Trešdiena, 19. jūnijs
Šodien sveicam: Viktors, Nils

Izsoles

04.06.2019.

Talsu novada pašvaldība iznomā zemi:

1. Nomas objekts – Talsu novada pašvaldībai piekritīga zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8813 003 0021, platība 0,12 ha, Liepu iela 3, Sabilē, Talsu novadā, kas izmantojama sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai (sakoptas vides uzturēšanai) ar nosacījumu, ka Nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību

2. Saskaņā ar SIA “Latio” veikto zemes nomas maksas noteikšanu, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8813 003 0021 ar kopējo platību 0,12 ha tirgus nomas maksa gadā ir 44 EUR (neieskaitot PVN). Zemes nomas līguma termiņš ir pieci gadi.

3. Pretendenti iesniegumus var iesniegt līdz 2019.gada 12.jūnija plkst. 17:00 Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00 vai Sabiles pilsētas un Abavas pagasta  pārvaldē. Tālrunis uzziņām 26451501, 28310816.

 

4. Kontaktpersona par nomas objektu – Egīna Šenberga, tālr. 28310816, e-pasts egina.senberga@talsi.lv


04.06.2019.

 

Talsu novada pašvaldība iznomā lauksaimniecības zemi:

1. Nomas objekts – Talsu novada pašvaldībai piekritīga zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8892 006 0073, platība 0,5 ha, “Kastaņi”, Valdgales pagastā, Talsu novadā. Saskaņā ar Talsu novada teritorijas plānojumu (Talsu novada domes 14.05.2015.saistošie noteikumi Nr.15 “Par Talsu novada teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”)  zemesgabala galvenā izmantošanas ir Lauksaimniecības teritorija (L).

2. Saskaņā ar Talsu novada domes 14.03.2019 lēmumu Nr.189 “Par zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu” nomas maksa  ir 75,00 EUR par 1ha gadā, neieskaitot PVN. Zemes nomas līguma termiņš ir pieci gadi.

3. Pretendenti iesniegumus var iesniegt līdz 2019.gada 11.jūnija plkst. 17:00 Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00 vai Valdgales pagasta pārvaldē. Tālrunis uzziņām 26451501, 28310816.

4. Kontaktpersona par nomas objektu – Viktors Insbergs, tālr. 29472958, e-pasts viktors.insbergs@talsi.lv

 

 


04.06.2019.

 

Talsu novada pašvaldība iznomā lauksaimniecības zemi:

1. Nomas objekts – Talsu novada pašvaldībai piekritīga zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8837 001 0063, platība 0,3 ha, “Pagasta zeme”, Ārlavas pagastā, Talsu novadā. Saskaņā ar Talsu novada teritorijas plānojumu (Talsu novada domes 14.05.2015.saistošie noteikumi Nr.15 “Par Talsu novada teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”)  zemesgabala galvenā izmantošanas ir Lauksaimniecības teritorija (L).

2. Saskaņā ar Talsu novada domes 14.03.2019 lēmumu Nr.189 “Par zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu” nomas maksa  ir 66,00 EUR par 1ha gadā, neieskaitot PVN. Zemes nomas līguma termiņš ir pieci gadi.

3. Pretendenti iesniegumus var iesniegt līdz 2019.gada 11.jūnija plkst. 17:00 Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00 vai Valdemārpils un Ārlavas pagasta pārvaldē. Tālrunis uzziņām 26451501, 28310816.

4. Kontaktpersona par nomas objektu – Egīna Šenberga, tālr. 28310816, e-pasts egina.senberga@talsi.lv

 

 


03.06.2019.

Talsu novada pašvaldība iznomā neapbūvētu zemesgabalu reklāmas objektu izvietošanai:

1. Nomas objekts – Talsu novada pašvaldībai piekritīga zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8815 005 0054, platība 1000 m2, Stendē, Talsu novadā. Saskaņā ar Talsu novada teritorijas plānojumu (Talsu novada domes 14.05.2015.saistošie noteikumi Nr.15 “Par Talsu novada teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”)  zemesgabala galvenā izmantošanas ir Savrupmāju apbūves teritorija (DzS).

2. Saskaņā ar SIA “Latio” veikto nomas maksas noteikšanu, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8815 005 0054 ar kopējo platību 1000 m2 tirgus nomas maksa gadā ir 74 EUR (neieskaitot PVN). Zemes nomas līguma termiņš ir pieci gadi.

3. Pretendenti iesniegumus var iesniegt līdz 2019.gada 11.jūnijam plkst. 17:00 Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00. Tālrunis uzziņām 26451501, 28310816.

4. Kontaktpersona par nomas objektu – Inga Romaško, tālr. 26451501, e-pasts inga.romasko@talsi.lv

 


03.06.2019.

