Ceturtdiena, 19. jūlijs
Šodien sveicam: Jautrīte, Kamila, Digna

Izsoles

 16.07.2018.

 

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam īpašumam – “Kalnimantu dīķis”, Valdgales pag., Talsu nov. (kadastra Nr. 8892 008 0066) – divas zemes vienības ar kopējo platību 26,65 ha. Sākumcena 28700,00 EUR, solis –500,00 EUR, drošības nauda 2870,00 EUR, dalības maksa 30,00 EUR. Samaksa veicama 3 (trīs) mēnešu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2018.gada 24.augustam plkst.12:00. Izsole notiks 2018.gada 27.augustā plkst.14:00.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2018.gada 24.augustam plkst. 12:00.

Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Izsoles noteikumi

Pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas 310.kabinetā, 1.korpusā, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00. Tālrunis uzziņām 27841840, 26164923.

 

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam īpašumam – dzīvoklim Nr.6, “Saulkrasti”, Tiņģerē, Īves pag., Talsu nov. (kadastra Nr. 8858 900 0037) – dzīvokļa īpašums Nr. 6 ar kopējo platību 76 m² un kopīpašuma 733/11991 domājamās daļas no būves un zemes. Sākumcena 2100,00 EUR, solis –100,00 EUR, drošības nauda 210,00 EUR, dalības maksa 30,00 EUR. Samaksa veicama 1 (viena) gada laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2018.gada 24.augusta plkst.12:00. Izsole notiks 2018.gada 27.augustā plkst. 16:00.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2018.gada 24.augustam plkst. 12:00.

Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Izsoles noteikumi

Pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas 310.kabinetā, 1.korpusā, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00. Tālrunis uzziņām 27841840, 26514956.

 

 

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam īpašumam – dzīvoklim Nr.5, Lielā ielā 23, Valdemārpilī, Talsu nov. (kadastra Nr. 8817 001 0135) – dzīvokļa īpašums Nr. 5 ar kopējo platību 26,7 m² un kopīpašuma 267/2226 domājamās daļas no būvēm un zemes. Sākumcena 1200,00 EUR, solis –100,00 EUR, drošības nauda 120,00 EUR, dalības maksa 30,00 EUR. Samaksa veicama 1 (viena) gada laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2018.gada 24.augusta plkst.12:00. Izsole notiks 2018.gada 27.augustā plkst. 15:30.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2018.gada 24.augustam plkst. 12:00.

Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Izsoles noteikumi

Pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas 310.kabinetā, 1.korpusā, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00. Tālrunis uzziņām 27841840, 26514956.

 

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam īpašumam – “Augļudārzs 23”, Laidzes pag., Talsu nov. (kadastra Nr. 8868 009 0049) – zemes vienība ar kopējo platību 0,11 ha, kas ir starpgabals. Cena 952,64 EUR, samaksu veicot 3 (trīs) mēnešu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Pirmpirkuma tiesības uz zemesgabalu ir tam piegulošo zemesgabalu īpašniekiem. Pirmpirkumtiesīgie pirmpirkuma tiesības var pieteikties izmantot līdz 24.08.2018., iesniedzot iesniegumu Talsu novada pašvaldībā.

Gadījumā, ja pieteiksies vairāk kā viens pirmpirkumtiesīgais, tiks rīkota izsole. Izsole notiks 2018.gada 27.augustā plkst.14:30.

Izsoles gadījumā dalības maksa 30.00 EUR apmērā iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2018.gada 27.augustam plkst. 12:00.

Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Izsoles noteikumi

Pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas 310.kabinetā, 1.korpusā, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00. Tālrunis uzziņām 27841840, 26492522.

 

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam īpašumam – “Augļudārzs 24”, Laidzes pag., Talsu nov. (kadastra Nr. 8868 009 0069) – zemes vienība ar kopējo platību 0,1 ha, kas ir starpgabals. Cena 872,64 EUR, samaksu veicot 3 (trīs) mēnešu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Pirmpirkuma tiesības uz zemesgabalu ir tam piegulošo zemesgabalu īpašniekiem. Pirmpirkumtiesīgie pirmpirkuma tiesības var pieteikties izmantot līdz 24.08.2018., iesniedzot iesniegumu Talsu novada pašvaldībā.

Gadījumā, ja pieteiksies vairāk kā viens pirmpirkumtiesīgais, tiks rīkota izsole. Izsole notiks 2018.gada 27.augustā plkst.14:30.

Izsoles gadījumā dalības maksa 30.00 EUR apmērā iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2018.gada 27.augustam plkst. 12:00.

Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Izsoles noteikumi

Pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas 310.kabinetā, 1.korpusā, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00. Tālrunis uzziņām 27841840, 26492522.

 

 


 

SIA „Talsu namsaimnieks” piederoša nekustamā īpašuma – vienstāva koka ēkas (atpūtas mājas) „Usma” izsole

Nekustamais īpašums- vienstāva koka ēka (atpūtas māja) „Usma”, reģistrēta Ģibuļu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.562. Atrodas sporta un atpūtas biedrības „Usma” teritorijā. Saskaņā ar nekustamā īpašuma vērtējumu, izsoles sākumcena ir EUR 5300.

Izsoles solis EUR 100 EUR. Nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas – EUR 530.  

Samaksa 7 dienu laikā pēc Izsoles rezultātu apstiprināšanas ar pārskaitījumu.       

Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsole notiks 2018. gada 14.augustā, plkst. 11:00.

Izsoles norises vieta: Ezeru laukums 2, Talsi, Talsu novads.

Pieteikumu reģistrācija katru darba dienu no publikācijas brīža līdz 2018.gada 14.augusta, plkst. 11:00, SIA „Talsu namsaimnieks” birojā, Ezeru laukumā 2, Talsos, Talsu novadā.

Kontaktpersona par izsoles objekta apskati – Dzintars Legzdiņš, tālr.Nr.29498969, e-pasts: dzintars.legzdins@talsunamsaimnieks.lv .

Izsoles noteikumi pieejami SIA „Talsu namsaimnieks” mājaslapā www.talsunamsaimnieks.lv sadaļā “Izsoles”.

 

 


 

Talsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma

Skolas ielā 2, Pastendē, Ģibuļu pagastā, būves kadastra apzīmējums 8854 009 0266 001,

telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 8854 009 0266 001 005,

nomas tiesību izsole

 

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli pašvaldības mantai:

1.    Izsoles objekts - Talsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Skolas ielā 2, Pastendē, Ģibuļu pagastā, būves kadastra apzīmējums 8854 009 0266 001, telpu grupa ar kadastra apzīmējumu 8854 009 0266 001 005, kopējā platība 285,10 m2.

2.    Saskaņā ar izsoles noteikumiem sākumcena ir noteikta 1710,60 EUR bez PVN gadā. Izsoles solis tiek noteikts 10,00 EUR apmērā pie gada nomas maksas. Papildus telpu nomas maksai, zemes nomas maksa ir 28,00 EUR gadā.

3.    Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

4. Izsole notiks 2018. gada 28. jūnijā plkst. 10.00.

5. Izsoles norises vieta: mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no publikācijas brīža līdz 2018. gada 27. jūnijam plkst. 15.00, Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā vai Ģibuļu pagasta pārvaldē Skolas iela 2, Pastende, Ģibuļu pag., Talsu nov., LV-3251.

Kontaktpersona par nomas objektu ir Kitija Vecmane tālr. 26554681, e-pasts kitija.vecmane@talsi.lv.

Izsoles noteikumi pieejami Talsu novada pašvaldības mājaslapā www.talsi.lv sadaļā Izsoles.

 Izsoles noteikumi

 


Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.4 Stacijas ielā 11, Stendē, Talsu novadā – sākumcena EUR 1 800.00, nodrošinājums EUR 180.00, izsole 06.07.2018. plkst. 11-30, pieteikšanās līdz 21.06.2018. plkst.16-00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā.

Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021413, 67021300.

 


Notikumu kalendārs

Jūlijs, 2018
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas