Piektdiena, 27. februāris
Šodien sveicam: Līvija, Līva, Andra

Aktualitātes

 
26.02.2015.

Atbalsts norēķiniem par elektrību. A/S "Latvenergo"  informatīvs izdevums -  atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.
 
Skatīt PDF dokumentu

 


16.02.2015.

Invaliditātes noteikšanai jāsaņem ārsta nosūtījums

Cilvēkam, kurš vēlas veikt invaliditātes ekspertīzi, vispirms ir jāvēršas pie sava ģimenes vai ārstējošā ārsta, informē Labklājības ministrija (LM).

Ģimenes vai ārstējošais ārsts izvērtēs cilvēka veselības stāvokli un izsniegs nosūtījumu ekspertīzes veikšanai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā (VDEĀVK).

Savukārt vēršoties VDEĀVK, papildus iesniegumam, jāpievieno šādi dokumenti:

 • Nosūtījums uz VDEĀVK (veidlapa Nr.088/u „Nosūtījums uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju”);
 • funkcionālo spēju pašnovērtējums, ja ekspertīze ir jāveic cilvēkam no 18 gadu vecuma;
 • pašvaldības sociālā dienesta darbinieka vai ergoterapeita aizpildīta cilvēka ikdienas aktivitāšu un vides novērtējuma anketa, ja ekspertīze jāveic medicīnisko indikāciju noteikšanai īpašai kopšanai;
 • darbnespējas lapa B, ja tāda ir izsniegta;
 • citi dokumenti, kurus cilvēks vai ārsts uzskata par nepieciešamiem ekspertīzes veikšanai.

Nepieciešamos dokumentus cilvēks var iesniegt personīgi, sūtot pa pastu vai elektroniskā dokumenta formā.

Atgādinām, ka no 2015.gada 1.janvāra ir stājušies spēkā Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumi Nr.805 „Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību”. Vēršam Jūsu uzmanību, ka atbilstoši minētajiem noteikumiem invaliditātes ekspertīze tiek veikta bez personas klātbūtnes. Tikai tādos gadījumos, kad VDEĀVK rīcībā nav pietiekamas informācijas vai tā ir pretrunīga, invaliditātes ekspertīze tiek veikta personas klātbūtnē.

Plašāka informācija par invaliditātes ekspertīzes dokumentu iesniegšanas kārtību pieejama interneta vietnē www.vdeavk.gov.lv

 

11.02.2015.
 
Domājot par sociālā darba nozares attīstītību Talsu novadā divas Sociālā dienesta sociālās darbinieces  darbam ar ģimenēm un bērniem piedalījās projekta “Cilvēks: izmaiņu veicinātājs!” ietvaros organizētajā apmācībā ar iespēju specializēties psihosociālā sistēmiskā sociālā darba pieejā, kuras notiek laika posmā no 01.02.2014. līdz 01.04.2015. Projektā piedalās 7 reģionālie partneri - novadu sociālie dienesti no Zemgales (Tukuma novads, Dobeles novads), Kurzeme (Kuldīgas novads, Saldus novads, Ventspils novads, Talsu novads, Rojas novads).

Apmācību ietvaros tika apgūtas prasmes no sistēmiskās pieejas skatupunkta veidot sadarbību ar klientiem sociālā darba laukā. Sistēmiskā pieeja aplūko pasauli “sistēmu valodā”, kur katra sistēma ir viens vesels. Saistībā ar to arī ģimene vai kopiena var tikt aplūkota kā “sistēma”, kur katrs cilvēks – indivīds tiks aplūkots kā tās daļa. Sistēma spēj mainīties un pielāgoties, un ja mainās viena sistēmas daļa, tā ietekmē citas sistēmas daļas. Sistēmiskās pieejas mērķis ir palīdzēt klientiem realizēt dzīves uzdevumus, likvidēt ciešanas un sasniegt mērķus un vērtību pozīcijas, kas klientam ir svarīgas. Lielākais uzsvars ir likts uz to, kā apkārtējā vide ietekmē klientu un viņa sistēmu mijiedarbību. Drošības sajūta cilvēkos rodas tad, ja problēmu situācijās ir pie kā vērsties pēc atbalsta un palīdzības, iegūt nepieciešamo informāciju. Īpaša uzmanība sistēmiskajā  pieejā tiek vērsta uz klienta iekšējiem un ārējiem resursu, kas palīdzētu stiprināt viņa spēkus un pielāgošanās spējas.

Pamatpieņēmumi pozitīvismā un sistēmiskajā pieejā:

 • Kad mēs runājam par mūsu iespējām un prasmēm, mēs tās radām,
 • Fokusēties uz iespējām, nevis šķēršļiem,
 • Fokusēties uz to, kas mums izdodas, nevis uz to, kas mums nepadodas,
 • Katrā personā, grupā, organizācijā vienmēr ir kaut kas, kas ir veiksmīgs un darbojas labi,
 • Atrodi to, kas izdodas un dari to atkal.

Sistēmiskā  pieeja ir instruments indivīda dzīves sakārtošanai un mērķtiecīgai veidošanai. Tā ļauj pārdomāt un precīzi formulēt, ko cilvēks patiesi vēlas sasniegt un kādēļ to vēlas. Mērķu un motīvu skaidra noteikšana liek apziņai un zemapziņai meklēt šo mērķu sasniegšanas ceļus, tā veidojot klienta motivāciju mainīt savu situāciju.

Sociālais darbs ir radoša profesija, un nereti, tieši radošums palīdz veiksmīgāk risināt darba procesu. Šī pieeja ir visaptveroša un elastīgi ļauj izmantot darba procesā dažādas metodikas. Pieeja var tikt pielietota strādājot ar klientu individuāli vai grupā. Grupu darbs tiek uzskatīts par sabiedrības miniatūru modeli, jo tajā izpaužas tieši tās pašas problēmas, reakcijas un emocijas kā reālajā dzīvē. Sociālajā darbā katrs klients ir unikāls, un tieši sistēmiskā pieeja ļauj labāk akceptēt un saglabāt profesionālo skatījumu uz katra klienta unikalitāti. Sociālās darbinieces ikdienas darbā turpina pielietot projektā iegūtās zināšanas un praksē piedzīvoto. 

Atziņas veicot sociālo darbu šīs pieejas ietvaros:

1.      Psihosociālais sistēmiskais sociālais darbs ir ilglaicīgs process un sniedz pozitīvu rezultātu ilgtermiņā.

2.      Konsultēšanas mērķis ir palīdzēt saredzēt klientam realitāti, jo tā piedāvā vairākas iespējas, ko darīt vai kā risināt problēmsituāciju.

3.      Psihosociālā sistēmiskā konsultēšanā klienta dzīves realitāte netiek noliegta, bet situācija tiek analizēta un novērtēta, aktivizēti klienta resursi kā spēks grūtību pārvarēšanai.

 

Inese Krastiņa

sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Ģibuļu pagastā

Aina Āboliņa

sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Sabilē

 

07.10.2014.

Iespēja paust viedokli par sociālā dienesta darbu un iesaistīties pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā

Talsu novada sociālais dienests ir pašvaldības iestāde, kura organizē un nodrošina sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību dažādām iedzīvotāju grupām. Lai pilnveidotu un uzlabotu sociālā dienesta darba kvalitāti, vēlamies iegūt mūsu pakalpojumu saņēmēju viedokli par sociālā dienesta darbu un nepieciešamajiem uzlabojumiem pakalpojumu un palīdzības sniegšanas procesā. Esam izstrādājuši aptaujas anketu, tās mērķis ir noskaidrot Talsu novada sociālā dienesta klientu apmierinātību ar sociālā dienesta darbu un dot iespēju iesaistīties pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā. Anketas aizpildīšana prasīs ne vairāk kā 10 minūtes un tā ir aizpildāma, atzīmējot jau dotos variantus vai ierakstot savu viedokli tam paredzētajā vietā. Aptaujā iegūtā informācija tiks izmantota tikai apkopotā veidā un iegūtie secinājumi izmantoti sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas pasākumiem.

Aptaujas anketas būs pieejamas katrā pilsētas un pagasta pārvaldē, tās pēc aizpildīšanas lūgums ievietot norādītajā vietā.

Anketa pieejama šeit:

tā elektroniskā formātā nosūtāma uz adresi socialais.dienests@talsi.lv.

 Anketu aizpildīšana un viedokļa izteikšana intensīvi plānota visu oktobra mēnesi. Viedokli par nepieciešamajiem uzlabojumiem aicināts paust ikviens Talsu novada iedzīvotājs, kuram Talsu novada sociālā dienesta speciālisti snieguši pakalpojumus, palīdzību vai konsultācijas.

Dace Upleja ,
Talsu novada sociālā dienesta vadītāja
63232126, 26431158,  dace.upleja@talsi.lv

 

 

 
01.09.2014.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra informē

No š.g. 22. jūlija ir stājies spēkā Ministru kabineta lēmums, ka līdzšinējais finansējums, kas bija paredzēts sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai tikai personām ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, kuras strādā, tiek izlietots sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai visām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmēju mērķa grupām rindu mazināšanai, t.i.: 

·                personām ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā un personām ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, kuras strādā;

·                Politiski represētām personām (tai skaitā Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem);

·                Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku rezultātā cietušām personām līdz 18 gadu vecumam.

Valsts finansējums sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (SIVA) turpmāk tiks izlietots visām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmēju mērķa grupām, un personas ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, kuras strādā, tiks uzņemtas kopējā rindā pakalpojumu saņemšanai.

Par pašnodarbinātu personu, kura ir tiesīga pieprasīt un saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus par valsts budžeta līdzekļiem, tiek uzskatīta persona, kura ir faktiski veikusi sociālās apdrošināšanas iemaksas. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem personai sociālās apdrošināšanas iemaksas nav jāveic obligāti un persona nav veikusi brīvprātīgās apdrošināšanas iemaksas, tad tai nav tiesību saņemt sociālās apdrošināšanas pakalpojumus un attiecīgi arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Lai pārliecinātos, ka sociālās rehabilitācijas pieprasītājs – pašnodarbināta persona atbilst iepriekš minētajiem kritērijiem, SIVA sagatavo un nosūta attiecīgu pieprasījumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) ar lūgumu sniegt informāciju, vai konkrētā persona ir uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbinātu personu saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kā arī datus, vai minētā persona ir veikusi sociālās apdrošināšanas iemaksas, tai skaitā kalendārā gada iepriekšējā ceturksnī. Ja VSAA sniedz informāciju, ka persona nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbinātu personu, kā arī datus, ka minētā persona nav veikusi sociālās apdrošināšanas iemaksas, tai skaitā kalendārā gada iepriekšējā ceturksnī, SIVA atsaka sociālās rehabilitācijas pakalpojumu piešķiršanu personai.

Informāciju var saņemt pie Kopienas sociālās darbinieces Baibas Smilgaines pa tālr.63237678 vai mob.tālr.25410997

 

 
01.09.2014.

Iespēja cilvēkiem ar invaliditāti bez maksas apgūt profesiju

Cilvēkiem ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti par valsts budžeta līdzekļiem iespējams apgūt kādu no 15 profesionālās izglītības programmām SIVA Koledžā un Jūrmalas profesionālajā vidusskolā, piemēram, datorsistēmas, komerczinības, apdrukas tehnoloģijas un citas.

 

Mācoties Jūrmalas profesionālajā vidusskolā vai studējot koledžā personām ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti, valsts apmaksā ne tikai izglītības programmu apguvi, bet arī nodrošina speciālistu (piemēram, ārsta, psihologa, ergoterapeita u.c.) konsultācijas un nodarbības, dažādas veselību veicinošas procedūras, autovadīšanas apmācību, cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem – surdotulkošanu sadarbībā ar Latvijas Nedzirdīgo savienību, kā arī dzīvošanu dienesta viesnīcā un ēdināšanu.

Mācību ilgums Jūrmalas profesionālajā vidusskolā ir atkarīgs no izglītības programmas: no 480 stundām informācijas ievadīšanas operatoriem līdz četriem gadiem datorsistēmu tehniķiem, kuri programmas noslēgumā iegūst diplomu par profesionālo vidējo izglītību. Savukārt, koledžā studijas klātienes un neklātienes programmās ir no diviem līdz trīs gadiem, tajā skaitā prakse, kuru palīdz organizēt SIVA speciālisti.

2014./2015.gadā uzņemšana Jūrmalas profesionālajā vidusskolā notiek programmās, lai iegūtu šādas kvalifikācijas – datorsistēmu tehniķis, pavārs, pavāra palīgs, rūpniecības komercdarbinieks, tirdzniecības zāles darbinieks, elektrotehnikas montētājs, montāžas darbu atslēdznieks, informācijas ievadīšanas operators, uzskaitvedis, palīgšuvējs, apdrukās tehnoloģiju speciālists, veļas mazgātājs un gludinātājs (bez izglītības ierobežojuma).

2014./2015.gadā uzņemšana SIVA Koledžā notiek sešās programmās – grāmatvedība un nodokļi, mārketings un tirdzniecība, cilvēku resursu vadība, viesnīcu servisa vadība informācijas tehnoloģijas un tulkošana – surdotulka kvalifikācijas iegūšanai.

Pirms mācību uzsākšanas cilvēkiem ar invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti jāveic profesionālās piemērotības noteikšana. Tās laikā tiek veiktas konsultācijas ar speciālistiem un dažādi testi, lai palīdzētu izvēlēties piemērotāko izglītības programmu atbilstoši katra individuālajām vēlmēm, veselības stāvoklim un iepriekšējām zināšanām. Profesionālās piemērotības noteikšanas process ilgst līdz 10 dienām, kuru laikā par valsts budžeta līdzekļiem tiek nodrošināta arī ēdināšana, dzīvošana dienesta viesnīcā (ja nepieciešams) Jūrmalā un surdotulkošana personām ar dzirdes traucējumiem sadarbībā ar Latvijas Nedzirdīgo savienību.

Vairāk informācijas www.siva.gov.lv vai pa tālr. 67811750 (Profesionālās piemērotības noteikšana), 67811757 (SIVA Koledža) un 67811705 (Jūrmalas profesionālā vidusskola) vai Talsu novada sociālajā dienestā 63237378, 25410997.

 

 
29.05.2014.

Astmas slimniekiem pieejama jauna bezmaksas ārstniecības programma; pacienti aicināti pieteikties

Gaisa piesārņojums, pelējums, mājas putekļu ērcītes, tabakas dūmi un dažādi alergēni ir tikai redzamā aisberga daļa, ja tiek runāts par bronhiālās astmas cēloņiem. Astma tiek uzskatīta par nākotnes civilizācijas lielāko epidēmisko draudu, jo pieaugošā gaisa piesārņojuma rezultātā saslimšanas risks jebkuram cilvēkam, kas dzīvo pilsētā, ir ļoti augsts. Bronhiālā astma ir hroniska elpošanas sistēmas saslimšana, kas raksturojas ar ilgstošu iekaisumu un bronhu gļotādas tūsku un spazmām, kas izraisa lēkmjveida elpas trūkumu un spēcīgu klepu, kas var pāriet un simptomi var šķietami izzust, tomēr slimība ir progresējoša un bojājumi ir neatgriezeniski. Šī slimība ir ļoti izplatīta un ar to slimo gan bērni, gan pieaugušie. 

Astmas ārstēšanas iespējas ir dažādas, tomēr pilnībā astmu izārstēt ir gandrīz neiespējami un ļoti grūti. Ārstēšanās nav viegla, jo slimniekiem ir jādzīvo vidē, kurā nav attiecīgais alergēns, tas nozīmē, ka šīs slimības ārstēšana veido slimnieka dzīvesveidu – nepieciešami medikamenti, aizliegts smēķēt, arī pasīvā smēķēšana rada draudus veselībai, kā arī jānodarbojas ar sportu un jānodrošina veselīgs uzturs, kā arī jāatceras izvairīties no nesteroīdiem pretiekaisuma līdzekļiem, tādiem kā aspirīns. Astmas slimniekiem pieejami arī daudz un dažādi medikamenti, tomēr nereti ārstēšanas un medikamentu izmaksas ir augstas un slimniekiem nav iespējas sev nodrošināt kvalitatīvu ārstēšanas kursu. 

“Astma ir ļoti smaga slimība, kas, turpinoties masīvai dabas un gaisa piesārņošanai, varētu būt nākotnes smagākā saslimšana, jo to ir iespējams mantot no vecākiem. Mūsu klīnikai ir svarīgi visi pacienti, tomēr šoreiz vēlamies palīdzēt tieši astmas slimniekiem. Cilvēkiem pašiem ir jārūpējas un jāizmanto iespējas, ko var sniegt modernā medicīna un jaunākie zinātniskie atklājumi, tomēr nereti tas ir pārāk dārgi un cilvēki šādu aprūpi un medikamentus nevar atļauties. “Adoria” vēlas rūpēties par astmas slimniekiem un parādīt tiem, ka ir iespējams uzlabot to veselības stāvokli. Esam atraduši līdzekļus, lai palīdzētu ierobežotam skaitam slimniekiem šo ārstēšanu nodrošināt bez maksas, lai kaut mazliet palīdzētu uzlabot slimnieku komplicēto ikdienas dzīvi”, stāsta veselības centra “Adoria” vadītāja dr. Ārija Bušmane 

Veselības centrs “Adoria” vēlas sniegt atbalstu astmas slimniekiem un nodrošināt bezmaksas ārstēšanu cilvēkiem, kas cieš no vidēji smagas astmas un lieto pūšamos inhalācijas līdzekļus, lai mazinātu slimības simptomus un ietekmi. Ierobežotam skaitam pacientu ārstēšanās un medikamenti tiks nodrošināti bez maksas. Visi interesenti aicināti pieteikties pie dr. Ā.Bušmanes pa tālruni 29275401, darbdienās no pl.12 – 15.

 
 

 
09.04.2014.

Par dzīvokļa pabalsta aprēķinu no 2014.gada 1.aprīļa

 
01.01.2014. stājas spēkā grozījumi Talsu novada domes 10.09.2009. saistošo noteikumu Nr.48 „Par sociālo palīdzību Talsu novadā” pielikumā „Normatīvie izdevumi dzīvokļa pabalsta aprēķinam”. Grozījumi paredzēti, lai tiktu paaugstināti iepriekš noteiktie normatīvi un Talsu novada iedzīvotāji, kuriem noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss, saņemtu lielāku atbalstu maksājumiem, kuri jāveic par dzīvokļa vai mājas apsaimniekošanu, īri, apmaksu dažādiem komunālo pakalpojumu izdevumiem. Pašvaldība plānoja atbalstīt savus mazaizsargātos iedzīvotājus elektroenerģijas tirgus atvēršanas gadījumā, bija paredzēts, ka no 01.04.2014. pašvaldība saņems valsts līdzekļus 15% apmērā no izmaksātās dzīvokļa pabalsta summas. Tā kā elektroenerģijas tirgus atvēršana pārcelta uz 2015.gada sākumu, dzīvokļu pabalsta paaugstinājumu un izdevumu kompensāciju iedzīvotājiem Talsu novada pašvaldība finansēs no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

No 01.04.2014. par dzīvojamo telpu īri vai apsaimniekošanas izdevumiem tiks veikts aprēķins saskaņā ar noslēgtā īres vai apsaimniekošanas līguma nosacījumiem, un ņemot vērā noteiktās normatīvās platības, bet ne vairāk kā 0,40 euro par 1 m2 izmaksas mēnesī (iepriekš 0,21 euro). Paaugstināts pabalsta aprēķins par centralizētās apkures izmantošanu, kā arī apkurei ar cieto kurināmo - atbilstoši komunālo maksājumu kvītī (rēķinā) uzrādītajai maksai par 1 m2 vai pamatojoties uz izdevumu apliecinošiem dokumentiem, bet ne vairāk kā 1,50 euro par m2 izmaksas mēnesī, ņemot vērā noteiktās normatīvās platības (iepriekš 1,28 euro).

Par asenizāciju (šķidro atkritumu savākšana un nolejaku izvešana - atbilstoši maksājumu kvītī (rēķinā) uzrādītajai (noteiktajai) maksai par pakalpojumu, bet nepārsniedzot 7,11 euro ģimenei mēnesī. Līdz šim pabalsta sadaļa tika aprēķināta, ņemot vērā ģimenes locekļu skaitu.

Par karstā ūdens uzsildīšanu turpmāk tiks veikti aprēķini dzīvojamā telpā bez ūdens skaitītāja (mērītāja) noteikta atbilstoši komunālo maksājumu kvītī (rēķinā) uzrādītajai maksai par ūdens patēriņu, ne vairāk kā 13 euro vienai personai mēnesī un ne vairāk kā 6 euro katrai nākamai personai mēnesī, bet nepārsniedzot 41 euro ģimenei mēnesī (iepriekš 7,11euro, 3,56 euro un 21,34 euro).

Turpmāk par elektroenerģiju aprēķins tiks veikts atbilstoši pakalpojumu sniedzēja rēķinā vai pakalpojumu saņēmēja maksājumu kvītī uzrādītajai maksai par 1 kWh, bet ne vairāk kā 0,16 euro par 1 kWh izmaksām mēnesī, nosakot patēriņu, ne vairāk kā 50 kWh izmaksas mēnesī vienai personai un ne vairāk kā 30 kWh izmaksas katrai nākamajai personai mēnesī, bet nepārsniedzot 200 kWh izmaksas ģimenei mēnesī (iepriekš 30 kWh, 20 kWh un 130 kWh). Dzīvojamā telpā, kur apkurei izmanto elektroenerģiju, papildus noteiktajam aprēķinam par elektroenerģiju, tiek aprēķināts 1 euro par m2, ņemot vērā normatīvās platības (iepriekš 0,57 euro).

Par sauso sadzīves atkritumu izvešanu atbilstoši komunālo maksājumu apliecinošajā dokumentā (kvītī, rēķinā u.tml.) vai līgumā uzrādītajai maksai par 1 dzīvokli (mājokli) mēnesī, bet nepārsniedzot 3 euro dzīvokli (mājokli) mēnesī.

Daži piemēri kā mainās dzīvokļa pabalsta apmērs pēc jaunā aprēķina:

 1. Trūcīga ģimene, kuras sastāvā ir 3 ģimenes locekļi un ienākumi atbilst pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai saņemšanai - 2013.gadā saņēma dzīvokļa pabalstu 274,90 euro apmērā, 2014.gadā tas sasniegs 424,56 euro.

2.      Trūcīga ģimene ar 5 ģimenes locekļiem 2013.gadā saņēma dzīvokļa pabalstu 404,10 euro apmērā, 2014.gadā tas sasniegs 522,63 euro.

 1. Maznodrošināta pesona – ģimenē 1 pensionārs - 2013.gadā saņēma dzīvokļa pabalstu 112,26 euro apmērā, 2014.gadā tas sasniegs 143,82 euro.

Talsu novada sociālais dienests atgādina, ka informāciju un konsultācijas par iespējām saņemt nepieciešamo sociālo palīdzību vai sociālos un atbalsta pakalpojumus ikviens var saņemt pie sociālā dienesta speciālistiem katrā pilsētas vai pagasta pārvaldē. Sociālā dienesta kontakti pašvaldības mājas lapā: http://talsi.lv/kontaktinformacija.

Dace Upleja

Talsu novada sociālā dienesta vadītāja

63232126; 26431158

dace.upleja@talsi.lv

 
 24.03.2014.

Talsu novada pašvaldība sniedz divus jaunus pabalstus daudzbērnu ģimenēm

Talsu novadā pavisam ir 181 ģimene, kura audzina trīs un vairāk bērnus līdz astoņpadsmit gadu vecumam. Lai uzlabotu daudzbērnu ģimeņu situāciju, pašvaldība sniedz nozīmīgu atbalstu, 2014.gadā ieviešot divus jaunus pabalsta veidus:

1.      pabalstu bērnu ēdināšanas izdevumu apmaksai, kas paredzēts gan bērnudārza, gan pamatskolas un arī vidusskolas audzēkņiem;

2.      pabalstu kultūras, atpūtas un sporta pasākumu apmeklēšanai, kas nodrošina iespēju ģimenēm kopīgi pavadīt brīvo laiku. Izdevumus atmaksā par koncertu, teātra, cirka izrāžu, akvaparku, ekskursiju, dažādu sporta spēļu u.tml. pasākumu apmeklējumiem.

Līdz š.g. 1.martam bērnu ēdināšanas izdevumu apmaksu saņēmušas 166 daudzbērnu ģimenes, un 6 daudzbērnu ģimenes izmantojušas iespēju saņemt atmaksu par kultūras, atpūtas un sporta pasākumu apmeklēšanu. Talsu novada sociālais dienests aicina izmantot iespēju saņemt pašvaldības atbalstu.

Informāciju arī par citiem pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu veidiem varat saņemt pa tālruni 63232126 vai e-pastu: socialais.dienests@talsi.lv.

1.      Pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu apmaksai daudzbērnu ģimenēm, kuri apmeklē izglītības iestādi

Kāds ir pabalsta mērķis?

Apmaksāt bērnu ēdināšanas izdevumus izglītības iestādēs (pirmsskolas, pamatskolas un vidusskolas).

Kas ir tiesīgs saņemt pabalstu?

Pabalstu ir tiesīga saņemt ģimene, kura aprūpē trīs vai vairāk bērnus līdz 18 gadu vecumam, tai skaitā audžuģimenes aprūpē un/vai aizbildnībā esošos bērnus.

Cik bieži var saņemt pabalstu?

Pabalsts piešķir katru mēnesi mācību gada laikā, saskaņā ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja izsniegtu personalizētu maksājuma uzdevumu.

Kā tiek aprēķināts pabalsts?

Pabalsta apmērs tiek aprēķināts atbilstoši iesniegtā maksājumu apliecinošā dokumentā norādītajai summai, bet vienam bērnam tas nevar pārsniegt 1,42 euro dienā.

Kas jādara, lai varētu saņemt pabalstu? 

Talsu novada sociālajā dienestā jāiesniedz:

Ø iesniegums

Ø pirmoreiz pieprasot pabalstu izziņa no izglītības iestādes, ka bērns uzsāk vai turpina mācības

Ø ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja izglītības iestādē izsniegtu maksājumu apliecinošu dokumentu.

Kur interesēties? 

Talsu novada sociālajā dienestā pilsētas vai pagasta pārvaldēs atbilstoši savai dzīvesvietai. Tālr. informācijai 29357075; e -pasts: socialais.dienests@talsi.lv.

Kāds ir lēmuma pieņemšanas termiņš?

Sociālais dienests 10 darba dienu laikā pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu.

Kādā laika periodā veic pabalsta izmaksu?

Pabalstu izmaksā ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas, pabalsts tiek izmaksāts kasē vai pārskaitīts.

 

 2.        Pabalsts kultūras, atpūtas un sporta pasākumu apmeklēšanai daudzbērnu ģimenēm ar trīs un vairāk bērniem līdz 18 gadiem

Kāds ir pabalsta mērķis?

Apmaksāt kultūras, atpūtas un sporta pasākumu apmeklēšanas izdevumus.

Kas ir tiesīgs saņemt pabalstu?

Pabalstu ir tiesīga saņemt ģimene, kura aprūpē trīs vai vairāk bērnus līdz 18 gadu vecumam, tai skaitā audžuģimenes aprūpē un/vai aizbildnībā esošos bērnus, kurā vecākus vieno laulība vai saista pastāvīga ārpus laulības savienība, vai arī bērnus aprūpē viens no vecākiem, kuri deklarēti vienā dzīvesvietā.

Kur interesēties? 

Talsu novada sociālajā dienestā pilsētas vai pagasta pārvaldēs atbilstoši savai dzīvesvietai. Tālr. informācijai 29357075; e -pasts: socialais.dienests@talsi.lv.

Kas jādara, lai varētu saņemt pabalstu? 

Daudzbērnu ģimenes pārstāvis sociālajā dienestā iesniedz:

Ø  iesniegumu

Ø  kultūras, atpūtas vai sporta pasākumu biļetes.

Kāds ir pabalsta apmērs?

Pabalsta apmērs vienam ģimenes loceklim ir līdz 15 euro kalendārajā gadā.

Kāds ir lēmuma pieņemšanas termiņš?

Sociālais dienests 10 darba dienu laikā pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu.

Kādā laika periodā veic pabalsta izmaksu?

Pabalstu izmaksā ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas, pabalsts tiek izmaksāts kasē vai pārskaitīts.

 

 


18.03.2014.

Atbalsts audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem un citām personām,
kuru aprūpē nodoti bērni

Talsu novada krīžu centrs sadarbībā ar Ventspils krīzes centru ģimenēm ar bērniem „Paspārne” laika periodā līdz 2015. gada februāra mēnesim īsteno projektu „Atbalsts audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem Ventspils un Talsu pilsētās un novados”.

Projekta ietvaros šī gada 15. martā Talsu novada muzejā notika informatīvs atpūtas pasākums Talsu, Rojas un Dundagas novada audžuģimenēm un audžuģimenēs ievietotajiem bērniem. Informatīvajā atpūtas pasākumā piedalījās Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Kurzemes reģiona audžuģimeņu konsultante Iveta Veita un audžuģimeņu biedrības pārstāve no Liepājas Margita Grulle.

Audžuģimenes noskatījās Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas veidoto filmu „Daži stāsti no tūkstošiem”, kurā stāstīts par audžuģimenēm, kas sniedz palīdzību un ģimenisku atbalstu bērniem, kuri nonākuši grūtībās. Filmā parādītas audžuģimenē dzīvojošo bērnu un audžuvecāku savstarpējās attiecības ģimenē, kā arī ģimeņu izvēle kļūt par audžuģimeni. Šo filmu ikvienam interesentam ir iespēja noskatīties arī interneta saitē: www.youtube.com/watch?v=QXuWTrT2-hA‎.

Audžuģimenēs ievietotie bērni Talsu novada krīžu centra audzinātāju pavadībā darbojās radošajās darbnīcās, attīstot savus talantus, veidojot un zīmējot. Bērni iepazinās ar Talsu novada muzeju un apskatīja Talsu novada lietišķās mākslas izstādi.

Audžuģimenes, aizbildņus un citus interesentus Talsu novada krīžu centra vadītāja Alla Spruģevica informēja par iespēju projekta ietvaros saņemt dažādu speciālistu bezmaksas konsultācijas. Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novada audžuģimenes, aizbildņi, adoptētāji, kā arī personas, kuru aprūpē vecāki dodoties darbā uz ārvalstīm atstājuši bērnus, var saņemt sekojošas konsultācijas Talsu novada krīžu centrā: sociālā darbinieka konsultācijas; psihologa konsultācijas; jurista konsultācijas (izņemot prasību sagatavošanu tiesai); sociālā pedagoga konsultācijas.

Projekta ietvaros tiks organizētas atbalsta grupu nodarbības, kurās, ievērojot konfidencialitātes principu, tās dalībniekiem būs iespēja dalīties pieredzē bērnu ārpusģimenes aprūpē, uzklausīt pārējo dalībnieku domas par bērnu audzināšanu audžuģimenē, aizbildņa ģimenē vai bez vecāka ikdienas klātbūtnes. Būs iespēja gūt atbalstu dažādu situāciju risināšanā, apzināt savus iekšējos resursus, pilnveidot savas saskarsmes un konfliktu risināšanas iemaņas, kā arī gūt pozitīvas emocijas. Atbalsta grupu nodarbības būs arī bērniem, kur pirmsskolas un jaunāko klašu skolas vecuma bērniem tiks realizēta „Džimbas drošības programma” un pusaudžiem būs nodarbības programmā „Zini un izproti”. Tiks organizēti semināri par tēmām – aktualitātes likumdošanā, saskarsmes veidošana ar pārējiem ģimenes locekļiem, bērna izglītošana un sadarbība ar izglītības iestādēm. Talsu novada krīžu centrs sniedz atbalstu audžuģimenēm un aizbildņiem organizējot bērna tikšanos ar bioloģiskajiem vecākiem. Projekta ietvaros patronāžas pakalpojumu sniegs „Operatīvā atbalsta brigāde”, kas pēc nepieciešamības apmeklēs audžuģimenes, aizbildņus un bērnu aprūpētājus viņu dzīvesvietā.

Audžuģimenes, aizbildņu ģimenes, adoptētāji un personas, kuru aprūpē atstāti bērni, tiek aicināti izmantot speciālistu konsultācijas un pieteikties atbalsta grupu nodarbībām. Speciālistu konsultācijām un pārējiem atbalsta pasākumiem jāpiesakās piezvanot: Talsos – 63299147, 27802729; Ventspilī – 63661515, 22012434. Jautājumus speciālistiem iespējams uzdot arī internetā, rakstot uz e-pasta adresi: info@krizu centrs.lv.

           

Vineta Irbe,
Talsu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

 


Talsu novada sociālais dienests informē par izmaiņām 2014.gadā

03-01-2014

2014.gadā stājas spēkā vairāki grozījumi Talsu novada domes saistošajos noteikumos, kas skar sociālos jautājumus un vērsti uz to, lai uzlabotu materiālo situāciju ģimenēs ar zemiem ienākumiem, sniegtu lielāku atbalstu ģimenēm ar bērniem, audžuģimenēm, kā arī atbalstītu cienījamu vecumu sasniegušus novada iedzīvotājus.

2013.gada 28.novembrī Talsu novada dome pieņēma grozījumus saistošajos noteikumos „Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusa noteikšanu Talsu novadā”, „Par sociālo palīdzību Talsu novadā” un „Par materiālo palīdzību Talsu novadā”.. Grozījumi stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Talsu novada domes 29.04.2010. saistošajos noteikumos Nr.23 „Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusa noteikšanu Talsu novadā” veiktie grozījumi nosaka ienākumu līmeni, pie kuriem atsevišķas personas vai ģimenes var tikt atzītas par maznodrošinātām – ir paaugstināts ienākumu līmenis statusa pretendentiem.

Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tā atbilst sekojošiem kritērijiem:

 1. vientuļš pensionārs vai invalīds, kuram nav likumīgu apgādnieku, kurš saņem vecuma pensiju vai invaliditātes pensiju un kura ienākumi mēnesī nepārsniedz 275 euro (193,27 latus);
 2. kopā dzīvojoši pensionāri un invalīdi, kuriem nav likumīgu apgādnieku, kuru vienīgie ienākumi ir valsts piešķirtā vecuma pensija vai invaliditātes pensija un kuru ienākums uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 260 euro (182,73 latus);
 3. atsevišķi dzīvojošs pensionārs vai invalīds, kura likumīgie apgādnieki dzīvo atsevišķi, kurš saņem vecuma pensiju vai invaliditātes pensiju un kura ienākumi mēnesī nepārsniedz 245 euro (172,19 latus);
 4. kopā dzīvojoši pensionāri un invalīdi, kuru likumīgie apgādnieki dzīvo atsevišķi, un kuru vienīgie ienākumi ir valsts piešķirtā vecuma pensija vai invaliditātes pensija un kuru ienākums uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz 230 euro (161,64 latus);
 5. nestrādājoši invalīdi un/vai pensionāri, kuri dzīvo kopā ar apgādnieku - nestrādājošu invalīdu vai pensionāru, kuru ienākums uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz 215 euro (151,10 latus);
 6. ģimene (persona), kura nav atzīta par trūcīgu, bet tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedz 180 euro (126,50 latus).

Ienākumu līmenis, kuru nepārsniedzot tiek noteikts trūcīgas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statuss 2014.gadā paliek iepriekšējais – 128,06 euro (90 lati). Arī garantētais minimālais ienākumu līmenis (GMI) vienam cilvēkam paliek nemainīgs - 49,80 euro (35 lati)mēnesī.

Talsu novada domes 10.09.2009. saistošajos noteikumos Nr.48 „Par sociālo palīdzību Talsu novadā” veiktie grozījumi paredz, ka ir paaugstināts vienreizēja pabalsta ārkārtas situācijā apmērs un tas nevar pārsniegt 285 euro (200,30 lati) vienai ģimenei vai personai.

No 2014.gada 1.janvāra pašvaldības ikmēneša pabalsts uzturam audžuģimenē ievietotā bērna uzturēšanai ir 215 euro (151,10 lati), bet sākot no 2014.gada tiks izmaksāts arī pašvaldības ikgadējs pabalsts apģērba, sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir 300 euro (210,84 lati) apmērā. Pabalstu audžuģimenei izmaksās sadalot divās daļās divas reizes gadā - janvārī un jūlijā, saskaņā ar Bāriņtiesu noslēgtā līguma nosacījumiem.

Svarīgs grozījums saistošajos noteikumos attiecas uz bērnu ēdināšanu – turpmāk pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu apmaksai tiek piešķirts gan trūcīgām, gan maznodrošinātām ģimenēm, kuru bērni apmeklē vispārizglītojošu izglītības iestādi un pirmsskolas izglītības iestādi. Pabalsta apmērs paliek iepriekšējā līmenī – nepārsniedzot 1,42 euro (1 lats) dienā bērnam.

Izmaiņas skar arī veselības aprūpes pabalstu, tie tiek paaugstināti – no 2014.gada ģimenei vai personai, kurai spēkā ir trūcīgas ģimenes (personas) statuss, pabalsta apmērs ir ne vairāk kā 80 euro (56,22 lati) vienai personai gadā, bet ģimenei vai personai, kurai spēkā ir maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss - ne vairāk kā 40 euro (28,11 lati) vienai personai gadā.

Talsu novada domes 14.06.2012. saistošajos noteikumos Nr.12 „Par materiālo palīdzību Talsu novada pašvaldībā” veiktie grozījumi nosaka, ka sākot ar 2014.gadu pabalsts ar mērķi sniegt materiālu atbalstu cienījamu vecumu sasniegušām personām tiks izmaksāts 80 un vairāk gadu sasniegušām personām (80, 85, 90, 95, 100 gadu jubilejā un katru gadu pēc 100 gadu sasniegšanas). Pabalsta apmēri ir sekojoši: 80 gadu jubilejā 30 euro (21,08 lati),  85 gadu jubilejā 50 euro (35,14 lati), 90 gadu jubilejā 80 euro (56,22 lati), 95 gadu jubilejā 110 euro (77,31 lati), 100 gadu jubilejā 150 euro (105,42 lati) un katrā nākamajā jubilejā pēc 100 gadu sasniegšanas 150 euro (105,42 lati).

Jaunums ir vienreizējs pabalsts ģimenēm 50, 55, 60, 65 un 70 un vairāk gadu laulības jubilejā un pabalsta apmērs ir 100 euro (70,28 lati). Pabalsts tiks izmaksāts mēnesī, kurā ir pāra laulības jubileja. Vismaz vienam no laulātajiem deklarētai dzīvesvietai jābūt Talsu novadā.

Ļoti svarīga saistošo noteikumu grozījumu sadaļa attiecas uz atbalstu mūsu novada daudzbērnu ģimenēm. No 2014.gada pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu apmaksai tiks nodrošināts daudzbērnu ģimenēm (arī audžuģimenē ievietotos un/vai aizbildnībā esošos bērnus) kurām izglītības iestādes apmeklē trīs un vairāk nepilngadīgi bērni līdz 18 gadu vecumam, tas paredzēts daudzbērnu ģimenēm pamatvajadzību nodrošināšanai un pabalsta saņemšanai nav nepieciešams izvērtēt atbilstību trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes statusam.

Daudzbērnu ģimenēm pieejams vēl viens jauns pabalsts - pabalsts kultūras, atpūtas un sporta pasākumu apmeklēšanai. Pabalsta apmērs ir līdz 15 euro (10,54 lati) kalendārajā gadā katram daudzbērnu ģimenes loceklim, atbilstoši iesniegto kultūras, atpūtas un sporta pasākumu biļetēs norādītai vērtībai.

Talsu novada domes 17.12.2009. saistošajos noteikumos Nr.59 „Par sociālajiem pakalpojumiem Talsu novada pašvaldībā” veiktie grozījumi nosaka, ka maksa par aprūpes mājās pakalpojumu ir atbilstoša līgumā ar Sociālo pakalpojumu sniedzēju noteiktajam. No 2014.gada 2.janvāra aprūpi mājās turpinās sniegt Biedrība Latvijas Sarkanais Krusts. Aprūpes pakalpojums ir maksas pakalpojums, 1 (viena) pakalpojuma stundas samaksa - 3,15 eiro (2,21 lati).

Aprūpes pakalpojumus par pašvaldības līdzekļiem var saņemt:

1.      personas, kurām nav apgādnieku un kuru pensijas apmērs nepārsniedz 320,15 eiro (225,00 latus);

2.      personas, kurām pensija pārsniedz 320,15 eiro (225,00 latus), bet apmaksājot aprūpe mājās pakalpojumu no pensijas paliek pāri ne vairāk kā 160,07 eiro (112,50 lati);

3.      personas, kuru apgādnieki atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam;

4.      personas, kuru vienīgais apgādnieks atrodas slimnīcā vai pansionātā.

Aprūpi mājās par pašvaldības līdzekļiem nenodrošina tām personām, kuras saņem valsts pabalstu invalīdam, kuram ir nepieciešama kopšana (līdz šim 142,29 euro (100 latu) apmērā).

2014.gadā mainās materiālā atbalsta aprūpei apmēru, ko nosaka atbilstoši aprūpējamai personai nepieciešamajam aprūpes līmenim un tas nevar pārsniegt 750 euro (527,10 lati) vienai personai gadā. Savukārt materiālā atbalsta apmērs aprūpei, kas tiek nodrošināts atbilstoši aprūpes pakalpojuma 1.aprūpes līmenim – 15 euro (10,54 lati) mēnesī; materiālā atbalsta apmērs aprūpei, kas tiek nodrošināts atbilstoši aprūpes pakalpojuma 2.aprūpes līmenim – 30 euro (21,08 lati) mēnesī;materiālā atbalsta aprūpei, kas tiek nodrošināts atbilstoši aprūpes pakalpojuma 3.aprūpes līmenim – 45 euro (31,63 lati) mēnesī; materiālā atbalsta aprūpei, kas tiek nodrošināts atbilstoši aprūpes pakalpojuma 4.aprūpes līmenim – 60 euro (42,17 lati) mēnesī.

2014.gada pirmajos mēnešos vēl būs iespējams saņemt EK programmas vistrūcīgākajām personām pārtikas pakas, jo radies neliels uzkrājums saistībā ar to, ka Talsu novadā 2013.gadā ir samazinājies trūcīgo un maznodrošināto personu skaits. Vienlaikus informējam, ka 2013.gads pārtikas paku programmai līdzšinējā izpildījumā ir pēdējais, tāpēc aicinām sekot līdzi informācijai par turpmāko atbalsta programmu ieviešanu 2014.gadā.

Talsu novada sociālais dienests informē, ka 2013.gada 31.decembrī noslēgusies AS „Latvenergo” sociālā atbalsta kampaņa un dāvanu kartes „Elektrības norēķinu karte – 53,70 LVL” vairs netiek izsniegtas.

Individuālu skaidrojumu par saistošo noteikumu piemērošanu, sociālās palīdzības vai pakalpojumu saņemšanu iespējams saņemt Talsu novada Sociālajā dienestā pie speciālistiem Talsos vai katrā Talsu novada pilsētas vai pagasta pārvaldē pie sociālā darbinieka atbilstoši personas deklarētajai dzīvesvietai. 

 

Sociālā dienesta vadītāja

Dace Upleja

63232126 dace.upleja@talsi.lv


 

24-11-2013

Kopš 01.10.2012. bezpajumtniekiem, no ieslodzījuma vietām atbrīvotām personām un no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām Eiropas Sociālā fonda ietveros bija iespēja saņemt rehabilitācijas pakalpojumu Talsu novada sociālā dienesta sociālās rehabilitācijas pakalpojuma centrā. Līdz 2013.gada nogalei rehabilitācijas pakalpojumu būs saņēmušas 56 personas un laikā no 01.01.2014. – 28.02.2014. desmit personām būs iespēja saņemt papildus individuālās un grupu nodarbības rehabilitācijas pakalpojuma ietvaros.

Klientiem rehabilitācijas programmas ietvaros tiek piedāvātas individuālās konsultācijas un grupu nodarbības pie dažādiem speciālistiem – psihoterapeita, narkologa, karjeras konsultanta, psihologa, mākslas terapeita, datorzinību speciālista, ēdienu gatavošanas un grupu nodarbības speciālista sociālā darbinieka, sociālā pedagoga un rehabilitētāja.

Projekta nodarbības veidotas pēc iepriekš izstrādātas inovatīvas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programmas, kura šāda veida mērķa grupas personām līdz šim Talsu novadā nav bijusi pieejama. Programmas galvenās tēmas ir motivācijas, sociālās un medicīniskās rehabilitācijas pasākumu kopums, kas veicina mērķa grupas personu sociālo prasmju atjaunošanu un uzlabošanu, sociālās statusa atgūšanu un integrāciju sabiedrībā.

Projekta laikā pastāvīgu darbu ir atraduši deviņi dalībnieki, četri turpinājuši mācīties dažādās izglītības iestādēs un divi dalībnieki turpināja sociālo rehabilitāciju. Kā atklājuši paši klienti, iespēja piedalīties rehabilitācijas programmā ir devusi lielāku ticību saviem spēkiem, pārliecību par sevi un drosmi uzdrīkstēties.

 

Projekta vadītāja:

Talsu novada sociālā dienesta

Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja

Ina Dreimane

 


Dalība sociālās rehabilitācijas projektā - "pirmie soļi" ceļā uz pārmaiņām

26-09-2013

Jau gadu Talsu novadā veiksmīgi darbojas ESF finansēts sociālās rehabilitācijas projekts cilvēkiem, kas atbrīvoti no ieslodzījuma vietām, bezpajumtniekiem un no psihoaktīvām vielām atkarīgiem cilvēkiem. Šī projekta mērķis ir sekmēt jaunu sociālo prasmju apguvi, iekļaušanos darba tirgū un mazināt sociālo atstumtību. Kopumā dalība projektā ilgst deviņas nedēļas. Šī gada oktobrī darbu uzsāks jau septītā astoņu cilvēku grupa.

Klientiem rehabilitācijas programmas ietvaros tiek piedāvātas individuālās konsultācijas un grupu nodarbības četras dienas nedēļā pie dažādiem speciālistiem – psihoterapeita, narkologa, karjeras konsultanta, psihologa, mākslas terapeita, sociālā darbinieka u.c. Projekta dalībniekiem ir iespēja apgūt dažādas prasmes un iemaņas – šeit notiek datornodarbības, mākslas nodarbības, ēdiena gatavošanas darbnīcas, konsultācijas darba meklēšanā u.c. Tāpat iespējams pilnveidot izpratni par sevi, paaugstināt savu pašapziņu, kā arī papildināt savas zināšanas par to, kā uzlabot attiecības saskarsmē ar apkārtējiem cilvēkiem - tuviniekiem, draugiem, ģimenes locekļiem. Svarīgas ir arī iegūtās zināšanas par to, kā konkurēt darba tirgū un „prezentēt” sevi potenciālajam darba devējiem.

Gada laikā, kopš projekta sākuma, no 40 dalībniekiem pastāvīgu darbu ir atraduši pieci dalībnieki, četri turpinājuši mācīties dažādās izglītības iestādēs un viens dalībnieks turpināja sociālo rehabilitāciju. Kā atklājuši paši klienti, iespēja piedalīties rehabilitācijas programmā ir devusi lielāku ticību saviem spēkiem, pārliecību par sevi un drosmi uzdrīkstēties.

Ne vienmēr rezultāts ir uzreiz pamanāms un skaitļos novērtējams. Dažkārt nākas krietni piepūlēties un sevi pārvarēt, lai paveiktu šķietami ikdienišķas lietas. Katru rītu atbraukt uz rehabilitācijas centru, piedalīties nodarbībās, dalīties savās pārdomās un emocijās, uzstādīt mērķus jau ir liels solis pretīm pārmaiņām. Nav viegli atzīt un pieņemt, ka nepieciešama palīdzība, lai atrisinātu samilzušās grūtības, tādēļ iesaistīšanās projektā uzskatāma par lielu personīgo uzvaru.

 

Talsu novada Sociālais dienests

 Otrdienās un ceturtdienās poliklīnikā pieņems ergoterapeits

03-09-2013

SIA „Talsu veselības centrs” informē

No 2013. gada 3. septembra otrdienās, ceturtdienās  pacientus pieņems  ergoterapeite Māra Džeriņa. Ergoterapija ir zaudēto funkciju uzlabošana, atjaunošana vai saglabāšana  izmantojot dažādas konservatīvas ārstēšanas metodes, kā rezultātā persona atjauno zaudētās spējas.

Pie ergoterapeita var vērsties cilvēki ar kustību traucējumiem, pēc pārciesta insulta, ar galvas traumām, lūzumiem, perifēro nervu bojājumiem, politraumām, reimatoloģiskām saslimšanām, apdegumiem, psihiskām saslimšanām, bērnu cerebrālo trieku, attīstības traucējumiem  u.c.

Viena no ergoterapijas jomām ir rokas terapija.  Rokas terapiju izmanto, lai mazinātu iedzimtus locītavu defektus, novērstu slimību izraisītus rokas funkciju traucējumus- pēc rokas lūzuma, rokas traumu, cīpslu, saišu, nervu, asinsvadu un locītavu bojājumu un apdegumu sekas, kā arī dažādu rokas nervu sistēmas traucējumus – tādus,  kā roku tirpšana, kā arī rokas funkciju traucējumus  pēc insulta ( paralīze).

Ergoterapeits strādā ar klientiem/pacientiem visās vecuma grupās – ar zīdaiņiem un pirmsskolas vai skolas vecuma bērniem, pusaudžiem, jauniešiem un cilvēkiem darbspējīgā vecumā, kā arī ar gados veciem cilvēkiem.

Ar ārsta speciālista nosūtījumu nodarbības pie ergoterapeita ir bez maksas.

Informācija un pieteikšanās pa tālr.: 63223366, 29467096

Iespējamas arī mājas vizītes.


15.07.2013.

Klientiem ar dzirdes invaliditāti NVA būtiski paplašina surdotulkojuma iespējas

Lai cilvēkiem ar dzirdes invaliditāti būtu ērtāk un vieglāk pieejami Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) piedāvātie pakalpojumi, NVA sadarbībā ar Latvijas Nedzirdīgo savienību (LNS) būtiski paplašina surdotulkojuma iespēju klāstu nedzirdīgajiem klientiem. Līdz šim surdotulka pakalpojumus NVA nodrošināja tiem bezdarbniekiem ar dzirdes invaliditāti, kuri piedalījās valsts līdzfinansētajos nodarbinātības pasākumos noteiktām personu grupām, taču tagad surdotulkojuma iespējas tiek piedāvātas arī citu NVA projektu ietvaros, kā arī filiāļu apmeklējumu reizēs.

NVA klienti ar dzirdes traucējumiem surdotulkojumu varēs izmantot konsultāciju laikā pie nodarbinātības aģenta vai karjeras plānošanas speciālista. Surdotulkošana konsultāciju laikā notiks tiešsaistē ar WEB kameru starpniecību, proti, ja pie nodarbinātības aģenta ieradīsies nedzirdīgs klients, palīgā tiks pieaicināts surdotulks, kurš sarunu tulkos tiešsaistē. To paredz NVA un LNS parakstītais sadarbības līgums par surdotulku pakalpojumu nodrošināšanas pilotprojekta uzsākšanu NVA Rīgas reģionālajā filiālē. Surdotulkojuma pieejamība konsultācijās atvieglos nedzirdīgo klientu reģistrēšanās procesu, viņiem kļūs saprotamāka informācija par bezdarbnieka tiesībām, pienākumiem un piemērotākajiem NVA pakalpojumiem.

Pirmie surdotulkojuma pakalpojumu konsultāciju laikā saņems tie nedzirdīgie klienti, kas apmeklēs NVA Rīgas reģionālo filiāli, kur no šī gada 15.jūlija surdotulkojums tiešsaistē tiks nodrošināts kā pilotprojekts, vēlāk šis pakalpojums būs pieejams visās NVA filiālēs.

Tiešsaistes surdotulkojumam nepieciešamais aprīkojums būs ne tikai NVA filiāļu nodarbinātības aģentu, bet arī karjeras konsultantu rīcībā. Surdotulkojuma pieejamība karjeras konsultāciju laikā ļaus organizēt nedzirdīgajiem klientiem grupu karjeras konsultācijas, bet individuālajās konsultācijās nodrošinās abpusēju komunikāciju starp konsultantu un nedzirdīgo klientu.

Jau kopš šī gada aprīļa Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Kompleksi atbalsta pasākumi” aktivitāšu dalībniekiem ar dzirdes traucējumiem surdotulkojums tiek nodrošināts karjeras plānošanas un citu speciālistu (psihologa, psihoterapeita) individuālo vai grupu konsultāciju laikā, bet nedzirdīgajiem jauniešiem bezdarbniekiem, kuri nodarbināti ESF projekta “Kompleksi atbalsta pasākumi” aktivitātē “Darba vieta jaunietim”, surdotulkojums tiek nodrošināts jaunieša darba vietā.

Surdotulkojuma iespēja jau tiek piedāvāta arī tiem NVA klientiem ar dzirdes invaliditāti, kuri ESF projekta “Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā -2” ietvaros iesaistās profesionālajā vai neformālajā apmācībā. Surdotulkojums apmācību laikā tiek nodrošināts līdz 50% no kopējā izglītības programmas apjoma. Surdotulka pakalpojumi pieejami gan mācību procesā un praksē, gan kvalifikācijas eksāmenā vai gala pārbaudījumā. Surdotulku pakalpojumus nodrošina SIA „LNS Rehabilitācijas centrs".

Aicinām NVA klientus ar dzirdes invaliditāti aktīvi izmantot surdotulku pakalpojumus, piesakoties tiem savā NVA filiālē. NVA uzskaitē šobrīd ir 216 bezdarbnieki ar dzirdes invaliditāti.

 

Sagatavoja:
Iveta Kancēna

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālr. 67021808; 67021744

info@nva.gov.lv

 


Talsu novadā veiksmīgi darbojas projekts

„Jauna sociālās rehabilitācijas pakalpojuma izveidošana Talsu novadā – Kurzemes plānošanas reģionā”

19-06-2013

Jau deviņus mēnešus Talsu novadā veiksmīgi darbojas ESF finansēts projekts „Jauna sociālās rehabilitācijas pakalpojuma izveidošana Talsu novadā – Kurzemes plānošanas reģionā” cilvēkiem, kas atbrīvoti no ieslodzījuma vietām, bezpajumtniekiem un no psihoaktīvām vielām atkarīgiem cilvēkiem. Projekta mērķis ir mazināt sociālo atstumtību, sekmējot jaunu sociālo prasmju apguvi, iekļaušanos darba tirgū un sabiedrībā kopumā. Dalība projektā paredz līdzdalību deviņu nedēļu aktivitātēs; nodarbības un individuālās konsultācijas notiek četras dienas nedēļā.

Līdzšinējā pieredze rāda, ka projekta dalībniekiem ir bijusi iespēja apgūt dažādas prasmes un iemaņas (piem., datorprasmes, ēdiena gatavošanas prasmes, prasmes darba meklēšanā u.c.), vairot izpratni pašiem par sevi, paaugstināt pašapziņu, kā arī pilnveidot savas zināšanas par to, kā īstenot efektīvākas attiecības saskarsmē ar saviem tuviniekiem, draugiem, darba devējiem un citiem sabiedrības pārstāvjiem. Projektā dalībniekiem bez maksas ir iespēja apmeklēt dažādus speciālistus – psihoterapeitu, narkologu, karjeras konsultantu, psihologu, mākslas terapeitu, sociālo darbinieku u.c.

Pēc deviņu nedēļu dalības projektā no 32 dalībniekiem pastāvīgu darbu ir atraduši pieci dalībnieki, četri turpinājuši mācīties dažādās izglītības iestādēs, un viens dalībnieks turpināja sociālo rehabilitāciju.

Neviens cilvēks nepiedzimst ar izpratni par to kā veiksmīgi sevi attīstīt un pilnveidot, kā efektīvi sasniegt savus mērķus un realizēt ieceres, kā veidot attiecības un risināt konfliktus. Taču ikviens var šo izpratni rast un padziļināt, lai uzlabotu savas dzīves kvalitāti. Bieži, saskaroties ar dažādām dzīves grūtībām (piem., darba zaudēšana, šķiršanās, tuvinieka zaudēšana, slimības), izmisums šķiet nepārvarams, un cilvēki mēdz izvēlēties ceļu, kas nevis risina samilzušās problēmas, bet rada arvien jaunus sarežģījumus (piem., pārmērīga alkohola lietošana, paviršība attiecību veidošanā, dusmu izgāšana uz tuviniekiem, likuma pārkāpšana un tml.). Projekta dalībnieki ir minējuši, ka dažkārt viņu dzīve ir līdzinājusies „cīņai ar vējdzirnavām”, kurā nācies sastapties ar vienām un tām pašām grūtībām, neredzot iespējas tās risināt. Bet piedaloties projektā, kā nozīmīgākā pieredze no dalībniekiem tika minēta iespēja ieraudzīt jaunus risinājumu veidus, lai pārtrauktu „kāpt uz vieniem un tiem pašiem grābekļiem”.

Dalība projektā neatrisinās visas dzīves grūtības, bet piedāvās atbalstu, veicot „pirmo soli” ceļā uz pārmaiņām.

 

Talsu novada Sociālais dienests


Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Laika ziņas

Šobrīd:
0º C
Rīt:
2.5º C