Otrdiena, 1. decembris
Šodien sveicam: Arnolds, Emanuels

Projektu konkursi

 

  

Jauna informācija par projektu īstenošanas iespējām

JAUNUMI,23.11.2015.

Saskaņošanai nodota reģionālo biznesa inkubatoru un radošā inkubatora atbalsta programma

Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Kultūras ministriju izstrādājusi  un šā gada 19. novembrī saskaņošanai nodevusi jaunas atbalsta programmas projektu, kuras mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību Latvijas reģionos.

Programmas „Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros uzņēmējdarbības uzsācēji radošo industriju nozarēs atbalstu varēs saņemt Rīgas radošo industriju inkubatorā, bet reģionos atbalsts būs pieejams jauniem komersantiem bez nozaru ierobežojuma vēl vairāk kā 10 biznesa inkubatoros. Programmas uzdevums ir  nodrošināt vienlīdz kvalitatīvu inkubācijas vidi visos Latvijas reģionos, ņemot vērā labāko uzņēmējdarbības uzsākšanas atbalsta pieredzi un veicināt pašvaldību, plānošanas reģionu, augstskolu, komersantu organizāciju un vietējo komersantu sadarbību atbalsta sniegšanā uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai.

Programmas ietvaros Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sadarbībā ar pašvaldībām, plānošanas reģioniem, augstskolām, komersantu organizācijām atlasīs inkubācijai piemērotas telpas.

Inkubācijas struktūrvienības plānots izveidot 9 lielākajās Latvijas pilsētās, kā arī vēl vismaz 3-4 pilsētās, kurās LIAA ar pašvaldību vienosies par šādu nepieciešamību un pamatotību. Pārējās pilsētās tiks izveidots konsultāciju centrs ar telpām, kur tuvākā inkubatora pārstāvis ieradīsies 1-2 reizes nedēļā vai tuvākā inkubatora pārstāvji rīkos pasākumus. Inkubācijas atbalsts būs pieejams komersantiem no visiem reģioniem. 

Plānots, ka programmas ietvaros jaunajiem uzņēmējiem būs pieejams šāds atbalsts:

-uzņēmējdarbībai nepieciešamā vide un telpas;

-konsultācijas, apmācības un pasākumi par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem;

-ekspertu konsultācijas;

-mentoru atbalsts;

-kā arī grantu līdzfinansējums  komersantu darbības izmaksām.

Programmas ietvaros atbalstu varēs saņemt gan fiziskas, gan juridiskas personas. Atbalstu 100 % apmērā varēs saņemt par darba vietu atvērta tipa birojā, inkubācijas pasākumiem un mentoru atbalstu. Savukārt, atbalsts konsultāciju (eksports, mārketings, dizains utt.), prototipu izstrādes, iekārtu, algu, telpu, materiālu u.c. izmaksām būs 50 % apmērā. 

Pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apjoms reģionālajiem biznesa inkubatoriem ir 25,7 milj. EUR apmērā, bet radošo nozaru inkubatoram Rīgā - 7,1 milj. EUR apmērā. 

Detalizēti ar izstrādātās atbalsta programmas „Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” nosacījumiem var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā. Papildu informācija pieejama Ekonomikas ministrijas mājaslapā.

Tiek izsludināti projektu konkursi specializētu radio un televīzijas raidījumu veidošanai

Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija izsludina projektu konkursus finansējuma saņemšanai 2016.gadā vadlīnijā „Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības un audzināšanas jomās”

Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2015.gada 17.novembra sēdes Nr.14 lēmumiem, izsludina šādus projektu konkursus finansējuma saņemšanai 2016.gadā vadlīnijā „Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības un audzināšanas jomās”:

 • Specializētu vides aizsardzības un vides izglītības radio raidījumu veidošana

(Konkursā kopējais pieejamais finansējums EUR 45 000);

 • Specializētu vides aizsardzības un vides izglītības televīzijas raidījumu veidošana

(Konkursā kopējais pieejamais finansējums EUR 147 000).

Projektu konkursu mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kuru ietvaros tiek veidoti specializēti televīzijas vai radio raidījumi (vismaz 70% no katra raidījuma raidlaika, kas ilgst vismaz 15 minūtes, ir veltīti vides izglītībai un vides aizsardzībai), kas veicina sabiedrības vides izglītību un audzināšanu, tās izpratni par vidi un vides aizsardzības problēmām.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 11.decembris.

Projekta iesniegums, noformēts atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, ir jāiesniedz LVAF administrācijā (Rīgā, Eksporta ielā 5, LV–1010) personīgi darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, vai sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu, vai elektroniskā dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Projektu konkursu nolikumi un to pielikumi elektroniski ir pieejami LVAF administrācijas mājas lapas www.lvafa.gov.lv sadaļā – „Projektu konkursi, Projektu konkursa nolikumi”.

 


Jaunumi, 16.11.2015

 

 

Izsludina konkursu Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartām
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) informē, ka Eiropas Komisija (EK) ir izsludinājusi 2016. gada konkursu Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartu (VET Harta) pieteikumiem.

„Šogad Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartu konkurss tiek izsludināts otro reizi. Aicinām institūcijas un organizācijas, kas aktīvi darbojas profesionālās izglītības un mācību jomā, sagatavot un iesniegt VET Hartu pieteikumus. Vienlaikus aicinām detalizēti iepazīties ar VET Hartu konkursa uzaicinājumā un pārējā konkursa dokumentācijā pretendentiem izvirzītajām prasībām attiecībā uz jau īstenotajiem profesionālās izglītības un mācību mobilitātes projektiem. Tāpat lūdzam īpašu uzmanību pievērst institūcijas Eiropas Internacionalizācijas stratēģijai, kas obligāti jāpievieno VET Hartas pieteikumam, satura kvalitātei, kā arī tam, ka stratēģijai ir jābūt rūpīgi izstrādātai un saskaņotai ar institūcijas dibinātāju,” stāsta VIAA Eiropas Savienības Izglītības programmu departamenta direktore Ennata Kivriņa.

VET Hartas 2016. gada konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2016. gada 19. maijs (plkst. 12:00 pēc Briseles laika). Pieteikums un tā pielikumi ir jāiesniedz elektroniski, aizpildot tiešsaistes režīmā. Saskaņā ar EK sniegto informāciju VET Hartas pieteikuma veidlapa aizpildīšanai tiešsaistē būs pieejama 2016. gada martā, šobrīd informācijai pieejama veidlapa pdf formātā.

Detalizētu informāciju un VET Hartas konkursa dokumentāciju (konkursa uzaicinājums, veidlapa pdf formātā, veidlapas aizpildīšanas instrukcija, u.c.) skatīt sadaļā „Dokumenti un veidlapas” (2016. gada konkurss).

VET Hartu piešķir uz visu Erasmus+ programmas laiku, un īstenošanas gaitā tiek veikta tās uzraudzība. VET Hartas iegūšana institūcijām dod iespēju vienkāršotā kārtībā pieteikties atbalstam Erasmus+ 1. pamatdarbības aktivitātē “Profesionālās izglītības un mācību mobilitāte audzēkņiem un personālam”, taču tā nav obligāta prasība dalībai šajā aktivitātē. Organizācijas var iesniegt pieteikumus mobilitātes projektu finansējumam parastajā kārtībā saskaņā ar Erasmus+ vadlīnijās noteikto.

2016. gada sākumā VIAA organizēs semināru par VET Hartu pieteikumu sagatavošanu, iesniegšanu un vērtēšanas kārtību.

Informācija par izsludināto VET Hartu pieteikumu konkursu pieejama arī EK mājaslapā.

2015. gada konkursā VIAA saņēma 9 VET Hartas pieteikumus, no kuriem pēc pieteikumu tehniskās atbilstības un kvalitātes vērtēšanas, tika apstiprināta VET Harta 1 institūcijai – Valmieras Tehnikumam.

Izsludināts projektu konkurss "Galīga zvejas darbību pārtraukšana"

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai pasākuma "Galīga zvejas darbību pārtraukšana" apakšpasākumam "Zvejas kuģu sadalīšana"

saskaņā ar 2014.gada 30.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā" un 2015. gada 29.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.559 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Galīga zvejas darbību pārtraukšana"".

Pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2015.gada 15.decembra līdz 2016.gada 15.janvārim.

Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir EUR 1 500 000 .

Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir viens gads no LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanos spēkā.

Projekta iesnieguma veidlapa ir pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālo lauksaimniecības pārvalžu klientu apkalpošanas daļās vai Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāvā (tālr.6702769367027693 , 6702723567027235)

Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī lad@lad.gov.lv.

Zinātnieki varēs pieteikties Latvijas - Ukrainas sadarbības projektu konkursā

Tuvākajā laikā tiks izsludināta pieteikšanās Latvijas – Ukrainas sadarbības projektu konkursam zinātnes un tehnoloģiju jomā. Plānots, ka katram projektam pieejamais finansējums būs aptuveni 20 000 eiro Latvijas partnerim un projekta īstenošanas laiks – divi gadi.

Patlaban notiek abu valstu divpusējās sadarbības programmas zinātnes un tehnoloģiju jomā 2016.-2020.gadam sagatavošana, lai veicinātu un attīstītu sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā starp Latviju un Ukrainu. Programma paredz atbalstīt zinātniski pētniecisko projektu īstenošanu ar abu pušu dalībnieku līdzdalību un zinātnieku un speciālistu apmaiņas vizītes.

Pēc programmas parakstīšanas Izglītības un zinātnes ministrija izsludinās Latvijas – Ukrainas sadarbības projektu konkursu zinātnes un tehnoloģiju jomā. Plānots, ka konkursa ietvaros būs šādas atbalstāmās tēmas:

Eksakto un dabas zinātņu jomā:

enerģija un energoefektivitāte;

ekoloģija un vides pārvaldība;

dzīvības zinātnes, jaunu tehnoloģiju izstrāde nozīmīgāko slimību ārstēšanai un novēršanai, pētījumi molekulārās bioloģijas, ģenētikas jomās;

jaunu materiālu izstrāde;

aizsardzības tehnoloģijas;

Humanitāro un sociālo zinātņu jomā:

demogrāfiskās izmaiņas, migrācija un migranti;

reģionālās attīstības un sociālās kohēzijas iespējas un izaicinājumi.

Izglītības un zinātnes ministrija cer, ka šī programma būs kā platforma tālākai Latvijas un Ukrainas zinātnieku sadarbībai, piesaistot ārējo finansējumu no citām starptautiskām atbalsta programmām.

Informācijas avots: Izglītības un zinātnes ministrija

 


JAUNUMI, 09.11.2015.

Valdība atbalsta VARAM priekšlikumus uzņēmējdarbības veicināšanai reģionos
Otrdien, 2015.gada 3.novembrī, valdība atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotos priekšlikumus par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtības un nomas maksas noteikšanas metodikas pilnveidošanu*, kas uzņēmējdarbību ļaus plānot ilgtermiņā.  

VARAM sagatavotie priekšlikumi veicinās ekonomisko aktivitāti, uzlabos uzņēmējdarbības vidi, padarot to pievilcīgu gan vietējiem, gan ārvalstu komersantiem, tādejādi ilgtermiņā paaugstinot kopējo uzņēmējdarbības vides konkurētspēju. 

Tiek paredzēts veikt izmaiņas saistībā ar publiskas personas iespējām sniegt atbalstu komercdarbības veicējiem samazinātas nomas maksas veidā, nomājot publiskai personai piederošu mantu. Tajā ietvertais atbalsta princips – iespēja sniegt atbalstu samazinātas nomas maksas veidā (līdz 50%) nekustamā īpašuma nomniekam – nozīmē, ka nomnieks rada jaunas darba vietas vai veic finansiālus ieguldījumus nomas objekta infrastruktūras attīstībā. Tā rezultātā samazināsies komersantu izmaksas par infrastruktūru, radot iespēju finanšu resursus ieguldīt ražošanas procesā. Šāda atlaide paātrina plānotā investīciju projekta atmaksāšanas periodu, radot labvēlīgākus apstākļus uzņēmējdarbības, piemēram, ražotnes turpmākai paplašināšanai.

Vienlaikus šie priekšlikumi ir daļa no īstenotā atbalsta reģionālai attīstībai – 2014.-2020. Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras sakārtošanai pašvaldībās ar mērķi radīt jaunas darba vietas un piesaistīt privātās investīcijas reģionu attīstībai.

*Noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8. jūnija noteikumos Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem””

ALTUM aizdevumu un mezanīna aizdevumu projektus varēs īstenot ilgāk
Apstiprinātie grozījumi paredz, ka akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk – sabiedrība Altum) var slēgt līgumus par aizdevumu piešķiršanu līdz 2015.gada 31.decembrim, savukārt 2016.gada pirmajā pusē var notikt maksājumu veikšana aizdevumu saņēmējiem.

Papildus tam apstiprināti grozījumi mezanīna aizdevumu programmā, lemjot pagarināt mezanīna aizdevumu piešķiršanas termiņu līdz 2016.gada 29.februārim, savukārt mezanīna aizdevuma izmaksas termiņu pagarinot līdz 2016.gada 30.jūnijam.

Interesentus aicinām vērsties sabiedrībā Altum.

Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2009. gada 10.marta noteikumos Nr. 238 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.2.1.4.1.apakšaktivitāti „Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai” var iepazīties MK mājaslapā.

Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 13.maija noteikumos Nr.241 „Noteikumi par mezanīna aizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai".

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.614 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.4.2.apakšaktivitāti "Mezanīna aizdevumi un nodrošinājuma garantijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai""".

Eiropas Komisija ir izsludinājusi uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus informācijas pasākumiem

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus attiecas uz informācijas pasākumiem, kas veicami (ieskaitot sagatavošanu, īstenošanu, paveiktā darba kontroli un novērtēšanu) laika posmā no 2016.gada 1.maija līdz 2017.gada 30.aprīlim.

Prioritārais temats ir kopējā lauksaimniecības politika un nākotnes uzdevumi. Kopējai lauksaimniecības politikai (KLP) ir izšķirīga nozīme ilgtspējīga pārtikas nodrošinājuma panākšanā, un tā sniedz ievērojamu ieguldījumu Komisijas galvenajās prioritātēs (piemēram, ieguldījumi, nodarbinātība un izaugsme, klimata pārmaiņas, iekšējais tirgus, digitālais vienotais tirgus u.c.). Tā veicina Eiropas lauksaimniecības un plašākas lauku ekonomikas ilgtspējīgu attīstību un modernizāciju. Tā palīdz arī risināt globālo jautājumu “kā ražot vairāk, izmantojot mazāk resursu”.

Šo pasākumu mērķis ir informēt lielu cilvēku skaitu par jaunās KLP pamatjautājumiem. Sabiedrība kopumā (īpaši pilsētu jaunatne) un/vai lauksaimnieki un citas lauku teritorijās darbojošās personas.

Kopējais budžets, kas paredzēts pasākumu līdzfinansēšanai, ir EUR 2 500 000. Komisijai ir tiesības neizdalīt visus pieejamos līdzekļus. 

Par attiecināmiem pasākumiem ir uzskatāmi divi integrētu publiskas komunikācijas pasākumu veidi:

·       valsts līmeņa pasākumi (pasākumi, kuriem ir ietekme tikai reģionālā līmenī, nav attiecināmi),

·       Eiropas līmeņa pasākumi (ar ietekmi vairākās dalībvalstīs).

Informācijas pasākumos jāiekļauj viena vai vairākas darbības, piemēram (saraksts nav izsmeļošs):

·       multimediju vai audiovizuālā materiāla veidošana un izplatīšana,

·       drukātu materiālu (publikāciju, plakātu utt.) veidošana/ražošana un izplatīšana,

·       interneta un sociālo tīklu rīku izveide,

·       plašsaziņas līdzekļos īstenoti pasākumi,

·       konferences, semināri, darbsemināri (vēlams, straumēti internetā) un pētījumi par jautājumiem, kas saistīti ar KLP,

·       “lauki pilsētā” veida pasākumi, kas palīdz izskaidrot lauksaimniecības nozīmi pilsētu iedzīvotājiem,

·       “atvērtas lauku saimniecības” veida pasākumi ar mērķi parādīt iedzīvotājiem lauksaimniecības nozīmi (piemēram, labāko praksi, inovatīvus projektus),

·       statiskas vai pārvietojamas izstādes vai informācijas punkti.

Pieņemamības prasības:

Pieteikumi jānosūta pa pastu (ierakstīta vēstule, pasta zīmogs tiks uzskatīts par pierādījumu nosūtīšanas dienai) vai ar kurjerpastu (kurjerpasta kvīts datums tiks uzskatīts par pierādījumu nosūtīšanas dienai) ne vēlāk kā 2015.gada 30.novembrī.

Pieteikumi jāiesniedz rakstiski (sk. 14.punktu), izmantojot pieteikuma un budžeta veidlapas, kas pieejamas šajā tīmekļa vietnē:

·       http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Pieteikumiem jābūt sagatavotiem vienā no ES oficiālajām valodām. Tomēr, lai veicinātu pieteikumu raitu apstrādi, pieteikuma iesniedzēji tiek aicināti iesniegt pieteikumus angļu, franču vai vācu valodā.

Pieteikuma iesniedzēji drīkst iesniegt tikai vienu pieteikumu šajā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus.

Ja minētās prasības netiks izpildītas, tad pieteikums tiks noraidīts.

Pieteikumi pa pastu jānosūta uz šādu adresi: 

European Commission
Unit AGRI. E.5
Call for proposals 2015/C 351/09
To the attention of Head of Unit
L130 4/149
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

·       pa pastu, par saņemšanas datumu tiks izskatīts pasta atzīmes datums,

·       ar kurjerpastu, par saņemšanas datumu tiks uzskatīts kurjerpasta kvīts datums.

Pieteikumu pieņemamība tiks izvērtēta, pamatojoties uz pieteikumu, kas iesniegts uz papīra.

Ja jums ir jautājumi par uzaicinājumu, tos varat nosūtīt uz e-pasta adresi agri-grants@ec.europa.eu. Jautājumu iesniegšanas termiņš ir 2015.gada 13.novembris pulksten 24.00.

Svarīgākie jautājumi un atbildes tiks publicēti šajā tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Pieteikuma veidlapa (ar iesniedzamo dokumentu pārbaudes sarakstu), dotācijas nolīguma paraugs un svarīgākie jautājumi un atbildes pieejami tīmekļa vietnē:http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Eiropas Komisijas uzaicinājuma publikācija ES oficiālajā vēstnesī EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.351.01.0009.01.LAV

Reģionālais forums jaunatnes darbā iesaistītajiem “(SA)DARBOJIES!”
Forums tiek organizēts ar mērķi veicināt labās prakses apmaiņu starp jauniešu centru un jaunatnes darbiniekiem, sniedzot atbalstu savstarpējās sadarbības veidošanā. Tas norisināsies no 2015. gada 26. līdz 27. novembrim viesu namā "Turbas", Ikšķiles novadā. Pieteikšanās līdz 2015. gada 15. novembrim.

Forums paredzēts kā turpinājuma pasākums Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (http://www.jaunatne.gov.lv) rīkotajām neformālās izglītības apmācībām 2014. gadā par pieredzes apmaiņu un sadarbības veidošanu jaunatnes darbā "Neturi sveci zem pūra," kas notika visos Latvijas Republikas plānošanas reģionos. Forums kopā pulcēs 100 dalībniekus – Jauniešu centru darbiniekus un/vai organizāciju pārstāvjus, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem un vēlas uzlabot savas prasmes darbā ar jaunatni.

Dalība forumā ir bez maksas. Dalībniekiem tiks nodrošināta ēdināšana, nakšņošana un forumā nepieciešamie darba materiāli. Foruma dalībniekiem pašiem jāsedz ceļa izdevumi nokļūšanai  uz/no foruma norises vietas – viesu nama "Turbas", Ikšķiles novadā (
http://www.turbas.lv).

Pasākuma programma.

Piesakieties, aizpildot anketu elektroniski: 
https://goo.gl/7QPU43 līdz 2015. gada 15. novembrim.

 

 

 


JAUNUMI, 02.11.2015.

MK apstiprina jaunu atbalsta programmu uzņēmējiem darbinieku apmācībām

Ministru kabinets 27. oktobra sēdē apstiprināja Ekonomikas ministrijas izstrādāto jaunu valsts atbalsta programmu, kurā uzņēmēji varēs saņemt atbalstu darbinieku prasmju pilnveidošanai.

“Ekonomikas ministrija ir iesākusi jauno plānošanas periodu ar uzņēmumu darbinieku apmācību programmu. Uzņēmēji varēs saņemt atbalstu esošo un jauno darbinieku prasmju pilnveidošanai. Gudri darbinieki ir konkurētspējas pamats. Turpmāk uzsvaru liksim uz ražošanai un jaunu tehnoloģiju izstrādei nepieciešamo prasmju apguvi,” uzsver ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola.

Programmas ietvaros atbalstu varēs saņemt biedrības, kas pārstāv apstrādes rūpniecības, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un tūrisma nozares komersantus. Biedrībām būs jānodrošina tādas apmācības, uz kuru nepieciešamību norādījuši paši nozares uzņēmumi un ir tādās atbalstāmās jomās kā zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika, rūpnieciskais dizains, datorzinātne u.c.

Maksimālais pieejamais finansējuma apjoms vienam projektam var būt pat 900 000 EUR, apmācību izmaksas sedzot  no 30% - 70% apmērā no kopējām izmaksām.

Jaunās atbalsta programmas pirmās atlases kārtas projektu īstenošana varēs notikt līdz 2018. gada 31. decembrim. Pieejamais finansējums programmas pirmās atlases kārtas ietvaros ir 9 miljoni EUR. Kopumā programmas pirmās kārtas ietvaros plānots atbalstīt vismaz 280 komersantus un apmācībās iesaistīt vismaz 5620 nodarbinātos.

Programmas ieviešanu nodrošinās Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA). Plānots, ka projektu pieņemšana programmas pirmās atlases kārtas ietvaros tiks izsludināta 2015. gada decembrī, kad  CFLA būs izstrādājusi projektu iesniegumu atlases nolikumu, kas ietvers sevī visu būtiskāko informāciju, kas jāņem vērā projektu pieteikumu iesniedzējiem.

Detalizēti ar atbalsta programmas “Atbalsts nodarbināto apmācībām” nosacījumiem var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā

Jāatzīmē, ka arī iepriekšējā ES fondu plānošanas periodā atbalsta programma darbinieku apmācībām bija pieprasīta un veiksmīgi īstenota – kopš 2010. gada programmas ietvaros atbalsts 27 miljonu eiro apmērā tika sniegts 1241 uzņēmējam, apmācot 20 170 darbiniekus.

 

Aicinām uz 5 semināriem reģionos par sasaistes izveidošanu starp attīstības un budžeta plānošanu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) aicina pieteikties dalībai reģionālajos semināros* par sasaistes izveidošanu starp attīstības plānošanu un budžeta plānošanu vietējā līmenī.

Semināros gaidīti visu Latvijas pašvaldību attīstības plānošanas un budžeta plānošanas speciālisti, kā arī citi jomas interesenti.

Klātesošajiem būs iespēja saņemt Norvēģijas pieredzē balstītu metodisko materiālu par pasākuma tematiku.

Reģionālie semināri notiks:

 • 3. novembrī Smiltenes novada Kultūras centrā, Gaujas ielā 1; 
 • 10. novembrī Saldus novada domē, Avotu ielā 12;  
 • 20. novembrī Līvānu novada domē, Rīgas ielā 77;
 • 24. novembrī Kokneses novada domē Melioratoru ielā 1;
 • 30. novembrī Rīgā, VARAM telpās Peldu ielā 25. 

Tā kā vietu skaits pasākumos ir ierobežots, lūgums pirms tam pieteiktiesšeit.

Vienlaikus informējam, ka VARAM Norvēģijas Finanšu instrumenta projekta** ietvaros kopā ar Latvijas pilotpašvaldībām un eksperti Ingu Vilku piedalījās pieredzes apmaiņas pasākumos Norvēģijā, kā arī vairākās darba grupās Latvijā par sasaistes izveidošana starp attīstības plānošanu un budžeta plānošanu. Šī projekta aktivitātes mērķis ir veicināt identificējamas saiknes izveidošanu starp teritorijas attīstības plānošanas un budžeta plānošanas dokumentiem Latvijas pašvaldību līmenī un izstrādāt priekšlikumus tādu mehānismu izveidei, kuri ļaus nodrošināt izveidoto saikņu uzturēšanu un uzraudzību.

*Reģionālie semināri tiek finansēti no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas Nr.LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana" līdzekļiem.

** „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” 3.aktivitātes „Sasaistes izveidošana starp attīstības plānošanu un budžeta plānošanu vietējā līmenī”

Komersantu atbalstam jaunu eksporta tirgu apgūšanai piešķirti papildu 2,2 miljoni eiro

Pēc Ekonomikas ministrijas priekšlikuma šā gada 27. oktobra Ministru kabineta sēdē piešķirti papildu 2,2 miljoni eiro uzņēmēju atbalstam jaunu eksporta tirgu apgūšanai programmas „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” ietvaros. 

Atbalsta programmas 79.kārtā kopumā saņemti 429 projekti. “Ar papildu piešķirto finansējumus mums būs iespēja sniegt atbalstu visiem saņemtajiem projektiem kopumā par 3,1 miljonu eiro. Eksports ir Latvijas ekonomikas izaugsmes balsts. Atbalsts jaunu tirgu atrašanai pēc Krievijas embargo ieviešanas un rubļa vērtības krišanās uzņēmējiem ir īpaši svarīgs,” norāda ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola.

Kopumā atbalsta programmas ietvaros atbalsts sniegts 3800 projektiem 22 miljonu eiro apmērā.

Papildu finansējums 2 200 000 euro apmērā rasts, pārdalot neizmantoto finansējumu no programmas “Augstas pievienotās vērtības investīcijas”.

Detalizēti ar MK apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumos Nr.582 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” sesto un turpmākajām kārtām”” var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā.

Izsludina atklātu projektu konkursu Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros


Iekšlietu ministrija izsludina atklātu projektu konkursu Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros.

Pretendēt uz Fonda finanšu līdzekļiem var Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona, cita valsts iestāde vai privāto tiesību juridiska persona vai starptautiskas organizācijas pārstāvniecība Latvijas Republikā, kas darbojas jomā, kuru atbalsta fonds. Fonda finansējums ir līdz 75 % un valsts budžeta finansējums ir vismaz 25 % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.

Projekta iesniegums jāiesniedz Iekšlietu ministrijā (adrese: Čiekurkalna 1. līnija-1, k-2, Rīga, LV-1026) pa pastu vai personīgi (darbadienās no plkst. 9.00 līdz 16.30, 517. kabinetā), vai kā elektroniski parakstīts dokuments (e-pasta adrese: kanceleja@iem.gov.lv) līdz š. g. 23. novembrim.

Konkursa nolikums un citi dokumenti ir pieejami Iekšlietu ministrijas tīmekļa vietnē:http://www.iem.gov.lv/lat/es_fondi_un_programmas/patveruma_fonds_2014_2020/projektu_konkurss/.

Informācijas avots:LR Latvijas Vēstnesis

 

 

 


Jaunumi no Kurzemes plānošanas reģiona, 09.10.2015.

 

1.Liepājā 22. oktobrī notiks forums “Atbalsts uzņēmējiem”
 
Šā gada 22. oktobrī Liepājā Ekonomikas ministrija organizē forumu „Atbalsts uzņēmējiem”, lai informētu komersantus par šobrīd pieejamo un tuvākajā laikā plānoto atbalstu uzņēmējdarbībai.
Foruma laikā Ekonomikas ministrijas, Attīstības finanšu institūcijas Altum, Nodarbinātības valsts aģentūras, Lauku atbalsta dienesta, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un Centrālās Finanšu un līgumu aģentūras, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji informēs komersantus par pieejamo un plānoto atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai 2014.-2020. gada ES fondu plānošanas periodā. Pasākuma laikā būs iespēja uzzināt arī par banku sniegtajiem pakalpojumiem uzņēmējdarbības attīstībai.
Forums „Atbalsts uzņēmējiem” notiks šā gada 22. oktobrī plkst. 10:00 Liepājā, koncertzālē “Lielais dzintars” (Liepāja, Radio iela 8). Foruma dienas kārtība publicēta Ekonomikas ministrijas mājas lapā:
https://www.em.gov.lv/lv/par_ministriju/notikumu_kalendars/6397-forums-atbalsts-uznemejiem-liepaja
 Dalībai forumā aicinām pieteikties līdz 21. oktobra plkst. 15:00, tiešsaistē aizpildot pieteikuma anketu:
https://docs.google.com/forms/d/1eZPxwNr5N2C7dMqfRACc3ar05egckmJ7L4UQXVbxa7c/viewform
 Dalība pasākumā - bezmaksas.
Sīkāka informācija par forumu pieejama Ekonomikas ministrijā (Inese Bērziņa, e-pasts:
atbalstsuznemejiem@em.gov.lv, tālr.: 67013240).
Forumu organizē Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Attīstības finanšu institūciju Altum un Centrālo Finanšu līgumu aģentūru, Kurzemes plānošanas reģionu un Liepājas pilsētas Domi.
 
2.Izsludināts projektu konkurss finansējuma saņemšanai aktivitātē “Sadarbības projekti starp NVO un vides institūcijām vides aizsardzības sistēmas kapacitātes palielināšanai vides jautājumu risināšanā”
 
Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2015.gada 01.oktobra sēdes Nr.10 lēmumu, izsludina projektu konkursu vadlīnijas  „Multisektoriālie projekti” aktivitātē „ Sadarbības projekti starp NVO un vides institūcijām vides aizsardzības sistēmas kapacitātes palielināšanai vides jautājumu risināšanā”.
Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt sadarbības projektu īstenošanu starp nevalstiskajām organizācijām (NVO) un vides institūcijām Vides politikas pamatnostādnēs 2014-2020. gadam noteiktā rīcības mērķa A5 „Palielināt vides aizsardzības sistēmas kapacitāti visos līmeņos un labāk atbalstīt vides sektora NVO kā nozīmīgu partneri sabiedrības iesaistīšanai vides jautājumu risināšanā” sasniegšanai.
Konkursa ietvaros tiks atbalstītas aktivitātes, kas stiprina vides aizsardzības iestāžu veiktspēju, risina aktuālas vides problēmas, vācot datus un veicot to analīzi, kā arī informatīvu un izglītojošu pasākumu organizēšana un aktivitātes, kuru rezultātā tiks sagatavoti un izstrādāti izglītojoši materiāli un uzskates līdzekļi.
Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums.
Konkursā pieejamais finansējums no Fonda līdzekļiem ir EUR 70 000.
Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: no 2015.gada 12. oktobra līdz 2015.gada 23. oktobrim.
Projekta iesniegums, noformēts atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, ir jāiesniedz Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā (Rīgā, Eksporta ielā 5, LV–1010) personīgi darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, vai sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu, vai elektroniskā dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
Projektu konkursa nolikums un tā pielikumi elektroniski ir pieejami Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas mājas lapas
www.lvafa.gov.lv sadaļā – „Projektu konkursi”, „Projektu konkursa nolikumi”.
Sīkāka informācija par konkursu: tālr. 67503322; e-pasts:
lvafa@lvafa.gov.lv
 
3.ABLV Charitable Foundation izsludina kārtējo grantu konkursu laikmetīgās mākslas izstāžu atbalstam
 
Grantu konkursa mērķis ir mudināt sabiedrībā interesi par laikmetīgo mākslu kā ierosmes avotu domātpriekam un jaunām zināšanām, pašrefleksijai un pieredzes apmaiņai, tādejādi sekmējot ABLV Charitable Foundation līdzdibināto iniciatīvu 2021.gadā atklāt Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeju. 
Konkursa ietvaros tiek piešķirti granti nacionāla mēroga un profesionāla līmeņa izstādēm, kas veicina laikmetīgās mākslas aktuālos procesus Latvijā vai arī nodrošina laikmetīgās mākslas norišu pētniecības darba atspoguļojumu. Kopējais grantu konkursam atvēlētais finansējums 2016.gadā ir 37 500 EUR, tajā skaitā 7 500 EUR izglītības projektiem.
Kā atzīmē ABLV Charitable Foundation mākslas programmu vadītājs Kaspars Vanags: “Domājot par Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja kolekcijas tālāko attīstību, šogad priekšroka tiks dota tādu izstāžu atbalstam, kurām tiks radīti jauni mākslas darbi vai kuru ietvaros tiks atspoguļoti pētījumi par laikmetīgās mākslas norisēm Baltijas valstīs laika periodā no 1960.gada. Īpaši jāuzsver arī finansiālais atbalsts, kādu konkursa kārtībā paredzēts piešķirt pieteikumiem, kuros mākslas izstāžu ietvaros plānota izvērsta izglītības programma.”
Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2015.gada 19.oktobris (līdz plkst. 23.59), nosūtot elektroniski uz e-pastu
maksla@ablv.org.Grantu konkursa nolikums, pieteikuma un budžeta formas ir pieejamas Fonda mājas lapā www.ablv.org sadaļā “Kā saņemt finansējumu”
Sīkāka informācija:
Ksenija Pegaševa
Projektu vadītāja
ABLV Charitable Foundation
Tālr. (+371) 67281383
E-pasts:
maksla@ablv.org
 
4.KM izsludina konkursu Eiropas Savienības programmu "Kultūra", "Radošā Eiropa" un „Eiropa pilsoņiem” aktivitāšu „Aktīvi Eiropas piemiņas pasākumi” un „Eiropas vēstures piemiņas pasākumi” ietvaros atbalstītajiem projektiem
 
Kultūras ministrija izsludina konkursu līdzfinansējuma saņemšanai projektiem, kuri saņēmuši ES programmas „Kultūra” (2007–2013), ES programmas „Radošā Eiropa” apakšprogrammas „Kultūra” (2014–2020), ES programmas „Eiropa pilsoņiem” (2007–2013) 4.atbalsta aktivitātes „Aktīvi Eiropas piemiņas pasākumi” un ES programmas „Eiropa pilsoņiem” (2014 – 2020) 1.atbalsta darbības „Eiropas vēstures piemiņas pasākumi” atbalstu.
Uz līdzfinansējumu var pretendēt organizācijas un institūcijas, kurām ticis piešķirts Eiropas Komisijas atbalsts. Pieejamais valsts budžeta līdzfinansējums šajā konkursa kārtā ir 26 318  eiro.
Nolikums:
http://www.km.gov.lv/jaunumi/KMnol_15092015_lidzfin_konkurss_ES_progr_Kultura_Pilsoni_2015.pdf
Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2015.gada 7.oktobrim plkst. 17:00., nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu – Kr.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV – 1364 (pasta zīmogs – 2015.gada 7.oktobris) vai elektroniska dokumenta formā uz e-pastu
pasts@km.gov.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, apstiprinātu ar laika zīmogu un noformētu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Iesniegtos projektu pieteikumus vērtēs Kultūras ministrijas izveidota vērtēšanas komisija, ņemot vērā šādus kritērijus – projekta pieteikuma kvalitāte, Latvijā notiekošo aktivitāšu īpatsvars starptautiskajā projektā, Latvijas organizāciju statuss projektā, projekta mērķu atbilstība Latvijas kultūrpolitikas prioritātēm un projekta publicitātes plāns. 
Konkursa nolikumu, projekta pieteikuma anketu un sīkāku informāciju par konkursa nosacījumiem un norisi var iegūt KM interneta mājas lapā
www.km.gov.lv,  kā arī KM Eiropas Savienības kultūras kontaktpunkta nodaļā, Antonijas ielā 9, 2.stāvā, Rīgā, darba
 
5.Nacionālais kino centrs izsludina Nacionālā kino centra programmas "Latvijas filmas Latvijas simtgadei" 2015. gada filmu projektu ražošanas uzsākšanas konkursu
 
Nacionālais kino centrs (NKC) izsludina programmas Latvijas filmas Latvijas simtgadei 2015. gada filmu projektu ražošanas uzsākšanas konkursu, kas tiek organizēts, turpinot Latvijas Republikas simtgadei veltītu augstvērtīgu, žanriski daudzveidīgu un sabiedriski nozīmīgu filmu izveidi, ar mērķi aktualizēt Latvijas vēstures un valstiskuma tēmas, stiprinot visplašākajā auditorijā izpratni par nacionālo identitāti un Latvijas valsts attīstību.
Izsludinātajā konkursā, kura finansējums ir Eur 764 737 EUR, plānots atbalstīt 12 pilnmetrāžas filmu (ne mazāk par 65 minūtēm) ražošanas uzsākšanu 2015. un 2016. gadā, tādējādi pabeidzot filmu atlasi Latvijas filmas Latvijas simtgadei programmas īstenošanai.
Programmas ietvaros vairākās konkursa kārtās līdz 2018.gadam iecerēts izveidot ne mazāk kā 12 nozīmīgas pilnmetrāžas filmas, t.sk. 5 spēlfilmas (vēsturisku filmu, latviešu literatūras klasikas ekranizāciju, mūsdienu norisēs balstītu drāmu, filmu bērniem un filmu jauniešiem), 1 animācijas filmu un 6 dokumentālās filmas. Programmas kopējais plānotais finansējums ir 7,5 miljoni euro, kas valsts līdzekļu samazināšanas gadījumā, var būt arī mazāks.
Konkursā var tikt iesniegti arī iepriekš Kino centra finansējumu nesaņēmušie projekti.
Konkursā iesniegtos projektus vērtēs jau 2014. gadā izveidotā Latvijas simtgades filmu programmas ekspertu komisija, kurā darbojas sabiedrībā novērtētas personības ar bagātīgu pieredzi un plašu skatījumu.
Konkursa projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10. Animācijas filmu un spēlfilmu projekti iesniedzami līdz šā gada 29. oktobrim plkst. 12:00, dokumentālo filmu projekti – līdz šā gada 4.novembrim plkst.12:00.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties NKC mājas lapā
http://nkc.gov.lv/finansejums/izsludinati-konkursi/, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.
Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”. Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts 29.09.2015. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 190. numurā.
 
6.Izsludināts Eiropas Komisijas Konkurences direktorāta konkurss
 
Eiropas Komisijas  Konkurences direktorāts izsludina atklāto konkursu tiesnešu mācībām par ES Konkurences likumu un tiesiskā sadarbība nacionālā līmenī starp konkurences tiesību tiesnešiem
Tēma: „Atklāts konkurss tiesnešu mācībām par ES Konkurences likumu un tiesiskā sadarbība nacionālā līmenī starp konkurences tiesību tiesnešiem”
Izsludināšanas datums:2015.gada 29.septembris
Sākuma termiņš projektu iesniegšanai:2016.gada 29.janvāris
Rezultātu paziņošana: 2016. gada jūnijs / jūlijs
Līgumu slēgšana ar uzvarētājiem:2016. gada aprīlis
Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros:EUR 1 000 000
Projekta maksimālā summa:EUR 400 000
Projekta minimālā summa: EUR 10 000
Līdzfinansējuma likme: 80%
Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) Tieslietu ģenerāldirektorāta mājaslapā:
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_jtra_comp_en.htm.   Pilns konkursa sludinājums un rokasgrāmata ar detalizētu informāciju projektu iesniedzējiem skatāmi Konkurences ģenerāldirektorāta mājas lapā: http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html 
EK Konkurences ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šī konkursa ietvaros:
TRAINING-JUDGES@ec.europa.eu.

 1. Atklātā konkursa mērķis

Konkursa mērķis ir atbalstīt projektus ar mērķi veicināt tiesisko sadarbību un mācības tiesnešiem saistībā ar Eiropas konkurences noteikumu izpildi (Pretmonopola noteikumi un Valsts atbalsta noteikumi). Gala mērķis ir nodrošināt konsekventu ES konkurences likuma piemērošanu nacionālajās tiesās.
Projekti konkursa ietvaros var fokusēties uz:

 • Saskaņotas un konsekventas Eiropas konkurences noteikumu piemērošanas nacionālajās tiesās nodrošināšana;
 • Nacionāla līmeņa tiesnešu sadarbības uzlabošana un veicināšana saistībā ar Eiropas konkurences likumu;
 • Specifiskas mācību vajadzības tiesnešiem.

3. Atklātā konkursa mērķa grupa
Mērķa grupai ir jāsastāv no tiesnešiem, kas strādā ar konkurences lietām nacionālā līmenī. Tas ietver arī prokurorus, tiesnešu mācekļus, tiesnešu biroja vai tiesu darbiniekus.
2. Atklātā konkursa prioritātes
Pieteikumā skaidri jānorāda izvēlētā prioritāte. Izvēloties vairākas prioritātes, jānorāda, kura ir galvenā prioritāte un kura – papildu prioritāte.

 • JOMA 1: Zināšanu par ES konkurences likumu, tā piemērošanas un interpretācijas uzlabošana:
  • Prioritāte 1: Mācību aktivitātes, kas fokusējas uz Valsts palīdzību;
  • Prioritāte 2: Mācību aktivitātes, kas fokusējas uz Direktīvu 2014/104 par pretmonopola zaudējumu atlīdzību;
  • Prioritāte 3: Mācību aktivitātes, kas fokusējas pamatā uz konkurences likuma ekonomiskajiem principiem.
 • JOMA 2: Tiesnešu juridiskās valodas prasmju attīstība:
  • Prioritāte 4: Mācību aktivitātes saistītas ar terminoloģiju, ko izmanto konkurences likuma piemērošanā.
 • JOMA 3: Sadarbības tīklu uzlabošana un/vai izveidošana:
  • Prioritāte 5: Tiesnešu sadarbības un/vai tiesnešu un Komisijas sadarbības stiprināšana Valsts palīdzības jomā un/vai Antimonopola lietās;
  • Prioritāte 6: Datu bāžu vai web-bāzētu rīku izveide, uzlabošana un/vai savietošana, stiprinot sadarbību un izplatot informāciju starp tiesnešiem nacionālā un Eiropas līmenī vai atvieglojot sarežģītu pārrobežu konkurences lietu gadījumu menedžmentu.

NB!

 1. Izņēmuma un pienācīgi pamatotos gadījumos EK līdzfinansējuma likme var sasniegt 90%, īpaši attiecībā uz: Eiropas, nacionālo vai zemākām organizācijām, kas radītas tieši ar mērķi mācīt tiesnešus; Eiropas, nacionāla vai zemāka līmeņa konkurences tiesnešu asociācijas.
 2. Šī konkursa ietvaros pieteikumi jāiesniedz papīra formātā (nolikuma 8.punkts)
 3. Projektā nevar piedalīties organizācijas no Apvienotās Karalistes un Dānijas.
 4. Prioritāte tiks dota projektiem, kas nedublē / nepārklāj jau esošu / nākotnē plānotu mācību materiālu vai esošus / nākotnē plānotus projektus, bet darbosies papildus vai inovatīvi.
 5. Avansa maksājums projekta pieteikuma apstiprināšanas gadījumā tiek veikts 50% apmērā no piešķirtā EK līdzfinansējuma.
 6. Projekta īstenošanas periods nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus.
 7. Konkursa ietvaros ieguldījumi natūrā 20% līdzfinansējuma nodrošināšanai nav pieļaujami.
 8. Projektu īstenošanu nedrīkst uzsākt pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.
 9. Projektu saturam ir jābūt pielāgotam mērķauditorijas vajadzībām. Projektos jāplāno uz praksi orientētas mācību metodes un/vai inovatīvas mācību metodes. Rezultātiem jāsniedz plašs un ilgtspējīgs efekts.
 10. Projektiem jādod ieguldījums problēmas risināšanai ne tikai reģionālajā vai vietējā līmenī, bet visas Eiropas līmenī (European added value).

 
7.Izsludināts Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāta konkurss
 
Eiropas KomisijasTieslietu ģenerāldirektorāts izsludina atklāto konkursu
Programma:
„Tiesiskums 2014-2020”, 2015. gada darba programma
Tēma: „Atklāts konkurss nacionālu vai starptautisku e-tiesiskuma projektu atbalstam”
Izsludināšanas datums:2015.gada 29.septembris
Sākuma termiņš projektu iesniegšanai:2015.gada 3.novembris
Iesniegšanas termiņš:2016.gada 6.janvāris 17.00 (CET)
Rezultātu paziņošana:2016.gada 1.ceturksnis
Līgumu slēgšana ar uzvarētājiem:2016. gada aprīlis
Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros:EUR 2 755 000
Līdzfinansējuma likme: 80%
Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) Tieslietu ģenerāldirektorāta mājaslapā:
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_jacc_ag_e-ju_en.htm.   Pilns konkursa sludinājums un rokasgrāmata ar detalizētu informāciju projektu iesniedzējiem skatāmi Dalībnieku portālā (Participant portal): http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/3093-just-2015-jacc-ag-e-ju.html
EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros:
EC-JUSTICE-CALLS@ec.europa.eu

 1. Atklātā konkursa prioritātes

Projektu konkursa mērķis ir sniegt ieguldījumu Eiropas e-tiesiskuma stratēģijas 2014-2018 un Eiropas e-tiesiskuma Darbības plāna mērķu sasniegšanā. Atbalstīti tiks e-tiesiskuma projektu ieviešana Eiropas e-tieiskuma portālā un nacionālā līmenī, kamēr projektiem būs noteikta Eiropas dimensija. Prioritāte tiks dota projektiem, kas mērķē uz pievienošanos jau ieviestiem vai izstrādē esošiem e-tiesiskuma portāla projektiem vai uz šādu projektu tālāku attīstīšanu, īpaši:

 • Nacionālo maksātnespējas reģistru savienošana (Interconnection of National Insolvency Registers);
 • Atrodi juristu (Find a Lawyer);
 • Atrodi notāru (Find a Notary);
 • Atrodi tiesu izpildītāju (Find a Bailiff);
 • Eiropas judikatūras identifikatora ieviešana tiesu prakšu krātuvē un savienošana ar Eriopas e-tiesiskuma portālu;
 • E-kodekss.

2. Atklātā konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes
Projektu konkurss atbalstīs IT aktivitātes un citas aktivitātes saistītas ar Eiropas e-tiesiskuma stratēģiju un tās Darbības plānu.
Projektu aktivitātes konkursa ietvaros var ietvert analītisko, konceptuālo, dizaina un papildināšanas darbu, IT programmatūras attīstību, kvalitātes nodrošināšanu un saistītos papildus pasākumus, kas nepieciešami jaunu IT sistēmu izveidei, kā arī jau esošu nacionālo un starptautisko risinājumu paplašināšanu un pielāgošanu.
NB!

 1. Šī konkursa ietvaros pieteikumi jāiesniedz caur Dalībnieku portālu (divu soļu process):
  1. Jāveic pieteikuma iesniedzēja organizācijas reģistrācija sistēmā (ja organizācija jau nav reģistrēta): https://webgate.ec.europa.eu/cas/wayf?caller=%2Fcas%2Feim%2Fexternal%2Fregister.cgi;
  2. Jāiesniedz pieteikums.
 2. Projektā nevar piedalīties organizācijas no Apvienotās Karalistes un Dānijas.
 3. Projekti, kas plāno nodrošināt maksimālu labumu un ietekmi mērķa grupām tiks novērtēti augstāk nekā projekti, kas fokusēsies galvenokārt uz pētījumiem un citām analītiskajām aktivitātēm.
 4. Konkursa ietvaros projekta iesnieguma iesniedzējam var tikt piešķirts līdzfinansējums vairākos projektos.
 5. Projekta īstenošanas periods nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus.
 6. Konkursa ietvaros ieguldījumi natūrā 20% līdzfinansējuma nodrošināšanai nav pieļaujami.
 7. Projektu īstenošanu nedrīkst uzsākt pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.
 8. Projektiem jādod ieguldījums problēmas risināšanai ne tikai reģionālajā vai vietējā līmenī, bet visas Eiropas līmenī (European added value). 

 

 

 


JAUNUMI,5.10.2015.

Skolu modernizācijai būs pieejami 162,8 miljoni eiro

Valdība atbalsta 162,8 miljonu eiro ES fondu finansējuma piešķiršanu mācību vides uzlabošanai.

Ministru kabinets 29. septembrī izskatīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavoto informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības struktūrfondu specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” īstenošanas nosacījumiem - plānoto laika grafiku, atbalstāmajām darbībām, kā arī apstiprināja stratēģiskos priekšatlases kritērijus vispārējās izglītības iestādēm, kurās pašvaldības varēs veikt investīcijas mācību vides uzlabošanai.

Ziņojumā ir iekļauti ilgās diskusijās ar pašvaldībām, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Lielo pilsētu asociāciju un Reģionālo attīstības centru apvienību tapušie stratēģiskie priekšatlases kritēriji, kas attiecināmi uz skolām, kuras var pretendēt uz ERAF atbalstu.

Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) investīcijas paredzētas mācību vides modernizācijai, lai ieviestu kompetenču pieejā balstītu mācību saturu. ES fondu finansējums neaizstāj pašvaldību funkciju vispārējās izglītības iestāžu uzturēšanā un atbilst nosacījumiem par ES fondu atbalstu valsts ekonomikas attīstībai.

Informatīvais ziņojums sniedz rūpīgu esošā situācijas analīzi vispārējās izglītības iestādēs, vērtējot to piepildījumu demogrāfisko tendenču kontekstā.

Kopš 20. gadsimta 90. gadu vidus skolas vecuma bērnu skaits Latvijā ir samazinājies gandrīz divkārt – no 433 tūkst. 1995. gadā līdz 222 tūkst. 2014. gadā. Attiecīgi samazinājies arī izglītības iestāžu ēku un infrastruktūras noslogojums. Atbilstoši Valsts izglītības informācijas sistēmas datiem 2015. gada 1. septembrī nacionālās nozīmes attīstības centros – deviņās pilsētās – atrodas 26% vispārējās izglītības iestāžu un tajā mācās 53% skolēnu. Reģionālas nozīmes attīstības centros – 21 pašvaldībā – atrodas 31% vispārējās izglītības iestāžu un tajās mācās 21% skolēnu, savukārt pārējā Latvijas teritorijā (89 pašvaldībās) izvietotas 43% vispārējās izglītības iestādes, kurās mācās 26% skolēnu.

Finansējumu vairāk nekā 162,8 miljonus eiro (t.sk. ERAF finansējumu gandrīz 138,4 milj. eiro un nacionālo līdzfinansējumu vairāk nekā 24,4 milj. eiro) plānots sadalīt, 68 390 000 eiro novirzot mācību vides uzlabošanai deviņās lielajās republikas nozīmes pilsētās, bet 94 420 957 eiro – vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācijai ārpus nacionālas nozīmes centriem.

Plānots, ka 2023. gadā būs 100 līdz 115 pilnībā modernizētas vispārējās izglītības iestādes, prioritāri paredzot modernu mācību vidi kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura ieviešanai, – ergonomiskas mācību telpas, inovatīvi IKT risinājumi un moderni dabaszinātņu kabineti. Papildus mācību vides modernizācijai ERAF investīcijas varēs izmantot arī vispārējās izglītības iestāžu sporta infrastruktūras un dienesta viesnīcu sakārtošanai. IZM ir aprēķinājusi, ka pēc projekta īstenošanas modernizēto infrastruktūru izmantos 45 600 skolēni.

Priekšatlases kritēriji skolām, kuras var pretendēt uz ERAF atbalstu

Nacionālas nozīmes attīstības centros (9 republikas pilsētas):

1. valsts ģimnāzija un ģimnāzija – piešķirts ģimnāzijas statuss saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumiem Nr.129 “Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība un kritēriji”;

2. vidusskola – izglītojamo skaits 7.-12.klasē ir vismaz 240 un tiek īstenotas vismaz divas vispārējās vidējās izglītības programmas, no kurām viena ir STEM (matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma);

3. pamatskola (tajā skaitā reorganizēta) – izglītojamo skaits vismaz 200 un 7.-9.klasē tiek īstenota STEM programma.

Reģionālas nozīmes attīstības centros (21 pašvaldība):

1. valsts ģimnāzija un ģimnāzija – piešķirts ģimnāzijas statuss saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumiem Nr.129 “Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība un kritēriji”;

2. vidusskola – izglītojamo skaits 7.-12.klasē ir vismaz 240 (novados, kas veido ES ārējo robežu – vismaz 200) un tiek īstenotas vismaz divas vispārējās vidējās izglītības programmas, no kurām viena ir STEM (matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma);
3. pamatskola (tajā skaitā reorganizēta) – izglītojamo skaits vismaz 200 (novados, kas veido ES ārējo robežu – vismaz 150) un 7.-9.klasē tiek īstenota STEM programma; ja pamatskola ir izveidota reorganizācijas rezultātā, pārveidojot vidusskolu par pamatskolu vai apvienojot divas izglītības iestādes, t.sk. ja šāda reorganizācija veikta kopš 2013.gada 1.septembra;
4. sākumskola – izveidota pamatskolas vai vidusskolas reorganizācijas rezultātā, t.sk. ja reorganizācija veikta kopš 2013.gada 1.septembra.

Ārpus nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centriem (89 pašvaldības):
1. valsts ģimnāzija un ģimnāzija – piešķirts ģimnāzijas statuss saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumiem Nr.129 “Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība un kritēriji”;

2. vidusskola – izglītojamo skaits 7.-12.klasē ir vismaz 240 un tiek īstenotas vismaz divas vispārējās vidējās izglītības programmas, no kurām viena ir STEM;
3. pamatskola (tajā skaitā reorganizēta) – izglītojamo skaits vismaz 200 un 7.-9.klasē tiek īstenota STEM programma;

4. sākumskola – izveidota pamatskolas vai vidusskolas reorganizācijas rezultātā, t.sk. ja reorganizācija veikta kopš 2013.gada, veidojot stratēģisko partnerību ar citu blakus esošu pašvaldību.

Informācijas avots: Izglītības un zinātnes ministrija

Nacionālais kino centrs izsludina Nacionālā kino centra programmas "Latvijas filmas Latvijas simtgadei" 2015. gada filmu projektu ražošanas uzsākšanas konkursu

Nacionālais kino centrs (NKC) izsludina programmas Latvijas filmas Latvijas simtgadei 2015. gada filmu projektu ražošanas uzsākšanas konkursu, kas tiek organizēts, turpinot Latvijas Republikas simtgadei veltītu augstvērtīgu, žanriski daudzveidīgu un sabiedriski nozīmīgu filmu izveidi, ar mērķi aktualizēt Latvijas vēstures un valstiskuma tēmas, stiprinot visplašākajā auditorijā izpratni par nacionālo identitāti un Latvijas valsts attīstību.

Izsludinātajā konkursā, kura finansējums ir Eur 764 737 EUR, plānots atbalstīt 12 pilnmetrāžas filmu (ne mazāk par 65 minūtēm) ražošanas uzsākšanu 2015. un 2016. gadā, tādējādi pabeidzot filmu atlasi Latvijas filmas Latvijas simtgadei programmas īstenošanai.

Programmas ietvaros vairākās konkursa kārtās līdz 2018.gadam iecerēts izveidot ne mazāk kā 12 nozīmīgas pilnmetrāžas filmas, t.sk. 5 spēlfilmas (vēsturisku filmu, latviešu literatūras klasikas ekranizāciju, mūsdienu norisēs balstītu drāmu, filmu bērniem un filmu jauniešiem), 1 animācijas filmu un 6 dokumentālās filmas. Programmas kopējais plānotais finansējums ir 7,5 miljoni euro, kas valsts līdzekļu samazināšanas gadījumā, var būt arī mazāks.

Konkursā var tikt iesniegti arī iepriekš Kino centra finansējumu nesaņēmušie projekti.
Konkursā iesniegtos projektus vērtēs jau 2014. gadā izveidotā Latvijas simtgades filmu programmas ekspertu komisija, kurā darbojas sabiedrībā novērtētas personības ar bagātīgu pieredzi un plašu skatījumu.

Konkursa projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10. Animācijas filmu un spēlfilmu projekti iesniedzami līdz šā gada 29. oktobrim plkst. 12:00, dokumentālo filmu projekti – līdz šā gada 4.novembrim plkst.12:00.
Ar
konkursa nolikumu var iepazīties NKC mājas lapā http://nkc.gov.lv/finansejums/izsludinati-konkursi/, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.

Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”. Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts 29.09.2015. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 190. numurā.

 

 

 

 

 

 


JAUNUMI NO KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA, 15.09.2015.

 

1.Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības centra semināri septembrī:

1) Seminārs „Uzņēmējdarbības formu  izvēle veiksmīgai  līdzdalībai ES struktūrfondu projektos”

           Laiks: 2015.gada 18. septembris, pulksten 10 30,

          Vieta: Ventspils galvenajā bibliotēkā, Akmeņu ielā 2,

      Lektore: Inguna Leibus Dr.oec., LLU Finanšu un grāmatvedības institūts
       Pieteikšanās mājas lapā 
www.kurzemesregions.lv sadaļā „Semināri” vai pa tālruni 63807276

Tēmas. Saimnieciskās darbības tiesiskās formas, to reģistrācija. Komersantu (SIA, IK) un pašnodarbināto (saimnieciskās darbības veicējs) būtiskākās atšķirības. Uzņēmuma reģistrācijas veidlapu aizpildīšana un iesniegšana. LR nodokļi, ar nodokli apliekamie objekti. Mikrouzņēmumu nodokļa aprēķināšana, deklarēšana un maksāšana. Atvieglota iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšana: fiksētais ienākuma nodoklis un patentmaksa

2) Seminārs “Publisko iepirkumu likuma piemērošana pašvaldībās ES struktūrfondu projektos"

 • Mērķauditorija: pašvaldības, pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības
  Vieta: Talsu novada pieaugušo izglītības centrs, Krišjāņa Valdemāra ielā 17a, 2. stāva zālē
 • Laiks: 2015. gada 22. septembris, pulksten 10 30
 • Lektore: Agnese Irmeja, Iepirkumu uzraudzības biroja Metodoloğijas departamenta direktore
 • Darba kārtība:
 • 10 00 –10 30   Ierašanās, kafija
 • 10 30 – 12 00  Aktuālie grozījumi Publisko iepirkumu likumā
 • 12 00 – 12 30  Kafijas pauze
 • 12 30 – 14 00  Kļūdas iepirkuma dokumentācijā  un norisē
 • Pieteikšanās mājas lapā www.kurzemesregions.lv sadaļā „Semināri”

3) Seminārs „Uzņēmējdarbības formu  izvēle veiksmīgai  līdzdalībai ES struktūrfondu projektos”

           Laiks: 2015. gada 18. septembris, pulksten 10 30 – 16 30

           Vieta: Ventspils bibliotēka, Akmeņu ielā 2, Ventspils

           Pieteikšanās mājas lapā www.kurzemesregions.lv sadaļā „Semināri”  vai pa e-pastu: inguna.balcere@kurzemesregions.lv vai tālruni: 63807276.

Semināru vada: Inguna Leibus Dr.oec., LLU Finanšu un grāmatvedības institūts
Tēmas. Saimnieciskās darbības tiesiskās formas, to reģistrācija. Komersantu (SIA, IK) un pašnodarbināto (saimnieciskās darbības veicējs) būtiskākās atšķirības. Uzņēmuma reģistrācijas veidlapu aizpildīšana un iesniegšana. LR nodokļi, ar nodokli apliekamie objekti. Mikrouzņēmumu nodokļa aprēķināšana, deklarēšana un maksāšana. Atvieglota iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšana: fiksētais ienākuma nodoklis un patentmaksa.

 
2.Izsludināta projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā"
 
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumā "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā".
Pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" notiks no 2015.gada 15.oktobra līdz 2015.gada 16.novembrim ar kopējo publisko finansējumu  9 500 000 euro.

Publiskā finansējuma sadalījums pa apakšpasākumiem:
"Meža ieaudzēšana" -EUR 4 000 000

 
Pasākuma aktivitātes:

 • Meža ieaudzēšana un kopšana
 • Ieaugušas mežaudzes papildināšana un kopšana.
 • Atbalsta pretendents:
 • fiziska persona – zemes īpašnieks;
 • juridiska persona, kuras pamatkapitālā ir vismaz 50 procentu privātā kapitāla daļu un kura ir zemes īpašnieks.

"Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana" - EUR 500 000.

 • Pasākuma aktivitāte - atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībā, kurā atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa (vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi), kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta, tāpēc šajā platībā mežs ir atjaunojams:
  Atbalsta pretendents:
 • fiziska persona – zemes īpašnieks
 • juridiska persona, kuras pamatkapitālā ir vismaz 50 procentu privātā kapitāla daļu un kura ir zemes īpašnieks
 • pašvaldība – meža zemes īpašnieks
 • pašvaldības kapitālsabiedrība, kas apsaimnieko pašvaldības īpašumā esošu meža zemi

"Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai" - EUR 5 000 000


Pasākuma aktivitātes: 

 • jaunaudžu retināšana un jaunaudžu retināšana ar atzarošanu
 • neproduktīvu mežaudžu nomaiņa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā
 • valdošās koku sugas nomaiņa baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs.
 • Atbalsta pretendents:
 • fiziska persona – zemes īpašnieks
 • juridiska persona, kuras pamatkapitālā ir vismaz 50 procentu privātā kapitāla daļu un kura ir zemes īpašnieks
 • pašvaldība – meža zemes īpašnieks
 • pašvaldības kapitālsabiedrība, kas apsaimnieko pašvaldības īpašumā esošu meža zemi.

Projekta iesnieguma veidlapa pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/

Projekta iesniegumi jāiesniedz, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāva foajē (tālr. 67095000).

 

 


JAUNUMI, 14.09.2015.

Izsludināta projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā"

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumā "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā".

Pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" notiks no 2015.gada 15.oktobra līdz 2015.gada 16.novembrim ar kopējo publisko finansējumu  9 500 000  euro.

Publiskā finansējuma sadalījums pa apakšpasākumiem:

"Meža ieaudzēšana" -EUR 4 000 000  ;

"Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana" - EUR 500 000 ;

"Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai" - EUR 5 000 000    .

Projekta iesnieguma veidlapa pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā: Atbalsta veidi/Projekti un investīcijas.

Projekta iesniegumi jāiesniedz, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāva foajē (tālr. 67095000).

Izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos".
08.09.2015
Izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos".

PASĀKUMI

Piesakies Japānas - Latvijas diskusiju forumam "Jaunieši sabiedrībai”!
15.09.2015, Rīga
Šī gada septembrī Starptautiskās jaunatnes attīstības apmaiņas programmas ietvaros Latvijā ieradīsies 16 jaunieši no Japānas, lai iepazītu Latvijas sabiedrību un kultūru. No 15. līdz 17. septembrim notiks jauniešu forums, kura ietvaros jaunieši no Japānas un Latvijas kopīgi diskutēs par izaicinājumiem viņu vietējā sabiedrībā un veidiem, kā tos risināt kopīgi.

Notiks konsultācijas potenciālajiem Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas Sadarbības valsts plāna projektu pieteicējiem
17.09.2015, Rīga
Š.g. 17.septembrī plkst. 9.00 Izglītības un zinātnes ministrijā 2.stāva Lielajā zālē norisināsies informatīva sanāksme potenciālajiem Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA) Eiropas Sadarbības valsts plāna (ESVP) projektu pieteicējiem, palīdzot tiem pilnvērtīgi sagatavoties otrajai EKA ESVP projektu iesniegumu atlasei.

Notiks programmas "Horizon 2020" informatīvā diena
21.09.2015, Brisele
2015. gada 21. septembrī Eiropas Komisija Briselē organizē informatīvo dienu, kurā tiks prezentēti 2016. gada projektu konkursi un to tematiskā ievirze programmas "Horizon 2020" sociālo izaicinājumu jomā “Klimata politika, vide, resursu efektivitāte un izejvielas”.

Ar “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu pieredzes apmaiņas semināru Latvijā sākas “Time to Move” kampaņa
21.09.2015, Rīga
Lai informētu sabiedrību par plašajām mobilitātes iespējām, Eiropas informācijas tīkls jauniešiem Eurodesk septembra beigās visā Eiropā organizē kampaņu “Time to Move”. Latvijā šīs kampaņas laikā jaunieši un jaunatnes jomas darbinieki aicināti apmeklēt dažādus bezmaksas seminārus.

Divi bezmaksas semināri ES Mājā par atbalstu pašvaldībām un NVO to projektu finansēšanai „Eiropa pilsoņiem” programmas ietvaros
22.09.2015, Rīga
Kultūras ministrijas ES programmas "Eiropa pilsoņiem" infopunkts Latvijā aicina piedalīties informatīvos bezmaksas semināros ES Mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā, 2.stāva konferenču zālē.

Konferencē informēs par sasniegto progresu Rail Baltica projektā
23.09.2015, Rīga
Rīgā, Dzelzceļa muzejā 23. septembrī no plkst. 11 līdz 15 notiks konference „Top Rail Baltica dzelzceļš”, kurā tiks sniegta aktuālā informācija par sasniegto progresu ātra, droša un videi draudzīga dzelzceļa savienojuma ar Eiropu Rail Baltica veidošanā, par trases novietojumu un projekta realizācijas gaitu Latvijā, kā arī ieskicēta projekta attīstība Igaunijā un Lietuvā.

Informatīvais seminārs par starptautiska finansējuma piesaistes iespējām labklājības nozares projektiem
28.09.2015, Rīga
Labklājība ministrija aicina labklājības nozares pārstāvjus piedalīties informatīvā seminārā par starptautiska finansējuma piesaistes iespējām labklājības nozares projektiem.

Notiks EUREKA un Eurostars-2 Ziņu diena
29.09.2015, Rīga
Valsts izglītības attīstības aģentūra šī gada 29. septembrī organizē programmu EUREKA un Eurostars-2 Ziņu dienu.

Rīgā norisināsies starptautisks Erasmus+ seminārs
15.10.2015, Rīga
Valsts izglītības attīstības aģentūra kā Erasmus+ programmas Nacionālā aģentūra Latvijā izglītības un mācību jomā organizē tematisku starptautisku semināru „Iespējamie risinājumi priekšlaicīgi skolu pametušo jauniešu skaita samazināšanai un pieredze Erasmus+ programmas ietvaros”, kas notiks 2015. gada 15. oktobrī Rīgā.

Konference ""Būvdarbu kvalitātes valsts kontrole un būvniecības tirgus uzraudzība Latvijā un Eiropā"", 2015.gada 20.novembrī
20.11.2015, Rīga
Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Būvniecības valsts kontroles biroju 2015.gada 20.novembrī organizē starptautisku bezmaksas konferenci par būvniecības kvalitātes jautājumiem.

 


JAUNUMI, 10.08.2015.

1.Izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumam "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība''
 
Projektu iesniegšanas kārta ir atvērta no 2015.gada 3.septembra līdz 2015.gada 5.oktobrim.
Apakšpasākuma „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības" mērķis ir veicināt mazo lauku saimniecību konkurētspēju, paaugstinot to ražošanas produktivitāti, efektivitāti, atbalstot kooperāciju un tirgus pieejamību.
Atbalsta pretendents ir mazā lauku saimniecība – saimnieciskās darbības veicējs – fiziska persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā, vai juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir lauku teritorijā.
Atbalsta pretendents projekta iesniegumu, kas ietver darījumdarbības plānu, sagatavo sadarbībā ar lauksaimniecības nozarē strādājošu konsultāciju pakalpojuma sniedzēju. 
Pieejamais publiskais finansējums:
Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības"  – EUR 20 851 400 (divdesmit miljoni astoņi simti piecdesmit viens tūkstotis četri simti eiro), kas sadalīts atbilstoši:

LAD struktūrvienība

Izsludināmais finansējums, EUR

Austrumlatgales RLP

2 296 066

Dienvidkurzemes RLP

2 554 394

Dienvidlatgales RLP

3 852 606

Lielrīgas RLP

1 936 304

Viduslatvijas RLP

2 077 349

Zemgales RLP

1 485 965

Ziemeļaustrumu RLP

2 314 360

Ziemeļkurzemes RLP

1 482 469

Ziemeļvidzemes RLP

2 851 887

Kopā

20 851 400 

 
Darījumdarbības plāna īstenošanai un mērķu sasniegšanai nepieciešamos ieguldījumus veido:

 • vismaz 80% ilgtermiņa ieguldījumi, ko apliecina priekšapmaksas rēķini vai citi darījumus apliecinoši dokumenti;
 • vispārējās izmaksas - ne vairāk kā 20% no ilgtermiņa ieguldījumiem.

Atbalsta apmērs viena darījumdarbības plāna īstenošanai ir 15 000 euro, kas tiek izmaksāts divās daļās atbilstoši darījumdarbības plānam:

 • pirmais maksājums 80 procentu apmērā no kopējā atbalsta, ko atbalsta pretendents saņem pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, un ko izmaksā ne vairāk kā trīs daļās, pamatojoties uz priekšapmaksas rēķiniem vai darījumus apliecinošiem dokumentiem;
 • gala maksājums 20 procentu apmērā no kopējā atbalsta, ko atbalsta pretendents saņem pēc pilnīgas darījumdarbības plāna īstenošanas.

Darījumdarbības plānu sagatavo 2 līdz 4 kalendāra gadu ilgam laikposmam. Atbalsta pretendents saimniecisko darbību veic vismaz 4 kalendāra gadus pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Šajā laikā tiek nodrošināta darījumdarbības plāna izpilde, darījumdarbības plānā sasniegto rādītāju saglabāšana un Lauku atbalsta dienesta pārraudzība.  
Projekta iesniegumu sagatavo sadarbībā ar konsultāciju pakalpojuma sniedzēju. Apstiprināto konsultāciju pakalpojumu sniedzēju saraksts pieejams
www.lad.gov.lv sadaļā: Atbalsta veidi/Projekti un investīcijas.
Projekta iesniegumi jāiesniedz, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāva foajē.  
Vairāk:
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/6-3-atbalsts-uznemejdarbibas-uzsaksanai-attistot-mazas-lauku-saimniecibas-221
 
2.Altum sniegs atbalstu inkubācijas pakalpojumu priekšfinansēšanai
 
Šā gada 28.jūlijā Ministru kabinets atbalstīja Ekonomikas ministrijas rosinātos grozījumus biznesa inkubatoru programmā, nosakot, ka aktivitātes ietvaros komersanti, kas darbojas biznesa inkubatorā, var saņemt arī aizdevumu no akciju sabiedrības „Attīstības finanšu institūcijas Altum” (turpmāk – sabiedrība Altum), kas var tikt izmantots inkubācijas pakalpojumu priekšfinansēšanai.
Noteikumi ir labās prakses piemērs saimnieciskās darbības uzsācējiem, kam joprojām saskaņā ar Ekonomikas ministrijas veikto tirgus nepilnību analīzi, trūkst pieejamais finansējums - komercbankas nereti nevēlas sniegt atbalstu saimnieciskās darbības uzsācējam augstiem darījumu riskiem (nepietiekamas kredītvēstures un nepietiekamas darbības vēstures, neesošas vai nepietiekamas naudas plūsmas), augstām administratīvajam izmaksām pret aizdevumu apmēriem.
Interesentus aicinām vērsties pie kāda ko biznesa inkubatora operatoriem, kuriem ir noslēgts līgums ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (saraksts šeit-
http://liaa.gov.lv/lv/biznesa-abc/biznesa-inkubatori/biznesa-inkubatoru-kontaktinformacija
Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2008.gada 7.oktobra noteikumos Nr.835 “Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.2.1.aktivitāti “Biznesa inkubatori” var iepazīties MK mājaslapā:
 
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40364838&mode=mk&date=2015-07-28. 

 
3.Izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumam "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā"
 
Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai (ZRP) pasākumam "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā" saskaņā ar 2014.gada 30.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā" un 2015.gada 14.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.402 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā"".
Pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2015.gada 31.augusta līdz 2015.gada 30.septembrim.
Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir EUR 8 000 000,00 .
Kārtā iesniegto projektu iesniegumu projektu ieviešanas beigu datums, ja tiek veiktas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei, ir viens gads, ja tiek veikta būvniecība vai pārbūve - divi gadi no LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā.
Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir pieejami mājaslapā
www.lad.gov.lv.www.lad.gov.lv.
Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālo lauksaimniecības pārvalžu klientu apkalpošanas daļās vai LAD klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāvā, (tālr. 67027693, 6
.7027235).
Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī
lad@lad.gov.lv.
 
4.Izsludināts projektu konkurss Ziemeļvalstu - Baltijas valstu mobilitātes programmas "Kultūra" ietvaros
 
Izsludināts šī gada trešais pieteikšanās termiņš radošo braucienu atbalstam Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Kultūra" ietvaros.
Līdz 20. augustam profesionāli mākslinieki un citi radošo profesiju pārstāvji aicināti iesniegt projektus radošajiem braucieniem uz kādu no Ziemeļu vai Baltijas valstīm laika periodā no 1-10 dienām. Finansiālais atbalsts paredzēts ceļa un uzturēšanās izmaksu segšanai. Braucieniem var pieteikties arī nelielas grupas (līdz 6 personām), ja visi grupas dalībnieki dodas uz vienu un to pašu vietu, vienā un tajā pašā laikā.
Visi pieteikumi aizpildāmi elektroniski Ziemeļvalstu Kultūras punkta mājas lapā (informācija angļu valodā):
www.kknord.org
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra” atbalsta mākslinieku rezidences, ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības tīklu izveidi, profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku mobilitāti visās mākslas nozarēs. Tās mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei.  Visi pieteikumi aizpildāmi elektroniski Ziemeļvalstu Kultūras punkta mājaslapā:
www.kknord.org
Kontaktpersona: Ginta Tropa, 67820055,
ginta@norden.lv
 
5.Izsludināts konkurss EK programmā "Tiesiskums 2014-2020"
 
Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāts izsludina atklāto konkursu starptautisku projektu izstrādei nacionālo tiesu sistēmu kvalitātes uzlabošanai.
Iesniegšanas termiņš: 13.oktobris 12.00 (CET)
Rezultātu paziņošana: 2015. gada 4.ceturksnis
Līgumu slēgšana ar uzvarētājiem: 2016. gada 1 ceturksnis
Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: EUR 1 000 000
Projekta minimālā summa: EUR 150 000
Līdzfinansējuma likme: 80%
Projekts jāīsteno starptautiskā līmenī, piedaloties partneriem no vismaz piecām programmas dalībvalstīm.
Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) Tieslietu ģenerāldirektorāta mājaslapā (t.sk. rokasgrāmata ar detalizētu informāciju projektu iesniedzējiem, skatīt „Guide for Action Grants 2015”):
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_jacc_ag_qual_en.htm
EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros:
EC-JUSTICE-CALLS@ec.europa.eu

 1. Atklātā konkursa prioritātes

                Šī konkursa ietvaros tiks atbalstīti projektu pieteikumi, kuros paredzēta nacionālo tiesu sistēmu darbības analīze, apkopotas līdzšinējās iniciatīvas tieslietu sistēmu darbības uzlabošanai programmas dalībvalstīs. Projektu pieteikumos jāatspoguļo labās prakses piemēri programmas dalībvalstu tiesās, piemēram, attiecībā uz tiesu darbības administrēšanu, efektīvu iztiesājamo lietu izskatīšanu, iekšējo un ārējo komunikāciju, tiesas materiālu pieejamības veicināšanu, kvalitātes nodrošināšanu u.c. metodēm, kuras padara tiesu darbību efektīvu un sabiedrībai draudzīgu.
Projektu iesniegumus skaidri jāatspoguļo, kādā veidā nacionālo tiesu sistēmu labās prakse piemēri izmantojami citās programmas dalībvalstīs.

 1. Atklātā konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes

Šī konkursa ietvaros tiks atbalstītas šādas aktivitātes:

 • datu vākšana un analītiskais darbs, lai veiktu salīdzinošo analīzi par dažādām nacionālo tiesu u.c. tieslietu sistēmā iesaistīto institūciju praksēm, lai nodrošinātu vispārēju tiesu sistēmu darbības kvalitātes uzlabošanos programmas dalībvalstīs;
 • savstarpēja mācīšanās; labākās pieredzes apmaiņa starp tieslietu sistēmu darbiniekiem.

Priekšroka tiks dota projektu iesniegumiem, kuros piedalīsies programmas dalībvalstis no dažādiem programmas darbības reģioniem (piemēram, Latvija partnerībā ar Somiju, Spāniju, Rumāniju un Itāliju), lai veicinātu vienotas tiesiskuma telpas nostiprināšanos Eiropas Savienībā. Tāpat projektu iesniegumos jāatspoguļo dzimumu līdztiesība (vīriešu/sieviešu īpatsvars), kā arī dažādība etniskās izcelsmes, reliģiskās pārliecības, vecuma un īpašo vajadzību jomā.
Iesniegumu iesniedzējiem jāņem vērā informācija, kura publicēta „Justice Scoreboard” portālā:
http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/scoreboard/index_en.htm.
Šī konkursa ietvaros netiks atbalstīti projekti „e-Justice” vai tiesu sistēmu darbinieku apmācību jomā. 
NB!

 1. Konkursa ietvaros projekta iesnieguma iesniedzējam var tikt piešķirts līdzfinansējums vairākos projektos.
 2. Projekta iesnieguma iesniedzējam jābūt valsts pārvaldes iestādei, kura darbojas tiesu jomā un partneriem jābūt valsts vai nevalstiskām organizācijām, vai arī starptautiskām organizācijām. Iesniegumi no fiziskām personām nav attiecināmi.
 3. Projekta īstenošanas maksimālais ilgums ir 2 gadi (24 mēneši), vēlamais – 6 līdz 18 mēneši.
 4. Konkursa ietvaros ieguldījumi natūrā (piemēram, ekspertu darbs) 20% līdzfinansējuma nodrošināšanai nav pieļaujami.
 5. Projektu īstenošanu nedrīkst uzsākt pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.
  Projektiem jādod ieguldījums problēmas risināšanai ne tikai reģionālajā vai vietējā līmenī, bet visas Eiropas līmenī (European added value).
 6. Projekta iesniegums jāiesniedz Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorātam, izmantojot PRIAMOS sistēmu: http://ec.europa.eu/justice/grants1/priamos/index_en.htm

 
6.Turpinās pieteikšana LIFE finansējumam
 
Projektu pieteikumus LIFE programmas 1.perioda (2014 – 2017) 2015.gada atlases kārtā var iesniegt līdz š.g. 15. septembrim
Š.g. 1.jūnijā Eiropas Komisijas (EK) mājas lapā tika publicēts aicinājums Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētām struktūrām iesniegt projektu pieteikumus LIFE programmas 1.perioda (2014 – 2017) 2015.gada atlases kārtā. LIFE programmai ir divas apakšprogrammas un katrā 3 prioritātes:
Vides apakšprogramma:

 1. Vide un resursefektivitāte
 2. Daba un bioloģiskā daudzveidība
 3. Vides pārvaldība un informācija

Klimata pasākumu apakšprogramma:

 1. Klimata pārmaiņu mazināšana
 2. Klimata pārmaiņu adaptācija
 3. Klimata pārvaldība un informācija

LIFE finansējumam var pieteikties gan publiskās institūcijas (valsts un pašvaldību iestādes), gan arī privātās struktūras (nevalstiskas organizācijas un komersanti). Projektu pieteikumu sagatavošanas vadlīnijas, pieteikšanās rokasgrāmatas un informācija par atbalstāmajām jomām pieejama EK tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm
Jāņem vērā, ka kopš 2014. gada mainījušies LIFE programmas nosacījumi - izveidota atsevišķa LIFE Klimats apakšprogramma, izstrādātas Eiropas Savienības līmeņa LIFE Vides apakšprogrammas prioritārās tēmas u.c. jauninājumi.
Projektu iesniegumus var izveidot un iesniegt, izmantojot tiešsaistes rīku „eProposal” līdz š.g. 15. septembrim (atsevišķām priorītātēm termiņš vēlāks).
Papildus informāciju par izsludināto projektu konkursu var saņemt:

 • par vispārējiem LIFE programmas jautājumiem un LIFE Vide apakšprogrammu - Ilona Mendziņa, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta direktores vietniece, e-pasts: ilona.mendzina@varam.gov.lv
 • par LIFE Klimata apakšprogrammu - Sofija Grīnvalde, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Klimata pārmaiņu departamenta Klimata finanšu un tehnoloģiju nodaļas vecākā eksperte, e-pasts: sofija.grinvalde@varam.gov.lv

Iespēja piedalīties konferencē par mazo un vidējo uzņēmumu iesaistīšanos mācekļu apmācībā
06.08.2015
Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP) no 2015. gada 9.-10. novembrim Salonikos (Grieķijā) organizē konferenci par mazo un vidējo uzņēmumu iespējām aktīvāk piedalīties mācekļu apmācībā (apprenticeships).

Kuldīgā notiks seminārs „Iespējas uzņēmējiem un uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā ES fondu plānošanas periodā 2014.-2020.gadam"
05.08.2015
27.augustā Kuldīgā notiks seminārs„Iespējas uzņēmējiem un uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā ES fondu plānošanas periodā 2014.-2020.gadam: pārrobežu sadarbības programmas, Ekonomikas ministrijas plānotie atbalsta pasākumi un CFLA loma“

Izsludināts konkurss EK programmā "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020""
04.08.2015
Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts ir izsludinājis atklātu konkursu starptautisku projektu atbalstam cīņai pret seksuālu uzmākšanos un vardarbību pret sievietēm un meitenēm.

Arī turpmāk varēs saņemt atbalstu par ieguldījumiem meža attīstībā
04.08.2015
Otrdien, 4. augustā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” atbalsta saņemšanas un piešķiršanas kārtību, sākot no 2015. gada.

Starptautiskajā jaunatnes dienā Saeimā diskutēs par jauniešu līdzdalību sabiedrībā
12.08.2015, Rīga
Atbalstot jauniešu iesaisti sabiedrībā notiekošo procesu veidošanā un ietekmēšanā un aktuālu jautājumu pieņemšanā, 12. augustā - Starptautiskajā jaunatnes dienā, Saeimas namā notiks šai dienai veltītas atvērtās debates “Jauniešu līdzdalība sabiedrībā”. Ikviens interesents ir aicināts līdz 3. augustam pieteikties iespējai klātienē sekot līdzi debatēs spriestajam.

Rīgā notiks seminārs „Iespējas uzņēmējiem un uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā ES fondu plānošanas periodā 2014.-2020.gadam"
14.08.2015, Rīga
14.augustā, piektdien, plkst. 11.00 Biroju centra „Ostas Skati” (Matrožu iela 15, Ķīpsalā, Rīgā) konferenču zālē notiks informatīvs seminārs „Iespējas uzņēmējiem un uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā ES fondu plānošanas periodā 2014.-2020.gadam: pārrobežu sadarbības programmas“, kuru organizē Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma, Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas nacionālais kontaktpunkts Latvijā un Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības centrs.

Notiks programmas "Horizon 2020" informatīvā diena
21.09.2015, Brisele
2015. gada 21. septembrī Eiropas Komisija Briselē organizē informatīvo dienu, kurā tiks prezentēti 2016. gada projektu konkursi un to tematiskā ievirze programmas "Horizon 2020" sociālo izaicinājumu jomā “Klimata politika, vide, resursu efektivitāte un izejvielas”.

 


JAUNUMI, 13.07.2015.

Izsludināts konkurss EK programmā "Tiesiskums 2014-2020"
09.07.2015
Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāts izsludina atklāto konkursu EK programmā "Tiesiskums 2014-2020" par noziegumu veikšanu aizdomās turēto vai apsūdzēto personu tiesību aizsardzībai.

Dalās pieredzē par Eiropas Savienības struktūrfondu ieguldījumu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā
08.07.2015
2. un 3.jūlijā Rīgā plānošanas reģiona Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības centrs organizēja divu dienu pieredzes apmaiņas semināru, lai iepazītu Tukuma, Kandavas un Talsu novadu ieguldījumu jauniešu dzīves kvalitātes veicināšanā.

PASĀKUMI

Praktisks seminārs "Kā efektīvāk izziņot informāciju medijiem un sadarbības partneriem? "
16.07.2015, Rīga
Jau 16. jūlijā viesnīcā “Bellevue Park Hotel Riga” Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra rīko praktisku semināru, kurā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu īstenotājiem, tiem, kas vēl tikai vēlas īstenot projektus, kā arī visiem tiem, kas vēlas noskaidrot, kā savas organizācijas komunikāciju ar sabiedrību padarīt efektīvāku, stāstīs par dažādām komunikācijas metodēm.

Projektu nakts – 24h interaktīvās apmācības
21.08.2015, Babītes novads
Tev ir ideja, bet nepieciešams atbalsts starptautiska projekta sagatavošanā? Vēlies uzlabot projekta rakstīšanas prasmes? Aicinām piedzīvot vērienīgo Projektu nakti – 24h interaktīvās apmācībās!


 JAUNUMI, 06.07.2015.

Izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumam "Zvejas ostas un izkraušanas vietas"
Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai (ZRP) pasākumam "Zvejas ostas un izkraušanas vietas".

Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 8 000 000 EUR (astoņi miljoni euro).

Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek veiktas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei, ir viens gads, ja tiek veikta būvniecība - divi gadi no LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir pieejami mājaslapā www.lad.gov.lv.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālo lauksaimniecības pārvalžu klientu apkalpošanas daļās vai LAD klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāvā (tālr. 67027693, 67027235). Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī lad@lad.gov.lv.

Izsludināts projektu konkurss Erasmus+ mobilitātei reģionos ārpus ES
30.06.2015
Eiropas Komisija (EK) ir izsludinājusi projektu konkursa otro kārtu programmas Erasmus+ aktivitātē, kas sniedz iespēju Latvijas augstskolām saņemt atbalstu studentu un personāla mobilitātei uz tādiem pasaules reģioniem kā Rietumbalkāni, Vidusjūras dienvidi, Dienvidāfrika un Āzija.

Izsludināts INTERREG EUROPE programmas 2014.-2020.gadam pirmais konkurss
29.06.2015
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), kas ir Eiropas Savienības fondu „Eiropas teritoriālā sadarbība” starpreģionu sadarbības programmu INTERREG EUROPE kontaktpunkts Latvijā, informē, ka 22.jūnijā ir izsludināts INTERREG EUROPE programmas 2014.-2020.gadam pirmais konkurss.

CFLA izsludina atlasi ESF projektam par sociālā darba attīstību pašvaldībās
29.06.2015
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir nosūtījusi uzaicinājumu Labklājības ministrijai pieteikties Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējuma saņemšanai, lai īstenotu projektu par profesionāla sociālā darba pilnveidošanu pašvaldībās. Tā mērķis ir paaugstināt pašvaldību sociālo dienestu darba efektivitāti un pašvaldībās nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitāti.

 PASĀKUMI

Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forums 2015
09.07.2015, Rīga
No 9. līdz 10.jūlijam Rīgā norisināsies Otrais Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forums (PLEIF), kas, balstoties uz 2013.gadā notikušā pirmā foruma ieliktajiem pamatiem, turpinās diskusiju par Latvijas ekonomiskās attīstības virzienu un ārzemēs dzīvojošo Latvijas izcelsmes speciālistu iesaisti tās veicināšanā.

Praktisks seminārs "Kā efektīvāk izziņot informāciju medijiem un sadarbības partneriem? "
16.07.2015, Rīga
Jau 16. jūlijā viesnīcā “Bellevue Park Hotel Riga” Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra rīko praktisku semināru, kurā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu īstenotājiem, tiem, kas vēl tikai vēlas īstenot projektus, kā arī visiem tiem, kas vēlas noskaidrot, kā savas organizācijas komunikāciju ar sabiedrību padarīt efektīvāku, stāstīs par dažādām komunikācijas metodēm.

 

 


 

Jaunumi, 10.06.2015.

 

1.INFORMATĪVIE BEZMAKSAS SEMINĀRI „LR tiesisko normu piemērošana, uzsākot uzņēmējdarbību ar ES struktūrfondu atbalstu”
 
Laiks: 2015. gada 16. jūnijs, pulksten 10 30 – 16 30
Vieta: viesnīca "Rederi", Vējkalni, Kaltene, Rojas novads
Pieteikšanās līdz 14. jūnija pulksten 15 00:  
http://www.kurzemesregions.lv/news/311  vai pa e-pastu: inguna.balcere@kurzemesregions.lv, vai tālruni: 63807276
 
Laiks: 2015. gada 18. jūnijs, pulksten 10 30 – 16 30
Vieta: viesu nams "Jūrnieka ligzda", Pērkone, Nīcas novads
Pieteikšanās līdz 16. jūnija pulksten 15 00:
http://www.kurzemesregions.lv/seminars  vai pa e-pastu: inguna.balcere@kurzemesregions.lv

, vai tālruni: 63807276
 
Seminārus vada: Inguna Leibus Dr.oec., LLU Finanšu un grāmatvedības institūts
Darba kārtība:

10:00 – 10:30

Reģistrācija, kafija

10:30 – 12:30

Saimnieciskās darbības tiesiskās formas, to reģistrācija.
Komersantu (SIA, IK) un pašnodarbināto (saimnieciskās darbības veicējs) būtiskākās atšķirības.
Uzņēmuma reģistrācijas veidlapu aizpildīšana un iesniegšana.

12:30 – 13:30

Pusdienas

13:30 -15:00

LR nodokļi, ar nodokli apliekamie objekti.
Mikrouzņēmumu nodokļa aprēķināšana, deklarēšana un maksāšana.

15:00 – 16:00

Atvieglota iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšana: fiksētais ienākuma nodoklis un patentmaksa.

16:00 – 16:30

Jautājumi un atbildes

 
2. Izsludināta programma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”
Projektu iesniegšanas 2.kārta būs atvērta no 2015.gada 6.jūlija līdz 2015.gada 4.augustam.
Otrajā kārtā pieejamais publiskais finansējums – EUR 11 000 000.
Apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti un palielināt produktu pievienoto vērtību, veicinot konkurētspējīgas kooperācijas attīstību un ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un inovāciju ieviešanu uzņēmumos.
Atbalstāmās aktivitātes:
1. Investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzēts lauksaimniecības produktu pārstrādei, un ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei;
2. pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu,– lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei paredzētu:

 • jaunu būvju būvniecībai un esošo būvju pārbūvei;
 • būvju ierīkošanai (būvdarbi inženierbūves montāžai, ieguldīšanai vai novietošanai pamatnē vai būvē)
 • būvju novietošanai (būvdarbi iepriekš izgatavotas būves salikšanai no gataviem elementiem paredzētajā novietnē, neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem);
 • būvju atjaunošanai, ja būves tiek tehniski vai funkcionāli uzlabotas (piemēram, ēkas energoefektivitātes uzlabošana, telpu pārveidošana un pielāgošana ražošanas vajadzībām, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju). Pēc projekta īstenošanas būves atjaunošanas izmaksas iekļauj pamatlīdzekļa vērtībā (kapitalizē).

  Atbalsta pretendents:

 • juridiska persona (tai skaitā kooperatīvā sabiedrība), kas lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumā nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi (turpmāk - pārstrādes uzņēmums)
 • juridiska persona, kas plāno uzsākt lauksaimniecības produktu pārstrādi, ja ir pierādīta projekta dzīvotspēja (atbilstoši noteikumu Nr.600 15., 16. un 17.punktā minētajām prasībām) un pamatizejvielu nodrošinājums (turpmāk - jauns pārstrādes uzņēmums)
 • juridiska persona, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos (turpmāk - ražotājs mājas apstākļos).

Projekta īstenošanā izmantotās pamatizejvielas ir lauksaimniecības produkti (I pielikums) un iegūtais gala produkts ir:

 • produkts, kas iekļauts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā;
 • produkts, kas nav iekļauts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā, bet atbilst šādiem Eiropas Savienības kombinētās nomenklatūras kodam: 04031051–04031099, 04039071–04039099, 04052010–04052030, 1518, 1704, 1805, 1806, 1901–1905, 20041091, 20052010, 2103, 2104, 2105, 2106, 2202 (tikai dabīgi raudzēts kvass ar alkohola saturu līdz 0,5 tilp. %), 2203, 3501, 3502.

Ja projekts tiek īstenots republikas nozīmes pilsētās, pretendents pirms projekta iesniegšanas ir noslēdzis sadarbības līgumu par vietējās izcelsmes pamatizejvielas (skaidrojumu skat. Noteikumu Nr.600 5.6.apakšpunktā) iepirkšanu vai iepriekšējā pārskata gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir iepircis vietējo pamatizejvielu, kas no kopējās pretendenta iepirktās pamatizejvielas apjoma ir vismaz:

 • 40 procenti (gaļa) gaļas pārstrādes sektorā;
 • 30 procenti (augļi, dārzeņi un kartupeļi) augļu un dārzeņu pārstrādes sektorā;
 • 50 procenti (milti) maizes, miltu konditorejas, sausiņu un cepumu ražotājiem;
 • 70 procenti pārējos sektoros.

Atbalstu nepiešķir:

 • alkoholisko dzērienu ražošanai (izņemot tādu dabiski raudzētu dzērienu ražošanu, kuros alkohola saturs nepārsniedz sešus procentus, ja projektu īsteno teritorijā ārpus republikas nozīmes pilsētām).
 • ražotājiem, kas ražo mājas apstākļos un kuru kopējais apgrozījums ir lielāks par 200 000 euro.

 Atbalsta intensitāte:
Iekārtu iegādei un būvju būvniecībai un pārbūvei pamatatbalsta intensitāte ir  – no 20% līdz 30%.
            Atbalsta intensitāti palielina par 10% atbalsta pretendentiem:

 • kas ražo pārtikas kvalitātes shēmas produktus;
 • kas ražo vismaz piecus pārtikas produktus, kas atbilst ieteicamo pārtikas produktu izvēles kritērijiem (saskaņā ar noteikumu Nr.600 10. pielikumu);
 • uzņēmuma restrukturizācijai, ja to skārušas citu valstu noteiktie importa ierobežojumi (eksports uz konkrēto valsti veidojis vismaz 10 %);
 • kuru projekts tiek īstenots Noteikumu Nr.600 11.2.1. apakšpunktā minētā mērķa sasniegšanai (projekta rezultātā energoefektivitātes rādītājs samazināts vismaz par 20 %), izņemot lielajiem komersantiem, kuru projekta īstenošanā iegūtais gala produkts nav iekļauts Līguma par ES darbību I pielikumā  - nepārsniedz 35%.;
 • ja projekta rezultātā tiek ieviesta inovācija, izņemot, lielajiem komersantiem, kuru projekta īstenošanā iegūtais gala produkts nav iekļauts Līguma par ES darbību I pielikumā  - nepārsniedz 35%.

Inovācija - noteikumu Nr.600 izpratnē ir jauna produkta ieviešana ražošanā, kas veicina jaunas tirgus nišas izveidošanos, Latvijā līdz šim neražotu produktu ražošanas uzsākšana, zinātniskās, tehniskās vai citas jomas idejas izstrādnes un tehnoloģijas ieviešana ražošanas procesā tirgū pieprasīta konkurētspējīga produkta ražošanai.
Ražotājiem, kas ražo mājas apstākļos:

 • Iekārtu iegādei un būvju būvniecībai un pārbūvei – 40%;
 • Esošiem ražotājiem mājas apstākļos ar apgrozījumu līdz EUR 200 000 – 30%.

Maksimālā atbalsta intensitāte apakšpasākumā nepārsniedz 40%. Lielajiem komersantiem, kuru projekta īstenošanā iegūtais gala produkts nav iekļauts Līguma par ES darbību I pielikumā  - nepārsniedz  35%.
Attiecināmās izmaksas:
Programmēšanas periodā apakšpasākumā „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” pamatlīdzekļu iegādei, būvju būvniecībai un pārbūvei vienam atbalsta pretendentam:

 • pārstrādes uzņēmumam, t.sk., kooperatīvai sabiedrībai kopējā attiecināmo izmaksu summa nav lielāka par EUR 3 000 000;
 • ražotājam mājas apstākļos - kopējā attiecināmo izmaksu summa nav lielāka par EUR 100 000;
 • ražotājam mājas apstākļos, ja projekta īstenošanas rezultātā uzņēmums kļūst par augu izcelsmes produktu reģistrētu uzņēmumu vai dzīvnieku izcelsmes produktu atzītu uzņēmumu – kopējā attiecināmo izmaksu summa nav lielāka par EUR 300 000;
 • jauna pārstrādes uzņēmuma izveidošanai – kopējā attiecināmo izmaksu summa nav lielāka par EUR 200 000.

            Uz visiem pretendentiem attiecas nosacījums, ka kopējā attiecināmo izmaksu summa nav lielāka par pretendenta neto apgrozījumu no lauksaimniecības produktu pārstrādes un ražošanas pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vairāk kā piecas reizes.
            Informējam, ka no 01.10.2014. ir stājies spēkā jaunais Būvniecības likums. LAD vērš uzmanību uz izmaiņām būvniecības procesa realizācijas dokumentācijā.
Vienā projekta iesniegumā var ietvert apakšpasākuma  „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” , „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” un „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstībā” vairākas aktivitātes
Projekta īstenošanas termiņi:

 • ja tiek ieguldītas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei projektu īstenošanas beigu datums ir viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesniegumu apstiprināšanu
 • ja tiek veikta būvniecība, pārbūve un iegādāti ražošanas pamatlīdzekļi projektu īstenošanas beigu datums ir divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Vairāk: http://www.esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16492_atbalsts-pasakuma-ieguldijumi-materialajos-aktivos
 
3. Izsludināta programma "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā"
 
Projektu iesniegšanas 1.kārta:

 • fiziskām personām, juridiskām personām, lauku saimniecībām un pašvaldībām būs atvērta no 06.07.2015. - 04.08.2015;
 • valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājiem vai tiesiskajiem valdītājiem – no 06.07.2015.-30.12.2015. vai līdz laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” publicētajam paziņojumam par kārtas noslēgumu.

Pirmajā  kārtā pieejamais publiskais finansējums:

 • fiziskām personām, juridiskām personām, lauku saimniecībām un pašvaldībām – EUR 15 000 000
 • valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājiem vai tiesiskajiem valdītājiem - EUR 15 000 000.

Apakšpasākuma  „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, saglabājot un uzlabojot meža ilgtermiņa ieguldījumu globālajā oglekļa apritē, uzturot bioloģisko daudzveidību un nodrošinot klimata pārmaiņu mazināšanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu.
Atbalstāmās aktivitātes:

 1. meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana, tai skaitā pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam piegulošo ceļu pārbūve vai atjaunošana (bez seguma);
 2. laukumu būvniecība vai pārbūve pie ražošanas objektiem un ražošanas objektu pievadceļu būvniecība un pārbūve (bez cietā seguma);
 3. pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam piegulošo ceļu un ražošanas objektu pievadceļu izveidošana ar betona plākšņu klājumu lauksaimniecībā izmantojamu augsto sūnu purvā vai izstrādātā kūdras purvā.

Atbalsta pretendents ir:

 1. Meliorācijas sistēmu pārbūvei un atjaunošanai, tai skaitā pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam piegulošo ceļu pārbūvei vai atjaunošanai (bez seguma):

1.1.  lauku saimniecība, kas plāno īstenot projektu lauksaimniecības vai meža zemē;
1.2.  juridiska persona, kuras pamatkapitālā privātā kapitāla daļa ir vairāk nekā 50 procenti un kura plāno īstenot projektu lauksaimniecības vai meža zemē;
1.3.  pašvaldība (arī pašvaldības kapitālsabiedrība), kas veiks pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu pārbūvi vai atjaunošanu lauksaimniecības vai meža zemē;
1.4.  valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājs vai tiesiskais valdītājs;
1.5.  fiziska persona, kuras īpašumā ir mežs un kura plāno īstenot projektu meža zemē.
Iepriekš minētie pretendenti (izņemot valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”) var īstenot vienu kopīgu projektu (turpmāk – kopprojekts), ja starp kopprojekta dalībniekiem ir noslēgts līgums  (notariāli apliecināts) un pēc kopprojekta īstenošanas tiek pārbūvēta vai atjaunota viena koplietošanas meliorācijas sistēma, kura regulē ūdens režīmu vismaz divos zemes īpašumos ar kopēju robežu.
Kopprojekta līgumu iesniedz un atbalstu saņem viens no meliorācijas sistēmas īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem.

 1. Lauksaimniecības infrastruktūras attīstībai - laukumu būvniecībai vai pārbūvei pie ražošanas objektiem un ražošanas objektu pievadceļu būvniecībai un pārbūvei (bez cietā seguma):

2.1.  kooperatīvā sabiedrība;
2.2. lauku saimniecība - juridiska vai fiziska persona, kas ražojusi lauksaimniecības produktus un guvusi ieņēmumus no lauksaimniecības produkcijas  pārdošanas pēdējā noslēgtajā gadā.
Atbalsta saņemšanas nosacījumi:
Pretendenta īpašumā, nomā vai tiesiskajā valdījumā ir:

 • meliorācijas kadastrā reģistrēta pārbūvējama vai atjaunojama meliorācijas sistēma;
 • zeme, uz kuras plānots attīstīt lauksaimniecības infrastruktūru, – ja projektā tiek plānota infrastruktūras attīstība – laukumu būvniecība vai pārbūve pie ražošanas objektiem un ražošanas objektu pievadceļu būvniecība un pārbūve (bez cietā seguma);
 • zeme, uz kuras plānota meliorācijas sistēmas pārbūve vai atjaunoša.
  Nomas gadījumā nomas līgumam jāparedz meliorācijas sistēmas pārbūvi, atjaunošanu vai lauksaimniecības infrastruktūras attīstību.

Atbalstu meliorācijas sistēmas pārbūvei vai atjaunošanai piešķir, ja tā atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

 • meliorācijas sistēmā būvdarbi veikti pirms vairāk nekā 15 gadiem;
 • projektā paredzētajos meliorācijas sistēmas atjaunošanas darbos izrokamās grunts apjoms, rēķinot tikai vaļējo meliorācijas sistēmu izbūvē izraktās grunts apjomu, ir vismaz 30 % no atjaunojamās meliorācijas sistēmas izbūvē izraktās grunts apjoma (kubikmetros).

            Normatīvajos aktos par riska ūdensobjektiem noteiktajos riska ūdensobjektu sateces baseinos atbalstu par meliorācijas sistēmu pārbūvi un atjaunošanu saņem tikai par videi draudzīgu meliorācijas sistēmu izveidi:

 • Sedimentācijas baseini – lauksaimniecības un meža zemes nosusināšanas sistēmu ūdensnoteku (ūdensteču, novadgrāvju) gultņu paplašinājumi un padziļinājumi ar ūdeni izskalojamo produktu sedimentācijai un bioloģiskai akumulācijai (nostādinātājbaseini);
 • Divpakāpju meliorācijas grāvji – divpakāpju salikts ūdensnotekas gultnes šķērsprofils, veidojot vai saglabājot izveidojušās mākslīgas palienes ar nostiprinājumiem vai bez tiem
 • Akmeņu krāvumi – projektējot atjaunojamas vai pārbūvējamas ūdensnotekas vai novadgrāvja trasi, garenslīpumu un šķērsprofilu, gultnē atstāj lielos akmeņus vai veido akmeņu krāvuma krācītes
 • Meandrēšana – ūdensnotekas gultnes sīklīkumainības veidošana, atjaunojot vecās gultnes posmus vai veidojot jaunus līkumus
 • Kontrolētā drenāža – divpusējā mitruma regulēšanas konstrukcijas drenu kontrolakās vai uz drenu kolektoru iztekām
 • Mākslīgie mitrāji – mākslīgi veidoti mitrāji ūdens piesārņojuma piesaistei ar virszemes vai pazemes plūsmu.

Atbalstu nepiešķir meliorācijas sistēmas pārbūvei vai atjaunošanai:

 • Natura 2000 teritorijās, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju stingrā režīma, dabas lieguma un dabas parka režīma zonās (izņemot, ja meliorācijas sistēmu pārbūvi vai atjaunošanu paredz Natura 2000 teritorijas vai īpaši aizsargājamās dabas aizsardzības plāns) un mikroliegumos vai bioloģiski vērtīgajos zālājos;
 • dabiskās ūdenstecēs.

Atbalsta intensitāte:

 • Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana – 60%;
 • Videi draudzīgu meliorācijas sistēmu ierīkošana – 80%;
 • Meliorācijas sistēmu pārbūve vai atjaunošana kopprojektos – 70%;
 • Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas – 90%;
 • Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana valsts nozīmes sistēmās – 100%;
 • Laukumi, pievadceļi u. tml. infrastruktūra kooperatīvajām sabiedrībām – 40%;
 • Laukumi, pievadceļi u. tml. infrastruktūra lauku saimniecībām, t.sk. jaunajiem lauksaimniekiem – 40%.

Maksimālās attiecināmās izmaksas apakšpasākumā  2014-2020 periodā vienam atbalsta pretendentam:

 • lauku saimniecībai, fiziskai personai saimnieciskās darbības veicējam, kura īpašumā ir mežs, juridiskai personai, kuras pamatkapitālā ir vairāk nekā 50 % privātā kapitāla daļu, pašvaldībai (arī pašvaldības kapitālsabiedrībai, kas veiks pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu pārbūvi vai atjaunošanu) meliorācijas sistēmu pārbūvei un atjaunošanai (gan viena īpašnieka, gan koplietošanas), t.sk. meliorācijas objektam pieguloša ceļa pārbūvei un atjaunošanai - kopējā attiecināmo izmaksu summa nav lielāka par EUR 300 000;
 • valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājam meliorācijas sistēmu pārbūvei un atjaunošanai (gan viena īpašnieka, gan koplietošanas), t.sk. meliorācijas objektam pieguloša ceļa pārbūvei un atjaunošanai - kopējā attiecināmo izmaksu summa ir bez ierobežojuma;
 • lauksaimniekam lauksaimniecības infrastruktūras (laukumi pie ražošanas objektiem, pievadceļi) attīstībai – būvniecība, pārbūve un atjaunošana - kopējā attiecināmo izmaksu summa ir EUR 50 000;
 • kooperatīvā sabiedrībai lauksaimniecības infrastruktūras (laukumi pie ražošanas objektiem, pievadceļi) attīstībai – būvniecība, pārbūve un atjaunošana - kopējā attiecināmo izmaksu summa ir EUR 300 000.
 • valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūves un atjaunošanas gadījumā attiecināma ir finanšu rezerve neparedzētiem izdevumiem – ne vairāk kā līdz 5 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

 


 

JAUNUMI , 08.06.2015.

 

Atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos”
3.jūnijā, Rīgā plānošanas reģiona administrācijas birojā tikās Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības centru speciālisti, lai diskutētu par nākotnes sadarbības iespējām.

Sanāksmi atklāja Rīgas reģiona ES struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības centra vadītāja Dace Grīnberga, ievadot diskusiju par turpmākajiem kopīgajiem sadarbības virzieniem reģionālo ES struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības centru (IUC) starpā. Būtisks vienotas darbības virziens saistāms ar uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumu īstenošanu reģionu pašvaldībās, jo kopš šī gada sākuma ES struktūrfondu informācijas centriem pievienota arī uzņēmējdarbības atbalsta funkcija. Lai efektīvāk sasniegtu esošo un potenciālo uzņēmēju mērķauditoriju, plānots izveidot un stiprināt plānošanas reģionu pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistu sadarbības tīklu. Tādā veidā tiktu nodrošināts pilnīgs reģionu teritoriālais pārklājums atbalsta pasākumu koordinācijai, piemēram, aktuālās informācijas nodrošināšanai par finanšu piesaistes iespējām uzņēmējiem, pieredzes un labās prakses pārņemšanai, apmācību un kompetences pilnveides semināru organizēšanai.

Diskusijas laikā izkristalizējās arī vairāki citi reģionālo IUC darbības fokusi - plānošanas reģionu iesaistes iespējas mērķtiecīgi vadītā darba ņēmēju profesionālās pilnveides apmācību programmu ieviešanā, kas būtu atbilstošas uzņēmēju aktuālajām vajadzībām, viedās specializācijas stratēģijas ieviešana reģionālā līmenī, kopīgi pārrobežu sadarbības projekti. Kā viens no svarīgākajiem jautājumiem bija par reģionālo IUC kopīgi veidotās un uzturētās interneta vietnes www.esfinanses.lv nākotni. Lai gan tā ir augsti novērtēta un atpazīstama gan valsts pārvaldes un pašvaldību speciālistu, gan uzņēmēju, gan nevalstisko organizāciju vidū, tomēr līdz ar 2016.gadu, beidzoties ES struktūrfondu tehniskās palīdzības projektam, nepietiekamā finansējuma dēļ var nākties interneta vietnes darbību arī pārtraukt.

Noslēdzot sanāksmi, reģionālo IUC pārstāvji vienojās meklēt risinājumus, kā saglabāt interneta vietnes www.esfinanses.lv darbību un arī turpmāk interesentiem nodrošināt aktuālas un kvalitatīvas bezmaksas informācijas pieejamību par finanšu piesaistes iespējām vietējai attīstībai un uzņēmējdarbības veicināšanai.

 

 Informāciju sagatavoja:
Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu un uzņēmējdarbības informācijas centrs

 Atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos”

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" .

Otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" notiks no 2015. gada 6. jūlija līdz 2015. gada 4. augustam.

Otrās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" ir EUR 11 000 000 (vienpadsmit miljoni euro).

Pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā" fiziskām personām, juridiskām personām, lauku saimniecībām un pašvaldībām notiks no 2015. gada 6. jūlija līdz 2015. gada 4. augustam un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājiem vai tiesiskajiem valdītājiem - no 2015. gada 6. jūlija līdz 2015. gada 30. decembrim vai līdz izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicētajam paziņojumam par kārtas noslēgumu.

Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā" fiziskām personām, juridiskām personām, lauku saimniecībām un pašvaldībām ir EUR 15 000 000 (piecpadsmit miljoni euro) un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājiem vai tiesiskajiem valdītājiem - EUR 15 000 000 (piecpadsmit miljoni euro).

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei, ir viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja tiek veikta būvniecība, pārbūve un iegādāti ražošanas pamatlīdzekļi - divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja tiek veikta valsts nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūve vai atjaunošana - divi gadi un seši mēneši no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta iesnieguma veidlapa pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā "Atbalsta veidi" → "Projekti un investīcijas".

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē (tālr. 67095000).

Informāciajs avots: Latvijas Vēstnesis

 

 

Eiropas Uzņēmējdarbības veicināšanas balvas
02.06.2015
Eiropas Komisija katru gadu organizē „Eiropas Uzņēmējdarbības Veicināšanas balvu” ar mērķi apzināt un novērtēt visveiksmīgākos uzņēmējdarbības un uzņēmumu veicinātājus visā Eiropā, īpaši izcelt uzņēmējdarbības labāko politiku un labāko praksi, veidot izpratni par uzņēmējdarbības pievienoto vērtību, kā arī pamudināt un iedvesmot potenciālos uzņēmējus.

PASĀKUMI

Starptautiska konference „EuroNanoForum 2015”
10.06.2015, Rīga
2015. gada 10. - 12.jūnijā Rīgā norisināsies starptautiska konference EuroNanoForum 2015.

Devītais Eiropas bioloģiskās lauksaimniecības kongress „Bioloģiskās lauksaimniecības attīstības perspektīvas pēc 2030. gada”
11.06.2015, Rīga
2015.gada 11.-12.jūnijā Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā Zemkopības ministrija sadarbībā ar Starptautisko Bioloģiskās lauksaimniecības federāciju (International Federation of Organic Agriculture Movements) rīkos kongresu "Bioloģiskās lauksaimniecības attīstības perspektīvas pēc 2030. gada".

 


 

Jaunumi no Kurzemes plānošanas reģiona, 2015. gada 2. jūnijs

 

1.Izsludināta projektu konkursa II kārta vadlīnijas „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana” aktivitātē „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju ( ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana dabas daudzveidības saglabāšanai
 
Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2015.gada 11.maija sēdes Nr.5 lēmumu, izsludina projektu konkursa II kārtu vadlīnijas „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana” aktivitātē „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju ( ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana dabas daudzveidības saglabāšanai” finansējuma saņemšanai 2015.gadā.
Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kuru ietvaros tiek veicināta dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība.
Konkursa ietvaros tiek atbalstīta īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas daudzveidības saglabāšanai, ja šie pasākumi noteikti spēkā esošā ĪADT dabas aizsardzības plānā, kā projekta partnerus piesaistot novadu pašvaldības, kuru teritorijās pasākumi tiek īstenoti.
Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums.
Konkursā pieejamais finansējums no Fonda līdzekļiem ir EUR 130 000.
Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 15.jūnijs – 2015.gada 30.jūnijs.
Projekta iesniegums, noformēts atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, ir jāiesniedz Fonda administrācijā (Eksporta iela 5, Rīga) darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00 vai sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu, vai nosūtot iesniegumu elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu
lvafa@lvafa.gov.lv.
Projektu konkursa nolikums un tā pielikumi elektroniski ir pieejami Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas mājas lapas (
www.lvafa.gov.lv) sadaļā –„Projektu konkursa nolikumi”: http://www.lvaf.gov.lv/default.aspmenu=5&submenu=210&layout=standart&fileid=35
Sīkāka informācija par konkursu: tālr.67503322 ; e-pasts:
lvafa@lvafa.gov.lv
 
2.Izsludināts projektu konkurss vadlīnijas „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē „Vietējās vides iniciatīvas”
 
Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2015.gada 11.maija sēdes Nr.5 lēmumu, izsludina projektu konkursu vadlīnijas „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē „Vietējās vides iniciatīvas” finansējuma saņemšanai 2015.gadā.
Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt novada līmeņa aktivitātes, kas vērstas uz vides jautājumu risināšanu praktiskā veidā, iesaistot vietējos iedzīvotājus un pašvaldību.
Konkursa ietvaros tiek atbalstīta novada iedzīvotāju informēšana par novadā esošajām vides problēmām, to iespējamajiem risinājumiem un praktiska iedzīvotāju iesaistīšana definētās vides problēmas risināšanā, nodrošinot projekta rezultātu uzturēšanu ne mazāk kā 5 (piecus) gadus.
Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums.
Konkursā pieejamais finansējums no Fonda līdzekļiem ir EUR 40 000.
Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 15.jūnijs – 2015.gada 30.jūnijs.
Projekta iesniegums, noformēts atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, ir jāiesniedz Fonda administrācijā (Eksporta iela 5, Rīga) darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00 vai sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu, vai nosūtot iesniegumu elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu
lvafa@lvafa.gov.lv.
Projektu konkursa nolikums un tā pielikumi elektroniski ir pieejami Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas mājas lapas (
www.lvafa.gov.lv) sadaļā –„Projektu konkursa nolikumi”. http://www.lvaf.gov.lv/default.asp?menu=5&submenu=210&layout=standart&fileid=35
Sīkāka informācija par konkursu: tālr. 67503307; e-pasts:
lvafa@lvafa.gov.lv
 
3.Izsludināts projektu konkurss vadlīnijas „Multisektoriālie projekti” aktivitātē „Informācijas iegūšana, apstrāde un analīze vides politikas sekmīgai ieviešanai”
 
Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2015.gada 11.maija sēdes Nr.5 lēmumu, izsludina projektu konkursu vadlīnijas „Multisektoriālie projekti” aktivitātē „Informācijas iegūšana, apstrāde un analīze vides politikas sekmīgai ieviešanai” finansējuma saņemšanai 2015.gadā.
Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kuru īstenošana nodrošina atbalstu sekmīgai vides politikas ieviešanai, veicot informācijas iegūšanu, apstrādi un analīzi sekojošās jomās:

 1. Vides kvalitātes uzlabošanā;
 2. Dabas aizsardzībā;
 3. Dabas resursu saglabāšanā un ilgtspējīgā izmantošanā;
 4. Klimata politikā;
 5. Vides investīcijās;
 6. Zemes dzīļu izmantošanā.

Projekta iesniedzējs var būt atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldības), Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums.
Konkursā pieejamais finansējums no Fonda līdzekļiem ir EUR 100 000.
Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 20.jūlijs – 2015.gada 31.jūlijs.
Projekta iesniegums, noformēts atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, ir jāiesniedz Fonda administrācijā (Eksporta iela 5, Rīga) darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00 vai sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu, vai nosūtot iesniegumu elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu
lvafa@lvafa.gov.lv.
Projektu konkursa nolikums un tā pielikumi elektroniski ir pieejami Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas mājas lapas (
www.lvafa.gov.lv) sadaļā – „Projektu konkursa nolikumi”: http://www.lvaf.gov.lv/default.asp?menu=5&submenu=210&layout=standart&fileid=35
Sīkāka informācija par konkursu: tālr. 67503350; e-pasts:
lvafa@lvafa.gov.lv
 
4.Kultūras ministrija izsludina konkursu līdzfinansējuma saņemšanai projektiem, kuri saņēmuši ES programmu atbalstu
 
Kultūras ministrija izsludina konkursu līdzfinansējuma saņemšanai projektiem, kuri saņēmuši ES programmas "Kultūra" (2007-2013), ES programmas "Radošā Eiropa" apakšprogrammas "Kultūra" (2014-2020), ES programmas "Eiropa pilsoņiem" (2007-2013) 4. atbalsta aktivitātes "Aktīvi Eiropas piemiņas pasākumi" un ES programmas "Eiropa pilsoņiem" (2014 - 2020) 1. atbalsta darbības "Eiropas vēstures piemiņas pasākumi" atbalstu.
Konkursa nolikumu, projekta pieteikuma anketu un sīkāku informāciju par konkursa nosacījumiem un norisi var iegūt Kultūras ministrijas mājaslapā
www.km.gov.lv, Eiropas Savienības programmas "Radošā Eiropa" mājaslapā www.km.gov.lv/radosaeiropa, Eiropas Savienības programmas "Eiropa pilsoņiem" mājaslapā www.km.gov.lv/eiropapilsoniem un Kultūras ministrijas Eiropas Savienības kultūras kontaktpunkta nodaļā Rīgā, Antonijas ielā 9, 2. stāvā, darbadienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, pa tālruni 67330229.
Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2015. gada 12. jūnijam plkst. 17.00, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu, adrese: K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV-1364 (pasta zīmogs - 2015. gada 12. jūnijs) vai elektroniska dokumenta formā uz e-pasta adresi
pasts@km.gov.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, apstiprinātu ar laika zīmogu un noformētu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 

 
5.Darba devēji tiek aicināti piedalīties pasākumā noteiktām personu grupām un ar valsts līdzfinansējumu nodarbināt bezdarbniekus
 
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina darba devēju pieteikšanos aktīvā nodarbinātības pasākuma "Pasākums noteiktām personu grupām" īstenošanai Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" ietvaros.
Informācija par pasākumu, prasībām pretendentiem un pieteikuma veidlapa pieejama Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā
www.nva.gov.lv (sadaļā "Darba devējiem" → "Aktuāli darba devējiem").
Papildu informāciju var saņemt Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs.


Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas

Šobrīd:
4º C
Rīt:
2º C