Svētdiena, 21. decembris
Šodien sveicam: Toms, Tomass, Saulcerīte

Projektu konkursi

 

  

Jauna informācija par projektu īstenošanas iespējām

19.11.2014.

Izsludināta programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" atklāta konkursa "Atbalsts "zaļo" tehnoloģiju ieviešanai ražošanā" otrās kārtas ietvaros projektu iesniegumu pieņemšana

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) izsludina no 2014. gada 14. novembra līdz 2015. gada 16. janvārim programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" atklāta konkursa "Atbalsts "zaļo" tehnoloģiju ieviešanai ražošanā" otrās kārtas ietvaros  projektu iesniegumu pieņemšanu.

Programmas vispārīgais mērķis ir palielināt "zaļo" komersantu konkurētspēju, tajā skaitā esošo komersantu konkurētspēju, "zaļās" inovācijas un "zaļo" uzņēmējdarbību.

 Programmas paredzētais finansējums - 6 273 320 EUR.

 Plašāka informācija par atklātu konkursu un pieteikšanās kārtība uz atklāta konkursa atbalstu pieejama LIAA mājaslapā www.liaa.gov.lv. Informācija par Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu pieejama mājaslapās: www.eeagrants.lv, www.norwaygrants.org.

Projekta iesniegumus var iesniegt:

 • LIAA Lietvedības nodaļā darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst.17.00;
 • nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē) Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442;
 • nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: liaa@liaa.gov.lv (noformētu elektroniskā dokumenta veidā)  

Informācijas avots: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra


 Izsludināts projektu konkurss vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātē "Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumi" finansējuma saņemšanai 2015. gadā.

Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija zsludina projektu konkursu vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātē "Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumi" finansējuma saņemšanai 2015. gadā.

Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kuru ietvaros tiek veicināta sabiedrības vides izglītība un audzināšana. Projektu konkursa ietvaros tiek atbalstītas akcijas, kampaņas, publiski pasākumi nacionālā vai reģionālā mērogā, kuros prioritāri atspoguļoti un aktualizēti jautājumi par sabiedrības vides apziņas veidošanu un "zaļā" dzīvesveida popularizēšanu. Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums.

Konkursā pieejamais finansējums no Fonda līdzekļiem ir EUR 80 000.
No Fonda prasītais maksimālais finansējums vienam projektam ir EUR 10 000.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: 2014. gada 1.-12. decembris. Projekta iesniegums, noformēts atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, ir jāiesniedz Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā (Rīgā, Eksporta ielā 5, LV-1010) personīgi darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu vai elektroniskā dokumenta veidā.

Projektu konkursu nolikumi un projektu iesnieguma veidlapas elektroniskā formā pieejamas Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas mājaslapā www.lvafa.gov.lv .

Sīkāka informācija par konkursu pa tālr. 67503322, 67503323; e-pasts: lvafa@lvafa.gov.lv.

Informācijas avots: Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija

 

 Izsludināts projektu konkurss EZF pasākumam "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un mārketings"

 

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas astotās kārtas pagarināšanu ES Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Rīcības programmas pasākumam "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un marketings"

Pasākuma mērķis palielināt zvejas un akvakultūras produktu pievienoto vērtību, paaugstināt darba drošību un darba ražīgumu, samazināt negatīvu ietekmi uz vidi, nodrošināt produktu kvalitāti, tai skaitā samazināt kaitīgas vielas zivju produktos, kā arī ražot jaunus produktus un izmantot zivju apstrādes blakusproduktus un atkritumus.
Atbalsta pretendents var būt:

 1. Pārtikas un veterinārā dienestā atzīts zivju apstrādes uzņēmums;
 2. Pārtikas un veterinārā dienestā atzīts dzīvnieku izcelsmes pārtikā ne­iz­­mantojamo blakusproduktu aprites uzņēmums, kas nodarbojas ar zivju bla­kus­produktu vai atkritumu pārstrādi;
 3. Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kas mājas apstākļos ražo zvejas produktus;
 4. esošs komersants, kurš veido jaunu zivju apstrādes uzņēmumu vai zvejas un akvakultūras produktu pārtikā neizmantojamo blakusproduktu aprites uzņēmumu;
 5. jaundibināts komersants, kurš veido jaunu zivju apstrādes uzņēmumu vai zvejas un akvakultūras produktu pārtikā neizmantojamo blakus­produktu aprites uzņēmumu, kuram pirmais pārskata vai taksācijas gads vēl nav noslēdzies.

Astotās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2014. gada 20. oktobra līdz 2014. gada 19. decembrim.
Astotās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 4 935 0506 EUR
Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir līdz 2015.gada 31.augustam.Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir pieejami mājaslapā 
www.lad.gov.lv.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālo lauksaimniecības pārvalžu klientu apkalpošanas daļās vai LAD klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāvā (tālr. 67027693, 67027235).

 

Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī lad@lad.gov.lv

Konkursa sludinājums pieejams oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
Infromācijas avots: Lauku atbalsta dienests


JAUNUMI , 10.11.2014.

Finanšu ministrija aicina uz informatīvajiem semināriem „ES fondi – augam kopā!”
Lai ikviens Latvijas iedzīvotājs iegūtu praktiski noderīgu aktuālāko informāciju par jaunajā finansēšanas periodā pieejamajiem Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas politikas līdzekļiem un to efektīvas izmantošanas iespējam uzņēmējdarbības un arī pašvaldību attīstīšanā, Latvijas Republikas Finanšu ministrija Rīgā un reģionos aicina šomēnes apmeklēt informatīvus seminārus „ES fondi – augam kopā!”. 

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks ES fondu jautājumos Armands Eberhards atzīmē: „Latvija jaunajā plānošanas periodā līdz 2020. gadam saņems finansējumu 4,4 miljardu eiro apmērā, kas četras reizes pārsniedz valsts iemaksas Eiropas Savienības budžetā. Tā ir mūsu iespēja, un tas ir tikai mūsu pašu spēkos šo naudu investēt Latvijas attīstībā, radot jaunas darba vietas, attīstot infrastruktūru, atbalstot vietējo uzņēmējdarbību, sekmējot izglītības kvalitāti un arvien uzlabojot citas jomas. Šajā attīstības procesā piedalīties aicināts ikviens Latvijas iedzīvotājs, lai 2014. – 2020. gada ES fondu plānošanas perioda ietvaros mēs spētu 7 gadu laikā sasniegt vidējo Eiropas Savienības dzīves līmeni un ieraudzīt Latviju tādu, kādā mēs paši vēlamies dzīvot.”

„ES fondi – augam kopā!” semināru programma veidota tā, lai koncentrēti sniegtu visaptverošu priekšstatu par sasniegtajiem rezultātiem 2007.-2013.gada plānošanas periodā un jaunajām ES finansējuma piesaistīšanas iespējām. Semināru cikls aizsāksies 10. novembrī Smiltenē un turpināsies 14.novembrī Jelgavā, 19.novembrī Daugavpilī un 24.novembrī Ventspilī, bet noslēgsies 26. novembrī Rīgā.

Semināri apmeklētājiem sniegs iespēju ne vien noklausīties ekspertu stāstījumus, bet arī tieši ekspertiem uzdot sev interesējošos jautājumus un saņemt uz tiem atbildes. Detalizēta informācija tiks sniegta divās secīgās sesijās, no kurām pirmajā būs iespēja saņemt atbildes uz praktiskajiem jautājumiem par privātā sektora iespējām gūt ES atbalstu, savukārt otrā sesija tiks veltīta publiskajam sektoram aktuāliem jautājumiem.

Semināru vadīs pieredzes bagātais televīzijas un radio žurnālists Ansis Bogustovs, savukārt praktisku informāciju par investīciju iespējām sniegs ES fondu ieviešanas administrēšanā iesaistīto iestāžu un institūciju eksperti.

Semināru cikls visā Latvijā tiek organizēts Finanšu ministrijas komunikācijas kampaņas ietvaros, kuras laikā iedzīvotāji tiks informēti par ES Kohēzijas politikas fondu līdzšinējo ieguldījumu Latvijā un jaunā plānošanas perioda (2014.–2020.) sākšanos.

Papildus informatīvajiem semināriem komunikācijas kampaņas laikā tiks veidots video rullītis, kurā tiks attēlots padarītais un plānotais ES fondu veiksmīgā ieguldīšanā Latvijā. Tikmēr gaismas festivāla „Staro Rīga!” laikā uz Finanšu ministrijas ēkas, kas atrodas Vecrīgā, Smilšu ielā 1, interaktīvā objektā tiks apspēlētas pozitīvās pārvērtības, ko Latvijai nes ES fondu apgūšana. Turklāt brīdī, kad Darbības programmu “Izaugsme un nodarbinātība” apstiprinās Eiropas Komisijā, tiks rīkota īpaša preses konference.

Ielūgums uz informatīvajiem semināriem „ES fondi – augam kopā!"

Semināra dienas kārtība

 Atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos”

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” divos apakšpasākumos:

 • “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”
 • “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”

Pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumos notiks no 2014.gada 8.decembra līdz 2015.gada 15.janvārim.

 Apakšpasākuma Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās mērķis ir atbalstīt lauku saimniecības, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju, kā arī veicināt kooperācijas attīstību.

Atbalsta pretendents var būt:

 • lauku saimniecība – juridiska vai fiziska persona, kas pēdējā noslēgtajā gadā ražojusi Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētos produktus, izņemot zivsaimniecības produktus un mājas (istabas) dzīvniekus un tādus dzīvniekus, uz kuriem neattiecas Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums (turpmāk – lauksaimniecības produkti);
 • fiziska persona, kas plāno nodibināt zemnieku saimniecību vai iegūt komersanta statusu, vai juridiska persona, kas plāno uzsākt lauksaimniecības produktu ražošanu;
 • atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, kas saņēmusi atbilstības statusu atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu.

Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”:

 • lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām – EUR 4 500 000 (četri miljoni pieci simti tūkstoši eiro);
 • lauku saimniecībām - EUR 65 943 776 (sešdesmit pieci miljoni deviņi simti četrdesmit trīs tūkstoši septiņi simti septiņdesmit seši eiro), kas sadalīts atbilstoši uzņēmuma finansiālajam apgrozījumam.

Apakšpasākuma Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti un palielināt produktu pievienoto vērtību, veicinot konkurētspējīgas kooperācijas attīstību un ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un inovāciju ieviešanu uzņēmumos.

Atbalsta pretendents var būt:

 • juridiska persona (tai skaitā kooperatīvā sabiedrība), kas lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumā nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi (turpmāk - pārstrādes uzņēmums);
 • juridiska persona, kas plāno uzsākt lauksaimniecības produktu pārstrādi, ja ir pierādīta projekta dzīvotspēja (atbilstoši noteikumu Nr.600 15., 16. un 17.punktā minētajām prasībām) un pamatizejvielu nodrošinājums (turpmāk - jauns pārstrādes uzņēmums);
 • juridiska persona, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos (turpmāk - ražotājs mājas apstākļos).

Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ir EUR 16 197 836 (sešpadsmit miljoni viens simts deviņdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit seši eiro).

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei – viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja tiek veikta būvniecība, pārbūve un iegādāti ražošanas pamatlīdzekļi – divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekti tiks īstenoti Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) ietvaros 2014.-2020. gada plānošanas periodā.

Projektu iesniegumi jāiesniedz izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāva foajē (tālr. 67095000)

Lauksaimniecības un mežsaimniecības daļa:

Tālrunis: 67027025 Klientu apkalpošanas daļa Tālrunis: 67095000

 

Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014.-2020.gadam projektu izsludināšana

Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014.-2020.gadam  pirmās uzsaukuma kārtas pieteikumus varēs iesniegt no 2014. gada 18. decembrim līdz 2015. gada 9. februārim.

Otrā pieteikumu pieņemšanas kārta tiks izsludināta 2015. gadā no 24. augusta līdz 23. oktobrim.

Programma atbalsta pārrobežu sadarbību (vismaz 2 valstis) prioritātēs: konkurētspējīga ekonomika, sociālā iekļaušana, centrālā Baltijas reģiona sadarbības veicināšana, ilgtspējīga kopīgo resursu izmantošana. Ar programmas vadlīnijām var iepazīties šeit

12.11.2014. no plkst.9.00 līdz 12.00 visiem interesentiem ir iespēja noskatīties programmas atklāšanas pasākuma tiešraidi no Tallinas (darba kārtība ir pieejama šeit )

Informācijas avots:  http://www.centralbaltic.eu


Informācija no Kurzemes plānošanas reģiona

1.     Aicinām uz semināru „Investīciju piesaistes indekss pašvaldībām un to pielietojums”
 
Seminārs notiks 29.oktobrī Kuldīgā, Kuldīgas mākslas namā, 3.stāva semināra zālē,  1905.gada ielā 6. Reģistrācija no plkst. 10.00.
Lūgums reģistrēties semināram līdz š.g. 27.oktobra plkst.17.00
Reģistrācija:
http://www.vraa.gov.lv/lv/news/aptaujas/inquiry.php?inquiry_id=39970
Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” ietvaros organizē semināru ciklu  - „Investīciju piesaistes indekss pašvaldībām un to pielietojums”.
VRAA kā projekta partneris, sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību un Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociāciju (Kommunesektorens organisasijon - KS) projekta gaitā veidos lietpratīgas pārvaldības veicināšanas instrumentu – “mācīties salīdzinot” (benchlearning) sistēmu, lai uzlabotu pašvaldības praktisko darbību, daloties zināšanās un informācijā.
Seminārs veltīts investīciju piesaistes indeksam pašvaldībām (IPIP), kura aprēķināšanai VRAA ir apkopojusi nepieciešamos datus un veikusi indeksa vērtību aprēķinus visām Latvijas pašvaldībām. Semināros tiks izskaidrota IPIP aprēķināšanas metodika, tajā iekļautie rādītāji un IPIP pielietošanas jomas. Semināru laikā būs iespējams padziļināt zināšanas par darbu reģionālās attīstības indikatoru moduļa (RAIM) autorizētājā darba vidē, veidojot atskaites un atlasot rādītājus Latvijas pašvaldību “mācīties salīdzinot” sistēmai. VARAM atbildīgie darbinieki stāstīs par pašvaldību lomu investīciju piesaistē.

2.Meža īpašnieki aicināti iesniegt projektus meža ekonomiskās vērtības uzlabošanai
 
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" aktivitātē jaunaudžu kopšana un mazvērtīgo mežaudžu nomaiņa.
Projektu var iesniegt jebkura fiziska persona, kura ir meža zemes īpašnieks; juridiska persona, kuras privātā kapitāla daļas ir 50 vai vairāk procentu un kura ir meža zemes īpašnieks; pašvaldība-meža zemes īpašnieks vai pašvaldības kapitālsabiedrība, kas apsaimnieko pašvaldības īpašumā esošu meža zemi.
Viens pretendents vienā kārtā var pretendēt uz atbalstu pasākuma īstenošanai platībā, kas nepārsniedz 20 ha.
Piektās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2014. gada 31.oktobra līdz 2014. gada 1.decembrim ar kopējo publisko finansējumu 1 045 400 EUR (viens miljons četrdesmit pieci tūkstoši četri simti eiro).
Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums ir līdz 2015. gada 15. augustam.
Projektu īstenošanas vieta ir Latvijas lauku teritorija.
Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami:
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/122-meza-ekonomiskas-vertibas-uzlabosana-76
Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāva foajē (tālr. 67095000, 67027804).
 
3.Izsludināts projektu konkurss lauksaimniecības nozares speciālistu mācību organizēšanai
 
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam „Arodapmācības un informāciju pasākumi” .
Konkursa iesniegšanas termiņi
no 29.10.2014 līdz 28.11.2014
Apraksts
Pasākuma mērķis ir nodrošināt mācības, kas veidotu izpratni par lauksaimniecības attīstību, ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanas metožu lietošanu, kā arī zinātnes un jaunas prakses atziņu izmantošanu lauksaimniecības, mežsaimniecības un pārtikas ražošanas (izņemot zivsaimniecības produktus) nozarēs.
Aktivitātes ietvaros tiek atbalstītas mācības par efektīvu lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu ražošanu, vidi saudzējošām tehnoloģijām, ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanas metožu lietošanas, kā arī produktu kvalitātes un pievienotās vērtības paaugstināšanas un savstarpējās atbilstības prasību ievērošanas jomā.
Iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir 2015.gada 1.jūnijs.
Finansējums
Piektās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 347 052 EUR.
Fonda dokumentācija
Projekta iesnieguma veidlapa un apmācību tēmas ir atrodami mājas lapā:
www.lad.gov.lv sadaļā: Atbalsta veidi/Projekti un investīcijas/Atbalsta pasākumi/111-Arodapmācībās un informācijas pasākumi.
Iesniegšanas vieta
Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta  reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai Lauku atbalsta dienesta Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāva foajē (tālr. 67095000 ).
Kontaktinformācija
Pārstrādes un infrastruktūras attīstības daļa
Tālrunis: 67027686
Klientu apkalpošanas daļa
Tālrunis: 67095000
 
4.Izsludināta neliela apjoma grantu shēma "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā"
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra no 2014.gada 30.septembra līdz 2014.gada 1.decembrim (ieskaitot) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" 
neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atlases otrās kārtas ietvaros.
 
Programmas vispārīgais mērķis ir palielināt "zaļo" komersantu konkurētspēju, tajā skaitā esošo komersantu konkurētspēju, "zaļās" inovācijas un "zaļo" uzņēmējdarbību.
Programmas daļai paredzētais kopējais finansējums 872 800,00 EUR.
Projekta iesniegumus var iesniegt:
 

 • LIAA Lietvedības nodaļā darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst.17.00;
 • nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē) Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442;
 • nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: liaa@liaa.gov.lv (noformētu elektroniskā dokumenta veidā) 

Plašāka informācija par programmu un pieteikšanās kārtību neliela apjoma grantu shēmas atbalsta saņemšanai pieejama LIAA mājaslapā www.liaa.gov.lv.
Informācija par Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu pieejama mājaslapās:
www.eeagrants.lv, www.norwaygrants.org.
 
5.Sākusies reģistrācija uz Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam atklāšanas pasākumiem, kas notiks Helsinkos, Marienhamnā, Stokholmā, Rīgā un Tallinā.
 
Nāciet un iegūstiet informāciju par Centrālā Baltijas jūras reģiona programmu 2014.-2020.gadam un kā arī finansējuma saņemšanas iespējām pārrobežu sadarbības projektiem.
Uzziniet par jums interesējošām tēmām tematiskajās sesijās, dibiniet jaunus kontaktus un piedalieties pēcpusdienas diskusijās. Papildus ir iespējama 30 minūšu konsultācija par projektu idejām ar ekspertiem. Konsultāciju skaits ir ierobežots.
Informācija par partneru meklējumiem, kas tiks norādīta, reģistrējoties uz pasākumu, tiks apkopota bukletā, kas tiks izplatīts pasākumos un publicēts programmas mājas lapā, lai visi interesenti, kas plāno pārrobežu sadarbības projektus, var sazināties.
Programmas atklāšanas pasākumi:
28. oktobris – Helsinki;
4. novembris – Marienhamna;
5. novembris – Stokholma;
11. novembris – Rīga;
12. novembris – Tallina.
Pasākuma mērķis ir veicināt interesi par jauno Centrālā Baltijas jūras reģiona programmu un informēt par atbalsta iespējām konkurētspējīgas ekonomikas, vides, transporta un izglītības jomās, kā arī par projekta attīstības posmiem, un piedāvāt iespēju atrast sadarbības partnerus kopīgu projektu ideju izstrādei.
Pasākuma mērķauditorija –potenciālie projektu iesniedzēji un citi interesenti.
Programmas atklāšanas pasākums Rīgā notiks 2014. gada 11. novembrī viesnīcā „Avalon”, 13.janvāra ielā 19, Rīgā.
Reģistrējieties uz pasākumu programmas mājas lapā 
http://www.centralbaltic.eu/2014-2020/news/757-registration-open-for-the-central-baltic-programme-2014-2020-launch-events. Reģistrēšanās uz programmas atklāšanas pasākumiem līdz 2014. gada 21. oktobrim.
Informācija par programmu 
http://www.esfinanses.lv/aaddmm/upload/Central-Baltic-Programme-2014-2020.pdf
Pasākuma darba kārtība
http://www.esfinanses.lv/aaddmm/upload/Agenda-CB-Riga-11.11.2014.pdf
 
6.Pieejams atbalsts radošajiem braucieniem Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā "Kultūra"
 
Ir atvērts šī gada pēdējais pieteikšanās termiņš radošo braucienu atbalstam Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Kultūra" ietvaros.
No 24.septembra līdz 22.oktobrim profesionāli mākslinieki un citi radošo profesiju pārstāvji aicināti iesniegt projektus radošajiem braucieniem uz kādu no Ziemeļu vai Baltijas valstīm laika periodā no 1-10 dienām.
Finansiālais atbalsts paredzēts ceļa un uzturēšanās izmaksu segšanai. Braucieniem var pieteikties arī nelielas grupas (līdz 6 personām), ja visi grupas dalībnieki dodas uz vienu un to pašu vietu, vienā un tajā pašā laikā.
Plašāka informācija:
http://www.kulturkontaktnord.org/lang-en/forms-of-funding/nordic-baltic-mobility-programme-for-culture/mobility-support
Kritēriji:
http://www.kulturkontaktnord.org/lang-en/forms-of-funding/nordic-baltic-mobility-programme-for-culture/assessment-criteria
Pieteikšanās:
http://applications.kknord.org/user/register.php
 
7.Izsludināts konkurss EK programmā "Tiesiskums 2014-2020".Tēma: „Atklāts konkurss bērnu tiesību aizsardzībai, veicinot bērnu tiesību aizsardzības sistēmā iesaistīto personu un bērnu pārstāvju tiesu procesos kompetences pilnveidošanu”
 
Programma: ”Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020”, 2014. gada darba programma
Tēma: „Atklāts konkurss bērnu tiesību aizsardzībai, veicinot bērnu tiesību aizsardzības sistēmā iesaistīto personu un bērnu pārstāvju tiesu procesos kompetences pilnveidošanu”
Izsludināšanas datums: 2014.gada 3.oktobris
Iesniegšanas termiņš: 2015.gada 15.janvāris 12.00 (CET)
Rezultātu paziņošana: 2015. gada jūnijs
Līgumu slēgšana ar uzvarētājiem: 2015. gada jūlijs-septembris
Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: EUR 3 800 000
Projekta minimālā summa: EUR 100 000
Līdzfinansējuma likme: 80%
Projektam jābūt starptautiskam, tajā jāiesaistās vismaz 4 Eiropas Savienības dalībvalstīm. Piedalās arī Īslande.
Konkursa sludinājums EK Tieslietu ģenerāldirektorāta mājaslapā (t.sk. rokasgrāmata ar detalizētu informāciju projektu iesniedzējiem, skatīt „Guide for applicants”):
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rchi_ag_prof_en.htm
EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros:
EC-REC-CALLS@ec.europa.eu
1.      Atklātā konkursa prioritātes:
     Atklātā konkursa ietvaros tiks sniegts atbalsts kapacitātes stiprināšanai bērnu tiesību aizsardzības sistēmā strādājošajām personām, kā arī juridisko profesiju pārstāvjiem, kuri pārstāv bērnu intereses tiesas procesos. Vēlams, lai konkursa ietvaros tiktu veicināta labas prakses piemēru popularizēšana, apmācību moduļu veidošana, balstoties uz ES un starptautiskajiem likumiem un standartiem.
     Prioritāri tiks izvēlēti projekti, kuri iesaista bērnus no mazāk aizsargātām sabiedrības grupām. Projektos jāparedz praktiskais darbs ar bērniem, lai sniegtu zināšanas un pārliecību tiesu procesos iesaistītajiem un ārpusģimenes aprūpes institūcijās mītošajiem bērniem. Projekta pamatojumam jābūt iestrādātai atsaucei uz ANO Bērnu tiesību konvencijas 12. pantu (bērna tiesības tikt uzklausītam), tādējādi nodrošinot bērna tiesības izteikties, kā arī tiesības uz sniegtās liecības adekvātu uzklausīšanu tiesas procesa gaitā.
     Projektā izveidotajiem apmācību modeļiem jābūt pieejamiem un viegli adaptējamiem piemērošanai citās ES dalībvalstīs (un Īslandē). Apmācību moduļiem pirms ieviešanas nepieciešams īstenot pilotfāzi.
     Projekti jāveido saskaņā ar ES likumdošanu bērnu tiesību aizsardzības jomā. Finansējums netiks piešķirts projektiem, kuri atkārtos jau ieviestas iniciatīvas.

 1. Atklātā konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes:

2.1.Kapacitātes stiprināšana personām, kuras strādā ar bērniem alternatīvās aprūpes iestādēs un ieslodzījuma vietās.
2.2.Kapacitātes stiprināšana advokātiem, kuri pārstāv bērnus kriminālprocesā, administratīvajā vai civilajā procesā, izmantojot inovatīvas metodes bērnu tiesību aizsardzības veicināšanai, piemēram:
2.2.1. procesa izspēle; kolektīvā prasība;
2.2.2. praktiska ANO Bērnu tiesību konvencijas trešā protokola ieviešana (attiecībā uz komunikācijas procedūru);
2.2.3. griešanās pēc palīdzības Eiropas Sociālo tiesību komitejā un/vai Eiropas Cilvēktiesību tiesā.
2.3.Kapacitātes stiprināšana citām bērnu tiesību aizsardzībā iesaistītām personām – sociālajiem un veselības aprūpes darbiniekiem, policijai.
Projekta ietvaros jāparedz apkopot no projekta labumu guvušo bērnu un bērnu tiesības aizsardzības jomā strādājošo profesionāļu skaitu, kā arī apkopot anonīmas atsauksmes no projekta dalībniekiem.
NB!

 1. Konkursa ietvaros projekta iesnieguma iesniedzējam var tikt piešķirts līdzfinansējums vairākos projektos.
 2. Organizācija var piedalīties projektā kā iesnieguma iesniedzējs, partneris vai jaunākais partneris.
 3. Projekta īstenošanas maksimālais ilgums ir 2 gadi (24 mēneši).
 4. Konkursa ietvaros ieguldījumi natūrā (piemēram, ekspertu darbs) 20% līdzfinansējuma nodrošināšanai nav pieļaujami.
 5. Projektu īstenošanu nedrīkst uzsākt pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.
  Projektiem jādod ieguldījums problēmas risināšanai ne tikai reģionālajā vai vietējā līmenī, bet visas Eiropas līmenī (European added value).
 6. Projektu iesniegumu iesniedzēji var būt valsts iestādes, kā arī starptautiskas vai nevalstiskas organizācijas, kuras likumīgi darbojas kādā no ES dalībvalstīm. Pieteikumi no fiziskām personām nav attiecināmi.
 7. Projekta iesniegums jāiesniedz Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorātam, izmantojot PRIAMOS sistēmu: http://ec.europa.eu/justice/grants1/priamos/index_en.htm

 
8.Izsludināts konkurss EK programmā "Tiesiskums 2014-2020" starptautisku projektu atbalstam lai veicinātu par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aizdomās turēto vai apsūdzēto personu tiesību aizsardzību
 
Konkursa sludinājums EK Tieslietu ģenerāldirektorāta mājaslapā (t.sk. rokasgrāmata ar detalizētu informāciju projektu iesniedzējiem, skatīt „Guide for applicants”):
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_jacc_ag_proc_en.htm
Konkursā projektu iesniegumi jāiesniedz līdz 30.10.2014. 12.00 (CET). Rezultātu paziņošana paredzēta indikatīvi 2014.g. decembrī, līgumu slēgšana ar finansējuma saņēmējiem – 2015.g. martā.
Projekta minimālā summa – 75 000 EUR. Līdzfinansējuma likme – 80%.
Projekta iesniegums var būt starptautisks vai nacionāls (nepiedalās Dānija un Lielbritānija).
A. Atklātā konkursa prioritātes:

 • Direktīva 2010/64/EU par tiesībām uz tulka nodrošināšanu kriminālprocesā
 • Direktīva 2012/13/EU par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā
 • Direktīva 2013/48/EU par tiesībām uz advokātu kriminālprocesā
 • Aizstāvības puses (apsūdzētās personas) tiesību veicināšana tiesas procedūru laikā.
 • Pasākumi pirmstiesas aizturēšanas perioda saīsināšanai

B. Atklātā konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes:

 • Datu vākšana, aptaujas un izpēte
 • Savstarpēja pieredzes apmaiņa, sadarbība, identificējot pieredzi, kuru var izmantot citās dalībvalstīs
 • Sabiedrības informēšana, pilsoniskās sabiedrības iesaiste

Projektu iesniegumu iesniedzējiem jāizskaidro un skaidri jāparāda, kā iecerētie projekti saistīti ar kādu no minētajām atklātā konkursa prioritātēm un EK publicētajiem dokumentiem noziegumos apsūdzēto personu tiesību aizsardzības jomā.[1]
EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros:
EC-JUSTICE-CALLS@ec.europa.eu
Kontaktinformācija
Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāts:
http://ec.europa.eu/justice/contact/index_en.htm
Anna Velika, Tieslietu ministrijas Projektu departamenta Plānošanas un kontroles nodaļas vecākā referente, tālr. 67036820, e-pasts:
Anna.Velika@tm.gov.lv
Iesniegšanas vieta
Pieteikumu iesniegšana notiek elektroniskā formā, izmantojot PRIAMOS sistēmu.
Saite uz fonda dokumentāciju
Šobrīd atvērtie konkursi:
http://ec.europa.eu/justice/grants1/open-calls/index_en.htm
Informācija par programmu „Tiesiskums”:
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm
 
9.Izsludināts konkurss EK programmā "Tiesiskums 2014-2020" starptautisku projektu atbalstam tiesu sistēmas darbinieku apmācībām ES mērogā
 
Konkursa sludinājums EK Tieslietu ģenerāldirektorāta mājaslapā (t.sk. rokasgrāmata ar detalizētu informāciju projektu iesniedzējiem, skatīt „Guide for applicants”):
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_jtra_ag_ejtr_en.htm
Konkursā projektu iesniegumi jāiesniedz līdz 17.11.2014. 12.00 (CET). Rezultātu paziņošana paredzēta indikatīvi 2015.g.
Projekta minimālā summa – 50 000 EUR. Līdzfinansējuma likme – 80%.
Projekta iesniegumam jābūt starptautiskam – piedalās vismaz 2 ES dalībvalstis (nepiedalās Dānija un Lielbritānija).
A. Atklātā konkursa prioritātes:
Civiltiesībās:

 • Likumiskais ietvars, kurš regulē ģimenes tiesības, īpaši attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr.650/2012 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un publisku aktu akceptēšanu un izpildi mantošanas lietās un par Eiropas mantošanas apliecības izveidi.
 • Likumiskais ietvars, kurš regulē civiltiesības un komerctiesības, īpaši attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr.1215/2012 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās.
 • Tiesiskās sadarbības veicināšana ES mērogā, īpaši attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulām Nr.2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību, Nr.805/2004, ar ko izveido Eiropas izpildes rīkojumu neapstrīdētiem prasījumiem, kā arī Regulu Nr.655/2014, ar ko izveido Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma procedūru, lai atvieglotu pārrobežu parādu piedziņu civil­lietās un komerclietās.

Krimināltiesībās:

 • Direktīva 2010/64/EU par tiesībām uz tulka nodrošināšanu kriminālprocesā
 • Direktīva 2012/13/EU par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā
 • Direktīva 2012/29/EU, kura nosaka minimālos standartus noziegumu upuru tiesību, atbalsta un aizsardzības jomās
 • Direktīva 2008/99/EK par dabas piesārņošanu kā krimināli sodāmu pārkāpumu, kā arī direktīva 2009/123/EK par sodu piemērošanu gadījumos, kad vidi piesārņo kuģi

Pamattiesībās:

 • ES Pamattiesību harta
 • ES Padomes ietvarlēmums 2008/913/EU "Par rasisma un ksenofobijas apkarošanu"

Citas tēmas:

 • Valodu apmācības tiesu sistēmu darbiniekiem, t.sk. specifiskā terminoloģija
 • Zināšanas par citu ES dalībvalstu tiesiskajām sistēmām
 • Citas apmācību tēmas atkarībā no aktuālajiem notikumiem

Projektu iesniegumu iesniedzējiem jāņem vērā rekomendācijas, kuras izstrādātas pēc ES pilotprojekta Eiropas Tiesnešu apmācībā, vai ES mēroga labas prakses piemēri.
B. Atklātā konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes:

 • Interaktīvu, uz rezultātu vērstu apmācību organizēšana
 • Daudzpusēja pieredzes apmaiņa starp tiesu darbiniekiem (izņemot tiesnešus un prokurorus, kuru apmācības tiek organizētas Eiropas Tiesiskās apmācības tīkla ietvaros)
 • Apmācību programmu satura izstrāde mācībām klātienē vai elektroniskā vidē, kā arī pašmācībām
 • Apmācītāju apmācība (train-the-trainers, pasākumi, kuri vērsti uz atbalstu apmācību organizēšanai citās ES dalībvalstīs)

Kontaktinformācija
Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāts:
http://ec.europa.eu/justice/contact/index_en.htm
Anna Velika, Tieslietu ministrijas Projektu departamenta Plānošanas un kontroles nodaļas vecākā referente, tālr. 67036820, e-pasts:
Anna.Velika@tm.gov.lv
Iesniegšanas vieta
Pieteikumu iesniegšana notiek elektroniskā formā, izmantojot PRIAMOS sistēmu.
Šobrīd atvērtie konkursi:
http://ec.europa.eu/justice/grants1/open-calls/index_en.htm
Informācija par programmu „Tiesiskums”:
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm
 
10.Izsludināts konkurss EK programmā "Tiesiskums 2014-2020".Tēma:„Atklāts konkurss nacionāla vai starptautiska līmeņa e-tiesiskuma (e-Justice) projektu attīstībai”
 
Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāts ir izsludinājis atklātu konkursu programma: ”Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020”, 2014. gada darba programma. Tēma: „Atklāts konkurss nacionāla vai starptautiska līmeņa e-tiesiskuma (e-Justice) projektu attīstībai”
Izsludināšanas datums: 2014.gada 8.oktobris
Iesniegšanas termiņš: 2015.gada 7.janvāris 12.00 (CET)
Rezultātu paziņošana: 2015. gada jūnijs-jūlijs
Līgumu slēgšana ar uzvarētājiem: 2015. gada trešais/ceturtais ceturksnis
Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: EUR 2 755 000
Projekta minimālā summa: EUR 75 000 Līdzfinansējuma likme: 80%
Projekts var būt nacionāla vai starptautiska līmeņa. Programmā piedalās visas Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis, izņemot Dāniju un Lielbritāniju. 
Konkursa sludinājums EK Tieslietu ģenerāldirektorāta mājaslapā (t.sk. rokasgrāmata ar detalizētu informāciju projektu iesniedzējiem, skatīt „Guide for applicants”):
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_jacc_ag_e-ju_en.htm
EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros:
EC-JUSTICE-CALLS@ec.europa.eu
 1. Atklātā konkursa prioritātes
Šī konkursa ietvaros projektu iesniegumi jāveido saskaņā ar Eiropas E-tiesiskuma stratēģiju 2014.-2018.gadam (e-Justice Strategy)[1], kā arī tajā iekļauto rīcības plānu.[2] Konkursa ietvaros tiks līdzfinansēti projekti Eiropas E-Tiesiskuma portāla darbības ietvaros vai nacionālā līmenī, ja plānotajā projektā iestrādāta Eiropas dimensija (piemēram, projekta īstenošanas gaitā gūtā pieredze var tik izmantota citās ES dalībvalstīs). Prioritāri tiks atbalstīti projekti, kuri paredz papildināt pastāvošos E-Tiesiskuma projektus, piemēram:

 • Nacionālo maksātnespējas reģistru savietojamība (interconnection of National Insolvency Registers);
 • Advokātu pieejamība (Find a Lawyer)
 • Notāru pieejamība (Find a Notary)
 • Maksātnespējas administratoru pieejamība (Find a Bailiff)
 • Eiropas judikatūras identifikators (European Case Law Identifier)
 • E-kodekss (e-Codex)

[1]  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013XG1221(02)&from=EN
[2] 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG0614(01)&from=EN  
Finansējums prioritāri tiks piešķirts starptautiska līmeņa projektiem. Projekta iesniegumā skaidri jāparāda, kā projekta īstenošana papildina ES politiku e-tiesiskuma jomā.
 2. Atklātā konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes
Šī konkursa ietvaros tiks atbalstītas aktivitātes informācijas tehnoloģiju (IT) jomā, kā arī citas aktivitātes saistībā ar Eiropas E-tiesiskuma stratēģiju un tās rīcības plānu.
Projektu ietvaros var paredzēt jaunu IT sistēmu izstrādi, kā arī esošo nacionāla vai starptautiska līmeņa IT sistēmu attīstību.
Projektu, kurus paredzēts integrēt Eiropas E-Tiesiskuma portāla darbībā, pieteikumos jānorāda, kā projektu pieteikumu iesniedzēji paredz sakārtot ar intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību un iepriekš izstrādātas programmatūras licencēšanu saistītos jautājumus. Tādējādi Eiropas Komisijai (EK) tiks sniegts priekšstats par rezultātu atkalizmantošanu Eiropas E-tiesiskuma portālā bez papildus finansiālām saistībām EK.
Projekta ietvaros jāparedz apkopot iesaistīto un/vai labumu guvušo personu skaitu, kā arī apkopot anonīmas atsauksmes no projekta dalībniekiem.
NB!

 1. Konkursa ietvaros projekta iesnieguma iesniedzējam var tikt piešķirts līdzfinansējums vairākos projektos.
 2. Organizācija var piedalīties projektā kā iesnieguma iesniedzējs, partneris vai jaunākais partneris.
 3. Projekta īstenošanas maksimālais ilgums ir 2 gadi (24 mēneši), vēlamais – 6 līdz 18 mēneši.
 4. Konkursa ietvaros ieguldījumi natūrā (piemēram, ekspertu darbs) 20% līdzfinansējuma nodrošināšanai nav pieļaujami.
 5. Projektu īstenošanu nedrīkst uzsākt pirms projekta iesnieguma iesniegšanas. Projektiem jādod ieguldījums problēmas risināšanai ne tikai reģionālajā vai vietējā līmenī, bet visas Eiropas līmenī (European added value).
 6. Projektu iesniegumu iesniedzēji var būt valsts iestādes, kā arī starptautiskas vai nevalstiskas organizācijas, kuras likumīgi darbojas kādā no ES dalībvalstīm. Pieteikumi no fiziskām personām nav attiecināmi.
 7. Projekta iesniegums jāiesniedz Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorātam, izmantojot PRIAMOS sistēmu: http://ec.europa.eu/justice/grants1/priamos/index_en.htm

Kontaktinformācija
Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāts:
http://ec.europa.eu/justice/contact/index_en.htm
Anna Velika, Tieslietu ministrijas Projektu departamenta Plānošanas un kontroles nodaļas vecākā referente, tālr. 67036820, e-pasts:
Anna.Velika@tm.gov.lv


Jaunumi, 13.10.2014.

Sākusies reģistrācija uz Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam atklāšanas pasākumiem, kas notiks Helsinkos, Marienhamnā, Stokholmā, Rīgā un Tallinā.

Nāciet un iegūstiet informāciju par Centrālā Baltijas jūras reģiona programmu 2014.-2020.gadam un kā arī finansējuma saņemšanas iespējām pārrobežu sadarbības projektiem.

Uzziniet par jums interesējošām tēmām tematiskajās sesijās, dibiniet jaunus kontaktus un piedalieties pēcpusdienas diskusijās. Papildus ir iespējama 30 minūšu konsultācija par projektu idejām ar ekspertiem. Konsultāciju skaits ir ierobežots.

Informācija par partneru meklējumiem, kas tiks norādīta, reģistrējoties uz pasākumu, tiks apkopota bukletā, kas tiks izplatīts pasākumos un publicēts programmas mājas lapā, lai visi interesenti, kas plāno pārrobežu sadarbības projektus, var sazināties.

Programmas atklāšanas pasākumi:

28. oktobris – Helsinki;

4. novembris – Marienhamna;

5. novembris – Stokholma;

11. novembris – Rīga;

12. novembris – Tallina. 

Pasākuma mērķis ir veicināt interesi par jauno Centrālā Baltijas jūras reģiona programmu un informēt par atbalsta iespējām konkurētspējīgas ekonomikas, vides, transporta un izglītības jomās, kā arī par projekta attīstības posmiem, un piedāvāt iespēju atrast sadarbības partnerus kopīgu projektu ideju izstrādei.

Pasākuma mērķauditorija –potenciālie projektu iesniedzēji un citi interesenti.

Programmas atklāšanas pasākums Rīgā notiks 2014. gada 11. novembrī viesnīcā „Avalon”, 13.janvāra ielā 19, Rīgā.

Reģistrējieties uz pasākumu programmas mājas lapā http://www.centralbaltic.eu/2014-2020/news/757-registration-open-for-the-central-baltic-programme-2014-2020-launch-events. Reģistrēšanās uz programmas atklāšanas pasākumiem līdz 2014. gada 21. oktobrim.

Informācija par programmu

Pasākuma darba kārtība

Informācijas avots:

Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014-2020 Informācijas punkts

Latvijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

 

Izsludināts konkurss EK programmā "Tiesiskums 2014-2020".Tēma: „Atklāts konkurss bērnu tiesību aizsardzībai, veicinot bērnu tiesību aizsardzības sistēmā iesaistīto personu un bērnu pārstāvju tiesu procesos kompetences pilnveidošanu”

Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāts ir izsludinājis atklātu konkursu programma: ”Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020”, 2014. gada darba programma. Tēma: „Atklāts konkurss bērnu tiesību aizsardzībai, veicinot bērnu tiesību aizsardzības sistēmā iesaistīto personu un bērnu pārstāvju tiesu procesos kompetences pilnveidošanu”

Izsludināšanas datums: 2014.gada 3.oktobris

Iesniegšanas termiņš: 2015.gada 15.janvāris 12.00 (CET)

Rezultātu paziņošana: 2015. gada jūnijs

Līgumu slēgšana ar uzvarētājiem: 2015. gada jūlijs-septembris

Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: EUR 3 800 000

Projekta minimālā summa: EUR 100 000

Līdzfinansējuma likme: 80%

Projektam jābūt starptautiskam, tajā jāiesaistās vismaz 4 Eiropas Savienības dalībvalstīm. Piedalās arī Īslande.

Konkursa sludinājums EK Tieslietu ģenerāldirektorāta mājaslapā (t.sk. rokasgrāmata ar detalizētu informāciju projektu iesniedzējiem, skatīt „Guide for applicants”):
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rchi_ag_prof_en.htm

EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-REC-CALLS@ec.europa.eu

1. Atklātā konkursa prioritātes:

Atklātā konkursa ietvaros tiks sniegts atbalsts kapacitātes stiprināšanai bērnu tiesību aizsardzības sistēmā strādājošajām personām, kā arī juridisko profesiju pārstāvjiem, kuri pārstāv bērnu intereses tiesas procesos. Vēlams, lai konkursa ietvaros tiktu veicināta labas prakses piemēru popularizēšana, apmācību moduļu veidošana, balstoties uz ES un starptautiskajiem likumiem un standartiem.[1]

Prioritāri tiks izvēlēti projekti, kuri iesaista bērnus no mazāk aizsargātām sabiedrības grupām. Projektos jāparedz praktiskais darbs ar bērniem, lai sniegtu zināšanas un pārliecību tiesu procesos iesaistītajiem un ārpusģimenes aprūpes institūcijās mītošajiem bērniem. Projekta pamatojumam jābūt iestrādātai atsaucei uz ANO Bērnu tiesību konvencijas 12. pantu (bērna tiesības tikt uzklausītam), tādējādi nodrošinot bērna tiesības izteikties, kā arī tiesības uz sniegtās liecības adekvātu uzklausīšanu tiesas procesa gaitā.

Projektā izveidotajiem apmācību modeļiem jābūt pieejamiem un viegli adaptējamiem piemērošanai citās ES dalībvalstīs (un Īslandē). Apmācību moduļiem pirms ieviešanas nepieciešams īstenot pilotfāzi.

Projekti jāveido saskaņā ar ES likumdošanu bērnu tiesību aizsardzības jomā.[2] Finansējums netiks piešķirts projektiem, kuri atkārtos jau ieviestas iniciatīvas[3].

 2. Atklātā konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes:

2.1.Kapacitātes stiprināšana personām, kuras strādā ar bērniem alternatīvās aprūpes iestādēs un ieslodzījuma vietās. 

2.2.Kapacitātes stiprināšana advokātiem, kuri pārstāv bērnus kriminālprocesā, administratīvajā vai civilajā procesā, izmantojot inovatīvas metodes bērnu tiesību aizsardzības veicināšanai, piemēram:
 2.2.1. procesa izspēle; kolektīvā prasība;

 2.2.2. praktiska ANO Bērnu tiesību konvencijas trešā protokola ieviešana (attiecībā uz komunikācijas  procedūru);

 2.2.3. griešanās pēc palīdzības Eiropas Sociālo tiesību komitejā un/vai Eiropas Cilvēktiesību tiesā.

2.3.Kapacitātes stiprināšana citām bērnu tiesību aizsardzībā iesaistītām personām – sociālajiem un veselības aprūpes darbiniekiem, policijai.

Projekta ietvaros jāparedz apkopot no projekta labumu guvušo bērnu un bērnu tiesības aizsardzības jomā strādājošo profesionāļu skaitu, kā arī apkopot anonīmas atsauksmes no projekta dalībniekiem.

NB!

 1. Konkursa ietvaros projekta iesnieguma iesniedzējam var tikt piešķirts līdzfinansējums vairākos projektos.
 2. Organizācija var piedalīties projektā kā iesnieguma iesniedzējs, partneris vai jaunākais partneris.
 3. Projekta īstenošanas maksimālais ilgums ir 2 gadi (24 mēneši).
 4. Konkursa ietvaros ieguldījumi natūrā (piemēram, ekspertu darbs) 20% līdzfinansējuma nodrošināšanai nav       pieļaujami.
 5. Projektu īstenošanu nedrīkst uzsākt pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.
  Projektiem jādod ieguldījums problēmas risināšanai ne tikai reģionālajā vai vietējā līmenī, bet visas Eiropas līmenī (European added value).
 6. Projektu iesniegumu iesniedzēji var būt valsts iestādes, kā arī starptautiskas vai nevalstiskas organizācijas, kuras likumīgi darbojas kādā no ES dalībvalstīm. Pieteikumi no fiziskām personām nav attiecināmi.
 7. Projekta iesniegums jāiesniedz Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorātam, izmantojot PRIAMOS sistēmu: http://ec.europa.eu/justice/grants1/priamos/index_en.htm 

Kontaktinformācija

 

Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāts: http://ec.europa.eu/justice/contact/index_en.htm

Anna Velika, Tieslietu ministrijas Projektu departamenta Plānošanas un kontroles nodaļas vecākā referente, tālr. 67036820, e-pasts: Anna.Velika@tm.gov.lv

Informācijas avots: Tieslietu ministrija 

Izsludināts konkurss EK programmā "Tiesiskums 2014-2020".Tēma:„Atklāts konkurss nacionāla vai starptautiska līmeņa e-tiesiskuma (e-Justice) projektu attīstībai”

Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāts ir izsludinājis atklātu konkursu programma: ”Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020”, 2014. gada darba programma. Tēma: „Atklāts konkurss nacionāla vai starptautiska līmeņa e-tiesiskuma (e-Justice) projektu attīstībai”

Izsludināšanas datums: 2014.gada 8.oktobris

Iesniegšanas termiņš: 2015.gada 7.janvāris 12.00 (CET)

Rezultātu paziņošana: 2015. gada jūnijs-jūlijs

Līgumu slēgšana ar uzvarētājiem: 2015. gada trešais/ceturtais ceturksnis

Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: EUR 2 755 000

Projekta minimālā summa: EUR 75 000 Līdzfinansējuma likme: 80%

Projekts var būt nacionāla vai starptautiska līmeņa. Programmā piedalās visas Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis, izņemot Dāniju un Lielbritāniju. 

Konkursa sludinājums EK Tieslietu ģenerāldirektorāta mājaslapā (t.sk. rokasgrāmata ar detalizētu informāciju projektu iesniedzējiem, skatīt „Guide for applicants”):
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_jacc_ag_e-ju_en.htm

EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-JUSTICE-CALLS@ec.europa.eu

 1. Atklātā konkursa prioritātes

Šī konkursa ietvaros projektu iesniegumi jāveido saskaņā ar Eiropas E-tiesiskuma stratēģiju 2014.-2018.gadam (e-Justice Strategy)[1], kā arī tajā iekļauto rīcības plānu.[2] Konkursa ietvaros tiks līdzfinansēti projekti Eiropas E-Tiesiskuma portāla darbības ietvaros vai nacionālā līmenī, ja plānotajā projektā iestrādāta Eiropas dimensija (piemēram, projekta īstenošanas gaitā gūtā pieredze var tik izmantota citās ES dalībvalstīs). Prioritāri tiks atbalstīti projekti, kuri paredz papildināt pastāvošos E-Tiesiskuma projektus, piemēram: 

 • Nacionālo maksātnespējas reģistru savietojamība (interconnection of National Insolvency Registers);
 • Advokātu pieejamība (Find a Lawyer)
 • Notāru pieejamība (Find a Notary)
 • Maksātnespējas administratoru pieejamība (Find a Bailiff)
 • Eiropas judikatūras identifikators (European Case Law Identifier)
 • E-kodekss (e-Codex)

[1]  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013XG1221(02)&from=EN

[2] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG0614(01)&from=EN   

Finansējums prioritāri tiks piešķirts starptautiska līmeņa projektiem. Projekta iesniegumā skaidri jāparāda, kā projekta īstenošana papildina ES politiku e-tiesiskuma jomā. 

 2. Atklātā konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes

Šī konkursa ietvaros tiks atbalstītas aktivitātes informācijas tehnoloģiju (IT) jomā, kā arī citas aktivitātes saistībā ar Eiropas E-tiesiskuma stratēģiju un tās rīcības plānu. 

Projektu ietvaros var paredzēt jaunu IT sistēmu izstrādi, kā arī esošo nacionāla vai starptautiska līmeņa IT sistēmu attīstību. 

Projektu, kurus paredzēts integrēt Eiropas E-Tiesiskuma portāla darbībā, pieteikumos jānorāda, kā projektu pieteikumu iesniedzēji paredz sakārtot ar intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību un iepriekš izstrādātas programmatūras licencēšanu saistītos jautājumus. Tādējādi Eiropas Komisijai (EK) tiks sniegts priekšstats par rezultātu atkalizmantošanu Eiropas E-tiesiskuma portālā bez papildus finansiālām saistībām EK. 

Projekta ietvaros jāparedz apkopot iesaistīto un/vai labumu guvušo personu skaitu, kā arī apkopot anonīmas atsauksmes no projekta dalībniekiem. 

NB!

 1. Konkursa ietvaros projekta iesnieguma iesniedzējam var tikt piešķirts līdzfinansējums vairākos projektos.
 2. Organizācija var piedalīties projektā kā iesnieguma iesniedzējs, partneris vai jaunākais partneris.
 3. Projekta īstenošanas maksimālais ilgums ir 2 gadi (24 mēneši), vēlamais – 6 līdz 18 mēneši.
 4. Konkursa ietvaros ieguldījumi natūrā (piemēram, ekspertu darbs) 20% līdzfinansējuma nodrošināšanai nav pieļaujami.
 5. Projektu īstenošanu nedrīkst uzsākt pirms projekta iesnieguma iesniegšanas. Projektiem jādod ieguldījums problēmas risināšanai ne tikai reģionālajā vai vietējā līmenī, bet visas Eiropas līmenī (European added value).
 6. Projektu iesniegumu iesniedzēji var būt valsts iestādes, kā arī starptautiskas vai nevalstiskas organizācijas, kuras likumīgi darbojas kādā no ES dalībvalstīm. Pieteikumi no fiziskām personām nav attiecināmi.
 7. Projekta iesniegums jāiesniedz Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorātam, izmantojot PRIAMOS sistēmu: http://ec.europa.eu/justice/grants1/priamos/index_en.htm

Kontaktinformācija

Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāts: http://ec.europa.eu/justice/contact/index_en.htm

Anna Velika, Tieslietu ministrijas Projektu departamenta Plānošanas un kontroles nodaļas vecākā referente, tālr. 67036820, e-pasts: Anna.Velika@tm.gov.lv

Informācijas avots: Tieslietu ministrija

 


JAUNUMI, 6.10.2014.

 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra no 2014.gada 30.septembra līdz 2014.gada 1.decembrim (ieskaitot) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atlases otrās kārtas ietvaros.

Programmas vispārīgais mērķis ir palielināt "zaļo" komersantu konkurētspēju, tajā skaitā esošo komersantu konkurētspēju, "zaļās" inovācijas un "zaļo" uzņēmējdarbību.

Programmas daļai paredzētais kopējais finansējums 872 800,00 EUR.

Projekta iesniegumus var iesniegt:

 • LIAA Lietvedības nodaļā darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst.17.00;
 • nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē) Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442;
 • nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: liaa@liaa.gov.lv (noformētu elektroniskā dokumenta veidā) 

Plašāka informācija par programmu un pieteikšanās kārtību neliela apjoma grantu shēmas atbalsta saņemšanai pieejama LIAA mājaslapā www.liaa.gov.lv.

Informācija par Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu pieejama mājaslapās: www.eeagrants.lv, www.norwaygrants.org.

 

Izsludināts konkurss EK programmā "Tiesiskums 2014-2020" starptautisku projektu atbalstam tiesu sistēmas darbinieku apmācībām ES mērogā

Konkursa sludinājums EK Tieslietu ģenerāldirektorāta mājaslapā (t.sk. rokasgrāmata ar detalizētu informāciju projektu iesniedzējiem, skatīt „Guide for applicants”)

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_jtra_ag_ejtr_en.htm

Konkursā projektu iesniegumi jāiesniedz līdz 17.11.2014. 12.00 (CET). Rezultātu paziņošana paredzēta indikatīvi 2015.g.

Projekta minimālā summa – 50 000 EUR. Līdzfinansējuma likme – 80%.

Projekta iesniegumam jābūt starptautiskam – piedalās vismaz 2 ES dalībvalstis (nepiedalās Dānija un Lielbritānija).

A. Atklātā konkursa prioritātes:

Civiltiesībās:

 • Likumiskais ietvars, kurš regulē ģimenes tiesības, īpaši attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr.650/2012 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un publisku aktu akceptēšanu un izpildi mantošanas lietās un par Eiropas mantošanas apliecības izveidi.
 • Likumiskais ietvars, kurš regulē civiltiesības un komerctiesības, īpaši attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr.1215/2012 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās.
 • Tiesiskās sadarbības veicināšana ES mērogā, īpaši attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulām Nr.2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību, Nr.805/2004, ar ko izveido Eiropas izpildes rīkojumu neapstrīdētiem prasījumiem, kā arī Regulu Nr.655/2014, ar ko izveido Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma procedūru, lai atvieglotu pārrobežu parādu piedziņu civil­lietās un komerclietās.

Krimināltiesībās:

 • Direktīva 2010/64/EU par tiesībām uz tulka nodrošināšanu kriminālprocesā
 • Direktīva 2012/13/EU par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā
 • Direktīva 2012/29/EU, kura nosaka minimālos standartus noziegumu upuru tiesību, atbalsta un aizsardzības jomās
 • Direktīva 2008/99/EK par dabas piesārņošanu kā krimināli sodāmu pārkāpumu, kā arī direktīva 2009/123/EK par sodu piemērošanu gadījumos, kad vidi piesārņo kuģi

Pamattiesībās:

 • ES Pamattiesību harta
 • ES Padomes ietvarlēmums 2008/913/EU "Par rasisma un ksenofobijas apkarošanu"

Citas tēmas:

 • Valodu apmācības tiesu sistēmu darbiniekiem, t.sk. specifiskā terminoloģija
 • Zināšanas par citu ES dalībvalstu tiesiskajām sistēmām
 • Citas apmācību tēmas atkarībā no aktuālajiem notikumiem

Projektu iesniegumu iesniedzējiem jāņem vērā rekomendācijas, kuras izstrādātas pēc ES pilotprojekta Eiropas Tiesnešu apmācībā[1], vai ES mēroga labas prakses piemēri[2].

B. Atklātā konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes:

 • Interaktīvu, uz rezultātu vērstu apmācību organizēšana
 • Daudzpusēja pieredzes apmaiņa starp tiesu darbiniekiem (izņemot tiesnešus un prokurorus, kuru apmācības tiek organizētas Eiropas Tiesiskās apmācības tīkla ietvaros)
 • Apmācību programmu satura izstrāde mācībām klātienē vai elektroniskā vidē, kā arī pašmācībām
 • Apmācītāju apmācība (train-the-trainers, pasākumi, kuri vērsti uz uz atbalstu apmācību organizēšanai citās ES dalībvalstīs)

Kontaktinformācija

Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāts: http://ec.europa.eu/justice/contact/index_en.htm
Anna Velika, Tieslietu ministrijas Projektu departamenta Plānošanas un kontroles nodaļas vecākā referente, tālr. 67036820, e-pasts:
Anna.Velika@tm.gov.lv

Iesniegšanas vieta
Pieteikumu iesniegšana notiek elektroniskā formā, izmantojot PRIAMOS sistēmu.

Saite uz fonda dokumentāciju

Šobrīd atvērtie konkursi: http://ec.europa.eu/justice/grants1/open-calls/index_en.htm

Informācija par programmu „Tiesiskums”:
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm

 

Izsludināts konkurss EK programmā "Tiesiskums 2014-2020" starptautisku projektu atbalstam lai veicinātu par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aizdomās turēto vai apsūdzēto personu tiesību aizsardzību

Konkursa sludinājums EK Tieslietu ģenerāldirektorāta mājaslapā (t.sk. rokasgrāmata ar detalizētu informāciju projektu iesniedzējiem, skatīt „Guide for applicants”): http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_jacc_ag_proc_en.htm

Konkursā projektu iesniegumi jāiesniedz līdz 30.10.2014. 12.00 (CET). Rezultātu paziņošana paredzēta indikatīvi 2014.g. decembrī, līgumu slēgšana ar finansējuma saņēmējiem – 2015.g. martā.

Projekta minimālā summa – 75 000 EUR. Līdzfinansējuma likme – 80%.

Projekta iesniegums var būt starptautisks vai nacionāls (nepiedalās Dānija un Lielbritānija).

A. Atklātā konkursa prioritātes:

 • Direktīva 2010/64/EU par tiesībām uz tulka nodrošināšanu kriminālprocesā
 • Direktīva 2012/13/EU par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā
 • Direktīva 2013/48/EU par tiesībām uz advokātu kriminālprocesā
 • Aizstāvības puses (apsūdzētās personas) tiesību veicināšana tiesas procedūru laikā.
 • Pasākumi pirmstiesas aizturēšanas perioda saīsināšanai

B. Atklātā konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes:

 • Datu vākšana, aptaujas un izpēte
 • Savstarpēja pieredzes apmaiņa, sadarbība, identificējot pieredzi, kuru var izmantot citās dalībvalstīs
 • Sabiedrības informēšana, pilsoniskās sabiedrības iesaiste

Projektu iesniegumu iesniedzējiem jāizskaidro un skaidri jāparāda, kā iecerētie projekti saistīti ar kādu no minētajām atklātā konkursa prioritātēm un EK publicētajiem dokumentiem noziegumos apsūdzēto personu tiesību aizsardzības jomā.[1]

EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-JUSTICE-CALLS@ec.europa.eu

Kontaktinformācija

Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāts: http://ec.europa.eu/justice/contact/index_en.htm
Anna Velika, Tieslietu ministrijas Projektu departamenta Plānošanas un kontroles nodaļas vecākā referente, tālr. 67036820, e-pasts:
Anna.Velika@tm.gov.lv

Iesniegšanas vieta
Pieteikumu iesniegšana notiek elektroniskā formā, izmantojot PRIAMOS sistēmu.

Saite uz fonda dokumentāciju

Šobrīd atvērtie konkursi: http://ec.europa.eu/justice/grants1/open-calls/index_en.htm

Informācija par programmu „Tiesiskums”:
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm


JAUNUMI, 29.09.2014.

Meža īpašnieki aicināti iesniegt projektus meža ekonomiskās vērtības uzlabošanai
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" aktivitātē jaunaudžu kopšana un mazvērtīgo mežaudžu nomaiņa.

Projektu var iesniegt jebkura fiziska persona, kura ir meža zemes īpašnieks; juridiska persona, kuras privātā kapitāla daļas ir 50 vai vairāk procentu un kura ir meža zemes īpašnieks; pašvaldība-meža zemes īpašnieks vai pašvaldības kapitālsabiedrība, kas apsaimnieko pašvaldības īpašumā esošu meža zemi.

Viens pretendents vienā kārtā var pretendēt uz atbalstu pasākuma īstenošanai platībā, kas nepārsniedz 20 ha.

Piektās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2014.gada 31.oktobra līdz 2014.gada 1.decembrim ar kopējo publisko finansējumu 1 045 400 EUR (viens miljons četrdesmit pieci tūkstoši četri simti eiro).

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums ir līdz 2015.gada 15.augustam.

Projektu īstenošanas vieta ir Latvijas lauku teritorija.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami LAD mājaslapā 

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāva foajē (tālr. 67095000, 67027804).

 

Pieejams atbalsts radošajiem braucieniem Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā "Kultūra"

Ir atvērts šī gada pēdējais pieteikšanās termiņš radošo braucienu atbalstam Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Kultūra" ietvaros.

No 24.septembra līdz 22.oktobrim profesionāli mākslinieki un citi radošo profesiju pārstāvji aicināti iesniegt projektus radošajiem braucieniem uz kādu no Ziemeļu vai Baltijas valstīm laika periodā no 1-10 dienām.

Finansiālais atbalsts paredzēts ceļa un uzturēšanās izmaksu segšanai. Braucieniem var pieteikties arī nelielas grupas (līdz 6 personām), ja visi grupas dalībnieki dodas uz vienu un to pašu vietu, vienā un tajā pašā laikā.

Plašāka informācija

Kritēriji

Pieteikšanās


Jaunumi, 22.09.2014.

Izsludināts projektu konkurss EZF pasākumam "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un mārketings"

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Rīcības programmas (RP) pasākumam "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un marketings".

Pasākuma mērķis palielināt zvejas un akvakultūras produktu pievienoto vērtību, paaugstināt darba drošību un darba ražīgumu, samazināt negatīvu ietekmi uz vidi, nodrošināt produktu kvalitāti, tai skaitā samazināt kaitīgas vielas zivju produktos, kā arī ražot jaunus produktus un izmantot zivju apstrādes blakusproduktus un atkritumus.

Atbalsta pretendents var būt:

 1. Pārtikas un veterinārā dienestā atzīts zivju apstrādes uzņēmums;
 2. Pārtikas un veterinārā dienestā atzīts dzīvnieku izcelsmes pārtikā ne­iz­­mantojamo blakusproduktu aprites uzņēmums, kas nodarbojas ar zivju bla­kus­produktu vai atkritumu pārstrādi;
 3. Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kas mājas apstākļos ražo zvejas produktus;
 4. esošs komersants, kurš veido jaunu zivju apstrādes uzņēmumu vai zvejas un akvakultūras produktu pārtikā neizmantojamo blakusproduktu aprites uzņēmumu;
 5. jaundibināts komersants, kurš veido jaunu zivju apstrādes uzņēmumu vai zvejas un akvakultūras produktu pārtikā neizmantojamo blakus­produktu aprites uzņēmumu, kuram pirmais pārskata vai taksācijas gads vēl nav noslēdzies.

Astotās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2014.gada 20.oktobra līdz 2014.gada 20.novembrim.

Astotās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 4 935 506 EUR.

Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir līdz 2015.gada 31.augustam.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir pieejami mājaslapā www.lad.gov.lv.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālo lauksaimniecības pārvalžu klientu apkalpošanas daļās vai LAD klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāvā (tālr. 67027693, 67027235).

Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī lad@lad.gov.lv

Konkursa sludinājums pieejams oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

  

Izsludina konkursu sagatavošanās vizītēm augstākās izglītības iestādēm un koledžām

Latvijas, Lihtenšteinas, Islandes un Norvēģijas akreditētās augstākās izglītības iestādes un koledžas, kurām piešķirta Erasmus harta augstākajai izglītībai, var iegūt finansējumu sagatavošanās vizītēm, piedaloties Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentu programmas „Pētniecība un Stipendijas” atklātajā konkursā.

Sagatavošanās vizītes paredzētas, lai atrastu partnerus pirms projekta iesnieguma rakstīšanas vai tā sagatavošanas laikā dalībai atklātajā konkursā programmas aktivitātē „Stipendijas”. Vizītes laikā ar potenciālajiem partneriem var pārrunāt sadarbības modeļus projektā, definēt mērķus un uzdevumus, partneru lomas u.tml. Sagatavošanās vizīšu projektā partnerība ir obligāta starp vismaz vienu institūciju no Latvijas un vienu institūciju no Islandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas.

Maksimālais projekta finansējums ir 1000 eiro. Vizītes ilgums līdz 5 dienām. Projektā tiek segta ceļa un dienas nauda, kā arī atmaksātas viesnīcas un apdrošināšanas izmaksas.

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) plāno rīkot semināru oktobra sākumā, lai interesentiem stāstītu par projektu pieteikumu sagatavošanu.

Projektu pieteikumus klātienē (darba dienās) vai pa pastu var iesniegt līdz 2014. gada 13. novembrim (prioritārajiem projektiem līdz 2014. gada 16. oktobrim) VIAA, Vaļņu ielā 1 (5.stāvs), Rīga, LV-1050.

Konkursa nosacījumi un detalizētāka informācija par programmu pieejama VIAA mājaslapas sadaļā „EEZ un Norvēģijas finanšu instruments”.

Ar EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu atbalstu aktivitātē „Stipendijas” Latvijas augstākās izglītības iestādēm, sadarbojoties ar donorvalstu augstākās izglītības iestādēm, tiks sniegta iespēja īstenot studentu un akadēmiskā personāla mobilitāti starp Latviju un EEZ valstīm.

 

Izsludināts projektu konkurss EZF pasākumam "Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā"

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Rīcības programmas (RP) pasākumam "Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā".

Pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā, kuru ieviešanas rezultāts ir pieejams plašākam zivsaimniecības nozares pārstāvju lokam, salīdzinot ar pasākumiem, ko parasti savu interešu īstenošanai veic komersanti.

Atbalsta pretendents var būt:

 1. biedrība, kas vismaz gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas reģistrēta saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu un kurā ne mazāk kā piecu biedru komercdarbības joma ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana;
 2. valsts kapitālsabiedrība vai atvasināta publiska persona (izņemot vietējo pašvaldību), kuras kompetencē ir zivju krājumu atražošana.

Devītās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2014.gada 20.oktobra līdz 2014.gada 20.novembrim.

Devītās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 348 565 EUR.

Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir līdz 2015.gada 31.augustam.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir pieejami mājaslapā www.lad.gov.lv.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālo lauksaimniecības pārvalžu klientu apkalpošanas daļās vai LAD klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāvā (tālr. 67027693, 67027235).

Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī lad@lad.gov.lv

Konkursa sludinājums pieejams oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".


Kurzemes plānošanas reģiona jaunumi, 3.09.2014.

I  ALTUM uzsāk jaunu MVU mikrokreditēšanas valsts atbalsta programmu

 

VAS "Latvijas Attīstības finanšu institūcijā Altum" (ALTUM) šonedēļ uzsāk īstenot jaunu uzņēmējdarbības valsts atbalsta programmu, kurā mazie un vidējie uzņēmumi varēs saņemt mikrokredītus līdz 25 tūkstošiem eiro, kā arī subsīdiju aizdevuma procentu maksājumu segšanai.

Aizdevumi tiks piešķirti līdz 2015.gada novembrim, un kopumā šīs programmas ietvaros no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) un valsts budžeta līdzekļiem mazajiem un vidējiem nelauksaimniecības uzņēmumiem dzīvotspējīgu projektu īstenošanai mikroaizdevumos tiks piešķirti 3,5 miljoni eiro.

Aizdevuma maksimālā summa jaunajā MVU mikrokreditēšanas programmā ir 25 000 eiro. Aizdevumi investīcijām ir pieejamai ar termiņu līdz 7 gadiem, apgrozāmajiem līdzekļiem - līdz 5 gadiem. Uzņēmējiem pieejama arī aizdevuma procentu maksājumu subsīdija 50% apmērā. Tas nozīmē, ka, izpildot noteiktos kritērijus, pusi no aizdevuma procentos maksājamās summas uzņēmēja vietā segs ALTUM no ERAF resursiem.

Aizdevuma saņemšanai projektiem līdz 7,1 tūkstotim eiro aizņēmēja līdzdalība nav nepieciešama, savukārt lielāka apjoma projektos uzņēmējam jānodrošina vismaz 10% līdzfinansējums.

ALTUM turpina arī Latvijas un Šveices mikrokreditēšanas programmas īstenošanu, kurā var saņemt aizdevumus līdz 14,2 tūkstošiem eiro ar termiņu līdz 5 gadiem. Mazāka apjoma projektiem, kuru kopēja summa nepārsniedz 7,1 tūkstoti eiro, nav nepieciešams uzņēmēja līdzfinansējums. Šā gada pirmajā pusgadā ALTUM mikrokredītos izsniegusi vienu miljonu eiro, savukārt kopš 2009.gada mikroaizdevumos uzņēmējiem piešķirti 9,7 miljoni eiro.

Valsts uzdevumā ALTUM 2014.gadā īsteno kopumā septiņas uzņēmējdarbības valsts atbalsta programmas dažādām uzņēmēju vajadzībām.

 ALTUM (iepriekš Hipotēku banka) īsteno valsts atbalsta programmas, finansējot mazo un vidējo uzņēmumu attīstību, veicinot uzņēmējdarbības uzsākšanu un atbalstot citas uzņēmējdarbības jomas ar mērķi uzlabot Latvijas ekonomikas efektivitāti un līdz ar to arī iedzīvotāju dzīves līmeni. Kopš 2009.gada ALTUM dažādām uzņēmēju vajadzībām piešķīrusi 460 miljonus eiro, atbalstīti vairāk nekā 5700 Latvijas uzņēmēju projekti, saglabātas esošās un radītas daudzas jaunas darbavietas.

Plašāka informācija VAS "Latvijas Attīstības finanšu institūcijā Altum" mājaslapā: http://www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas/mvu_mikrokreditesanas_programma

II  Pieejams finansējums centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) no 2014.gada 15.septembra līdz 2014.gada 14.novembrim (ieskaitot) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšana apakšaktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" 6.projektu iesniegumu atlases kārtu.

Aktivitātes mērķis ir būtiski paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, samazināt siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmās un sekmēt fosilā kurināmā veidu aizvietošanu ar atjaunojamiem vai citu veidu kurināmiem.

Projekta iesniegumu aktivitātes ietvaros var iesniegt sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs – komercsabiedrība, kurai ir licence siltumenerģijas ražošanai vai pārvadei, vai sadalei, ja to nosaka normatīvie akti enerģētikas jomā, un kura atbilst projektu konkursa nolikuma noteiktajām prasībām.

6.projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros pieejamais Kohēzijas fonda finansējums - 14 196 678,02 EUR.

Sīkāka informācija par apakšaktivitāti un pieteikšanās kārtību pieejama LIAA interneta mājaslapā www.liaa.gov.lv

Projektu iesniegumus var iesniegt LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, vai nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē), adrese: Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442, vai sūtot uz elektroniskā pasta adresi sf.projekts@liaa.gov.lv (noformētu elektroniska dokumenta veidā).

III  Pieaugušo izglītības programmu sagatavošanas vizītēm

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina izglītības iestādes un organizācijas iesniegt pieteikumus sagatavošanas vizītēm Nordplus Jauniešu izglītības un Nordplus Pieaugušo izglītības programmās.

Nordplus Jauniešu un Pieaugušo izglītības programmās sagatavošanas vizītes paredzētas, lai tiktos ar potenciālajiem projektu partneriem un uzsāktu projekta plānošanu. Vizīšu laikā ir iespēja ar sadarbības partneriem vienoties par atbildību sadalīšanu plānotajā projektā un strādāt pie projekta iesnieguma sagatavošanas.
Visi sagatavošanas vizīšu projektu pieteikumi jāiesniedz, izmantojot tiešsaistes pieteikšanās sistēmu
Espresso https://espresso.siu.no/espresso/login;jsessionid=800FE1B1F84461A0FE5FAA41C2A4853C?0 no 2014. gada 20. augusta līdz 2014. gada 1. oktobrim ieskaitot.

2014. gada 16. septembrī VIAA rīkos informatīvu semināru par sagatavošanas vizīšu pieteikumu aizpildīšanu. Vairāk informācijas par semināru atradīsiet VIAA mājaslapas sadaļā Nordplus Semināri.

Plašāka informācija angļu valodā ir pieejama Nordplus programmas oficiālajā mājaslapā un latviešu valodā VIAA mājaslapā. Partneru meklēšanai pieejama datu bāze.

Konsultācijas par Jauniešu izglītības programmu: Ina Ansone, tālr. 67358454, e-pasts: ina.ansone@viaa.gov.lv.

Konsultācijas par Pieaugušo izglītības programmu: Liene Gailīte, tālr.67785424, vai e-pastu: liene.gailite@viaa.gov.lv

Nordplus programma Latvijā darbojas kopš 2008. gada, un Latvijā programmas informācijas biroja funkcijas pilda VIAA.

 

 IV  Izsludināts konkurss EK programmā "Tiesiskums 2014-2020" starptautisku projektu atbalstam ES narkotiku apkarošanas politikas jomā

 Eiropas Komisijas programmas „Tiesiskums 2014-2020” 2014. gada darba programmas ietvaros izsludināts konkurss ”Aicinājums iesniegt projekta pieteikumus, lai atbalstītu starptautiskus projektus ES narkotiku apkarošanas politikas jomā”.

Šajā konkursā tiks pieņemti projektu iesniegumi, kuri veidoti saskaņā ar ES politiku narkotiku apkarošanas jomā, īpaši uzsverot jauno psihoaktīvo vielu izplatības novēršanu, atkarīgo cilvēku rehabilitācijas sistēmas attīstību, pieredzes apmaiņu narkotiku piedāvājuma un pieprasījuma mazināšanā, kā arī pilsoniskās sabiedrības iesaisti ES Narkomānijas apkarošanas stratēģijā 2013.-2020. (EU Drug Strategy 2013-2020) un ES Narkotiku rīcības plānā 2013.-2016. gadam (EU Drugs Action Plan 2013-2016) noteikto prioritāšu īstenošanā.
Konkursa ietvaros atbalstāmās darbības: datu vākšana, aptaujas, pētījumi; apmācības; mācību organizēšana, pieredzes apmaiņa; sabiedrības informēšana.

Pieteikuma iesniedzējs var būt valsts vai pašvaldības iestāde, kā arī nevalstiska vai starptautiska organizācija, kura likumīgi darbojas kādā no ES dalībvalstīm (programmā nepiedalās Lielbritānija un Dānija). Projekta pieteikumam jābūt starptautiskam un tajā jāpiedalās organizācijām no vismaz divām programmas „Tiesiskums 2014 - 2020” dalībvalstīm.

Līdzfinansējuma likme ir līdz 80% no projekta attiecināmajām izmaksām, ES līdzfinansējuma (granta) minimums ir 75 000 euro; granta maksimālais apmērs nav noteikts. Kopumā konkursā paredzētais budžets ir 2,509 miljoni euro

Projektu pieteikumi jāiesniedz EK Tieslietu ģenerāldirektorātā (izmantojot PRIAMOS sistēmu) līdz 2014.gada 5. novembrim, pulksten 12.00 pēc Centrāleiropas laika. Informācija par finansējuma piešķiršanu projektu pieteikumu iesniedzējiem tiks sniegta indikatīvi 2015. gada maijā un projektu līgumi tiks noslēgti 2015. gada jūnijā-augustā.

EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursu:  EC-JUSTICE-CALLS@ec.europa.eu

 

Konkursa sludinājums EK Tieslietu ģenerāldirektorāta mājaslapā: http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_jdru_ag_drug_en.htm

Informācija par konkursu ievietota arī Tieslietu ministrijas (TM) mājaslapā:  http://www.tm.gov.lv/lv/arvalstu-finansu-instrumenti

Šī gada 18.septembrī TM sadarbībā ar EK Tieslietu ģenerāldirektorātu plāno informatīvo pasākumu par programmām „Tiesiskums 2014-2020” un „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020” un to 2014.gada darba programmām (izsludinātajiem konkursiem). Informācija par pasākumu drīsumā tiks ievietota TM mājaslapā www.tm.gov.lv

Kontaktpersona ar EK Tieslietu ģenerāldirektorāta konkursiem saistītajos jautājumos: Anna Velika, Tieslietu ministrijas Projektu departamenta Plānošanas un kontroles nodaļas vecākā referente, Tālr. 67036820, E-pasts: Anna.Velika@tm.gov.lv


Informācijas avots: Tieslietu ministrija

V   Izsludināts konkurss EK programmā "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020" dažādu neiecietības formu novēršanai un apkarošanai

Eiropas Komisijas programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020” darba programmas ietvaros izsludināts konkurss „Aicinājums iesniegt pieteikumus, lai atbalstītu starptautiskus projektus rasisma, ksenofobijas, homofobijas un citu neiecietības formu novēršanai un apkarošanai”.

 Šajā konkursā tiks pieņemti projektu iesniegumi, kuri veidoti saskaņā ar ES politiku rasisma, ksenofobijas, homofobijas u.c. neiecietības formu novēršanas jomā. Konkursā izdalītas divas aktivitātes:

1. Labākās pieredzes apmaiņa rasisma, ksenofobijas, homofobijas u.c. neiecietības formu novēršanā un apkarošanā (BEST).

Atbalstāmās darbības: savstarpēji apmācību projekti un sadarbība; sabiedrības informēšana.

2. Naida runas uzraudzība un ziņošana par naida kurināšanas izpausmēm internetā (HATE).

Atbalstāmās darbības: datu apkopošana par rasismu/ksenofobiju/homofobiju atbalstošiem interneta portāliem; dalīšanās pieredzē par ziņošanas mehānismiem (par naida runas/naida kurināšanas izpausmēm internetā); efektīvu ziņošanas/atbalsta mehānismu ieviešana naida runas upuriem.

Pieteikuma iesniedzējs var būt valsts vai pašvaldības iestāde, kā arī nevalstiska vai starptautiska organizācija, kura likumīgi darbojas kādā no ES dalībvalstīm (programmā piedalās arī Islande un Lihtenšteina). Projekta pieteikumam jābūt starptautiskam un tajā jāpiedalās organizācijām no vismaz 5 programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020” dalībvalstīm.

Līdzfinansējuma likme ir līdz 80% no projekta attiecināmajām izmaksām, ES līdzfinansējuma (granta) minimums ir 300 000 euro; granta maksimālais apmērs nav noteikts. Kopumā konkursā paredzētais budžets BEST prioritātei ir 1,5 miljoni euro, bet HATE prioritātei 3,85 miljoni euro.

Projektu pieteikumi jāiesniedz EK Tieslietu ģenerāldirektorātā (izmantojot PRIAMOS sistēmu) līdz 2014.gada 12. novembrim, pulksten 12.00 pēc Centrāleiropas laika. Informācija par finansējuma piešķiršanu projektu pieteikumu iesniedzējiem tiks sniegta indikatīvi 2015. gada maijā un projektu līgumi tiks noslēgti indikatīvi 2015. gada jūlijā.

EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursu: EC-REC-CALLS@ec.europa.eu

Konkursa sludinājums EK Tieslietu ģenerāldirektorāta mājaslapā:
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rrac_ag_en.htm

Informācija par konkursu ievietota arī Tieslietu ministrijas (TM) mājaslapā: http://www.tm.gov.lv/lv/arvalstu-finansu-instrumenti

Šī gada 18.septembrī TM sadarbībā ar EK Tieslietu ģenerāldirektorātu plāno informatīvo pasākumu par programmām „Tiesiskums 2014-2020” un „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020” un to 2014.gada darba programmām (izsludinātajiem konkursiem). Informācija par pasākumu drīsumā tiks ievietota TM mājaslapā www.tm.gov.lv

Kontaktpersona ar EK Tieslietu ģenerāldirektorāta konkursiem saistītajos jautājumos: Anna Velika, Tieslietu ministrijas Projektu departamenta Plānošanas un kontroles nodaļas vecākā referente, Tālr. 67036820, E-pasts: Anna.Velika@tm.gov.lv


Informācijas avots: Tieslietu ministrija


JAUNUMI, 1.09.2014.

Izsludināts konkurss valsts nozīmes meliorācijas sistēmu būvniecības, rekonstrukcijas vai renovācijas atbalstam

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu" aktivitāšu veikšanai valsts nozīmes meliorācijas sistēmu būvniecībā, rekonstrukcijā vai renovācijā.

Pasākuma mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaim­niecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu.

Sestās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2014.gada 29.septembra līdz 2014. gada 29.oktobrim ar publisko finansējumu 2 000 000 EUR, kuru īstenošanas vieta ir visa Latvijas teritorija.

Kārtā projektu iesniegumu īstenošanas beigu termiņš ir 2015.gads 31.jūlijs no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Trīs mēnešu laikā pēc projekta apstiprināšanas jāiesniedz būvprojekts tehniskā projekta stadijā, būvniecības iepirkumu procedūras dokumentācija un būvatļauja.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājaslapā: www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāva foajē (tālr. 67095000, 67027803).

Informāciju par konkursa sludinājumu skatīt oficiālā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".


Informācijas avots: Lauku atbalsta dienests

 

 

II  Tiek izsludināts konkurss līdzfinansējuma saņemšanai ES programmas LIFE projektiem

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (turpmāk – Fonda administrācija) informē, ka ar Fonda administrācijas 2014.gada 25.augusta rīkojumu Nr.1-02/15 ir apstiprināta „Eiropas Kopienas vides un klimata pasākumu programmas LIFE projektu nacionālā līdzfinansējuma iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība programmas periodam 2014-2017”  kārtība.

Fonda administrācija izsludina valsts budžeta līdzfinansējuma konkursu projektiem, kas 2014. gadā piedalās Eiropas Kopienas vides un klimata pasākumu programmā LIFE šādās apakšprogrammās:

 • LIFE daba un bioloģiskā daudzveidība;
 • LIFE vide un resursefektivitāte;
 • LIFE pārvaldība un informācija;
 • LIFE klimata pārmaiņu mazināšana;
 • LIFE pielāgošanās klimata pārmaiņām;
 • LIFE klimata pārvaldība un informācija.

Projektu konkursā var pieteikties līdz š.g. 08.septembrim, iesniedzot projekta iesniegumu Fonda administrācijā, Rīgā, Eksporta ielā 5, LV-1010, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, vai noteiktajā termiņā sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu vai dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu e-parakstu.

Projekta iesniegums jāiesniedz atbilstoši apstiprinātajai „Eiropas Kopienas vides un klimata pasākumu programmas LIFE projektu nacionālā līdzfinansējuma iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība programmas periodam 2014-2017” kārtībai.

Projektu iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība, kā arī projekta iesnieguma veidlapas pieejamas Fonda administrācijas mājas lapā www.lvafa.gov.lv  sadaļā „LIFE+”. 

E-pasts papildus informācijai: lvafa@lvafa.gov.lv


Informācijas avots: Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija

  

III Jauniešu garantijas ietvaros pieprasītas karjeras konsultācijas, brīvprātīgais darbs un reģionālās mobilitātes atbalsts

Kopš šī gada sākuma Jauniešu garantijas ietvaros vispieprasītākie no Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pakalpojumiem jauniešu bezdarba mazināšanā ir karjeras konsultācijas, kas sniegtas jau 8 015 jauniešiem. Liels pieprasījums jauniešu vidū ir arī pēc konkurētspējas paaugstināšanas pasākumiem. Šo pakalpojumu līdz augusta vidum izmantojuši 15 399 jaunieši.

Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu ietvaros vispieprasītākie ir semināri "Jauniešu iespējas darba tirgū", "Kā efektīvi atrast darbu", "Kā sagatavoties darba intervijai", "Darba tiesības", "Komunikācijas prasmju attīstīšana un komunikācijas problēmu risināšana", lekcijas "Sociālās tiesības", "Stress un tā pārvarēšana", kursi "Biznesa plāna izveides pamati", "Veido mājaslapu pats", "Komercdarbības pamati", "Pašnodarbinātas personas tiesiskie pamati un grāmatvedības uzskaites pamatprincipi".

Tas liecina par pozitīvu tendenci - jaunieši izrāda lielu interesi par apmācībām, kas saistītas ar uzņēmējdarbību. Neformālajā izglītībā jaunieši visbiežāk izvēlas valsts valodas un svešvalodu, kā arī datorzinību apguvi. Savukārt profesionālajā apmācībā vispopulārākās jauniešu vidū ir šādas programmas: lietvedis, apsardzes darbs, dažāda veida lokmetināšana, konditora palīgs un projektu vadība.

Tāpat viena no jauniešu vidū populārākajām programmām ir darbs nevalstiskajā sektorā (brīvprātīgi pie dažādām organizācijām un biedrībām). Šogad, astoņu mēnešu laikā brīvprātīgo darbu veica 737 jaunieši. Savukārt pasākumā Darbnīcas jauniešiem, kurā var gūt profesionālo orientāciju trīs dažādās specialitātēs, izmantoja 146 jaunieši.

Kā labu finansiālu atbalstu, nokļūšanai uz mācību iestādēm un dzīvošanai, Reģionālās darba mobilitātes  pasākuma atbalstu izmantojuši 125 jaunieši. No viņiem - 116 jauniešiem, NVA palīdzēja ar transporta izdevumu kompensāciju, bet deviņiem jauniešiem ar īres izdevumu atlīdzību.

Drīzumā Jauniešu garantijas ietvaros NVA plāno uzsākt vēl divas jaunas aktivitātes. Pirmā darba pieredze jaunietim, kurā varēs iesaistīties NVA vismaz mēnesi reģistrētais bezdarbnieks, kurš pirms tam vismaz četrus mēnešus nav strādājis un iepriekšējais darba stāžs nav bijis ilgāks par gadu.

Uzņēmīgākajiem jauniešiem NVA pavisam drīz piedāvās arī atbalstu arī pašnodarbinātības vai uzņēmējdarbības uzsākšanai. Šo atbalsta pasākumu ietvaros jauniešiem bezdarbniekiem būs iespēja attīstīt darba iemaņas un prasmes, iegūt darba pieredzi strādājot subsidētajās darba vietās, kā arī tiks sniegts atbalsts uzņēmējdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai.

Jaunietis bezdarbnieks Jauniešu garantijas ietvaros var iesaistīties šādos atbalsta pasākumos:

I. ATBALSTS DARBA MEKLĒŠANĀ:

 • Darba meklēšanas atbalsta pasākumi. Karjeras konsultācijas (CV un motivācijas vēstules, sagatavo darba intervijai un analizē darba meklēšanas rezultātus u.c.).
 • Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi (kursi, semināri, lekcijas u.c.).
 • Darbnīcas jauniešiem (iespēja izglītības iestādē iepazīt trīs profesionālās izglītības programmas). Stipendija 56,91 EUR vai 85,37 EUR (jauniešiem ar invaliditāti).
 • Atbalsts jauniešu reģionālajai mobilitātei (izdevumu segšana braucieniem no deklarētās dzīves vietas uz darba vai apmācību vietu un atpakaļ un dzīvojamās telpu īres vai dienesta viesnīcas izdevumu kompensācija līdz 100 EUR mēnesī).

II. APMĀCĪBAS:

 • Neformālās izglītības programmas (līdz 2 mēnešiem, kurās var apgūt valodu, datorzinības, transportlīdzekļa vadītāja programmas).
 • Profesionālās izglītības programmas (līdz 8 mēnešiem, apgūstot var iegūt profesionālās kvalifikācijas apliecību, vai profesionālās pilnveides izglītības apliecību).

III. DARBA PIEREDZE:

 • Pirmā darba pieredze jaunietim (tiek maksāta darba alga).
 • Subsidētā darba vieta jaunietim (attiecas uz nelabvēlīgākā situācijā esošiem jauniešiem bezdarbniekiem un jauniešiem bezdarbniekiem – invalīdiem). Tiek maksāta darba alga.
 • Darbam nepieciešamo prasmju attīstība nevalstiskajā sektorā (iespēja strādāt biedrībā vai organizācijā). Stipendija 90 EUR mēnesī.

NVA dati uz 1.augustu liecina, ka mūsu valstī bez darba ir 16 414 jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem, šajā skaitā ietilpst tā daļa jauniešu, kuri ir vecumā no 15 līdz 24 gadiem un to skaits ir 7 479, kas ir 9% no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita.

Lai piedalītos "Jauniešu garantijas" atbalsta pasākumos, jauniem cilvēkiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās vai nestrādā, jādodas uz tuvāko NVA filiāli un jāinformē par vēlmi iesaistīties šajā programmā. Visiem jauniešiem NVA piedāvās karjeras konsultācijas, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus, palīdzību darba meklēšanā. Katram jaunietim ar profilēšanas metodes palīdzību tiek noteikti tieši viņam nepieciešamie nodarbinātības vai apmācību pasākumi, kas sekmēs viņa konkurētspēju darba tirgū. Jaunieši var gūt darba pieredzi, piedaloties atbalsta pasākumā "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā" vai "Pirmā darba pieredze jaunietim”.


Informācijas avots: Nodarbinātības valsts aģentūra

 Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Tīkla kamera

Laika ziņas

Now:
-1º C
Tomorrow:
4.5º C