Pirmdiena, 6. jūlijs
Šodien sveicam: Anrijs, Arkādijs

Pirmsskolas izglītība


 


 

TALSU NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU

2015.g. vasaras perioda darba grafiks

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU DARBA GRAFIKS

 Sīkāka informācija par IESPĒJAMĀM IZMAIŅĀM pie pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem.

Vasaras periodā iestādes strādās ar samazinātu grupu skaitu, augustā tās pakāpeniski atverot.

 


 11.05.2015.


TALSU NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU

2015.g. vasaras perioda darba grafiks

Sīkāka informācija par IESPĒJAMĀM IZMAIŅĀM pie pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem

Vasaras periodā iestādes strādās ar samazinātu grupu skaitu, augustā tās pakāpeniski atverot

 

N.p.k.

Izgl. iestādes nosaukums

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

1.

Talsu PII “ Sprīdītis”

Strādā

Strādā

Strādā

2.

Talsu PII “ Saulīte”

Strādā

Strādā

Strādā

3.

Talsu PII “ Zvaniņš”

Strādā

Strādā

Strādā

4.

Talsu PII “ Pīlādzītis”

Strādā

Strādā

Strādā

5.

Talsu PII “Kastanītis”

Strādā

Strādā

Strādā

6.

Pastendes PII “Ķipars”

Strādā

Strādā dežūrgrupa bez ēdināšanas( no plkst.8.00- 12.00)

Strādā no 03.08.

 

7.

Valdemārpils PII ”Saulstariņš”

01.06-12.06 visas grupas,

15.06-26.06 dežūrgrupas

Tiņģeres filiāle slēgta no 15.06-31.08. Bērnus var vest uz Valdemārpili.

 Slēgts

 

Strādā no 03.08.

Tiņģeres filiāle slēgta no 15.06-31.08. Bērnus var vest uz Valdemārpili.

8.

Stendes PII “Saulīte”

 Strādā līdz 26.06. (ieskaitot)

Slēgts

Strādā no 03.08.

9.

Sabiles PII “Vīnodziņa”

Strādā līdz 26.06. (ieskaitot)

Slēgts

Strādā no 3.08.

10.

Laucienes PII “Bitīte”

Strādā

Slēgts

Strādā

11.

Valdgales PII “Kamenīte”

Strādās līdz 19. 06.

Slēgts

No 3.08.Strādā dežūrgrupa bez ēdināšanas( no plkst.8.00- 13.00)

12.

Laidzes PII “Papardīte”

Strādā līdz 26.06. (ieskaitot)

slēgta

Strādā no 03.08.

13.

Vandzenes PII “Zīlīte”

Strādā līdz 26.06. (ieskaitot)

Slēgts.

strādā no 03.08.

14.

Virbu pamatskola

Strādā

Strādā dežūrgrupa bez ēdināšanas

Strādā no 03.08.

15.

Laucienes p-s Dursupes sākumskolas PII grupa

Strādās līdz 19.06.(iesk.)

Slēgts

Slēgts

16.

Lībagu sākumskola

Strādā

slēgts

Strādā no 05.08.

Ivanova 63224008

 

 

 


02.10.2014. Talsu novada pašvaldības rīkojuma Nr.2-1/39

Talsu novada pašvaldības noteiktajām vidējām izmaksām

vienam izglītojamajam un to aprēķināšanas kārtību

Talsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs

 

 

Talsu novada pašvaldības noteiktās vidējās izmaksas

vienam izglītojamajam Talsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs 2015.gadā (EUR) – pašvaldības finansējums

 

Iestādes nosaukums

Audzēkņu skaits 12.01.2015.

Izdevumi pavisam

Faktiskās izmaksas uz vienu audzēkni (vidēji), gadā

 
 
 
 

PII "Sprīdītis"  

114

199755,56

1752,24

 

PII "Saulīte"   

124

203624,86

1642,14

 

PII "Zvaniņš"  

139

208598,96

1500,71

 

PII "Pīlādzītis"

171

273829,20

1601,34

 

Sabiles PII "Vīnodziņa"

72

135394,45

1880,48

 

Stendes PII "Saulīte"

76

133465,88

1756,13

 

Valdemārpils PII "Saulstariņš"

110

239016,48

2172,88

 

Pastendes PII "Ķipars"

121

218075,10

1802,27

 

Laidzes PII "Papardīte"

36

103502,99

2875,08

 

Laucienes PII "Bitīte"

43

120940,60

2812,57

 

Valdgales PII "Kamenīte"

50

93489,13

1869,78

 

Vandzenes PII "Zīlīte"

78

136497,55

1749,97

 

Pirmsskolas izglītība

1134

2066190,76

1822,04

 

 


Bērnu reģistrācija pirmsskolas izglītības iestādēs 

 

Lai bērnus pārreģistrētu rindā uz pirmsskolas izglītības iestādi zvanīt Dacei Ivanovai – 63224008, 26471166 vai 63222583

Pārreģistrēšana pagarinās līdz 2014. gada 17. oktobrim

 

 

Bērnu reģistrācija uz Talsu pilsētas pirmsskolas iestādēm notiek Talsos, Kareivju ielā 7.

Bērnu reģistrācija uz pagastu un pilsētu pirmsskolas iestādēm sava pagasta vai pilsētas tuvākajā pirmsskolas iestādē pie iestādes vadītāja.

DARBA LAIKS

bērnu reģistrēšanai uz Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm

PIRMDIEN

OTRDIEN

CETURTDIEN

PIEKTDIEN

Talsu novada administratīvā centra 1korpusā

Talsu novada izglītības pārvaldē 4.stāvā405. kabinetā      

 

 

 

8.00 - 17.00

12.00 - 13.00 pusdienas pārtraukums

TREŠDIEN

Talsu novada administratīvā centra 2 korpusa pirmā stāva 111.kabinetā

 

8.00 - 18.00

12.00 - 13.00 pusdienas pārtraukums

Atbildīgā darbiniece Anita Āboliņa (tel. 63224038, anitaabolina@hotmail.com)

Atgādinām Talsu novada domes saistošo noteikumu Nr.61 17.12.2009. “Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Talsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” III sadaļas 3.7. punktu: katru gadu no 1.septembra līdz 1.oktobrim vecākiem ir jāpārreģistrē bērni rindā, piezvanot vai personīgi atbildīgajam darbiniekam, kas reģistrējušies Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs vai pārējās novada pilsētās un pagastos – attiecīgajam pirmsskolas iestādes vadītājam.

Ja bērns netiks pārreģistrēts, viņš no rindas tiks atskaitīts.

Atgādinām saistošo noteikumu 1.4. punktu: Bērnam tiek nodrošināta pirmsskolas izglītības programmas apguve tikai vienā pirmsskolas iestādē. Vecākiem vai aizbildņiem (turpmāk-vecāki) ir tiesības mainīt pirmsskolas iestādi saskaņā ar šo noteikumu 2.5.2.punktu.

2.5.2. punkts nosaka: Otrās pakāpes reģistrā uz pirmsskolas izglītības iestādi reģistrē bērnu, ja bērns un vismaz viens no vecākiem deklarēti Talsu novada administratīvajā teritorijā vai, ja bērns ir uzņemts vienā Talsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, bet vecāki vēlas mainīt pirmsskolas iestādi

Atgādinām saistošo noteikumu III sadaļas 3.10. punktu: Ja bērns, kurš apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi izbrauc uz laiku (uz citu valsti, citu dzīvesvietu), vecāki (aizbildņi) iesniedz pirmsskolas izglītības iestādei, kuru viņš apmeklējis iesniegumu, kurā norāda izbraukšanas ilgumu. Ja bērns izbraucis uz citu valsti, dzīvesvietu (uz laiku līdz vienam gadam) viņa vietā uz prombūtnes laiku var tikt uzņemts cits bērns rindas kārtībā, nepārsniedzot noteiktos normatīvus grupu piepildījumam.

3.11. Ja vecāki un bērns maina dzīvesvietu un neapmeklēs pirmsskolas iestādi, par to vecākiem ir jāpaziņo atbildīgajam darbiniekam.

Dace Ivanova,
Talsu novada Izglītības pārvaldes pirmsskolas speciāliste


 Rīkojums "Par Talsu novada pašvaldības noteiktajām vidējām izmaksām vienam izglītojamajam un to aprēķināšanas kartību Talsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs".


Maksas par ēdināšanu Talsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs

N.p.k.

Iestāde

Ēdināšanas maksa par pilnu dienu (EUR)

Domes lēmums

1,5-3 g. vecumam

No 4 g. vecuma

1.

Talsu PII „Sprīdītis”

1.85

1.99

Talsu novada domes lēmums Nr.726 28.11.2013.

2.

Talsu PII „”Zvaniņš”

1.85

1.99

3.

Talsu PII „Saulīte”

1.85

1.99

4.

Stendes PII „Saulīte”

1.35

1.42

5.

Valdemārpils PII „Saulstariņš”

1.21

1.35

6.

Pastendes PII „Ķipars”

1.71

1.78

7.

Laidzes PII „Papardīte”

1.07

1.21

8.

Lībagu sākumskola (pirmsskolai)

1.28

1.42

9.

Virbu pamatskola(pirmsskolai)

1.20

1.39

10.

Laucienes PII „Bitīte”

1.30

1.45

Talsu novada domes lēmums Nr.846 28.12.2013.

11.

Talsu PII „Pīlādzītis”

1.80

2.00

Talsu novada domes lēmums Nr.599 26.09.2013.

12.

Vandzenes PII „Zīlīte”

1.00

1.14

Talsu novada domes lēmums Nr.142 28.02.2013.

13.

Valdgales PII „Kamenīte”

1.50

Ēdinātājs- firma „Kretingus Maistas”

14.

Sabiles PII „Vīnodziņa”

1.45

Talsu novada domes lēmums Nr.118 11.02.2010.

15.

Laucienes pamatskolas Dursupes filiāle (pirmsskolai)

1.00

0.71 (5-6 gadīgie bērni ēd brokastis un pusdienas)

 

 

 

 

 


TALSU NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ( PII)

UN SKOLAS AR PIRMSSKOLAS GRUPĀM

 

 

 Talsu PII “Sprīdītis”

K.Mīlenbaha ielā 20/22, Talsi,

Talsu novads, LV-3201 

Vadītāja: Ilze Solovjova

Vadītājas vietniece:

Daina Damberga

Tālr. 63222003

e-pasts: ilze.solovjova@talsi.lv

Iestādes darba laiks 7.00-19.00

Iestāde uzņem bērnus vecumā no 1,5-6 gadiem.

Iestādē ir 6 grupas: jaunākā, vidējā , vecākā un sagatavošanas grupas.

Darbības virzieni:

 • attīstīt katra bērna ētiski estētisko, itelektuālo, fizisko aktivitāti, veidojot bērnos vēlmi izzināt apkārtējo pasauli;
 • veidot bērnā ,,Es” apziņu, kas balstīta uz savas rīcības, darbības, jūtu un interešu apzināšanu, aktīvi darbojoties, ievērot vispārcilvēciskās vērtības.

Talsu PII “Saulīte”

Brīvības 10a,Talsi, Talsu novads, LV-3201 

Vadītāja: Daina Kalniņa  

Vadītājas vietniece: Eva Vitone

e-pasts: daina.kalnina@talsi.lv

Tālr.. 63222713, 63222711

Iestādes darba laiks-7.00- 19.00


6 grupās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma.

Iestāde uzņem bērnus vecumā no 1,5-6 gadiem.

Iestādē bez grupu pedagogiem un tehniskā personāla vēl pedagoģisko procesu veic:

 •  vadītāja vietniece,
 • divas mūzikas skolotājas,
 • sporta skolotāja,
 •  skolotājs logopēds

Talsu PII "Zvaniņš”

Jaunā iela 1, Talsi,

Talsu novads, LV-3200 

Vadītāja: Maija Sipko

Vadītājas vietniece:  
Mārīte Derkevica

Tālr. 63223278

e-pasts: maija.sipko@talsi.lv

Iestādes darba laiks-7.30-18.30

 Iestāde uzņem bērnus vecumā no 1,5-6 gadiem.

Iestādē ir sešas grupas, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma:

 • “Zvaniņi”
 •  “Margrietiņas”
 •  “Pienenītes”.
 • “Magonītes”
 • “Kliņģerītes”
 • “Purenītes”

Iestādē strādā logopēde, mūzikas skolotāja , sporta skolotāja .

Audzēkņiem piedāvājam iespēju individuāli apmeklēt vokālā ansambļa nodarbības, elementāro muzicēšanu pēc K.ORFF metodikas , angļu valodas nodarbības.

Talsu SPII „Kastanītis”

Krievraga iela 2A, Talsi,

Talsu novads, LV-3201 

Vadītāja:  Inga Spruģevica

e-pasts inga.spruģevica@talsi.lv

Vadītājas vietniece:  
Anda Budreika

Tālr. 25447488,

63222209,63223009

Fakss 63223009

e-pasts: kastanītis@apollo.lv 

www.kastanitis.lv

Iestādes darba laiks 7:00-19:00

Diennakts grupās 7:00-7:00

 

 

 

Cilvēks ir pati miermīlīgākā būtne un pati dievišķīgākā būtne, ja viņš ir baudījis īstu audzināšanu.

Talsu PII „Kastanītis” īsteno speciālās izglītības programmas:

 1. Izglītojamajiem ar valodas traucējumiem.
 2. Izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem.
 3.  Izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.
 4.  Izglītojamajiem ar redzes traucējumiem.
 5.  Izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem.

Iestādes darba prioritātes:

 • sekmēt katra bērna „Es” apziņas veidošanos un iekšējo vēlmi izzināt apkārtējo pasauli.
 • audzināt tikumisku un ētisku attieksmi bērnam pašam pret sevi, savu ģimeni, bērnudārzu, darbu, dabu, tautu un pasauli.
 • virzīt bērna individuālos iespaidus uz apkārtējās pasaules uztveri kopsakarībās, un iespēju to dažādi attēlot.
 • nodrošināt apbilstošus apstākļus bērnam kā pētniekam, pārveidotājam un radītājam atbilstošā vidē, kurā ar savu darbīgumu, viņš attīstās, mācoties, izprotot cēloņsakarības, veidojot spriedumus, secinājumus un atziņas.

Izglītības iestādes pedagoģiskā procesā vadošo lomu ieņem komandas darba principa realizēšana sekmīgai bērnu attīstības traucējumu korekcijai. 

 Talsu PII “Pīlādzītis ”

1.Maija ielā 28, Talsi,

Talsu novads, LV-3201 

Vadītāja: Ilze Birzleja

Vadītājas vietniece:  
Sarmīte Pugoviča

Tālr.: 63223747

Saimn.pārzine:25650587

e-pasts: talsupiipiladzitis@talsi.lv

Iestādes darba laiks 7.30-18.30

Iestāde uzņem bērnus vecumā no 1,5 – 6 gadiem. Iestādē ir astoņas grupas, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma .

Iestādē bez grupu skolotājām strādā arī logopēdes, mūzikas skolotājas, sporta skolotāja un psihologs.

Audzēkņiem piedāvājam iespēju apmeklēt ORFF studijas un moderno deju pulciņa nodarbības.

Laucienes PII “Bitīte ”

Laucienes pagasts,

Talsu novads, LV-3285

Vadītāja: Ivika Zēberga

e-pasts: ivika.zeberga@talsi.lv

tālr., fakss 63291616

Iestāde uzņem bērnus vecumā no 1,5-6 gadiem.

 Iestādē ir trīs grupas:

 •  „Rūķi” -  jaunākā vecuma grupa;
 •   „Ezīši”  - 5-6gadīgo bērnu grupa,
 •  „Vāverēni ” - 5-6 gadīgo bērnu grupa.

Valdgales PII ,,Kamenīte"     

Valdgales pagasts, Talsu novads, LV-3253                     
Vadītāja: Laila Laizāne
Tālr. 63295640
e-pasts:laila.laizane@talsi.lv


Iestādes darba laiks-7.30-17.30

Iestādē uzņem bērnus vecumā no1.5-6gadiem.
Iestādē ir trīs grupas: 

 • ,,Mārītes” - jaunākā vecuma grupa ;
 • ,,Bitītes” 4 -5 gadīgo bērnu grupa;
 • ,,Taurenīši” 5-6gadīgo bērnu grupa. 

Iestādē strādā logopēde.

Iespēja apmeklēt angļu valodas nodarbības.                                         

 Laidzes PII “Papardīte”

Laidzes pagasts, Talsu novads,

LV-3280

Vadītāja: Solveiga Dāvidsone

Tālr. 63221687; 29298991

Iestādes darba laiks-7:00-19:00

e-pasts: laidzespiipapardite@talsi.lv

solveiga.davidsone@talsi.lv

sdavidsone@gmail.com

Iestāde uzņem bērnus vecumā no 1,5-6 gadiem.

Iestādē ir 3 grupas:

 • „Cālēni” 1,5 - 3 gadīgo bērnu grupa,
 • „Ābečnieki” 4 - 5 gadīgo bērnu grupa, 
 • „Bitītes” 6 - 7 gadīgo bērnu grupa.

Iestāde īsteno pirmsskolas izglītības programmu. Papildus ikdienas izglītības procesam rotaļnodarbībās, bērniem ir iespēja apmeklēt logopēda, blokflautas, tautisko deju nodarbības pedagogu vadībā.

 

Stendes PII „Saulīte”

Nākotnes iela 3, Stende, Talsu novads, LV – 3257

Vadītāja:  Mairita Purene

Tālr.. 63274110

e-pasts: mairita.purene@talsi.lv

stendespiisaulite@talsi.lv

Iestādes darba laiks 7.00 – 19.00

Iestāde uzņem bērnus vecumā no 1.5 – 6 gadiem.

Iestādē ir četras grupas, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma:

 • „Taurenīši”- 1.5 -3 gadīgo bērnu grupa
 •  „Spārītes”-  3 - 4  gadīgo bērnu grupa
 •  „Mārītes”  -  4 - 5 gadīgo bērnu grupa
 •  „Bitītes”  -   6 – 7 gadīgo bērnu grupa

Valdemārpils PII “Saulstariņš”

Jaunā iela 1a ,Valdemārpils,

Talsu novads, LV-3260

Vadītāja: Līga Blaua

Vadītājas vietniece:
Aiga Francmane

Tālr. 63276635

e-pasts: liga.blaua@talsi.lv

Iestādes darba laiks:

Valdemārpilī no 7.00-19.00

Tiņģerē no 7.30 -17.30

 

Uzņem bērnus vecumā no 1,5– 6 gadiem.

Iestādē ir 7 grupas:

 • četras grupas jaunākā un vidējā vecuma; bērniem,
 • divas grupas - 5 un 6gadīgiem bērniem;
 • viena grupa jaukta vecuma bērniem. 

Iestādē strādā logopēds.

Sabiles PII “Vīnodziņa”

Ventspils iela 10, Sabile, Talsu novads, LV-3294

Vadītāja: Zane Cīrule

Tālr. 63252230,

e-pasts: zane.cirule@talsi.lv

piivinodzina@inbox.lv

Iestādes darba laiks: 7.00-19.00

Iestāde uzņem bērnus vecumā no 1,5 -6 gadiem.

Iestādē ir trīs grupas :

 • 1.jaunākā grupa,
 • 2.jaunākā – vidējā grupa,
 • 4-5 gadīgo bērnu grupa
 • 5-6 gadīgo bērnu grupa

Vandzenes PII “Zīlīte”

Vandzenes pagasts, Talsu novads, LV-3281

Vadītāja: Selga Moldavčuka

Tālr. 63225203

e-pasts: selga.moldavcuka@talsi.lv

selga.pii@inbox.lv

Iestādes darba laiks: 7.00-18.00

Iestāde uzņem bērnus vecumā no 1,5 līdz 6 gadiem.

Iestādē ir 4 grupas-

 • „Rūķīši” – 1 -2 gadīgo bērnu grupa;
 • „Taurenīši” –2- 3 gadīgo bērnu grupa;
 • „Bitītes” – 4 un 5 gadīgo bērnu grupa;
 • „Kāpēcīši” – 4 un 6 gadīgo bērnu grupa.

Iestādē strādā logopēds.

Pedagoģiskās darbības princips:

      Katrs bērns ir pelnījis veidot savu individuālo panākumu ceļu. Ļaujot viņam pilnvērtīgi izdzīvot savu bērnību un maksimāli piesātinot viņa dzīvi ar bērnam pieņemamām, patīkamām un nepieciešamām darbībām, sagatavot viņu turpmākajiem dzīves posmiem.

Pastendes PII “Ķipars ”

Ozolu iela 2, Pastende, Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3251

Vadītāja: Dzintra Kudiķe Vizbele

Tālr. 29495446

Vadītājas vietniece: Inese Akmene

Tālr. 63221230; 28670566

e-pasts: pastendespiikipars@talsi.lv

1.kipars@inbox.lv

Iestādes darba laiks- 7.00- 19.00


Iestāde uzņem bērnus vecumā no 1,5 - 6 gadiem.

Iestādē ir 6 grupas:

„Saules zaķēni”

„Vāverītes”

„Rūķīši”

„Bitītes”

„Taurenīši”

„Mārītes”

Pie mums bērniem, papildus ikdienas rotaļnodarbībām, ir iespēja apmeklēt: logopēda, angļu valodas, sporta, tautisko deju nodarbības speciālistu vadībā.

Virbu pamatskolas pirmsskola “Zīļuks”

Virbu pagasts, Talsu novads,

 LV-3292

Direktore: Sandra Bremane     

Tālr. 63252383; 6325234

e-pasts: sandra.bremane@talsi.lv

Pirmsskolas grupās uzņem bērnus vecumā no 1,5- 6 gadiem.

Iestādē ir trīs grupas:

 • “Rūķīši”-jaukta vecuma grupa ,
 • „Zaķēni”- 3-4 gadīgo bērnu grupa,
 • “Kāpēcīši”- 5-6 gadīgo bērnu grupa.

Lībagu sākumskola ar pirmsskolas grupām

„Sākumskola”, Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258

Direktore: Vēsma Gaiziņa

Tālr. 63291267, 63291268

e-pasts: libagusakumskola@talsi.lv

Iestādes darba laiks 7.00 - 19.00

Pirmsskolas grupās uzņem bērnus vecumā no 1,5 līdz 6 gadiem.

Iestādē ir trīs grupas:

 • 1,5-3 gadīgo bērnu grupa;
 • 3-5 gadīgo bērnu grupa „Bitītes”;
 • 5-7 gadīgo bērnu grupa „Pūcītes”.

Iestāde realizē pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111.

Pie mums bērniem papildus ikdienas rotaļnodarbībām ir iespēja apmeklēt logopēda un tautisko deju kolektīva „Dzītariņi” nodarbības speciālistu vadībā

Laucienes pamatskolas filiāle
Dursupes pamatskola ar pirmsskolas grupām

Balgales pagasts, Talsu novads,

LV-3287

Direktors: Oļegs Solovjovs

Tālr. 6325478763254787

e-pasts: dursupespamatskola@inbox.lv,

olegs. solovjovs@talsi.lv

Iestādē ir 2 pirmsskolas vecuma bērnu grupas.

Pirmsskolas grupās uzņem bērnus vecumā no 1,5-6 gadiem

 • „Lācēni”- jaukta vecuma grupa (1,5 - 4gadīgiem bērniem)
 • 5-6 gadīgo bērnu grupa

Sabiles vidusskola

Ventspils ielā 17a, Sabile, Talsu novads, LV- 3294 

Direktora p.i. Rudīte Blāze

Tālr.63232301

e–pasts: sabvsk@apollo.lv,

 

Viena piecgadīgo, sešgadīgo bērnu grupa

 

Notikumu kalendārs

Jūlijs, 2015
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas

Šobrīd:
19º C
Rīt:
18º C