Trešdiena, 21. augusts
Šodien sveicam: Janīna, Linda

Izsoles

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli pašvaldības kustamai mantai ISUZU TURQUOISE

1. Izsoles objekts - Talsu novada pašvaldības autobuss ISUZU TURQUOISE, valsts reģistrācijas numurs HB-9183, izlaiduma gads 2008. gads, šasijas Nr.NNAMOZALE02001418.

2. Saskaņā ar izsoles noteikumiem sākumcena ir 1540,00 EUR. Izsoles solis 100,00 EUR. Nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas – 154,00 EUR. Izsoles dalības maksa – 15,00 EUR.     

3. Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

4. Izsole notiks 2019. gada 2. augustā plkst. 09:00.

5. Izsoles norises vieta: Talsu novada domes mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no publikācijas brīža līdz 2019. gada 31. jūlijam plkst. 15.00, Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā.

Kontaktpersona par izsoles objektu – Edvards Šnēfelds, tālr. 29298252, e-pasts edvards.snefelds@talsi.lv .

IZSOLES NOTEIKUMI


 

Talsu novada pašvaldība rīko atkārtotu izsoli nekustamam īpašumam “Ziemeļi”,

Vandzenes pagastā, Talsu nov. (kadastra Nr. 8894 010 0402)

Trīs zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 8894 010 0324, 88940100386 un 8894 010 0402 ar kopējo platību 4,02 ha, kūts ēka (kadastra apzīmējums 8894 010 0402 004) ar kopējo platību 270 m2, pagraba ēka (kadastra apzīmējums 8894 010 0402 016) ar kopējo platību 32,3 m2. Uz zemes vienībām atrodas atsevišķu būvju drupu fragmenti.

Sākumcena 10936,00 EUR, solis – 200,00 EUR, drošības nauda 1093,60 EUR, reģistrācijas maksa 30,00 EUR, samaksu veicot 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Pircējs maksā 6 (sešus) procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2019.gada 14. augustam plkst.15:00. Izsole notiks 2019.gada 16. augustā plkst. 09:00.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2019.gada 14. augustam plkst. 15:00.

Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00. Tālrunis uzziņām 28642346 (Vandzenes pagasta pārvaldes vadītājs), 63232119, 29369443 (Talsu novada pašvaldības juridiskā nodaļa).

IZSOLES NOTEIKUMI


Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam īpašumam – dzīvoklim Nr.4, Lielajā ielā 13,

Talsos, Talsu nov. (kadastra Nr. 8801 900 3296)

Vienas istabas dzīvoklis Nr.4 ar kopējo platību 25,3 m², kopīpašuma 252/2433 domājamās daļas no būvēm un zemes.

Sākumcena 2770,00 EUR, solis – 100,00 EUR, drošības nauda 277,00 EUR, dalības maksa 30,00 EUR. Samaksa veicama 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu Pircējs maksā 6 (sešus) procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2019.gada 14. augustam plkst.15:00. Izsole notiks 2019.gada 16. augustā plkst.09:30.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2019.gada 14. augustam plkst.15:00.

Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00. Tālrunis uzziņām 29294295 (Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs), 63232119, 29369443 (Talsu novada pašvaldības juridiskā nodaļa).

IZSOLES NOTEIKUMI


 Talsu novada pašvaldība rīko atkārtotu izsoli nekustamam īpašumam “Dzirnieki”,

Virbu pagastā, Talsu nov. (kadastra Nr. 8896 004 0187)

Zemes vienība ar kopējo platību 0,62 ha (kadastra apzīmējums 8896 004 0187). Uz zemes vienības atrodas atsevišķu būvju drupu fragmenti.

Sākumcena 840,00 EUR, solis – 100,00 EUR, drošības nauda 84,00 EUR, reģistrācijas maksa 30,00 EUR, samaksu veicot 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu Pircējs maksā 6 (sešus) procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2019.gada 14. augustam plkst.15:00. Izsole notiks 2019.gada 16. augustā plkst. 10:00.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2019.gada 14. augustam plkst. 15:00.

Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00. Tālrunis uzziņām 25660225 (Virbu pagasta pārvaldes vadītājs), 63232119, 29369443 (Talsu novada pašvaldības juridiskā nodaļa).

IZSOLES NOTEIKUMI


Talsu novada pašvaldība rīko atkārtotu izsoli nekustamam īpašumam-  dzīvoklim Nr. 12, Kalna ielā 4,

Jaunpagastā,  Virbu pagastā, Talsu nov. (kadastra Nr. 8896 900 0105)

Ttrīs istabu dzīvokļa īpašums Nr. 12, ar kopējo platību 75,4 m2 un kopīpašuma domājamās 754/14061 daļas no dzīvojamās mājas un zemes. 

Sākumcena 3176,00 EUR, solis – 100,00 EUR, drošības nauda 317,60 EUR, reģistrācijas maksa 30,00 EUR, samaksu veicot 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu Pircējs maksā 6 (sešus) procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2019.gada 14. augustam plkst.15:00. Izsole notiks 2019.gada 16. augustā plkst. 10:30.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2019.gada 14. augustam plkst. 15:00.

Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00. Tālrunis uzziņām 25660225 (Virbu pagasta pārvaldes vadītājs), 63232119, 29369443 (Talsu novada pašvaldības juridiskā nodaļa).

IZSOLES NOTEIKUMI


Talsu novada pašvaldība rīko atkārtotu izsoli nekustamam īpašumam- dzīvoklim Nr. 4 “Ezermuiža”,

Ārlavas pagastā, Talsu nov. (kadastra Nr. 8837 900 0113)

Vienas istabas dzīvokļa īpašums Nr. 4 ar kopējo platību 50,9 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 509/3803 domājamās daļas no būvēm un zemes. 

Sākumcena 344,00 EUR, solis – 50,00 EUR, drošības nauda 34,40 EUR, reģistrācijas maksa 30,00 EUR, samaksu veicot 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu Pircējs maksā 6 (sešus) procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2019.gada 14. augustam plkst.15:00. Izsole notiks 2019.gada 16. augustā plkst. 11:00.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2019.gada 14. augustam plkst. 15:00.

Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00. Tālrunis uzziņām 26514956 (Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes vadītājs), 63232119, 29369443 (Talsu novada pašvaldības juridiskā nodaļa).

IZSOLES NOTEIKUMI


Talsu novada pašvaldība rīko atkārtotu izsoli nekustamam īpašumam- dzīvoklim Nr. 5 “Ezermuiža”,

Ārlavas pagastā, Talsu nov. (kadastra Nr. 8837 900 0112)

Vienas istabas dzīvokļa īpašums Nr. 5 ar kopējo platību 53 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 530/3803 domājamās daļas no būvēm un zemes. 

Sākumcena 372,00 EUR, solis – 50,00 EUR, drošības nauda 37,20 EUR, reģistrācijas maksa 30,00 EUR, samaksu veicot 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu Pircējs maksā 6 (sešus) procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2019.gada 14. augustam plkst.15:00. Izsole notiks 2019.gada 16. augustā plkst. 11:30.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2019.gada 14. augustam plkst. 15:00.

Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00. Tālrunis uzziņām 26514956 (Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes vadītājs), 63232119, 29369443 (Talsu novada pašvaldības juridiskā nodaļa).

IZSOLES NOTEIKUMI


Talsu novada pašvaldība rīko atkārtotu izsoli nekustamam īpašumam- dzīvoklim Nr. 6 “Ezermuiža”,

Ārlavas pagastā, Talsu nov. (kadastra Nr. 8837 900 0114)

Vienas istabas dzīvokļa īpašums Nr. 6 ar kopējo platību 48,5 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 485/3803 domājamās daļas no būvēm un zemes. 

Sākumcena 348,00 EUR, solis – 50,00 EUR, drošības nauda 34,80 EUR, reģistrācijas maksa 30,00 EUR, samaksu veicot 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu Pircējs maksā 6 (sešus) procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2019.gada 14. augustam plkst.15:00. Izsole notiks 2019.gada 16. augustā plkst. 12:00.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2019.gada 14. augustam plkst. 15:00.

Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00. Tālrunis uzziņām 26514956 (Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes vadītājs), 63232119, 29369443 (Talsu novada pašvaldības juridiskā nodaļa).

IZSOLES NOTEIKUMI


Talsu novada pašvaldība rīko atkārtotu izsoli nekustamam īpašumam- dzīvoklim Nr. 4 “Poprags”,

Ārlavas pagastā, Talsu nov. (kadastra Nr. 8837 900 0099)

Divu istabu dzīvokļa īpašums Nr. 4 ar kopējo platību 60,1 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 601/7127 domājamās daļas no būvēm un zemes. 

Sākumcena 544,00 EUR, solis – 50,00 EUR, drošības nauda 54,40 EUR, reģistrācijas maksa 30,00 EUR, samaksu veicot 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu Pircējs maksā 6 (sešus) procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2019.gada 14. augustam plkst.15:00. Izsole notiks 2019.gada 16. augustā plkst. 12:30.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2019.gada 14. augustam plkst. 15:00.

Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00. Tālrunis uzziņām 26514956 (Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes vadītājs), 63232119, 29369443 (Talsu novada pašvaldības juridiskā nodaļa).

IZSOLES NOTEIKUMI


Talsu novada pašvaldība rīko atkārtotu izsoli nekustamam īpašumam- dzīvoklim Nr. 1, Centra aleja, Lubezerē,

Ārlavas pagastā, Talsu nov. (kadastra Nr. 8837 900 0116)

Vienas istabas dzīvokļa īpašums Nr. 1 ar kopējo platību 37 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 601/4439 domājamās daļas no būvēm un zemes. 

Sākumcena 1170,00 EUR, solis – 50,00 EUR, drošības nauda 117,00 EUR, reģistrācijas maksa 30,00 EUR, samaksu veicot 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu Pircējs maksā 6 (sešus) procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2019.gada 14. augustam plkst.15:00. Izsole notiks 2019.gada 16. augustā plkst. 13:00.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2019.gada 14. augustam plkst. 15:00.

Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00. Tālrunis uzziņām 26514956 (Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes vadītājs), 63232119, 29369443 (Talsu novada pašvaldības juridiskā nodaļa).

IZSOLES NOTEIKUMI

 

 

Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas

Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk