Svētdiena, 24. septembris
Šodien sveicam: Agris, Agrita

Paziņojumi

 

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Ezera ielā 7 un Gravas ielā 3, Talsos, Talsu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Saskaņā ar Talsu novada pašvaldības 2017.gada 6.jūlija lēmumu Nr.4-18/23 “Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Ezera ielā 7 un Gravas ielā 3, Talsos, Talsu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai”, publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodots Detālplānojuma projekts nekustamajiem īpašumiem Ezera ielā 7 un Gravas ielā 3, Talsos, Talsu novadā.

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2017.gada 17.jūlija līdz 2017.gada 13.augustam.

Publiskās apspriešanas laikā ar Detālplānojuma projektu var iepazīties Talsu novada pašvaldības administratīvā centra I korpusa, 2.stāvā Attīstības plānošanas nodaļas 202.kabinetā, Kareivju ielā 7, Talsos, katru darba dienu no 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700 , kā arī Talsu novada pašvaldības interneta mājaslapā: www.talsi.lv sadaļā – Attīstība/Paziņojumi un Aktualitātes/Paziņojumi.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017.gada 26.jūlijā plkst. 18 00, Kareivju ielā 7, administratīvā centra I korpusa lielajā zālē, Talsos, Talsu novadā.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV3201 personīgi, pa pastu vai elektroniski uz e-pastu dome@talsi.lv līdz 2017.gada 13.augustam. Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā. Iesniegumā fiziskām personām norādīt vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi un kontaktinformāciju (tālruni vai epastu), juridiskām personām – reģistrācijas numuru, reģistrācijas un darbības vietas adreses, kā arī kontaktinformāciju.

Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sapulce notiks 2017.gada 23.augustā plkst.17 00 Kareivju ielā 7, administratīvā centra I korpusa mazajā zālē, Talsos, Talsu novadā.

1. Lēmums par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Ezera ielā 7 un Gravas ielā 3, Talsos, Talsu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai

2. Paskaidrojuma raksts

3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

4. Ainavu analīze

5. Grafiskā daļa

     - esošais funkcionālais zonējums

     - plānotais funkcionālais zonējums

     - aizsargjoslu plāns

     - skatu līniju analīze


 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

nekustamajam īpašumam “Zvirgzdi XV”, Zvirgzdos, Laidzes pagastā, Talsu novadā


Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105.punktu, informējam, ka pamatojoties uz Talsu novada pašvaldības 2017. gada 14. jūnija lēmumu Nr.4-18/22, tiek uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamā īpašuma “Zvirgzdi XV”, Zvirgzdos, Laidzes pagastā, Talsu novadā, kadastra Nr.88680120074, zemes vienībai ar kadastra apz.88680120074.

Saskaņā ar Talsu novada teritorijas plānojumu (apstiprināts ar Talsu novada domes 2015. gada 14. maija saistošajiem noteikumiem Nr.15 „Par Talsu novada teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”) nekustamā īpašuma “Zvirgzdi XV”, Zvirgzdos, Laidzes pagastā, Talsu novadā, kadastra Nr.88680120074, zemes vienībai ar kadastra apz.88680120074 noteikts funkcionālais zonējums – Savrupmāju apbūves teritorija (DzS).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir sadalīt nekustamā īpašumu “Zvirgzdi XV”, Zvirgzdos, Laidzes pagastā, Talsu novadā, kadastra Nr.88680120074, zemes vienību ar kadastra apz.88680120074 vairākos zemes gabalos, detalizējot savrupmāju dzīvojamās apbūves izvietojumu un apbūves prasības.

Detālplānojuma pasūtītājs un finansētājs ir nekustamā īpašuma “Zvirgzdi XV”, Zvirgzdos, Laidzes pagastā, Talsu novadā īpašnieks Oskars Štrauss.

 

Detālplānojuma izstrādes teritorija


 

 

 

18.10.2016.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

nekustamajiem īpašumiem Ezera ielā 7 un Gravas ielā 3, Talsos, Talsu novadā

Saskaņā Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105. punktu, informējam, ka pamatojoties uz Talsu novada pašvaldības 2016. gada 12. oktobra lēmumu Nr. 4 - 18/20, tiek uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajiem īpašumiem Ezera ielā 7 un Gravas ielā 3, Talsos, Talsu novadā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot apbūvi Dabas un apstādījumu teritorijā un precizēt Talsu novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.

Detālplānojumu izstrādā un finansē Talsu novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļa.

 

28.08.2016.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

nekustamajam īpašumam „Krūzītes“, Paugurciemā, Laidzes pagastā, Talsu novadā

Saskaņā Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105. punktu, informējam, ka pamatojoties uz Talsu novada pašvaldības 2016. gada 25. augusta lēmumu Nr. 4 - 19/19, tiek uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam “Krūzītes”, Paugurciemā, Laidzes pagastā, Talsu novadā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir sadalīt nekustamo īpašumu vairākos zemes gabalos, detalizējot mazstāvu dzīvojamās apbūves un publiskās apbūves izvietojumu un apbūves prasības.

Detālplānojumu izstrādi finansē nekustamā īpašuma “Krūzītes” īpašniece K.Kurpniece.

 

10.07.2016.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

nekustamajam īpašumam „Vēvernieki“, Lībagu pagastā, Talsu novadā

Saskaņā Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105. punktu, informējam, ka pamatojoties uz Talsu novada pašvaldības 2016. gada 7. jūlija lēmumu Nr. 4 - 18/19, tiek uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam “Vēvernieki”, Lībagu pagastā, Talsu novadā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izveidot jaunu ceļa pieslēgumu vietu pie valsts vietējā autoceļa V1405 Talsi-Lībagi un nekustamo īpašumu “Vēvernieki”, Lībagu pagastā, Talsu novadā. 

Detālplānojumu izstrādi finansē nekustamā īpašuma “Vēvernieki” īpašnieks K.Baranovskis.

 

 


 

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu

 

2016. gada 22. jūnijā Talsu novada pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu Nr. 4 – 18/18, „Par detālplānojuma apstiprināšanu Celtnieku ielas pagarinājumam, Rūpnieciskās apbūves teritorijā, Talsos, Talsu novadā”.

Ar apstiprināto detālplānojumu var iepazīties Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļā, Talsos, Kareivju ielā 7, apmeklētāju pieņemšanas laikā, kā arī Talsu novada pašvaldības interneta mājaslapā www.talsi.lv

  

 

 

Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas