Trešdiena, 21. augusts
Šodien sveicam: Janīna, Linda

Projekti

         

Laidzes Profesionālās vidusskolas projekts "Kompleksi risinājumi siltumnīcas efekta gāzu  emisiju samazināšanai Laidzes Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas 2.korpusa ēkai" tuvojas noslēgumam

            2012./ 2013.mācību gadu Laidzes Profesionālā vidusskola uzsāks skaistā, nosiltinātā dienesta viesnīcas ēkā, kur pagrabstāvā ir izveidotas mācību darbnīcas būvdarbu apmācībai, 1.stāvā ierīkoti mācību kabineti, 2., 3. un 4.stāvā ir dzīvojamās telpas, bet 5.stāvs būs jauno būvnieku radošās darbnīcas. Šeit būs iespēja jauniešiem sevi apliecināt visdažādākajās būvdarbu aktivitātēs - sākot ar darbu plānošanu, projekta izstrādi, materiālu izvēli un beidzot ar praktiskiem darbiem - virsmu flīzēšanu, krāsošanu, tapešu līmēšanu, dekoratīvā apmetuma ierīkošanu, grīdas klāšanu un pat durvju un veco mēbeļu restaurēšanu.

            Dienesta viesnīcas ēkā KPFI projekta ietvaros netika plānoti iekšējie remontdarbi, tāpēc tie tiks veikti mācību procesa ietvaros, apmācot jaunos Apdares darbu tehniķus un Apmetējus izvēlētajā profesijā.

            Projekts "Kompleksi risinājumi siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanai Laidzes Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas 2.korpusa ēkai" tuvojas noslēgumam. 95% no kopējā darba apjoma jau ir paveikti.

Projekta mērķis ir oglekļa dioksīda emisijas samazināšana, samazinot siltumenerģijas patēriņu un paaugstinot energoefektivitāti dienesta viesnīcas ēkai.

            Īstenojot projektu plānotais siltumenerģijas ietaupījums apkurei būs 65%, ēkas apkures energoreitings pēc pasākuma īstenošanas - 76,72 kWh/m² gadā, CO2 emisijas samazinājums 106120 kg gadā. Rezultātā paaugstināsies arī ēkas termiskais komforts, vizuālais izskats. Laidzes Profesionālās vidusskolas audzēkņiem būs pieejami uzlaboti mācību un atpūtas apstākļi.

 

Rita Pole,
Laidzes Profesionālās vidusskolas direktore

 


 

               

EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTS „PEDAGOGU KONKURĒTSPĒJAS VEICINĀŠANA IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS OPTIMIZĀCIJAS APSTĀKĻOS” TUVOJAS NOSLĒGUMAM

No 2009.gada oktobra līdz 2012.gada oktobrim tiek īstenots ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”.

ESF projektā iesaistīti vispārējo, speciālo, profesionālo, pirmsskolas, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu (sporta, mākslas, mūzikas skolu), interešu izglītības pedagogi, kā arī skolu psihologi, logopēdi, sociālie pedagogi.

No 2009.gada decembra līdz 2012.gada aprīlim Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu skolotājiem stipendiju/ mērķstipendiju kopsumma ir 359630,00 LVL. Kopā pedagogi saņēmuši 849 stipendijas/ mērķstipendijas. 105 pedagogi saņēmuši atbalstu ESF projekta 2.aktivitātē – pārkvalifikācijā, 3.aktivitātē – pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā (kvalitātes pakāpju iegūšanā) piedalījās 461 pedagogs (piešķirtas 744 mērķstipendijas, jo ESF projekta ietvaros pedagogi kvalitātes novērtēšanā varēja piedalīties maksimāli divas reizes).

Nr. p.k.

ESF projekta posms (laika periods)

1.aktivitāte – atbalsts pedagogam zināšanu un prasmju pilnveidē, lai veicinātu profesionālo un sektorālo mobilitāti, t.sk. attīstītu uzņēmējspēju un  uzsāktu komercdarbību vai pašnodarbinātību

2.aktivitāte – pedagogam izglītības iestādē nepieciešamajai pārkvalifikācijai

3.aktivitāte – pedagogu profesionālās darbības kvalitātes vērtēšana

 

Pieteicās

Atbalstīti

Pieteicās

Atbalstīti

Pieteicās

Atbalstīti

1.

1.posms

2009.gada decembris- 2010.gada marts

2

0

57

40 (38)*

160

155 (154)*

2.

2.posms

2010.gada marts – 2010.gada jūnijs

0

0

19

2 (1)*

87

36

3.

3.posms

2010.gada septembris – 2010.gada decembris

3

0

53

18

305

173 (172)*

4.

4.posms

2011.gada janvāris – 2011.gada aprīlis

0

0

14

11

159

130 (129)*

5.

4./5.posms

2011.gada marts – 2011.gada oktobris

-

-

42

34

-

-

6.

4./5.posms

2011.gada maijs – 2011.gada oktobris „Kulturoloģija” Liepājas Universitātē

-

-

5

3

-

-

7.

5.posms

2011.gada septembris – 2011.gada decembris

-

-

-

-

171

166

8.

6.posms

2012.gada janvāris – 2012.gada aprīlis

-

-

-

-

156

87

 

KOPĀ

5

0

190

108 (105)*

1038

747 (744)*

* Iekavās norādīts ESF projekta aktivitātēs reāli saņemto stipendiju (2.aktivitāte) un mērķstipendiju (3.aktivitāte) skaits.

1.kvalitātes pakāpi ieguva 6 pedagogi.

2.kvalitātes pakāpi ieguva 138 pedagogi.

3.kvalitātes pakāpi ieguva 347 pedagogi.

4.kvalitātes pakāpi ieguva 30 pedagogi.

5.kvalitātes pakāpi ieguva 2 pedagogi.

2.kvalitātes pakāpi nepiešķīra 4 pedagogiem, 3.kvalitātes pakāpi nepiešķīra 10 pedagogiem, jo netika sasniegta noteikta punktu robeža atbilstošā ESF projekta posmā.

No 2010.gada septembra līdz 2012.gada aprīlim 4.kvalitātes pakāpi un 5.kvalitātes pakāpi ir ieguvuši:

Nr. p.k.

ESF projekta posms (laika periods)

4.kvalitātes pakāpi ieguvušo pedagogu skaits

5.kvalitātes pakāpi ieguvušo pedagogu skaits

1.

3.posms

2010.gada septembris – 2010.gada decembris

5

2

2.

4.posms

2011.gada janvāris – 2011.gada aprīlis

3

0

3.

5.posms

2011.gada septembris – 2011.gada decembris

9

0

4.

6.posms

2012.gada janvāris – 2012.gada aprīlis

13

0

 

KOPĀ

30

2

 

ESF projekta 2.aktivitātes – pārkvalifikācijas četru augstskolu piedāvātās kursu programmas apguva 105 pedagogi.

Kursu programmas nosaukums

Mācību pakalpojuma sniedzējs

Sertifikātu ieguvušo pedagogu skaits

Speciālā izglītība (izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem, redzes traucējumiem, garīgās attīstības traucējumiem, valodas traucējumiem)

Liepājas Universitāte (LiepU)

6

Dizaina metodika

LiepU

2

Pēctecība pirmsskolas un pamatizglītības satura apguvē (96 stundas)

LiepU

3

Kulturoloģija

LiepU

3

Matemātika 5.-6.klasēs

LiepU

1

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana darbam 5.-6.kIasēs

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte (LU PPMF)

4

Pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes darbā ar bērniem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi, psihiskās attīstības aizture un mācīšanās traucējumi

LU PPMF

25

Angļu valoda pirmsskolā

LU PPMF

6

Pedagoģiskās darbības pamati

LU PPMF

4

Pedagoģiskais process un tā raksturīgākās iezīmes pirmskolā

LU PPMF

7

DATORPRASMES INFORMĀTIKAS PRIEKŠMETA MĀCĪŠANAI VISPĀRĒJĀS PAMATIZGLĪTĪBAS PAKĀPĒ (ECDL)

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU)

3

Daudzveidīga un skolēnu izziņas aktivitāti veicinoša mācību procesa īstenošana mājturības un tehnoloģiju pamatos pamatizglītībā"

LLU

1

Svešvalodas (angļu valodas) un mācību priekšmeta satura integrācija bilingvālā pedagoģiskā procesā

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija (RPIVA)

1

Mācību saturs un tā metodiskais nodrošinājums darbam ar 6 gadīgiem

RPIVA

2

Mācību priekšmeta un valodas integrācija bilingvālā pedagoģiskā procesā

RPIVA

1

Mācību saturs un tā metodiskais nodrošinājums 1.-4.kl. skolotājiem darbam 5.-6.klasē

RPIVA

9

Pedagoģiskā palīdzība izglītojamiem ar speciālām vajadzībām

RPIVA

3

Mājturība un tehnoloģijas 5.-9.klasei (meiteņu)

RPIVA

6

Mājturība un tehnoloģijas 5.-9.klasei (zēnu)

RPIVA

4

Koriģējošā vingrošana pirmsskolā

RPIVA

8

Koriģējošā  vingrošana sākumskolā

RPIVA

 

Darbs apvienotajās klasēs

RPIVA

5

Mācību saturs un tā metodiskais nodrošinājums angļu valodas mācībai 1. un 2. klasē

RPIVA

1

 

KOPĀ

105

 

ESF projekta ietvaros notiek semināri, diskusijas un konferences starpnovadu, reģionālā un valsts mērogā.

ESF projekta 3.aktivitātes – pedagogu profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas procesā tiek izvērtēti un apkopoti pedagogu iesniegtie labās prakses piemēri atsevišķos pedagoģiskajos aspektos, kuri var kļūt par vērtīgu paraugu un ierosmi citiem kolēģiem.

 

2012.gada 15.maijā Rīgā notika Latvijas „Izglītības inovācijas balvas 2012” izsludināšanas pasākums, kurā piedalījās Izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis.

Eiropas Sociālā fonda projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” iniciatīvas ietvaros Latvijas „Izglītības inovācijas balva” tiks pasniegta jau otro gadu. Balva dibināta ar mērķi atpazīt, popularizēt un sekmēt inovatīvus projektus izglītības jomā, aicinot piedalīties un iesniegt savus praktiskos priekšlikumus izglītības nozares sniegto pakalpojumu uzlabošanai, lai veicina izmaiņas izglītības sfērā kopumā. Pedagogi, kuri izvēlas pretendēt uz „Izglītības inovācijas balvu 2012”, sekmē arī savu personisko izaugsmi un popularizē pedagoga profesiju, norādot uz tās plašo ietekmi un būtisko lomu cilvēkresursu attīstības kontekstā.

Balvas pretendenti aicināti ierosināt jaunu mācību metožu izmantošanu pedagoģiskajā darbā, padarot mācību procesu radošāku, izmantojot arī informācijas tehnoloģijas un starpdisciplināru pieeju. „Izglītības inovācijas balvai 2012” var pieteikties arī pedagogi, kuriem ir inovatīvi ierosinājumi mācību vides uzlabošanai, lai mācību vide rosinātu skolēnus mācīties, kļūtu elastīgāka un skolēniem pieejamāka, kā arī rastu risinājumus izglītības sistēmas pilnveidei valsts mērogā.

Latvijas „Izglītības inovācijas balva 2012” piešķiršanas kārtība paredz, ka balva ir Atzinības raksts un naudas balva, un tiks vērtēti tikai tie pieteikumi, kuros pretendenti piedāvā inovācijas – jaunas metodes un pieejas kādā no četrām Balvas kategorijām, nevis tikai uzlabojumus kādā esošā mācību sistēmas aspektā.

Atbilstīgi iniciatīvas Latvijas „Inovācijas balva 2012” piešķiršanas kārtībai pretendentus varēs pieteikt līdz 2012. gada 31. augustam. Balvas pasniegšana plānota septembrī projekta noslēguma konferencē.

Informācija pieejama ESF projekta mājas lapā: www.pedagogiem.gov.lv

 

Lienīte Krūzīte,

ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības

sistēmas optimizācijas apstākļos”

koordinatore Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novados

 


 


 

Projekta 6.posms: 2012.gada janvāris-2012.gada aprīlis

Pieteikšanās pedagogu mērķstipendijām

Eiropas sociālā fonda projekta „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātei „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”. Projekta vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/IPIA/VIAA/001.

Līgums par projekta realizēšanu starp IZM un Talsu novada Izglītības pārvaldi (turpmāk tekstā – IP) noslēgts 09.11.2009., līguma nr. 01-07.2-5/62.

Pamatojoties uz 2009.gada 1.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.998 “Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāti „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”” un Ministru kabineta 21.06.2010. noteikumiem Nr.539„Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumos Nr.998 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitāti "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos"", tiek izsludināta Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu pedagogu pieteikšanās mērķstipendiju saņemšanai.

 

Pretendentiem dokumenti jāiesniedz personīgi Talsu novada Izglītības pārvaldē (nevis nosūtot pa pastu vai elektroniski pa e-pastu) (Kareivju iela 7, Talsi, LV 3201, 401.kab.) no 2011.gada 14.decembra plkst.10.00 līdz 2011.gada 30.decembra plkst. 12.00.

Projekta 6.posmā uz jebkuru no piecām kvalitātes pakāpēm iespējams pretendēt:

·        vispārējās (t.sk. pirmsskolas) un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem;

·        profesionālās ievirzes (mākslas, mūzikas, sporta) izglītības iestāžu pedagogiem;

·        interešu izglītības iestāžu pedagogiem;

·        atbalsta personāla pedagogiem: logopēdiem, sociālajiem pedagogiem, izglītības psihologiem;

 

Pedagogu atlases komisija līdz 2012.gada 9. janvārim sagatavos atbalstāmo pedagogu sarakstu. Laika periodā no 01.01.2012. līdz 30.04.2012. ir plānots atbalstīt 3.aktivitātē aptuveni 75  Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu pedagogus.

Pedagogi ikvienā projekta atbalstāmajā aktivitātē iesaistās brīvprātīgi.

Saskaņā ar MK Nr.998 noteikumu 54. un 55.punktu projekta ietvaros pedagogs var saņemt atbalstu 3.aktivitātē ne vairāk kā divas reizes.

ESF projekta 6.posma (2012.gada janvāris-aprīlis) pedagogu pieteikšanās tiek noteikta sekojoša atbalstāmo pedagogu prioritāte:

1)     vispārējās (t.sk. pirmsskolas) un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem, kuri pirmo reizi pieteikušies atbalsta saņemšanai projektā kopumā (nav saņēmuši atbalstu nevienā no projekta aktivitātēm);

2)     pedagogiem, kuri pirmo reizi pieteikušies, pretendējot uz 3.kvalitātes pakāpi, atbalsta saņemšanai projektā kopumā (nav saņēmuši atbalstu nevienā no projekta aktivitātēm);

3)     pedagogiem, kuri pieteikušies pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai uz 5.kvalitātes pakāpi;

4)     pedagogiem, kuri pieteikušies pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai uz 4.kvalitātes pakāpi;

5)     pedagogiem, kuri pirmo reizi pieteikušies atbalsta saņemšanai projektā kopumā (nav saņēmuši atbalstu nevienā no projekta aktivitātēm);

Projekta ietvaros atbalstu nepiešķir:

3.aktivitātes ietvaros atkārtoti netiek atbalstīts pedagogs, kurš profesionālās darbības novērtēšanas procesā nav ieguvis izvēlēto profesionālās darbības kvalitātes pakāpi.

Prasības pretendentiem

Prasības pedagogam, kas pretendē uz 1. , 2. un 3.kvalitātes pakāpi:

1) pedagogs īsteno izglītības programmu un strādā vispārējās, profesionālās, profesionālās ievirzes, interešu vai pirmsskolas izglītības iestādē ar darba slodzi sešas vai vairāk kontaktstundas (ne mazāk kā 0,3 pedagoga darba slodzes).

2) saskaņā ar MK 07.06.2011. noteikumiem Nr. 431 „Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtība” apguvis profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas, kuru apjoms triju gadu laikā nav mazāks par 36 stundām vai pabeidzis studijas, kuras apliecina pedagoga kvalifikāciju (apliecinājumi izsniegti sākot ar 01.01.2009.). Ar mazāku tālākizglītības stundu apguves skaitu pedagogs tiks atbalstīts tikai tad, ja atbalstīti visi pedagogi, kuri apguvuši profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas, kuru apjoms triju gadu laikā nav mazāks par 36 stundām vai pabeidzis studijas.

3) ir strādājis izglītības iestādē vismaz 1-3 pilnus pēdējos mācību gadus (atkarībā no izvēlētās kvalitātes pakāpes) - pedagogam jābūt nostrādājušam jebkurā izglītības iestādē vismaz: pretendējot uz 1. un 2. kvalitātes pakāpi - 2009./2010., 2010./2011.m.g.;  pretendējot uz 3. kvalitātes pakāpi - 2008./2009., 2009./2010., 2010./2011.m.g.;

4) ja piedalās atkārtoti, iepriekšējā novērtēšanas posmā pedagogam piešķirta kvalitātes pakāpe, uz kuru pedagogs pretendēja.

Lai pretendētu uz pedagoga profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu, vismaz viens pilns mācību gads (1., 2.pakāpe) vai vismaz 2 pilni mācību gadi (3.pakāpe), uzkrājot savas profesionālās darbības kvalitātes apliecinājumus, konkrētajā izglītības iestādē, kurā pretendents tiek izvērtēts.

Uz 1.kvalitātes pakāpi nevar pretendēt pedagogi, kuru pedagoģiskā darba stāžs ir 5 un vairāk gadu.

4., 5. kvalitātes pakāpes papildnosacījumi

1.        pedagogs projekta 6.posmā var tikt atbalstīts uz 4. vai 5.kvalitātes pakāpi, ja ievēroti šādi papildnosacījumi:

1.1.            4.pakāpes pretendentu atlases papildnosacījumi:

1.1.1.      pēdējos desmit gados 8 (astoņi) un vairāk gadi pedagoģiskā darba stāžs (secināms pēc Pedagogu atlases komisijai iesniegtā projekta 6.posma CV);

1.1.2.      ja pedagogs ir jau saņēmis kvalitātes pakāpi:

Ø      projekta atlases 1.posmā (2009.gada novembris/decembris – 2010.gada februāris/marts) un novērtēšanā ieguvis:

·      1., 2.pakāpē – 45 un vairāk punktu (secināms pēc Pedagogu atlases komisijai iesniegtā projekta 6.posma CV) ;

·       3.pakāpē – 50 un vairāk punktu (secināms pēc Pedagogu atlases komisijai iesniegtā projekta 6.posma CV) ;

 

Ø      projekta atlases 2.posmā (2010.gada marts – 2010.gada jūnijs) vai 3.posmā (2010.gada septembris – decembris), vai 4.posmā (2011.gada janvāris – aprīlis), vai 5.posmā (2011.gada septembris – decembris) un novērtēšanā ieguvis:

·        1., 2. vai 3.pakāpē – 55 un vairāk punktu (secināms pēc Pedagogu atlases komisijai iesniegtā projekta 6.posma CV);

1.2.            4.kvalitātes pakāpes pretendentiem papildu iesniedzami dokumenti:

1.2.1. kas apliecina pedagoga (vismaz vienu no norādītajiem):

·        mentora darbību (sertifikāts, apliecība),

·        pedagoģiskās prakses/meistarklases vadīšanu (izziņa, apliecinājums, izraksts, līguma kopija),

·        lektora pieredzi un darbību tikai pedagogu mērķauditorijā pedagogu tālākizglītībai (izziņa, norādot vadīto stundu skaitu, semināru skaitu un mērķauditoriju – pedagogu tālākizglītība; apliecinājums, norādot vadīto stundu skaitu, semināru skaitu, mērķauditoriju – pedagogi; izraksts/līguma kopija, uzrādot līguma priekšmetu),

·        multiplikatora darbību (sertifikāts, apliecība);

       Attiecīgā dokumenta derīguma termiņš - pēdējie 10 (desmit) gadi (2001.gada janvāris - 2011.gada decembris);

1.2.2. izglītības iestādes administrācijas/darba devēja rekomendācija;

 

1.3.            5.pakāpes pretendentu atlases papildnosacījumi:

1.3.1.      10 un vairāk gadu pedagoģiskā darba stāžs (secināms pēc Pedagogu atlases komisijai iesniegtā projekta 6.posma CV);

1.3.2.      ja pedagogs ir jau saņēmis kvalitātes pakāpi:

Ø      projekta atlases 1.posmā (2009.gada novembris/decembris - 2010.gada februāris/marts) un novērtēšanā ieguvis:

·        1., 2. vai 3.pakāpē – 60 un vairāk punktu (secināms pēc Pedagogu atlases komisijai iesniegtā projekta 6.posma CV);

Ø      projekta atlases 2.posmā (2010.gada marts – 2010.gada jūnijs) vai 3.posmā (2010.gada septembris – decembris), vai 4.posmā (2011.gada janvāris – aprīlis), vai 5.posmā (2011.gada septembris – decembris) un novērtēšanā ieguvis:

·      1. vai 2.pakāpē – 70 un vairāk punktu (secināms pēc Pedagogu atlases komisijai iesniegtā projekta 6.posma CV);

·      3.vai 4.pakāpē – 65 un vairāk punktu (secināms pēc Pedagogu atlases komisijai iesniegtā projekta 6.posma CV);

1.4.            5.kvalitātes pakāpes pretendentiem papildu iesniedzami dokumenti:

1.4.1.      kas apliecina pedagoga (vismaz vienu no norādītajiem):

·        mentora darbību (sertifikāts, apliecība),

·        pedagoģiskās prakses/meistarklases vadīšanu (izziņa, apliecinājums, izraksts, līguma kopija),

·        lektora pieredzi un darbību tikai pedagogu mērķauditorijā pedagogu tālākizglītībai (izziņa, norādot vadīto stundu skaitu, semināru skaitu un mērķauditoriju – pedagogu tālākizglītība; apliecinājums, norādot vadīto stundu skaitu, semināru skaitu, mērķauditoriju – pedagogi; izraksts/līguma kopija, uzrādot līguma priekšmetu),

·        multiplikatora darbību (sertifikāts, apliecība);

       Attiecīgā dokumenta derīguma termiņš - pēdējie 10 (desmit) gadi (2001.gada janvāris - 2011.gada decembris);

1.4.2.      kas apliecina pedagoga sadarbību ar valsts līmeņa institūcijām, izņemot darbību attiecīgo institūciju īstenotajos projektos, izglītības jomā - ISEC/VISC, VIKNVA, PIC, VJIC, KRIIC, IKVD:

·        sertifikāts, apliecība (eksperts, ārštata metodiķis, bērnu un jauniešu nometņu vadītājs),

·        izziņa vai rīkojuma kopija par dalību komisijā, darba vai ekspertu grupā, padomē, izraksts vai līguma kopija,

       Attiecīgo dokumentu derīguma termiņš - pēdējie 10 (desmit) gadi (2001.gada janvāris - 2011.gada decembris);

1.4.3.      izglītības iestādes administrācijas/darba devēja rekomendācija.

Lai iegūtu kādu no kvalitātes pakāpēm, nav jāievēro pēctecības princips, kas nozīmē, ka pedagogs var pretendēt uz jebkuru no pakāpēm un pēc pakāpes termiņa beigām pretendēt uz jebkuru citu (augstāku) pakāpi, vai nepieteikties uz kārtējo profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu vispār.

Projekta 6.atlases posmā kontaktstundu skaitā 3.aktivitātē var tikt iekļauta mācību stunda, audzināšanas stunda (klases stunda), fakultatīvā nodarbība, konsultācija, pulciņa nodarbība.

Mērķstipendija nepārsniedz 100 latu mēnesī un to piešķir uz četriem mēnešiem.

 

Aktuālo informāciju par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas norisi un dokumentāciju izglītības iestādē skatīt ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” mājas lapā www.pedagogiem.gov.lv  


Mērķstipendijas pretendenta
iesniedzamie dokumenti:

 

3.aktivitāte – pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas sistēmas ieviešana

   1. Pretendenta iesniegums (1.pielikums).

2.    Pretendenta CV (2.pielikums), detalizēti iekļaujot informāciju par apmeklētajiem kursiem pēdējo 3 gadu laikā (sākot ar 2009.gada 1.janvāri - 36 stundu kursu programmu apjoms) un papildus ieņemamajiem amatiem vai papildus veicamajiem pienākumiem izglītības iestādē (izglītības iestādes vadītājs, izglītības iestādes vadītāja vietnieks, novada metodiskās apvienības vadītājs, ārštata metodiķis (pievienota apliecības kopija), izglītības iestādes metodiķis, izglītības iestādes metodiskās komisijas vadītājs, klases audzinātājs).

3.    Izglītības iestādes vadītāja apliecinājums, ka pedagogs strādā izglītības iestādē un māca 6 (sešas) vai vairāk kontaktstundas nedēļā (3.pielikums).

4.    Diploma kopija par augstāko pedagoģisko izglītību.

5.    Pedagoģijas, izglītības vadības vai zinātnes nozares, kuru māca izglītības iestādē, maģistra diploma kopija.

6.    Pēdējo piecu gadu laikā izdotu publikāciju izglītības vadības, pedagoģijas, didaktikas vai metodikas jomā kopijas (var būt arī CD formātā) novada, valsts vai starptautiskajā līmenī.

7.    Pēdējo desmit gadu laikā izdotu mācību grāmatu, komplektu vai mācību metodisko palīglīdzekļu (LR IZM vai VISC apstiprināti) titullapas kopija.

8.    Augstāk minētie papildus iesniedzamie dokumenti 4.un 5.kvalitātes pakāpes pretendentiem.

 

Pielikumi:

1.pielikums.Pretendenta iesniegums.

2.pielikums.Pretendenta CV.

3.pielikums. Izglītības iestādes vadītāja apliecinājums par kontaktstundu skaitu.

6.pielikums. Pedagogu atlases nolikums.

 

L.Krūzīte, 63222549


         ESF_ES_ieguld_publ.jpg

                         Noslēdzies Eiropas sociālā  fonda projekts

„Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”

                 (Vien.Nr.2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA002)

 

Eiropas sociālā fonda projekta „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” (Vien.Nr.2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA002) mērķis bija, piešķirot mērķstipendijas prioritāro mācību priekšmetu pedagogiem, nodrošināt vispārējās izglītības iestādes un profesionālās izglītības iestādes ar nepieciešamajiem prioritāro mācību priekšmetu pedagogiem un veicināt pedagogu piesaistīšanu izglītības iestādēm, tādējādi sekmējot vispārējās izglītības kvalitātes uzlabošanu un nodrošināt izglītojamo sagatavošanu studijām datorzinātņu un tehnoloģiju programmās.

Prioritārie mācību priekšmeti: fizika, ķīmija, bioloģija, dabaszinības, matemātika, informātika, svešvaloda.

Projektu īstenoja Talsu novada Izglītības pārvalde, sadarbībā ar Studiju un zinātnes administrāciju     3 mācību gadus Talsu, Dundagas, Rojas, Mērsraga novados (uzsāka Talsu rajonā).

2008./2009.mācību gadā mērķstipendiju saņēma 64 pedagogi, 2009./2010.mācību gadā 69 pedagogi, 2010./2011.mācību gadā 14 pedagogi. 13 pedagogi mēŗkstipendiju saņēma visus 3 gadus, 34 pedagogi –       2 gadus. 6 pedagogi apguva prioritāro mācību priekšmetu, no tiem 2 pedagogi mācījās augstākās izglītības iestādēs 2 gadus, 1 no tiem visus 3 gadus.

Pedagogiem kopējā izmaksātā summa ir Ls 189045.

Pedagogi projekta īstenošanas laikā veikuši šādus pētniecības vai radošā darba uzdevumus:

·         mācību priekšmeta mācību metodikas uzlabošana, tostarp pārbaudes darbu izstrāde;

·         jaunu mācību līdzekļu aprobācija izglītības iestādē;

·         informācijas tehnoloģiju izmantošanas uzlabošana prioritāro mācību priekšmetu apguvē;

·         tematiskās konsultācijas izglītojamiem mācību motivācijas veicināšanai, mācību sasniegumu uzlabošanai;

·         pasākumu organizēšana izglītojamajiem intereses veicināšanai par attiecīgo mācību priekšmetu;

·         pedagoģiskās pieredzes nodošana attiecīgā mācību priekšmeta pedagogiem vai metodisko konsultāciju sniegšana jaunajiem pedagogiem;

·         izpratnes palielināšana par vienādām iespējām izglītībā un karjerā un stereotipu mazināšana par dzimuma ietekmi profesijas izvēlē saistībā ar mācāmo prioritāro priekšmetu;

·        zinātniskās pētniecības darbs pedagoģijā (izglītības zinātnē);

·        izglītojamo pētnieciskās darbības vadība prioritārajā mācību priekšmetā;

·        prakses vadīšana topošajiem pedagogiem.

Katra mācību gada beigās pedagogi sagatavoja un iesniedza pārskatus par plānoto darbu izpildi un darba mapes ar veiktā darba apliecinājumiem.

Lai iepazītos ar projekta laikā veikto pedagogu darbu un palīdzētu sagatavot pārskatus par līgumos noteikto uzdevumu izpildi, pedagogi apmeklēti izglītības iestādēs, sniegtas konsultācijas.

Tikšanās ar pedagogiem notikušas gan individuāli, gan tiekoties metodiskās dienās.

Projekta materiāli ir jāuzglabā līdz 2021.gada 31.decembrim un tiem ir jābūt pieejamiem jebkuram pārbaudītājam.

Pedagogi ir pateicīgi par iespēju piedalīties projektā, par to liecina apkopotās anketas, kuras aizpildīja vairāk kā 60 pedagogi. Izstrādāti praktiski pielietojami mācību materiāli, gūta pieredze vadīt skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus, aprobēti jauni mācību līdzekļi, apgūtas prasmes mācību procesā pielietot informācijas tehnoloģijas, organizēti dažāda veida pasākumi, papildus strādāts ar audzēkņiem, lai uzlabotu mācību sasniegumus un, protams, daudziem tas bija arī finansiāls atbalsts.      

   

 metodiska_diena_2011.jpg                                             

               Attēlā: Metodiskā diena TVĢ   

                                              

Izsaku pateicību izglītības iestāžu vadītājiem par sadarbību un atbalstu īstenojot projektu. 

Novēlu pedagogiem radoši un mērķtiecīgi izmantot projektā gūtās atziņas un ikdienas darbā pārbaudītās vērtības.

  

Vineta Ozola,

projekta koordinatore

30.08.2011.


 


Projekta „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” (Vien. Nr.2008/001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002) noslēguma aktualitātes.

 

Projekts „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” (Vien. Nr.2008/001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002) tuvojas noslēgumam. Projektu uzsāka 2008.gada 1.septembrī, tas noslēdzas 2011.gada 31.augustā. Trīs mācību gadu laikā projektā iesaistījās 146 prioritāro mācību priekšmetu pedagogi. Prioritārie mācību priekšmeti: fizika, ķīmija, bioloģija, dabaszinības, matemātika, informātika, svešvalodas (angļu, vācu).

Projekta īstenošanas laikā 6 pedagogi ieguva prioritārā mācību priekšmeta profesionālo kvalifikāciju.

Projektā iesaistītie pedagogi atzinīgi novērtē iespēju piedalīties projektā. Daudziem tas bija ne tikai finansiāls atbalsts, bet izstrādāti mācību metodiskie materiāli, pielietotas dažādas mācību metodes, mācību procesā izmantotas informācijas tehnoloģijas. Pedagogi konsultēja un papildus strādāja ar talantīgajiem skolēniem, gatavojot mācību priekšmetu olimpiādēm. Savu iegūto pieredzi nodeva kolēģiem savā izglītības iestādē, kā arī pārējiem novadu pedagogiem, tiekoties metodiskajās apvienībās. Pedagogi atzīst, ka pozitīvi ir ieguldījums strādājot ar skolēniem zinātniski pētnieciskajā darbībā, redz sava darba rezultātus.

Katram iesaistītam pedagogam savs reāli paveiktais darbs projektā jāspēj pierādīt, veidojot dokumentu mapes, kuras jāuzglabā izglītības iestādē līdz 2021.gada 31.decembrim. Mapes tiek iekļautas skolas lietu nomenklatūrā, par to glabāšanu ir atbildīgs izglītības iestādes vadītājs. Visi mērķstipendiāti saņēmuši nepieciešamo informāciju par projektā paveikto uzdevumu apliecinošajiem dokumentiem, to noformēšanas prasībām. Mapei ir jābūt noformētai atbilstoši prasībām: projekta nosaukums, numurs, ES logo, atbildīgā novada nosaukums, pedagoga vārds, uzvārds, izglītības iestādes nosaukums, mācību gads, lietas nomenklatūras numurs, glabāšanas termiņš. Mapē jāatrodas izvērstajam darba plānam.

Par pierādījumu paveiktajam der šādi dokumenti:

·         izstrādātie pārbaudes darbi vai citi metodiskie materiāli;

·         klases sekmju žurnāla vai e-žurnāla izdruka;

·         izglītības iestādes vadītāja rīkojums;

·         pasākuma plāns/apraksts, kuru paraksta pedagogs;

·         demonstrēto materiālu/prezentācijas izdruka;

·         fotogrāfijas;

·         konsultāciju saraksti ar datumiem, tēmām, skolēnu vārdiem, uzvārdiem, parakstiem;

·         skolēnu saraksti dalībai pasākumos;

·         pasākumu plāni, apraksti, izdales materiāli;

·         pētnieciskās darbības vadīšanas plāns, temati, skolēnu vārdi, uzvārdi, prezentācijas u.c.

(pētnieciskiem darbiem jābūt pieejamiem izglītības iestādē).

            Šajā mācību gadā mērķstipendiju saņem 14 pedagogi, no kuriem 1 ir students, kurš apgūst prioritāro mācību priekšmetu. Talsu novadā 9 pedagogi, Dundagas novadā 3 pedagogi un Rojas novadā 2 pedagogi.

            Pedagogiem jāsagatavo pārskats par paveikto 2010./2011.mācību gadā un jāiesniedz Izglītības pārvaldē līdz 28.jūnijam. Iesniedzot gada atskaites, līdzi ņemt sakārtotas darba mapes.

            Lai visiem pedagogiem projektā iegūtās zināšanas, prasmes, pieredze noder turpmākam darbam.

 

16.06.2011.

Vineta Ozola

Talsu novada Izglītības pārvaldes

projekta koordinatore


 

 ESsocF_logo.jpgES.jpg   izgl_zin_min.jpg

Papildus pieteikšanās pedagogu stipendijām

Eiropas sociālā fonda projekta „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātei „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”. Projekta vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/IPIA/VIAA/001.

Līgums par projekta realizēšanu starp IZM un Talsu novada Izglītības pārvaldi (turpmāk tekstā – IP) noslēgts 09.11.2009., līguma nr. 01-07.2-5/62.

Pamatojoties uz 2009.gada 1.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.998 “Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāti „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”” un Ministru kabineta 21.06.2010. noteikumiem Nr.539„Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumos Nr.998 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitāti "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos"", tiek izsludināta Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu pedagogu papildus pieteikšanās stipendiju saņemšanai.

Pretendentiem dokumenti jāiesniedz personīgi Talsu novada Izglītības pārvaldē (nevis nosūtot pa pastu vai elektroniski pa e-pastu)(Kareivju iela 7, Talsi, LV 3201, 401.kab.) no 2011.gada 8.aprīļa plkst.12.00 līdz 2011.gada 26.aprīlim plkst. 12.00.

Stipendiju nevar saņemt pedagogs, kurš jau saņem atbalstu citās Eiropas Sociālā fonda aktivitātēs:

·           saņem mērķstipendiju, radošo stipendiju darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.2.2.apakšaktivitātē "Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos" vai

·           1.2.2.4.1.apakšaktivitātē "Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana".

Uz stipendiju var pretendēt Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu izglītības iestādēs pamatdarbā strādājošs pedagogs,

2. aktivitāte

… kurš izglītības sistēmas strukturālo pārmaiņu dēļ ir nonācis vai nonāks jaunos darba apstākļos un kuram paredzēto pienākumu veikšanai trūkst attiecīgas profesionālas kvalifikācijas cita mācību priekšmeta mācīšanai nepieciešamā sertifikāta iegūšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām pedagogu izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai (pārkvalifikācija un tālākizglītība - kursi 72-110 stundu apjomā)

Liepājas Universitātes piedāvātajai mācību programmai „Kulturoloģija”

Mērķauditorija – vispārējās vidējās izglītības pedagogi humanitāro zinātņu un mākslas jomā

Stipendija nepārsniedz 100 latu mēnesī un to piešķir uz apmācību laiku, nepārsniedzot sešu mēnešu periodu, mācību maksa nepārsniedz 200 latu;

Mācību laiks: 2011.gada maijs, jūnijs, septembris, oktobris.

Atlasē kopumā tiks atbalstīti ne vairāk kā 5 pedagogi no Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu vidusskolām.

ESF projekta papildus pieteikšanās 2.aktivitātē prioritāri tiks atbalstīti:

·        kuri pēdējo 3 gadu laikā (laika posmā no 2008.gada 1.aprīļa līdz 2011.gada 30.aprīlim) – apguvuši 36 stundu pedagoģiskās pilnveides kursus,

·        pedagogi, kuri 2010./2011.mācību gadā māca mācību priekšmetu izglītības programmā, kas atbilst nepieciešamajai pārkvalifikācijai un ir saskaņā ar MK 03.10.2000. not. Nr.347 „Par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai” vai 2011./2012.mācību gadā mācīs mācību priekšmetu izglītības programmā, kas atbilst nepieciešamajai pārkvalifikācijai un ir saskaņā ar MK 03.10.2000. not. Nr.347 „Par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai”.

 Papildus informācija 

Neskaidros jautājumos par skolotājiem, kuri vēlas pārkvalificēties var konsultēties ar IZM Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības departamenta Vispārējās izglītības nodaļas vecāko referentu Aivaru Opincānu (tālr. 67047947)


 

Papildus pieteikšanās pedagogu stipendijām

Eiropas sociālā fonda projekta „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātei „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”. Projekta vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/IPIA/VIAA/001.

Līgums par projekta realizēšanu starp IZM un Talsu novada Izglītības pārvaldi (turpmāk tekstā – IP) noslēgts 09.11.2009., līguma nr. 01-07.2-5/62.

Pamatojoties uz 2009.gada 1.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.998 “Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāti „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”” un Ministru kabineta 21.06.2010. noteikumiem Nr.539„Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumos Nr.998 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitāti "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos"", tiek izsludināta Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu pedagogu papildus pieteikšanās stipendiju saņemšanai.

Pretendentiem dokumenti jāiesniedz personīgi Talsu novada Izglītības pārvaldē (nevis nosūtot pa pastu vai elektroniski pa e-pastu) (Kareivju iela 7, Talsi, LV 3201, 401.kab.) no 2011.gada 14.februāra plkst.9.00 līdz 2011.gada 28.februārim plkst. 15.00.

 

ESF projekta pedagogu papildus pieteikšanās tiek noteikta sekojoša atbalstāmo pedagogu prioritāte:

1)      Pedagogi, kuri ESF projekta aktivitātēm piesakās un tiks atbalstīti pirmo reizi,

2)      Pedagogi, kuru iestāžu vadītāji līdz 9.02.2011. Talsu novada Izglītības pārvaldē ir iesnieguši pieprasījumu iestādē nepieciešamajai pedagogu pārkvalifikācijai.

 Stipendiju nevar saņemt pedagogs, kurš jau saņem atbalstu citās Eiropas Sociālā fonda aktivitātēs:

·           saņem mērķstipendiju, radošo stipendiju darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.2.2.apakšaktivitātē "Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos" vai

·           1.2.2.4.1.apakšaktivitātē "Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana".

Uz stipendiju var pretendēt Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu izglītības iestādēs pamatdarbā strādājošs pedagogs,

2. aktivitāte

… kurš izglītības sistēmas strukturālo pārmaiņu dēļ ir nonācis vai nonāks jaunos darba apstākļos un kuram paredzēto pienākumu veikšanai trūkst attiecīgas profesionālas kvalifikācijas cita mācību priekšmeta mācīšanai nepieciešamā sertifikāta iegūšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām pedagogu izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai (pārkvalifikācija un tālākizglītība - kursi 72-110 stundu apjomā)

 

Programmu piedāvājums tikai ESF projekta mājas lapā: http://www.esf-pedagogiem.gov.lv:

Aktivitātes à2.aktivitāte àMācību pakalpojumi.............

un datnē  augstskolu piedāvājums  

Stipendija nepārsniedz 100 latu mēnesī un to piešķir uz apmācību laiku, nepārsniedzot sešu mēnešu periodu, mācību maksa nepārsniedz 200 latu;

 

ESF projekta papildus pieteikšanās 2.aktivitātē prioritāri tiks atbalstīti pedagogi, kuri 2010./2011.mācību gadā māca mācību priekšmetu izglītības programmā, kas atbilst nepieciešamajai pārkvalifikācijai un ir saskaņā ar MK 03.10.2000. not. Nr.347 „Par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai” vai 2011./2012.mācību gadā mācīs mācību priekšmetu izglītības programmā, kas atbilst nepieciešamajai pārkvalifikācijai un ir saskaņā ar MK 03.10.2000. not. Nr.347 „Par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai”.

Neskaidros jautājumos par skolotājiem, kuri vēlas pārkvalificēties var konsultēties ar IZM Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības departamenta Vispārējās izglītības nodaļas vecāko referentu Aivaru Opincānu (tālr. 67047947)

Stipendijas pretendenta iesniedzamie dokumenti:

2.aktivitāte- atbalsts pedagogam darbam izglītības iestādē nepieciešamajai pārkvalifikācijai (cita mācību priekšmeta mācīšana u.c.)

1. Stipendijas pretendenta iesniegums(1.pielikums).

2. Stipendijas pretendenta CV (2.pielikums), detalizēti iekļaujot informāciju par apmeklētajiem kursiem pēdējo 3 gadu laikā (laika posmā no 2008.gada 1.februāra līdz 2011.gada 28.februārim - 36 stundu kursu programmu apjoms), pievienojot kursu apliecību/ sertifikātu kopijas un diploma kopiju par augstāko pedagoģisko izglītību.

3. Pases kopija.

4. Izglītības iestādes vadītāja apliecinājums par kontaktstundu skaitu (3.pielikums).

5. Izglītības iestādes vadītāja apliecinājums (4.pielikums) ar detalizētu pamatojumu par pedagoga darbam izglītības iestādē nepieciešamo pārkvalifikāciju, lai pedagogs varētu veikt paredzētos mācību priekšmeta vai izglītības programmas skolotāja pienākumus 2010./2011. un 2011./2012.mācību gadā. (saskaņā ar MK 03.10.2000. not. Nr.347 Par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai)

6. Augstākās izglītības iestādes izsniegta izziņa par konkrētā pedagoga apmācības nodrošināšanu, norādot plānoto apmācību laiku.

Pielikumi:

 1.pielikums.Stipendijas/mērķstipendijas pretendenta iesniegums

 2.pielikums.Stipendijas/mērķstipendijas pretendenta CV

 3.pielikums. Izglītības iestādes vadītāja apliecinājums par kontaktstundu skaitu

 4.pielikums. Izglītības iestādes vadītāja apliecinājums ar detalizētu pamatojumu par pedagoga darbam izglītības iestādē nepieciešamo pārkvalifikāciju. (Projekta 2.aktivitāte)

 6.pielikums. Pedagogu atlases nolikums 

 Lienīte Krūzīte

Talsu novada Izglītības pārvalde

tālr. , 63222549


 

 Skolotājiem iespēja iegūt augstāko izglītību par ESF līdzekļiem

 

Augstākā līmeņa studijās dokumentu iesniegšana no 3.-14.janvārim

 

- Skolotājs (otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma)

 

Virzieni:

 

* Vidējās izglītības latviešu valodas un literatūras skolotājs

* Vidējās izglītības angļu valodas skolotājs

* Vidējās izglītības vācu valodas skolotājs

* Vidējās izglītības krievu valodas un literatūras skolotājs vai krievu valodas kā svešvalodas un latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs

* Vizuālās mākslas skolotājs

* Sociālo zinību skolotājs

 

Papildus info http://www.lu.lv/gribustudet/augstaka-limena-studijas/uznemsanas-kartiba/2011-pavasaris/grafiks/

Tālrunis: 67034035, 22336334

 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma Skolotājs izveidota ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” (Nr. 2010/0096/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/001) ietvaros un pavisam tā piedāvās apgūt 13 mācību priekšmetu skolotāju kvalifikācijas, no kurām 6 uzsāk uzņemšanu jau 2011.gada janvārī.

Šī studiju programma dos iespēju skolā strādājošiem skolotājiem iegūt pedagoga kvalifikāciju. Studijas tiks piedāvātas divām mērķgrupām: skolotājiem ar dažādu zinātņu bakalaura izglītību, bez pedagoģiskās kvalifikācijas, kā arī skolotājiem ar pedagoģisko izglītību, kas vēlas iegūt papildu kvalifikāciju. Pedagoga kvalifikāciju no projekta finansējuma varēs iegūt 250 skolotāji. Vairāk par šo studiju programmu un ESF finansēto projektu: www.skolotajuizglitiba.lu.lv


 


ES_logo_izglitiba.JPG

Apgūsti pedagoga kvalifikāciju vai mentordarbību Latvijas Universitātē

 

Latvijas Universitāte ir uzsākusi īstenot ESF projektu „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” (Nr. 2010/0096/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/001). Projekta mērķis ir veicināt vispārējās izglītības pedagogu kompetenču attīstību un pilnveidi, kā arī attīstīt un nostiprināt mentordarbību kā pedagogu izglītošanas un profesionālās pilnveides formu.

 

❶ Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma dos iespēju skolā strādājošiem skolotājiem iegūt pedagoga kvalifikāciju. Studijas tiks piedāvātas divām mērķgrupām:

-          skolotājiem ar dažādu zinātņu bakalaura izglītību, bez pedagoģiskās kvalifikācijas;

-          skolotājiem ar pedagoģisko izglītību, kas vēlas iegūt papildu kvalifikāciju.

Studiju programma piedāvā apgūt 13 dažādu mācību priekšmetu skolotāju kvalifikācijas. No tām: 

2011.g. pavasara semestrim studentus uzņemsim sekojošos studiju virzienos:

1. Vidējās izglītības latviešu valodas un literatūras skolotājs,

2. Vidējās izglītības angļu valodas skolotājs,

3. Vidējās izglītības vācu valodas skolotājs,

4. Vidējās izglītības krievu valodas un literatūras skolotājs vai krievu valodas kā svešvalodas un latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs

5. Vizuālās mākslas skolotājs,

6. Sociālo zinību skolotājs.

 

❷ Inovatīva profesionālās pilnveides programma (72 stundas) dos iespēju skolotājiem iegūt mentora izglītību, pedagoģiskās prakses vadības, jauno skolotāju atbalsta un pedagoģijas inovāciju ieviešanas jomās. Programma paredz minēto izglītību iegūt vismaz vienam skolas skolotājam, lai katrā Latvijas skolā būtu savs mentors. Pedagogam būtu jābūt skolas virzītam ar vismaz 3 gadu pieredzi, apzinoties darbības virzienus, kādos mentordarbību plānots realizēt.

 

Pedagoga kvalifikāciju no projekta finansējuma varēs iegūt 250 skolotāji, mentordarbību - 875 skolotāji.

Pieteikšanās:

-          studiju programmai var pieteikties līdz 2011. gada 14.janvārim,

-          mentoru profesionālās pilnveides programmai var pieteikties, aizpildot pieteikuma anketu, projekta mājas lapā http://www.skolotajuizglitiba.lu.lv/mentordarbiba/ Mentoru mācības tiks uzsāktas 2011.g. februāra beigās un grupas tiks pakāpeniski izglītotas līdz 2013.g. jūnijam.

 

Sīkāka informācija projekta mājas lapā www.skolotajuizglitiba.lu.lv


 


 

Talsu, Dundagas un Rojas novada pedagogi saņem mērķstipendijas

projektā „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”

(Vienošanās Nr. 2008/0001/1/DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002)

16.12.2010.

 

Projekta „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” mērķis ir nodrošināt vispārējās izglītības iestādes un profesionālās izglītības iestādes ar nepieciešamajiem prioritāro mācību priekšmetu pedagogiem un veicināt pedagogu piesaistīšanu izglītības iestādēm, tādējādi sekmēt vispārējās izglītības kvalitātes uzlabošanu un nodrošināt izglītojamo sagatavošanu studijām dabaszinātņu un tehnoloģiju programmās.

            Projektu īsteno Studiju un zinātnes administrācija sadarbībā ar izglītības pārvaldēm. Mērķstipendiju piešķir pedagogiem:

  • kuri vispārējās izglītības iestādes 7.-12.klasē vai profesionālās izglītības iestādē māca prioritāro mācību priekšmetu vai priekšmetus vismaz 12 kontaktstundas nedēļā un apgūst prioritārā mācību priekšmeta vai priekšmetu pedagoga profesionālo kvalifikāciju (pedagogi, kuri studē);
  • kuri ir ieguvuši noteiktā prioritārā mācību priekšmeta vai priekšmetu pedagoga profesionālo kvalifikāciju atbilstīgā studiju programmā, māca prioritāro mācību priekšmetu vai priekšmetus vispārējās izglītības iestādes 7.-12.klasē vai profesionālās izglītības iestādē vismaz 9 kontaktstundas nedēļā un papildus darbam veic četrus pētniecības vai radošā darba uzdevumus.

Prioritārie mācību priekšmeti ir: fizika, ķīmija, bioloģija, dabaszinības, matemātika, informātika, svešvalodas (kāda no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu oficiālajām valodām).

Mērķstipendija pedagogam piešķirta par pētniecisko vai radošo darbu, kas tiek veikts papildus saviem tiešajiem darba pienākumiem.

Pedagogi veido jaunus mācību materiālus, izstrādā un aprobē pārbaudes darbus. Daudz laika veltī skolēniem gatavojoties valsts pārbaudes darbiem, olimpiādēm, sniedz atbalstu skolēniem ar mācīšanās grūtībām. Savā pieredzē dalās gan ar skolas kolēģiem, gan arī tiekoties priekšmetu metodiskajās apvienībās. Gandrīz visi pedagogi – mērķstipendiāti vada skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādi, attīsta pētnieciskās darbības prasmes.

Pedagogs, kurš apgūst prioritāro mācību priekšmeta kvalifikāciju saņem 100 latus mēnesī, 150 latus mēnesī, ja māca prioritāro mācību priekšmetu vai priekšmetus 21 vai vairāk kontaktstundas nedēļā, no 65 līdz150 latiem mēnesī, ja pedagogs māca no 9 līdz 21 kontaktstundai nedēļā prioritāro mācību priekšmetu vai priekšmetus.

Projekts tiek īstenots 3.gadu (pēdējais gads), kopējais finansējums Ls 186900.

2008./2009.mācību gadā stipendiju fonds bija Ls 87717, 2009./2010.mācību                 gadā – Ls 84038.

2010./2011.mācību gadā Talsu novadā mērķstipendijas saņem 9 pedagogi, no kuriem 1 pedagogs apgūst prioritāro mācību priekšmetu, Rojas novadā – 2 pedagogi,                         Dundagas novadā – 3 pedagogi.

Pedagogiem par paveikto projektā jāveido darba apliecinājuma mapes un jāiesniedz atskaites divas reizes mācību gadā, jāspēj pierādīt savs reāli paveiktais papildus darbs projektā.

Pedagogi strādā apzinīgi un dokumentāciju noformē atbilstoši izvirzītajām prasībām. Pedagogiem ir gandarījums gan par paveikto darbu, gan par finansiālo atbalstu.

 

Vineta Ozola,

projekta koordinatore


  Izsludināta pieteikšanās uz projektu "Pedagogu konkurētspējas

  veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos"

13/12/2010

Izsludināta Eiropas Sociāla fonda (ESF) projekta "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" pieteikšanās  4.posmam. Pieteikšanās projekta aktivitātēm notiek no

2010.gada 13. decembra līdz 2011.gada 3. janvārim plkst.12.00.

  ESsocF_logo.jpgES.jpg izgl_zin_min.jpg

 Lūdzu ievērot visus pielikumā pievienotos nosacījumus un aizpildīt atbilstošās veidlapas.

  Nosacījumi

  1. pielikums

  2. pielikums

  3. pielikums

  4. pielikums

  5. pielikums

  6. pielikums

  7. pielikums


 

ES_logo_izglitiba.JPGLatvijas Universitāte ir uzsākusi īstenot ESF projektu „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” (Nr. 2010/0096/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/001). Projekta mērķis ir veicināt vispārējās izglītības pedagogu kompetenču attīstību un pilnveidi, kā arī attīstīt un nostiprināt mentordarbību kā pedagogu izglītošanas un profesionālās pilnveides formu.

*      Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma dos iespējuskolā strādājošiem skolotājiem iegūt pedagoga kvalifikāciju. Studijas tiks piedāvātas divām mērķgrupām:

1. skolotājiem ar dažādu zinātņu bakalaura izglītību, bez pedagoģiskās kvalifikācijas;

2. skolotājiem ar pedagoģisko izglītību, kas vēlas iegūt papildu kvalifikāciju.

Studiju programma piedāvās apgūt 13 dažādu mācību priekšmetu skolotāju kvalifikācijas: angļu valoda, vācu valoda, krievu valoda un literatūra, latviešu valoda un literatūra, sociālās zinības, vēsture, vizuālā māksla, matemātika, informātika un programmēšana, fizika, bioloģija, ķīmija, ģeogrāfija un dabaszinības* (komponente, ko iespējams apgūt papildus kādam no dabaszinātņu nozares priekšmetiem - fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija).

*      Studiju programma dos iespēju skolotājiem iegūt mentora izglītību, pedagoģiskās prakses vadības, jauno skolotāju atbalsta un pedagoģijas inovāciju ieviešanas jomās. Programma paredz minēto izglītību iegūt vismaz vienam skolas skolotājam, lai katrā Latvijas skolā būtu savs mentors. Pedagogambūtu jābūt skolas virzītam ar vismaz 3 gadu pieredzi, apzinoties darbības virzienus, kādos mentordarbību plānots realizēt.

Sīkāka informācija projekta mājas lapāwww.skolotajuizglitiba.lu.lv

Studentu uzņemšana tiek plānota sākot ar 2011. gada janvāri. Pedagoga kvalifikāciju no projekta finansējuma varēs iegūt 250 skolotāji (ņemot vērā studentu pieteikšanos, aptuveni 19 katrā mācību virzienā), mentordarbības - 875 skolotāji un 75 mentoru tālākizglītotāji.

Šobrīd noris studiju programmas izveideaicinot aizpildītelektroniskopieteikuma anketu (anketas pildīšanas laiks ~ 5 min), Jūs mudināsiet pedagogus paust savas vēlmes un vajadzības! No projekta finansējumu  programmas apgūt varēs ierobežots skaits pedagogu, tādēļ rosiniet pedagogus sarosīties uninformēt LU jau šobrīd par vēlmi studēt minētajā studiju programmā. Pieteikšanās līdz šī gada 15. oktobrim. Norādītā informācija būs ļoti noderīga studiju procesa plānošanā.

Aiciniet pieteikties – informācija skolotājiem pielikumā unwww.skolotajuizglitiba.lu.lv

Informāciju sagatavoja projekta tālākizglītības koordinētāja Inese Pelnēna.

tālr. 67034035, 22336334; inese.pelnena@lu.lv


 

 

Apstiprināti mērķstipendiāti 2010./2011.m.g. projektā „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”

(vienošanās Nr. 2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002)

 

Jau trešo gadu Talsu novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju un zinātnes administrāciju realizē projektu „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” (Vienošanās Nr.2008/00011DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002) Talsu, Dundagas, Rojas novados.

Projekta mērķis ir piešķirot mērķstipendijas prioritāro mācību priekšmetu pedagogiem, nodrošināt vispārējās izglītības iestādes un profesionālās izglītības iestādes ar nepieciešamajiem prioritāro mācību priekšmetu pedagogiem un veicināt pedagogu piesaistīšanu izglītības iestādēm, tādējādi sekmējot vispārējās izglītības kvalitātes uzlabošanu un nodrošināt izglītojamo sagatavošanu studijām dabaszinātņu un tehnoloģiju programmās. Prioritārie mācību priekšmeti ir: fizika, ķīmija, bioloģija, dabaszinības, matemātika, informātika, svešvalodas.

Pedagogiem papildus saviem tiešajiem pienākumiem jāveic 4 pētniecības vai radošā darba uzdevumi.

2010./2011.mācību gadā mērķstipendijām pieteicās 34 Talsu, Dundagas, Rojas novada pedagogi. Tā kā stipendiju fonds šajā mācību gadā ir tikai Ls 18145 (2009./2010.m.g.                  Ls 84038 , 2008./2009.m.g. Ls 87717) mērķstipendijas saņēmēju skaits ir ierobežots.

Pedagogi, kuri studē saņems Ls 100 mēnesī, ja pedagogs māca prioritāro mācību priekšmetu vai priekšmetus 21 un vairāk kontakstundu nedēļā – saņems Ls 150 mēnesī.

Pedagogiem par paveikto projektā jāveido darba apliecinājuma mapes un par paveikto jāiesniedz atskaites divas reizes mācību gadā.

Talsu novadā mērķstipendijas saņems 9 pedagogi, no kuriem 1 studente – apgūst prioritāro mācību priekšmetu, Dundagas novadā 3 pedagogi, Rojas novadā 2 (katram novadam iedalītas savas kvotas). Visi pedagogi mērķstipendijas saņems atkārtoti.

Četri pedagogi māca bioloģiju, 2 – fiziku, 1 - ķīmiju, 3 - angļu valodu, 1 - informātiku,                3 - angļu valodu. Daži pedagogi māca divus mācību priekšmetus. No 14 pedagogiem – 13 sievietes un 1 vīrietis.

Novēlu pedagogiem būt radošiem izvirzīto uzdevumu īstenošanā.

 

 

28.09.2010.

Vineta Ozola,

projekta koordinatore


 

 

ESsocF_logo.jpgES.jpg izgl_zin_min.jpg

 

16.08.2010.

 

Pieteikšanās pedagogu stipendijām/mērķstipendijām

   Eiropas sociālā fonda projekta „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātei „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”. Projekta vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/IPIA/VIAA/001.
                Pamatojoties uz 2009.gada 1.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.998 “Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāti „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”” un Ministru kabineta noteikumiem Nr.539, 21.06.2010. „Grozījumi MK noteikumos Nr.998 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāti  „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” , 01.09.2009.”, tiek izsludināta pedagogu pieteikšanās stipendiju un mērķstipendiju saņemšanai.

Līgums par projekta realizēšanu starp IZM un Talsu novada Izglītības pārvaldi (turpmāk tekstā – IP) noslēgts 09.11.2009. Līguma nr. 01-07.2-5/62.

 

Pretendentiem dokumenti jāiesniedz personīgi Talsu novada Izglītības pārvaldē (nevis nosūtot pa pastu vai elektroniski pa e-pastu)(Kareivju iela 7, Talsi, LV 3201, 401.kab.) no 2010.gada 16.augusta līdz 2010.gada 2.septembrim plkst. 15.00.

 

Pedagogu atlases nolikums (6.pielikums)

Stipendijas/Mērķstipendijas pretendentu atlases un vērtēšanas kārtība (7.pielikums)

  

Uz stipendiju vai mērķstipendiju var pretendēt Talsu, Dundagas un Rojas novadu izglītības iestādēs pamatdarbā strādājošs pedagogs,

 

1.     aktivitāte

…kurš var zaudēt darbu izglītības iestādē izglītības sistēmas strukturālo pārmaiņu dēļ- pedagoga slodze ir mazāka par 12 (divpadsmit) kontaktstundām nedēļā kopā visās izglītības iestādēs, kurās pedagogs strādā, ar nosacījumu, ka pedagogs nestrādā citā darbavietā ārpus izglītības iestādes. Atbalsts plānots jaunu prasmju apguvei citā nozarē vai specialitātē, tai skaitā uzņēmējspēju attīstīšanai vai komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai.

Stipendija nepārsniedz 100 latu mēnesī un to piešķir uz apmācību laiku, nepārsniedzot sešu mēnešu periodu, mācību maksa nepārsniedz 320 latu (Ls 300,- apmācībām, Ls 20, – konsultācijai pie karjeras konsultanta);

 

2.     aktivitāte

… kurš izglītības sistēmas strukturālo pārmaiņu dēļ ir nonācis vai nonāks jaunos darba apstākļos un kuram paredzēto pienākumu veikšanai trūkst attiecīgas profesionālas kvalifikācijas, piem., darbam apvienotajās klasēs, cita mācību priekšmeta mācīšanai nepieciešamā sertifikāta iegūšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām pedagogu izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai (pārkvalifikācija un tālākizglītība - kursi 72-110 stundu apjomā). 

Stipendija nepārsniedz 100 latu mēnesī un to piešķir uz apmācību laiku, nepārsniedzot sešu mēnešu periodu, mācību maksa nepārsniedz 200 latu;

Stipendijas pretendents pats meklē augstskolu tālākizglītības programmu piedāvājumu (augstskolu mājas lapās), kontaktējas ar augstskolu tālākizglītības koordinatoriem par mācību uzsākšanas vietu, laiku, kā arī apliecinājuma saņemšanu (1. un 2.aktivitāte).

 

3.     aktivitāte

…kurš strādā vispārējās izglītības iestādē ar darba slodzi 6 (sešas) vai vairāk kontaktstundas nedēļā un īsteno izglītības programmu, un kurš iesaistījies savas profesionālās darbības novērtēšanā.

Mērķstipendija nepārsniedz 100 latu mēnesī un to piešķir uz četriem mēnešiem.

Pedagogs 3.aktivitātē var piedalīties 2 reizes, tātad projekta laikā iegūt divas kvalitātes pakāpes, ja to atļauj novada kvotas.

Pedagoga profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas process notiek saskaņā ar ESF projekta “Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide” darba grupas izstrādāto Pedagogu profesionālās karjeras attīstības modeli.

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes vērtēšana (3.aktivitāte – 5.pielikums)

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas nolikuma (3.aktivitāte – 8.pielikums)

Projekta 3.atlases posmā (2010.gada augusts – septembra pirmā nedēļa) uz 4. Un 5.kvalitātes pakāpi var pretendēt un saņemt atbalstu (projekta 3.aktivitāte) vispārējās un profesionālās, t.sk. pirmsskolas, izglītības iestādes vadītājs, ja pēdējo 5 mācību gadu laikā (sākot no 2005./2006.mācību gada, kādā no mācību gadiem) ir bijušas 6 un vairāk kontaktstundas nedēļā, nodrošinot iespēju atbalsta periodā (01.09.2010.-23.12.2010.) novadīt 3 mācību stundas. 

Projekta 3.atlases posmā (2010.gada augusts – septembra pirmā nedēļa) kontaktstundu skaitā 3.aktivitātē var tikt iekļauta mācību stunda, audzināšanas stunda (klases stunda),  fakultatīvā nodarbība, konsultācija, pulciņa nodarbība.

Projekta 3.atlases posmā (2010.gada augusts – septembra pirmā nedēļa) uz 1., 2., 3.kvalitātes pakāpi var pretendēt un saņemt atbalstu izglītības iestādē strādājoši pedagogi – logopēdi un sociālie pedagogi (slodzes aprēķins – atbilstība sešām un vairāk kontaktstundām nedēļā – analoģisks pirmsskolas pedagoga slodzes atbilstības aprēķinam).

Stipendiju vai mērķstipendiju nevar saņemt pedagogs, kurš jau saņem atbalstu citās Eiropas Sociālā fonda aktivitātēs:

·           saņem mērķstipendiju, radošo stipendiju darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.2.2.apakšaktivitātē "Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos" vai

·           1.2.2.4.1.apakšaktivitātē "Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana".

 

Stipendijas vai mērķstipendijas pretendenta

iesniedzamie dokumenti:

 

1.aktivitāte-jaunu prasmju apguve darbam citā nozarē, tai skaitā uzņēmējspēju attīstīšanai, komercdarbībai un pašnodarbinātības uzsākšanai.

  1. Stipendijas pretendenta iesniegums (1.pielikums).
  2. Stipendijas pretendenta CV (2.pielikums),
  3. pases kopija.
  4. Izglītības iestādes vadītāja apliecinājums, ka pedagogs strādā izglītības iestādē un māca mazāk par 12 (divpadsmit) kontaktstundām nedēļā (3.pielikums).
  5. Nodarbinātības valsts aģentūras karjeras konsultanta apliecinājums par konsultāciju.
  6. Izglītības iestādes izsniegta izziņa par konkrētā pedagoga apmācības nodrošināšanu, norādot plānoto apmācību laiku.

 

2.aktivitāte- atbalsts pedagogam darbam izglītības iestādē nepieciešamajai pārkvalifikācijai (darbs apvienotajās klasēs, cita priekšmeta mācīšana u.c.)

 

1. Stipendijas pretendenta iesniegums(1.pielikums).

2. Stipendijas pretendenta CV (2.pielikums),

3. pases kopija.

4. Izglītības iestādes vadītāja apliecinājums par kontaktstundu skaitu (3.pielikums).

5. Izglītības iestādes vadītāja apliecinājums (4.pielikums) par pedagoga darbam izglītības iestādē nepieciešamo pārkvalifikāciju, lai pedagogs varētu veikt paredzētos mācību priekšmeta vai izglītības programmas skolotāja pienākumus. (saskaņā ar MK 3.10.2000. not. Nr.347 Par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai un MK 28.08.2007. not. Nr.570 Vispārējās izglītības pedagogu un interešu izglītības pedagogu profesionālās pilnveides kārtība.)

6. Izglītības iestādes izsniegta izziņa par konkrētā pedagoga apmācības nodrošināšanu, norādot plānoto apmācību laiku.

Neskaidros jautājumos par skolotājiem, kuri vēlas pārkvalificēties var konsultēties ar IZM Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības departamenta Vispārējās izglītības nodaļas vecāko referentu Aivaru Opincānu (tālr. 67047947)

 

3.aktivitāte – pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas sistēmas ieviešana

   1.  Stipendijas pretendenta iesniegums(1.pielikums).

2.     Stipendijas pretendenta CV (2.pielikums), detalizēti iekļaujot informāciju par apmeklētajiem kursiem pēdējo 3 gadu laikā un papildus ieņemamajiem amatiem vai papildus veicamajiem pienākumiem izglītības iestādē (izglītības iestādes vadītājs, izglītības iestādes vadītāja vietnieks, novada metodiskās apvienības vadītājs, ārštata metodiķis (apliecības kopija), izglītības iestādes metodiķis, izglītības iestādes metodiskās komisijas vadītājs, klases audzinātājs).

3.     Pases kopija.

4.     Izglītības iestādes vadītāja apliecinājums, ka pedagogs strādā izglītības iestādē un māca 6 (sešas) vai vairāk kontaktstundas nedēļā (3.pielikums).

5.     Skolas rīkojuma noraksts par Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas komisijas apstiprināto sastāvu (1.-3.kvalitātes pakāpes pretendentu izvērtēšanai).

6.     Diploma kopija par augstāko pedagoģisko izglītību.

7.     Pedagoģijas , izglītības vadības vai zinātnes nozares, kuru māca izglītības iestādē, maģistra diploma kopija.

8.     Pēdējo piecu gadu laikā izdotu publikāciju izglītības vadības, pedagoģijas, didaktikas vai metodikas jomā kopijas (CD formātā) novada, valsts vai starptautiskajā līmenī.

9.     Pēdējo desmit gadu laikā izdotu mācību grāmatu, komplektu vai mācību metodisko palīglīdzekļu (LR IZM vai VISC apstiprināti) titullapas kopija.

10. 4.un 5.kvalitātes pakāpes pretendentiem 10 un vairāk gadu pedagoģiskā darba stāžs (secināms pēc Pedagogu atlases komisijai iesniegtā CV).

11. 4. un 5.kvalitātes pakāpes pretendentiem izglītības iestādes administrācijas/ darba devēja rekomendācija.

12. 4.un 5.kvalitātes pakāpes pretendentiem apliecinājums par lektora/multiplikatora, mentora/prakses vadītāja darbību(piemēram, sertifikāts, izziņa, apliecība, apliecinājums, izraksts) pēdējo desmit gadu laikā(2000.gada augusts – 2010.gada.augusts) novadā, valstī vai starptautiskajā līmenī.

13. 4.kvalitātes pakāpes pretendentiem - ja pedagogs ir jau saņēmis kvalitātes pakāpi kādā no iepriekšējiem projekta atlases posmiem un ieguvis: 1., 2.pakāpē - 70 un vairāk punktu; 3.pakāpē – 60 un vairāk punktu.

14. 5.kvalitātes pakāpes pretendentiem dokumenti, kas apliecina pedagoga sadarbību ar valsts līmeņa institūcijām izglītības jomā (ISEC/ VIKNVA/ VISC/ PIC/ KRIIC, piemēram, sertifikāts, izziņa, apliecība, apliecinājums, izraksts); apliecinājuma derīguma termiņš – pēdējie 10 (desmit) gadi (2000.gada augusts – 2010.gada augusts).

15. 5. kvalitātes pakāpes pretendentiem – ja pedagogs ir jau saņēmis kvalitātes pakāpi kādā no iepriekšējiem projekta atlases posmiem un ieguvis 1., 2., 3.pakāpē 80 un vairāk punktu.

 

Pielikumi:        PIELIKUMUS SKATĪT ŠEIT >>>>

 

1.pielikums   Stipendijas/mērķstipendijas pretendenta iesniegums.

2.pielikums  Stipendijas/mērķstipendijas pretendenta CV.

3.pielikums  Izglītības iestādes vadītāja apliecinājums par kontaktstundu skaitu.

4.pielikums  Izglītības iestādes vadītāja apliecinājums par pedagoga darbam izglītības iestādē nepieciešamo pārkvalifikāciju. (Projekta 2.aktivitāte)

5.pielikums  Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes vērtēšana. Procedūra.(Projekta 3.aktivitāte)

6.pielikums  Pedagogu atlases nolikums.

7.pielikums  Stipendijas/Mērķstipendijas pretendentu atlases un vērtēšanas kārtība.

8.pielikums  Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas nolikuma paraugs. (Projekta 3.aktivitāte)

 L.Krūzīte, 63222549


 

 
   

 13.08.2010.

   „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”

Talsu novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju un zinātnes administrāciju izsludina pieteikšanos uz pedagogu mērķstipendijām Talsu, Dundagas un Rojas novadu iestāžu pedagogiem 2010./2011. mācību gadā (10 mēnešiem) projekta „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” ietvaros (Vienošanās Nr. 2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002, 30.04.2008. līgums Nr. 09/02/2/2008/-22).

Atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 5. februāra noteikumiem Nr.71 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.2.2. apakšaktivitātes „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” īstenošanas kārtību” (turpmāk tekstā – Noteikumi) mērķstipendija ir stipendija, kuru piešķir prioritārā mācību priekšmeta pedagogam attiecīgās studiju programmas apgūšanas, pētniecības darba vai radošā darba atbalstam.

Prioritārie mācību priekšmeti ir:

·         fizika;

·         ķīmija;

·         bioloģija;

·         dabaszinības;

·         matemātika;

·         informātika;

·         svešvaloda (kāda no Eiropas Savienības Ekonomikas zonas valsts oficiālajām valodām - angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, īru, islandiešu, lietuviešu, maltiešu, norvēģu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu vai zviedru valoda).

Uz mērķstipendiju var pretendēt:

1)      pedagogs, kurš profesionālās izglītības iestādēs māca prioritāro mācību priekšmetu vai priekšmetus vismaz 12 kontaktstundas nedēļā un apgūst prioritārā mācību priekšmeta vai priekšmetu pedagoga profesionālo kvalifikāciju atbilstošā studiju programmā (Noteikumu 11.1.p.);

2)      pedagogs, kurš ir ieguvis noteiktā prioritārā mācību priekšmeta vai priekšmetu pedagoga profesionālo kvalifikāciju atbilstošā studiju programmā, māca prioritāro mācību priekšmetu vai priekšmetus profesionālās izglītības iestādes vismaz 9 kontaktstundas nedēļā un papildus darbam veic 4 pētniecības vai radošā darba uzdevumus (Noteikumu 11.2.p.).

Pedagogi var pieteikties mērķstipendijām no 2010.gada 16.augusta plkst. 8.00 līdz 2010.gada 27.augustamplkst. 17.00

 Jāiesniedz Talsu novada Izglītības pārvaldē Kareivju ielā 7, 4.stāvā 409.kabinetā šādi dokumenti:

·         Iesniegums (pēc noteiktas formas);

·         CV (lūdzam norādīt arī e-pasta adresi);

·         Izziņa no augstskolas par studiju programmu, studiju gadu un semestri studējošiem pedagogiem;

·         Izvērsts darba plāns (neattiecas uz studentiem) – pedagoga pētniecības vai radošā darba uzdevumi, kas tiks veikti papildus jau apmaksātajiem darba pienākumiem (pēc noteiktas formas). Darba plāns jāiesniedz datora izdrukā un tam jābūt saskaņotam ar izglītības iestādes vadītāju.

·         Izglītības iestādes izziņu par mērķstipendijas pretendentam plānoto kontaktstundu skaitu nedēļā 2010./2011.m.g.

(Dokumenti iesniedzami datorrakstā.)

Prioritāro mācību priekšmetu pedagogu kontaktstundu saraksta veidlapa, kā arī iesnieguma un darba plāna veidlapas atrodamas www.sza.gov.lv sadaļā Mērķstipendijas pedagogiem (Dokumentu paraugi).
Papildinformācija: Vineta Ozola – projekta koordinatore; t. 26542688; ozolavi@inbox.lv


 

 

Talsu novada Izglītības pārvalde īsteno divus Eiropas Sociālā fonda projektus

„Atbalsts vispārējas izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”

Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.2.2.apakšaktivitātes projekts „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” Līguma Nr. 2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002 Studiju fonds, pamatojoties uz 2008.gada 30.aprīlī noslēgto vienošanos ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) Nr.2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002 par Eiropas Sociālā fonda projekta īstenošanu, sadarbībā ar rajonu un republikas pilsētu izglītības pārvaldēm, Rīgā – sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamentu un Profesionālās izglītības administrāciju īsteno projektu „Atbalsts vispārējas izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”.
 Projekta mērķis ir, piešķirot mērķstipendijas prioritāro mācību priekšmetu pedagogiem, nodrošināt vispārējās izglītības iestādes un profesionālās izglītības iestādes ar nepieciešamajiem prioritāro mācību priekšmetu pedagogiem un veicināt pedagogu piesaistīšanu izglītības iestādēm, tādējādi sek­mējot vispārējās izglītības kvalitātes uzlabošanu un nodrošinot izglītojamo sagatavošanu studijām dabaszinātņu un tehnoloģiju programmās. Uz mērķstipendijas saņemšanu var pretendēt pedagogi:
          1. kuri vispārējās izglītības iestādes 7.-12.klasē vai profesionālās izglītības iestādē māca prioritāro mācību  priekšmetu vai priekšmetus vismaz 12 kontaktstundas nedēļā un apgūst prioritārā mācību priekšmeta vai priekšmetu pedagoga profesionālo kvalifikāciju atbilstošā studiju programmā (turpmāk – pedagogi, kuri studē);
           2. kuri ir ieguvuši noteiktā prioritārā mācību priekšmeta vai priekšmetu pedagoga profesionālo kvalifikāciju atbilstošā studiju programmā, māca prioritāro mācību priekšmetu vai priekšmetus vispārējās izglītības iestādes 7.-12.klasē vai profesionālās izglītības iestādē vismaz deviņas kontaktstundas nedēļā un papildus darbam veic četrus pētniecības vai radošā darba uzdevumus (turpmāk pedagogi, kuri veic papildus uzdevumus).
     Projektā kā prioritārie mācību priekšmeti ir noteikti:
                      1. fizika;
                      2. ķīmija;
                      3. bioloģija;
                      4. dabaszinības;
                      5. matemātika;
                      6. informātika;
                      7. svešvaloda (kāda no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu oficiālajām valodām - angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, īru, īslandiešu, lietuviešu, maltiešu, norvēģu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu vai zviedru valoda).
Pedagoga pētniecības vai radošā darba uzdevumi:
           1. obligāti veicamie uzdevumi (vismaz viens uzdevums no 1.1., 1.2. apakšpunktā minētajiem un 1.3.apakšpunktā minētais) 
                      1.1. metodiskais darbs izglītības iestādē (mācību priekšmeta mācību metodikas uzlabošana, tajā skaitā pārbaudes darbu izstrāde, vai jaunu mācību līdzekļu aprobācija izglītības iestādē, vai informācijas tehnoloģiju izmantošanas uzlabošana prioritāro mācību priekšmetu apguvē);
                      1.2. konsultatīvais darbs (tematiskās konsultācijas izglītojamajiem mācību motivācijas veicināšanai, mācību sasniegumu uzlabošanai un pasākumu organizēšana izglītojamajiem intereses veicināšanai par attiecīgo mācību priekšmetu, un pedagoģiskās pieredzes nodošana attiecīgā mācību priekšmeta pedagogiem vai metodisko konsultāciju sniegšana jaunajiem pedagogiem);
                     1.3. izpratnes paaugstināšana par vienādām iespējām izglītībā un karjerā un stereotipu mazināšana par dzimuma ietekmi profesijas izvēlē saistībā ar mācāmo prioritāro priekšmetu;
           2. pēc izvēles veicamie uzdevumi (vismaz viens no uzdevumiem):
                       2.1. zinātniskās pētniecības darbs pedagoģijā (izglītības zinātnē);
                       2.2. izglītojamo pētnieciskās darbības vadība prioritārajā mācību priekšmetā;
                       2.3. prakses vadīšana topošajiem pedagogiem.
          Izglītības pārvalde mērķstipendiju piešķir šādā prioritārā secībā un apmērā:
uz mērķstipendijas saņemšanu pretendēt tiesīgajiem pedagogiem, kuri studē - 100 latu mēnesī;
uz mērķstipendijas saņemšanu pretendēt tiesīgajiem pedagogiem, kuri veic papildu uzdevumus - 150 latu mēnesī, ja pedagogs māca prioritāro mācību priekšmetu vai priekšmetus 21 vai vairāk kontaktstundu nedēļā;
uz mērķstipendijas saņemšanu pretendēt tiesīgajiem pedagogiem, kuri veic papildu uzdevumus - no 65 līdz 150 latiem mēnesī, ja pedagogs māca no 9 līdz 21 kontaktstundai nedēļā prioritāro mācību priekšmetu vai priekšmetus. Mērķstipendijas apmēru aprēķina proporcionāli kontaktstundu skaitam nedēļā, prioritāri atbalstot pedagogus, kuriem ir lielāks kontaktstundu skaits nedēļā.
        Mērķstipendiju piešķir uz vienu mācību gadu. Nākamajā mācību gadā pedagogs var atkārtoti pretendēt uz mērķstipendiju. Mērķstipendiju pedagogs var saņemt ne vairāk kā trīs gadus - kopā nepārsniedzot 30 mēnešu.
Katru gadu mācību gada beigās izglītības pārvaldes izsludina pieteikšanos uz pedagogu mērķstipendijām nākamajam mācību gadam. Lai pieteiktos uz mērķstipendiju, pedagogs iesniedz izglītības pārvaldē iesniegumu, kurā norāda cik kontaktstundas nedēļā māca prioritāro mācību priekšmetu, pievienojot izziņu no izglītības iestādes, kā arī izvērstu darba plānu par plānotajiem pētniecības vai radošā darba uzdevumiem.
        Mērķstipendiju saņēmušo vispārējās izglītības pedagogu prioritārajos mācību priekšmetos skaits tiek plānots 2400.
Kopējās projekta izmaksas ir 11 244 864 Ls, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 9 558 134 Ls un valsts budžeta finansējums 1 686 730 Ls.  
        Projekta īstenošana tiek plānota laikā no 2008.gada 30.aprīļa līdz 2011.gada 1.oktobrim Talsu, Dundagas un Rojas novados.

 

Projektu Talsu, Dundagas un Rojas novados koordinē Talsu novada Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste pedagoģijā Vineta Ozola.


 

ESsocF_logo.jpgES.jpg izgl_zin_min.jpg

Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”

papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes

„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

projekts

 „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001

 

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt pedagogu konkurētspēju un

sektorālo mobilitāti izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos, īstenojot atbalsta

pasākumus vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem izglītības

sistēmas strukturālo pārmaiņu ietvaros, nodrošinot jaunajos apstākļos darbam

izglītības iestādē nepieciešamo pārkvalifikāciju; zināšanu un prasmju pilnveidi

profesionālās un sektorālās mobilitātes veicināšanai, tai skaitā komercdarbības un

pašnodarbinātības uzsākšanai, kā arī veicinot pedagogu novērtēšanas sistēmas

attīstību un ieviešanu, t. sk. nodrošinot mērķstipendijas pedagogiem par ieguldījumu

pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešanā.

Mērķgrupa ir vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi, t.sk.

profesionālās ievirzes, interešu izglītības pedagogi, kuri pēc izglītības sistēmas

optimizācijas nonāk jaunos darba apstākļos izglītības iestādē (skola) vai kuriem ir

risks zaudēt darbu skolā.

Projekta īstenošanā paredzēts:

1) atbalsts pedagogu profesionālai un sektorālai mobilitātei;

2) atbalsts pedagoga darbam skolā nepieciešamajai pārkvalifikācijai;

3) atbalsts pedagogu darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas pakāpeniskai

ieviešanai, tālākai attīstībai, veicinot pedagogu profesionālās karjeras attīstību,

efektīvu profesionālās pilnveides praksi, kā arī nodrošinot zināšanas, prasmes un

pieredzi novērtēšanas sistēmas ieviešanai un izglītības kvalitātes paaugstināšanai.

Projekta rezultātā ne mazāk par 17400 pedagogu tiks nodrošināta zināšanu

un prasmju pilnveide, t.sk. uzņēmējspēju attīstībai, komercdarbības vai

pašnodarbinātības uzsākšanai, veicinot pedagogu konkurētspēju, profesionālo un

sektorālo mobilitāti izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos, kā arī veicināta

pedagogu profesionālās karjeras attīstība, tādejādi kopumā sekmējot izglītības

kvalitātes uzlabošanu.

 

Projektā paredzēts atbalsts pedagogiem, kuri:

1) var zaudēt darbu izglītības iestādē izglītības sistēmas strukturālo pārmaiņu dēļ -

pedagoga darba slodze ir mazāka par deviņām kontaktstundām nedēļā kopā visās

izglītības iestādēs, kurās pedagogs strādā, ar nosacījumu, ka pedagogs nestrādā citā

darba vietā ārpus izglītības iestādes, ir saņēmuši skolas direktora apliecinājumu par

darba slodzi (ja pedagogs strādā vairākās skolās, tad apliecinājums vajadzīgs no visu

attiecīgo skolu direktoriem);

2) izglītības sistēmas strukturālo pārmaiņu dēļ ir nonākuši vai nonāks jaunos

darba apstākļos un paredzēto pienākumu veikšanai viņam trūkst attiecīgas

profesionālās kvalifikācijas, ir saņēmuši skolas direktora apliecinājumu par darbam

skolā nepieciešamo pārkvalifikāciju, lai pedagogs varētu veikt paredzētos mācību

priekšmeta vai izglītības programmas pedagoga pienākumus;

3) strādā vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē ar darba slodzi deviņas vai

vairāk kontaktstundas nedēļā, īstenojot izglītības programmu, ir saņēmuši skolas

direktora apliecinājumu, ka pedagogs strādā attiecīgajā skolā un māca deviņas vai

vairāk kontaktstundas nedēļā.

Projekta īstenošanā tiek piemēroti vienoti pedagogu atlases un atbalsta

piešķiršanas nosacījumi visās novadu un republikas pilsētu pašvaldībās.

Pedagogu atbalsta saņemšanas atlases nosacījumi:

1) atbalsts pedagogu profesionālai un sektorālai mobilitātei:

• darba slodze ir mazāka par 9 kontaktstundām nedēļā kopā visās skolās, kur

pedagogs strādā;

• nav citas darba vietas ārpus skolas;

• ir izsniegts skolas direktora apliecinājums par darba slodzi;

• mācībām izvēlētā valsts, pašvaldības vai privātā izglītības iestāde, kas sniedz

vispārīgu vai specifisku prasmju apguvi darbam citā jomā vai specialitātē

ārpus izglītības sistēmas, t. sk. uzņēmējspēju attīstībai, komercdarbības un

pašnodarbinātības uzsākšanai, izņemot pedagoģiskās kompetences celšanu,

kam atbalsts ir pieejams IZM pārziņā esošajā 1.2.1.2.3.aktivitātē „Vispārējās

izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana” un

1.2.1.1.2.aktivitātē „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences

paaugstināšana”;

• netiek vienlaicīgi saņemts līdzvērtīgs atbalsts citās ES fondu aktivitātēs.

2) atbalsts pedagoga darbam skolā nepieciešamajai pārkvalifikācijai:

• strādā skolā, ir izsniegts skolas direktora apliecinājums, ka nepieciešama

pārkvalificēšana un jau uzticēti jauni pienākumi vai tos paredzēts uzticēt pēc

mācībām;

• saskaņā ar skolas vajadzībām izvēlētas mācības pārkvalifikācijai (B līm. jeb

72-110 st. kvalifikācijas kursi cita mācību priekšmeta mācīšanai) akreditētā

augstākās izglītības iestādē;

• netiek vienlaicīgi saņemts līdzvērtīgs atbalsts citās ES fondu aktivitātēs.

3) atbalsts pedagogu darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas pakāpeniskai

ieviešanai, tālākai attīstībai, veicinot pedagogu profesionālās karjeras attīstību,

efektīvu profesionālās pilnveides praksi, kā arī nodrošinot zināšanas, prasmes un

pieredzi novērtēšanas sistēmas ieviešanai un izglītības kvalitātes paaugstināšanai:

• vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē darba slodze ir 9 vai vairāk

kontaktstundas nedēļā, īstenojot izglītības programmu, ir izsniegts skolas

direktora apliecinājums par darba slodzi;

• pedagoga iesaiste projektā balstīta uz brīvprātības principu;

• novērtēšana un profesionālā pilnveide tiek īstenota pedagoga darba vidē -

skolā;

• pedagogs var atkārtoti pretendēt uz šo mērķstipendiju.

Projektā atbalstu nevar saņemt pedagogs, kurš:

• zaudējis darbu skolā, ieguvis bezdarbnieka statusu un saņem bezdarbnieka

pabalstu (izņemot gadījumu, ja pedagogs, kurš projekta ietvaros saņem

atbalstu, pārtrauc darbu skolā, ir rakstiski informējis pašvaldību, ar kuru

noslēgts līgums par atbalsta piešķiršanu - pedagogs var pabeigt mācības,

vienojoties ar pašvaldību, pašvaldība turpina sniegt atbalstu līdz mācību

beigšanai);

• saņem līdzvērtīgu atbalstu citās Eiropas Sociālā fonda aktivitātēs

mērķstipendiju vai apmācību veidā, lai uzsāktu komercdarbību vai

pašnodarbinātību vai iegūtu kvalifikāciju citā specialitātē;

saņem mērķstipendiju, radošo stipendiju darbības programmas "Cilvēkresursi un

nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.2.2.apakšaktivitātē "Atbalsts vispārējās izglītības

pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos" vai

1.2.2.4.1.apakšaktivitātē "Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam

pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana,

nodrošināšana un kompetences paaugstināšana".

Projekta īstenotāja ir Izglītības un zinātnes ministrija (IZM).

Projekts tiek īstenots visā Latvijas teritorijā, aptverot 118 novadus un pilsētas,

sadarbībā ar novadu un republikas pilsētu pašvaldībām vai attiecīgā novada un

republikas pilsētu pašvaldības izglītības pārvaldi:

2009.gadā – 63 sadarbības partneri;

2010.gadā - 65 sadarbības partneri.

IZM ar katru sadarbības partneri noslēdz līgumu par projekta īstenošanu,

nosakot veicamos pienākumus un atbildību, u.c. nosacījumus, pieejamā finansējuma

apmēru (MK noteikumi Nr.998, 01.09.2009.).

Projekta īstenošanas laiks: 2009.gada 5.oktobris – 2012.gada 5.marts.

 

Projektu Talsu, Dundagas un Rojas novados koordinē Talsu novada Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe Lienīte Krūzīte.

Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas

Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk