Ceturtdiena, 26. novembris
Šodien sveicam: Konrāds, Sebastians

Ikmēneša notikumi

 

 

NORISES TALSU NOVADA PII NOVEMBRA MĒNESĪ

Kad?

Cikos?

Kas?

TALSU PII „SPRĪDĪTIS”

Visu mēnesi

 

Grupa “Pelītes” piedalās ekoprogrammā “Cūkmeņa detektīvi”. Mēneša tēma: “Meža netīrie noslēpumi”

( atbildīgā grupas “Pelītes” pirmsskolas skolotāja

S. Zurģe)

4. 11.

15.45

Leļļu teātra “Tims” muzikālā leļļu izrāde “Ceļojums”

4. 11.

13.15

Metodiskā diena. Dalīšanās pieredzē par bērnu lasītprasmes attīstīšanu pirmsskolas vecuma bērniem

( logopēds I. Gintere, vad. vietn. D. Jansone)

9. -

13. 11.

Visu nedēļu

Bērnu radošo darbu izstādes grupās “Mārtiņgailis”

 

10. 11.

9.30

Mārtiņdienas masku balle “Atbrauca Mārtiņš, atrībināja…”

( atbildīgās mūzikas skolotājas M. Gavrona, L. Krasucka, grupu pirmsskolas skolotājas)

10. 11.

17.15

Mārtiņdienas pasākums kopā ar vecākiem grupā “Vāverēni”

11.11.

17.00

Patriotu nedēļa.

Talsu PII “Sprīdītis” kolektīva, bērnu un ģimeņu piedalīšanās Lāčplēša dienas Lāpu gājienā Talsos

11 -  20. 11.

Visu nedēļu

Bērnu radošo darbu izstādes grupās: “Es dzīvoju Latvijā!”

 ( grupu pirmsskolas skolotājas)

Laiks tiks precizēts

17.30

Iestādes padomes sēde.

16. 11.

9.10

Labās prakses piemēru popularizēšana – atklātās integrētās rotaļnodarbības vērošana. ( pieredzē dalās grupas “Zaķēni” pirmsskolas skolotāja L. Velika)

17. 11.

10.00

Svētku koncerts, veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas dienai: „Mana Latvija”

( atbildīgās mūzikas skolotājas M. Gavrona,

L. Krasucka, grupu pirmsskolas skolotājas)

19. 11.

9.10

Metodiskā apvienība Virbu pamatskolas PII “Zīļuks

( piedalās pirmsskolas skolotājas L. Velika, G. Skitaļceva)

20. 11.

19.00

Rudens jubilāru pasākums iestādes darbiniekiem:

Zelta rudens zelta lapas bārsta…”

23. 11.

17.15

Vecāku sapulce grupā “Bitītes”

( atbildīgās grupas “Bitītes” pirmsskolas skolotājas

D. Vizbele un L. Šprunka)

24. 11.

9.10

Labās prakses piemēru popularizēšana – atklātās integrētās rotaļnodarbības vērošana. ( pieredzē dalās grupas “Bitītes” pirmsskolas skolotāja L. Šprunka )

25. 11.

13.15

Metodiskā diena. Pedagogu sanāksme

25. 11.

17.15

Vecāku sapulce grupā “Pūcītes”

( atbildīgās grupas “Pūcītes” pirmsskolas skolotājas

D. Jantone un I. Stepanova)

25. 11.

10.30

Talsu PII “Pīlādzītis” sadziedāšanās svētki “Mazputniņš - 2015” ( atbildīgās mūzikas skolotājas M. Gavrona,

L. Krasucka, grupu pirmsskolas skolotājas)

27. 11.

9.10

Labās prakses piemēru popularizēšana – atklātās integrētās rotaļnodarbības vērošana. ( pieredzē dalās grupas “Pelītes” pirmsskolas skolotāja

S. Zurģe )

TALSU PII „SAULĪTE”

2.11.

13.30

15.20

Organizatoriska sapulce pedagogiem

Muzikāla izrāde”Ceļojums”

3.11.

no plkst.9.00

A.Andersona fotosesija bērniem un darbiniekiem

4.- 6.11.

 

Pieredzes brauciens mūzikas sk. uz Igauniju/mūzikas skolotājas Lineta un Ieva/

10.11.

10.00

“Ežuku”gr.Mārtiņdienasuzvedums”Zvēri un abras taisītāji” Mārtiņdienas tirgus

/skolotājas Lineta, Sandra, Gunta/

11.11.

17.00

Lāpu gājiens/darbinieki,bērni,vecāki/

 11.-26.11.

 

Izstādes zālē”Manā sirsniņā-Tu,Latvija!/visas grupas/

16.11.

9.15

Atklātā integrētā rotaļnodarbība”Kaķēnu’grupas bērniem/skolotāja Inga/

17.11.

10.00

Svētku rīts”Manā sirsniņā-Tu,Latvija!”/mūzikas skolotājas Lineta un Ieva/

19.11.

9.10

Metodiskā apvienība Virbu pamatskolā PII”Zīļuks”/skolotāja Lauma/

23.11.

10.00

Izrāde Tautas namā”Misija krokodils”/”Putnēnu”gr.bērni/

25.11.

10.30

Konkurss PII”Pīlādzītis”-Mazputniņš/mūzikas skolotājas Ieva un Lineta/

26.11.

9.30

Atklātā integrētā rotaļnodarbība”Pingvīnēnu”grupas bērniem/skolotāja Mārīte/

29.11.

14.00

“Ežuku”grupas brauciens uz Rīgas Dinamo hokeja spēli/Eva/

30.11.

9.15

Pirmā Adventa svecītes iededzināšana/visas grupas/

TALSU PII „ZVANIŅŠ”

2.11.

13.10

Informatīvā darba sanāksme skolotājām

9.11.

9.30

Duka Maisaka leļlu teātris bērniem Leļlu spēles gadalaiki ,,

2.-10.11.

Vienu nedēļu

Sadarbība ar vecākiem ,, Masku gatavošana Mārtiņdienai ,,

10.11.

Visu dienu

Mārtiņdienas karnevāls ,, Sanākat ķekatnieki ,,

10.11.

Vienu nedēļu

Izstāde ,,Magonīšu,, grupā,  

,, Senie Latvju raksti ,,

9.-17.11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.11.

 

17.11.

 

 

17.11.

Visu nedēļu

Novembris – Patriotisma mēnesis ,, Mēs mīlam Latviju ,,

Ø  audzēkņu un vecāku radošo darbu darbnīcas svētku simbolikas gatavošanai, telpu rotāšanai, 

Ø  Izstāde ,,Zvaniņu,, grupā– ,,Ražots Latvijā

Ø  Fotokolāža ,,Margrietiņu,, grupā  ,,Es Talsos,,

Ø   Fotoizstāde ,, Magonīšu,, grupā ,, Mēs Latvijā ,,

Ø   - Lāpu gājiens kopā ar ģimenēm

Ø  PII ,, Zvaniņš,,  audzēkņu koncerts ,, Mēs mīlam Latviju,,

Ø   ,, Gaismas ceļš ,, Latvijai ( lukturīšu iededzināšana Latvijas kontūrā bērnudārza pagalmā)

Ø  Starpnovadu skolēnu pārvalžu un jauniešu organizācijas ,, Tas es ,, akcija ,, Pasmaidi Latvijai,,       

19.11.

9.10

MA Virbu PII , Zīļuks ,,,

23.11.- 4.12.

Divas nedēļas

Radošās darbnīcas grupās, ,, Balts un tīrs pie mums ienāk Sniegavīrs,, (iestādes logu un telpu dekorēšanas nedēļa Adventes laikam )

23. – 27. 11.

Vienu nedēļu

Integrēto rotaļnodarbību cikls ievērojot gadalaiku un gadskārtu ieražu maiņu – bērnu valodas un runas attīstīšanā ( sk. Ieva Broka- Vāne, Inguna Martenjuka, Ligita Vītoliņa, Evita Balode)

25.11.

10.30

Mūzikas skolotāju MA sadziedāšanās svētki ,, Mazputniņš -2015,,

TALSU PII „PĪLĀDZĪTIS”

1.- 30.11.

 

Audzēkņu darbu izstāde – Ievijam Latviju tautiskos rakstos !

4 .-6.11

 

13.00-17.00

9.00-13.00

 

Apmācības pirmās palīdzības sniegšanā 2.grupai L. Veide, S. Lapševska, I. Ābola, I. Upnere, A. Krastiņa, A. Bīriņa, A.Kleinberga , B.Ieviņa, Pugoviča, Leite,Spade, Ādmine, Birzleja

3.11.

17.30

Rudens Olimpiāde Rūķu grupā

3.-6.11.

 

Mūzikas skolotājiem pieredzes apmaiņas brauciens uz Narvu

4.11.

10.00

Tematiskais rīts -Krāsaino lapu virpulis

4.- 18.11.

 

Starpnovadu skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju apvienības „TAS.ES” akcija „Pasmaidi Latvijai!”

10.11.

 

 

Mārtiņdiena: grupu sadraudzības diena

13.11

15.30

 

9.30

Dz. Maisaka- Duka  leļļu izrāde “Gadalaiki”

Atklātā nodarbība Mārīšu grupā pie Ingunas

11.11.

16.00

Lāčplēša diena- svecīšu iedegšana 

“Gaismas ceļš”.

Pārrunas grupās- pēcpusdienas aplī : kas ir piemiņa, karavīri, klusuma brīdis….

17.11.

10.00

Latvijas Republikas  dzimšanas diena

17.11.

 

Bērnudārza avīzītes numurs par rudens notikumiem bērnudārzā

19.11.

 

 

Atklātās nodarbības Virbu PII “Zīļuks

20.11.

17.30

Vecāku sapulce Mārīšu grupā

23.11.

8.30

Talsu PII”’Pīlādzītis” un sākumskolas pedagogu tikšanās sākumskolā

24.11.

18.00

Tikšanās ar eksprezidentu Valdi Zatleru

25.11.

10.30

Mūzikas skolotāju met. Apvienība- dziedāšanas svētki “Mazputniņš “

25.11.

0

Plānošanas sanāksme

27.11.

 

Savstarpējā nodarbību vērošana Logopēdiem

TALSU SPII „KASTANĪTIS”

1.10.-14.03.2016.

 

Akcija ”Šķiro! Dari to pareizi”

2.11.-7.02.2016.

 

Maxima programma “Savai skolai”

10.11.

17.00

Mārtiņdienas gadatirgus „Mazi, lieli tirgotāji sanāciet pulciņā…”

11.11.

 

Lāčplēša diena

11.-27.11.

 

Izstāde „Mana Latvija, mana dzimtā vieta, mana ģimene…”

16.11.

10.00

Pasākums par godu Latvijas dzimšanas dienai ”Iedomājies…”

19. 11.

9.10

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu pirmsskolas izglītības iestāžu pirmsskolas skolotāju metodiskā apvienība Virbu pamatskolas PII “Zīļuks” visās( 3) grupās

25.11.

 

10.30

Talsu PII Pīlādzītis Sadziedāšanās svētki "Mazputniņš - 2015."

6.;7.;20.;21.;

27.;28.11.

 

 

Tālākizglītības kursi “Izglītības procesa organizācija un nodrošinājums bērniem ar speciālām vajadzībām pirmsskolas izglītības iestādē

 

PASTENDES PII „ĶIPARS”

3.11.

11.30

Leļļu teātra “Tims” izrāde

5.11.

17.30

Vecāku kopsapulce

10.11.

11.00

Mārtiņu tirgus

11.11.

16.30

Lāčplēša dienas pasākums “Es apvilku vara jostu apkārt savu tēvu zemi”

17.11.

10.30

Latvijas dzimšanas dienas pasākums

27.11.

9.30

Atklātā nodarbība pie skolotājas Anitas

VALDEMĀRPILS PII „SAULSTARIŅŠ”

2. 11.

11.00

Sagatavošanas grupas bērni iepazīsies ar Valdemārpils Mākslas skolu.

4. 11.

10.30

Sporta izprieca “Esi veiklāks!”

1. jaunākā grupa

6. 11.

10.00

Pupu balle Mārtiņam.

Jaukta vecuma grupa.

6. 11.

10.30

Veselības diena “Esi vesels!”

Vecākā grupa.

6. 11.

9.30

Folkloras rīts ar tautas rotaļām. Ar kokli un rotaļām bērnus iepazīstinās  Madaras mamma. Vidējā grupa.

10. 11.

10.00

Mārtiņdienas gadatirgus!

13.11.

10.30

Leļļu teātris “Putnu biedēklis un draugi.”

16.-20. 11.

 

 

Sadarbībā ar bērnu vecākiem izstāde “Latvija – dzimtene mana!” Sagatavošanas grupa

16. 11.

 

 

Bērnu darbu izstāde

 “Ar Latviju sirdī!”

19. 11.

9.10

Virbu PII “Zīļuks” metodiskā apvienība.

19. 11.

9.30

Tematisks rīts “Mana Latvija!”

Jaukta vecuma grupa.

20. 11.

10.00

 

Dziedu Latvijai!

Sagatavošanas grupas bērnu koncerts.

25. 11.

 

10.30

2. jaunākās grupas bērni iepazīsies ar bērnu bibliotēku.

25. 11.

10.30

Sadziedāšanās svētki

” Mazputniņš 2015.”

VIRBU PAMATSKOLAS PIRMSSKOLA „ZĪĻUKS”

2-6.11

7.00-18.00

Izstāde „Mans varonis”

10-11.11

10.00

Mārtiņi „Raibā gaiļa aste”

11.11.

10.00

Lāčplēša diena

11.11.

18.00

Lukturīšu skrējiens (orientēšanās sacensības)

19.11.

9.10

Talsu, Mērsraga, Dundagas un Rojas novadu pirmsskolas izglītības skolotāju metodiskā apvienība Virbu pirmsskolā. Atklātās rotaļnodarbības visās vecuma grupās.

26.11.

 

Pasakas un dzīvesziņa. Sadarbībā ar Virbu pagasta biedrības ''Virbi'' vadītājas Diāna Dzelzkalējas.

20.11

10.00

Balle par godu zēniem.

25.11

16.00

Sporta diena

 VANDZENES PII „ZĪLĪTE”

6.11.

10.00

Rīgas l/t „Tims” izrāde „Ceļojums”

9.11.

10.00

Mārtiņdienas pasākums „Mārtiņdienas andele” – visām grupām.

9.11.

17.00

Mārtiņdienas pasākums kopā ar vecākiem – grupā  „Bitītes”

11.11.

 

Lāčplēša diena – grupās, piedalīšanās lāpu gājienā Talsos.

17.11.

10.00

Latvijai dzimšanas diena.

26.11.

13.00

Radošā darbnīca – Adventes vainagu gatavošana.

30.11.

9.30

Pirmās Adventes svecītes iedegšana.

STENDES PII „SAULĪTE”

10.11.

10.03

Mārtiņdienas pasākums „Mārtiņa gailītis tirdziņā veda...”

13.11.

 

Leļļu teātris „Gadalaiki”

9.11- 20.11

 

Izstāde „Mana zeme - Latvija”

17.11

10.30

Pasākums Latvijas dzimšanas dienai- „Manas tautas dziesmas Latvijai”

23.11.

16.00

Sporta pēcpusdiena „Mana jautrā veiklā bumba” – „Mārītes” grupā

SABILES PII „VĪNODZIŅA”

17.11.

10.00

"Es mīlu Tevi  Latvija -  Sabile  "

24.11.

16.00

Atklātā nodarbība Sagatavošanas grupā , vecāku sapulce 

28.11

16.00

Iestādes 70.gadu jubilejas pasākums

LAIDZES PII „PAPARDĪTE”

6.11.

15.30

Leļļu teātra izrāde „Ceļojums”

9. – 20.11.

 

Izstāde „Latvju rakstu zīmes”

10.11.

 

Mārtiņdienas pasākums „Kas dimd, kas rīb…”

11.11.

9.30

Lāčplēša diena (grupās)

17.11.

10.00

LR proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums „Maza mana tēvu zeme”

30.11.-23.12.

11.00

Ziemassvētku gaidīšanas laiks

30.11.

 

Ziemassvētku pasākumu atklāšana. Pirmās adventes sveces iedegšana

LAUCIENES PII „BITĪTE”

2. – 6. 11

No plkst.16.00

Maketa „Bērnudārzs” apdare.

Vārdnīcas „vannas istaba” pagatavošana. /Rūķu grupa/

 

4. 11

15.45

Radošā darbnīca „Skapīši no sērkociņu kastītēm” /Ežu grupa/

6.11

15.45

Sporta izpriecas zālē – stafetes ar bumbām./Vāverēnu grupa/

9.11

15.30

„ Mārtiņgailis” – pārsteiguma gatavošana vecākiem. /Rūķu grupa/

10.11

9.30

Mārtiņdienas rībināšana./visas grupa/

11.11

10.30

Lāčplēša diena. Gājiens pie piemiņas akmens, ziedu nolikšana./visas grupas/

13.11

16.00

Kustību rotaļas par gaiļiem ”Gailis ciemos nāk”/Ežu grupa/

16.11

10.00

„Nāc izgreznot Latviju!”Lielformāta Latvijas kontūras aizpildīšana ar attēliem./Rūķu grupa/

 

17.00

Koncerts Laucienes kultūras namā /Vāverēnu gr., Ežu grupa/

17.11

10.00

„Latvijai dzimšanas diena” /visas grupas.

 

16.00

Puzles sacensības „Mana Latvija”

24.11

15.45

„Mini nu!”Mīklas par dzīvniekiem./Ežu grupa/

25.11

16.00

Latv.t. pasakas „Zvēri un abras taisītājs” dramatizācija. /Rūķu grupa/

 

11.15

Dziesmas un rotaļas par mājdzīvniekiem./Vāverēnu grupa/

27.11

16.00

Jautrais brīdis”Draugu pulkā”, ar maskām./Rūķu grupa/

 

 

Atklātās nodarbības runas attīstībā

/laiks tiks precizēts/

VALDGALES PII „KAMENĪTE”

4.11.

9.00

Fotogrāfēšanās „Es un mani draugi” (Fotogrāfa A.Andersona fotosalona pakalpojumi).

9.11.

11.15

 Izrāde „Leļļu spēles gadalaiki” (Dz. Duka Maisaka).1.50 Euro

10.11.

10.30

„Atbrauca Mārtiņš, atrībināja” (visas grupas).

17.11

10.30

Svētku koncerts: „Mīļa mana tēvu zeme divu roku siltumā”(visas grupas)

19.11

9.10

Metodiskā apvienība Virbu PII „Zīļuks”

27.11

10.30

PII „Kamenīte” jubilejas koncerts.

LAUCIENES PAMATSKOLAS DURSUPES PIRMSSKOLAS GRUPAS

02. - 06.11.

 

Putras nedēļa. No grauda līdz putrai.

9.11.

10.00

Mārtiņa gailīši dancīti veda

10.11.

10.00

Lāčplēša dienu sagaidot-tikšanās ar zemessargiem.

16.11.

13.00

Dursupes pamatskolas koncerts  veltīts  Latvijas dzimšanas dienai
'' Latvijai bagāts pūrs''

20.11.

9.00

Mārītes foto

LĪBAGU SĀKUMSKOLA (PIRMSSKOLAS GRUPAS)

2.11.

9.15

Leļļu teātris „Ceļojums”

10.11.

 

Mārtiņdienas pasākumi grupās

16.11.

10.00

Pasākums par godu Latvijas dzimšanas dienai

19.11.

9.10

Piedalīšanās Virbu pamatskolas PII Zīļuks metodiskā apvienībā

25.11.

10.30

Talsu PII Pīlādzītis Sadziedāšanās svētki "Mazputniņš - 2015."

Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas

Šobrīd:
-3º C
Rīt:
1º C