Svētdiena, 21. oktobris
Šodien sveicam: Urzula, Severīns

Biežāk uzdotie jautājumi

Lai saņemtu vienreizēju piedzimšanas pabalstu:

 • Dzimtsarakstu nodaļā reģistrē jaundzimušo;
 • Deklarē bērna dzīvesvietu Dzimtsarakstu nodaļā, vai Kareivju ielā 7 Talsos, 111.kab., vai pagasta pārvaldē, vai www.latvija.lv ;

Sociālajā dienestā iesniedz rakstveida iesniegumu pabalsta pieprasīšanai un uzrāda jaundzimušā bērna dzimšanas apliecības oriģinālu.

Iesniegumu pabalsta saņemšanai var iesniegt: Sociālajā dienestā , Kareivju ielā 7, Talsos, 101., 102. vai 103.kabinetā pie sociālā darbinieka pirmdienās, ceturtdienās no plkst. 9.00-16.00, otrdienās no plkst. 9.00 -18.00., vai sava pagasta pārvaldē pie sociālā darbinieka pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9-12 un 13-16, otrdienās no plkst. 9-12 un 13-18.

Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir:

 • 150,00 EUR par bērnu;
 •  300,00 EUR par bērnu, ja dzimuši dvīņi;
 •  450,00 EUR par bērnu, ja dzimuši trīņI

Kā var saņemt informāciju par sociālo palīdzību Talsu novadā?

Informāciju par sociālo palīdzību ikviens var saņemt pie sociālā dienesta speciālistiem katrā pilsētas vai pagasta pārvaldē,

vai zvanot pa tālruņiem 63221889 vai 29357075.

Pa tālruni Jūs varat saņemt vispārīgu informāciju par sociālo palīdzību, jo  Sociālā dienesta sociālā darba speciālisti sociālo palīdzību un pabalstus piešķir izvērtējot katra cilvēka gadījumu individuāli!

 

Kāda ģimene ir atzīstama par trūcīgu vai maznodrošinātu?

Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja vidējie ienākumi uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro;

Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tā atbilst sekojošiem kritērijiem:

 • vientuļš pensionārs vai invalīds, kuram nav likumīgu apgādnieku, kurš saņem vecuma pensiju vai invaliditātes pensiju un kura ienākumi mēnesī nepārsniedz 275 euro;
 • kopā dzīvojoši pensionāri un invalīdi, kuriem nav likumīgu apgādnieku, kuru vienīgie ienākumi ir valsts piešķirtā vecuma pensija vai invaliditātes pensija un kuru ienākums uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 260 euro;
 • atsevišķi dzīvojošs pensionārs vai invalīds, kura likumīgie apgādnieki dzīvo atsevišķi, kurš saņem vecuma pensiju vai invaliditātes pensiju un kura ienākumi mēnesī nepārsniedz 245 euro;
 • kopā dzīvojoši pensionāri un invalīdi, kuru likumīgie apgādnieki dzīvo atsevišķi, un kuru vienīgie ienākumi ir valsts piešķirtā vecuma pensija vai invaliditātes pensija un kuru ienākums uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz 230 euro;
 • nestrādājoši invalīdi un/vai pensionāri, kuri dzīvo kopā ar apgādnieku - nestrādājošu invalīdu vai pensionāru, kuru ienākums uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz 215 euro;
 • ģimene (persona), kura nav atzīta par trūcīgu, bet tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedz 180 euro,

un, ja, ģimenei :

 

1)     nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums, izņemot:

 • nekustamo īpašumu vai tā daļu, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un pārējās personas, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju;
 • bērna nekustamo īpašumu un naudas līdzekļu uzkrājumus kredītiestādēs, ja nav bāriņtiesas atļaujas ar tiem rīkoties;
 • dzīvokļa vai mājas iekārtu, apģērbu, sadzīves priekšmetus;
 • iesniedzējam vai kādam no viņa ģimenes locekļiem piederošu nekustamo īpašumu vai tā daļu, uz kuru ir vērsta piedziņa pēc izpildu dokumentiem vai rīcība ar to ir aprobežota ar tiesas lēmumu un šāds aprobežojums ir reģistrēts zemesgrāmatā;
 • viens automobilis vai viens motocikls, viena laiva, kas ir ģimenes īpašumā, un viens motorollers, velosipēds, mopēds katram ģimenes loceklim.
 • zeme, kuras platība nepārsniedz 5 hektārus; tā tiek izmantota mājsaimniecības uzturēšanai un ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai, netiek iznomāta citai personai;
 • mežs, kura platība nepārsniedz 2 hektārus; tas tiek izmantots mājsaimniecības uzturēšanai un ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai, netiek iznomāts citai personai.

2)    tā nav noslēgusi uztura līgumu;

3)    tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai neatrodas ieslodzījumā;

4)     persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks.

Ģimenes (personas), atbilstību trūcīgam vai maznodrošinātam ģimenes (personas) statusam apstiprina ar Talsu novada sociālā dienesta izsniegtu izziņu.

Trūcīgām personām nav jāmaksā :

 • pacientu iemaksa;
 • par valsts kompensējamiem medikamentiem.

Lai saņemtu minētos atvieglojumus, trūcīgām personām, dodoties pie ārsta, uz aptieku pēc zālēm vai ārstējoties slimnīcā, jāuzrāda trūcīgas personas (ģimenes) statusu apliecinoša izziņa.

 

Uz cik ilgu laiku piešķir trūcīgas un maznodrošinātas (personas) ģimenes statusu?

Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss ģimenei, kurā ir kaut viena persona darbspējīgā vecumā, vai atsevišķi dzīvojošai personai darbspējīgā vecumā tiek piešķirts uz trim mēnešiem, bet atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam vai arī ģimenei, kurā nav nevienas personas darbspējīgā vecumā, tiek piešķirts uz sešiem mēnešiem.

Talsu novada sociālais dienests lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam pieņem ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad saņemts klienta iesniegums un citi lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dokumenti.

Kas jādara, lai saņemtu GMI garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI) pabalstu?

Lai saņemtu pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai, personai jāvēršas Talsu novada Sociālajā dienestā vai Sociālā dienesta attālinātā klientu pieņemšanas punktā atbilstoši jūsu deklarētās dzīvesvietas administratīvajai teritorijai, iesniedzot iesniegumu un aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju.

Lai veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas sociālās situācijas uzlabošanā, pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai saņēmējam ar sociālo dienestu jānoslēdz „Vienošanās par līdzdarbību" Gadījumā, ja kāds no pabalsta saņēmējiem ļaunprātīgi nepilda vienošanos, piešķirtā pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai apmēru var samazināt par līdzdarbības pienākumus nepildošās personas GMI līmeni vai atteikt pilnībā.

Atbilstoši vienošanās nosacījumiem, bet ne retāk kā ik pēc trim mēnešiem sociālā dienesta sociālā darba speciālists sadarbībā ar personu un tās pilngadīgajiem ģimenes locekļiem novērtē ģimenes (personas) sociālās situācijas izmaiņas un pieņem lēmumu par turpmākajiem pasākumiem.

Sociālais dienests var lemt par pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai atkārtotu piešķiršanu pēc tam, kad no jauna novērtēta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam, un tiek noslēgta jauna vai turpināta iepriekš noslēgtā vienošanās par līdzdarbību.

Pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai piešķir par laika posmu, kurā ģimenei (personai) noteikts trūcīgas ģimenes (personas) statuss (atkarībā no konkrētās ģimenes sastāva) - uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem.

 

Kā aprēķina GMI pabalstu?

GMI līmeņa nodrošināšanai apmēru aprēķina kā starpību starp Ministru kabineta vai pašvaldības noteikto GMI līmeņu summu katram mājsaimniecības loceklim un mājsaimniecībā ietilpstošo personu kopējiem ienākumiem mēnesī, izmantojot šādu formulu:

P = GMI x n - I, kur

P - pabalsta summa;

GMI - Ministru kabineta vai pašvaldības noteiktais GMI līmenis;

n - ģimenes locekļu skaits;

I - ģimenes (personas) vidējie mēneša ienākumi, kas novērtēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu.

 

Tātad GMI pabalstu aprēķina pēc šādas formulas:

Pabalsts = GMI x cilvēku skaits – ienākumi

Tas nozīmē, ka pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai apmērs nav konstants lielums.

Valstī noteiktais garantētais minimālais ienākumu līmenis personai ir 49,80 euro mēnesī.

Talsu novada pašvaldībā atsevišķi dzīvojošam, vientuļam pensionāram vai invalīdam, kuram nav likumīgu apgādnieku, kurš sasniedzis valstī noteikto pensionēšanās vecumu un saņem vecuma pensiju vai invaliditātes pensiju vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu. noteiktais GMI līmenis ir 128,06 euro mēnesī.

1.piemērs. Ģimenē ir vīrs, sieva, 2 bērni, un vienam no vecākiem bezdarbnieka pabalsts ir 130,17 euro, bet otram nav nekādu ienākumu, izņemot ģimenes valsts pabalstu 34,14 euro.

Minētajā piemērā pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai apmēru aprēķina šādi:

Nr.

p.k.

Uzvārds, vārds

Vidējie ienākumi (EUR)

Ministru kabineta noteiktais

GMI līmenis

1.

Vīrs

130,17

49,80

2.

Sieva

 34,14

49,80

3.

Dēls

0,00

49,80

4.

Meita

0,00

49,80

Vidējie ģimenes kopējie ienākumi vienā mēnesī

 pēdējo triju mēnešu laikā (I), EUR: 164,31                            

Kopējais garantētais minimālais ienākums ģimenei (GMI), EUR: 199,20

Aprēķinātais pabalsta apmērs (P = GMI - I), EUR: 34,89

                                             (199,29-164,31=34,89)

Piešķirtā pabalsta summa mēnesī  EUR 34,89.

Pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai izmaksā katru mēnesi atbilstoši vienošanās par līdzdarbību pienākumu nosacījumiem par laika posmu, kurā ģimenei noteikts trūcīgas ģimenes statuss.

 

2.piemērs. Vientuļš pensionārs, kura ienākumi ir VSAA valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu 62,29 euro.

Tas nozīmē, ka minētajā piemērā pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai apmēru aprēķina šādi:

Nr.

p.k.

Uzvārds, vārds

Vidējie ienākumi (EUR)

pašvaldības noteiktais

GMI līmenis

1.

Vientuļš pensionārs

62,29

128,06

Vidējie ģimenes kopējie ienākumi vienā mēnesī:

pēdējo triju mēnešu laikā (I), EUR: 62,29                              

Kopējais garantētais minimālais ienākums ģimenei (GMI), EUR: 128,06

Aprēķinātais pabalsta apmērs (P = GMI - I), EUR: 65,77

                                      (128,06-62,29= 65,77)

Piešķirtā pabalsta summa mēnesī EUR:  65,77

Pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai izmaksā katru mēnesi par laika posmu, kurā personai noteikts trūcīgas personas statuss.

kas jādara, lai saņemtu dzīvokļa pabalstu?

Ģimene (persona), kura pieprasa dzīvokļa pabalstu, Sociālajā dienestā iesniedz:

 • iesniegumu;
 • īres vai apsaimniekošanas līguma kopiju (uzrādot oriģinālu);
 • dokumentus par apsaimniekošanas (īres) maksām un maksām par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu;
 • apliecinošus dokumentus (maksājumu kvītis;u.c. pēc sociālā darba speciālista pieprasījuma).

 

Cik bieži piešķir, dzīvokļa pabalstu?

 • Ģimenei (personai), kurai spēkā ir trūcīgas ģimenes (personas) statuss, un kuras ienākumi uz katru ģimenes locekli nepārsniedz Ministru kabineta noteikto GMI līmeni – ne vairāk kā aprēķinātos normatīvos izdevumus par 4 mēnešiem gadā.
 • ģimenei (personai), kurai spēkā ir trūcīgas ģimenes (personas) statuss, un kuras ienākumi uz katru ģimenes locekli ir virs Ministru kabineta noteiktā GMI līmeņa – ne vairāk kā aprēķinātos normatīvos izdevumus par 3 mēnešiem gadā.
 • ģimenei (personai), kurai spēkā ir maznodrošinātas ģimenes (persona) statuss – ne vairāk kā aprēķinātos normatīvos izdevumus par 2 mēnešiem gadā.

Apkurei ar cieto kurināmo pabalstu aprēķina un izmaksā kā vienreizēju pabalstu gadā.

 • par dūmvadu apsekošanu/pārbaudi, dūmvadu un dūmkanālu tīrīšanu pabalsta apmērs nepārsniedzot 30,00 euro. Pabalstu saņem kalendārajā gadā.
 • par ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanas pakalpojumiem, atbilstoši maksājumu apliecinošā dokumentā (kvītī, rēķinā u.tml.) norādītajai summai par sniegto pakalpojumu, bet ne vairāk kā par 2 ūdens skaitītājiem, nepārsniedzot 40,00 euro par vienu vienību. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā pakalpojuma sniedzēja bankas kontā, pamatojoties uz mājas apsaimniekotāja vai institūcijas, kurai ir licence ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai.

Pabalstus par dūmvadu apsekošanu/pārbaudi, dūmvadu un dūmkanālu tīrīšanu un par ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanas pakalpojumiem piešķir trūcīgām un maznodrošinātām  ģimenēm (personām).

 

Kādos gadījumos man nav tiesību saņemt dzīvokļa pabalstu?

Dzīvokļa pabalstu nepiešķir, ja:

 • ar pabalsta pieprasītāju ir noslēgts uzturlīgums;
 • pabalsta pieprasītājs ir piekritis dzīvokļa, par kura lietošanas izdevumu segšanu tiek pieprasīts pabalsts, privatizācijai uz trešās personas vārda;
 • ja ir stājies spēkā tiesas spriedums par pabalsta pieprasītāja izlikšanu no dzīvojamās telpas;
 • pabalsta pieprasītājs vai viņa ģimenes locekļi darba spējīgā vecumā neveic sociālā dienesta noteiktos līdzdarbības pienākumus;
 • pabalsta pieprasītāja ģimenei pieder vai ir lietošanā divi vai vairāki dzīvošanai derīgi nekustamie īpašumi.

 

Kam ir tiesības saņemt pabalstu veselības aprūpei?

Pabalsts paredzēts:

 • materiālu palīdzību veselības apdrošināšanas polišu iegādei;
 • materiālu palīdzību pacientu iemaksu segšanai un veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai;
 • materiālu palīdzību medikamentu, medicīnas preču iegādei un tehnisko palīglīdzekļu īrei vai iegādei.

Veselības aprūpes pabalstu ir tiesīgas saņemt šādas iedzīvotāju kategorijas:

 • trūcīgas ģimenes (personas)- pabalsta apmērs kalendārajā gadā vienai personai 100 euro;
 • maznodrošinātas ģimenes (personas)- pabalsta apmērs kalendārajā gadā vienai personai 60 euro.

 

 Pabalsta saņemšanai pieprasītājs iesniedz:

 • iesniegumu;
 • rēķinu vai stingrās uzskaites maksājuma čeku no ārstniecības iestādes un/vai aptiekas, kas izsniegts tekošā kalendārā gada laikā, kamēr ģimenei (personai) ir spēkā sociālā dienesta lēmums par ģimenes atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (perosnas) statusam;
 • ārsta nozīmēto medikamentu recepšu kopijas.

 

Kādos gadījumos piešķir pabalstu ārkārtas situācijā?

Sociālajam dienestam ir tiesības piešķirt vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā (stihiskas nelaimes, ugunsgrēks, plūdi u.c. gadījumos) nonākušai personai, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ tā nespēj apmierināt savas pamatvajadzības.

 

Cik liels ir šis pabalsts?

Vienreizējā pabalsta apmērs nevar pārsniegt 285,00 euro vienai ģimenei (personai) kalendārā gada laikā.

Ar Sociālo un veselības jautājumu komitejas iepriekšēju piekrišanu pabalstu var izmaksāt līdz 715,00 euro ģimenei (personai).

Pabalsta saņemšanai pieprasītājs Sociālajā dienestā iesniedz:

 • iesniegumu;
 • nepieciešamības gadījumā pievienojot atbilstošus dokumentus.

Iesniegumu ar pievienotajiem dokumentiem iesniedz ne vēlāk kā viena mēneša laikā no ārkārtas situācijas rašanās.

 

Kad atsāksies Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām palīdzības programma - pārtikas pakas?

Pārtikas paku izsniegšana no Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personā Talsu novadā atsāksies 2015. gada pirmajā pusgadā. Pārtikas palīdzības paku varēs saņemt trūcīgās personas, kam izsniegta Talsu novada Sociālā dienesta izziņa par trūcīgās personas statusu, un ārkārtas situācijās nonākuši cilvēki.

Tas, cik bieži varēs saņemt pārtikas paku, būs atkarīgs no tā, uz cik ilgu laiku cilvēkam piešķirts trūcīgās personas statuss.

Pārtikas pakas saturs: pilnpiena pulveris - 0,4 kg, auzu pārslas - 0,5 kg, griķi - 0,4 kg, manna - 0,5kg, rīsi - 0,4 kg, makaroni - 1kg, kviešu milti - 0,5 kg, rapšu eļļa - 0,5 l, sautēta cūkgaļa - 0,25 kg.
Saimniecības preču pakas saturs: ziepes, šampūns, zobu birste, zobu pasta, veļas pulveris, trauku mazgāšanas līdzeklis.
Mācību piederumu komplekts: skolas soma vai mācību piederumi.

Informācija tiks precizēta kad un kā iedzīvotāji varēs saņemt pārtikas pakas.

e-latvenergo logo

 

Atbalsts trūcīgām un maznodrošinātām personām

Trūcīgas un maznodrošinātas personas no 2015.gada 1.janvāra katru mēnesi par pirmajām 100 izlietotajām kilovatstundām (kWh) var norēķināties par cenu kas atbilst līdzšinējam Starta tarifam*.

Informāciju par trūcīgajām un maznodrošinātajām personām katru mēnesi sociālais dienests iesniedz elektroenerģijas piegādātajam AS LATVENERGO.

Atbalsts par norēķinu periodu tiek piešķirts, ja trūcīgās / maznodrošinātās personas statuss bija spēkā iepriekšējā mēnesī. Piemēram, atbalstu par janvāri (kas atspoguļosies februārī izrakstītajos rēķinos) saņems tie, kam decembrī bija trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss.

Tā kā statuss ir mainīgs, atbalsta saņemšanas periodā nebūs iespējams norēķināties ar izlīdzināto maksājumu.

Katra mēneša pēdējā dienā būs jānodod skaitītāja rādījumi, bet nākamā mēneša sākumā Latvenergo aprēķinās Jūsu patēriņu, ietverot pienākošos atbalstu, un maksājuma summu nosūtīs SMS veidā uz Jūsu norādīto mobilo tālruni.

Ja skaitītāja rādījumus negribēsiet nodot, maksājums tiks aprēķināts pēc vidējā patēriņa.

Kā tas strādā?

Piemērs:

 • Jānim tiek piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss, kas ir spēkā no 2015.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam.
 • Sākot ar 1.februāri, Jānis pirmās 100 kilovatstundas lieto par samazinātu cenu, kas atbilst līdzšinējam Starta tarifam*
 • 28.februārī (mēneša pēdējā dienā) Jānis nolasa un noziņo Latvenergo savu skaitītāja rādījumu.
 • Martā elektrības piegādātājs aprēķinam februāra patēriņu un nosūta Jānim īsziņu ar maksājuma summu par februāri uz viņa mobilo tālruni.
 • 30.jūnijā Jānim beidzas trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusa termiņš, tomēr vēl visu jūliju viņš var lietot elektroenerģiju izdevīgāk.
 • No 1.augusta elektrība Jānim tiks piegādāta par pilnu cenu atbilstoši izvēlētajam Elektrum produktam. Par augustā patērēto elektrību Jānis maksās septembrī.

* Šo cenu 2015.gadā veido elektroenerģija - 0.0131 EUR/kWh, un attiecīgajā norēķinu periodā spēkā esošais tarifs par sistēmas pakalpojumiem, obligātās iepirkuma komponentes un PVN likme.

 

Notikumu kalendārs

Oktobris, 2018
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas

Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk