Pirmdiena, 27. jūnijs
Šodien sveicam: Malvīne, Malvis

Attīstības programma

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

VIDES PĀRSKATS

_____________________________________________________________________________________________________

05.03.2012.

 

Talsu novada domes lēmums par

Talsu novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu

 

Talsu novada domes 2012.gada 1.marta sēdes lēmums Nr.130 (protokols Nr.4):

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 3.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22.panta. 3.punktu un Attīstības un starptautisko sakaru komitejas 2012.gada 20.februāra lēmumu, Talsu novada dome nolemj:

 

1.     Apstiprināt Talsu novada attīstības programmu 2014.-2020.gadam , kas sastāv no sekojošām sadaļām:

1.1.      Pašreizējās situācijas analīze

1.2.      Stratēģiskā daļa

1.3.      Rīcību plāns 2014. - 2020.gadam

1.4.      Rīcību plāns 2012. - 2013.gadam

1.5.      Investīciju plāns 2012. - 2014.gadam

1.6.      Pārskats par attīstības programmas izstrādi un sabiedrības līdzdalību.

 

2.     Lēmumu publicēt laikrakstā „Talsu Vēstis” un ievietot pašvaldības mājas lapā internetā www.talsi.lv.

 

Domes priekšsēdētājs M.Krotovs

 

Apstiprinātā attīstības programma apskatāma Talsu novada pašvaldības mājas lapā www.talsi.lv .


23.02.2012.

Informācija par Talsu novada attīstības programmas 2014-2020.gadam izstrādes gaitu

 

Kurzemes plānošanas reģions izvērtējot Talsu novada attīstības programmu 2014.-2020.gadam atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un metodiskajiem ieteikumiem attīstības programmas izstrādei reģionālā un vietējā līmenī sniedzis atzinumu-reģions atbalsta Talsu novada attīstības programmas apstiprināšanu.

2011.gada 25. novembrī saņemts Vides pārraudzības valsts biroja atzinums Nr. 23 par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanu (Vides pārskatu) Talsu novada attīstības programmai 2014.-2020.gadam.

Pēc minēto atzinumu saņemšanas, 2012.gada 20.februārī iesniegts lēmuma projekts Talsu novada domes attīstības un starptautisko sakaru komitejas sēdē par Talsu novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu. 2012.gada 1.martā plānots iesniegt lēmuma projektu Talsu novada domei par Talsu novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu

Talsu novada attīstības programmas un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (vides pārskata) izstrāde tiek īstenota projekta „Talsu novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana plānošanas dokumentu izstrādei” ietvaros (vienošanās Nr. 1DP/1.5.3.2/10APIA/VRAA/065/041 ).

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 22456,70 LVL. Eiropas Sociālā fonda finansējums sastāda 100% no kopējām attiecināmajām izmaksām

Dace Dūzele

Attīstības plānošanas nodaļa

Projektu vadītāja


Talsu novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam 1.redakcijaspubliskā apspriešana

„No 2011.gada 18.jūlija līdz 2.septembrim notiek Talsu novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam 1.redakcijas publiskā apspriešana. Programmai tiek veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, kura ietvaros no 2011.gada 25.jūlija līdz 2.septembrim notiek vides pārskata projekta publiskā apspriešana.

Sīkāka informācija par publiskās apspriešanas aktivitātēm pieejama šeit >>>

Programmas materiāli izvietoti īpaši izveidotajā Talsu programmas mājas lapā >>>

Ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums:

 

Papildus informācija:  www.grupa93.lv/talsi

 


Talsu novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļā pieejami:

1.        Attīstības programmas (drukātā veidā):

1.1.   Talsu rajona Virbu pagasta attīstības programma 2000.-2012.gadam

1.2.   Ģibuļu pagasta attīstības programma 1999.-2011.gadam

1.3.   Balgales pagasta attīstības programma 2006.-2018.gadam.

1.4.   Lībagu pagasta teritorijas attīstības plāns 2000.-2012.gadam

1.5.   Laucienes pagasta attīstības plāna 1.daļa attīstības programma

1.6.   Strazdes pagasta teritorijas attīstības plāns 200.-2012. gadam

1.7.   Stendes pilsētas attīstības programma 2004.02016.gadam

1.8.   Talsu integrētās attīstības programma 2008.-2014.gadam

1.9.   Talsu rajona attīstības programma 2007.-2013.gadam.

2.        Pētījumi, plāni:

2.1.   Izpētes veikšana un projekta dokumentācijas izstrāde tūrisma attīstībai Talsu rajonā – 2005.gads ( ES Phare Atbalsts projektu sagatavošanai „Ziemeļkurzeme – SKATIES” ietvaros);

2.2.   Dabas parka „Talsu Pauguraine” Ainavu pārvaldības plāns ( PHARE finansētā projekta „Dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Talsu un Liepājas rajonos” ietvaros)

 

Talsu novada fonda īstenotā projekta „Iedzīvotāju iniciatīvas- Talsu novadam” (Projekts īstenots Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros, un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību un Talsu novada pašvaldības atbalstu) aktivitāšu – apkaimes Ideju darbnīcu un III novada foruma rezultāti apskatāmi Talsu novada fonda mājas lapā

http://www.tnf.lv/fonds/ideju_darbnicas

http://www.tnf.lv/fonds/talsu-novada-iii-iedzivotaju-forums

  


 Talsu integrētās attīstības programma

 

Talsu integrētās attīstības programma apstiprināta 2008. gada 26. maija domes sēdē

 

 

Prioritātes "Policentriskā attīstība" ietvaros realizējamo projektu rezumējumi

 

 

Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas