātas gada darba programmas.

Katrā no budžeta līnijām paredzēts finansējums atklātajiem konkursiem (action grants), darbības projektiem (operating grants) un Eiropas Komisijas iepirkumiem (procurement).

ES granta minimums programmas ietvaros īstenotajiem projektiem ir 75 000 EUR. Jāņem vērā, ka programmas prioritātēm ir atšķirīgs minimālā granta apmērs. Atklātajos konkursos Eiropas Komisijas līdzfinansējuma maksimums ir līdz 80% no attiecināmajām izmaksām, savukārt darbības projektos Eiropas Komisijas līdzfinansējuma maksimums ir līdz pat 95% no attiecināmajām izmaksām.

Eiropas Komisija 2014.gada 24.aprīlī ir apstiprinājusi programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” 2014.gada darba programmu: http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/files/rec_awp_2014_act_en.pdf; pielikums – programmas izklāsts: http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/files/rec_awp_2014_annex_en.pdf).

2014.gada darbības programmas ietvaros Eiropas Komisija paredz piešķirt finansējumu 54 158 000 euro apmērā:

Programma „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība”

(„Rights, Equality and Citizenship” Programme)

2014.gada darba programma

 

Darbības jomas

Budžeta līnijas

Konkursu veidi/finansējums

1.

Bērnu tiesību aizsardzība; vardarbības novēršana; Eiropas Savienības pilsoņu tiesību popularizēšana

 

33 02 01 „Pilsoņu tiesību aizsardzība un veicināšana”

1.

Atklātajos konkursos:

15 800 000 EUR

 

1.2.1. „Aicinājums iesniegt pieteikumus, lai atbalstītu starptautiskus projektus vardarbības pret sievietēm, bērniem un jauniešiem (ar uzsvaru uz destruktīvām ieražām, piemēram, „goda slepkavībām”) novēršanai, apkarošanai, kā arī iedzīvotāju informēšanai”. Projekta pieteikuma iesniegšanai nepieciešamais dalībvalstu skaits – 3. ES granta minimums EUR 75 000.

1.2.2. „Aicinājums iesniegt pieteikumus, lai atbalstītu starptautiskus projektus vardarbībā cietušo atbalstam”. Projekta pieteikuma iesniegšanai nepieciešamais dalībvalstu skaits–3. ES granta minimums EUR 75 000.

1.2.3. „Aicinājums iesniegt pieteikumus, lai atbalstītu starptautiskus projektus bērnu aizsardzībai pret vardarbību skolās, aprūpes iestādēs un nepilngadīgo ieslodzījuma vietās”. Projekta pieteikuma iesniegšanai nepieciešamais dalībvalstu skaits – 3. ES granta minimums EUR 75 000.

1.2.4. „Aicinājums iesniegt pieteikumus, lai atbalstītu starptautiskus projektus, kuru mērķis ir kapacitātes veidošana darbiniekiem, kuri strādā bērnu aizsardzības nozarē un bērnu likumīgajiem pārstāvjiem tiesu procesos”. Projekta pieteikuma iesniegšanai nepieciešamais dalībvalstu skaits – 4. ES granta minimums EUR 100 000.

1.2.5. „Aicinājums iesniegt pieteikumus, lai atbalstītu nacionāla līmeņa projektus Eiropas Savienības pilsoņu tiesību popularizēšanai”. ES granta minimums EUR 75 000.

2.

Darbības projektos :

2 160 000 EUR

1.3.1. Aicinājums iesniegt pieteikumus darbības projektiem 2014.gadā, lai atbalstītu Eiropas mēroga tīklus, kuri darbojas programmas „Dafne” vai bērnu tiesību aizsardzības jomā. ES granta minimums EUR 75 000, maksimums EUR 250 000.

1.3.2. Aicinājums veidot 3 gadu perioda Ietvarprogrammas partnerības līgumus (2015-2017), lai atbalstītu Eiropas mēroga sadarbības tīklus, kuri darbojas programmas „Dafne” vai bērnu tiesību aizsardzības jomā.

1.3.3. Darbības projekts 2015.gadam, domāts Ietvarprogrammas partneriem, kuri darbojas programmas „Dafne” vai bērnu tiesību aizsardzības jomā.

3.

Eiropas Komisijas iepirkumiem:

5 047 000 EUR

1.4.1. Eiropas Komisijas (EK) Tieslietu ģenerāldirektorāta aktivitātes iepirkuma jomā.

1.4.2. Institūciju komunikācijas kapacitātes veicināšana: ES Komunikāciju ģenerāldirektorāta aktivitātes iepirkuma jomā.

Kopā:

23 007 000

 

2.

Visu veidu diskriminācijas novēršana; Eiropas invaliditātes apliecības atzīšana; Romu integrācija; naida runas apkarošana internetā

33 02 02 „Ne-diskriminācijas un vienlīdzības veicināšana”

1.

Atklātajos konkursos:

13 950 000 EUR

2.2.1. „Aicinājums iesniegt pieteikumus aktivitātēm diskriminācijas novēršanai un Romu tautības pārstāvju integrācijai”. ES granta minimums EUR 75 000.

2.2.2. „Aicinājums iesniegt pieteikumus, lai atbalstītu starptautiskus projektus labas prakses apmaiņai rasisma, ksenofobijas, homofobijas un citu neiecietības formu apkarošanai”. Projekta pieteikuma iesniegšanai nepieciešamais dalībvalstu skaits – 5. ES granta minimums EUR 300 000.

2.2.3. „Aicinājums iesniegt pieteikumus, lai atbalstītu starptautiskus projektus naida runas u.c. naidīguma izpausmju internetā uzraudzīšanai un apkarošanai”. Projekta pieteikuma iesniegšanai nepieciešamais dalībvalstu skaits – 5. ES granta minimums EUR 300 000.

2.2.4. „Aicinājums iesniegt pieteikumus, lai atbalstītu nacionāla līmeņa projektus par Eiropas invaliditātes apliecības sniegto priekšrocību vienādu atzīšanu visās dalībvalstīs”. ES granta minimums EUR 75 000.

2.2.5. „Aicinājums iesniegt pieteikumus, lai atbalstītu dalībvalstu aktivitātes dzimumu līdztiesības uzlabošanai nacionālās politikas programmās un pasākumos”. ES granta minimums EUR 100 000.

2.

Darbības projektos:

6 850 000 EUR

2.3.1. Aicinājums veidot 3 gadu perioda Ietvarprogrammas partnerības līgumus (2015-2017), lai atbalstītu Eiropas mēroga sadarbības tīklus, kuri darbojas  ne-diskriminācijas jomā: rasisms, ksenofobija, homofobija u.c. neiecietības formas; invalīdu tiesības; līdztiesība starp vīriešiem un sievietēm.

2.3.2. Darbības projekts 2015.gadam, domāts Ietvarprogrammas partneriem, kuri darbojas ne-diskriminācijas jomā: rasisms, ksenofobija, homofobija u.c. neiecietības formas; invalīdu tiesības; līdztiesība starp vīriešiem un sievietēm.

2.3.3. Darbības projekts 2015.gadam de facto monopolam EQUINET (līdztiesības atbalsta valsts struktūru Eiropas tīkls).

3.

Eiropas Komisijas iepirkumiem:

10 351 000 EUR

 

2.4.1. Eiropas Komisijas (EK) Tieslietu ģenerāldirektorāta aktivitātes iepirkuma jomā.

Kopā:

31 151 000 EUR

 

Programmai piešķirtais finansējums 2014.gadā:

54 158 000

 

2014. gada darba programma ir pirmā 2014.-2020. gada programmēšanas periodā un tās ietvaros projektu plānotais īstenošanas periods ir līdz 2017. gada beigām. Eiropas Komisija šī gada 25.aprīlī ir izsludinājusi konkursu pieteikumu iesniegšanai darbības projektiem.

Konkursu pieteikumu iesniegšanai atklātajos konkursos (action grants) plānots izsludināt šī gada 3.ceturksnī.

2014.gada darba programmā plānots atbalstīt projektus ar Eiropas mēroga pievienoto vērtību: projekta īstenošanā iesaistītas vairākas dalībvalstis vai arī nacionālā līmenī īstenota projekta rezultāti pielietojami starptautiskā mērogā. Būtiska ir apmaiņa ar labas prakses piemēriem un minimālo standartu, kurus paredzēts ieviest visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, izveide, piemēram, invalīdu tiesību aizsardzības jomā.

2014.gada programmas prioritārās mērķa grupas diskriminācijas un vardarbības novēršanas jomā ir bērni, jaunieši, (arī tie, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpes iestādēs vai nepilngadīgo ieslodzījuma vietās) sievietes, personas, kas pakļautas diskriminācijai sava dzimuma, vecuma, rases, reliģiskās pārliecības, invaliditātes vai dzimumorientācijas dēļ.

Kā potenciālie finansējuma saņēmēji 2014.gada darba programmā minētas valsts iestādes un  pašvaldības, kā arī privātā sektora organizācijas, kuras atbilstoši likumam reģistrētas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, un starptautiskas organizācijas.

Lai veicinātu programmas publicitāti, Tieslietu ministrija sadarbībā ar Eiropas Komisiju 2014.gada jūlijā- septembrī plāno organizēt  informatīvo pasākumu par programmas mērķiem un nosacījumiem finansējuma saņemšanai.

Papildus informācija par programmu Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāta vietnē: http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm

Kontaktpersona: Anna Velika, Tieslietu ministrijas Projektu departamenta Plānošanas un kontroles nodaļas vecākā referente, tālr. 67036820, Anna.Velika@tm.gov.lv

 

Izsludina līdzfinansējuma konkursu ārvalstu filmu veidošanai Latvijā
Š.g. 16. maijā Nacionālais Kino centrs (NKC) izsludina līdzfinansējuma konkursu ārvalstu filmu veidošanai Latvijā ar pieejamo finansējumu Eur 135 097. Konkursa mērķis ir piesaistīt ārvalstu finansējumu Latvijas filmu nozarei, kā arī veicināt nozares konkurētspēju un profesionālo izaugsmi. 

Līdzfinansējums var tikt piešķirts filmām, kas daļēji vai pilnībā tiek uzņemtas Latvijā, sadarbojoties ar Latvijas producentu un pakalpojumu sniedzējiem. Ja filmas darbība norisinās Latvijā un Latvijas ainavas un arhitektūra ir atpazīstama, iespējams saņemt līdzfinansējumu 25 % apmērā. Līdzfinansējuma iespējamais apmērs ir 20 %, ja filmā Latvija spēlē kādu citu valsti. Piemēram, iepriekšējos projektos Rīgā ir uzņemtas filmu ainas no Berlīnes, Helsinkiem, Sanktpēterburgas. 

„Valsts budžeta līdzekļu piešķiršana ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā ir ieguldījums ekonomikas attīstībā. Līdzfinansējums tiek piešķirts, lai segtu daļu no filmas uzņemšanas pakalpojumiem, kas saņemti Latvijā: gan personāla izmaksas, tehnikas īri, gan transporta, degvielas un celtniecības izmaksas, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumus, apsardzi, telekomunikācijas, visdažādāko preču un materiālu iegādi u.c. Tātad faktiski tiek veikts pasūtījums šo pakalpojumu izmantošanai. Kad Latvijā ierodas filmēšanas grupa, tiek izmantoti dažādi pakalpojumi, iegādātas preces un tas veicina ekonomiku, īpaši reģionos,” skaidro NKC vadītāja Dita Rietuma.

 

Latvija ir vienīgā Baltijas valsts, kurā darbojas šāds nacionāla mēroga līdzfinansējuma mehānisms. NKC piešķir līdzfinansējumu ārvalstu filmu uzņemšanai otro gadu, taču jau piekto gadu veiksmīgi darbojas Rīgas domes izveidotais Rīgas filmu fonds, kas sadarbojies ar filmu veidotājiem no Japānas, Dienvidkorejas, Krievijas, Indijas, Lielbritānijas, Dānijas un citām valstīm.

 

Projektu iesniegšanas termiņš ir 10.jūnijs. Informācija par konkursu NKC mājaslapā vai zvanot pa tālruni 67358878.

 

 

Izsludināti projektu konkursi ES programmā "Tiesiskums"
Eiropas Savienības programma „Tiesiskums” 2014.-2020.gadam izveidota ar
Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra regulu 1382/2013.

Programmai ir trīs galvenās darbības jomas:

 1. sniegt atbalstu nacionāla un starptautiska līmeņa projektiem tiesu sistēmas darbinieku apmācībai un sadarbības veicināšanai ar kolēģiem ES mērogā;
 2. īstenot projektus noziegumos cietušo, kā arī aizdomās turēto vai apsūdzēto personu tiesību aizsardzībai;
 3. veicināt starptautisku projektu veidošanu ES narkotiku apkarošanas politikas un no narkotiskajām vielām atkarīgo personu rehabilitācijas nozarē.

Programmas „Tiesiskums” īstenošanai katru gadu laika periodā no 2014.gada līdz 2020.gadam tiks izstrādātas gada darba programmas.

Katrā no budžeta līnijām paredzēts finansējums atklātajiem konkursiem (action grants), darbības projektiem (operating grants) un Eiropas Komisijas iepirkumiem (procurement).

ES granta minimums programmas ietvaros īstenotajiem projektiem ir 75 000 EUR. Jāņem vērā, ka programmas prioritātēm ir atšķirīgs minimālā granta apmērs. Piemēram, prioritātes Nr. 2.2.2. „Aicinājums iesniegt pieteikumus, lai atbalstītu nacionāla vai starptautiska līmeņa projektus tiesu sistēmas darbinieku apmācībai konkurences tiesību jomā”, pieteikumu iesniegšanas nosacījumos noteikts, ka minimālais granta apmērs ir EUR 10 000 un maksimālais granta apmērs EUR 400 000. Prioritātē 2.2.1. „Aicinājums iesniegt pieteikumus, lai atbalstītu starptautiskus projektus tiesu sistēmas darbinieku, juridiskās palīdzības sniedzēju u.c. kompetentu iestāžu darbinieku apmācībai civiltiesību, krimināltiesību un cilvēktiesību jomā” ES granta minimums EUR 50 000.

Atklātajos konkursos Eiropas Komisijas līdzfinansējuma maksimums ir līdz 80% no attiecināmajām izmaksām, savukārt darbības projektos Eiropas Komisijas līdzfinansējuma maksimums ir līdz pat 95% no attiecināmajām izmaksām. 

Eiropas Komisija 2014.gada 24.aprīlī ir apstiprinājusi Programmas 2014.gada darba programmu: http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/files/justice_awp_2014_act_en.pdf; pielikums – programmas izklāsts: http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/files/justice_awp_2014_annex_en.pdf)

2014.gada darbības programmas ietvaros Eiropas Komisija plāno piešķirt finansējumu 45 812 000 euro apmērā:

Programma «Tiesiskums» («Justice» Programme)

2014.gada darba programma 

 

Darbības joma

Budžeta līnija

Konkursu veidi/finansējums

1.

Tiesu sistēmas darbinieku apmācība

33 03 02 „Tiesiskās sadarbības uzlabošana civiltiesībās un krimināltiesībās”

 

1.

Atklātajos konkursos:

8 100 000 EUR

 

1.2.1. „Aicinājums iesniegt pieteikumus, lai atbalstītu nacionāla vai starptautiska līmeņa projektus tiesu darbinieku sadarbībai civiltiesību jomā.” ES granta minimums EUR 75 000.

1.2.2. „Aicinājums iesniegt pieteikumus, lai atbalstītu starptautiska līmeņa projektus tiesu darbinieku sadarbībai krimināltiesību jomā, īpaši veicinot Eiropas aresta ordera u.c. savstarpējās atzīšanas instrumentu sekmīgu darbību.” Projekta pieteikuma iesniegšanai nepieciešamais dalībvalstu skaits – 2, ES granta minimums EUR 75 000.

2.

Darbības projektos:

 2 200 000 EUR

 

1.3.1. Aicinājums iesniegt pieteikumus darbības projektiem 2014.gadā, lai atbalstītu Eiropas mēroga sadarbības tīklus tiesiskās sadarbības jomā civiltiesībās un/vai krimināltiesībās. ES granta minimums 75 000, maksimums 250 000.

1.3.2. Aicinājums veidot 3 gadu perioda Ietvarprogrammas partnerības līgumus (2015-2017), lai atbalstītu Eiropas mēroga sadarbības tīklus tiesiskās sadarbības civiltiesībās un/vai krimināltiesībās veicināšanai un popularizēšanai.

1.3.3. Darbības projekts 2015.gadam, domāts Ietvarprogrammas partneriem, kuri darbojas tiesiskās sadarbības civiltiesībās un/vai krimināltiesībās atbalsta jomā.

3.

Eiropas Komisijas iepirkumiem:

3 898 000 EUR

 

4.

ES dalības maksa Hāgas starptautiskajā privāttiesību konferencē: 30 000 EUR

 

Kopā:

14 228 000 EUR

 

2.

Noziegumos cietušo/aizdomās turēto/apsūdzēto aizsardzība

33 03 01 „Tiesiskuma pieejamības veicināšana un tiesu sistēmas darbinieku apmācība”

 

1.

Atklātajos konkursos :

11 755 000 EUR

 

2.2.1. „Aicinājums iesniegt pieteikumus, lai atbalstītu starptautiskus projektus tiesu sistēmas darbinieku, juridiskās palīdzības sniedzēju u.c. kompetentu iestāžu darbinieku apmācībai civiltiesību, krimināltiesību un cilvēktiesību jomā”. Projekta pieteikuma iesniegšanai nepieciešamais dalībvalstu skaits – 2. ES granta minimums EUR 50 000.

2.2.2. „Aicinājums iesniegt pieteikumus, lai atbalstītu nacionāla vai starptautiska līmeņa projektus tiesu sistēmas darbinieku apmācībai konkurences tiesību jomā”. ES granta minimums EUR 10 000, maksimums EUR 400 000.

2.2.3. „Aicinājums iesniegt pieteikumus, lai atbalstītu nacionāla vai starptautiska līmeņa e-Justice projektus”. ES granta minimums EUR 75 000.

2.2.4. „Aicinājums iesniegt pieteikumus, lai atbalstītu nacionāla vai starptautiska līmeņa projektus ātrākai lietu izskatīšanai krimināltiesību jomā, veicinot par noziegumu aizdomās turēto vai apsūdzēto personu tiesību aizsardzību, vienlaicīgi ievērojot otras lietā iesaistītās puses tiesības”. ES  granta minimums EUR 75 000.

2.2.5. „Aicinājums iesniegt pieteikumus, lai atbalstītu nacionāla vai starptautiska līmeņa projektus noziegumos cietušo personu tiesību aizsardzībai”. ES granta minimums EUR 75 000.

2.

Darbības projektos:

9 080 000 EUR

 

2.3.1. Darbības projekts 2015.gadam Eiropas Tiesiskā apmācības tīkla atbalstam.

2.3.2. Aicinājums iesniegt pieteikumus darbības projektiem 2014.gadam Eiropas mēroga tīklu atbalstam tiesiskuma pieejamības jomā. ES granta minimums 75 000, maksimums 250 000.

2.3.3. Aicinājums veidot 3 gadu perioda Ietvarprogrammas partnerības līgumus (2015-2017), lai atbalstītu Eiropas mēroga sadarbības tīklus tiesiskuma pieejamības jomā.

2.3.4. Darbības projekts 2015.gadam, domāts Ietvarprogrammas partneriem, kuri darbojas tiesiskuma pieejamības jomā.

3.

Eiropas Komisijas iepirkumiem:

7 745 000 EUR

 

 

Kopā:

28 580 000 EUR

 

3.

Narkotiku apkarošana; narkomānu rehabilitācija

33 03 03 „Narkotiku pieprasījuma un piedāvājuma novēršana un mazināšana”

 

1.

Atklātajos konkursos:

2 509 000 EUR

”Aicinājums iesniegt projekta pieteikumus atklātajiem konkursiem, lai atbalstītu starptautiskus projektus ES narkotiku apkarošanas politikas jomā”. Projekta pieteikuma iesniegšanai nepieciešamais dalībvalstu skaits – 2. ES granta minimums EUR 75 000.

2.

Šajā budžeta līnijā finansējums darbības projektiem netiek piešķirts.

 

 

3.

Eiropas Komisijas iepirkumiem:

495 000 EUR

 

 

Kopā:

3 004 000 EUR

 

Programmai piešķirtais finansējums 2014.gadā:

45 812 000

2014.gada programma ir pirmā gada programma 2014.-2020.gada programmēšanas periodā un tās ietvaros projektu plānotais īstenošanas periods ir līdz 2017.gada beigām. Eiropas Komisija šī gada 25.aprīlī ir izsludinājusi konkursu pieteikumu iesniegšanai darbības projektiem.

Konkursu pieteikumu iesniegšanai atklātajos konkursos (action grants) Eiropas Komisija plāno izsludināt 2014.gada 3.ceturksnī.

2014.gada programmā plānots atbalstīt projektus ar Eiropas mēroga pievienoto vērtību: projekta īstenošanā iesaistītas vairākas dalībvalstis vai arī nacionālā līmenī īstenota projekta rezultāti pielietojami starptautiskā mērogā. Būtiska ir apmaiņa ar labas prakses piemēriem un minimālo standartu, kurus paredzēts ieviest visās dalībvalstīs, izveide, piemēram, īstenojot tiesnešu apmācības Eiropas Savienības konkurences tiesību jomā.

2014. gada programmas prioritārās mērķa grupas ir tiesu sistēmu darbinieki, juridiskās palīdzības sniedzēji u.c. kompetentu iestāžu darbinieki; personas, kas cietušas noziegumos, turētas aizdomās vai apsūdzētas par noziegumu veikšanu; narkotiku apkarošanas un narkomānu rehabilitācijas stratēģiju izstrādāšanā un ieviešanā iesaistītās iestādes.

Kā potenciālie finansējuma saņēmēji 2014.gada darba programmā minētas valsts iestādes, privātā sektora organizācijas, kuras atbilstoši likumam reģistrētas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī starptautiskas organizācijas.

Lai veicinātu programmas publicitāti Latvijā, Tieslietu ministrija sadarbībā ar Eiropas Komisiju 2014.gada jūlijā- septembrī plāno organizēt  informatīvo pasākumu par programmas mērķiem un nosacījumiem finansējuma saņemšanai.

Papildus informācija par programmu Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāta vietnē.

Kontaktpersona: Anna Velika, Tieslietu ministrijas Projektu departamenta Plānošanas un kontroles nodaļas vecākā referente, tālr. 67036820, Anna.Velika@tm.gov.lv

 

 

Aicina iesniegt pieteikumus Latvijas - Lietuvas - Taivānas Zinātniskās sadarbības atbalsta fonda projektu pieteikumu konkursam 2014.gadā
Atvērts kārtējais Latvijas - Lietuvas - Taivānaszinātniskās sadarbības atbalsta fonda (turpmāk- Fonda) projektu pieteikumu konkurss.

Prasības un nosacījumi projektu pieteikumu sagatavošanai ir pieejami Fonda mājaslapā: http://www.smm.lt/web/en/the-scientific-cooperation-of-latvia-lithuania-and-taiwan

Konkursam var iesniegt pētījumu projektus visās zinātnes nozarēs. Projekta dalībnieki var būt universitātēs, augstskolās un zinātniskajās institūcijās strādājošie zinātnieki.

Projekta pieteikumā jāpiedalās visu triju Fonda dalībvalstu zinātniekiem. Projekta izpildes maksimālais laiks ir trīs gadi.

Sadarbības projekta īstenošanā iesaistītie Latvijas, Lietuvas un Taivānas zinātnieki sagatavo projekta pieteikumu atbilstoši Fonda apstiprinātajai projekta pieteikuma formai (Projekta pieteikuma forma (.doc)) un iesniedz to katrs savas valsts par konkursu atbildīgajā institūcijā.

Latvijā zinātnieki projekta pieteikumu iesniedz Latvijas Zinātņu akadēmijas Eiropas programmu centrā (338. kabinets) līdz 2014.gada 30.maija plkst.17.00.

Projekta pieteikums jāiesniedz papīra formā (viens eksemplārs) un elektroniski.

Projektu pieteikumus papīra formā var iesniegt personīgi vai, nosūtot pa pastu (adrese: LZA Eiropas programmu centrs, Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050). Nosūtot pa pastu, par iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu. Elektronisko projekta iesniegumu nosūta uz elektroniskā pasta adresi ineta.pliksa@lza.lv

Finansējuma apjoms projekta Latvijas dalībniekam vienam gadam eksaktajās zinātnēs ir 25 000 USD, humanitārās un sociālās zinātnēs - 20 000 USD. 

Konkursa rezultātu paziņošana paredzēta 2014.gada oktobrī.

Projektu īstenošanas uzsākšana plānota no 2015.gada 1.janvāra.


JAUNUMI, 12.05.2014.

Atvēta projektu iesniegšana ES programmā "Eiropa pilsoņiem" (2014-2020)
ES programmas "Eiropa pilsoņiem" informācijas punkts Latvijā informē, ka ir atvēta projektu iesniegšana ES programmā "Eiropa pilsoņiem" (2014-2020). Pašvaldības un tām padotās iestādes, kā arī nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas iesniegt projekta pieteikumus ES programmā „Eiropa pilsoņiem” (2014-2020).

Latvijā programma ik gadu iegūst lielāku popularitāti gan pašvaldību, gan nevalstisko organizāciju vidū. Vairākas organizācijas un pašvaldības šīs programmas ietvaros finansējumu saviem iecerētajiem projektiem ir saņēmuši vairākkārt. Programmas sniegtās iespējas ir laba motivācija savus sadarbības vai specifiskos (vēsturiskās piemiņas) projektus realizēt, gūstot pēc iespējas lielāku atsaucību arī citās valstīs, kā arī ietaupot izdevumus par veiktajām aktivitātēm. Turklāt projekti ir viegli administrējami, ir vienkāršota atskaitīšanās sistēma, kas arī ir samērā būtiski potenciālajiem projektu iesniedzējiem.

Sīkāka informācija par jauno ES programmu „Eiropa Pilsoņiem” (2014-2020): http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en vai ES programmas „Eiropa pilsoņiem” informācijas punktā Latvijā: Andrejs Lukins, tel.: + 371 67330289, e-pasts: andrejs.lukins@km.gov.lv

Projektu iesniegšanas termiņi:

 • 1.darbība "Eiropas piemiņa un Eiropas pilsonība" (European Remembrance) - 2014.gada 4.jūnijs
 • 2.darbība "Demokrātiskā iesaistīšanās un sabiedriskā līdzdalība" (Democratic engagement and civic participation):
  • 2.1.apakšpasākums "Sadraudzības pašvaldību iedzīvotāju tikšanās (Town Twinning)" - 2014.gada 4.jūnijsun 2014.gada 1.septembris
  • 2.2.apakšpasākums "Sadraudzības pašvaldību tīklojumi (Networks of Towns)" - 2014.gada 4.jūnijs un2014.gada 1.septembris
  • 2.3.apakšpasākums "Pilsoniskās sabiedrības projekti (Civil Society Projects)" - 2014.gada 1.septembris

Projekta iesniegšanas kārtība un dokumentācija ŠEIT

Programmas ceļvedis/vadlīnijas (Programme guide) visās ES oficiālajās valodās pieejami ŠEIT

Avots: EACEA

Vēl joprojām ir iespēja pieteikties uz semināru par šo programmu, kas notiks 2014.gada 12.maijā Rīgā, ES Mājā, Aspazijas bulvārī 28.

Lai piedalītos šajā seminārā, līdz šī gada 8.maijam sūtiet pieteikumu aizpildot anketu:http://goo.gl/UUDjVs, vai sazinieties ar Andreju Lukinu: e-pasts andrejs.lukins@km.gov.lv vai pa tālruni 67330289. Seminārā vietu skaits ierobežots.

Līdzigs seminārs notiks arī Talsos šī gada 15.maijā. Informācija ŠEIT

 Pieejams atbalsts bērnu un jauniešu projektiem un iniciatīvām
08.05.2014
Møller Grupas uzņēmuma sociālās atbildības ietvaros tiek atbalstītas organizācijas un iniciatīvas, kas palīdz veidot sabiedrību cēlsirdīgāku un labāku. Kopš 2013. gada Møller Grupa atbalsta SOS Bērnu ciematu asociāciju Baltijas valstīs.

2014. gada pavasrī Møller Grupa uzsāk jaunu iniciatīvu, dibinot Møller Grupas Baltijas Fondu (MøllerGruppen Baltic Foundation).

Fonda ietvaros tiks atbalstīti projekti un iniciatīvas, kuru mērķis ir palīdzēt Igaunijā, Latvijā un Lietuvā dzīvojošiem bērniem un jauniešiem, kuri dažādu iemeslu dēļ dzīvo smagos apstākļos.

Fonda mērķis ir palīdzēt uzlabot labturību, radīt labāku un drošāku dzīves vidi un uzlabot bērnu un jauniešu mācību apstākļus.

Galvenie Møller Grupas Baltijas fonda darbības virzieni ir saistīti ar bērnu un jauniešu izglītības veicināšanu, vispārīgiem medicīnas un veselības aprūpes projektiem, pasākumiem bērnu ar īpašām vajadzībām iekļaušanai sabiedrībā.

Fonds gadā atbalsta vismaz trīs projektus. Katram projektam ir iespēja saņemt finansējumu līdz 15 000 EUR apmērā.

Møller Grupa aicina visus tos, kuriem ir nepieciešams atbalsts, iesūtīt savus pieteikumus. Pieteikumu iesūtīšanas termiņš 2014. gada 1. jūnijs.

Īpaša pieteikuma forma nav nepieciešama. Pieteikumā jāiekļauj sekojoša informācija:

 • īss projekta un projekta pieteicēja apraksts,
 • pieprasītā finansējuma summa,
 • projekta budžets,
 • citi sponsori.

Pieteikumu izvērtēšana notiks līdz 15. septembrim.

 Ja būs pieprasījums un labi projekti, ražošanas modernizācijai novirzīsim vēl vismaz 20 milj. eiro
ES fondu aktivitātes „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” 4. kārtas ietvaros Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ir saņēmusi vairāk kā 150 projektus.

“Šāda aktivitāte skaidri iezīmē uzņēmēju vēlmi attīstīt augstas pievienotas vērtības uzņēmējdarbību un ražošanu. Ekonomikas ministrija nepieciešamības gadījumā ir gatava palielināt kopējo pieejamo finansējumu šajā aktivitātē vismaz par 20 miljoniem eiro, kas ļaus atbalstīt spēcīgus un kvalitatīvus biznesa projektus vairāk kā 60 miljonu eiro apmērā,” uzsver ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis.

Projektu savlaicīga izvērtēšana būs liels izaicinājums Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, kurai līdz šā gada 30. jūnijam ir jāizvērtē pilnīgi visi projekti.

ES fondu aktivitātes „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” 4. kārtas ietvaros Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā komersanti kopumā iesnieguši 157 projektu iesniegumus par pieprasīto struktūrfondu finansējumu - 112 700219,89 EUR, kas būtiski pārsniedz iepriekšējās kārtās novēroto komersantu aktivitāti. Atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšana norisinājās no 21.03.2014 līdz 22.04.2014.

Šīs programmas 1. kārtas ietvaros tika atbalstīts 21 projekts ar pieprasīto atbalstu 62 milj.eiro apmērā, 2. kārtas ietvaros – 17 projekti ar pieprasīto atbalstu 43 milj.eiro apmērā un 3. kārtas ietvaros – 73 projekti ar pieprasīto atbalstu 42 milj.eiro apmērā.

Augstas pievienotas vērtības investīciju aktivitātes 4. kārtas mērķis ir stimulēt vietējos komersantus veikt ieguldījumus zināšanu vai tehnoloģiju intensīvajos projektos, kā arī piesaistīt ārvalstu investīcijas jomās ar augstu pievienoto vērtību, tādējādi veicinot jaunāko tehnoloģiju pārnesi no ārvalstīm.

Programmas ietvaros finansējums tiks piešķirts ieguldījumiem pamatlīdzekļos, proti, jaunu iekārtu un aprīkojumu iegādei, kas palīdz uzņēmumam modernizēties, sākt jaunu, ienesīgāku preču vai pakalpojumu ražošanu.Tāpat atbalsts tiks piešķirts ilgtermiņa ieguldījumiem, ja tos izmanto tikai projekta iesniegumā norādītajā projekta īstenošanas vietā un tikai saimnieciskajā darbībā.

Minimālais kopējo attiecināmo izmaksu apjoms vienam projektam ir samazināts uz 50 000 euro; maksimālais publiskā finansējuma apjoms vienai projekta iesniedzēja saistīto personu grupai ir palielināts līdz 2 135 000 euro. Aktivitātes 4.kārtas kopējais finansējums šobrīd ir 42,4 milj. euro. Projektu īstenošanas termiņš – līdz 2015. gada 15. novembrim.

Detalizēta informācija par aktivitātes „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” 4. kārtas ietvaros iesniegto projektu sadalījumu pa nozarēm un reģioniem:

Projektu skaita sadalījums pa nozarēm:

Nozare (lielās grupas)

Projektu skaits, vienības

Projektu skaits, % no kopējā apmēra

IKT

3

2

Kokapstrādes nozare

28

18

Ķīmiskā rūpniecība

30

19

Metālapstrādes un mašīnbūves nozare

51

32

Papīra izstrādājumu ražošanas un poligrāfijas nozare

12

8

Pārtikas rūpniecība

15

10

Tekstilapstrādes nozare

6

4

Transporta un loģistikas nozare

6

4

Veselības aprūpes nozare

4

3

Ieguves rūpniecības nozare

2

1

Kopā

157

100

 

Projektu skaita sadalījums pa reģioniem:

Statistiskais reģions

Projektu skaits, vienības

Projektu skaits, % no kopējā apmēra

Kurzeme

22

14

Latgale

13

8

Rīga

53

34

Pierīgas reģions

28

18

Vidzeme

22

14

Zemgale

19

12

Kopā

157

100


JAUNUMI, 28.04.2014.

Izsludināts projektu konkurss ģimenes ārstu tīkla attīstībai
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.1.5.1.1.apakšaktivitātes "Ģimenes ārstu tīkla attīstība" ietvaros par atlikušo finansējumu.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2014.gada 23.aprīļa līdz 2014.gada 22.maijam.

Aktivitātes mērķis ir sakārtot ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru, uzlabojot ģimenes ārstu pieejamību pašvaldību teritorijās, tādējādi materiāltehniski nodrošinot un pilnveidojot primārās veselības aprūpes sniedzēju tīklu.

Projekta iesniedzējs var būt ārstniecības iestāde, kas sniedz valsts apmaksātos ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus (tai skaitā valsts apmaksātos ģimenes ārsta pakalpojumus) vai nodrošina telpas valsts apmaksāto ģimenes ārsta pakalpojumu sniegšanai.

Projekta iesniegums sagatavojams saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumiem Nr.726 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.1.apakšaktivitāti "Ģimenes ārstu tīkla attīstība"". Projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti ir atrodami CFLA tīmekļa vietnē.

Papildu informācija par  projektu iesniegumu sagatavošanas un ieviešanu pieejama Veselības ministrijas mājaslapā.

Aktivitātes ietvaros atlikušais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 1 096 881 euro.

Minimālās attiecināmās izmaksas aktivitātes ietvaros vienam projektam ir 1000 euro, maksimālās attiecināmās izmaksas vienam projektam - 450 000 euro. Aktivitātes ietvaros var īstenot ne vairāk kā vienu projektu par vienu ģimenes ārsta praksi.

Projektu iesniegumus var iesniegt:

 • personīgi - Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Lietvedības un arhīva nodaļā 152.kabinetā (ieeja no Meistaru ielas puses) darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00;
 • nosūtot pa pastu - Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919;
 • elektroniska dokumenta formā normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: cfla@cfla.gov.lv
 • Iesniedzot papīra formā personīgi vai nosūtot pa pastu, jāiesniedz projekta iesniegums, kas sastāv no projekta iesnieguma veidlapas un pielikumiem (projekta iesnieguma lapas ir numurētas, cauršūtas caurauklotā veidā (projekta iesnieguma veidlapa ir cauršūta (caurauklota) atsevišķi no projekta iesnieguma pielikumiem) un noformētas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību) un identisku projekta iesnieguma elektronisko kopiju elektronisko datu nesējā. Visi dokumenti kopā jāievieto vienā slēgtā aploksnē (iepakojumā) un uz tās jānorāda šāda informācija:

Adresāts: "Atklātai projektu iesniegumu atlasei
Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai
Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919."

Neskaidrību vai papildus jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Veselības aprūpes attīstības projektu nodaļas vadītāju Airisu Budovu (Airisa.Budova@cfla.gov.lv, tālr. 26016726). Veselības ministrija gan telefoniski, gan elektroniski nodrošina konsultācijas projekta iesnieguma aizpildīšanai, tādejādi jebkuros jautājumos lūgums vērsties pie Daces Ozoliņas, tālrunis 67876085, e-pasts Dace.Ozolina@vm.gov.lv

Izsludināts projektu konkurss "Latvijas sakrālais mantojums"
Jau trešo gadu Rietumu Bankas labdarības fonds (RBLF) organizē projektu konkursu ''Latvijas sakrālais mantojums'', kura gaitā tiek piešķirts finansiāls atbalsts jebkuru konfesiju dievnamiem, kam ir kultūrvēsturiska vērtība. Konkursa ietvaros tiks atlasīti un finansēti projekti, kuru rezultāts ļaus saglabāt un atjaunot reliģisko draudžu kultūras un vēstures pieminekļus. 

„Ņemot vērā lielo atsaucību un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas aktualitāti, Rietumu Bankas labdarības fonds jau trešo reizi izsludina konkursu „Latvijas Sakrālais mantojums”. Projektu konkursa noteikumi visus gadus ir līdzīgi - mērķis ir atbalstīt projektus, kuri ļaus saglabāt nākamajām paaudzēm iepriekšējo gadsimtu sakrālo mantojumu to sākotnējā, autentiskā veidolā. Nepieciešams pasargāt to kā no laika ritējuma ietekmes, tā arī nemākulīgas, kaitējošas iejaukšanās. Mūsu galvenā prioritāte šajā projektā – tie kultūras pieminekļi, kuri jau atrodas bēdīgā stāvoklī un prasa nekavējošu rīcību restaurācijā vai konservācijā,” atzīmē Inga Šīna, Rietumu Bankas labdarības fonda Valdes priekšsēdētāja.

Jau daudzu gadu garumā fonds ir atbalstījis dažādus baznīcu restaurācijas darbus, tomēr ar katru reizi aizvien grūtāk bija izlemt kam piešķirt atbalstu, jo visus projektus finansēt nespējam. Tādēļ RBLF aicināja palīgā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, lai kopīgi izstrādātu konkursa noteikumus, kas atvieglotu projektu izvērtēšanu un salīdzināšanu. Projektus izvērtē žūrija, kurā piedalās arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāvji. Pirmā konkursa laikā tika saņemti ap 100 projektu un finansējums tika piešķirts septiņām baznīcām. 2013.gadā atbalstījām 8 baznīcu iesniegtos projektus. Lai saņemtu atbalstu, projektam jāatbilst projektu konkursa nolikumam, konkursa mērķim un starptautiski atzītiem kultūras mantojuma restaurācijas un saglabāšanas principiem, Latvijas kultūrvides vērtībai. Projekta paredzamajam rezultātam jāsekmē objekta un autentisko vērtību saglabāšanu. Tātad var pieteikt restaurācijai arī atsevišķus interjera objektus ar unikālu vēsturisku vērtību un nozīmi vai arī veikt visnepieciešamākos remonta darbus celtnes un interjera saglabāšanai. Pieteikumā jānorāda arī projekta rezultātu pieejamība sabiedrībai, kā arī draudzes lielums, tās īstenotās aktivitātes un iepriekš īstenotie projekti. Konkursā apstiprinātie projekti, kam piešķirts finansējums, tiks publicēti RBLF mājas lapā www.rblf.lv un VKPAI mājas lapā www.mantojums.lv.

Iesniegt projektu finansējuma saņemšanai var ikviena Latvijas reliģiskā organizācija, kurai pieder vai valdījumā ir vietējas vai valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Projektiem pieejamais finansējums konkursa ietvaros – 22 000 eiro, vienam projektam – līdz 4500 eiro. Pieteikumus var iesniegt līdz 23.maijam, aizpildot pieteikuma veidlapu un pievienojot papildu nepieciešamo informāciju.

Plašāka informācija pieejama Rietumu Bankas labdarības fonda mājaslapā.

2013.gadā atbalstītie projekti: 

 1. Alūksnes evaņģēliski luteriskā baznīca – baznīcas torņa restaurācija. Baznīca būvēta no 1781. līdz 1788. gadam. Baznīca glabā izcilu retumu — Ernsta Glika latviešu valodā tulkotās Bībeles pirmizdevumu. Baznīcai ir augsts tornis ar platām ozolkoka kāpnēm, no kura paveras skaisti skati. 
 2. Cesvaines evaņģēliski luteriskā baznīca – ieejas durvju portāla restaurācija. Celta 1879.gadā gotiskajā stilā. No šķeltiem laukakmeņiem un sarkaniem ķieģeļiem celtā baznīca ir viens no spilgtākajiem Vidzemes sakrālās arhitektūras neogotikas stila paraugiem, kas izceļas ar iespaidīgajām formām un fasāžu augstvērtīgu apdari. 
 3. Aizkalnes Vissvētākās Dievmātes Aizmigšanas pareizticīgo baznīca (Preiļu novads) – ieejas durvju portāla restaurācija un jumta remonts. Arhitektoniski izteiksmīga mūra celtne ar kupoliem un zvanu torni. 
 4. Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīca – luktas restaurācija. Pirmo reizi dokumentos minēta 1252.g. 18. oktobrī. Tagadējā baznīca uzcelta pēc Kurzemes un Zemgales hercoga Gotharda Ketlera pavēles. Sv. Katrīnas baznīca bija hercogistes pirmās galvaspilsētas Kuldīgas (Goldingen) galma dievnams. 
 5. Bauskas Sv.Gara baznīca – lasāmpults restaurācija. Senākā saglabājusies celtne Bauskas vecpilsētas daļā. Baznīcā saglabājušies vēsturiskā interjera elementi no 16.-18.gs. 
 6. Apriķu evaņģēliski luteriskā baznīca (Aizputes novads) – grīdas restaurācija. Viena no krāšņākajām baznīcām Kurzemē. Celta 1710.g. Ārēji, tā diez ko neatšķiras no citām baznīcām Kurzemes provincē, toties baznīcas interjers pārsteidz ar unikāliem kokgriezumiem un griestu gleznojumiem. 
 7. Feimaņu katoļu baznīca (Rēzeknes novads) – vēsturisko koka solu restaurācija. Pašreizējo koka baznīcu vecā dievnama vietā uzcēla 1756. gadā. Baznīcas interjers slavens ar lustrām, kokgriezumiem rotātiem altāriem, koka skulptūrām u.c. Daži kādreizējie Feimaņu baznīcas mākslas priekšmeti ir pārvietoti un glabājas Rundāles pilī un Ermitāžā. 
 8. Durbes luterāņu baznīca – ērģeļu restaurācija. 1651. gada Durbē iesvētīja jauno mūra baznīcu, kuras celtniecību finansiāli atbalstīja Kurzemes hercogs.

 

Turpināsies atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšana apakšaktivitātē "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings"
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) paziņo, ka no 2014.gada 1.maija līdz 2014.gada 30.decembrim (ieskaitot) turpināsies atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšana apakšaktivitātē "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings".

Apakšaktivitātes mērķis ir atbalstīt ar ieiešanu ārvalstu tirgos saistītās aktivitātes – ārējo mārketingu ārvalstīs – un pasākumus, kas sekmē komersantu iekļaušanos starptautiskajās piegāžu ķēdēs, veicina Latvijas komersantu dalību starptautiskajās izstādēs un tirdzniecības misijās.

Apakšaktivitātes ietvaros finansējumu var saņemt:

 • komersants;
 • biedrība, kurā apvienojušies vismaz pieci komersanti;
 • nodibinājums, kura dibinātāji vai dibinātāju biedri ir vismaz pieci komersanti;
 • kooperatīvā sabiedrība, kurā apvienojušies vismaz pieci komersanti;
 • valsts vai pašvaldības iestāde, kas ir finansējuma saņēmēja projektā, kurā pārējie partneri ir komersanti, biedrības, kooperatīvās sabiedrības, pašvaldības vai ostu pārvaldes. Valsts vai pašvaldības iestāde var būt finansējuma saņēmēja, ja viss saņemtais finansējums tiek izmantots, lai samaksātu par šo noteikumu 21.1. un 21.2.apakšpunktā minētajām darbībām;
 • pašvaldība;
 • ostu pārvalde.

Projekti tiks izvērtēti saskaņā ar noteikumiem, kas būs spēkā projekta iesniegšanas dienā. Tātad projekti, kas tiks iesniegti līdz 2014.gada 14.maijam (ieskaitot), tiks izvērtēti saskaņā ar šobrīd spēkā esošajiem noteikumiem. Savukārt projektus, kas tiks iesniegti, sākot no 2014.gada 15.maija, izvērtēs saskaņā ar noteikumiem, kas stāsies spēkā no 2014.gada 15.maija.

Apakšaktivitātes ietvaros pieejamais finansējums no 2014.gada 1.maija līdz 2014.gada 30.decembrim - 4 980 052 euro.

Projektu iesniegumu atlases kārta ir kalendārais mēnesis. Projektu iesniegumus, kas iesniegti atlases kārtā, vērtē un savstarpēji salīdzina attiecīgās kārtas ietvaros. Vienā projektu iesniegumu atlases kārtā pieejamais finansējums ir 711 436 euro.

Plašāka informācija par apakšaktivitāti un pieteikšanās kārtību pieejama LIAA interneta mājaslapā.

Projektu iesniegumus var iesniegt LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 vai nosūtīt pa pastu (ierakstītā vēstulē), adrese: Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442, vai uz elektroniskā pasta adresi sf.projekts@liaa.gov.lv (noformētu elektroniska dokumenta veidā).

 


 

Aktualitātes no Kurzemes plānošanas reģiona, 25.04.2014.

 

1.Talsos  8. un 9. maijā notiks reģionālais forums  „Atbalsts uzņēmējiem” un Eksporta dienas

 

Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Latvijas Garantiju aģentūra un Latvijas Attīstības finanšu institūcija „Altum” šā gada 8. un 9. maijā aicina Talsu novada komersantus uz reģionālo biznesa forumu „Atbalsts uzņēmējiem” un Eksporta dienu. Pasākuma laikā sniegsim komersantiem plašu informāciju par šobrīd pieejamo un plānoto atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai.

Laiks: 8. un 9. maijā plkst. 10:00

Vieta: Talsu novada domes telpās (Talsi, Kareivju iela 7).

Dalība pasākumā - bezmaksas.

Foruma pirmajā dienā, 8. maijā, informēsim komersantus par plānoto atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai 2014.-2020.gada ES fondu plānošanas periodā. Tāpat sniegsim plašu informāciju par šobrīd pieejamajām atbalsta programmām uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai, inovāciju attīstībai un pētniecībai. Vienlaikus informēsim par pieejamo atbalstu inovatīviem maziem un vidējiem uzņēmumiem programmas Horizonts 2020 ietvaros.

Savukārt, foruma otrajā dienā, 9. maijā, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra organizēs Eksporta darbnīcu, uz kuru aicinām Latvijas uzņēmumu īpašniekus, eksporta, mārketinga speciālistus un citus interesentus, kuri vēlas gūt jaunas zināšanas eksporta uzsākšanā un attīstīšanā. Šajā dienā tiks piedāvātas gan teorētiskas zināšanas, gan sniegti praktiski padomi eksporta attīstībai, gan būs iespēja iepazīties ar eksportējošu komersantu pieredzi. Eksporta darbnīcas dalībniekiem būs iespēja uzzināt, kā izvēlēties produktus eksportam un kā tos sagatavot, kā izstrādāt eksporta stratēģiju, iepazīties ar niansēm saskarsmes kultūrā ar ārzemju partneriem, kā arī iegūt informāciju par daudziem citiem aktuāliem jautājumiem.

Foruma dienas kārtība pielikumā.

Dalībai forumā aicinām pieteikties Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā līdz  7. maijam, tiešsaistē aizpildot pieteikuma anketu: http://www.liaa.gov.lv/lv/forums-atbalsts-uznemejiem-talsi

Sīkāka informācija par forumu pieejama Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (Ginta Purmale, e-pasts:ginta.purmale@liaa.gov.lv, tālr.: 67039414).

Biznesa forumus organizē Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum un Latvijas Garantiju aģentūra sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģiona ES informācijas centru un Talsu novada domi. Nākošie forumi notiks 15. un 16. maijā Madonā, 22. maijā Balvos un 28. maijā Kuldīgā.

 

2.Atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem

 

Horizonts 2020 jaunā iniciatīva - MVU instruments ir izveidots, lai palīdzētu maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) realizēt tirgus orientētas, inovatīvas idejas, pārvērst tās tirgus pieprasītos, konkurētspējīgos, peļņu nesošos produktos vai pakalpojumos. Tā pamatiezīmes ir līdzīgas praksē veiksmīgai ASV MVU finanšu atbalsta programmai „The Small Business Innovation Research program” (SBIR).

MVU instruments ir paredzēts visa veida inovatīviem, uz starptautisko tirgu, izaugsmi un peļņas gūšanu orientētiem maziem un vidējiem uzņēmumiem. Galvenokārt tas ir domāts jau strādājošiem uzņēmumiem, tomēr arī jaundibinātie uzņēmumi (Start-ups, Spin-offs) var piedalīties MVU instruments programmā, ja vien tiem ir ļoti perspektīva, inovatīva, peļņu sološa biznesa ideja.

Projekta tematikai ir jāatbilst kādai no Horizonts 2020 tematiskajām tehnoloģiskajām prioritātēm, vai jārisina kādas sabiedrībai nozīmīgas problēmas. Ar aktuālajām tematikām var iepazīties attiecīgā gada darba programmā, kura tiek publicēta Eiropas Komisijas Pētniecības un inovācijas „Dalībnieku portālā”. http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.htmll

Iespējamo tematiku loks ir visai plašs, tomēr projektos ir jābūt būtiskam jauninājuma elementam, tiem ir jābūt ar Eiropas pievienoto vērtību, un rezultātiem ir jābūt orientētiem uz Eiropas vai pasaules, nevis vietējo tirgu. MVU instruments galvenokārt ir paredzēts, lai atbalstītu inovācijas aktivitātes, lai gan, ja tas ir nepieciešams un pamatots, projektos var veikt arī kādu pētniecisko darbu.

MVU instrumenta projektos tikai mazie un vidējie uzņēmumi var pretendēt uz finansējumu. Ja projektā ir nepieciešams iesaistīt cita tipa institūcijas, piemēram, universitātes, pētnieciskos institūtus, lielos uzņēmumus, nevalstiskās organizācijas u.tml., tad tām projektā ir jāpiedalās kā līgumdarbu izpildītājām. Līgumdarbu izpildītāju piesaiste ir pieļaujama, bet to nepieciešamība ir jāpamato. Projektu var realizēt arī viens MVU, nav nepieciešams konsorcijs. Vēl vairāk - tiek sagaidīts, ka vairumu projektu realizēs viens uzņēmums. Projektu var realizēt arī konsorcijs, bet tad tā nepieciešamība projekta pieteikumā ir jāpamato.

MVU instrumentam ir trīs fāzes. Projekti atbalstam pirmajā un otrajā fāzē tiek izvēlēti projektu konkursos, un tiešā veidā tiek finansēti tikai pirmās un otrās fāzes projekti, bet trešajā fāzē nav tieša publiskā finansējuma.

Pirmās fāzes projekti ir paredzēti biznesa idejas dzīvotspējas izvērtēšanai un sagatavošanās darbiem otrās fāzes projektu pieteikumam. Tie var būt koncepcijas pamatošana, tirgus izpēte, riska novērtējums, ja nepieciešams, tad partneru meklēšana otrās fāzes projektam, detalizēta biznesa plāna izstrāde u.tml. Projekta pieteikums pirmās fāzes projektu konkursam ir līdz 10 lpp. garš. Pirmās fāzes atbalstītie projekti saņem fiksētu summu – 50 000 Eiro. Pirmās fāzes projekta realizēšanas laikam ir jābūt aptuveni 6 mēneši. Tiek sagaidīts, ka pirmās fāzes projekta rezultāts ir projekta pieteikums otrajai fāzei ar detalizētu biznesa plānu. Tomēr, ja priekšizpēte ir parādījusi, ka biznesa ideja nav dzīvotspējīga, projektu var beigt pēc pirmās fāzes - arī negatīvs rezultāts ir pieņemams.

MVU instrumenta otrajā fāzē ir neatkarīgs projektu konkurss, t.i., tajā var piedalīties arī MVU, kuri nav realizējuši pirmās fāzes projektu. Projekta pieteikumā ir jāiekļauj detalizēts biznesa plāns un plānoto darbu apraksts. Otrās fāzes projekti ir paredzēti idejas realizācijai. Darbi var būt lietišķā pētniecība, ja tāda ir nepieciešama, prototipa izstrāde, testēšana, demonstrēšana, pilotiekārtas izstrāde, miniaturizācija, produkta vai pakalpojuma sagatavošana tirgum u.c. darbības. Indikatīvās projekta izmaksas ir 0.5-2.5 miljoni Eiro, bet var būt arī citādas, ja tam ir pamatojums. Projekta realizēšanas laiks ir paredzēts 1-2 gadi, bet var būt arī citāds, ja nepieciešamība ir pamatota. Rezultātam ir jābūt komercializēšanai gatavam produktam vai pakalpojumam.

Trešajā fāzē nav projektu konkursa, jo tiešā veidā nav arī finansējuma. Trešajā fāzē uzņēmumiem, kuri sekmīgi ir pabeiguši otrās fāzes projektu, tiek atvieglota pieeja citiem finanšu avotiem – riska un privātajam kapitālam, aizdevumu fondiem. Tāpat var tikt izmantoti citi netieši atbalsta mehānismi, piemēram, tīklošanās, publicitāte u.tml.

Vienlaicīgi viens un tas pats MVU var piedalīties tikai vienā MVU instrumenta pirmās vai otrās fāzes projektu konkursā vai projekta realizācijā. Piemēram, viens un tas pats uzņēmums nevar vienlaikus realizēt pirmās fāzes projektu, un iesniegt pieteikumu otrās fāzes projektu konkursam, vai arī iesniegt divus projektu pieteikumus – tas ir jādara secīgi, kad iepriekšējā aktivitāte ir pilnībā noslēgusies. Tomēr dalība MVU instrumenta projektu konkursā vai projekta īstenošanā neuzliek nekādus ierobežojumus tam pašam MVU piedalīties citu Horizonts 2020 apakšprogrammu projektu konkursos vai projektos.

Projektus īstenojošiem MVU tiek nodrošināta dažāda nepieciešamā biznesa apmācība. Pirmās fāzes projektos - līdz 3 dienām, otrās fāzes projektos – līdz 12 dienām. Apmācība nav paredzēta projektu rakstīšanā vai realizēšanā, bet ar biznesu saistītos jautājumos – marketings, finansējuma piesaiste, intelektuālā īpašuma aizsardzība u.tml.

Pirmajā un otrajā fāzē ir nepārtraukti atvērts konkurss (projektu pieteikumus var iesniegt jebkurā brīdī), bet izvērtēšana – periodiska – 4 reizes gadā. Praktiski tas nozīmē, ka katru gadu gan pirmajā, gan otrajā fāzē ir 4 projektu konkursi. Izņēmums ir 2014. gads, kad pirmajā fāzē ir trīs konkursi - 18. jūnijā, 24. septembrī un 17. decembrī, bet otrajā fāzē divi projektu konkursi – 09. oktobrī un 17. decembrī.

Tikko kā tiek iesniegts projekta pieteikums, tas tiek nosūtīts vērtēšanai. Tas savukārt nozīmē, ka iesniegtajā projekta pieteikumā nav iespējams veikt labojumus/papildinājumus. Projektu pieteikumus vērtē neatkarīgie eksperti. Projekta iesniedzējs var norādīt līdz 3 personām, kuras viņš nevēlas, lai tie būtu viņa projekta pieteikuma vērtētāji.

Gan pirmās, gan otrās fāzes atbalstītajiem projektiem atbalsta intensitāte ir 70%. Atsevišķu tēmu projektiem, piemēram, specifiskiem veselības jomas projektiem atbalsta intensitāte var būt līdz 100%. Projektu realizēšanai ir pieejams priekšfinansējums. Bankas garantijas priekšfinansējumam netiek prasītas.

Ar MVU instrumenta detalizētu aprakstu var iepazīties https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument

Aktuālās MVU instrumenta tematikas un konkursu apraksti ir Horizonts 2020 Darba programmas 2014.-2015. gadiem sadaļā „7. Inovācijas mazos un vidējos uzņēmumos” http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-sme_en.pdf no 4. līdz 9. lappusei.

Kontakti tuvākai saziņai par Horizonts 2020 pieejami http://h2020.lv/lv/eiropas-programmas-2/horizonts-2020/lideriba-pamattehnologijas-un-rupniecibas-tehnologijas/mazie-un-videjie-uznemumi

 

3.Turpināsies atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšana apakšaktivitātē "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings"

 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) paziņo, ka no 2014.gada 1.maija līdz 2014.gada 30.decembrim (ieskaitot) turpināsies atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšana apakšaktivitātē "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings".

Apakšaktivitātes mērķis ir atbalstīt ar ieiešanu ārvalstu tirgos saistītās aktivitātes – ārējo mārketingu ārvalstīs – un pasākumus, kas sekmē komersantu iekļaušanos starptautiskajās piegāžu ķēdēs, veicina Latvijas komersantu dalību starptautiskajās izstādēs un tirdzniecības misijās.

Apakšaktivitātes ietvaros finansējumu var saņemt:

 • komersants;
 • biedrība, kurā apvienojušies vismaz pieci komersanti;
 • nodibinājums, kura dibinātāji vai dibinātāju biedri ir vismaz pieci komersanti;
 • kooperatīvā sabiedrība, kurā apvienojušies vismaz pieci komersanti;
 • valsts vai pašvaldības iestāde, kas ir finansējuma saņēmēja projektā, kurā pārējie partneri ir komersanti, biedrības, kooperatīvās sabiedrības, pašvaldības vai ostu pārvaldes. Valsts vai pašvaldības iestāde var būt finansējuma saņēmēja, ja viss saņemtais finansējums tiek izmantots, lai samaksātu par šo noteikumu 21.1. un 21.2.apakšpunktā minētajām darbībām;
 • pašvaldība;
 • ostu pārvalde.

Projekti tiks izvērtēti saskaņā ar noteikumiem, kas būs spēkā projekta iesniegšanas dienā. Tātad projekti, kas tiks iesniegti līdz 2014.gada 14.maijam (ieskaitot), tiks izvērtēti saskaņā ar šobrīd spēkā esošajiem noteikumiem. Savukārt projektus, kas tiks iesniegti, sākot no 2014.gada 15.maija, izvērtēs saskaņā ar noteikumiem, kas stāsies spēkā no 2014.gada 15.maija.

Apakšaktivitātes ietvaros pieejamais finansējums no 2014.gada 1.maija līdz 2014.gada 30.decembrim - 4 980 052 euro.

Projektu iesniegumu atlases kārta ir kalendārais mēnesis. Projektu iesniegumus, kas iesniegti atlases kārtā, vērtē un savstarpēji salīdzina attiecīgās kārtas ietvaros. Vienā projektu iesniegumu atlases kārtā pieejamais finansējums ir 711 436 euro.

Plašāka informācija par apakšaktivitāti un pieteikšanās kārtību pieejama http://www.liaa.gov.lv/lv/es-fondi/pienem/arejo-tirgu-apgusana-arejais-marketings-6-un-turpmakas-kartas

Projektu iesniegumus var iesniegt LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 vai nosūtīt pa pastu (ierakstītā vēstulē), adrese: Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442, vai uz elektroniskā pasta adresi sf.projekts@liaa.gov.lv (noformētu elektroniska dokumenta veidā).

 

4.Darbs skolēnu vasaras brīvlaikā – NVA aicina darba devējus pieteikt darba vietas skolēniem

 

Labā ziņa skolēniem un viņu vecākiem – šovasar pēc 5 gadu pārtraukuma Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) atjauno skolēnu nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā! Ar NVA atbalstu vasaras mēnešos strādāt un iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un pirmo darba pieredzi varēs jaunieši vecumā no 15 gadiem, kuri mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Pasākums norisināsies no 2. jūnija līdz 29. augustam, viena skolēna dalības ilgums – 1 mēnesis.
Darba devēji - pašvaldības, biedrības, nodibinājumi un komersanti – aicināti jau nākamnedēļ pieteikt darba vietas skolēniem vasaras brīvlaikā. Lai pieteiktos, darba devējam būs jāaizpilda NVA mājaslapā ievietotā pieteikuma veidlapa un jāiesniedz NVA filiālē, kuras administratīvajā teritorijā plānots izveidot darba vietu skolēnam.
NVA darba devējam nodrošinās dotāciju skolēna ikmēneša darba algai 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Otru pusi algas skolēnam maksā darba devējs, arī nodokļus no darba algas nomaksā darba devējs. Protams, darba devējs skolēnam var maksāt arī vairāk nekā minimālo darba algu.
NVA nodrošinās dotāciju ikmēneša darba algai arī skolēnu darba vadītājam. Par 10 skolēnu darba vadīšanu dotācijas apmērs būs vienas valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, attiecīgi dotācijas apmērs par viena skolēna darba vadīšanu būs viena desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Tātad, par viena skolēna nodarbināšanu darba devējs saņems 160 euro skolēna darba algai un 32 euro skolēna darba vadītāja darba algai pirms nodokļu nomaksas.
Tāpat NVA apmaksās skolēna veselības pārbaudes, ja to paredz normatīvie akti par obligātajām veselības pārbaudēm. Pasākuma laikā NVA nodrošina skolēnu apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darba vietā.
Skolēnu pieteikšanās plānota no maija vidus, paredzot, ka pieteikties pasākumam jaunieši varēs elektroniski NVA mājas lapā vai klātienē filiālē. „Nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanai piešķirts finansējums 2 miljonu euro apmērā. Tiek plānots, ka kopumā darbā vasaras brīvlaikā varēs iesaistīties vairāk nekā 10 tūkstoši skolēnu.
Uzziņa: Skolēnu nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā NVA ik vasaru organizēja sākot ar 2004.gadu.  2004. gadā ar NVA starpniecību bija nodarbināti 3 225 skolēni, 2005. – 9 198, 2006. – 11 552 un 2007. – 7 781 skolnieks, 2008. gadā - 11 222 skolēni. 2009.gadā saistībā ar budžeta optimizāciju pasaules ekonomiskās krīzes  iespaidā NVA aktīvais nodarbinātības pasākums "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālajās vai profesionālajās izglītības iestādēs" tika iesaldēts.

 

5.Izsludināts projektu konkurss "Latvijas sakrālais mantojums"

 

Jau trešo gadu Rietumu Bankas labdarības fonds (RBLF) organizē projektu konkursu ''Latvijas sakrālais mantojums'', kura gaitā tiek piešķirts finansiāls atbalsts jebkuru konfesiju dievnamiem, kam ir kultūrvēsturiska vērtība. Konkursa ietvaros tiks atlasīti un finansēti projekti, kuru rezultāts ļaus saglabāt un atjaunot reliģisko draudžu kultūras un vēstures pieminekļus.

„Ņemot vērā lielo atsaucību un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas aktualitāti, Rietumu Bankas labdarības fonds jau trešo reizi izsludina konkursu „Latvijas Sakrālais mantojums”. Projektu konkursa noteikumi visus gadus ir līdzīgi - mērķis ir atbalstīt projektus, kuri ļaus saglabāt nākamajām paaudzēm iepriekšējo gadsimtu sakrālo mantojumu to sākotnējā, autentiskā veidolā. Nepieciešams pasargāt to kā no laika ritējuma ietekmes, tā arī nemākulīgas, kaitējošas iejaukšanās. Mūsu galvenā prioritāte šajā projektā – tie kultūras pieminekļi, kuri jau atrodas bēdīgā stāvoklī un prasa nekavējošu rīcību restaurācijā vai konservācijā,” atzīmē Inga Šīna, Rietumu Bankas labdarības fonda Valdes priekšsēdētāja.

Jau daudzu gadu garumā fonds ir atbalstījis dažādus baznīcu restaurācijas darbus, tomēr ar katru reizi aizvien grūtāk bija izlemt kam piešķirt atbalstu, jo visus projektus finansēt nespējam. Tādēļ RBLF aicināja palīgā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, lai kopīgi izstrādātu konkursa noteikumus, kas atvieglotu projektu izvērtēšanu un salīdzināšanu. Projektus izvērtē žūrija, kurā piedalās arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāvji. Pirmā konkursa laikā tika saņemti ap 100 projektu un finansējums tika piešķirts septiņām baznīcām. 2013.gadā atbalstījām 8 baznīcu iesniegtos projektus. Lai saņemtu atbalstu, projektam jāatbilst projektu konkursa nolikumam, konkursa mērķim un starptautiski atzītiem kultūras mantojuma restaurācijas un saglabāšanas principiem, Latvijas kultūrvides vērtībai. Projekta paredzamajam rezultātam jāsekmē objekta un autentisko vērtību saglabāšanu. Tātad var pieteikt restaurācijai arī atsevišķus interjera objektus ar unikālu vēsturisku vērtību un nozīmi vai arī veikt visnepieciešamākos remonta darbus celtnes un interjera saglabāšanai. Pieteikumā jānorāda arī projekta rezultātu pieejamība sabiedrībai, kā arī draudzes lielums, tās īstenotās aktivitātes un iepriekš īstenotie projekti. Konkursā apstiprinātie projekti, kam piešķirts finansējums, tiks publicēti RBLF mājas lapā www.rblf.lv un VKPAI mājas lapā www.mantojums.lv.

Iesniegt projektu finansējuma saņemšanai var ikviena Latvijas reliģiskā organizācija, kurai pieder vai valdījumā ir vietējas vai valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Projektiem pieejamais finansējums konkursa ietvaros – 22 000 eiro, vienam projektam – līdz 4500 eiro. Pieteikumus var iesniegt līdz 23.maijam, aizpildot pieteikuma veidlapu un pievienojot papildu nepieciešamo informāciju.

Plašāka informācija pieejama http://rbfonds.lv/news?OpenDocument&nid=9EEF1BA5E9CBAC1AC2257CC3002C0406

2013.gadā atbalstītie projekti: 

 1. Alūksnes evaņģēliski luteriskā baznīca – baznīcas torņa restaurācija. Baznīca būvēta no 1781. līdz 1788. gadam. Baznīca glabā izcilu retumu — Ernsta Glika latviešu valodā tulkotās Bībeles pirmizdevumu. Baznīcai ir augsts tornis ar platām ozolkoka kāpnēm, no kura paveras skaisti skati. 
 2. Cesvaines evaņģēliski luteriskā baznīca – ieejas durvju portāla restaurācija. Celta 1879.gadā gotiskajā stilā. No šķeltiem laukakmeņiem un sarkaniem ķieģeļiem celtā baznīca ir viens no spilgtākajiem Vidzemes sakrālās arhitektūras neogotikas stila paraugiem, kas izceļas ar iespaidīgajām formām un fasāžu augstvērtīgu apdari. 
 3. Aizkalnes Vissvētākās Dievmātes Aizmigšanas pareizticīgo baznīca (Preiļu novads) – ieejas durvju portāla restaurācija un jumta remonts. Arhitektoniski izteiksmīga mūra celtne ar kupoliem un zvanu torni. 
 4. Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīca – luktas restaurācija. Pirmo reizi dokumentos minēta 1252.g. 18. oktobrī. Tagadējā baznīca uzcelta pēc Kurzemes un Zemgales hercoga Gotharda Ketlera pavēles. Sv. Katrīnas baznīca bija hercogistes pirmās galvaspilsētas Kuldīgas (Goldingen) galma dievnams. 
 5. Bauskas Sv.Gara baznīca – lasāmpults restaurācija. Senākā saglabājusies celtne Bauskas vecpilsētas daļā. Baznīcā saglabājušies vēsturiskā interjera elementi no 16.-18.gs. 
 6. Apriķu evaņģēliski luteriskā baznīca (Aizputes novads) – grīdas restaurācija. Viena no krāšņākajām baznīcām Kurzemē. Celta 1710.g. Ārēji, tā diez ko neatšķiras no citām baznīcām Kurzemes provincē, toties baznīcas interjers pārsteidz ar unikāliem kokgriezumiem un griestu gleznojumiem. 
 7. Feimaņu katoļu baznīca (Rēzeknes novads) – vēsturisko koka solu restaurācija. Pašreizējo koka baznīcu vecā dievnama vietā uzcēla 1756. gadā. Baznīcas interjers slavens ar lustrām, kokgriezumiem rotātiem altāriem, koka skulptūrām u.c. Daži kādreizējie Feimaņu baznīcas mākslas priekšmeti ir pārvietoti un glabājas Rundāles pilī un Ermitāžā. 
 8. Durbes luterāņu baznīca – ērģeļu restaurācija. 1651. gada Durbē iesvētīja jauno mūra baznīcu, kuras celtniecību finansiāli atbalstīja Kurzemes hercogs.

 

6.Izsludināts projektu konkurss ģimenes ārstu tīkla attīstībai

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.1.5.1.1.apakšaktivitātes "Ģimenes ārstu tīkla attīstība" ietvaros par atlikušo finansējumu.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2014.gada 23.aprīļa līdz 2014.gada 22.maijam.

Aktivitātes mērķis ir sakārtot ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru, uzlabojot ģimenes ārstu pieejamību pašvaldību teritorijās, tādējādi materiāltehniski nodrošinot un pilnveidojot primārās veselības aprūpes sniedzēju tīklu.

Projekta iesniedzējs var būt ārstniecības iestāde, kas sniedz valsts apmaksātos ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus (tai skaitā valsts apmaksātos ģimenes ārsta pakalpojumus) vai nodrošina telpas valsts apmaksāto ģimenes ārsta pakalpojumu sniegšanai.

Projekta iesniegums sagatavojams saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumiem Nr.726 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.1.apakšaktivitāti "Ģimenes ārstu tīkla attīstība"". Projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti ir atrodami http://cfla.gov.lv/lv/strukturfondi-un-kohezijas-fondi/projektu-iesniegumu-atlase

Papildu informācija par  projektu iesniegumu sagatavošanas un ieviešanu pieejama http://www.esfondi.vm.gov.lv/lat/2007__2013gads/eraf/31511apaksaktivitate/

Aktivitātes ietvaros atlikušais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 1 096 881 euro.

Minimālās attiecināmās izmaksas aktivitātes ietvaros vienam projektam ir 1000 euro, maksimālās attiecināmās izmaksas vienam projektam - 450 000 euro. Aktivitātes ietvaros var īstenot ne vairāk kā vienu projektu par vienu ģimenes ārsta praksi.

Projektu iesniegumus var iesniegt:

·         personīgi - Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Lietvedības un arhīva nodaļā 152.kabinetā (ieeja no Meistaru ielas puses) darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00;

·         nosūtot pa pastu - Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919;

·         elektroniska dokumenta formā normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: cfla@cfla.gov.lv

Iesniedzot papīra formā personīgi vai nosūtot pa pastu, jāiesniedz projekta iesniegums, kas sastāv no projekta iesnieguma veidlapas un pielikumiem (projekta iesnieguma lapas ir numurētas, cauršūtas caurauklotā veidā (projekta iesnieguma veidlapa ir cauršūta (caurauklota) atsevišķi no projekta iesnieguma pielikumiem) un noformētas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību) un identisku projekta iesnieguma elektronisko kopiju elektronisko datu nesējā. Visi dokumenti kopā jāievieto vienā slēgtā aploksnē (iepakojumā) un uz tās jānorāda šāda informācija:

Adresāts: Atklātai projektu iesniegumu atlasei,Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai, Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919."

 

Neskaidrību vai papildus jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Veselības aprūpes attīstības projektu nodaļas vadītāju Airisu Budovu (Airisa.Budova@cfla.gov.lv, tālr. 26016726). Veselības ministrija gan telefoniski, gan elektroniski nodrošina konsultācijas projekta iesnieguma aizpildīšanai, tādejādi jebkuros jautājumos lūgums vērsties pie Daces Ozoliņas, tālrunis 67876085, e-pasts Dace.Ozolina@vm.gov.lv

 


PASĀKUMI, 22.04.2014.

Praktiskais seminārs "NVO vienkāršā ieraksta grāmatvedība: reģistru vešana un finanšu pārskata sastādīšana"

23. aprīlī  no plkst. 14.00 – 17.00 NVO namā, Laimdotas ielā 42 (ieeja no Ieriķu ielas) aicinām uz praktisko semināru „NVO vienkāršā ieraksta grāmatvedība: reģistru vešana un finanšu pārskata sastādīšana”. Semināru vadīs grāmatvedības konsultante Sandra Laķe.

Semināru veidos divas daļas – praktiskā un teorētiskā. Teorētiskajā daļā dalībnieki uzzinās par nevalstisko organizāciju grāmatvedības organizēšanas un finanšu pārskatu sastādīšanas jautājumiem. Praktiskajā daļā lektores vadībā dalībniekiem būs iespēja pašiem sagatavot dažādu dokumentu paraugus.

Semināra darba kārtība.

Pieteikties semināram aicinām, sūtot informāciju (vārds, uzvārds, biedrība) uz e-pasta adresi nvonams@riga.lv . Vietu skaits seminārā ir ierobežots. Vēršam uzmanību, ka tiklīdz seminārā būs pieteikušies 25 dalībnieki, dalībnieku reģistrācija tiks pārtraukta. Lielas intereses gadījumā NVO nams tuvākajā iespējamajā laikā organizēs atkārtotu semināru!

 

Kontaktinformācija:
Sandra Rubene
Laimdotas iela 42, Rīga, LV-1084
E-pasts: 
sandra.rubene@riga.lv
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas
Nevalstisko organizāciju atbalsta sektora projektu koordinatore
Tālrunis +371 67848903


JAUNUMI, 22.04.2014.

Darbs skolēnu vasaras brīvlaikā – NVA aicina darba devējus pieteikt darba vietas skolēniem
Labā ziņa skolēniem un viņu vecākiem – šovasar pēc 5 gadu pārtraukuma Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) atjauno skolēnu nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā! Ar NVA atbalstu vasaras mēnešos strādāt un iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un pirmo darba pieredzi varēs jaunieši vecumā no 15 gadiem, kuri mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Pasākums norisināsies no 2.jūnija līdz 29.augustam, viena skolēna dalības ilgums – 1 mēnesis. 

Darba devēji - pašvaldības, biedrības, nodibinājumi un komersanti – aicināti jau nākamnedēļ pieteikt darba vietas skolēniem vasaras brīvlaikā. Lai pieteiktos, darba devējam būs jāaizpilda NVA mājaslapā ievietotā 
pieteikuma veidlapa un jāiesniedz NVA filiālē, kuras administratīvajā teritorijā plānots izveidot darba vietu skolēnam.
 
NVA darba devējam nodrošinās dotāciju skolēna ikmēneša darba algai 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Otru pusi algas skolēnam maksā darba devējs, arī nodokļus no darba algas nomaksā darba devējs. Protams, darba devējs skolēnam var maksāt arī vairāk nekā minimālo darba algu.

NVA nodrošinās dotāciju ikmēneša darba algai arī skolēnu darba vadītājam. Par 10 skolēnu darba vadīšanu dotācijas apmērs būs vienas valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, attiecīgi dotācijas apmērs par viena skolēna darba vadīšanu būs viena desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Tātad, par viena skolēna nodarbināšanu darba devējs saņems 160 euro skolēna darba algai un 32 euro skolēna darba vadītāja darba algai pirms nodokļu nomaksas.

Tāpat NVA apmaksās skolēna veselības pārbaudes, ja to paredz normatīvie akti par obligātajām veselības pārbaudēm. Pasākuma laikā NVA nodrošina skolēnu apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darba vietā.

Skolēnu pieteikšanās plānota no maija vidus, paredzot, ka pieteikties pasākumam jaunieši varēs elektroniski NVA mājas lapā vai klātienē filiālē. „Nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanai piešķirts finansējums 2 miljonu euro apmērā. Tiek plānots, ka kopumā darbā vasaras brīvlaikā varēs iesaistīties vairāk nekā 10 tūkstoši skolēnu.

Uzziņa: Skolēnu nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā NVA ik vasaru organizēja sākot ar 2004.gadu.  2004. gadā ar NVA starpniecību bija nodarbināti 3 225 skolēni, 2005. – 9 198, 2006. – 11 552 un 2007. – 7 781 skolnieks, 2008. gadā - 11 222 skolēni. 2009.gadā saistībā ar budžeta optimizāciju pasaules ekonomiskās krīzes  iespaidā NVA aktīvais nodarbinātības pasākums "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālajās vai profesionālajās izglītības iestādēs" tika iesaldēts.

 

Līdz 30. aprīlim pieņem projekta iesniegumus ERAF 2.1.2.2.4. apakšaktivitātē "Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma"
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) 2014.gada 30.aprīlī pārtrauc projekta iesniegumu pieņemšanu darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2.4.apakšaktivitātē "Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma".

Aktivitātes mērķis ir veicināt sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu inovāciju, jaunu produktu vai tehnoloģiju attīstību, tehnoloģiju pārnesi un konkurētspējas stiprināšanu.

 

Projekta iesniedzējs var būt Latvijā reģistrēts komersants, kas atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta statusam.


JAUNUMI, 14.04.2014.

Izsludināts atklāts projektu konkurss "Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība"
Valsts reģionālās attīstības aģentūra izsludina Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" projektu iesniegumu atklātu konkursu "Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība".

Konkursa mērķis ir ieviest un demonstrēt Latvijas Republikā zema oglekļa dioksīda (turpmāk - CO2) risinājumus - energoefektīvas tehnoloģijas un risinājumus ilgtspējīgām ēkām, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu enerģijas ražošanai un citas jaunās (inovatīvas) tehnoloģijas (tai skaitā tehnoloģiskos procesus) vai produktus (tai skaitā preces un pakalpojumus), kas samazina COemisijas.

Projektus īsteno Latvijas Republikas teritorijā un to iesniedzēji ir Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes, Latvijas Republikā reģistrētas biedrības vai nodibinājumi, kā arī komersanti.

Konkursa ietvaros atbalsta trīs projekta jomas:

1.    pirmajā jomā - energoefektivitātes pasākumu īstenošana un atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju uzstādīšana, būvējot zema enerģijas patēriņa ēkas, kā arī rekonstruējot esošas ēkas;

2.    otrajā jomā - atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošana siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai;

3.    trešajā jomā - inovatīva (jauna) produkta vai tehnoloģijas izveide, testēšana un demonstrēšana, kā arī esošas tehnoloģijas pilnveidošana, testēšana un demonstrēšana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ne-emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas sektorā.

Kopējais konkursa ietvaros pieejamais programmas līdzfinansējums ir 5 000 000 EUR. Vienam projektam pieejamais programmas līdzfinansējums:

1.    pirmajā jomā ir no 175 000 līdz 1 000 000 EUR,

2.    otrajā jomā ir no 175 000 līdz 500 000 EUR,

3.    trešajā jomā ir no 175 000 līdz 300 000 EUR.

Ne vēlāk kā trīs mēnešus līdz konkursa beigu termiņam Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļa vietnēbūs pieejamas vadlīnijas projektu iesniedzējiem projekta iesnieguma aizpildīšanai.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2014.gada 8.oktobrim plkst. 17.00. Projekta iesniegumu var iesniegt ne agrāk kā no 2014.gada 11.augusta.

Projekta iesniegumu var iesniegt:

·       personīgi vai pa pastu Valsts reģionālās attīstības aģentūrā Elizabetes ielā 19, Rīgā, LV-1010 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju);

·       elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: pasts@vraa.gov.lv (ar norādi "Konkursam "Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība"").

2014.gada jūnijā tiks rīkoti informatīvie semināri par projektu iesniegumu sagatavošanu, par kuru norises vietu un laiku būs pieejama informācija Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļa vietnē: www.vraa.gov.lv

Jautājumus par konkursa noteikumiem lūdzam sūtīt uz e-pastu pasts@vraa.gov.lv ar norādi "Atklāta konkursa jautājums". Jautājumus drīkst iesniegt ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms konkursa termiņa beigām.

Atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem
Horizonts 2020 jaunā iniciatīva - MVU instruments ir izveidots, lai palīdzētu maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) realizēt tirgus orientētas, inovatīvas idejas, pārvērst tās tirgus pieprasītos, konkurētspējīgos, peļņu nesošos produktos vai pakalpojumos. Tā pamatiezīmes ir līdzīgas praksē veiksmīgai ASV MVU finanšu atbalsta programmai „The Small Business Innovation Research program” (SBIR).

MVU instruments ir paredzēts visa veida inovatīviem, uz starptautisko tirgu, izaugsmi un peļņas gūšanu orientētiem maziem un vidējiem uzņēmumiem. Galvenokārt tas ir domāts jau strādājošiem uzņēmumiem, tomēr arī jaundibinātie uzņēmumi (Start-ups, Spin-offs) var piedalīties MVU instruments programmā, ja vien tiem ir ļoti perspektīva, inovatīva, peļņu sološa biznesa ideja.

Projekta tematikai ir jāatbilst kādai no Horizonts 2020 tematiskajām tehnoloģiskajām prioritātēm, vai jārisina kādas sabiedrībai nozīmīgas problēmas. Ar aktuālajām tematikām var iepazīties attiecīgā gada darba programmā, kura tiek publicēta Eiropas Komisijas Pētniecības un inovācijas „Dalībnieku portālā”. Iespējamo tematiku loks ir visai plašs, tomēr projektos ir jābūt būtiskam jauninājuma elementam, tiem ir jābūt ar Eiropas pievienoto vērtību, un rezultātiem ir jābūt orientētiem uz Eiropas vai pasaules, nevis vietējo tirgu. MVU instruments galvenokārt ir paredzēts, lai atbalstītu inovācijas aktivitātes, lai gan, ja tas ir nepieciešams un pamatots, projektos var veikt arī kādu pētniecisko darbu.

MVU instrumenta projektos tikai mazie un vidējie uzņēmumi var pretendēt uz finansējumu. Ja projektā ir nepieciešams iesaistīt cita tipa institūcijas, piemēram, universitātes, pētnieciskos institūtus, lielos uzņēmumus, nevalstiskās organizācijas u.tml., tad tām projektā ir jāpiedalās kā līgumdarbu izpildītājām. Līgumdarbu izpildītāju piesaiste ir pieļaujama, bet to nepieciešamība ir jāpamato. Projektu var realizēt arī viens MVU, nav nepieciešams konsorcijs. Vēl vairāk - tiek sagaidīts, ka vairumu projektu realizēs viens uzņēmums. Projektu var realizēt arī konsorcijs, bet tad tā nepieciešamība projekta pieteikumā ir jāpamato.

MVU instrumentam ir trīs fāzes. Projekti atbalstam pirmajā un otrajā fāzē tiek izvēlēti projektu konkursos, un tiešā veidā tiek finansēti tikai pirmās un otrās fāzes projekti, bet trešajā fāzē nav tieša publiskā finansējuma.

Pirmās fāzes projekti ir paredzēti biznesa idejas dzīvotspējas izvērtēšanai un sagatavošanās darbiem otrās fāzes projektu pieteikumam. Tie var būt koncepcijas pamatošana, tirgus izpēte, riska novērtējums, ja nepieciešams, tad partneru meklēšana otrās fāzes projektam, detalizēta biznesa plāna izstrāde u.tml. Projekta pieteikums pirmās fāzes projektu konkursam ir līdz 10 lpp. garš. Pirmās fāzes atbalstītie projekti saņem fiksētu summu – 50 000 Eiro. Pirmās fāzes projekta realizēšanas laikam ir jābūt aptuveni 6 mēneši. Tiek sagaidīts, ka pirmās fāzes projekta rezultāts ir projekta pieteikums otrajai fāzei ar detalizētu biznesa plānu. Tomēr, ja priekšizpēte ir parādījusi, ka biznesa ideja nav dzīvotspējīga, projektu var beigt pēc pirmās fāzes - arī negatīvs rezultāts ir pieņemams.

MVU instrumenta otrajā fāzē ir neatkarīgs projektu konkurss, t.i., tajā var piedalīties arī MVU, kuri nav realizējuši pirmās fāzes projektu. Projekta pieteikumā ir jāiekļauj detalizēts biznesa plāns un plānoto darbu apraksts. Otrās fāzes projekti ir paredzēti idejas realizācijai. Darbi var būt lietišķā pētniecība, ja tāda ir nepieciešama, prototipa izstrāde, testēšana, demonstrēšana, pilotiekārtas izstrāde, miniaturizācija, produkta vai pakalpojuma sagatavošana tirgum u.c. darbības. Indikatīvās projekta izmaksas ir 0.5-2.5 miljoni Eiro, bet var būt arī citādas, ja tam ir pamatojums. Projekta realizēšanas laiks ir paredzēts 1-2 gadi, bet var būt arī citāds, ja nepieciešamība ir pamatota. Rezultātam ir jābūt komercializēšanai gatavam produktam vai pakalpojumam.

Trešajā fāzē nav projektu konkursa, jo tiešā veidā nav arī finansējuma. Trešajā fāzē uzņēmumiem, kuri sekmīgi ir pabeiguši otrās fāzes projektu, tiek atvieglota pieeja citiem finanšu avotiem – riska un privātajam kapitālam, aizdevumu fondiem. Tāpat var tikt izmantoti citi netieši atbalsta mehānismi, piemēram, tīklošanās, publicitāte u.tml.

Vienlaicīgi viens un tas pats MVU var piedalīties tikai vienā MVU instrumenta pirmās vai otrās fāzes projektu konkursā vai projekta realizācijā. Piemēram, viens un tas pats uzņēmums nevar vienlaikus realizēt pirmās fāzes projektu, un iesniegt pieteikumu otrās fāzes projektu konkursam, vai arī iesniegt divus projektu pieteikumus – tas ir jādara secīgi, kad iepriekšējā aktivitāte ir pilnībā noslēgusies. Tomēr dalība MVU instrumenta projektu konkursā vai projekta īstenošanā neuzliek nekādus ierobežojumus tam pašam MVU piedalīties citu Horizonts 2020 apakšprogrammu projektu konkursos vai projektos.

Projektus īstenojošiem MVU tiek nodrošināta dažāda nepieciešamā biznesa apmācība. Pirmās fāzes projektos - līdz 3 dienām, otrās fāzes projektos – līdz 12 dienām. Apmācība nav paredzēta projektu rakstīšanā vai realizēšanā, bet ar biznesu saistītos jautājumos – marketings, finansējuma piesaiste, intelektuālā īpašuma aizsardzība u.tml.

Pirmajā un otrajā fāzē ir nepārtraukti atvērts konkurss (projektu pieteikumus var iesniegt jebkurā brīdī), bet izvērtēšana – periodiska – 4 reizes gadā. Praktiski tas nozīmē, ka katru gadu gan pirmajā, gan otrajā fāzē ir 4 projektu konkursi. Izņēmums ir 2014. gads, kad pirmajā fāzē ir trīs konkursi - 18. jūnijā, 24. septembrī un 17. decembrī, bet otrajā fāzē divi projektu konkursi – 09. oktobrī un 17. decembrī.

Tikko kā tiek iesniegts projekta pieteikums, tas tiek nosūtīts vērtēšanai. Tas savukārt nozīmē, ka iesniegtajā projekta pieteikumā nav iespējams veikt labojumus/papildinājumus. Projektu pieteikumus vērtē neatkarīgie eksperti. Projekta iesniedzējs var norādīt līdz 3 personām, kuras viņš nevēlas, lai tie būtu viņa projekta pieteikuma vērtētāji.

Gan pirmās, gan otrās fāzes atbalstītajiem projektiem atbalsta intensitāte ir 70%. Atsevišķu tēmu projektiem, piemēram, specifiskiem veselības jomas projektiem atbalsta intensitāte var būt līdz 100%. Projektu realizēšanai ir pieejams priekšfinansējums. Bankas garantijas priekšfinansējumam netiek prasītas.

Ar MVU instrumenta detalizētu aprakstu var iepazīties Interneta vietnē.

Aktuālās MVU instrumenta tematikas un konkursu apraksti ir Horizonts 2020 Darba programmas 2014.-2015. gadiem sadaļā „7. Inovācijas mazos un vidējos uzņēmumos” (Horizon 2020 Work Programme 2014-2015 „7. Innovation in small and medium-sized enterprises) no 4. līdz 9. lappusei.

Kontakti tuvākai saziņai par Horizonts 2020 pieejami Studiju un zinātnes administrācijas mājaslapā.

Izsludināts projektu konkurss kūtsmēslu krātuvju būvniecībai un rekonstrukcijai
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija" jaunu kūtsmēslu krātuvju būvniecībai, esošo kūtsmēslu krātuvju rekonstrukcijai, nepieciešamo būvmateriālu un stacionāro iekārtu iegādei.

Pasākuma mērķis ir modernizēt lauksaimniecības uzņēmumus, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju.

Atbalsta pretendents ir fiziska vai juridiska persona, kas ražo (ir noslēgts gads un iesniegta gada ienākumu deklarācija vai gada pārskats) Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētos nepārstrādātos lauksaimniecības produktus, izņemot zivsaimniecības produktu ražošanu, kā arī mājas (istabas) dzīvnieku un tādu dzīvnieku audzēšanu, uz kuriem neattiecas Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums.

Piecpadsmitās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2014.gada 9.maija līdz 2014.gada 9.jūnijam.

Pieejamais publiskais finansējums – 4 000 000 EUR

Pasākuma ietvaros atbalstāmās aktivitātes - jaunu kūtsmēslu krātuvju būvniecība, esošo kūtsmēslu krātuvju rekonstrukcija, nepieciešamo būvmateriālu un stacionāro iekārtu iegāde.

Atbalsta intensitāte40% no attiecināmajām izmaksām.

Atbalsta intensitāti palielina par 5%:

·       fiziskai personai, kas projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir jaunāka par 40 gadiem;

·       juridiskai personai, ja tās dalībnieks – fiziska persona, kam saimniecībā pieder vairāk nekā 51% pamatkapitāla daļu, projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir jaunāks par 40 gadiem.

Atbalsta intensitāti palielina par 10%, atbalsta pretendentiem, kas:

·       investīcijas iegulda normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai, vides un lauku ainavas uzlabošanai noteiktos mazāk labvēlīgos apvidos un pēc projekta pabeigšanas lauksaimniecības produktu ražošanas būve (kūtsmēslu krātuve) atrodas mazāk labvēlīgos apvidos.

·       īsteno projekta aktivitātes piensaimniecības nozarē, uz kuru attiecas Padomes 2007.gada 22.oktobra Regulas (EK) Nr.1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula), III nodaļas III iedaļa.

Attiecināmās izmaksas

Programmēšanas periodā vienam atbalsta pretendentam kopējā attiecināmo izmaksu summa nav lielāka par 3 984 041 EUR un var pārsniegt tā ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas:

·       ne vairāk kā 7 (septiņas) reizes, ja atbalsta pretendents īsteno projektu būvniecības aktivitātē.

Šis nosacījums neattiecas uz pretendentiem, ja tā kopējā atbalstīto attiecināmo izmaksu summa programmēšanas periodā ir mazāka par 213 431 EUR.

Vienam atbalsta pretendentam atlases kārtā attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 300 000 EUR.

Saskaņā ar Komisijas 2011.gada 27.janvāra regulas (ES) Nr.65/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 attiecībā uz pārbaudes kārtību, kā arī savstarpējo atbilstību saistībā ar lauku attīstības atbalsta pasākumiem 24.panta 2.punkta d) apakšpunktu, maksimālās attiecināmās izmaksas publiskā finansējuma aprēķināšanai lagūnu būvniecības projektiem tiek noteiktas30 EUR/m3 un betonētajām kūtsmēslu krātuvēm, saskaņā ar Noteikumu Nr.1026 5.pielikumu maksimālās attiecināmās izmaksas publiskā finansējuma aprēķināšanai ir noteiktas 49,80 EUR/m3.

Svarīgi!

·       Kredītiestādes, līzinga sabiedrības vai krājaizdevumu sabiedrības lēmums par kredīta piešķiršanu, ja projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts, vai dokuments, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību, ja atbalsta pretendents projekta īstenošanā plāno ieguldīt privātos naudas līdzekļus jāiesniedz 3 mēnešu laikā, kad stājies spēkā LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

·       Pretendējot uz finansējumu jaunai būvniecībai, rekonstrukcijai, būvmateriālu iegādei vai stacionārajām iekārtām un to aprīkojumam, kas uzrādīts tehniskajā projektā vai tehnoloģiskajā daļā, iepirkuma procedūru apliecinošos dokumentus, plānošanas un arhitektūras uzdevuma (PAU) kopiju, apliecinājuma kartes un ieceres dokumentācijas kopijas, akceptētu būvprojektu tehniskā projekta stadijā un būvatļaujas kopiju iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai 3 mēnešu laikā (izņemot PAU un apliecinājuma karti) pēc tam, kad stājies spēkā LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. 

Ja iepriekšminētie dokumenti netiek iesniegti noteiktajā termiņā, lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu zaudē spēku.

Projekta īstenošana jāuzsāk ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami Lauku atbalsta dienesta mājaslapā.

 

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāva foajē (tālr. 67095000, 67027803).

 

JAUNUMI, 07.04.2014.

Pieejams atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā
Latvijas Republikas Kultūras ministrija (KM) izsludina atklātas projektu iesniegumu atlases konkursa Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.3.pasākuma "Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme" 3.4.3.3.aktivitātes "Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā" piekto un sesto kārtu.

Aktivitātes mērķis ir nodrošināt tādu valsts nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanu, pieejamību sabiedrībai un sociālekonomisku izmantošanu, kas atrodas privātīpašumā un nodrošina nozīmīgas publiskas funkcijas.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš piektajā un sestajā atlases kārtāno 2014.gada 31.marta līdz 2014.gada 15.maijam.

Aktivitātes piektās atlases kārtas ietvaros pieejams ERAF finansējums - biedrībām, nodibinājumiem, reliģiskām organizācijām - 457 187 euro apmērā.
Aktivitātes piektās atlases kārtas ietvaros pieejamais finansējums vienam projektam ir ne vairāk kā 50 000 
euro un ne mazāk kā 10 000 euro. ERAF finansējuma intensitāte nepārsniedz 85% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Aktivitātes sestās atlases kārtas ietvaros pieejams ERAF finansējums - juridiskām vai komercreģistrā reģistrētām fiziskām personām -304 792 euro apmērā.
Aktivitātes sestās atlases kārtas ietvaros vienam projektam pieejamais finansējums ir ne vairāk kā 50 000 
euro un ne mazāk kā 10 000 euro. ERAF finansējuma intensitāte nepārsniedz 50% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

2009.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumus Nr.675 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.3.3. aktivitāti "Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā"" un projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku var saņemt KM Rīgā, Antonijas ielā 9, 2.stāvā vai lejupielādēt KM mājaslapā sadaļā "ES struktūrfondi".

Projektu iesniegumus KM var iesniegt:

·       personīgi darba dienās plkst. 8.30-12.00, 12.30-17.00 Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Dokumentu pārvaldības nodaļā (2.stāvā, 21.kabinetā);

·       nosūtot pa pastu līdz projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām Latvijas Republikas Kultūras ministrijai, adrese: K.Valdemāra iela 11 a, Rīga, LV-1364;

·       elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu, sūtot uz elektroniskā pasta adresi: pasts@km.gov.lv

Jautājumus par aktivitātes piektās un sestās atlases kārtas nosacījumiem lūdzam sūtīt rakstveidā uz e-pastu: pasts@km.gov.lv


Lai informētu potenciālos projektu iesniedzējus Kultūras ministrija organizē informatīvo semināru par 3.4.3.3.aktivitātes „Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā” piekto un sesto atlases kārtu:

·       piektās atlases kārtas ietvaros - š.g. 2.aprīlī plkst.13:00, „ES mājā”, Rīgā (adrese: Aspazijas bulvāris 28, 2.stāva zāle);

·       sestās atlases kārtas ietvaros – š.g. 11.aprīlī plkst. 11:00, „ES mājā”, Rīgā (adrese: Aspazijas bulvāris 28, 1.stāva zāle). 

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar KM Eiropas Savienības fondu departamenta Finanšu instrumentu attīstības nodaļas vecāko referenti Lindu Krūmiņu (e-pasts: Linda.Krumina@km.gov.lv) vai Finanšu instrumentu attīstības nodaļas referenti Kitiju Sniedzi (e-pasts: Kitija.Sniedze@km.gov.lv).

Pagarināts projektu iesniegšanas termiņš atbalsta saņemšanai uzņēmumu darbības modernizācijai
Ekonomikas ministrija informē, ka par divām nedēļām – līdz šā gada 22. aprīlim - tiek pagarināts projektu iesniegšanas termiņš atbalsta saņemšanai uzņēmumu darbības modernizācijai aktivitātes „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” 4. kārtas ietvaros. Plānots, ka programmas 4. kārtas ietvaros kopējais privātā sektora investīciju apjoms Latvijas ekonomikā būs vismaz 51 milj. euro.

Ekonomikas ministra Vjačeslava Dombrovska tikšanās laikā ar Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) prezidentu Vitāliju Gavrilovu un LDDK izpilddirektori Līgu Menģelsoni tika panākta vienošanās, ka nepieciešams pagarināt projektu iesniegšanas termiņu Eiropas Savienības fondu aktivitātes "Augstas pievienotas vērtības investīcijas" 4. kārtas ietvaros. 

LDDK pārstāvji norādīja, ka, ņemot vērā augstos kritērijus, kvalitatīva projektu sagatavošana, lai nodrošinātu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) ekspertiem pilnīgu informāciju par plānoto projektu, prasa papildus laiku.

Vienlaikus, ņemot vērā, ka lēmumu pieņemšanas termiņš par projektu apstiprināšanu joprojām paliek 2014. gada 30. jūnijs, LIAA rēķinās ar intensīvu un mērķtiecīgu darbu termiņu ievērošanā. Tamdēļ ir būtiski, lai iesniegtie projekti ir sagatavoti augstā kvalitātē, īpašu uzmanību pievēršot sniegtās informācijas detalizācijas pakāpei attiecībā uz plānoto eksportu, projekta ilgtspēju, pētniecības un attīstības aktivitātēm un finanšu aprēķinu pieņēmumu pamatojumu.

Ekonomikas ministrija aicina projektu iesniedzējus, kas projektus jau ir sagatavojuši, tos iesniegt LIAA, lai LIAA uzsāktu vērtēšanu atbilstoši administratīvajiem kritērijiem. Projektu salīdzināšanu atbilstoši saņemtajiem punktiem LIAA uzsāks pēc 2014. gada 22. aprīļa.

Projektu iesniedzēji, kas ir iesnieguši savu projektu LIAA un sagaidījuši LIAA pārbaudi projekta īstenošanas vietā, var uzsākt projekta īstenošanu pirms LIAA lēmuma par projekta atbilstību vērtēšanas kritērijiem. Papildus, tā kā projektu vērtēšanas gala termiņš nemainās, tad projektu iesniegšanas termiņa pagarinājums neietekmēs arī tos projekta iesniedzējus, kas uzsāks projekta īstenošanu pēc LIAA lēmuma.

Kā informēts jau iepriekš, augstas pievienotas vērtības investīciju aktivitātes 4. kārtas mērķis ir stimulēt vietējos komersantus veikt ieguldījumus zināšanu vai tehnoloģiju intensīvajos projektos, kā arī piesaistīt ārvalstu investīcijas jomās ar augstu pievienoto vērtību, tādējādi veicinot jaunāko tehnoloģiju pārnesi no ārvalstīm. Programmas ietvaros finansējums tiks piešķirts ieguldījumiem pamatlīdzekļos, proti, jaunu iekārtu un aprīkojumu iegādei, kas palīdz uzņēmumam modernizēties, sākt jaunu, ienesīgāku preču vai pakalpojumu ražošanu.Minimālais kopējo attiecināmo izmaksu apjoms vienam projektam ir samazināts uz 50 000 euro; maksimālais publiskā finansējuma apjoms vienai projekta iesniedzēja saistīto personu grupai ir palielināts līdz 2 135 000 euro.

Nevalstiskais sektors varēs aktīvāk darboties pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā
Kultūras ministrija ir izsludinājusi konkursu par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā. Pieteikumi nevalstiskajām organizācijām jāiesniedz līdz 2014.gada 6.maijam, savukārt 15.aprīlī pulksten 15.00 interesenti aicināti uz informatīvo semināru Kultūras ministrijas telpās Rīgā, Antonijas ielā 9.

Konkursam ir trīs tematiskie virzieni:

1.    Pirmais – stiprināt reģiona nevalstisko organizāciju kapacitāti un veicināt to savstarpējo sadarbību un sadarbību ar vietējām pašvaldībām, komersantiem, kultūras iestādēm (muzejiem, bibliotēkām, kultūras namiem), tai skaitā, nodrošināt pieejamu un saprotamu informāciju reģiona nevalstiskajām organizācijām to efektīvai darbībai un līdzdalībai, sniegt bezmaksas konsultācijas nevalstiskajām organizācijām aktuālos jautājumos.

2.    Otrais – veicināt pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu attīstību un iedzīvotāju līdzdalību, sniedzot atbalstu reģiona nevalstiskajām organizācijām un veicinot to savstarpēju sadarbību, tai skaitā, organizēt informatīvus pasākumus par interešu aizstāvību un līdzdalību lēmumu pieņemšanā, iesaistot pašvaldības, bibliotēkas, kultūras centrus, muzejus, izglītības iestādes; organizēt pasākumus, kas sniedz zināšanas un attīsta pilsoniskās prasmes un attieksmes profesionāļiem un plašākai sabiedrībai visās vecuma grupās; organizēt pasākumus, kas veicina sabiedrības iniciatīvu un iesaistīšanos vietējās kopienas dzīves uzlabošanā.

3.    Trešais – atbalstīt reģiona mazākumtautību nevalstiskās organizācijas, tai skaitā, veicināt mazākumtautību identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību, atbalstot dažādu mazākumtautību radošo kolektīvu darbību, mazākumtautību tradīciju un folkloras attīstību; sekmēt mazākumtautību pilsonisko līdzdalību un sadarbību; organizēt starpkultūru dialogu veicinošus pasākumus, kas vērsti uz savstarpējas izpratnes veidošanu un stereotipu mazināšanu.

Pārvaldes uzdevumu veikšanai konkursa ietvaros tiks noteiktas nevalstiskās organizācijas – pa vienai katrā plānošanas reģionā (Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales un Rīgas plānošanas reģionā), kas, savukārt, organizēs atbalsta nodrošināšanu nevalstiskajām organizācijām katrā reģionā. Konkursa ietvaros plānots atbalstīt vismaz 40 projektus kopā visos piecos Latvijas plānošanas reģionos. Finansējuma avots ir Kultūras ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas finanšu līdzekļi 140 tūkstošu eiro apmērā.

Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktore Solvita Vēvere uzsver: „ Pēc vairāku gadu pārtraukuma ir atjaunota iespēja nevalstiskajām organizācijām visā Latvijā, saņemot valsts atbalstu, strādāt pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga sekmēšanas jomā, veicot valsts deleģētas funkcijas, kas iezīmētas Latvijas Nacionālajā attīstības plānā un Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēs. Sagaidām, ka, īstenojot šo programmu, tiks stiprināts nevalstiskais sektors tieši reģionos.”

Novadu pašvaldībām būs pieejami 3,63 milj. eiro bezmaksas publisko interneta pieejas punktu attīstībai
Otrdien, 2014.gada 1.aprīlī, valdība atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) priekšlikumu novirzīt papildus 3,63 miljonus eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) jaunu bezmaksas publisko interneta pieejas punktu izveidošanai un jau esošo pilnveidošanai novadu pašvaldībās.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš uzsver: „Esmu gandarīts, ka, efektīvi izmantojot mums pieejamo ES fondu finansējumu, Latvijas novados tiks paaugstināta ne tikai iedzīvotāju piekļuve bezmaksas internetam, bet arī sniegts atbalsts tūrisma attīstībai reģionos, tā kā tūristiem tiks atvieglotas iespējas iegūt informāciju par uzņēmēju piedāvātajiem pakalpojumiem novadā. Būtiski, lai, līdzīgi kā Igaunijā, kur izvietotas ceļa zīmes ar informāciju par bezmaksas interneta pieejas punktiem, šī informācija būtu pieejama arī Latvijas iedzīvotājiem un tūristiem”.

Ar mērķi paaugstināt iedzīvotāju piekļuvi internetam reģionos, ar ERAF līdzfinansējuma atbalstu tiks izveidoti gan t.s. „pilna servisa” interneta pieejas punkti, gan bezvadu interneta pieejas zonas ar vismaz 50 metru darbības rādiusu. „Pilna servisa” interneta pieejas punktos interesentiem būs pieeja datortehnikai, tai skaitā iespēja digitalizēt un izdrukāt dokumentus.

Šādu atbalstu paredz Ministru kabineta noteikumi „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.2.aktivitāti* „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”” (turpmāk - MK noteikumi), kur katrai novadu pašvaldībai projektu īstenošanai paredzēta konkrēta atbalsta kvota. Kvotas aprēķinātas, ņemot vērā teritoriālo vienību un iedzīvotāju skaitu katrā novadu pašvaldībā, teritorijas attīstības indeksu Latvijas plānošanas reģionos, kā arī Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu atbalstu interneta pieslēguma un pieejas punktu izveidei 2004.-2006. gada plānošanas periodā un interneta pieslēgumu skaitu mājsaimniecībās.

Plašāk ar nosacījumiem atbalsta saņemšanai iespējams iepazīties http://mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40289045

Pēc MK noteikumu stāšanās spēkā Valsts reģionālās attīstības aģentūra kā ES fondu sadarbības iestāde organizēs projektu atlasi un uzaicinās visas 110 novadu pašvaldības iesniegt projekta iesniegumus, vienlaikus informējot par plānotajiem informatīvajiem semināriem.

Izsludināts projektu konkursu "Ikgadējā monitoringa ietvaros izstrādātā jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana pašvaldībās jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai"
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam 1.3.apakšsadaļas atklāto projektu konkursu „Ikgadējā monitoringa ietvaros izstrādātā jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana pašvaldībās jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai”.

Atklātā projektu konkursa mērķis ir izvēlēties 10 projektu iesniedzējus – pašvaldības, lai atbalstītu lokāla mēroga situācijas monitoringus, kas sniedz izvērtējumu par jaunatnes politikas īstenošanas indeksu pašvaldībās.

Projektu iesniegšanas termiņš – 2014.gada 30.aprīlis.

Plašāka informācija pieejama Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapā.

Kontaktpersona:
Dagnis Seilis

Plānots atbalsts kūtsmēslu krātuvju būvniecībai un rekonstrukcijai
Zemkopības ministrija informē, ka Lauku atbalsta dienests (LAD) aprīlī izsludinās projektu iesniegšanu pasākuma ”Lauku saimniecību modernizācija” 15. kārtā jaunu kūtsmēslu krātuvju būvniecībai, esošo kūtsmēslu krātuvju rekonstrukcijai un nepieciešamo būvmateriālu un stacionāro iekārtu iegādei. Šim mērķim paredzēts atbalsta finansējums 4 miljonu eiro apmērā.

LAD lēmumus par projektu apstiprināšanu pieņems līdz 2014. gada 30. septembrim. Savukārt astoņus mēnešus pēc LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu projektam ir jābūt īstenotam (ne vēlāk par 2015. gada 1. jūniju).

„Mēs aicinām lauksaimniekus aktīvi izmantot šā pasākuma finansējumu kūtsmēslu krātuvju būvniecībai un modernizācijai, jo šī gada 27. jūlijā beidzas desmit gadu pārejas periods, kurā bija jāuzbūvē vai jārekonstruē kūtsmēslu krātuves. Atgādinām, ka kūtsmēslu krātuves ir nepieciešamas tām lopkopības saimniecībām, kurām ir vairāk par piecām dzīvnieku vienībām īpaši jutīgā teritorijā vai vairāk par desmit dzīvnieku vienībām pārējā Latvijas teritorijā. Turpmāk uz Eiropas Savienības investīcijām varēs pretendēt tikai tās saimniecības, kas kūtsmēslu krātuves būs izbūvējušas,” uzsver Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Aivars Lapiņš.

Informācija par to, kādu tieši krātuvju būvniecība un rekonstrukcija tiks atbalstīta, būs pieejama LAD mājas lapā no 10. aprīļa.

Izsludināts granta projektu konkurss attīstības sadarbības projektu īstenošanai
Ārlietu ministrija (ĀM) izsludina granta projektu konkursu „Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs’’. Projektus ir iespējams iesniegt līdz 2014. gada 6. maija plkst. 17:00.

Saskaņā ar 26. martā Ārlietu ministrijas apstiprināto granta projektu konkursa „Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs’’ nolikumu kopējais paredzētais finansējums attīstības sadarbības projektu īstenošanai ir 70 000 eiro.

Saskaņā ar Starptautiskās palīdzības likuma 9. panta 5. punktu - "Grantu var saņemt tiešās un pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas, citas valsts iestādes, kā arī biedrības, nodibinājumi, komersanti, arodbiedrības un citi subjekti. Grantu nevar saņemt politiskās partijas un to apvienības. Granta projektu konkursam saņēmējvalstī var pieteikties un grantu saņemt arī fiziskās personas, kuras ir attiecīgās saņēmējvalsts pilsoņi vai kurām ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja saņēmējvalstī."

Konkursā iesniedzamajiem projektiem noteiktas šādas prioritārās saņēmējvalstis - Moldova, Baltkrievija, Gruzija, Kirgizstāna, Tadžikistāna un Uzbekistāna. Projektā palīdzības sniegšanu var paredzēt vairākām noteiktajām saņēmējvalstīm.

Ārlietu ministrija projektus izvērtēs līdz 6. jūnijam. Informācija par uzvarētājiem tiks publicēta ĀM mājas lapā.

Granta projektu konkursa nolikums un pielikumi atrodami ĀM mājas lapā.

Lai saņemtu papildus informāciju, jautājumus lūdzu sūtīt elektroniski uz: mfa.cha@mfa.gov.lv, kopija: attistibassadarbiba@mfa.gov.lv, ar norādi Ekonomisko attiecību un attīstības sadarbības politikas departamentam vai sazināties pa tālruni: 67016127.

JAUNS MĒNEŠA KONKURSS! LAIMĒ 32 GB vai 16 GB USB ZIBATMIŅAS!
Ir sācies aprīļa mēneša konkurss „ES struktūrfondi Kurzemei”! Atbildi uz 5 jautājumiem un laimē!

 

 No 2014. gada 4. marta līdz 31. oktobrim Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs rīko konkursu „ES struktūrfondi Kurzemei”. Konkurss norisināsies astoņās savstarpēji nesaistītās kārtās, katru mēnesi – viena kārta. Katrā kārtā 5 jautājumi, dalībniekam jāatbild uz visiem konkursa kārtas jautājumiem. Konkursā var piedalīties jebkurš interesents. Katru mēnesi starp konkursa kārtu visu piecu pareizo atbilžu atbildētājiem tiks izlozētas balvas – viena USB 32 GB atmiņa un divas USB 16 GB atmiņas.Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Laika ziņas

Šobrīd:
24º C
Rīt:
18º C