Otrdiena, 19. jūnijs
Šodien sveicam: Viktors, Nils

Mūžizglītība

TN PIC piedāvā rudenī uzsākt apmācības, kuru izmaksas iespējams kompensēt ar Nodarbinātības valsts aģentūras Eiropas Sociālā fonda projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” kuponu atbalstu. Nenokavējiet, kuponu izsniegšanu plānots uzsākt jau 18.junijā!

Par kuponu saņemšanas iespējām detalizētāka informācija atrodama NVA mājaslapā: (http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=435&txt=2913&from=0)

Interesēties pa tālr. 26518464  vai e-pastu: inga.sokolova@talsi.lv

 


 

 

Valsts valoda- vidējais prasmes līmenis (B), 120 h 

Vācu valoda, bez priekšzināšanām, 120 h 

Vācu valoda, ar priekšzināšanām, 120 h  

Angļu valoda, bez priekšzināšanām, 120 h

Angļu valoda, ar priekšzināšanām, 120 h 

Programmās iekļauti:

-          gramatika,

-          izrunas pilnveidošana,

-          vārdu krājuma papildināšana,

-          tiek pilnveidotas lasīšanas,

-          runāšanas,

-          pareizrakstības

-          klausīšanās prasmes.

Apmācība ar individuālu pieeju katram studentam. Būtiskās prasmes saziņai svešvalodās ietver spējas saprast runāto vēstījumu, sākt, uzturēt un nobeigt sarunas un lasīt, saprast un veidot tekstus, kas personai nepieciešami. Tiks nodrošināta izglītojamajam svešvalodas apguvi/pilnveidi (klausīšanās, runāšanas, lasīšanas un rakstīšanas prasmi), atbilstoši iepriekšējai sagatavotībai.

Lietišķā angļu valoda, ar priekšzināšanām, 120 h 

 

Apraksts:

 1. posmā uzdevums  ir iepriekšējo apgūto valodas zināšanu atkārtošana, korekcija un sistematizēšana.
 2.  posms  ir vērsts uz individuāli orientētu speciālo apmācību valodas apguves procesā dažādās specialitātēs. Tādā veidā tiek nodrošināta apmācību dalībnieku individuāli orientēta sagatavošana.
 3. posmamērķis ir augstāks angļu lietišķās valodas līmenis. Būtiskās prasmes saziņai svešvalodās ietver spējas brīvi uzsākt, saprast runāto vēstījumu, uzturēt un nobeigt sarunas un lasīt, saprast un veidot biznesa vajadzībām tekstus, kas personai nepieciešami. Izteicieni, zemteksta nozīmes.

IT drošība, angļu valodā, 120 h 

Visa programmas apguve angļu valodā ,lektors no Vācijas uzņēmuma CNT group http://www.cnt-training.de/en/:

·          IT drošības standartiem un prasībām (ISO27k, COBIT, PCI-DSS);

·         IT drošības ekspertīžu un risku analīzes veikšana;

·         Informācijas drošības sistēmu monitorings un incidentu izmeklēšana;

·         Ar Informācijas drošību saistīto bankas sistēmu administrēšana;

·         Jaunu un esošo Informācijas drošības sistēmu ieviešana un pilnveidošana;

·         IS drošības dokumentācijas, pārskatu un atskaišu veidošana un uzturēšana;

       IS drošības metodisko dokumentu izstrādāšana, ieviešana un pārvaldīšana

 Biroja vadība un pārdošana angļu valodā, 120 h 

Visa programmas apguve angļu valodā, lektors no Vācijas uzņēmuma CNT group http://www.cnt-training.de/en/:

·         Uzņēmējdarbības pamati 

·         Grāmatvedība - izmaksas un rezultāti 

·         Darba intervija, apmācības uzņēmumā  

·         Sevis prezentēšana 

·         Mārketinga pamati

 Datorprasmes, bez priekšzināšanām, 120 h

Kursa programma:
- Datora aparatūra, programmatūra;
- Operētājsistēmas, Windows vide, darbs ar failiem;
- Teksta drukāšanas tehnika;
- Tekstapstrādes lietotne MS Word;
- Izklājlapu lietotne MS Excel;
- Datu bāzes veidošana MS Access;
- Internets, e-pasts;
- Grafisko redaktoru izmantošana attēlu apstrādē un reklāmas materiālu veidošanā;
- Darba tiesības;
- Darba aizsardzība un drošība.

 

 Komercdarbības uzsākšana, 120 h 

Apraksts:

Uzņēmējdarbības un komercdarbības jēdzieni. Uzņēmējdarbības vide. Uzņēmējdarbības valstiskā regulēšana. Uzņēmējdarbības formas Latvijā, dibināšana, reģistrācija. Uzņēmējdarbības ierobežojumi Komercdarbības formas. Biznesa ideja, biznesa plāna sastādīšana. Uzņēmējdarbības uzsākšana un uzņēmējdarbības risks.

Uzņēmuma līdzekļi, avoti, struktūra un tā finansēšana. Mārketinga darbība uzņēmumā. Produkta jēdziens. Tirgus niša. Produkta dzīves cikls. Cena, to ietekmējošie faktori. Cenu veidošanas metodes uzņēmumā. Produkta virzīšana tirgū. Reklāma un pārdošanas veicināšana. Vadīšanas pamati, jēdziens, funkcijas, metodes, stili. Personāla vadība, būtība, uzdevumi un motivēšana. Komunikācija un informācija, konfliktu risināšana. Darba samaksas principi uzņēmumā. Uzņēmuma dzīves cikls. Personiskais mārketings, tēla veidošana, rīcība krīzes , stresa situācijās, spēja darboties komandā, risināt konfliktus. Personiskais SVID, komunikācija, emocionālā inteliģence un radošais intelekts kā iniciatīvas bagātas uzņēmējdarbības pamats.

 Grāmatvedības pamati, 120 h 

Tēmas:

Pievienotās vērtības nodokļa uzskaites žurnāla aizpildīšana.

PVN deklarācijas un pielikuma pie deklarācijas sastādīšana.

Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāla sastādīšana.

Izdevumu precizēšana un ienākuma no saimnieciskās darbības aprēķināšana.

Ienākuma nodokļa aprēķināšana. Deklarācijas un pielikumu sastādīšana. 

Krājumi, uzskaite, novērtēšana, atlikumi. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite.

Darba samaksas dokumenti, reģistri un pārskati. Atvaļinājuma nauda. Slimības nauda.

Divkāršā ieraksta sistēma grāmatvedībā.

Grāmatvedības objekti. Grāmatvedības bilance.

Grāmatvedības konti un divkāršais ieraksts Ieņēmumu un izdevumu uzskaite.

Peļņas un zaudējumu uzskaite. Uzņēmuma gada pārskats.

Praktiskais darba uzdevums.

 

 Praktiskā lietvedība, 60 h 

Mācību priekšmeta mērķi:

 1. Sniegt zināšanas par lietvedības procesu.
 2. Iemācīt dokumentu sastāvdaļu noformējumu, izvietojumu pārvaldes dokumentā.
 3. Iemācīt izstrādāt un noformēt dokumentus gan pašrocīgi, gan izmantojot biroja tehniku
 4. Sniegt iespēju apgūt dokumentu noformēšanas un dokumentu glabāšanas organizācijas sistēmu.

 Vides aizsardzības pamati, 80 h 

Tēmas:

 • Zināšanas un praktiskās iemaņas par vides riska faktoriem, to noteikšanas, novērtēšanas metodēm;
 • Zināšanas par vides aizsardzību;
 • Vides  vēsture: leģendas: Eiropa, Latvija;
 • Stils un mode, ergonomika
 • Ekoloģiskie un ekonomiskie aspekti
 • Vides plānošana, zaļā zona

Saskarsmes psiholoģija un konfliktoloģija, 60 h 

 

Programmas mērķis:

 • Radīt profesionālu un neformālās izglītības refleksijas apmācības telpu, kurā, ikviens strādājošais, spētu analizēt darba un personisko attiecību procesus, mijiedarbību starp indivīdiem un grupu, t.sk. organizāciju, vietējo sabiedrību;
 • Attīstīt, aktualizēt un atspoguļot uz vērtībām balstītu profesionālo darbu, procesu un rezultātus, t.sk. īpašu uzmanību pievēršot darba attiecību un sadarbības darba metodēm, uzņēmuma/ organizācijas (institūcijas) iekšējiem un ārējiem procesiem, personāla un administrācijas vadības sabalansēšanai.
 • Dot iespēju profesionālai un personiskajai izaugsmei, sociālo kompetenču attīstībai, piedzīvojot neformālās izglītības procesu un pieejas, pašanalīzi un sadarbojoties dažādu profesionālu pārstāvjiem vienotā apmācības grupā;
 • Radīt drošu, atbalstošu un attīstošu apmācības vidi, kurā nodrošināt profesionālās spriedzes un izdegšanas mazināšanas procesu, un rastu profesionālos risinājumus profesionālās dilemmās un izaicinājumos.

Kultūras pasākumu plānošana un organizēšana, 100 h  

Apmācību dalībnieki apgūs iemaņas plānot un organizēt dažāda veida vietējā un starptautiskā līmeņa kultūras pasākumus, prasmi prezentēt masu mēdijos sevi un pasākumus, plānot un veidot dažāda veida sadarbības formas ar vietējā un starptautiskā līmeņa organizācijām, organizēt reklāmas kampaņas, pēc nepieciešamības veikt administratīvos pienākumus. Pasniedzēji no Latvijas Kultūras koledžas.

Programmas saturs:

-          Kultūras menedžments

-          Projektu vadība

-          Sabiedriskās attiecības

-          Mārketings

-          Vadības psiholoģija

-          Eiropas kultūras mantojums un kultūrpolitika

-          Svētku režija

-          Scenārija veidošanas pamati

-          Prezentācijas prasmes un publiskā runa  

-          Sarīkojuma vizuālais noformējums 

-          Eiropas kultūrpolitika

-          Spēļu un rotaļu vadīšanas metodika

 

Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas