Trešdiena, 25. aprīlis
Šodien sveicam: Līksma, Bārbala

Informācija

PĀRSKATS PAR 2013. GADU

ATVIEGLOJUMI PERSONĀM AR INVALIDITĀTI

INFORMATĪVS MATERIĀLS PAR PERSONU AR INVALIDITĀTI SKAITU UN STRUKTŪRAS IZMAIŅĀM


Informācijai par iespējām saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus par valsts budžeta līdzekļiem 

Kas ir sociālās rehabilitācijas pakalpojumi par valsts budžeta līdzekļiem, kurus sniedz Sociālās integrācijas valsts aģentūra?

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums ir pasākumu kopums, kas palīdz iemācīties sadzīvot ar funkcionālajiem traucējumiem, iesaistīties sabiedriskā dzīvē u.tml. Pakalpojums sevī ietver individuāla sociālās rehabilitācijas plāna izveidi, izglītošanu vides pielāgotības un palīglīdzekļu lietošanas jomā, lai uzlabotu mobilitāti un patstāvīgas dzīves iemaņas.

Kam ir tiesības saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus par valsts budžeta līdzekļiem?

Tiesības saņemt sociālo rehabilitāciju ir:

·        personām ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā (no 15 līdz 62 gadiem);

·        politiski represētām personām;

·        Černobiļas atomelektrostacijas (ČAES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un ČAES avārijas rezultātā cietušām personas līdz 18 gadu vecumam.

 Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi visām personām tiek piešķirti rindas kārtībā saskaņā ar valsts piešķirto finansējumu.

Kā saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus par valsts budžeta līdzekļiem?

Personai vai tās likumiskajam pārstāvim jāvēršas Talsu novada sociālajā dienestā un jāiesniedz:

· rakstisks iesniegums;

. ģimenes vai ārstējošā ārsta izziņa.

Kāds ir sociālā dienesta uzdevums pakalpojuma nodrošināšanā?

·        Reģistrēt personas iesniegtos dokumentus.

·        Gadījumos, kad pakalpojumus vēlas saņemt persona ar funkcionāliem traucējumiem, novērtēt personas pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu smaguma pakāpi un identificēt sociālās funkcionēšanas problēmu, kura risināma sociālās rehabilitācijas laikā un sastāda novērtējuma protokolu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.

·        Pieņemt lēmumu par nepieciešamību piešķirt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus par valsts budžeta līdzekļiem, ja personu statuss un iesniegtie dokumenti atbilst MK noteikumos Nr.279 noteiktajam.

·        Nosūtīt Sociālās integrācijas valsts aģentūrai personas dokumentus un pieņemto lēmumu.

Kāds ir Sociālās integrācijas valsts aģentūras uzdevums pakalpojuma nodrošināšanā?  

·        20 darbdienu laikā pēc sociālā dienesta lēmuma un personas dokumentu saņemšanas izvērtē tos un pieņem vienu no šādiem lēmumiem, informējot personu un sociālo dienestu:

o       par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu par valsts budžeta līdzekļiem piešķiršanu;

o       par atteikumu piešķirt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu par valsts budžeta līdzekļiem;

o       par personas uzņemšanu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu par valsts budžeta līdzekļiem saņēmēju rindā.

Nodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu.

Kādi normatīvie akti regulē kārtību kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus par valsts budžeta līdzekļiem?

Normatīvie akti:

  • 31.10.2002. likums “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”
  • 31.03.2009 Ministru kabineta noteikumi Nr.279 "Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem".

Kur var interesēties un meklēt vairāk informāciju?

Lūdzam interesēties Talsu novada sociālajā dienestā Talsos, Kareivju ielā 7, 104.kab. darba dienās no 9.00 līdz12.00; no 13.00 līdz 16.00 vai zvanīt pa tālr.63237678; 26575504.

Plašāka informācija Sociālās integrācijas valsts aģentūrā, tālruņi: 67771034 un 67769890, mājas lapa www.siva.gov.lv.

 Iespēja saņemt valsts apmaksātas psihologa konsultācijas bērnam, kuram pirmoreiz atzīta invaliditāte, un viņu vecākiem

Lai personai sniegtu atbalstu krīzes situācijā, kas radusies saistībā ar invaliditātes noteikšanu bērnam, kā arī lai veicinātu bērnu ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļu vienlīdzīgas iespējas iekļauties sabiedrībā, Labklājības ministrija (LM) no 2011. gada nodrošina valsts apmaksātus psihologa pakalpojumus.

Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumi Nr. 1208"Noteikumi par psihologa pakalpojuma apjomu personai līdz 18 gadiem, kurai pirmreizēji noteikta invaliditāte un kura dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajam pārstāvim, un pakalpojuma saņemšanas kārtību" paredz: tie ģimenēs dzīvojošie bērni, kam pēc 2011. gada 1. janvāra invaliditāte līdz 18 gadu vecumam noteikta pirmoreiz, kā arī viņu likumiskie pārstāvji (vecāki, aizbildņi) var saņemt psihologa pakalpojums - divas valsts apmaksātas 45 minūšu garas konsultācijas. Pakalpojumu var pieprasīt un saņemt gada laikā pēc pirmreizējās invaliditātes noteikšanas.

Psihologa pakalpojums - psihologa konsultācijas jāpieprasa bērna - invalīda likumiskajam pārstāvim pašvaldības sociālajā dienestā, kurā personai vai tās likumiskajam pārstāvim deklarēta dzīvesvieta. Iesniegumu pašvaldībai var rakstīt pati persona, kad tai neilgi pirms 18 gadu sasniegšanas tiek piešķirta invaliditāte, bet konsultāciju izvēlas saņemt vēlāk - t.i., gada laikā pēc invaliditātes piešķiršanas.

Pakalpojuma pieprasītājs drīkst izvēlēties jebkuru psihologu, kam ir atbilstoša izglītība un vismaz divu gadu pieredze ģimeņu ar bērniem konsultēšanā.

Iesniegumā jānorāda:

  • personas vārds, uzvārds, personas kods;
  • deklarētās dzīvesvietas adrese un faktiskās dzīvesvietas adrese, ja tā atšķiras no deklarētās;
  • personas likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese un faktiskās dzīvesvietas adrese, ja tā atšķiras no deklarētās;
  • pakalpojuma saņēmējs (saņēmēji);
  • vēlamais psihologa pakalpojuma sniedzējs (ja ir zināms);
  • vēlamākais saziņas veids ar sociālo dienestu (attiecīgo norādot telefonu, e-pasta vai pasta adresi).

Iesniegumu personīgi var iesniegt Talsu novada sociālā dienesta sociālajam darbiniekam pēc personas dzīvesvietas. Iesniegumu var nosūtīt arī pa pastu (Talsu novada sociālajam dienestam, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201), vai, ja iesniedzējam ir elektroniskais paraksts - elektroniski.

 

Kad sociālais dienests saņems iesniegumu, darbinieki to pārbaudīs, izvērtēs pakalpojuma pieprasītāja atbilstību tā saņemšanai un iesniegumu reģistrēs. Piecu darbdienu laikā dienestam jāpieņem lēmums par psihologa pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.

Atteikumu piešķirt psihologa pakalpojumu sociālais dienests var pieņemt tikai tajā gadījumā, ja persona neatbilst Ministru kabineta 28.12.2010. noteikumu Nr. 1208"Noteikumi par psihologa pakalpojuma apjomu personai līdz 18 gadiem, kurai pirmreizēji noteikta invaliditāte un kura dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajam pārstāvim, un pakalpojuma saņemšanas kārtību" 1. punktā noteiktajiem psihologa pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem, proti, ja tā nav persona līdz 18 gadiem, kurai invaliditāte noteikta pirmreizēji pēc 2011. gada 1. janvāra un kura dzīvo ģimenē. Piešķirot psihologa pakalpojumu, sociālais dienests nevērtē personas maksātspēju. Informācijas avots: www.likumi.lv 


Cilvēkiem ar invaliditāti pašvaldībās nodrošinās asistenta pakalpojumu

19-12-2012

No 2013.gada 1.janvāra cilvēki ar I un II invaliditātes grupu un bērni ar invaliditāti varēs pašvaldībā saņemt asistenta pakalpojumu. Asistents palīdzēs pārvietoties ārpus mājokļa – uz skolu, darbu, pakalpojuma saņemšanas vietu.

Labklājības ministrijas (LM) sagatavotie Ministru kabineta noteikumi Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā, ko otrdien, 18.decembrī, atbalstīja valdība, paredz, ka asistenta pakalpojumu saņems cilvēki, kas neatrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, stacionārā ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā.

Šo pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā varēs saņemt pieaugušie cilvēki ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, un bērni no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, cilvēkam ar invaliditāti vai viņa likumiskajam pārstāvim deklarētās dzīvesvietas pašvaldības sociālajā dienestā būs jāiesniedz iesniegums ar lūgumu piešķirt asistenta pakalpojumu. Pieaugušajiem būs jāuzrāda VDEĀVK atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, bet bērniem - VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību smagu funkcionālu traucējumu dēļ.

Asistenta pakalpojums paredzēts galvenokārt cilvēkiem ar  pārvietošanās traucējumiem, ļoti smagiem redzes traucējumiem vai smagiem garīga rakstura traucējumiem, kā arī kopjamiem bērniem no 5 līdz 18 gadiem, kuriem vajadzīgs atbalsts, pārvietojoties ārpus mājokļa, lai nokļūtu vietā, kur viņi mācās, strādā, saņem pakalpojumus.

Lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu pieņems pašvaldības sociālais dienests viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas. Tā speciālisti noteiks asistenta pakalpojuma apjomu katram cilvēkam individuāli, ņemot vērā izglītības apgūšanu, algotu darbu, ārstniecības pakalpojumu saņemšanas nepieciešamību un aktīvu darbu nevalstiskajās organizācijās.

Pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā apmaksās no valsts budžeta līdzekļiem. Pašvaldības sociālais dienests slēgs līgumu ar pakalpojuma saņēmēju un asistentu, līgumā nosakot asistenta pakalpojuma apjomu, tā sniegšanas ilgumu un kārtību, atbildību pakalpojuma sniedzējam, cilvēkam ar invaliditāti un pašvaldībai, norēķinu kārtību un citus būtiskus jautājumus, kuri saistīti ar asistenta pakalpojumu.

Asistenta pakalpojumu varēs sniegt ikviens cilvēks, kuram ir izglītība, darba vai personiskā pieredze, aprūpējot cilvēku ar invaliditāti.

LM rīcībā esošie dati liecina, ka asistenta pakalpojumu pašvaldībā ik mēnesi varētu saņemt aptuveni 540 bērni ar invaliditāti, 1100 pieaugušie ar I grupas invaliditāti un 854 pieaugušie ar II grupas invaliditāti. 2012.gada novembra sākumā Latvijā dzīvoja 17,6 tūkst. cilvēku ar I invaliditātes grupu, 70,5 tūkst. cilvēku ar II invaliditātes grupu un 7,7 tūkst. bērni ar invaliditāti.

Lai nodrošinātu asistenta pakalpojumu pašvaldībā, no valsts budžeta 2013.gadā plānots atvēlēt 1,87 miljonus latu, bet 2014. un nākamajos gados – 1,9 miljonus latu ik gadu, no tiem 10% paredzēti pašvaldībām ar pakalpojuma administrēšanu saistīto izdevumu segšanai.

Plašāks skaidrojums par to, kā pieteikties asistenta pakalpojumam pašvaldībā no nākamā gada 1.janvāra, pieejams LM interneta vietnē: www.lm.gov.lv/news/id/4058

Video fails par jaunajiem pakalpojumiem cilvēkiem ar invaliditāti no 2013.gada 1.janvāra pieejams LM Youtube kanālā: www.youtube.com/watch?v=e1Bn1ItfIq8

 

Informāciju sagatavoja:

Zane Brīvmane, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26134505,  zane.brivmane@lm.gov.lv

Notikumu kalendārs

Aprīlis, 2018
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas