Trešdiena, 26. aprīlis
Šodien sveicam: Alīna, Sandris, Rūsiņš

Ikmēneša notikumi

 

NORISES TALSU NOVADA PII APRĪLĪ

Kad?

Cikos?

Kas?

TALSU PII „SPRĪDĪTIS”

10. - 15.04.

 

15. aprīlis – Talsu pilsētas diena

Bērnu radošo darbu izstādes „Es Talsos!”

4. 04.

9:30

Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novadu pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku/metodiķu metodiskā diena Talsu PII “Sprīdītis”

4.04.

15:45

Iluzionistu apvienība “Abra, kadabra”

Izklaidējošs pasākums bērniem  “Brīnumu kalēji”

5.04.

9:30

Pirmsskolas izglītības iestāžu sporta skolotāju metodiskā apvienība Talsu PII “Pīlādzītis”

5.04.

13:30

Metodiskā diena. Seminārs “Kompetenču pieeja mācību saturā”

( semināru vada iestādes vadītāja I. Solovjova)

6.04.

 

Pirmsskolas izglītības asociācijas

 ( OMEP) konference Ādažu PII

 piedalās D. Jansone)

6.04.

9:10

Labās prakses piemēru popularizēšana – atklātās integrētās  rotaļnodarbības vērošana ( pieredzē dalās 6 – 7. gadīgo grupas “Pelītes” pirmsskolas skolotāja S. Zurģe)

7.04.

10:00

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu sporta diena Talsu sporta hallē.

( piedalās grupas “Pelītes” un “Vāverēni”)

10.04.- 11.04.

9:30

Projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" vadības komandas

mācības “Iecerētās izmaiņas mācīšanas pieejā un aprobācijas norise”

( mācībās Rīgas Tehniskā Koledžā piedalās I. Solovjova un

D. Jansone)

10.04.- 17.04.

 

13.04.

 

 

9:30

Lieldienu nedēļa – bērnu radošo darbu izstādes “Oliņ, boliņ”

 

Pasākums kopā ar Lieldienu zaķiem

“Ai, zaķīti, garausīti,
Kā es tevi sen gaidīju…”

12.04.

 

Skolotāju tālākizglītības sagatavošanas kursi Rīgas Juglas vidusskolā “Pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā” ( piedalās L. Rone un D. Jantone)

12.04.

9:10

Labās prakses piemēru popularizēšana – atklātās integrētās  rotaļnodarbības vērošana ( pieredzē dalās 1,5-3 gadīgo grupas “Taurenīši”  pirmsskolas skolotāja K. Jugāne)

12.04.

9:30

Pirmsskolas izglītības iestāžu medicīnas māsu diena Talsu PII “Saulīte”

12.04.

13:30

Metodiskā diena. Seminārs “Iecerētās izmaiņas mācīšanas pieejā un aprobācijas projekta norise Talsu PII “Sprīdītis”

( pieredzē dalās vadītāja

 I. Solovjova un D. Jansone)

12.04.

 

Radošā pēcpusdiena bērniem “Gaidīt gaidu  Lielu dienu!” 3 – 4 gadīgo grupā “Zaķēni”

12.04.

17:00

Tematiskā pēcpusdiena kopā ar vecākiem “Augstu, augstu šūpoties, tālu, tālu lūkoties!”/ vecāku sapulce 4 - 5 g .v grupā “Mārītes”

19.04.

9:30

5 – 7 gadīgo grupu audzēkņu dambretes turnīrs “Gurds. Vēl gudrāks!”

( organizē 5 – 6 gadīgo  izglītojamo grupas “Bitītes” pirmsskolas skolotājas

D. Vizbele un L. Šprunka sadarbībā ar vecākiem un iestādes pedagogiem)

19.04.

9:30

Pirmskolas un sākumskolas mūzikas skolotāju konference Talsu pamatskolā “Dziedātprieks: muzikālās audzināšanas pēctecības aspekti” ( piedalās L. Krasucka un

B. Bite)

19.04.

13:30

Metodiskā diena. Pedagogu sapulce.

19.04.

17:15

Tematiskā pēcpusdiena kopā ar vecākiem Mēs nākam no pasakas…/ vecāku sapulce 4 - 5 gadīgo grupā “Pūcītes”

20.04.

9:10

Labās prakses piemēru popularizēšana – atklātās integrētās  rotaļnodarbības vērošana ( pieredzē dalās 2- 3 gadīgo  grupas “Magonītes” pirmsskolas skolotāja I. Ķezbere)

21.04.

13:30

Lielā talka 2017 - Talsu PII “Sprīdītis” tuvējās apkārtnes uzkopšana

24.04.

9:10

Labās prakses piemēru popularizēšana – atklātās integrētās  rotaļnodarbības vērošana ( pieredzē dalās 2 – 3 gadīgo grupas “Magonītes” pirmsskolas skolotāja L. Velika)

26.04.

13:30

Metodiskā diena. Sapulce pedagogiem.

26. 04.

17:15

Talsu PII “Sprīdītis” “Dziesmu un deju svētki” – bērnu ansambļa un tautisko deju grupu atskaites koncerts kopā ar vecākiem.

( atbildīgās mūzikas skolotāja

L. Krasucka un deju skolotāja

 I. Rodere- Roderte)

27.04.

17:10

6 - 7 gadīgo izglītojamo grupas “Vāverēni” vecāku sapulce

27.04.

17:10

3 - 4 gadīgo izglītojamo grupas “Zaķēni” vecāku sapulce. Sapulcē piedalīsies logopēds Z. Rutkupa – Ažēna un fizioterapeite M. Freivalde

28.04.

10:00

Logopēdu seminārs Dundagas vidusskolā.

TALSU PII „SAULĪTE”

1.04.

 

APRIL!APRIL!

3.04.

15:20

 

17:00

MA Rieksta pasakas muzikāla izrāde ”Jauns stāsts par runci zābakos”

Mūzikas skolu audzēkņu koncerts Tautas namā

4.04.

9:30

Metodiskā diena PII ”Sprīdītis/vadītāju vietniekiem un metodiķiem/

5.04.

9:30

MA PII ”Pīlādzītis”/sporta skolotāja/

6.04.

 

OMEP konference Ādažu PII “Darbs jaunākajās grupās”/vadītājas vietniece Eva/

7.07.

10:00

6gadīgo sporta diena Talsu sporta hallē/”Kaķēnu” grupas bērniem/

8.04.

11:00

Latvijas Disleksijas seminārs” Disleksija un lasītapmācība” /logopēde Gita/

11.04.

11:00

Tematiskais rīts

”Nāc nākdama Liela diena, visi bērni Tevi gaida..”/”Pingvīnēnu” grupa/

12.04.

9:30

Medicīnas Māsu diena PII ”Saulīte”

13.04.

11:00

TALSIEM 100!Tikšanās ar mūsu Himnas autori dzejnieci M. Laukmani

14.-17.04.

 

Priecīgas Lieldienas!

18.04.

9:30

Pirmskolas un sākumskolas mūzikas skolotāju konference ”Dziedātprieks : muzikālās audzināšanas pēctecības aspekti”/skolotāja Lineta/

24.-28.04.

 

Atvērto durvju dienas iestādē!

28.04.

9:00

RPIVA kursiIzglītības iestāžu vadītāju profesionālo kompetenču pilnveide

 

 

Atklātā integrētā rotaļnodarbība, ietverot patriotisko audzināšanu/skolotāja Lauma, Baiba/

TALSU PII „ZVANIŅŠ”

1.-30.04.

Vienu mēnesi

Putnu dienas  2017.

  • Izstādes grupiņās ,, Putni pavasarī,,
  • Putnu būrīšu izgatavošana laukumiem                                                       ( sadarbība ar vecākiem)
  • Putnu grāmatas veidošana ,, Purenītēs,,                                                    ( sadarbība ar vecākiem)
  • Radošās darbnīcās bērniem – dažādu putnu, olu, ligzdu gatavošana grupiņu noformējumam Lieldienām
  • Muzeja apmeklējums 5-6 gadīgo bērnu grupām

3.04.

13:00

Informatīvā sanāksme skolotājiem

4.04.

9:30

Vadītāju vietnieku un metodiķu metodiskā diena Talsu PII ,, Sprīdītis,,

4.04.

15:15

Muzikāla pasaka  bērniem ,, Jauns stāsts par runci zābakos,,( Riesta pasakas)

5.04.

10:00

Pirmsskolas izglītības iestāžu sporta skolotāju metodiskā diena PII                ,, Pīlādzītis,,

5.04.

10:00

PMIA VII zinātniski metodiskā konference ,, Mūzika, kustība, kustība mūzika,,

6.04.

11:00

Pirmsskolas izglītības asociācijas OMEP konference  Ādažos ,, Darbs jaunākajās grupās,,

7.04.

15:00

Izstādes ,,Olu ola,, atklāšana Talsu tautas namā

7.04.

10:00

Talsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu sešgadīgo bērnu sporta diena Talsu 2.vsk. sporta hallē

01.-30.04.

9:30

Atklātās nodarbības

,,Integrētās rotaļnodarbībās telpās un dabā, 1,5 – 7 gadīgiem bērniem kurās atspoguļojas tradīcijas, gadskārtu ritms, ornaments , kustību prieks ( Svetlana Miskeviča, Aija Krūmiņa, Inguna Martenjuka, Evita Balode, Daiga Zaļkalne, Ketija Kere- Busule)

10.- 20.04.

Divas nedēļas

Talsu pilsētai 100 – izglītojošas ekskursijas Talsu pakalnos ar dažādu uzdevumu veikšanu bērniem

12.04.

9:30

Lieldienu rīta  stāsts bērniem

  • Pasakas dramatizējums

         ,, Kas krāso olas ,,

·         Lieldienu zaķa meklējumos –Trušu izstāde zālē

  • Tautas rotaļas un olu ripināšana laukumos
  • Lieldienu izstādes grupiņās ( olas , zaķi, pavasara ziedu un lieldienu kompozīcijas)

(Atb. Aija Krūmiņa, Inguna Martenjuka, Arta Veršāne)

12.04.

9:30

Medicīnas māsu diena Talsu PII ,, Saulīte,,

18.04.

10:00

Mūzikas skolotāju konference Talsu pamatskolā.

22.- 23.04.

10:00-16:00

Kursi Liepājas universitātē ,,Agrīnās attīstības logopēdija,, (bērnu runas un valodas attīstības novērtēšana, traucējumu diagnostika un korekcija no 0 līdz 3 gadu vecumam) 72 stundas (I. Ābola )

TALSU PII „PĪLĀDZĪTIS”

Visu mēnesi

 

Putnu dienas Talsu novada muzejā.

Ūdens putni.

3.04.

9:00

Fotografēšanās izlaiduma albūmam

3.04

15:30

Abra-kadabra - cirks

4.04.

9:00

Fotokompānija “Mārīte”

4.04.

9:00

Sanāksme PII vadītāju vietniekiem PII “Sprīdītis”

5.04

9:30

Sporta skolotāju metodiskā diena Talsu PII „Pīlādzītis”

5.04

16:00

Daudz laimes manā pilsētā. Video sveiciens Talsiem.

7.04

10:00

Talsu, Dundagas, Rojas, Mērsraga novadu 6-7 gadīgo izglītojamo sporta spēles  Sporta hallē –Minionu olimpiāde

12.04.

 

Medicīnas māsu diena Talsu PII „Saulīte”

13.04

17:00

Rūķu grupas bērnu un vecāku Talantu šovs

15.04

 

Tematiskie rīti grupās -Talsiem 100.

10. – 13.04

 

Lieldienu darbiņi grupās

13.04.

10:00

Lieldienu uzvedums.

18.04.

10:00

Mūzikas skolotāju konference Talsu pamatskolā

19.04.

 

PII Bērnu radošo darbu izstāde

25.04

9:00

Ciemiņi no Jelgavas –pedagoģisko procesu

26.04.

