Piektdiena, 14. decembris
Šodien sveicam: Auseklis, Gaisma

Ikmēneša notikumi

  NORISES TALSU NOVADA PII 2018. GADA NOVEMBRĪ

 

Kad?

Cikos?

Kas?

TALSU PII „SPRĪDĪTIS”

Visu mēnesi

 

Novembris – patriotiskais  mēnesis

“Pilsoniskā un patriotiskā audzināšana, latviskā dzīvesziņa”

1. 11.

10:00

Talsu PII “Sprīdītis” audzēkņu ciemošanās Talsu Dienas centrā, tikšanas ar senioriem “Lai prieks mums un Jums!”

1. - 09.11.

 

Radošās darbnīcas bērniem “Lukturīši” – lukturīšu  pagatavošana no stikla burciņām

2.11.

9:00

Logopēdu seminārs Tukumā

2.11.

9:00

Sporta skolotāju metodiskais seminārs “Ikdienas kustība bērna priekam un attīstībai ilgtermiņā” Talsu PII “Saulīte”

( semināru vada Latvijas sporta akadēmijas docente dr. paed.

 I. Bula Biteniece un sporta skolotāja D. Ozola)

3.11.

10:00

Labās prakses pieredzes popularizēšana un tālāknodošana Tukuma PII “Ābelīte” pedagogiem par kompetencēs balstīta mācību procesa organizēšanu pirmsskolā

5. - 12.11.

 

Dalība akcijā “Cimdotā Latvija” – radošās darbnīcas bērniem rakstainu cimdu gatavošanā  Latvijas dabas krāsās un latvju rakstiem

7.11.

9:10

Praksē balstīta pedagogu kompetenču pilnveide, labās prakses pieredzes popularizēšana grupā “Pelītes” ( pieredzē dalās E. Kocere)

7.11.

13:30

Metodiskā diena. Seminārs – praktikums “Praktiskas metodes un paņēmieni pirmsskolas vecuma bērnu valodas attīstībai kompetenču pieejas kontekstā”

( pieredzē dalās logopēdi

I. Gintere un A. Klauberga)

9.11.

9:30

Tematiskie pasākumi grupās – latviešu gadskārtu svētki “Nāciet šurpu, puiši, meitas, Mārtiņdienu nosvinēt”

9.11.

16:30

“Mārtiņdiena mūsmājās” – pasākums kopā ar vecākiem grupā “Vāverēni”

11.11.

17:00

Talsu PII “Sprīdītis” kolektīva, bērnu un ģimeņu piedalīšanās Lāčplēša dienas Lāpu gājienā “Gaismas ceļš”

12.11.

15:45

Rīgas leļļu teātra izrāde bērniem “Lācītis, kurš nepazina ziemu”

13.11.

10:00

Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu “Orķestru parāde” Talsu tautas namā

14.11.

9:10

Praksē balstīta pedagogu kompetenču pilnveide, labās prakses pieredzes popularizēšana grupā “Pelītes” ( pieredzē dalās S. Zurģe)

14.11.

13:30

Metodiskā diena. Seminārs  “Muzikālās darbības un drāmas nodarbību integrācija pirmsskolas vecuma bērnu ikdienā un rotaļnodarbībās”

(pieredzē dalās mūzikas skolotāja B. Bite un pirmsskolas skolotāja D. Krauze)

16.11.

10:00

Latvijas 100- gadei veltīts pasākums “Mana Latvija - dadzītis mazs, ieķēries pasaules svārkos…”

16.11.

 

Akcija “Staro “Sprīdītis” Latvijā”

20. – 30.11.

17:15

Vecāku sapulces grupās

21.11.

13:30

Metodiskā diena. Seminārs “Pedagoga darba pašvērtējums un mācību gada galveno uzdevumu izpildes izvērtēšana 2018./2019. māc. g. 1. pusgadā, tā dokumentēšana”

23. - 24.11.

 

Pirmsskolas izglītības iestāžu sporta skolotāju  tālākizglītības kursi “Aktualitātes kompetenču izglītības jomā, sporta nodarbību organizēšana pirmsskolā”

( piedalās sporta skolotāji

 I. Eglīte, S. Lagzdiņš)

28.11.

13:30

Metodiskā diena. Radošā darbnīca iestādes darbiniekiem “Visur gaida rūķu saimi!

TALSU PII „SAULĪTE”

no 1.-30.11.

 

Gatavošanās Latvijas 100gades jubilejai

2.11.

9:00

 

10:00

MA seminārs sporta skolotājiem” Ikdienas kustība bērnu priekam un attīstībai ilgtermiņā”/Eva/

 Seminārs Tukuma 2.pamatskolā”Logopēdisks atbalsts komunikācjas uzlabošanā bērniem un pieaugušajiem”/Gita/

3.11.

16:00

Dāvana kolektīvam-Uzlūdz kungi koncertprogramma” Dzimtai zemei”

5.11.

15:20

Cirka izrāde ”Abrakadabra”

7.11.

10:00

Kursi “Vērtību dimensija kompetenču pieejas īstenošanā mācību un audzināšanas darbā”/Egjja /

9.11.

 

11.11.

9:30

 

17:00

Mārtiņdienas tirgus ”Kas dimd, kas rīb?”/”Kaķēnu” grupas/

Lāčplēša dienas gājiens

13.11.

9:15

10:00

Izrāde ”Lācītis, kas nepazina ziemu”

Pirmsskolas izglītības iestāžu

“Orķestru parāde II”/ Lineta/

15.11.

 

 

11:00

Ģimenes grāmatas ” Sirds domas un vēlējumi Latvijai” atklāšana

Nodarbība par Latviju Bērnu bibliotēkā”/’Kaķēnu” grupas bērniem/

16.11.

11:00

 

16:00

Latvijas 100gades jubileja

”Mīļā zemīte” kopā ar mūziķi I. Lipsku

Top gaismas ceļš mūsu Latvijai!

18.11.

 

SVEICIENS LATVIJAS DZIMŠANAS DIENĀ!

21.11.

14:00

Seminārs-“Apgūsti jaunas metodes kā mācīt angļu valodu”

22.11.

 

23.11.

10:00

Kursi “Vērtību dimensija kompetenču pieejas īstenošanā mācību un audzināšanas darbā”/Egjja/

Starptautiska konference ”Bērnu agrīnu attīstību veicinoša politika un prakse””/Eva/

30.11.

10:00

Kursi “Vērtību dimensija kompetenču pieejas īstenošanā mācību un audzināšanas darbā”/Egjja/

TALSU PII „ZVANIŅŠ”

2.11.

10:00

Ekoskolu rīcības dienas 2018 – Nē vienreiz lietojamai plastmasai. PII Zvaniņš ekoskolas akcija Talsu pilsētas ielās, dalot iedzīvotājiem videi draudzīgus iepirkuma maisiņus.

2.11.

10:00

Kursi logopēdiem ,, Kā strādāt ar nerunājošiem bērniem,,

6.11.

13:10

Sanāksme skolotājiem ,,Kompetenču pieeja mācību saturā,, -tematiska plānošana, skolotāju dienasgrāmatas

8.11.

13:10

Ekskursija – tematisks rīts Talsu bērnu bibliotēkā

8.11.

13:10

Pieredzes stunda auklītēm, ciemos Tukuma PII Lote

9.11.

10:00

Mārtiņdiena. Pedagogu teātra izrāde bērniem ,,Rācenis,, Rudens lapu kolāžas Gaiļa siluetā.

15.10- 1.11.

Divas nedēļas

Akcija ,,100 pavasara vēstneši,, - pavasara puķu sīpoliņu stādījums iestādes teritorijā

1.-30.11.

Vienu mēnesi

Izstādes grupiņās: Es Latvijā; Mana Latvija; Pasmaidi Latvijai; Zāles noformējumam  M. Laukmanes dzeja bērnu zīmējumos

13.11.

10:00

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu pirmsskolas izglītības iestāžu Dāvana Latvijas simtgadei “Orķestru parāde - II” Talsu tautas namā.

13.11.

11:00

Leļļu teātra izrāde bērniem – Duka Maisaka ,, Lācītis kas nepazina ziemu,,

13.11.

9:00

Mobilais autobuss PII ,,Zvaniņš,, - logopēde I. Irbe, neiroloģe Lindberga

14.11.

10:00

PII ,, Zvaniņš,, bērnu Dāvana Latvijai – koncerts ar dzejnieces M. Laukmanes dzeju un autores piedalīšanos

15.11.

10:00

Zvaniņa bērnu Dāvana Latvijai-  ,, Latvijas simtgades skrējiens apkārt bērnudārzam,,

12.-16.11.

Vienu nedēļu

Latvijai 100 – gaismas lukturīšu darbnīcas grupiņās, gaismu iedegšana bērnudārza pagalmā

16.11.

10:00

Ekskursija uz Talsu Radošo sētu  pie mākslinieces A. Auziņas

21.11.

14.00.-16.00

Seminārs PII ,, Saulīte,, - Kā mācīt angļu valodu

23.11.

10:00

Sporta skolotāju kursi Rīgā   

29.11.

9:30

Skolotāja vadītas darbības rotaļnodarbībā 2-3 gadus veciem bērniem gadīgiem veidojot kompetenču pieeju mācību satura apguve

29.11.

17:30

Vecāku padomes kopsapulce

1.-30.11.

10:00

Džimbas skola - 5. 6..un 7. nodarbība 5-7 gadus vecu bērnu grupā

1.-30.11.

Visu mēnesi

,,Makulatūras  un bateriju vākšanas konkursi sadarbībā ar SIA ,,Piejūra,, un ECO  ,,Baltija,,

TALSU PII „PĪLĀDZĪTIS”

2.11.

9:00

PII sporta skolotāju metodiskā diena Talsu PII “Saulīte”

2.11.

17:00

Vecāku sapulce Mārīšu grupā.

6.  -9. 11.

10:00

Es atvēru nama durvis

Mārtiņbērnus gaidīdama…

7.11.

13:30

 Sanāksme skolotājām. 

13. -16. 11.

 

“Pasmaidi Latvijai” 100 kartiņu pagatavošana kaimiņiem Talsu pilsētā.

14.11.

13:30

 Sanāksme skolotājām

13.11.

10:00

Pirmsskolas izglītības iestāžu Orķestru parāde

13. 11.

15:30

Maisaka Duka   “Lācītis, kas nepazīst ziemu”

13.11.

17:30

Vecāku sapulce Taurenīšu grupā

15. 11.

 

10:00

…bērni ar sveču gaismiņām

Latviju uzzīmēt prot

bērni ar gaismiņām

grib to sasildīt…

Latvijas dzimšanas dienas pasākums.

22. 11.

8:30

Pirmsskolas un sākumskolas pēctecība -Skola 2030. Talsu sākumskolā. Stundu vērošana, atgriezeniskā saite, sarunas

28.11

13:30

Sanāksme skolotājām

PASTENDES PII „ĶIPARS”

5. 11.

9:20

Triku šovs Abrakadabra

8. 11.

9:30-11;00

Akcija “Pasmaidi Latvijai!” sadarbībā ar jauniešu klubu “Kontakts”

9. 11.

16:30

Lāpu gājiens uz radošo terasi Pastendē

13. 11.

10:00

PII orķestru parāde Talsos

16. 11.

10:30

Valsts svētku pasākums “Daudz laimes Latvijai!”

22. 11.

 

Rotaļu rīts ar klaunu “Taurenīšu” grupā

27. 11.

9:30

Zinītis un Nezinītis

28. 11.

 

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Ventspils PII “Varavīksne”

VALDEMĀRPILS PII „SAULSTARIŅŠ”

2.11.

 

Sporta skolotāju metodiskais seminārs “Ikdienas kustība bērna priekam un  attīstībai ilgtermiņā”. PII ”Saulīte”

6.11.

9:10

Iluzionistu šovs Abrakadabra.

8.11.

10:00

Mārtiņi.

9.11.

9:30

Metodiskā diena.

Atklātā rotaļnodarbība 5 gadīgo bērnu grupā. Vada skolotāja Dina.

9.11.

11:00

Bērniem par ugunsdrošību stāstīs Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki.

12.– 16.11.

 

Tematiskie rīti, kuros bērnus iepazīstina ar Latvijas kaimiņvalstīm. Tematiskie  rīti bērnu bibliotēkā.100 soļi Latvijai 4 gadīgo grupā.

 

13.11.

10:00

 

PII Orķestru parāde Talsu Tautas namā.

14.11.

9:30

Metodiskā diena.

Atklātā rotaļnodarbība 3 gadīgo bērnu grupā. Vada skolotāja Elita.

15.11.

10:00

Latvijas dzimšanas dienai veltīts svinīgs pasākums.

16.11.

9:10

Spilvenu Fejas koncerts bērniem.

20. 11.

9:00

Mārītes fotokompānija.

23.11.

10:00

Veselības diena. (sulu) 5 gadīgiem bērniem.

27.10

10:00

Logopēde Dace stāstīs pasakas 3 gadīgiem bērniem.

30.11.

9:10

Mutes dobuma un zobu veselība. “Man ir tīri zobi.” 6 gadīgiem bērniem.

VANDZENES PII „ZĪLĪTE”

1.-30.11

 

,,Mana Latvija” izstāde grupā ,,Taurenīši”.

5.- 9.11.

 

,,Mūsu veltījums Latvijai”-radošās darbnīcas ,,Kāpēcīšos”.

5.11.

13:00

 

 

Darbinieki pieredzes apmaiņas braucienā uz Ventspils PII ,,Varavīksne”(15.00).

Teātra izrādes apmeklējums(19.00).

6.,7.11.

16:00

Grupas ,,Bitītes” un ,,Kāpēcīši” dalība starpnovadu skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju apvienības ,,TAS.ES” akcijā ,,Pasmaidi Latvijai”- kartiņu gatavošana, sadarbībā ar Vandzenes pamatskolas skolēniem.

8.11.

9:30

,,Mārtiņdienas brauciens”-pasākums visām grupām.

8.11.

16:00

Pirkstiņu rotaļu pēcpusdiena ,,Rūķīšos”.

8.11.

17:00

Vakarēšāna grupā ,,Bitītes” kopā ar vecākiem.

12.11

9:00

Iluzionistu apvienības ,,Abrakadabra” triki.

12.11.

12:50

Pedagogu apspriede.

12.-30.11.

 

,,Tieva gara tēva josta ”-bērnu darbiņu izstāde mūsu Latvijai.

13.11.

10:00

Dalība pirmsskolas izglītības iestāžu ,,Orķestra parādē” Talsu Tautas namā.

14.11.

10:00

,,Kas ir zemessargi?” Tikšanās ar mūsu PII bijušo audzēkni Danu un draugiem.

15.11.

9:30

Svētku pasākums ,,Es esmu Latvija”

19.11.

12:50

Pedagogu apspriede.

22.11.

9:00

Labās prakses pieredzes popularizēšana 4- 6 g. v. b. grupā “Bitītes”.(Pieredzē dalās skolotāja Arta)

26.11.

12.50

Pedagogu apspriede.

30.11.

9:30

,,Lellītei dzimšanas diena”-grupā ,,Rūķīši”.

2.,9.,21.11

 

Džimbas drošības programmas nodarbības grupā ,,Bitītes”.

PŪŅU PAMATSKOLAS PII „KAMENĪTE”

5.11

 

Izstāde “Mēs savai Latvijai” “Taurenīšu” grupā.

5.- 10.11.

 

Izstāde “Kur tu esi, Gailīt?”

1. – 19.11.

 

“Pūcītes olimpiāde”.

7.11.

10:00 – 17:00

Dalība pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmā "Vērtību dimensija kompetenču pieejas īstenošanā mācību un audzināšanas darbā"/ Solvita Petrova

7.11.

14:00

Metodiskā stunda.

9.11.

10:00

“Gaismas ceļa” veidošana kopā ar vecākiem.

12.11.

11:20

“Īsti brīnumi”, burvju triku šovs.

12.11.

10:00

“Ķekatu gājiens”/ “Taurenīšu “ grupa

12.- 16.11.

 

Izstāde “Mana mīļā māja” / Vecāku un bērnu veidoti darbi.

14.11.

14:00

Metodiskā stunda

15.11.

10:00

Pasākums veltīts Latvijas 100. dzimšanas dienai “ Citāds Sprīdītis” sadarbībā ar skolu.

16.11.

16:00

“Manai Latvijai”, pēcpusdiena kopā ar vecākiem/ veselīgu salātu gatavošana.

21.11.

10:30

Sporta rīts “’Burbulīši”’

21.11.

14:00 – 16:00

Seminārs “Jaunas metodes, kā mācīt angļu valodu.” Talsu PII “Saulīte”/ Kristīne Konopacka

21.11.

14:00

Metodiskā stunda

22.11.

10:00 – 17:00

Dalība pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmā “Vērtību dimensija kompetenču pieejas īstenošanā mācību un audzināšanas darbā”/ “/ Solvita Petrova

27.11.

 

Labās prakses popularizēšana grupā “Taurenīši”/ Ilva Bērziņa

28.11.

10:00

Ekoprogramma “Cūkmena detektīvi”, “Meža netīrie noslēpumi”

28.11.

14:00

Metodiskā stunda

30.11.

10:00 – 17:00

Dalība pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmā "Vērtību dimensija kompetenču pieejas īstenošanā mācību un audzināšanas darbā""/ Solvita Petrova

LAUCIENES PII „BITĪTE”

Tēma: Es dzīvoju Latvijā.

5.11

16:00

Roku darbnīca “Puzuri”/Rūķu grupa/

5.– 9.11

16:00

Roku darbnīca “Skaņu rīki”/Vāverēnu grupa/

9.11.

9:30

Mārtiņa gailītis dancīti veda. / Jautrais brīdis/

14.11

16:00

Roku darbnīca “Mana Latvija”/Rūķu grupa/

16.11

 

Latvijai – 100, dzimšanas dienas svinības

13.11

11:00

Pirmsskolas audzēkņu Orķestru parāde Talsu tautas namā/Vāverēnu grupa/

12. – 16.11

16:00

Dāvana jubilejā “Pilsētas ainavas veidošana no ‘ģeometriskām figūrām”. /Vāverēnu grupa/

21.11

11:00

Pasakas “Gailis Rīgas tornī” dramatizācija. /Vāverēnu grupa /

23.11

16:00

Jautrais brīdis “rotaļas par transportu”/Rūķu grupa/

28.11.

17:00

Vecāku sapulce /Rūķu grupa /

29.11.

16:00

Jautrais brīdis “Rotaļas par dzīvniekiem”/Rūķu grupa /

/datums tiks prcizēts/

 

Vecāku sapulce /Vāverēnu grupai/

27. -30.11

/datums tiks precizēts/

11:00

Talsu motormuzeja apmeklējums./Vāverēnu grupa /

28.11

11:30

Kustību rotaļas par transportu un satiksmes noteikumiem./Vāverēnu grupa /

STENDES PAMATSKOLAS PII “SAULĪTE”

2.11.

11:30

Pasākums Stendes bērnu bibliotēkā „Sveika, mana bibliotēka”- „Bitītes” gr.

6.11.

15:00

Burvju triku šovs „Īstie brīnumi”

7.11.

10:00

Mārtiņdienas pasākums „Kas dimd, kas rīb ap istabiņa”

9.11.

18:00

Lāpu gājiens veltīts Lāčplēša dienai- „Bitītes” gr.

12- 21.11.

 

Radošo darbu izstāde „Mana dzimšanas dienas torte Latvijai”- „Taurenīšu” gr.

16.11.

10:00

Tematisks pasākums „Skaista mana tēvu zeme

VIRBU PAMATSKOLAS PII GRUPAS

1.-2.11.

 

Krāsu nedēļa

9.11.

9:30

Mārtiņdiena

12.11.

16:00

Lāčplēšu dienas pasākums

12.-16.11.

 

Valsts svētku 100-gades   svinēšana

13.11.

10:00

Latvijai 100

14.11.

9:00

Svētku tortes cepšana.

16.11.

10:00

Radošās darbnīcas/  apsveikuma kartiņas

” Latvijai svētki”, pagasta iedzīvotājiem.

26.-30.11.

 

Pašu gatavoto rotaļlietu izstāde (bērnu un vecāku kopdarbs.)

Notikumu kalendārs

Decembris, 2018
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas

Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk