Piektdiena, 16. novembris
Šodien sveicam: Banga, Glorija

Izsoles

31.10.2018. 

 

Talsu novada pašvaldības
nekustamā īpašuma garāžas Nr. 76 ”Pastendes garāžas 3. korpuss”,
Pastendē, Ģibuļu pagastā,
nomas tiesību izsole

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli pašvaldības mantai:

1. Izsoles objekts - Talsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma garāžas Nr. 76 ”Pastendes garāžas 3. korpuss”, Pastendē, Ģibuļu pagastā, kopējā platība 19,1 m2.

2.  Saskaņā ar izsoles noteikumiem sākumcena ir noteikta 3,57 EUR bez PVN mēnesī (42,84 EUR bez PVN gadā). Izsoles solis tiek noteikts 5,00 EUR apmērā pie gada nomas maksas. Papildus telpu nomas maksai, zemes nomas maksa ir 28,00 EUR gadā.

3. Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

4. Izsole notiks 2018. gada 9. novembrī plkst. 10:00.

5. Izsoles norises vieta: mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no publikācijas brīža līdz 2018.gada 7. novembrim plkst. 15.00, Talsu novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, vai Ģibuļu pagasta pārvaldē Skolas iela 2, Pastende, Ģibuļu pag., Talsu nov.

Kontaktpersona par nomas objektu ir Kitija Vecmane tālr. 26554681, e-pasts kitija.vecmane@talsi.lv.

Izsoles noteikumi pieejami Talsu novada pašvaldības mājaslapā www.talsi.lv sadaļā Izsoles.

 Izsoles noteikumi


31.10.2018.

 

Talsu novada pašvaldības
nekustamā īpašuma garāžas Nr. 74 ”Pastendes garāžas 3. korpuss”,
Pastendē, Ģibuļu pagastā,
nomas tiesību izsole

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli pašvaldības mantai:

1.    Izsoles objekts - Talsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma garāžas Nr. 74 ”Pastendes garāžas 3. korpuss”, Pastendē, Ģibuļu pagastā, kopējā platība 19,1 m2.

2.    Saskaņā ar izsoles noteikumiem sākumcena ir noteikta 3,57 EUR bez PVN mēnesī (42,84 EUR bez PVN gadā). Izsoles solis tiek noteikts 5,00 EUR apmērā pie gada nomas maksas. Papildus telpu nomas maksai, zemes nomas maksa ir 28,00 EUR gadā.

3.    Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

4. Izsole notiks 2018. gada 9. novembrī plkst. 9:30.

5. Izsoles norises vieta: mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no publikācijas brīža līdz 2018.gada 7. novembrim plkst. 15.00, Talsu novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, vai Ģibuļu pagasta pārvaldē Skolas iela 2, Pastende, Ģibuļu pag., Talsu nov.

Kontaktpersona par nomas objektu ir Kitija Vecmane tālr. 26554681, e-pasts kitija.vecmane@talsi.lv.

Izsoles noteikumi pieejami Talsu novada pašvaldības mājaslapā www.talsi.lv sadaļā Izsoles.

 Izsoles noteikumi

 


31.10.2018.

 

 

Talsu novada pašvaldības
nekustamā īpašuma garāžas Nr. 73 ”Pastendes garāžas 3. korpuss”,
Pastendē, Ģibuļu pagastā,
nomas tiesību izsole

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli pašvaldības mantai:

1.    Izsoles objekts - Talsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma garāžas Nr. 73 ”Pastendes garāžas 3. korpuss”, Pastendē, Ģibuļu pagastā, kopējā platība 18,8 m2.

2.    Saskaņā ar izsoles noteikumiem sākumcena ir noteikta 3,57 EUR bez PVN mēnesī (42,84 EUR bez PVN gadā). Izsoles solis tiek noteikts 5,00 EUR apmērā pie gada nomas maksas. Papildus telpu nomas maksai, zemes nomas maksa ir 28,00 EUR gadā.

3.    Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

4. Izsole notiks 2018. gada 9. novembrī plkst. 9.00.

5. Izsoles norises vieta: mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no publikācijas brīža līdz 2018.gada 7. novembrim plkst. 15.00, Talsu novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, vai Ģibuļu pagasta pārvaldē Skolas iela 2, Pastende, Ģibuļu pag., Talsu nov.

Kontaktpersona par nomas objektu ir Kitija Vecmane tālr. 26554681, e-pasts kitija.vecmane@talsi.lv.

Izsoles noteikumi pieejami Talsu novada pašvaldības mājaslapā www.talsi.lv sadaļā Izsoles.

Izsoles noteikumi


30.10.2018.

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam īpašumam – neapdzīvojamajai telpai Nr.1A,
“Brūžlejas”, Spārē, Ģibuļu pagastā, Talsu nov. (kadastra Nr. 8854 900 0333)

Neapdzīvojamā telpa Nr.1A ar kopējo platību 310,9 m², kopīpašuma 2170/5595 domājamās daļas no būvēm un zemes. Sākumcena 20200,00 EUR, solis – 150,00 EUR, drošības nauda 2020,00 EUR, dalības maksa 30,00 EUR. Samaksa veicama 3 (trīs) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

 

 

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2018.gada 28.novembra plkst.12:00. Izsole notiks 2018.gada 30.novembrī plkst.9:00.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2018.gada 28.novembra plkst. 12:00.

Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

IZSOLES NOTEIKUMI

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.talsi.lv un pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00. Tālrunis uzziņām 27841840, 26554681.

 

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam īpašumam – “Ķeirāni”
Lubes pagastā, Talsu nov. (kadastra Nr. 8874 002 0092)

Zemes gabals ar kopējo platību 3,5 ha. Sākumcena 4650,00 EUR, solis – 100,00 EUR, drošības nauda 465,00 EUR, dalības maksa 30,00 EUR. Samaksa veicama 3 (trīs) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2018.gada 28.novembra plkst.12:00. Izsole notiks 2018.gada 30.novembrī plkst. 9:30.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2018.gada 28.novembra plkst. 12:00.

Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

IZSOLES NOTEIKUMI

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.talsi.lv un pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00. Tālrunis uzziņām 27841840, 26514956.

 

 

 


15.10.2018.

1. Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam īpašumam
dzīvoklim Nr.2, “Vecā skola”, Ārlavas pagastā, Talsu nov. (kadastra Nr. 8837 900 0102)

Dzīvoklis Nr.2 ar kopējo platību 50,2 m², kopīpašuma 502/4107 domājamās daļas no būvēm un zemes. Sākumcena 800,00 EUR, solis – 50,00 EUR, drošības nauda 80,00 EUR, dalības maksa 30,00 EUR. Samaksa veicama 3 (trīs) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

 

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2018.gada 20.novembra plkst.12:00. Izsole notiks 2018.gada 23. novembrī plkst.9:30.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2018.gada 20.novembra plkst. 12:00.

Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Ar IZSOLES NOTEIKUMIEM var iepazīties mājaslapā www.talsi.lv un pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00. Tālrunis uzziņām 27841840, 26514956.


 

 

 

2.Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam īpašumam
dzīvoklim Nr.4, “Vecā skola”, Ārlavas pagastā, Talsu nov. (kadastra Nr. 8837 900 0103)

Dzīvoklis Nr.4 ar kopējo platību 43,2 m², kopīpašuma 432/4107 domājamās daļas no būvēm un zemes. Sākumcena 700,00 EUR, solis – 50,00 EUR, drošības nauda 70,00 EUR, dalības maksa 30,00 EUR. Samaksa veicama 3 (trīs) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2018.gada 20.novembra plkst.12:00. Izsole notiks 2018.gada 23.novembrī plkst.10:00.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2018.gada 20.novembra plkst. 12:00.

Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Ar IZSOLES NOTEIKUMIEM var iepazīties mājaslapā www.talsi.lv un pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00. Tālrunis uzziņām 27841840, 26514956.


 

3.Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam īpašumam
dzīvoklim Nr.5, “Vecā skola”, Ārlavas pagastā, Talsu nov. (kadastra Nr. 8837 900 0104)

Dzīvoklis Nr.5 ar kopējo platību 71,7 m², kopīpašuma 717/4107 domājamās daļas no būvēm un zemes. Sākumcena 1150,00 EUR, solis – 50,00 EUR, drošības nauda 115,00 EUR, dalības maksa 30,00 EUR. Samaksa veicama 3 (trīs) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

 

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2018.gada 20.novembra plkst.12:00. Izsole notiks 2018.gada 23.novembrī plkst.10:30.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2018.gada 20.novembra plkst. 12:00.

Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Ar IZSOLES NOTEIKUMIEM var iepazīties mājaslapā www.talsi.lv un pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00. Tālrunis uzziņām 27841840, 26514956.

 


4.Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam īpašumam
dzīvoklim Nr.6, “Vecā skola”, Ārlavas pagastā, Talsu nov. (kadastra Nr. 8837 900 0105)

Dzīvoklis Nr.6 ar kopējo platību 38,9 m², kopīpašuma 389/4107 domājamās daļas no būvēm un zemes. Sākumcena 650,00 EUR, solis – 50,00 EUR, drošības nauda 65,00 EUR, dalības maksa 30,00 EUR. Samaksa veicama 3 (trīs) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

 

 

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2018.gada 20.novembra plkst.12:00. Izsole notiks 2018.gada 23.novembrī plkst.11:00.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2018.gada 20.novembra plkst. 12:00.

Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Ar IZSOLES NOTEIKUMIEM var iepazīties mājaslapā www.talsi.lv un pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00. Tālrunis uzziņām 27841840, 26514956.


 


5.Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam īpašumam
dzīvoklim Nr.7, “Vecā skola”, Ārlavas pagastā, Talsu nov. (kadastra Nr. 8837 900 0107)

Dzīvoklis Nr.7 ar kopējo platību 50,1 m², kopīpašuma 501/4107 domājamās daļas no būvēm un zemes. Sākumcena 800,00 EUR, solis – 50,00 EUR, drošības nauda 80,00 EUR, dalības maksa 30,00 EUR. Samaksa veicama 3 (trīs) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

 

 

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2018.gada 20. novembra plkst.12:00. Izsole notiks 2018.gada 23. novembrī plkst.11:30.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2018.gada 20.novembra plkst. 12:00.

Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Ar IZSOLES NOTEIKUMIEM var iepazīties mājaslapā www.talsi.lv un pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00. Tālrunis uzziņām 27841840, 26514956.


 


6.Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam īpašumam
dzīvoklim Nr.8, “Vecā skola”, Ārlavas pagastā, Talsu nov. (kadastra Nr. 8837 900 0106)

Dzīvoklis Nr.8 ar kopējo platību 49,4 m², kopīpašuma 494/4107 domājamās daļas no būvēm un zemes. Sākumcena 800,00 EUR, solis – 50,00 EUR, drošības nauda 80,00 EUR, dalības maksa 30,00 EUR. Samaksa veicama 3 (trīs) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

 

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2018.gada 20.novembra plkst.12:00. Izsole notiks 2018.gada 23.novembrī plkst.13:00.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2018.gada 20.novembra plkst. 12:00.

Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Ar IZSOLES NOTEIKUMIEM var iepazīties mājaslapā www.talsi.lv un pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00. Tālrunis uzziņām 27841840, 26514956.

 

 

 


 


7.Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam īpašumam
Rīgas ielā 43, Sabilē, Talsu nov. (kadastra Nr. 8813 004 0047)

Zemes gabals ar kopējo platību 14124 m², slimnīca ar kopējo platību 1144,6 m², saimniecības ēka ar kopējo platību 140,3 m², katlu māja  ar kopējo platību 48,8 m², šķūnis ar kopējo platību 64,2 m², garāža ar kopējo platību 58,5 m², pataloģijas anatomijas korpuss ar kopējo platību 17,9 m², šķūnis ar kopējo platību 22,3 m².

 

Sākumcena 39000,00 EUR, solis – 500,00 EUR, drošības nauda 3900,00 EUR, dalības maksa 30,00 EUR. Samaksa veicama 1 (viena) gada laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2018.gada 20.novembra plkst.12:00. Izsole notiks 2018.gada 23.novembrī plkst.9:00.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2018.gada 20.novembra plkst. 12:00.

Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Ar IZSOLES NOTEIKUMIEM var iepazīties mājaslapā www.talsi.lv un pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00. Tālrunis uzziņām 27841840, 29241605.

 


 12.10.2018.

 

Talsu novada pašvaldības mantas autobusa Mercedes Benz 0405,

Valsts reģistrācijas numurs GC 8912,

izsole

 Talsu novada pašvaldība rīko izsoli pašvaldības kustamai mantai:

1.    Izsoles objekts - Talsu novada pašvaldības automašīnai Mercedes Benz 0405, Valsts reģistrācijas numurs GC 8912, izlaiduma gads ir 1992. gads, VIN nr.WDB35742013071621.

2.    Saskaņā ar izsoles noteikumiem sākumcena ir 1 000,00 EUR. Izsoles solis 50,00 EUR. Nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas – 100,00 EUR. Izsoles dalības maksa – 15,00 EUR. 

3. Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

4. Izsole notiks 2018. gada 2. novembrī plkst. 10:00.

5. Izsoles norises vieta: mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no publikācijas brīža līdz 2018. gada 31. oktobrī plkst. 15.00, Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā.

Kontaktpersona par nomas objektu – Agris Ciemleja, tālr. 63237673, 29448939, e-pasts agris.ciemleja@talsi.lv.

IZSOLES NOTEIKUMI


 

Notikumu kalendārs

Novembris, 2018
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas

Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk