Aizgādnība

Aizgādņa iecelšana
 
Bāriņtiesa, saskaņā ar tiesas lēmumu par aizgādnības nodibināšanu, ieceļ aizgādni:
1. personai ar garīga rakstura vai citiem veselības traucējumiem, kurai rīcībspēju ierobežojusi tiesa;
2. personai, kurai  tiesa nodibinājusi pagaidu aizgādnību;
3. personai, kurai rīcībspēju tiesa ierobežojusi izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, kā arī alkohola vai citu apreibinošu vielu pārmērīgas lietošanas dēļ;
4. promesošas vai pazudušas personas mantai;
5. mantojumam;
6. testamenta izpildīšanai.
 
Bāriņtiesa aizgādņus pirmām kārtām izvēlas no Civillikuma 355. vai 661.pantā minētajām personām un pārliecinās, vai izraudzītajai personai ir nepieciešamās spējas un īpašības.
 
Normatīvie akti

Civillikums
Civilprocesa likums
Bāriņtiesu likums 40.-43. pants
Bāriņtiesu darbības noteikumi
Bērnu tiesību aizsardzības likums

 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.lv
26-08-2019