Ceturtdiena, 23. marts
Šodien sveicam: Mirdza, Žanete, Žanna

Ikmēneša notikumi

 

NORISES TALSU NOVADA PII MARTA MĒNESĪ

Kad?

Cikos?

Kas?

TALSU PII „SPRĪDĪTIS”

1.03.

13:30

Metodiskā diena. Seminārs “Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes. Pedagogu atbildība un rīcība, ja atklāts vardarbības gadījums” Semināru vada Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa Kārtības policijas vecākā inspektore Jolanta Feldmane

3.03.

Visu dienu

3. marts - Starptautiskā Labestības stundu diena Latvijā „Es nevaru pārveidot visu valsti, bet es varu savu Tēvzemi padarīt par vienu cilvēku labāku. Šis cilvēks varētu būt ES.”

„ Tas nav iespējams!”–  sacīja Iemesls.

„Tas ir neprāts!” –  iesaucās Pieredze.

„Tas ir veltīgi! – asi atteica Lepnums.

„ Bet tu pamēģini! – čukstēja Sirds.

3.03.

 

Seminārs Rīgā “Bērnu drošība internetā” (piedalās D. Jantone un D. Jansone)

6.03.

9:10

Labās prakses piemēru popularizēšana – atklātās integrētās  rotaļnodarbības vērošana (pieredzē dalās 3 – 4 g. v. izglītojamo grupas “Zaķēni” pirmsskolas skolotāja B. Klauberga)

8.03.

13:30

Metodiskā diena. Seminārs – pieredzes apmaiņa  “Efektīva mūsdienu tehnoloģiju izmantošana mācību procesā pirmskolas vecuma bērniem iekļaujošā vidē” (pieredzē dalās iestādes vadītāja I. Solovjova)

10.03.

9:10

Labās prakses piemēru popularizēšana – atklātās integrētās  rotaļnodarbības vērošana (pieredzē dalās 3 – 4 g. v. izglītojamo grupas “Lācēni” pirmsskolas skolotāja L. Rone)

14.03.

10:00

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi "Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā"  Talsu novada pašvaldības administratīvā centrā.

14.03.

9:30

Talsu PII “ Sprīdītis” ciemojas Talsu novada skolu 1.klašu skolotājas . Labās   prakses piemēru popularizēšana – atklāto integrēto  rotaļnodarbību vērošana 6 – 7 g. v. izglītojamo grupās “Pelītes” un “Vāverēni”

15.03.

7:30

Logopēdu pieredzes apmaiņas brauciens uz Liepāju.

15.- 16.03.

 

LEGO robotikas nodarbības 6 – 7 g. v. izglītojamo grupās “Pelītes” un “Vāverēni”. Nodarbības vada Talsu 2. vidusskolas skolotāja  E. Ozola

15.03.

13:30

Metodiskā diena. Seminārs “Starpinstitucionālā sadarbība, ja notikusi vardarbība pret bērnu” Semināru vada Talsu novada Pašvaldības policijas priekšnieka vietniece S. Amstere.

16.03.

10:15

Latviešu valodas aģentūras informatīvais seminārs par mācību līdzekli “Atver pasauli” - latviešu valodas apguve pirmsskolā Talsu PII “Saulīte” (piedalās D. Jansone)

17.03.

10:00

Integrētais pasākums bērniem “Labas uzvedības skola” (pasākumu organizē grupas “Magonītes” un “Saulītes” pedagogi sadarbībā ar mūzikas skolotājām)

22.03.

9:40

Labās prakses piemēru popularizēšana – atklātās integrētās  rotaļnodarbības vērošana (pieredzē dalās 1,5 – 3 g. v. izglītojamo grupas “Taurenīši” pirmsskolas skolotāja R. Smuģe – Tarasova)

22.03.

13:30

Metodiskā diena. Labās prakses piemēru popularizēšana - metodisko materiālu izstrāde latviešu valodas un literatūras apguvē pirmsskolā “Es no pasaciņas nāku…”

23.03.

9:10

Labās prakses piemēru popularizēšana – atklātās integrētās  rotaļnodarbības vērošana (pieredzē dalās 3 – 4 g. v. izglītojamo grupas “Lācēni” pirmsskolas skolotāja A. Soroka)

24.03.

9:10

Labās prakses piemēru popularizēšana – atklātās integrētās  rotaļnodarbības vērošana (pieredzē dalās 3 – 4 g. v. izglītojamo grupas “Zaķēni” pirmsskolas skolotāja I. Eglīte)

27.03. - 31.03.

 27.03

 

 31.03.

Visu nedēļu

15:45

 10:00

 19:15

Teātra nedēļas un Talsu PII “Sprīdītis”  jubilejas pasākumi

Komponista I. Pauras koncertprogramma bērniem “Krāsu karuselis”

Teātra nedēļas noslēguma pasākums - Talsu PII “Sprīdītis” 2 gadu jubilejas svinības “Mēs Akmeņu ielā 8”

Pasākums iestādes darbiniekiem  “Lai sirdī zvaigžņu lietus līst…”

28.03.

9:30

Pirmsskolas izglītības iestāžu sporta skolotāju metodiskā apvienība Talsu PII “Pīlādzītis”

29.03.

9:00

Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu metodiskā apvienība Rojupes PII “Saulespuķe”

29.03.

13:30

Metodiskā diena. Pedagogu sapulce.

31.03.

10:00

Pirmsskolas izglītības iestāžu mūzikas skolotāju metodiskā apvienība Pastendes PII “Ķipars”

TALSU PII „SAULĪTE”

3.03.

9:00

VBTAI konference” Viens bērns divās pasaulēs”/vadītāja vietnieks Eva, /

Izglītības iestāžu vadītāju un vietnieku kursi -profesionālai kompetenču pilnveidei/vadītāja D. Kalniņa/

8.03.

11:00

 14:00

PII ”Saulīte” audzēkņu sveicieni vadītājai jubilejā! URĀ!

PII ”Saulīte” kolektīva sveicieni vadītājai jubilejā! URĀ!

14.03.

9:20

 10:00

 

11:00 un 15:15

Pie mums ciemos Talsu novada skolu pedagogi/”Kaķēnu” grupas bērniem/

 Kursi "Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā"/skolotājas Madara, Egija/

M. Krastiņa leļļu teātra izrāde

”Pazudusī nauda”/PII

”Zvaniņš”

un PII ”Saulīte “audzēkņiem/

15.03.

 

Logopēdu pieredzes apmaiņas brauciens uz Liepāju/logopēde Gita/

16.03.

10:15

Latviešu valodas aģentūras seminārs

21.03.

10:30

Koncertprogramma ”Krāsu karuselis”

 

 

Atklātā integrētā rotaļnodarbība, ietverot patriotisko audzināšanu/skolotājas Aiva, Aiga, Inga/

 

 

Tematiskais rīts Latvju zīmē/”Pelēnu” grupas komanda/

28.03.

9:30

Pirmsskolas izglītības iestāžu sporta skolotāju metodiskā apvienība Talsu pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis”.

29.03.

9:00

Pirmsskolas izglītības iestāžu grupu skolotāju metodiskā apvienība  Rojupes pirmsskolas izglītības iestādē “Saulespuķe”.

31.03.

10:00

Pirmsskolas izglītības iestāžu mūzikas skolotāju metodiskā apvienība  Pastendes pirmsskolas izglītības iestādē “Ķipars”.

TALSU PII „ZVANIŅŠ”

28.02.-10.03.

Divas nedēļas

Metens nesa Pelnu dienu. Izstāde ,,Latvju senlietas,, Pienenīšu grupiņā

28.02.-10.03.

Divas nedēļas

Izstāde ,, Latvju raksti māla traukos,, Purenīšu grupiņā

1.-31.03.

9:30

Atklātās nodarbības,,Integrētās rotaļnodarbībās telpās un dabā, 1,5- 7 gadīgiem bērniem kurās atspoguļojas tradīcijas, gadskārtu ritms, ornaments ,kustību prieks

3.03.

10:00

Konference ,,Viens bērns pasaulē,, ( Rīga)

3.03.

9:00-17:00

RPIVA kursu “Izglītības iestāžu vadītāju profesionālo kompetenču pilnveide” (54 stundu apjomā) 4.nodarbība Talsu novada BJC.

6.03.-28.04.

9:00-19:00

RPVIA studentu kvalifikācijas prakse

8.03.

10:00

,,Tā neko sev priekšnesums sieviešu dienā ,,

8.03.

10:30

Modes diena grupiņā ,, Stilīgākā Magonīte,,

9.03.

16:00

Pavasara koncerts vecmāmiņām

10.03.

18:00

Pasākums kolektīvam bērnudārza zālē ,, Martas košuma darbnīca,,

15.03.

10:00

Logopēdu seminārs Liepājā

14.03.

9:30

Ciemos sākumskolas skolotāji ,, Kliņģerīšu,, grupiņā

14.03.

10:00-14:00

Kursi ,,Speciālās zināšanas bērnu tiesību jomā ,,

15.03.

7:30

Logopēdu pieredzes apmaiņas brauciens uz Liepāju

16.03.

10:15.

Mācību līdzekļa ,, Atver acis,, seminārs PII ,,Saulīte,,                  

17.03.

10:00

Ievas Kerēvicas meistarklase dziedāšanā – interešu izglītība                         ,, Dziesmu skola,,

17.03.

9:00-17:00

RPIVA kursu “Izglītības iestāžu vadītāju profesionālo kompetenču pilnveide” (54 stundu apjomā) 5.nodarbība Talsu novada BJC.

18.03.

10:00

Zvaniņa bērnu piedalīšanās ,,Sadziedam Mazputniņi,, Sabilē

24.03.

10:00

Kursi logopēdiem Liepājas universitātē

24.03

10:00-14:00

RPIVA kursu “Izglītības iestāžu vadītāju profesionālo kompetenču pilnveide” (54 stundu apjomā) 6.nodarbība Talsu novada BJC.

01.-31.03.

Visu mēnesi

Zaļumu audzēšana grupiņās ,, Būsim veseli,,

28.03.

9:30

Pirmsskolas izglītības iestāžu sporta skolotāju metodiskā apvienība Talsu pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis”

29.03.

15:15

I.Paura ,, Krāsu karuselis,,

29.03.

9:00

Pirmsskolas izglītības iestāžu grupu skolotāju metodiskā apvienība Rojupes pirmsskolas izglītības iestādē “Saulespuķe”.

31.03.

10:00

Pirmsskolas izglītības iestāžu mūzikas skolotāju metodiskā apvienība Pastendes pirmsskolas izglītības iestādē “Ķipars,,

TALSU PII „PĪLĀDZĪTIS”

1. – 31.03.

 

Izglītojamo Radošo darbu izstāde

1.03.

10:00

Jubilāru ballīte Vardīšu grupā “ Puteņosim putenī”.

2.03.

10:00

Tematiskais rīts “Atā, Ziema”

6.03-17.03

 

Atvērto durvju dienas grupās

8.03.

19:00

Tematisks vakars “Šajā dienā, īpašajā,
Visi ziedi, smaida MUMS! ”

14.03.

9:20

TALSU NOVADA PIRMSSKOLAS IZGĪTĪBAS IESTĀDES AICINA

TALSU NOVADA SĀKUMSSKOLAS 1.KLAŠU SKOLOTĀJUS UZ SADARBĪBU

14.03

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu programmu "Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā" (8 stundu apjomā).

16. 03.

10:00

Latviešu valodas aģentūra ir izdevusi jaunu mācību līdzekli latviešu valodas apguvei pirmsskolā „Atver pasauli” Informatīvais seminārs PII Saulīte

24.03.

16:30

Svētki Mārītēm

27. 03.

9:00

Krāsu karuselis Paura

 

 

Integrētās rotaļnodarbības telpās un dabā, kurās atspoguļojas tradīcijas, gadskārtu rits, ornaments, kustību prieks u.c.Zīmulīšu grupā

28.03.

9:30

Sporta skolotāju metodiskā diena Talsu PII „Pīlādzītis”

29.03

9:00

Integrētās rotaļnodarbības telpās un dabā, kurās atspoguļojas tradīcijas, gadskārtu rits, ornaments, kustību prieks u.c. Rojupes PII „Saulespuķe”

29.03

17:00

Talantu šovs kopā ar vecākiem

30.03

10:00

Mūzikas skolotāju metodiskā apvienība Pastendes PII „Ķipars”

31.03

10:00

Grāmatu svētki.

“Ik katrā alā,

Katrā migā

Šai stundā priekšā lasīts tika…”

TALSU SPII „KASTANĪTIS”

 

 

Akcija-makulatūras vākšanas konkurss “Palīdzēsim kokiem”

3.03.

9:00

RPIVA kursi “Izglītības iestāžu vadītāju profesionālo kompetenču pilnveide” 

(40 stundu apjomā) Talsu novada BJC.

6.03.

10:00

Labās prakses piemēru popularizēšana-integrēto rotaļnodarbību vērošana “Jo es grezni padziedāju” grupa “Taurenīši”

14.03.

9:30

Talsu novada skolu 1. klases skolotāju piedalīšanās 5-6 gadīgo bērnu rotaļnodarbību vērošanā Talsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs

14.03.

10:00

Bērnu tiesību aizsardzība Talsu novada izglītības iestāžu pedagogu kursi bērnu tiesību aizsardzības jomā Talsu novada pašvaldības administratīvā centra lielajā zālē.

15.03.

 

Logopēdu pieredzes apmaiņas brauciens uz Liepāju.

17.

9:30

Talsu PII “Kastanītis” pieredzes apmaiņā Ventspils PII Logopēdu metodiskās apvienības logopēdes

28.03.

9:30

Pirmsskolas izglītības iestāžu sporta skolotāju metodiskā apvienība Talsu pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis”.

29.03.

9:00

Pirmsskolas izglītības iestāžu grupu skolotāju metodiskā apvienība  Rojupes pirmsskolas izglītības iestādē “Saulespuķe”.

31.03.

10:00

Pirmsskolas izglītības iestāžu mūzikas skolotāju metodiskā apvienība  Pastendes pirmsskolas izglītības iestādē “Ķipars”.

PASTENDES PII „ĶIPARS”

1.03.

9:20

Atklātā nodarbība pie skolotājas E. Tauriņas

7.03.

10:00

atklātā nodarbība pie skolotājas S. Prūses

8. 03.

11:15

“Koklītes ceļojums” izrāde Pastendes kultūras namā

14. 03.

 

“Ķipara cālis 2017”

16. 03.

9:20

Atklātā nodarbība sākumskolas skolotājiem sagatavošanas grupā

21.03.

9:20

Atklātā nodarbība pie skolotājas V. Andronovas

28.03.

9:30

Atklātā nodarbība pie skolotājas G. Lavrinovičas

31.03.

10:00

Metodiskā apvienība mūzikas skolotājiem

VALDEMĀRPILS PII „SAULSTARIŅŠ”

1.– 8. 03.

 

 

Labestības nedēļas pasākumi grupās.

7. 03.

10:30

Tematisks rīts bērnu bibliotēkā “Labie darbi!” 6 gadīgo bērnu grupa.

13. – 16. 03.

 

 

Atvērto durvju dienas. Aicinām bērnu vecākus ieskatīties bērnu ikdienā, piedaloties rotaļnodarbībās.

 13.  – 17. 03.

datums tiek precizēts

9:00

Valdemārpils VSK sākumskolas skolotāji piedalīsies  6 gadīgo bērnu rotaļnodarbībās.

9. 03.

10:00

Sporta izprieca “Aprill, aprill!” jaukta vecuma grupā.

16.03.

10:00

Jautrais brīdis “Mēs gaidām pavasari!” 3 gadīgo bērnu grupā.

20.03.

10:30

Tematisks rīts bērnu bibliotēkā “Putni pavasarī!” 5 gadīgo bērnu grupā.

21.03.

10:00

Tematisks rīts “Zelta loku saule meta!” 2 gadīgo bērnu grupa.

22. 03.

9:00

Pasaku rīts gadīgo bērnu grupā “Kukulītis”

23. 03.

10:30

Tematisks rīts bērnu bibliotēkā “Putnus sagaidot!”4 gadīgo bērnu grupa.

27.03.

11:00

Tematisks rīts “Putni pavasarī!” 5 gadīgo bērnu grupa.

28. 03.

10:10

Sportosim kopā “Kukaiņi mostas!”3 gadīgo bērnu grupa.

30. 03.

10:30

Jautrais brīdis “Visi putni skaisti dzied!” jaukta vecuma grupas bērni.

31.03.

10:30

Sporta izprieca “Mana jautrā, veiklā bumba!” 4 gadīgo bērnu grupa.

VIRBU PAMATSKOLAS PIRMSSKOLA „ZĪĻUKS”

6.03

7:00-18:00

Bērnu un vecāku radošo darbu izstāde ”Pavasara ziedu salidojums.”

8.03

10:30

Ballīte par godu meitenēm

13.03

10:30

Pavasara ziedu modināšanas svētki (vecāku gatavotie tērpi ziedu motīvā).

22.03

16:00

Vecvecāku pēcpusdiena “ Es biju pie puķēm ciemoties”

28.03

10:00

Pasaku svētki

29.03

16:00

Sporta diena

 VANDZENES PII „ZĪLĪTE”

Visu mēnesi

 

“Krāsas mums apkārt…” atbilstoši nedēļas krāsai veidotas izstādes (sadarbībā ar vecākiem) – grupā „Taurenīši”.

6.03.,8.03.,10.03.

 

Zāļu tēju degustēšana, tēmas „Tējas - veselībai” ietvaros- grupā „Kāpēcīši”.

8.03.

9:00

Pieredzes apmaiņa - integrētās rotaļnodarbības grupā “Rūķīši” – skolotāja Inese Barovska

10.03.

 

„Notikums zaķīšu pirtiņā” – grupā „Rūķīši”.

14.03.

9:00

Sākumsskolu skolotāju ciemošanās PII, 5-6 gadīgo bērnu rotaļnodarbību vērošana.

22.03.

9:00

Pieredzes apmaiņa - integrētās rotaļnodarbības grupā “Taurenīši” - skolotāja Aiga Bumbiere.

22.03.

 

Ikgadējā fotografēšanās sadarbībā ar „Mārītes Foto”.

23.03.

10:30

Sporta aktivitātes „Pavasaris klāt” - grupā „Kāpēcīši”.

23.03.

9:30

Pavasara sagaidīšanas svētki  grupā „Rūķīši”

27.-31.03.

 

“Mans pirmais zaļais dārziņš” - zaļās nedēļas ietvaros grupā “Taurenīši”.

27.03.

16:30

Vecvecāku pēcpusdiena „Mani mīļie – omītes un opīši” – visām grupām.

31.03.

10:00

Pārgājiens “Pretī pavasarim” – grupa “Bitītes”.

VALDGALES PII „KAMENĪTE”

14.03.

10:00

Talsu novada izglītības iestāžu pedagogu kursi bērnu tiesību aizsardzības jomā

15.03.

7:30

Logopēdu pieredzes apmaiņas brauciens uz Liepāju

27.– 31.03.

 

Teātra nedēļa PII ,,Kamenīte” (iestudē visas grupas kā arī darbinieki).

29.03.

9:00

Metodiskā apvienība Rojupes pirmsskolas izglītības iestādē ,,Saulespuķe”

30.03.

10:00

Mūzikas skolotāju metodiskā apvienība Pastendes pirmsskolas izglītības iestādē ,,Ķipars”.

STENDES PII „SAULĪTE”

7.03.

10:00

Rotaļu rīts„ Dzīvnieku pasaule” – „Spārītes ” grupā

9.03.

10:00

Tematisks pasākums „Mana drošība” – „Mārītes” grupā

10.03

10:30

Rotaļu rīts „Ak pavasar, ak pavasar”- „Taurenīšu” grupā

10.03

11:00

Sporta aktivitāte „Pāri peļķēm” – „Bitītes” grupā

17.03

10:00

Rotaļu rīts „Padejot, padejot man tā patīk padejot”- „Spārītes” gr.

22.03.

10:30

Tikšanās bibliotēkā „Kukaini ragaini tev raibi svārki”- „Bitītes” grupā

24.03.

10:30

Uzvedums „Zaķīšu pirtiņa” – „Taurenīšu” grupā

LAIDZES PII „PAPARDĪTE”

1.-31.03.

 

Ilustrāciju izstāde “Mini manu mīkliņu” bērnu un vecāku radošo darbu izstāde

1.03.

10:00

“Papardītes” 28tā dzimšanas diena “Un atkal Pifs!”

2.03.

10:00

Sporta diena “Draiskie nebēdņi”

4.03.

18:00

Iestādes darbinieku un vecāku atpūtas vakars „Papardītei” 27!”

14.03.

16:00

Izstādes “Mini manu mīkliņu”  noslēguma pasākums

23.03.

11:00

Pārgājiens “Pavasara meklējumos”

No 24.03.

 

Sēklu sēšana, dēstu audzēšana pasākumam “Puķe Latvijai”

LAUCIENES PII „BITĪTE”

3.03

16:30

Kustību rotaļu pēcpusdiena par “transportu”/Rūķu grupa/

27.02. – 3.03

 

Transportlīdzekļu (rotaļlietu) izstāde./Vāverēnu grupa/

1.03

16:00

Sporta izprieca ar skrejriteņiem.

8.03

10:30

Jautrais brīdis. Transports. Mīklas, uzdevumi, spēles.

9.03

10:30

“Putnēnu dziesmas” – klausīties, sadzirdēt, atdarināt. /Rūķu grupa/

14.03.

9:10

Sākumskolu skolotāju ciemošanās pie nākamajiem skolēniem. Atklātās nodarbības./Vāverēnu grupa/

15.03

16:00

Leļļu teātris “lācis un saulīte” /Rūķu grupa/

16.03

16:00

Tematiskā pēcpusdiena “Gājputni”/Vāverēnu grupa/

22.03

16:00

Radošā darbnīca ”Kukainīši”/Rūķu grupa/

 

16:00

Sporta izprieca “Kukainīši” /Vāverēnu grupa/

28.03

9:30

Sporta skolotāju met.apvienība Talsu PII “Pīlādzītī”

29.03

16:00

Radošā darbnīca “Skaņu rīku pagatavošana”/Rūķu grupa/

 

9:00

Pirmsskolas skolotāju met. Apvienība “Rojupē”

30.03

10:00

Pavasara ieskaņas koncerts vecvecākiem

31.03.

10:00

Mūzikas skolotāju metodiskā apvienība Pastendes PII “Ķipars”

 

 

Mēneša garumā notiek gatavošanās Radošo darbu izstādei “Brīnumainie ziedi”

Datums tiks precizēts

 

Iestādes padomes sēde.

LAUCIENES PAMATSKOLAS DURSUPES PIRMSSKOLAS GRUPAS

8.03

11:00

“Labo vārdu diena.” Ciemošanās pie 5-6 gadīgo bērnu grupas. Kopā dziedāsim un iesim rotaļās.

20.03

10:00

Izstāde “Tas esmu es!” abu grupu bērni prezentē brīvlaikā gatavotos darbiņus.

24.03

10:00

‘Lielā talka.” Bērnu laukuma sakopšana, sagatavošana, pavasara – vasaras sezonas atklāšana.

28.03

10:00

“Baskāju taka.” Dabas materiālu veidota taka iekštelpās. Sagatavosim pēdiņas vasarai.

31.03

9:30

“Par stundu atpakaļ”. Sporta diena. Stafetes, rotaļas, šķēršļu joslas.

 

 

Drošības mēnesis. Pievērsīsim uzmanību ikdienā sastopamām situācijām - mācīsimies drošību uz ielas, elektrodrošība, sarunas ar svešiniekiem, policijas un ugunsdzēsēju darba pienākumu aplūkošana.

 

 

 

 

 

Notikumu kalendārs

Marts, 2017
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Tīkla kamera


Skatīt tiešraidi no tīkla kameras

Laika ziņas

Aptauja

Par kuru Aleksandra Pelēča literārās prēmijas pretendentu 2017. gadā jūs balsojat?