Laucienes pamatskola

 
Laucienes pamatskola

Iestādes vadītāja: Signeta Šveiduka 

Iestādes vadītāja tālrunis: 63291080, 22026016

Iestādes vadītājas e-pasts:
signeta.sveiduka@talsi.lv

Iestādes adrese: Laucienes pamatskola, Lauciene,

Laucienes pagasts,  Talsu novads, LV - 3285

Iestādes kontakttālrunis: 63291080; 63291459

Iestādes e-pasts: laucienespamatskola@talsi.lv 

Iestādes darba laiks: 8.00 - 17.00

 
 
Apraksts par iestādi
 
Laucienes pamatskola 2015. gadā svin savu 135. dzimšanas dienu, bet 19. gadsimta sākums ir laiks, kad notiek aktīva skolu dibināšana Kurzemē. 1821. gadā Nurmuižā skolu vada G. F. Laube. Pirmais skolas nams celts 1847. gadā, skolas bērni mācās lasīšanu, rakstīšanu, rēķināšanu, ticības mācību un dziedāšanu, bet skolotāju algo Nurmuižas barons Firkss. Pieaugot skolēnu skaitam, barons Otto fon Firkss uzceļ apkārtnē modernāko divstāvu skolas namu un saimniecības ēkas.

Tas ir 1880. gads un no šī laika sākas Laucienes skolas vēsture- iepriekšējais skolas nams skaitījās vācu skola, bet jaunais nams- latviešu skola. Abās skolās kopā mācījās ap 150 skolēnu, bija 1. un 2. klase, mācības sākās oktobrī, kad lauku darbi bija apdarīti.

2009. gada 1. septembrī Laucienes pamatskolai pievieno Dursupes pamatskolu, kas darbojas kā Laucienes pamatskolas filiāle „Dursupes pamatskola”. Laucienes pamatskolā mācās vairāk kā simts skolēni, kuriem papildus mācībām ir iespēja darboties dažādos interešu pulciņos – dziedāt korī, dejot deju kolektīvos, dziedāt vokālajā ansamblī, piedalīties sporta treniņos, darboties novadpētniecības pulciņā, apgūt skatuves runas meistarību.

Laucienes pamatskola aktīvi iesaistās dažādos projektos. Projekta ietvaros papildināti mācību materiālu krājumi, iegūta starptautiska pieredze – pedagogiem izglītojoties ārzemēs. Piedaloties Comenius projekta aktivitātēs, skolēni un pedagogi ieguvuši jaunus draugus, jaunas zināšanas, iepazinuši citu valsti. 

Laucienes pamatskolā veikti renovācijas darbi, kuru rezultātā izremontētas iekštelpas, skolas fasāde, veikti apkārtnes labiekārtošanas darbi.

 
Iestādes mācību programmas

1.       Pamatizglītības programma, kods 210111111, licences Nr.  V-6942, izsniegšanas datums 14.12.2013..

2.       Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015811, licences Nr. V-6945, izsniegšanas datums 14.12.2013..

3.       Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611, licences Nr. V-6944, izsniegšanas datums 14.12.2013.

4.       Vispārējās pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111, licences Nr. V-7012 izsniegšanas  datums 15.01.2014.

 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2018

 

 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.lv
26-08-2019