Ceturtdiena, 19. jūlijs
Šodien sveicam: Jautrīte, Kamila, Digna

Komisijas

 

 

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem, pašvaldības darbiniekiem un Talsu novada iedzīvotājiem ir izveidojusi sekojošas komisijas:

Komisiju nolikumi

 
Administratīvā komisija      
 • Ilgonis Grosvalds
 • Gatis Vjaters
 • Solvita Bērziņa
 • Inese Āboltiņa
 • Malda Pētersone
 • Dace Grišule
 • Ojārs Kalnbirze

priekšsēdētājs

 

Ētikas komisja
 • Edgars Zelderis, komisijas priekšsēdētājs;
 • Tabita Kalniņa, komisijas locekle;
 • Inga Gluzda, komisijas locekle;
 • Juris Upmalis, komisijas loceklis;
 

Talsu novada pašvaldības Apbalvojumu izvērtēšanas komisija


 • Komisijas priekšsēdētājs  Edgars Zelderis
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Dainis Karols

Komisijas locekļi:

 • Ilze Indriksone
 • Normunds Tropiņš
 • Edmunds Demiters
 • Dainis Norenbergs
 • Dzintra Eglīte
 • Baiba Veismane-Rezonga
 • Guna Millersone
 • Iveta Rorbaha
 • Maija Laukmane
 • Elga Vērdiņa

 

 
 
Komisija materiālu izskatīšanai par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu             

   

  Inguna Kaļinka, komisijas priekšsēdētāja;
  Vilis Ieviņš, komisijas lockelis;
  Normunds Tropiņš, komisijas loceklis.

 
Interešu izglītības programmu vērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisija
 • Dainis Karols – , Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks, Talsu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks administratīvajos, finanšu un izglītības jautājumos;
 • Tabita Kalniņa – Talsu novada domes deputāte;
 • Daiga Feldmane – Talsu novada domes deputāte;
 • Uldis Katlaps - Talsu novada Izglītības pārvaldes vadītājs;
 • Gundega Krūmiņa – Talsu novada Izglītības pārvaldes galvenā grāmatvede.
 komisijas priekšsēdētājs
Pedagoģiski medicīniskā komisija                      

 • Vineta Ozola
 • Valda Strēlniece
 • Ina Strapāne
 • Māra Burčaka
 • Modris Grosbahs
 • Asja Kuike
 • Maija Šteinberga
 • Jolanta Ūsiņa

priekšsēdētāja

vietniece

Konkursa “Izcilākie Talsu novada izglītojamie un
pedagogi vispārējās, profesionālās ievirzes un interešu izglītībā” vērtēšanas komisija

 
 • Daiga Feldmane, Talsu novada domes deputāte - komisijas priekšsēdētāja,
 • Anda Bajāre, Talsu novada Sporta skolas direktora vietniece administratīvajā darbā;
 • Antra Vētra, Talsu novada Bērnu un jauniešu centra metodiķe;
 • Sandra Lielanse, Talsu Mūzikas skolas direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā;
 • Vineta Ozola, Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece.
 

Pieteikumu nometņu organizēšanai izvērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs
 • Dainis Karols, Talsu novada domes priekšsēdētāja 1.vietnieks administratīvajos, finanšu un izglītības jautājumos
Komisijas priekšsēdētāja vietniece
 • Ilze Indriksone, Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniece attīstības, kultūras un sporta jautājumos
Komisijas locekļi:
 • Lienīte Krūzīte , Talsu novada Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe
 • Ilze Lagzdiņa, Talsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja
 • Sanita Arciševska, Talsu novada Kultūras, sporta un tūrisma centra vadītāja p.i.
 
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija     
 • Dace Spade
 • Modris Jaunvalks
 • Ieva Krēķe
 • Gatis Vjaters
priekšsēdētāja
vietnieks
Komisija pilsoņiem nepamatoti atsavinātās mantas vērtības noteikšanai
 • Modris Jaunvalks
 • Ingrīda Bleikša
 • Inga Romaško
priekšsēdētājs
Dzīvokļu komisija      
 
   
  Aija Staškova-Ciemite, komisijas priekšsēdētāja;
  Ivars Maķevics - komisijas priekšsēdētājas vietnieks
  Dagmara Baha, komisijas locekle;
  Uldis Leja, komisijas loceklis;
  Ivars Maķevics, komisijas loceklis;
  Kārlis Vanags, komisijas loceklis;
  Jānis Znotiņš, komisijas loceklis;
  Jana Damberga, komisijas locekle;
  Tatjana  Kuzmuka, komisijas locekle.

 
 
Iepirkumu komisija              

 
 • Kristīne Riekstiņa-Sniedziņa - priekšsēdētāja
 • Inguna Kaļinka
 • Jānis Grahoļskis
 • Modris Jaunvalks
 • Arvis Strēlnieks
 • Oskars Kreilis
 • Lauris Pīlēģis
 
 
Talsu novada Stipendiju piešķiršanas komisija
   
  Normunds Tropiņš, komisijas priekšsēdētājs;
  Inguna Kaļinka, komisijas locekle;
  Uldis Katlaps, komisijas loceklis;
  Gundars Sebris, komisijas loceklis;
  Andis Astrātovs, komisijas loceklis.

 
Licencēšanas komisija  
 
 • Ojārs Āboltiņš
 • Dace Zeļģe
 • Māris Grīnvalds
 • Liene Ģērmane
 • Ināra Lāce
priekšsēdētājs
vietnieks
Pasažieru pārvadājumu  un ceļu apsaimniekošanas komisija
 
   Ināra Lāce, komisijas priekšsēdētāja;
   Māris Rozenbergs, komisijas priekšsēdētājas vietnietnieks;
   Modris Jirgensons, komisijas loceklis;
   Mārcis Ezergals, komisijas loceklis;
   Gints Lūsis, komisijas loceklis;
   Kalvis Kalniņš, komisijas loceklis;
   Ilze Mežole-Unte, komisijas locekle.
 
Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvā padome
 
 • Doloresa Lepere, Talsu novada Bērnu un jauniešu centra direktore, Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvās padomes priekšsēdētāja;
 • Līva Maķe, Talsu novada Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste, Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvās padomes priekšsēdētājas vietniece;
 •  Edgars Zelderis, Talsu novada domes priekšsēdētājs;
 • Daiga Feldmane, Talsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste bērnu tiesību jautājumos;
 • Uldis Katlaps, Talsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājs;
 •  Jolanta Skujeniece, Talsu novada Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja;
 •  Ainārs Lūks, Talsu komersantu kluba valdes loceklis;
 • Andris Veršāns, Nodarbinātības Valsts aģentūras Talsu filiāles vadītājs;
 • Inguna Kronberga, Talsu novada pašvaldības Sociālā dienesta Ģimeņu atbalsta nodaļas speciāliste; 
 • Dana Vecmane, Talsu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas komunikācijas speciālistes p.i.;
 • Almants Kalniņš, Talsu novada sporta komisijas priekšsēdētājs;
 • Sanita Arciševska, Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centra vadītāja pienākumu izpildītāja;
 •  Māris Grīnvalds, Talsu novada pašvaldības policijas priekšnieks;
 • Samanta Zoniņa, Starpnovadu jauniešu organizāciju un skolēnu pašpārvalžu apvienības „TAS.ES” prezidente, Talsu Valsts ģimnāzijas skolēnu parlamenta prezidenta vietniece.
 
 
Sadarbības grupa bērnu tiesību aizsardzībā
 • Mareks Freimanis, Talsu novada Bāriņtiesas priekšsēdētājs
 • Dace Bergmane, Talsu novad Sociālā dienesta Ģimeņu atbalsta nodaļas  vecākā sociālā darbiniece
 • Inguna Kronberga, Talsu novada Sociālā dienesta Ģimeņu atbalsta nodaļas sociālā pedagoģe
 • Daiga Feldmane, Talsu novada Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste bērnu tiesību jautājumos
 • Sigita Amstere, Talsu novada pašvaldības policijas priekšnieka vietniece
 
Objektu privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisija
 • Komisijas priekšsēdētājs – Edgars Zelderis, domes priekšsēdētājs;
 • Komisijas loceklis – Modris Jaunvalks, pašvaldības izpilddirektors;
 • Komisijas loceklis – Dainis Karols, domes deputāts;
 • Komisijas loceklis – Normunds Tropiņš, domes deputāts;
 • Komisijas loceklis – Inga Gluzda, domes deputāte.
   
 
Sabiedriskās kārtības komisija              
 • Ilgonis Grosvalds
 • Dzintars Legzdiņš
 • Ilmārs Deksnis
 • Ainārs Lūks
 • Evita Jansone
 • Gatis Vjaters
priekšsēdētājs
vietnieks
Vēlēšanu komisija
 
 • Agris Purkalns - komisijas priekšsēdētājs
 • Virma Poga - sekretāre
 • Dzintra Kudiķe-Vizbele;
 • Vanda Baraua;
 • Antra Grosbaha;
 • Daiga Helde;
 • Aiga Bērziņa

 

 

Zaļumsaimniecības komisija
   
  Ieva Bērziņa, komisijas priekšsēdētāja;
  Lauma Jaunpujēna, komisijas locekle;
  Uģis Ventiņš, komisijas loceklis;
  Ieva Indriksone, komisijas locekle;
  Madara Vanaga, komisijas locekle.

 
Talsu novada sporta komisija

 • Komisijas priekšsēdētājs Almants Kalniņš
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Normunds Krūze
 • Komisijas loceklis Aivars Pekmans
 • Komisijas loceklis Imants Ziediņš
 • Komisijas loceklis Mārtiņš Maķevics
 • Komisijas loceklis Mārcis Štrobinders
 • Komisijas locekle Santa Zorģe
 • Komisijas loceklis Valdis Kalderauskis
 • Komisijas loceklis Aivars Eņģelis
 • Komisijas loceklis Agnis Cīrulis
 • Komisijas loceklis Gints Lūsis
 • Komisijas loceklis Raitis Treiģis-Treidis
 
Talsu novada medību koordinācijas komisija
 • Normunds Tropiņš - priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības, sociālajos un veselības jautājumos;
 • Ivars Koloda, - komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļkurzemes pārvaldes vadītājs;
 • Imants Zambergs - komisijas loceklis, LAD Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vecākais inspektors”;
 • Uldis Fridenbergs - komisijas loceklis, Valsts meža dienesta Ziemeļkurzemes virsmežniecības virsmežzinis;
 • Lauris Ķelmers - komisijas loceklis, Latvijas Meža īpašnieku  biedrības pilnvarots pārstāvis;
 • Mārcis Liepiņš - komisijas loceklis, Latvijas mednieku savienības pilnvarots pārstāvis;
 • Kaspars Brauers, komisijas loceklis, biedrības „Zemnieku saeima” pilnvarots pārstāvis.

 
Lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā komisija
 
 • N.Tropiņš - priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības, sociālajos un veselības jautājumos ;
 • E.Libere - komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Talsu novada pašvaldības zemes un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja vietniece;
 • V.Haberkorne - komisijas sekretārs - Talsu novada pašvaldības zemes un nekustamā īpašuma nodaļas lietvede ;
 • G. Tālberga - komisijas loceklis – Talsu novada pašvaldības juridiskās nodaļas vadītāja;
 • G.Bērziņš - komisijas loceklis – Talsu novada pašvaldības zemes un nekustamā īpašuma nodaļas speciālists.

 
 Komisija par finansiāla atbalsta sniegšanu sporta attīstībai Talsu novadā
Komisijas priekšsēdētāja:
 • Ilze Indriksone, Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniece attīstības, kultūras un sporta jautājumos;
Komisijas locekļi:
 • Andris Kiršjānis, Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centra vecākais sporta speciālists;
 • Inguna Kaļinka, Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece administratīvajos un finanšu jautājumos;
 • Almants Kalniņš, Talsu novada Sporta komisijas priekšsēdētājs;
 • Kaspars Sakniņš, Talsu novada Sporta skolas direktors
 

 

 

Notikumu kalendārs

Jūlijs, 2018
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas