Adopcija

Latvijas Pašvaldību mācību centrs piedāvā apgūt "Adoptētāju mācību programmu"

31-07-2017

Saskaņā ar noslēgto līgumu ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju Latvijas Pašvaldību mācību centrs 2017. gadā organizē "Adoptētāju mācības".

ADOPTĒTĀJU MĀCĪBU PROGRAMMA
(80 akadēmisko stundu programma, saskaņota ar VBTAI)
    
Norises vieta: Lielā ielā 1. Talsos.
    
Norises laiks – 10 dienas: 2017. gada 9., 16., 23., 30. septembrī, 7., 21. un 28. oktobrī, 11., 25. novembrī un 2. decembrī

Nodarbību laiks: 9.30 – 15.30

Mācības tiek plānotas arī: Alūksnē, Jēkabpilī, Madonā, Valmierā, Ogrē, Jelgavā, Tukumā, Talsos, Saldū, Ventspilī, Liepājā, Daugavpilī, Rēzeknē.

Mērķa auditorija:

 • potenciālie adoptētāji, sākot no dokumentu iesniegšanas bāriņtiesā, pirms adoptētāja statusa iegūšanas;
 • adoptētāji, kuriem jau ir piešķirts adoptētāja statuss, bet, kuru ģimenēs vēl nav ievietoti bērni pirmsadopcijas aprūpes laikā;
 • adoptētāji, kuriem jau ir piešķirts adoptētāja statuss un kuru ģimenēs ir ievietoti bērni pirmsadopcijas aprūpes laikā;
 • adoptētāji, kuriem adopcijas process jau ir apstiprināts tiesā.

Programmas mērķis: pilnveidot potenciālo adoptētāju zināšanas adopcijas tiesiskajā regulējumā, bērna un ģimenes psiholoģijā, kā arī bērna veselības aprūpē, kas potenciālajiem adoptētājiem ļautu pilnīgāk izprast adoptējamo bērnu emocionālās vajadzības, jautājumus, kas saistīti ar bērna veselības aprūpi, un citiem bērnam un ģimenei kopumā svarīgiem jautājumiem.

Tēmas:
Adopcijas tiesiskais regulējums.

 • Adopcijas procesu regulējošie normatīvie akti;
 • Bērna ārpusģimenes aprūpes tiesiskais regulējums;
 • Adopcijas procesā iesaistītās institūcijas, to tiesības un pienākumi;
 • Sociālās garantijas.

Bērna ienākšana ģimenē.

 • Ģimene, tās nozīme un loma bērna attīstībā;
 • Ģimenes  funkcijas, attīstības dinamika, ģimeņu dažādība pēc struktūras;
 • Adopcijas motīvi, risku, resursu un ierobežojumu apzināšanās;
 • Institūciju un speciālistu kompetence, palīdzības un atbalsta saņemšanas iespējas;
 • Sadarbība ar veselības aprūpes iestādēm;
 • Sadarbība ar izglītības iestādēm.

Bērna psihoemocionālā attīstība.

 • Bērna attīstība un vecumposmu īpatnības:
 • Bērna audzināšana, disciplinēšana un tās pamatprincipi, metodes;
 • Bērna identitāte;
 • Bērna agrīna traumatizācija un tās sekas;
 • Drošas piesaistes attīstība, piesaistes modeļi;
 • Adoptētāja un bērna savstarpējās attiecības;
 • Adopcijas noslēpums – par un pret, kā runāt ar bērnu par adopciju atbilstoši bērna vecumam.

Bērna veselības aprūpe. Pirmās palīdzības sniegšana.

Pieteikties mācību programmai
    
Mācību noslēgumā dalībnieki saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību.
    
Vairāk informācijas LPMC pa tālruņiem: 67551217, 67552252, e-pasts: lpmc@lpmc.lv
Adrese: Biķernieku iela 4, Rīgā, LV-1039

 


Adopcija nodrošina bez vecāku gādības palikušajiem bērniem stabilu un harmonisku dzīvi ģimeniskā vidē.
Adoptētājam jābūt rīcībspējīgam, vismaz 25 gadus vecam un vismaz 18 gadus vecākam par adoptējamo. Adoptēt bērnu var laulātie kopīgi vai persona viena, ja tā nav laulāta. Gadījumā, ja adoptē laulātie, abiem ir jāatbilst minētajām vecuma prasībām.

Adopcijas process
1. Persona, kura vēlas adoptēt, dzīvesvietas bāriņtiesā iesniedz:

 • pieteikumu, kurā norādīti adopcijas motīvi, vēlamais adoptējamo skaits, dzimums un vecums, kā arī adoptētāja reliģiskā pārliecība, ja tāda ir;
 • laulības apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu, ja adoptētājs ir laulībā;
 • dokumentu, kas apliecina laulības šķiršanu, ja laulība šķirta;
 • izziņu par nodrošinājumu ar dzīvojamo platību;
 • dzīves aprakstu (CV);
 • izziņu par adoptētāja veselības stāvokli no ģimenes ārsta, kurā norādītas adoptētāja iedzimtās un iegūtās slimības, ja tādas ir;
 • izziņa no narkologa, psihiatra.

2. Pēc adopcijas pieteikuma un attiecīgo dokumentu saņemšanas bāriņ­tiesa pārbauda iesniegtos dokumentus un veic ģimenes izpēti, to skaitā:

 • izvērtē adopcijas motivāciju, ģimenes locekļu savstarpējās attiecības un spējas izaudzināt bērnu;
 • noskaidro adoptētāja ģimenes dzīves apstākļus un izvērtē adoptētāja materiālo stāvokli;
 • pieprasa informāciju par Sodu reģistrā iekļautajām ziņām attiecībā uz adoptētāju;
 • nosūta adoptētāju pie psihologa saņemt atzinumu par personas piemērotību adopcijai.

3. Bāriņtiesa pārbauda iesniegtos dokumentus un vismaz sešus mēnešus veic ģimenes izpēti, ja nepieciešams, lūdzot speciālistu konsultāciju. Ģimenes izpētes beigās bāriņtiesa pieņem lēmumu par personu atzīšanu par adoptētājiem. Lēmums ir derīgs 12 mēnešus. Ja adoptētājs 12 mēnešu lai­kā nav izvēlējies adoptējamo bērnu, bāriņtiesa atkārtoti veic adoptētāja ģimenes izpēti un lemj pēc būtības.
4. Adoptētājs, uzrādot bāriņtiesas lēmumu, informāciju par adoptēja­miem bērniem var saņemt tikai Labklājības ministrijā, kas izsniedz adoptētājam norīkojumu, lai viņš varētu personīgi iepazīties ar bērnu.
5. Adoptētājs 10 dienu laikā pēc iepazīšanās ar adoptējamo bērnu un viņa dokumentiem pieņem lēmumu par bērna ņemšanu aprūpē un uzraudzībā. Bāriņtiesa pieņem lēmumu par bērna nodošanu aprūpē uz laiku līdz sešiem mēnešiem. Minētajā laikā adoptētājam ir tiesības saņemt:
1) uzturlīdzekļus vai pabalstu uzturam, kuru adoptētājam izmaksā bērna ārpusģimenes aprūpes nodrošinātājs (bērnu aprūpes iestāde, aizbildnis vai pašvaldība, ja bērns ievietots audžuģimenē) atbilstoši laikposmam, kurā bērns atrodas adoptētāja aprūpē;
2) atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi, kuru Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (pieteikumu pabalsta saņemšanai var iesniegt jebkurā VSAA nodaļā pēc personas izvēles) piešķir vienam no adoptētājiem, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas  lēmumu nodots adoptējamais bērns, ja adoptētājs nav nodarbināts vai ir nodarbināts un atrodas ar bērna aprūpi saistītā atvaļinājumā, vai ir nodarbināts ne vairāk kā 20 stundas nedēļā. Atlīdzības apmērs ir 49,80 EUR mēnesī neatkarīgi no aprūpē nodoto bērnu skaita. 
6. Bāriņtiesa, ja nepieciešams pieaicinot citus speciālistus, veic ģimenes izpēti un pieņem lēmumu, izvērtējot, vai adopcija ir bērna interesēs.
7. Pēc bāriņtiesas lēmuma par bērna adopciju saņemšanas adoptētāji vēršas savas dzīvesvietas tiesā, iesniedzot pieteikumu par adopcijas apstiprināšanu.
Pieteikumā norāda:

 • tās tiesas nosaukumu, kurai pieteikums iesniegts;
 • pieteicēja un ieinteresētās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu, bet juridiskajai personai - tās nosaukumu, reģistrācijas numuru un atrašanās vietu (juridisko adresi). Ieinteresētajai personai personas kodu vai reģistrācijas numuru norāda, ja tas ir zināms;
 • pieteikuma priekšmetu un pamatojumu;
 • apstākļus, uz kuriem pieteikums pamatots, un pierādījumus, kas tos apstiprina (Civillikuma 162.-169.pantā minētos apstākļus, pievieno šos apstākļus apstiprinošus pierādījumus un bāriņtiesas lēmumu);
 • likumu, uz kuru pieteikums pamatots;
 • pieteicēja lūgumu (t.sk., adoptējamā bērna uzvārda maiņu, vārda maiņu, ja adoptējamā vārds neatbilst adoptētāja tautībai vai ir grūti izrunājams, adoptējamā vārdu atļauts mainīt vai tam pievienot otru vārdu, izņemot gadījumus, kad adoptējamam jau ir dubults vārds, kā arī adoptējamā personas koda maiņu (aizliegts mainīt adoptējamā dzimšanas datumu). Pēc adoptētāja lūguma tiesa nodrošina, lai adoptējamā bērna vecāki neuzzinātu adoptētāja identitāti. Ja tas nav iespējams, adoptējamā vecākus noklausās atsevišķā tiesas sēdē);
 • pievienoto dokumentu sarakstu;
 • pieteikuma sastādīšanas laiku.

Pieteikumu paraksta pieteicējs vai viņa pārstāvis. Ja pieteikumu parakstījis pārstāvis, pieteikumam pievienojama pilnvara vai cits dokuments, kas apliecina pārstāvja pilnvarojumu griezties ar pieteikumu tiesā.
Pieteikumu iesniedz tiesai, pievienojot tik norakstus, cik lietā ir ieinteresēto personu.
8. Adopciju apstiprina tiesa. Tiesa, pārbaudījusi pieteikuma pamatotību un atbilstību likuma prasībām, gatavo spriedumu par adopcijas apstiprināšanu vai par pieteikuma noraidīšanu.
9. Pēc tiesas sprieduma spēkā stāšanās adoptētais bērns un viņa pēcnācēji attiecībā pret adoptētāju un viņa radiniekiem iegūst laulībā dzimuša bērna tiesisko stāvokli kā personiskajās, tā mantiskajās attiecībās. Ar adopciju bērnam izbeidzas radniecības attiecības ar bioloģiskajiem vecākiem un viņu radiniekiem un ar tām saistītās personiskās un mantiskās tiesības un pienākumi pret viņiem. Tāpat vienam no adoptētājiem ir tiesības saņemt atlīdzību par adopciju, kuru piešķir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (pieteikumu pabalsta saņemšanai var iesniegt jebkurā VSAA nodaļā pēc personas izvēles). Atlīdzības apmērs ir 1422,87 EUR par katru adoptēto bērnu. Turpmāk adoptētājs saņem visus valsts sociālos pabalstus, kas paredzēti ģimenēm ar bērniem un kurus piešķir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.
10. Adoptētāja dzīvesvietas bāriņtiesa 2 gadus pēc adopcijas apstiprināšanas regulāri novērtē bērna aprūpi un uzraudzību ģimenē.
11. Adopciju var atcelt tiesa, ja pilngadīgais adoptētais ar adoptētāju vienojušies par adopcijas atcelšanu. Atceļot adopciju, tā izbeidzas ar dienu, kad stājies spēkā tiesas spriedums par adopcijas atcelšanu.

Normatīvie akti

Civillikums (162.-176. pants)
Civilprocesa likums ( 259.-263. pants)
Bāriņtiesu likums (34.-39.,54.,57. pants)
Bērnu tiesību aizsardzības likums (31. pants)
Ministru kabineta 2003. gada 11. marta noteikumi “Adopcijas kārtība”
Eiropas konvencija par bērnu adopciju
Hāgas konvencija par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos
Valsts sociālo pabalstu likums ( 6.1 pants- atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi, 8.1 pants- atlīdzība par adopciju), ( MK 2009. gada 22. decembra noteikumi Nr. 1533 “Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi’.
Darba likums 153.,155. pants

 

 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.lv
26-08-2019