Otrdiena, 27. janvāris
Šodien sveicam: Ilze, Ildze, Izolde

Komisijas

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem, pašvaldības darbiniekiem un Talsu novada iedzīvotājiem ir izveidojusi sekojošas komisijas:

 

Administratīvā komisija      
 • Ilgonis Grosvalds
 • Gatis Vjaters
 • Solvita Bērziņa
 • Inese Āboltiņa
 • Malda Pētersone
 • Dace Grišule
 • Ojārs Kalnbirze

priekšsēdētājs

 

Ētikas komisija              
 • Daiga Feldmane
 • Juzefa Kļava
 • Alfons Spēks
 • Ināra Veismane
 • Inguna Kaļinka
priekšsēdētāja
Civilās aizsardzības komisija
 • Aivars Lācarus, Talsu novada domes priekšsēdētājs, komisijas priekšsēdētājs
 • Gunārs Laicāns, Dundaga novada domes priekšsēdētājs, komisijas līdzpriekšsēdētājs
 • Lauris Karlsons, Mērsraga novada domes priekšsēdētājs, komisijas līdzpriekšsēdētājs
 • Eva Kārkliņa,  Rojas novada domes priekšsēdētāja, komisijas līdzpriekšsēdētāja
 • Kaspars Vaivods, VUGD Kurzemes reģiona brigādes Talsu nodaļas komandieris, komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas locekļi:
 • Arnis Jansons, VVD Ventspils reģionālās vides pārvaldes Kontroles daļas vecākais inspektors
 • Mārtiņš Ziediņš, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa priekšnieks
 • Edgars Einiks, Zemessardzes 46. kājinieku balatljona komandieris
 • Uldis Frīdenbergs, Ziemeļkurzemes virsmežniecības virsmežzinis
 • Ivars Koloda, PVD Ziemeļkurzeme pārvaldes vadītājs
 • Egils Valbergs, AS "Sadales tīkls" Ekspluatācijas funkcijas Dienvidu ekspluatācijas daļas Talsu nodaļas vadītājs vai Māris Bērziņš, Dienvidu reģiona ekspluatācijas daļas vadītājs
 • kontaktpersona AS „Latvenergo” grupas ārkārtas situāciju un krīzes pārvaldīšanas jautājumos –  Andis Bērziņš
 
 
Komisija materiālu izskatīšanai par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu             
 • Inga Krišāne
 • Vilma Ieviņa
 • Voldemārs Vadziņš - Vācietis
priekšsēdētāja
Interešu izglītības programmu vērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisija
 • Olga Blumbaha - Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja;
 • Sandra Pētersone – Izglītības, kultūras un sporta komitejas locekle; 
 • Daiga Feldmane - Izglītības, kultūras un sporta komitejas locekle;
 • Ināra Veismane - Talsu novada Izglītības pārvaldes vadītāja;
 • Gundega Krūmiņa - Izglītības pārvaldes galvenā grāmatvede.
 
Pedagoģiski medicīniskā komisija                      
 • Vineta Ozola
 • Valda Strēlniece
 • Ina Strapāne
 • Māra Burčaka
 • Modris Grosbahs
 • Asja Kuike
 • Maija Šteinberga
 • Jolanta Ūsiņa

priekšsēdētāja

vietniece

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija     
 • Zinta Radele
 • Modris Jaunvalks
 • Ieva Krēķe
 • Dace Spade
 • Gatis Vjaters
priekšsēdētāja
vietnieks
Komisija pilsoņiem nepamatoti atsavinātās mantas vērtības noteikšanai
 • Oskars Kļava
 • Ingrīda Bleikša
 • Uldis Veinbergs
priekšsēdētājs
Dzīvokļu komisija      
 • Jolanta Apše
 • Jolanta Ivanova - priekšsēdētāja
 • Dagmara Baha
 • Ingrīda Bleikša - priekšsēdētājas vietniece
 • Uldis Leja
 • Tatjana Kuzmuka
 • Tatjana Drozda

Talsu novada dzīvokļu komisijas pieņemšanas laikus skatīt šeit

 
 
 
Iepirkumu komisija              
 • Oskars Kļava, Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks tehniskajos un nekustamā īpašuma jautājumos
 • Inguna Kaļinka, Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece administratīvajos un finanšu jautājumos
 • Aiva Dimante, Talsu novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja
 • Reinis Mārtinsons, Talsu novada būvvaldes vadītājs
 • Andis Ūsiņš, Talsu novada pašvaldības juridiskās nodaļas jurists
priekšsēdētājs
 
vietniece
Licencēšanas komisija 
 • Ojārs Āboltiņš
 • Dace Zeļģe
 • Dace Vakermane
 • Liene Ģērmane
 • Ināra Lāce
priekšsēdētājs
vietnieks
Pasažieru pārvadājumu  un ceļu apsaimniekošanas komisija
 
 • Ināra Lāce
 • Artūrs Brūns
 • Jānis Švedenbergs
 • Māris Rozenbergs
 • Imants Tamsons
 • Edvīns Zihmans
 • Raivis Rancāns
 
priekšsēdētāja
vietnieks
Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvā padome
 
 • Doloresa Lepere, Talsu novada BJC direktore, padomes priekšsēdētāja
 • Ieva Cīlīte, Talsu novada BJC jaunatnes lietu speciāliste, padomes priekšsēdētājas vietniece

Padomes locekļi:

 • Aivars Lācarus, Talsu novada domes priekšsēdētājs
 • Sandra Pētersone, Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniece
 • Inga Krišāne, Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece
 • Dace Upleja, Talsu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja
 • Aivars Pekmans, Talsu novada pašvaldības Sporta nodaļas vadītājs
 • Inga Priede, Talsu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
 • Andris Veršāns, Nodarbinātības Valsts Aģentūras Talsu fil. vadītājs
 • Gundars Sebris, skolu direktoru padomes pārstāvis
 • Inga Znotiņa, Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra direktore
 • Rita Pole, Laidzes Profesionālās vidusskolas direktore
 • Artis Lagzdiņš, Talsu novada BJC jauniešu organizāciju un skolēnu pašpārvalžu apvienības "TAS.ES" pārstāvis
 • Marta Paura, Talsu novada BJC jauniešu organizāciju un skolēnu pašpārvalžu apvienības "TAS.ES" pārstāvis
 • Līga Ārberga, Talsu novada pašvaldības komercdarbības speciāliste
 • Ina Jurkeviča, Talsu novada pašvaldības Kultūras nodaļas vadītāja
 • Dundagas novada pārstāvis: Inese Freimute, Dundagas vsk. direktora vietniece audzināšanas darbā
 • Rojas novada pārstāvis: Lienīte Voronova, sociālā darbiniece, jaunatnes lietu koordinatore
 • Mērsraga novada pārstāvis: Anete Āboliņa-Ābola, Mērsragad novada jauniešu domes pārstāve.
 
Talsu novada pašvaldības konsultatīvā padome darbam ar riska ģimenēm
 • Inguna Kronberga, padomes priekšsēdētāja
Padomes locekļi:
 • Sigita Amstere
 • Ineta Kēla
 • Alla Spruģevica
 • Dace Upleja
 • Solvita Laure
 • Mareks Freimanis
 
Objektu privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisija
 • Aivars Lācarus - domes priekšsēdētājs
 • Aldis Vilsons - pašvaldības izpilddirektors
 • Miervaldis Krotovs - domes deputāts
 • Andris Dzenis - domes deputāts
 • Olga Blumbaha - domes deputāte
priekšsēdētājs
Sabiedriskās kārtības komisija              
 • Ilgonis Grosvalds
 • Dzintars Legzdiņš
 • Ilmārs Deksnis
 • Ainārs Lūks
 • Evita Jansone
 • Gatis Vjaters
priekšsēdētājs
vietnieks
Vēlēšanu komisija
 • Imants Adiņš
 • Virma Poga - vēlēšanu komisijas sekretāre
 • Vanda Baraua
 • Aiga Bērziņa
 • Daiga Helde
 • Santa Svarinska
 • Agris Purkalns

priekšsēdētājs

 

Zaļumsaimniecības komisija
 • Ieva Bērziņa
 • Modris Jaunvalks
 • Ilze Krekovska
 • Andris Verners
priekšsēdētāja
vietnieks
Talsu pilsētas zemes komisija
 • Uldis Veinbergs, Talsu novada pašvaldības zemes un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
 • Aivars Lācarus, Talsu novada domes priekšsēdētājs
 • Uldis Puļķis, Talsu novada būvvaldes vadītājs
 • Jānis Rutkis, VSIA ”Latvijas valsts mērnieks” Talsu biroja vadītājs
 • Anta Dambiņa, VZD Ziemeļkurzemes reģionālas nodaļas Kuldīgas biroja galvenā klientu apkalpošanas konsultante Talsos
priekšsēdētājs
Sabiles pilsētas zemes komisija
 • Oskars Jēgermanis, Talsu novada pašvaldības zemes un nekustamā īpašuma nodaļas speciālists Sabilē
 • Normunds Tropiņš, Talsu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks
 • Aivars Lācis, Talsu novada būvvaldes vadītāja vietnieks
 • Jānis Rutkis,  VSIA ”Latvijas valsts mērnieks” Talsu biroja vadītājs
 • Anta Dambiņa, VZD Ziemeļkurzemes reģionālas nodaļas Kuldīgas biroja galvenā klientu apkalpošanas konsultante Talsos
priekšsēdētājs

Valdemārpils pilsētas zemes komisija

 • Maija Krontāle, Talsu novada pašvaldības zemes un nekustamā īpašuma nodaļas speciāliste Valdemārpilī
 • Sandra Pētersone, Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniece
 • Uldis Puļķis, Talsu novada būvvaldes vadītājs
 • Jānis Rutkis, VSIA ”Latvijas valsts mērnieks” Talsu biroja vadītājs
 • Anta Dambiņa, VZD Ziemeļkurzemes reģionālas nodaļas Kuldīgas biroja galvenā klientu apkalpošanas konsultante Talsos
priekšsēdētāja
Stendes pilsētas zemes komisija
 • Viktors Insbergs, Talsu novada pašvaldības zemes un nekustamā īpašuma nodaļas speciālists Stendē
 • Normunds Tropiņš, Talsu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks
 • Uldis Puļķis, Talsu novada būvvaldes vadītājs
 • Jānis Rutkis,  VSIA ”Latvijas valsts mērnieks” Talsu biroja vadītājs
 • Anta Dambiņa, VZD Ziemeļkurzemes reģionālas nodaļas Kuldīgas biroja galvenā klientu apkalpošanas konsultante Talsos
priekšsēdētājs

 

 

Notikumu kalendārs

Janvāris, 2015
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Klikšķini uz datuma

Tīkla kamera

Laika ziņas

Šobrīd:
-2º C
Rīt:
-3.5º C