9:15

Integrētās rotaļnodarbības telpās un dabā, kurās atspoguļojas tradīcijas, gadskārtu rits, ornaments, kustību prieks u.c. Rūķu grupā pie skolotājas Agritas Krastiņas

26.04.

13:30

Informatīvā sēde skolotājam

28.- 29.04

 

Vislatvijas PII „Pīlādzītis” salidojums Aucē

TALSU SPII „KASTANĪTIS”

28.04.

 

Akcija-makulatūras vākšanas konkurss “Palīdzēsim kokiem”

4.04.

10:00

Metodiskā apvienība vietniekiem

5.04.

9:30

Pirmsskolas izglītības iestāžu sporta skolotāju metodiskā apvienība Talsu pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis”.

5.04.

13:00

Informatīva sanāksme iestādes skolotājiem

5..04.

13:20

Informatīva sanāksme iestādes tehniskajam personālam

7.04.

10:00

Pirmsskolas izglītības iestāžu sagatavošanas grupu  sporta diena

11.;25.04.

9. 05.

10:00

Kursi ”Bērnu tiesību aizsardzība” 40stundas

( Vadītāji, vadītāju vietnieki izglītības jomā), Rīga Biedrība "Sociālo Interešu Institūts"

11.04.

10:00

Labās prakses piemēru popularizēšana-integrēto rotaļnodarbību vērošana: tematisks rīts “Nāc nākdama Liela diena” grupā “Bitītes”

11.04.

17:00

Labās prakses piemēru popularizēšana-integrēto rotaļnodarbību vērošana: tematisks rīts “” grupā “Kastanīši”

12.04.

10:00

Tematisks rīts “Mosties ar krāsām”

12.04.

10:00

Medicīnas māsu diena Talsu PII “Saulīte”

12.04.

13:00

Informatīva sanāksme iestādes skolotājiem

12.04.

13:20

Informatīva sanāksme iestādes tehniskajam personālam

19.04.

9:30

Pirmsskolas un sākumskolas mūzikas skolotāju konference “Dziedātprieks: muzikālās audzināšanas pēctecības aspekti”

19.04.

11:00

Talsu novada pašvaldības seminārs TNP  iestāžu vadītājiem ,,Korupcijas novēršana: interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālās ētikas nomas korupcijas mazināšanai”

24-28.04.

 

Atvērto durvju dienas iestādē

27.04.

17:00

Vecāku kopsapulce

 

 

 

26.04.

13:00

Informatīva sanāksme iestādes skolotājiem

26.04.

13:20

Informatīva sanāksme iestādes tehniskajam personālam

26.04.

17:00

Labās prakses piemēru popularizēšana

 Ģimenes dienas pasākums grupā “Podziņas”

28. 04.

9:00

RPIVA kursi “Izglītības iestāžu vadītāju profesionālo kompetenču pilnveide” 

(40 stundu apjomā) Talsu novada BJC.

28.04.

10:00

Kursi LPMC  “Bērnu lasītprasmes apguves veicināšana rotaļnodarbībās pirmsskolā”

PASTENDES PII „ĶIPARS”

4.04.

10:00

“Ķipara” dzimšanas diena

5.04.

9:30

Sporta skolotāju metodiskā apvienība PII “Pīlādzītis”

6.04.

15:30

Rieksta pasakas “Jauns stāsts par Runci zābakos”

7.04.

10:00

Sporta diena sagatavošanas grupām Talsos

10.04.

 

Bērnu darbu izstādes “Pūpoli paceļ cepuri” atklāšana Pastendes kultūras namā

12.04.

 

Medicīnas māsu diena PII “Saulīte”

13. 04.

16:00

PII “Ķipars” Pavasara koncerts Pastendes kultūras namā

18.04.

10:30

“Lieldieniņa braukšus brauca” – svinam Lielo dienu

18.04.

 

Mūzikas skolotāju konference Talsu pamatskolā

VALDEMĀRPILS PII „SAULSTARIŅŠ”

 

 

 

 

Zaļā palodze. Zaru plaucēšana, sēklu diedzēšana, sīpolloku audzēšana.

3. 04.

10:30

Jautrais brīdis “Aprill, aprill!” 3 gadīgo bērnu grupa.

3. 04.

9:15

Iluzionistu šovs “Brīnumu kalēji.”

7. 04.

10:00

6. gadīgo bērnu sporta diena Talsos

7. 04.

10:00

Sporta izprieca “Kustību prieks.” 5 gadīgo bērnu grupā.

12. 04.

10:00

Tematisks rīts bērnu bibliotēkā

“Lieldienas gaidot!” 4 gadīgo bērnu grupa.

13. 04.

sākot no. 9.:30

“Agri lēca saulīte Lieldienu rītā.”

Lieldienu pasākumi grupās.

13. 04.

19:00

6 gadīgie bērni piedalās Valdemārpils pilsētas 100 gadu jubilejai veltītā koncertā VSK.

18. 04.

sākot no 9:00

“Pilsēta bērnu acīm” Izstāde sadarbībā ar bērnu vecākiem.

Koncerts veltīts pilsētas 100 gadu jubilejai.

20. 04.

10:30

Tematisks rīts bērnu bibliotēkā

6 gadīgo bērnu grupa.

21.04.

9:00

Tematisks rīts “Sagaidot putnus”

3 gadīgo bērnu grupa.

25. 04.

10:30

Ekskursija “Meklēsim pavasara pazīmes dabā.” 5 gadīgo bērnu grupa.

26. 04.

10:30

Jautrais brīdis “Es esmu varens mākslinieks!”2 gadīgo bērnu grupa.

27. 04.

10:30

 

 

Sporta izprieca jaukta vecuma grupā.

Ekskursijā dosies vidējās grupas bērni ”Pretī pavasarim”

28. 04.

16:00

Ģimenes dienai veltīts koncerts.

6 gadīgo bērnu grupas vecākiem un vecvecākiem.

VIRBU PAMATSKOLAS PIRMSSKOLA „ZĪĻUKS”

3.04

10:30

Joku jampadracis

7.04

 

Sporta diena Talsos

13.04

16:00

Raibu raibās Lieldienas

20.04

10:00

Putni salido “Zīļukā”

21.04

11:00

Lielā tīrības diena

26.04

16:00

Sporta diena

 VANDZENES PII „ZĪLĪTE”

Visu mēnesi

 

Izstāde “Pavasara noskaņās” – bērnu radošie darbiņi.

6.04.

9:00

Jautrais brīdis- „Skanīgs rīts” - „Notikumi mežā” grupā „Taurenīši”.

7.04.

 

6-gadīgo sporta diena Talsos - grupa „Bitītes”.

10.-13.04.

 

„Visas krāsas Lieldienu olās” radošas aktivitātes grupā „Rūķīši”.

11.04

9:30

Radošā darbnīca „Raibās oliņas”

13.04.

 

 Cālīšu salidojums grupā „Rūķīši”.

13.04.

10:00

„Zaķīt’s aiziet ciku - caku, svilpodams pa meža taku! ”- kopīgs Lieldienu pasākums visām grupām.

18.-21.04.

 

Radošās darbnīcas- „Dāvanu gatavošana māmiņām”- grupā „Kāpēcīši”.

21.04.

9:30

Jautrais brīdis ar bumbām –grupā „Rūķīši”.

26.04.

10:00

„Mēs par tīru vidi sev apkārt”-tuvākās apkārtnes sakopšana- lielā pastaiga grupā „Bitītes”.

27.04.

 

Atvērto durvju diena - visās grupās.

VALDGALES PII „KAMENĪTE”

7.04

10:00

Sporta diena ,,Taurenīšu” grupā bērniem Talsu sporta hallē

3. – 10.04

 

Izstāde ,,Izdekorēsim bērnudārzu lieldienu rotā” (vecāku pagatavotie lieldienu zaķi).

12.04

9:30

Medicīnas māsu diena PII ,,Saulīte” (medmāsa Zaiga).

18.04

10:30

Lieldienas ,,Ripo  ola, ripo ola” (skolotāja Kristīnes )

28.04

9:00

Iestāžu vadītāju kursi

6.07

15:00

Leļļu teātra izrāde ,,Lāčradzis”

STENDES PII „SAULĪTE”

7.04.

10:00

Rotaļu rīts„ Puisīts mani dancināja” – „Spārītes ” grupā

10.- 28.04.

 

Izstāde „Pavasara prieks” – „Taurenīšu” grupā

13.04.

10:00

Lieldienu uzvedums „Maināmies!” -visas grupas

20.04.

11:00

Ūdens dienas pasākums  „Aprīļa pilieni” – „Bitītes” grupā

27.04.

10:00

Rotaļu rīts „Visi četri kopā nāk”- „Mārītes” grupā

LAIDZES PII „PAPARDĪTE”

Līdz 30.04.

 

Sēklu sēšana, dēstu audzēšana pasākumam “Puķe Latvijai”

7.04.

10:00

Dalība Talsu, Rojas, Dundagas starpnovadu PII Sporta dienā sagatavošanas grupām

13.04.

10:00

Lieldienu pasākums “Nāc, nākdama, Liela diena”

20.04

10:30

Tematisks pasākums brīvā dabā. Putnu dienas „Juku, juku, sīki putni”

22.04

9:30

Lielā pavasara talka (vecākiem, audzēkņiem, darbiniekiem)

LAUCIENES PII „BITĪTE”

5.04.

16:00

Radošā darbnīca “Mēbeļu rūpnīca”/Rūķu grupā/

5.04.

15:50

Sporta izpriecas “stafetes ar bumbām”

10.04

11:00, 16:00

Olu dekorēšanas darbnīcas.

13.04.

10:30

Lieldienu jampadracis.

18.04

11:00

Atklātā āra nodarbība. /Rūķu grupā/

18.04

10:30

Atklātā āra nodarbība./Vāverēnu grupā/

19.04

11:00

Atklātā āra nodarbība./Rūķu grupā/

3.04.

 

Radošo darbu izstāde “Ziedu pasaulē”

Datums tiks precizēts

 

Muzeja apmeklējums

25.04

16:00

“Sējam garšaugus!”/Rūķu grupā/

26.04

11:00

Eksperimenti ar vēju./Vāverēnu grupā/

LAUCIENES PAMATSKOLAS DURSUPES PIRMSSKOLAS GRUPAS

3.04

10:30

Modes skate “April, april!”

7.04

9:00

6gadīgo bērnu Sporta diena Talsos

10.04

11:00

Pūpolu pēriens, lai augti lieli un veseli.

13.04

10:00

Lieldienu pasākums “Kas krāso olas?”

27.04

10:00

Putnu klausīšanās upmalā.

LĪBAGU SĀKUMSKOLA  PIRMSKOLAS GRUPAS

4.04.

9:30

Piedalīšanās vadītāju vietnieku un metodiķu seminārā Talsu PII “Sprīdītis ”

5.04.

9:00

5-6 gadīgo grupas bērni vizītē pie zobu higiēnista Talsu VC

7.04.

10:00

6- gadīgo bērnu sporta spēles Talsu sporta hallē

12.04.

 

Olu krāsošanas darbnīcas /visās grupās /

 

9:30

Piedalīšanās medicīnas māsu dienā Talsu PII “Saulīte ”

13.04.

 

“Nāc, nākdama, Lieldieniņa !” /pasākumi grupās /

19.04.

9:30

Piedalīšanās mūzikas skolotāju konferencē Talsu pamatskolā

 

 

Eksperimenti dabā  /3-4 gadīgo grupā/

25.04.

 

Zīmējumi ar dabas krāsām /1,6 – 3 gadīgo grupā /

27.04.

 

“ Krāsainā pasaule” /zīmējumi uz asfalta / /3-4 gadīgo grupā/

       

 

 

 

 

Notikumu kalendārs

Aprīlis, 2017
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Tīkla kamera


Skatīt tiešraidi no tīkla kameras

Laika ziņas