 

Talsu novada pašvaldība iznomā neapbūvētu zemesgabalu reklāmas objektu izvietošanai:

1. Nomas objekts – Talsu novada pašvaldībai piekritīga zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8801 006 0095, platība 200 m2, Talsos, Talsu novadā. Saskaņā ar Talsu novada teritorijas plānojumu (Talsu novada domes 14.05.2015.saistošie noteikumi Nr.15 “Par Talsu novada teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”)  zemesgabala galvenā izmantošanas ir Transporta infrastruktūras teritorija (TR).

2. Saskaņā ar SIA “Latio” veikto nomas maksas noteikšanu, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8801 006 0095 ar kopējo platību 200 m2 tirgus nomas maksa gadā ir 74 EUR (neieskaitot PVN). Zemes nomas līguma termiņš ir pieci gadi.

3. Pretendenti iesniegumus var iesniegt līdz 2019.gada 11.jūnijam plkst. 17:00 Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00. Tālrunis uzziņām 26451501, 28310816.

4. Kontaktpersona par nomas objektu – Inga Romaško, tālr. 26451501, e-pasts inga.romasko@talsi.lv

 


28.05.2019.

 

Talsu novada pašvaldība iznomā lauksaimniecības zemi:

1. Nomas objekts – Talsu novada pašvaldībai piekritīga zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8837 002 0082, platība 1,0 ha, “Centra aleja 5”, Ārlavas pagastā, Talsu novadā. Saskaņā ar Talsu novada teritorijas plānojumu (Talsu novada domes 14.05.2015.saistošie noteikumi Nr.15 “Par Talsu novada teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”)  zemesgabala galvenā izmantošanas ir Lauksaimniecības teritorija (L).

2. Saskaņā ar Talsu novada domes 14.03.2019 lēmumu Nr.189 “Par zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu” nomas maksa  ir 66,00 EUR par 1ha gadā, neieskaitot PVN. Zemes nomas līguma termiņš ir pieci gadi.

3. Pretendenti iesniegumus var iesniegt līdz 2019.gada 7.jūnija plkst. 17:00 Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00 vai Valdemārpils un Ārlavas pagasta pārvaldē. Tālrunis uzziņām 26451501, 28310816.

4. Kontaktpersona par nomas objektu – Egīna Šenberga, tālr. 28310816, e-pasts egina.senberga@talsi.lv

 


Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam īpašumam – “Tampju pagrabs”,

Laucienes pagastā, Talsu nov. (kadastra Nr. 8870 017 0093)

Zemes vienība ar kopējo platību 0,2157 ha (kad.apz. 8870 017 0093), uz zemes vienības atrodas pagraba ēka ar kopējo platību 434,5 m2 (kadastra apz. 8872 017 0093 001).

Sākumcena 4450,00 EUR, solis – 100,00 EUR, drošības nauda 445,00 EUR, reģistrācijas maksa 30,00 EUR, samaksu veicot 3 (trīs) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2019.gada 28. maijam plkst.15:00. Izsole notiks 2019.gada 30. maijā plkst. 09:00.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2019.gada 28. maijam plkst. 15:00.

Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00. Tālrunis uzziņām 26162380, 29453403.

IZSOLES NOTEIKUMI


 

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam īpašumam – dzīvoklim Nr. 12, Kalna ielā 4, Jaunpagastā,

Virbu pagastā, Talsu nov. (kadastra Nr. 8896 900 0105)

Istabu dzīvokļa īpašums Nr.12, Kalna iela 4, Jaunpagasts, Virbu pagastā, Talsu novadā ar kopējo platību 75,4 m² un 754/14061 domājamās daļas no būvēm un zemes.

Sākumcena 3970,00 EUR, solis – 100,00 EUR, drošības nauda 397,00 EUR, reģistrācijas maksa 30,00 EUR, samaksu veicot 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2019.gada 28. maijam plkst.15:00. Izsole notiks 2019.gada 30. maijā plkst. 09:30.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2019.gada 28. maijam plkst. 15:00.

Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00. Tālrunis uzziņām 25660225, 29453403.

IZSOLES NOTEIKUMI


Talsu novada pašvaldība rīko atkārtotu izsoli nekustamam īpašumam – “Dzirnieki”,

Virbu pagastā, Talsu nov. (kadastra Nr. 8896 004 0187)

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8896 004 0187, ar kopējo platību 0,62 ha platībā. Uz zemes vienības atrodas būvju drupu fragmenti.

Sākumcena 1670,00 EUR, solis – 100,00 EUR, drošības nauda 167,00 EUR, dalības maksa 30,00 EUR. Samaksa veicama 3 (trīs) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2019.gada 28. maijam plkst.15:00. Izsole notiks 2019.gada 30. maijā plkst.10:00.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2019.gada 28. maijam plkst. 15:00.

Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00. Tālrunis uzziņām 25660225. 29453403.

IZSOLES NOTEIKUMI


Talsu novada pašvaldība rīko atkārtotu izsoli nekustamam īpašumam – dzīvoklim Nr. 4, “Poprags”,

Ārlavas pagastā, Talsu nov. (kadastra Nr. 8837 900 0099)

Divu istabu dzīvokļa īpašums ar kopējo platību 60,1 m², kopīpašuma 601/7127 domājamās daļas no būvēm un zemes.

Sākumcena 1080,00 EUR, solis – 50,00 EUR, drošības nauda 108,00 EUR, dalības maksa 30,00 EUR. Samaksa veicama 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2019.gada 28. maijam plkst.15:00. Izsole notiks 2019.gada 30. maijā plkst.10:30.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2019.gada 28. maijam plkst. 15:00.

Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00. Tālrunis uzziņām 26514956, 29453403.

IZSOLES NOTEIKUMI


Talsu novada pašvaldība rīko atkārtotu izsoli nekustamam īpašumam – dzīvoklim Nr. 4, “Ezermuiža”,

Ārlavas pagastā, Talsu nov. (kadastra Nr. 8837 900 0113)

Vienas istabas dzīvokļa īpašums ar kopējo platību 50,9 m², kopīpašuma 509/3803 domājamās daļas no būvēm un zemes.

Sākumcena 688,00 EUR, solis – 50,00 EUR, drošības nauda 68,80 EUR, dalības maksa 30,00 EUR. Samaksa veicama 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2019.gada 28. maijam plkst.15:00. Izsole notiks 2019.gada 30. maijā plkst.11:00.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2019.gada 28. maijam plkst. 15:00.

Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00. Tālrunis uzziņām 26514956, 29453403.

IZSOLES NOTEIKUMI


Talsu novada pašvaldība rīko atkārtotu izsoli nekustamam īpašumam – dzīvoklim Nr. 5, “Ezermuiža”,

Ārlavas pagastā, Talsu nov. (kadastra Nr. 8837 900 0112)

Vienas istabas dzīvokļa īpašums ar kopējo platību 53,0 m², kopīpašuma 530/3803 domājamās daļas no būvēm un zemes.

Sākumcena 744,00 EUR, solis – 50,00 EUR, drošības nauda 74,40 EUR, dalības maksa 30,00 EUR. Samaksa veicama 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2019.gada 28. maijam plkst.15:00. Izsole notiks 2019.gada 30. maijā plkst.11:30.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2019.gada 28. maijam plkst. 15:00.

Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00. Tālrunis uzziņām 26514956, 29453403.

IZSOLES NOTEIKUMI


Talsu novada pašvaldība rīko atkārtotu izsoli nekustamam īpašumam – dzīvoklim Nr. 6, “Ezermuiža”,

Ārlavas pagastā, Talsu nov. (kadastra Nr. 8837 900 0114)

Vienas istabas dzīvokļa īpašums ar kopējo platību 48,5 m², kopīpašuma 485/3803 domājamās daļas no būvēm un zemes.

Sākumcena 696,00 EUR, solis – 50,00 EUR, drošības nauda 69,60 EUR, dalības maksa 30,00 EUR. Samaksa veicama 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2019.gada 28. maijam plkst.15:00. Izsole notiks 2019.gada 30. maijā plkst.12:00.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2019.gada 28. maijam plkst. 15:00.

Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00. Tālrunis uzziņām 26514956, 29453403.

IZSOLES NOTEIKUMI


Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam īpašumam – “Rāvkalni 1”,

Strazdes pagastā, Talsu nov. (kadastra Nr. 8886 003 0118)

Zemes vienība ar kopējo platību 2,0718 ha (kad.apz. 8886 003 0118). Nekustamais īpašums ir starpgabals un pieguļ tā zemes gabalu īpašniekiem, kuriem ir pirmpirkuma tiesības uz šo nekustamo īpašumu.

Sākumcena 4950,00 EUR, solis – 100,00 EUR, drošības nauda 495,00 EUR, reģistrācijas maksa 30,00 EUR, samaksu veicot 3 (trīs) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2019.gada 28. maijam plkst.15:00. Izsole notiks 2019.gada 30. maijā plkst. 12:30.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2019.gada 28. maijam plkst. 15:00.

Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00. Tālrunis uzziņām 25660225, 29453403.

IZSOLES NOTEIKUMI

 


 

Notikumu kalendārs

Jūnijs, 2019
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas

Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk