Sestdiena, 20. decembris
Šodien sveicam: Arta, Minjona

Komisijas

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem, pašvaldības darbiniekiem un Talsu novada iedzīvotājiem ir izveidojusi sekojošas komisijas:

 

Administratīvā komisija      
 • Ilgonis Grosvalds
 • Gatis Vjaters
 • Solvita Bērziņa
 • Inese Āboltiņa
 • Malda Pētersone
 • Dace Grišule
 • Ojārs Kalnbirze

priekšsēdētājs

 

Ētikas komisija              
 • Daiga Feldmane
 • Juzefa Kļava
 • Alfons Spēks
 • Ināra Veismane
 • Inguna Kaļinka
priekšsēdētāja
Civilās aizsardzības komisija
 • Aivars Lācarus, Talsu novada domes priekšsēdētājs, komisijas priekšsēdētājs
 • Gunārs Laicāns, Dundaga novada domes priekšsēdētājs, komisijas līdzpriekšsēdētājs
 • Lauris Karlsons, Mērsraga novada domes priekšsēdētājs, komisijas līdzpriekšsēdētājs
 • Eva Kārkliņa,  Rojas novada domes priekšsēdētāja, komisijas līdzpriekšsēdētāja
 • Kaspars Vaivods, VUGD Kurzemes reģiona brigādes Talsu nodaļas komandieris, komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas locekļi:
 • Arnis Jansons, VVD Ventspils reģionālās vides pārvaldes Kontroles daļas vecākais inspektors
 • Mārtiņš Ziediņš, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa priekšnieks
 • Edgars Einiks, Zemessardzes 46. kājinieku balatljona komandieris
 • Uldis Frīdenbergs, Ziemeļkurzemes virsmežniecības virsmežzinis
 • Ivars Koloda, PVD Ziemeļkurzeme pārvaldes vadītājs
 • Egils Valbergs, AS "Sadales tīkls" Ekspluatācijas funkcijas Dienvidu ekspluatācijas daļas Talsu nodaļas vadītājs vai Māris Bērziņš, Dienvidu reģiona ekspluatācijas daļas vadītājs
 • kontaktpersona AS „Latvenergo” grupas ārkārtas situāciju un krīzes pārvaldīšanas jautājumos –  Andis Bērziņš
 
 
Komisija materiālu izskatīšanai par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu             
 • Inga Krišāne
 • Vilma Ieviņa
 • Voldemārs Vadziņš - Vācietis
priekšsēdētāja
Interešu izglītības programmu vērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisija
 • Olga Blumbaha - Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja;
 • Sandra Pētersone – Izglītības, kultūras un sporta komitejas locekle; 
 • Daiga Feldmane - Izglītības, kultūras un sporta komitejas locekle;
 • Ināra Veismane - Talsu novada Izglītības pārvaldes vadītāja;
 • Gundega Krūmiņa - Izglītības pārvaldes galvenā grāmatvede.
 
Pedagoģiski medicīniskā komisija                      
 • Vineta Ozola
 • Valda Strēlniece
 • Ina Strapāne
 • Māra Burčaka
 • Modris Grosbahs
 • Asja Kuike
 • Maija Šteinberga
 • Jolanta Ūsiņa

priekšsēdētāja

vietniece

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija     
 • Zinta Radele
 • Modris Jaunvalks
 • Ieva Krēķe
 • Dace Spade
 • Gatis Vjaters
priekšsēdētāja
vietnieks
Komisija pilsoņiem nepamatoti atsavinātās mantas vērtības noteikšanai
 • Oskars Kļava
 • Ingrīda Bleikša
 • Uldis Veinbergs
priekšsēdētājs
Dzīvokļu komisija      
 • Jolanta Apše
 • Jolanta Ivanova - priekšsēdētāja
 • Dagmara Baha
 • Ingrīda Bleikša - priekšsēdētājas vietniece
 • Uldis Leja
 • Tatjana Kuzmuka
 • Tatjana Drozda

Talsu novada dzīvokļu komisijas pieņemšanas laikus skatīt šeit

 
 
 
Iepirkumu komisija              
 • Oskars Kļava, Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks tehniskajos un nekustamā īpašuma jautājumos
 • Inguna Kaļinka, Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece administratīvajos un finanšu jautājumos
 • Aiva Dimante, Talsu novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja
 • Reinis Mārtinsons, Talsu novada būvvaldes vadītājs
 • Andis Ūsiņš, Talsu novada pašvaldības juridiskās nodaļas jurists
priekšsēdētājs
 
vietniece
Licencēšanas komisija 
 • Ojārs Āboltiņš
 • Dace Zeļģe
 • Dace Vakermane
 • Liene Ģērmane
 • Ināra Lāce
priekšsēdētājs
vietnieks
Pasažieru pārvadājumu  un ceļu apsaimniekošanas komisija
 
 • Ināra Lāce
 • Artūrs Brūns
 • Jānis Švedenbergs
 • Māris Rozenbergs
 • Imants Tamsons
 • Edvīns Zihmans
 • Raivis Rancāns
 
priekšsēdētāja
vietnieks
Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvā padome
 
 • Doloresa Lepere, Talsu novada BJC direktore, padomes priekšsēdētāja
 • Ieva Cīlīte, Talsu novada BJC jaunatnes lietu speciāliste, padomes priekšsēdētājas vietniece

Padomes locekļi:

 • Aivars Lācarus, Talsu novada domes priekšsēdētājs
 • Sandra Pētersone, Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniece
 • Inga Krišāne, Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece
 • Dace Upleja, Talsu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja
 • Aivars Pekmans, Talsu novada pašvaldības Sporta nodaļas vadītājs
 • Inga Priede, Talsu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
 • Andris Veršāns, Nodarbinātības Valsts Aģentūras Talsu fil. vadītājs
 • Gundars Sebris, skolu direktoru padomes pārstāvis
 • Inga Znotiņa, Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra direktore
 • Rita Pole, Laidzes Profesionālās vidusskolas direktore
 • Artis Lagzdiņš, Talsu novada BJC jauniešu organizāciju un skolēnu pašpārvalžu apvienības "TAS.ES" pārstāvis
 • Marta Paura, Talsu novada BJC jauniešu organizāciju un skolēnu pašpārvalžu apvienības "TAS.ES" pārstāvis
 • Līga Ārberga, Talsu novada pašvaldības komercdarbības speciāliste
 • Ina Jurkeviča, Talsu novada pašvaldības Kultūras nodaļas vadītāja
 • Dundagas novada pārstāvis: Inese Freimute, Dundagas vsk. direktora vietniece audzināšanas darbā
 • Rojas novada pārstāvis: Lienīte Voronova, sociālā darbiniece, jaunatnes lietu koordinatore
 • Mērsraga novada pārstāvis: Anete Āboliņa-Ābola, Mērsragad novada jauniešu domes pārstāve.
 
Talsu novada pašvaldības konsultatīvā padome darbam ar riska ģimenēm
 • Inguna Kronberga, padomes priekšsēdētāja
Padomes locekļi:
 • Sigita Amstere
 • Ineta Kēla
 • Alla Spruģevica
 • Dace Upleja
 • Solvita Laure
 • Mareks Freimanis
 
Objektu privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisija
 • Aivars Lācarus - domes priekšsēdētājs
 • Aldis Vilsons - pašvaldības izpilddirektors
 • Miervaldis Krotovs - domes deputāts
 • Andris Dzenis - domes deputāts
 • Olga Blumbaha - domes deputāte
priekšsēdētājs
Sabiedriskās kārtības komisija              
 • Ilgonis Grosvalds
 • Dzintars Legzdiņš
 • Ilmārs Deksnis
 • Ainārs Lūks
 • Evita Jansone
 • Gatis Vjaters
priekšsēdētājs
vietnieks
Vēlēšanu komisija
 • Imants Adiņš
 • Virma Poga - vēlēšanu komisijas sekretāre
 • Vanda Baraua
 • Aiga Bērziņa
 • Daiga Helde
 • Santa Svarinska
 • Agris Purkalns

priekšsēdētājs

 

Zaļumsaimniecības komisija
 • Ieva Bērziņa
 • Modris Jaunvalks
 • Ilze Krekovska
 • Andris Verners
priekšsēdētāja
vietnieks
Talsu pilsētas zemes komisija
 • Uldis Veinbergs, Talsu novada pašvaldības zemes un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
 • Aivars Lācarus, Talsu novada domes priekšsēdētājs
 • Uldis Puļķis, Talsu novada būvvaldes vadītājs
 • Jānis Rutkis, VSIA ”Latvijas valsts mērnieks” Talsu biroja vadītājs
 • Anta Dambiņa, VZD Ziemeļkurzemes reģionālas nodaļas Kuldīgas biroja galvenā klientu apkalpošanas konsultante Talsos
priekšsēdētājs
Sabiles pilsētas zemes komisija
 • Oskars Jēgermanis, Talsu novada pašvaldības zemes un nekustamā īpašuma nodaļas speciālists Sabilē
 • Normunds Tropiņš, Talsu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks
 • Aivars Lācis, Talsu novada būvvaldes vadītāja vietnieks
 • Jānis Rutkis,  VSIA ”Latvijas valsts mērnieks” Talsu biroja vadītājs
 • Anta Dambiņa, VZD Ziemeļkurzemes reģionālas nodaļas Kuldīgas biroja galvenā klientu apkalpošanas konsultante Talsos
priekšsēdētājs

Valdemārpils pilsētas zemes komisija

 • Maija Krontāle, Talsu novada pašvaldības zemes un nekustamā īpašuma nodaļas speciāliste Valdemārpilī
 • Sandra Pētersone, Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniece
 • Uldis Puļķis, Talsu novada būvvaldes vadītājs
 • Jānis Rutkis, VSIA ”Latvijas valsts mērnieks” Talsu biroja vadītājs
 • Anta Dambiņa, VZD Ziemeļkurzemes reģionālas nodaļas Kuldīgas biroja galvenā klientu apkalpošanas konsultante Talsos
priekšsēdētāja
Stendes pilsētas zemes komisija
 • Viktors Insbergs, Talsu novada pašvaldības zemes un nekustamā īpašuma nodaļas speciālists Stendē
 • Normunds Tropiņš, Talsu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks
 • Uldis Puļķis, Talsu novada būvvaldes vadītājs
 • Jānis Rutkis,  VSIA ”Latvijas valsts mērnieks” Talsu biroja vadītājs
 • Anta Dambiņa, VZD Ziemeļkurzemes reģionālas nodaļas Kuldīgas biroja galvenā klientu apkalpošanas konsultante Talsos
priekšsēdētājs

 

 

Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Tīkla kamera

Laika ziņas

Šobrīd:
4º C
Rīt:
0.5º C